(EU) 2020/995Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/995 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 84-86 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2020 Nabývá účinnosti: 30. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/84


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/995

ze dne 9. července 2020

o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 3. července 2019 (2) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) nepříznivý účinek na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Rovněž se dospělo k závěru, že uvedená doplňková látka je považována za potenciální látku senzibilizující dýchací cesty a že nebylo možné dospět k závěru ohledně potenciálu senzibilizace kůže uvedenou doplňkovou látkou. Proto by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele této doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) prokázal účinek na zlepšení zdánlivé fekální stravitelnosti energie u prasnic produkujících mléko. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2019;17(8):5790.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a1607i

DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o

Endo-1,4-beta-xylanáza

(EC 3.2.1.8)

Složení doplňkové látky:

Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Aspergillus oryzae (DSM 26372) s minimem aktivity pro:

pevnou formu: 1 000 FXU (1)/g

kapalnou formu: 650 FXU/ml

Charakteristika účinné látky:

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Aspergillus oryzae (DSM 26372)

Analytická metoda (2)

Pro kvantifikaci endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) v doplňkové látce:

kolorimetrická metoda založená na měření barevné sloučeniny vytvořené kyselinou dinitrosalicylovou (DNSA) a xylosylickými složkami uvolňovanými xylanázou z arabinoxylanu.

Pro kvantifikaci endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) v premixech nebo krmivech:

kolorimetrická metoda založená na měření vodorozpustného barviva uvolněného xylanázou z barevně značeného azoxylanu z ovesných slupek (oat spelt azo-xylan).

Prasnice produkující mléko

200 FXU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany pokožky, očí a dýchacích cest.

30.7.2030


(1)  1 FXU je množství enzymu, které uvolní 7,8 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z pšeničného azo-arabinoxylanu za minutu při pH 6,0 a teplotě 50 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU