(EU) 2020/987Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/987 ze dne 20. ledna 2020 o opravě některých jazykových znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 20. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2020 Nabývá účinnosti: 30. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/987

ze dne 20. ledna 2020

o opravě některých jazykových znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 (2) obsahují chyby v čl. 1 odst. 2 písm. e), pokud jde o větrací jednotky pro obytné budovy, které jsou vyloučeny z jeho oblasti působnosti. Uvedenými chybami je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(2)

Maltské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 rovněž obsahuje chybu v čl. 1 odst. 2 písm. f), pokud jde o větrací jednotky pro obytné budovy, které jsou vyloučeny z jeho oblasti působnosti. Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněného ustanovení.

(3)

Švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 obsahuje další chybu v bodě 9 přílohy I a písmenu o) přílohy IV, pokud jde o jeden z termínů definovaných pro účely příloh II až IX. Uvedenou chybou je dotčena podstata zmíněných ustanovení.

(4)

Anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 se opravuje takto:

1)

ustanovení čl. 1 odst. 2 se opravuje takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

zahrnují výměník tepla a tepelné čerpadlo určené pro zpětné získávání tepla nebo umožňující zvýšit přenos nebo odvod tepla, které zajišťuje systém zpětného získávání tepla, s výjimkou přenosu tepla pro ochranu před mrazem nebo odmrazování;“;

b)

(netýká se českého znění);

2)

(netýká se českého znění);

3)

(netýká se českého znění).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy (Úř. věst. L 337, 25.11.2014, s. 27).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU