(EU) 2020/958Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/958 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 211, 3.7.2020, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. července 2020 Nabývá účinnosti: 23. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/958

ze dne 26. června 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Philip KERMODE

úřadující generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek, tzv. prezentační krabice, o rozměrech přibližně 21 cm x 21 cm x 8 cm, vyrobený z lepenky potažené dekorativním papírem, určený k prezentaci zboží. Uvnitř je tenká plastová vložka vytvarovaná tak, aby v ní drželo několik kosmetických produktů. Pohled na tyto produkty je umožněn díky okénku z průhledného plastu, jež je součástí víka zakrývajícího krabici.

Viz obrázek  (*1)

4819 50 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 4819 a 4819 50 00 .

Zařazení do kódu KN 4202 99 00 jako „schránky podobné pouzdrům na lahve a pouzdrům na šperky“ je vyloučeno z důvodu konstrukce výrobku, jež není vhodná pro dlouhodobé použití (zejména jeho pevnost). (Viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 4202, sedmý odstavec, popisující objektivní vlastnosti schránek s víkem podobné pouzdrům na šperky.) Po opakovaném vyjmutí a vrácení kosmetických produktů tenká plastová vložka ztrácí tvar, praská nebo se láme.

Výrobek slouží jako obal k přepravě a prodeji kosmetických produktů; má rovněž dekorativní účel ve smyslu vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 4819, část A, první odstavec. Vložka drží kosmetické produkty na místě během přepravy a průhledné okénko na víku schránky umožňuje jejich náhled pro účely prodeje.

Výrobku dává podstatný charakter obalová schránka z lepenky, nikoli plastová vložka, která pouze drží kosmetické produkty na místě.

Výrobek je tedy nutné zařadit do kódu KN 4819 50 00 mezi „ostatní obalové schránky“.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU