(EU) 2020/988Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/988 ze dne 12. března 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. března 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2020 Nabývá účinnosti: 30. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/988

ze dne 12. března 2020,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 86 odst. 1 písm. a) a čl. 111 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) obsahuje chybu v úvodní větě čl. 18 odst. 5 prvním pododstavci, kvůli níž má ustanovení opačný smysl, než bylo zamýšleno.

(2)

Německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 obsahuje chyby v čl. 116 odst. 3 písm. d) bodě ii) a čl. 147 odst. 3 písm. d) bodě ii), které mění význam textu.

(3)

Dánské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 obsahuje chyby v čl. 209 odst. 3 písm. h) a i), kvůli nimž má ustanovení opačný smysl, než bylo zamýšleno.

(4)

Dánské a německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU