(EU) 2020/1000Nařízení Komise (EU) 2020/1000 ze dne 9. července 2020 o opravě některých jazykových znění nařízení (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 105-106 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2020 Nabývá účinnosti: 30. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/105


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1000

ze dne 9. července 2020

o opravě některých jazykových znění nařízení (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharské, české, dánské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 (2) obsahují chyby v čl. 1 odst. 2 písm. g), pokud jde o větrací jednotky, které jsou vyloučeny z jeho oblasti působnosti. Uvedenými chybami je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(2)

Maltské znění nařízení (EU) č. 1253/2014 rovněž obsahuje chybu v čl. 1 odst. 2 písm. h), pokud jde o větrací jednotky, které jsou vyloučeny z jeho oblasti působnosti. Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(3)

Švédské znění nařízení (EU) č. 1253/2014 obsahuje další chybu v části 1 bodě 9 přílohy I, bodě 1 písm. o) přílohy IV a bodě 1 písm. o) přílohy V, pokud jde o jeden z termínů definovaných pro účely příloh II až IX. Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněných ustanovení.

(4)

Bulharské, české, dánské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení (EU) č. 1253/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1253/2014 se opravuje takto:

1)

ustanovení čl. 1 odst. 2 se opravuje takto:

a)

písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

zahrnují výměník tepla a tepelné čerpadlo určené pro zpětné získávání tepla nebo umožňující zvýšit přenos nebo odvod tepla, které zajišťuje systém zpětného získávání tepla, s výjimkou přenosu tepla pro ochranu před mrazem nebo odmrazování;“;

b)

(netýká se českého znění);

2)

(netýká se českého znění);

3)

(netýká se českého znění);

4)

(netýká se českého znění).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (Úř. věst. L 337, 25.11.2014, s. 8).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU