(EU) 2020/991Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/991 ze dne 13. května 2020 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže pocházející z Vietnamské socialistické republiky

Publikováno: Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 64-72 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. července 2020 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/64


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/991

ze dne 13. května 2020

o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže pocházející z Vietnamské socialistické republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), zejména na čl. 187 odst. 1 písm. a) až d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (dále jen „dohoda“) byla schválena rozhodnutím Rady (EU) 2020/753 (2). Článek 2.7 dohody stanoví zejména snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející od druhé smluvní strany v souladu s harmonogramy stanovenými v příloze 2-A dohody.

(2)

V souladu s body 5 až 10 pododdílu 1 oddílu B přílohy 2-A dohody má Evropská unie otevřít celní kvóty pro dovoz 80 000 tun rýže pocházející z Vietnamu.

(3)

V důsledku toho by měly být otevřeny celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Vietnamu. K zajištění řádné správy celních kvót by dovozy měly podléhat vydávání dovozních licencí, na které by měla být složena jistota. Komise by měla spravovat tyto celní kvóty metodou uvedenou v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013. Kromě toho by se měla použít nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3), (ES) č. 1342/2003 (4) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (5), nestanoví-li toto nařízení jinak.

(4)

S cílem zabránit tomu, aby dovozy v rámci těchto celních kvót narušovaly běžný obchod s rýží pěstovanou v Unii, by kvótové období mělo být rozděleno na podobdobí a dovoz by se měl rozdělit mezi tato podobdobí s cílem usnadnit absorpci dovozu na trhu Unie.

(5)

K zajištění řádné správy těchto kvót je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o dovozní licence a upřesnit údaje, které mají být v žádostech a licencích uvedeny. Hmotnost produktu by měla být uvedena odděleně pro loupanou a omletou rýži, aby bylo dosaženo souladu s požadavky stanovenými v Dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže (6) uzavřené rozhodnutím Rady 2005/476/ES (7) a v dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (8) uzavřené rozhodnutím Rady 2005/953/ES (9).

(6)

Žádosti o dovozní licence a oznámení členských států týkající se množství, na která se tyto žádosti vztahují, by se měla vztahovat na skutečnou hmotnost produktu v kilogramech. Komise tak převede oznámená množství na typ ekvivalentu uvedený pro každou kvótu, což je buď ekvivalent loupané rýže, nebo ekvivalent omleté rýže, aby mohla ověřit, zda překračují kvótu, a v takovém případě vypočítat koeficient přidělení.

(7)

Protokol č. 1 k dohodě týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce stanoví pravidla, jež se mají uplatňovat, pokud jde o důkaz o původu. Je proto vhodné stanovit ustanovení o předložení důkazu o původu v souladu s uvedeným protokolem.

(8)

V zájmu účinné správy by členské státy měly pro účely oznamování Komisi používat informační systémy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (10).

(9)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne vstupu dohody v platnost.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Pro rýži pocházející z Vietnamu se každoročně od 1. ledna do 31. prosince otevírají následující dovozní celní kvóty:

a)

kvóta 20 000 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, na kterou se vztahují podpoložky HS ex 1006 10 nebo 1006 20. Pořadové číslo kvóty je 09.4729;

b)

kvóta 30 000 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem omleté rýže, na kterou se vztahuje podpoložka HS 1006 30. Pořadové číslo kvóty je 09.4730;

c)

kvóta 30 000 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem omleté rýže, na kterou se vztahují podpoložky HS ex 1006 10 nebo 1006 20 nebo 1006 30 a která patří do jedné z odrůd vonné rýže uvedených v příloze I. Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4731.

Všechny objemy kvót uvedené v prvním pododstavci se rozdělí do podobdobí podle přílohy I.

2.   Odchylně od odstavce 1 začíná kvótové období pro rok vstupu tohoto nařízení v platnost od data vstupu tohoto nařízení v platnost do 31. prosince téhož roku.

3.   V roce 1 se každá dovozní celní kvóta uvedená v odstavci 1 vypočte odečtením objemu odpovídajícího období mezi 1. lednem a dnem vstupu dohody v platnost.

4.   Celní sazba pro dovoz v rámci celních kvót uvedených v odstavci 1 se stanoví na 0 EUR za tunu.

5.   Použijí se přepočítací koeficienty mezi neloupanou rýží, loupanou rýží, poloomletou a omletou rýží podle článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1312/2008 (11).

6.   Celní kvóty uvedené v odstavci 1 jsou spravovány metodou uvedenou v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

7.   Použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 1342/2003 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud se v čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení nestanoví jinak.

Článek 2

Žádosti o dovozní licence

1.   Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států během prvních sedmi kalendářních dnů každého měsíce během kvótového období s výjimkou prosince, kdy se nepodávají žádné žádosti. Žádosti o dovozní licence platné od 1. ledna se podávají od 23. do 30. listopadu předcházejícího roku. Každá žádost o dovozní licenci se vztahuje na jedno pořadové číslo a jeden kód KN. Popis produktů se uvede v kolonce 15 a jejich kód KN v kolonce 16 žádosti o licenci.

2.   V každé žádosti o dovozní licenci se uvede množství uvedené v hmotnosti produktu stanovené pro pořadové číslo uvedené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci. Množství se vyjadřuje v kilogramech zaokrouhlených dolů na nejbližší celou jednotku pro daný kód KN.

3.   V žádosti o dovozní licenci se v kolonce 8 uvádí název „Viet Nam“ nebo „Viet-Nam“ nebo „Vietnam“ a zaškrtne se políčko „ano“. Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející z Vietnamu. K propuštění do volného oběhu musí být předložen důkaz o původu, jak je definován v čl. 15 odst. 2 protokolu 1 k dohodě.

4.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 mohou žadatelé předložit maximálně jednu žádost o dovozní licenci na měsíc na totéž pořadové číslo kvóty.

5.   Při podání žádosti o dovozní licenci musí hospodářský subjekt složit jistotu ve výši 30 EUR na tunu.

Článek 3

Koeficient přidělení a vydání dovozní licence

1.   Dovozní licence se vydávají pro množství uvedené v hmotnosti produktu pro každé pořadové číslo uvedené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci, s výhradou odstavců 2 a 3 tohoto článku.

2.   Pokud informace sdělené členskými státy podle článku 7 naznačují, že množství, na něž se vztahují žádosti o licenci, překračují množství, která jsou k dispozici pro podobdobí dovozní celní kvóty, stanoví Komise v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 koeficient přidělení. Za tímto účelem Komise změní množství uvedená v hmotnosti produktu oznámená členskými státy na množství vyjádřená typem ekvivalentu uvedeným pro každé pořadové číslo podle čl. 1 odst. 1 prvního pododstavce tohoto nařízení.

Tento koeficient přidělení se řádně zveřejní na internetu nejpozději 22. den každého měsíce. Komise rovněž zveřejní množství dostupná pro následující podobdobí. Byla-li žádost podána ve dnech 23. až 30. listopadu, zveřejní se koeficient přidělení nejpozději dne 14. prosince.

3.   Dovozní licence se vydávají pro množství uvedená v hmotnosti produktu stanovená pro každé pořadové číslo uvedené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci, přičemž se množství v žádostech o dovozní licence vynásobí koeficientem přidělení. Množství vyplývající z použití koeficientu přidělení se zaokrouhlí dolů na nejbližší jednotku.

4.   Dovozní licence se vydávají poté, co Komise zveřejní koeficient přidělení, a to do konce měsíce.

5.   Dovozní licence, které jsou platné od 1. ledna, se vydávají v období od 15. do 31. prosince předchozího roku.

Článek 4

Platnost dovozních licencí

1.   Dovozní licence jsou platné:

a)

v případě žádostí podaných během kvótového období od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po předložení žádosti;

b)

v případě žádostí podaných od 23. do 30. listopadu předcházejícího roku od 1. ledna následujícího roku.

2.   Objemy celních kvót jsou rozděleny na podobdobí a licence vydané každý měsíc jsou platné čtyři měsíce, ale jejich platnost končí nejpozději na konci kvótového období.

3.   Pokud je doba platnosti dovozní licence pro celní kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 prodloužena z důvodu vyšší moci, jak je stanoveno v článku 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 (12), prodloužení nesmí překročit kvótové období.

Článek 5

Osvědčení o pravosti

1.   Osvědčení o pravosti vydané vietnamským příslušným orgánem uvedeným v příloze II, v němž se uvádí, že rýže, která patří do jedné z konkrétních vonných odrůd rýže uvedených v příloze I, se vydává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze III.

Formuláře jsou tištěny a vyplňovány v angličtině.

2.   Každé osvědčení o pravosti je v pravé horní kolonce opatřeno pořadovým číslem. Kopie nesou totéž číslo jako originál.

3.   Doba platnosti osvědčení o pravosti je 120 dnů ode dne vydání.

Osvědčení je platné pouze v případě, že jsou kolonky řádně vyplněny a osvědčení je podepsáno.

Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li zde uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

4.   Osvědčení o pravosti se předloží celním orgánům za účelem ověření splnění podmínek nezbytných pro využívání celní kvóty pro pořadové číslo 09.4731.

Vietnamský příslušný orgán uvedený v příloze II poskytne Komisi všechny relevantní informace, které mohou být užitečné při ověřování informací uvedených v osvědčeních o pravosti, zejména vzory otisků razítek, která používá.

Článek 6

Důkaz o původu

Propuštění produktů do volného oběhu v Unii podléhá předložení důkazu o původu celním orgánům Unie, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 2 protokolu 1 k dohodě. Důkaz o původu je prohlášení o původu nebo prohlášení na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu a které popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby byla umožněna jejich identifikace.

Článek 7

Oznamování množství Komisi

1.   Členské státy oznámí Komisi celková množství pro každý kód KN, na nějž se vztahují žádosti o dovozní licence pro každou celní kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1:

a)

před čtrnáctým dnem měsíce, pokud jsou žádosti o licenci podány během prvních sedmi kalendářních dnů daného měsíce;

b)

před 6. prosincem, pokud jsou žádosti o licenci podány ve dnech 23. až 30. listopadu.

2.   Členské státy sdělí Komisi množství pro všechny kódy KN, na něž se vztahují dovozní licence, které vydaly v souvislosti s každou celní kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1:

a)

do posledního dne měsíce, pokud jsou žádosti o licence pro určitou celní kvótu podány během prvních sedmi kalendářních dnů daného měsíce;

b)

do 31. prosince, pokud jsou žádosti o licence pro určitou celní kvótu podány ve dnech 23. až 30. listopadu.

3.   Členské státy sdělí Komisi do čtyř měsíců po uplynutí doby platnosti dotyčných licencí nevyužitá množství, na něž byly vydány dovozní licence. Nevyužitá množství odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, pro něž byly tyto licence vydány.

4.   Během posledního podobdobí se spolu s oznámením uvedeným v odst. 1 písm. a) oznámí nevyužitá množství.

5.   Množství se vyjadřují v kilogramech hmotnosti produktu, případně v členění podle pořadového čísla a původu.

6.   Nevyužitá množství se přičtou k množstvím dostupným pro další podobdobí. Množství nevyužitá na konci ročního kvótního období se do dalšího ročního kvótového období nepřevádějí.

7.   Na období a lhůty stanovené v tomto článku se vztahuje článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753 ze dne 30. března 2020 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (Úř. věst. L 186, 12.6.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 67.

(7)  Rozhodnutí Rady 2005/476/ES ze dne 21. června 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 67).

(8)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 26.

(9)  Rozhodnutí Rady 2005/953/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 24).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 1312/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se stanoví přepočítací koeficienty, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů pro jednotlivé stupně zpracování rýže (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 56).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).


PŘÍLOHA I

a)

Dovozní celní kvóta 20 000 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, zařazené v následujících položkách celního sazebníku podle čl. 1 odst. 1 písm. a):

1006.10.30

1006.10.50

1006.10.71

1006.10.79

1006.20.11

1006.20.13

1006.20.15

1006.20.17

1006.20.92

1006.20.94

1006.20.96

1006.20.98

Tato kvóta se rozdělí do těchto podobdobí:

Množství

(v tunách)

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

od 1. ledna do 31. března

od 1. dubna do 30. června

od 1. července do 30. září

od 1. října do 31. prosince

20 000

09.4729

10 000

5 000

5 000

b)

Dovozní celní kvóta 30 000 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem omleté rýže, zařazené v následujících položkách celního sazebníku podle čl. 1 odst. 1 písm. b):

1006.30.21

1006.30.23

1006.30.25

1006.30.27

1006.30.42

1006.30.44

1006.30.46

1006.30.48

1006.30.61

1006.30.63

1006.30.65

1006.30.67

1006.30.92

1006.30.94

1006.30.96

1006.30.98

Tato kvóta se rozdělí do těchto podobdobí:

Množství

(v tunách)

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

od 1. ledna do 31. března

od 1. dubna do 30. června

od 1. července do 31. září

od 1. října do 31. prosince

30 000

09.4730

15 000

7 500

7 500

c)

Dovozní celní kvóta 30 000 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem omleté rýže, zařazené v následujících položkách celního sazebníku podle čl. 1 odst. 1 písm. c):

1006.10.30

1006.10.50

1006.10.71

1006.10.79

1006.20.11

1006.20.13

1006.20.15

1006.20.17

1006.20.92

1006.20.94

1006.20.96

1006.20.98

1006.30.21

1006.30.23

1006.30.25

1006.30.27

1006.30.42

1006.30.44

1006.30.46

1006.30.48

1006.30.61

1006.30.63

1006.30.65

1006.30.67

1006.30.92

1006.30.94

1006.30.96

1006.30.98

Vonné odrůdy rýže pocházející z Vietnamu, na které se vztahuje celní kvóta uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. c):

Jasmine 85

ST 5

ST 20

Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)

VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

Tato kvóta se rozdělí do těchto podobdobí:

Množství

(v tunách)

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

od 1. ledna do 31. března

od 1. dubna do 30. června

od 1. července do 30. září

od 1. října do 31. prosince

30 000

09.4731

15 000

7 500

7 500


PŘÍLOHA II

Příslušné orgány vydávající osvědčení o pravosti podle článku 5

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Vietnamu


PŘÍLOHA III

Vzor osvědčení o pravosti podle článku 5

1

Exporter (Name and full address)

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

for export to the European Union

2

Consignee (Name and full address)

No

ORIGINAL

issued by (Name and full address of issuing body)

 

3

country and place of cultivation

4

country of destination in EU

5

Packing 5 kg or less (number of packings)

6

Description of goods

7

Packing between 5 and 20 kg (number of packings

8

Net weight (kg)

Gross weight (kg)

9

DECLARATION BY EXPORTER

The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date:

Signature:

10

CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/991 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date:

Signature:

Stamp:

11

FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU