(EU) 2020/956Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/956 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 211, 3.7.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. července 2020 Nabývá účinnosti: 23. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/956

ze dne 26. června 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Philip KERMODE

úřadující generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek ve tvaru kvádru vyrobený z hliníkové slitiny o rozměrech přibližně 370 × 194 × 42 mm. Je vybaven chladicími žebry a na jedné straně dvěma přípojkami – vstupem a výstupem – pro chladicí kapalinu.

Výrobek je určen k umístění do chladicího systému motoru (do tzv. krátkého chladicího okruhu) pod přístrojovou deskou motorových vozidel čísel 8701 až 8705 s pístovým motorem s vnitřním spalováním.

Výrobek přenáší teplo absorbované chladicí kapalinou (pocházející z motoru vozidla) do ovzduší. Ohřátý vzduch se následně přenáší dovnitř kabiny vozidla pomocí dalších zařízení, která nejsou součástí výrobku při předložení.

Výrobek rovněž umožňuje, aby motor dosáhl optimální provozní teploty ve fázi zahřívání.

8708 91 35

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 e) k třídě XVII, poznámce 3 k třídě XVII a na znění kódů KN 8708, 8708 91 a 8708 91 35 .

Zařazení do položky 8419 50 jako výměník tepla je vyloučeno, protože na základě svých objektivních vlastností výrobek přenášením tepla absorbovaného chladicí kapalinou do ovzduší plní funkci chladiče výrobků třídy XVII (viz poznámka 1 písm. l) ke třídě XVI, poznámka 2 písm. e) ke třídě XVII a poznámka 1 písm. g) ke kapitole 84).

Zařazení do položky 8708 29 jako ostatní části, součásti a příslušenství karoserií (jako neelektrické topné a odmrazovací zařízení, které využívá teplo generované motorem vozidla, jak je uvedeno ve vysvětlivkách k harmonizovanému systému k číslu 8708, písm. B)) je vyloučeno, protože výrobek nepoužívá teplo přímo k vytápění nebo odmrazování, ale pouze přenáší teplo absorbované chladicí kapalinou do ovzduší.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8708 91 35 jako chladič motorových vozidel čísel 8701 až 8705.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU