(EU) 2020/974Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/974 ze dne 6. července 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino del Monte Poro (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 215, 7.7.2020, s. 11-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2020 Nabývá účinnosti: 27. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/974

ze dne 6. července 2020

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino del Monte Poro (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 a čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Pecorino del Monte Poro“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Pecorino del Monte Poro“ zapsán do rejstříku.

(3)

Dopisem doručeným dne 20. ledna 2020 informovaly italské orgány Komisi, že podnik Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola usazený na jeho území legálně uváděl na trh produkt s obchodním označením „Pecorino Monteporo“, používal tento název nepřetržitě po dobu delší než pět let a že tento bod byl uplatněn v rámci vnitrostátního námitkového řízení.

(4)

Vzhledem k tomu, že podnik Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola splňuje podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, mělo by mu být poskytnuto tříleté přechodné období, během něhož by mohl legálně používat obchodní označení „Pecorino Monteporo“ i po jeho zápisu do rejstříku.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Pecorino del Monte Poro“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3 Sýry podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Podniku Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola je povoleno nadále používat název „Pecorino Monteporo“ během přechodného období tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 333, 4.10.2019, s. 19.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU