(EU) 2020/913Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/913 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Mojama de Barbate“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 209, 2.7.2020, s. 2-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 2020 Nabývá účinnosti: 22. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 209/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/913

ze dne 25. června 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Mojama de Barbate“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Mojama de Barbate“ zapsaného do rejstříku podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2110 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Mojama de Barbate“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2020.

jménem předsedkyně,

Za Komisi,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2110 ze dne 12. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mojama de Barbate (CHZO) (Úř. věst. L 306, 24.11.2015, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 57, 20.2.2020, s. 25.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU