(EU) 2020/972Nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 215, 7.7.2020, s. 3-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2020 Nabývá účinnosti: 27. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/972

ze dne 2. července 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) a článek 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost řady pravidel státní podpory, která byla přijata v rámci iniciativy pro modernizaci státní podpory z roku 2012, má skončit na konci roku 2020. Zejména platnost nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (2) a (EU) č. 651/2014 (3) skončí dne 31. prosince 2020.

(2)

Pro zajištění předvídatelnosti a právní jistoty při přípravě na možnou budoucí aktualizaci pravidel státní podpory přijatých v rámci iniciativy pro modernizaci státní podpory by Komise měla přijmout opatření ve dvou fázích.

(3)

Zaprvé by Komise měla prodloužit dobu použitelnosti pravidel státní podpory, která by jinak skončila na konci roku 2020. Zadruhé by Komise měla v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy (4) posoudit tato pravidla spolu s ostatními pravidly státní podpory, která byla přijata v rámci iniciativy pro modernizaci státní podpory. Komise zahájila hodnocení těchto pravidel dne 7. ledna 2019 ve formě „kontroly účelnosti“. V kontextu Zelené dohody pro Evropu (5) a Digitální agendy pro Evropu již Komise oznámila svůj záměr revidovat do konce roku 2021 řadu pokynů. Na tomto základě Komise rozhodne, zda tato pravidla prodloužit či aktualizovat.

(4)

Vzhledem k velkému rozsahu kontroly účelnosti a tomu, že výsledky hodnocení nebudou k dispozici dříve než ke konci roku 2020, nemůže být politické rozhodnutí o koncepci pravidel státní podpory po roce 2020 provedeno včas tak, aby byla zajištěna právní jistota a stabilita pro zúčastněné strany, pokud jde o pravidla použitelná po roce 2020. Prodloužení je proto nutné, aby bylo možné řádně posoudit pravidla státní podpory a zajistit předvídatelnost a stabilitu těchto pravidel pro členské státy.

(5)

Doba použitelnosti nařízení (EU) č. 1407/2013 a (EU) č. 651/2014 by proto měla být prodloužena o tři roky do 31. prosince 2023.

(6)

Nařízení (EU) č. 1407/2013 a (EU) č. 651/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Vzhledem k prodloužení doby použitelnosti nařízení Komise (EU) č. 651/2014 si některé členské státy mohou přát prodloužit platnost opatření podpory vyňatých podle uvedeného nařízení, o kterých byly poskytnuty souhrnné informace v souladu s čl. 11 písm. a) uvedeného nařízení. Aby se zabezpečila transparentnost, členské státy by měly sdělit Komisi aktualizované souhrnné informace o prodloužení platnosti uvedených opatření.

(8)

Režimy zavedené podle oddílů 1 (s výjimkou článku 15), 2, 3, 4, 7 (s výjimkou článku 44) a 10 kapitoly III nařízení (EU) č. 651/2014, které mají průměrný roční rozpočet státní podpory přesahující 150 milionů EUR, na něž se na základě rozhodnutí Komise vztahuje výjimka delší než šest měsíců a které si příslušný členský stát přeje prodloužit na období po 31. prosinci 2020, by měly být nadále vyňaty do dne 31. prosince 2023, pokud členské státy poskytly Komisi aktualizované souhrnné informace a předložily závěrečnou hodnotící zprávu v souladu s plánem hodnocení schváleným Komisí.

(9)

S ohledem na hospodářské a finanční důsledky, které má rozšíření nákazy COVID-19 na podniky, a v zájmu zajištění souladu s obecnou politickou reakcí schválenou Komisí (zejména v období 2020–2021) by mělo být nařízení (EU) č. 651/2014 odpovídajícím způsobem změněno. Zejména je důležité, aby podniky, které se v důsledku rozšíření nákazy COVID-19 dostaly do obtíží, byly podle nařízení (EU) č. 651/2014 po omezenou dobu i nadále způsobilé pro podporu. Stejně je důležité, aby se u podniků, které musely kvůli rozšíření nákazy COVID-19 dočasně nebo trvale propustit zaměstnance, nemělo za to, že porušily závazky ohledně přemístění, jež byly přijaty před 31. prosincem 2019 v okamžiku obdržení regionální podpory. Tato výjimečná ustanovení by se měla použít po omezenou dobu od 1. ledna 2020 do 30. června 2021.

(10)

Nařízení (EU) č. 1407/2013 a (EU) č. 651/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 8 nařízení (EU) č. 1407/2013 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 31. prosince 2023.“

Článek 2

Nařízení (EU) č. 651/2014 se mění takto:

1.

Článek 1 se mění takto:

(1)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

režimy podle oddílů 1 (s výjimkou článku 15), 2, 3, 4, 7 (s výjimkou článku 44) a 10 kapitoly III tohoto nařízení, pokud průměrný roční rozpočet státní podpory překračuje 150 milionů EUR, a to po uplynutí šesti měsíců od jejich vstupu v platnost. Komise může na základě hodnocení příslušného plánu hodnocení, který jí byl oznámen členským státem do dvaceti pracovních dní od vstupu daného režimu v platnost, rozhodnout, že se toto nařízení bude na jakýkoli z uvedených režimů podpory používat i po uplynutí výše uvedeného období. Pokud Komise v souvislosti s těmito režimy již prodloužila použitelnost tohoto nařízení nad rámec původních šesti měsíců, mohou členské státy rozhodnout o prodloužení platnosti uvedených režimů do konce období použitelnosti tohoto nařízení za předpokladu, že dotčený členský stát předložil hodnotící zprávu v souladu s plánem hodnocení, jenž schválila Komise. Regionální podpora poskytnutá podle tohoto nařízení však může být odchylně prodloužena do konce doby platnosti příslušných map regionální podpory;“;

(2)

v odstavci 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

podporu určenou podnikům v obtížích, s výjimkou režimů podpory na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami, režimů podpory na zahájení činnosti a režimů regionální provozní podpory, za předpokladu, že se v rámci těchto režimů nedostává podnikům v obtížích příznivějšího zacházení než jiným podnikům. Toto nařízení se však odchylně vztahuje na podniky, které ke dni 31. prosince 2019 v obtížích nebyly, avšak dostaly se do obtíží v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2021.“;

2.

v článku 2 se bod 27 nahrazuje tímto:

„(27)

‚podporovanými oblastmi‘ se rozumějí oblasti určené ve schválené mapě regionální podpory schválené podle čl. 107 odst. 3) písm. a) a c) Smlouvy na období od 1. července 2014 do 31. prosince 2021 pro regionální podporu poskytovanou do 31. prosince 2021 a oblasti určené ve schválené mapě regionální podpory schválené podle čl. 107 odst. 3) písm. a) a c) Smlouvy na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027 pro regionální podporu poskytnutou po 31. prosinci 2021;“;

3.

článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Podávání zpráv

1.   Členské státy, nebo alternativně v případě podpory poskytnuté na projekty Evropské územní spolupráce členský stát, ve kterém má sídlo řídicí orgán definovaný v článku 21 nařízení (ES) č. 1299/2013, předloží Komisi:

a)

o každém opatření podpory vyňatém podle tohoto nařízení prostřednictvím systému Komise pro elektronické oznamování souhrnné informace ve standardizovaném formátu uvedeném v příloze II společně s odkazem umožňujícím přístup k úplnému znění opatření podpory, včetně jeho změn, a to do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy opatření podpory nabylo účinnosti;

b)

výroční zprávu podle nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (*1) o použití tohoto nařízení, která je sestavena v elektronické podobě a obsahuje informace stanovené v nařízení (ES) č. 794/2004, a to za každý celý rok nebo část roku, během něhož se toto nařízení používá.

2.   Pokud v důsledku prodloužení doby použitelnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2023 nařízením Komise (EU) 2020/972 (*2) hodlá členský stát prodloužit opatření, ohledně nichž byly Komisi předloženy souhrnné informace v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, aktualizuje tento členský stát uvedené souhrnné informace týkající se prodloužení těchto opatření a o této aktualizaci informuje Komisi do dvaceti pracovních dnů po vstupu v platnost aktu, kterým členský stát dané opatření prodlužuje.

(*1)  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1)."

(*2)  Nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy (Úř. věst. L 215, 7.7.2020, s. 3) .“;"

4.

v čl. 14 odst. 16 se doplňuje následující věta, která zní:

„Pokud jde o závazky přijaté před dnem 31. prosince 2019, jakákoli ztráta pracovních míst u stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce podpory v EHP, ke které došlo mezi 1. lednem 2020 a 30. červnem 2021, se nepovažuje za převedení ve smyslu čl. 2 odst. 61a tohoto nařízení.“

5.

v článku 59 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do dne 31. prosince 2023.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(4)  Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 7. července 2017„Pokyny pro zlepšování právní úpravy“, SWD (2017) 350.

(5)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zelená dohoda pro Evropu (COM(2019) 640 final).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU