(EU) 2020/893Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/893 ze dne 29. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Publikováno: Úř. věst. L 206, 30.6.2020, s. 8-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. července 2020 Nabývá účinnosti: 20. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/893

ze dne 29. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na články 8, 17, 50, 76, 132, 138, 143, 157, 161, 176, 193, 217, 232 a 268 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Praktické uplatňování nařízení (EU) č. 952/2013 (dále jen „kodex“) ve spojení s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (2) ukázalo, že v uvedeném prováděcím nařízení je třeba provést některé změny, aby se lépe přizpůsobilo potřebám hospodářských subjektů a celních správ a aby se zohlednil vývoj v oblasti právních předpisů a vývoj v oblasti zavádění elektronických systémů zřízených pro účely kodexu.

(2)

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ve věci C-661/15 (3) prohlásil za neplatný čl. 145 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (4), jímž byla stanovena promlčecí lhůta v délce jednoho roku, kdy lze pro určení celní hodnoty vadného zboží vzít v úvahu úpravu ceny tohoto zboží. Podle Soudního dvora mohl dlužník na základě celního kodexu, který byl v té době platný (5), dosáhnout vrácení dovozního cla úměrně ke snížení celní hodnoty vyplývající z použití čl. 145 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2454/93, a to do uplynutí tříleté lhůty ode dne, kdy byla dlužníku sdělena částka dovozního cla. Ustanovení čl. 145 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 však omezovalo tuto možnost lhůtou dvanácti měsíců, neboť úpravu celní hodnoty vyplývající z použití čl. 145 odst. 2 uvedeného nařízení bylo možné zohlednit jen v případě, že dojde k úpravě ceny v této lhůtě dvanácti měsíců. Ustanovení čl. 145 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 bylo v rozporu s článkem 29 celního kodexu ve spojení s článkem 78 a čl. 236 odst. 2 tohoto kodexu. Bylo proto neplatné. Nařízení (EHS) č. 2913/92 a (EHS) č. 2454/93 již pozbyla platnosti, avšak čl. 132 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 rovněž stanoví jednoroční omezení pro úpravu celní hodnoty vadného zboží. Měl by být proto zrušen, aby bylo jasné, že obecná lhůta pro podání žádosti o vrácení nebo prominutí přeplatků na cle v délce tří let stanovená v čl. 121 odst. 1 písm. a) kodexu se vztahuje i na vadné zboží. V zájmu právní jistoty, a aby bylo vyjasněno, že v těchto případech by se nikdy neměla použít jednoroční promlčecí lhůta, by čl. 132 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 měl být zrušen, a to se zpětnou platností ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost.

(3)

Článek 182 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 vyžaduje, aby se pro předkládání, zpracování, uchovávání a výměnu informací týkajících se vstupních souhrnných celních prohlášení a pro následné výměny příslušných informací použil elektronický informační a komunikační systém zřízený podle čl. 16 odst. 1 kodexu. Prováděcím rozhodnutím (EU) 2019/2151 (6) Komise rozhodla o zřízení nového elektronického systému (ICS2) na podporu analýzy rizik v oblasti celní bezpečnosti a zabezpečení před příchodem zboží a souvisejících kontrol, a sice zpracování údajů vstupního souhrnného celního prohlášení pro účely analýzy a kontroly celních rizik a výměn informací s tím spojených. Článek 182 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by proto měl být změněn tak, aby upřesnil účely, pro které má být systém ICS2 používán, a rovněž s cílem zajistit harmonizaci na celním území Unie, uložit hospodářským subjektům povinnost používat pro předkládání údajů vstupních souhrnných celních prohlášení celním orgánům harmonizované obchodní rozhraní, které navrhne Komise a členské státy, a za účelem výměny příslušných informací.

(4)

Článek 183 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 stanoví pravidla pro podávání údajů vstupního souhrnného celního prohlášení, včetně povinnosti jejich předkládání různými osobami ve zvláštních případech v souladu s čl. 127 odst. 6 kodexu (vícenásobné oznamování). Uvedení systému ICS2 do provozu ve třech vydáních (vydání 1, vydání 2 a vydání 3) postupně umožní vícenásobné oznamování údajů vstupního souhrnného celního prohlášení příslušným odvětvím dopravy a obchodním modelům. Článek 183 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by proto měl být změněn, aby se vyjasnila pravidla použitelná do doby, než bude systém ICS2 plně zaveden. Výchozím bodem je situace za stávajícího systému kontroly dovozu. Dopravci ve všech druzích dopravy (letecké, námořní, vnitrozemské vodní, silniční a železniční), včetně expresních dopravců, musí prostřednictvím tohoto systému předložit najednou všechny údaje vstupního souhrnného celního prohlášení pro zboží, pro které neexistuje použitelná výjimka v článku 104 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (7). Od uvedení do provozu vydání 1 nového elektronického systému v leteckém druhu dopravy budou expresní dopravci navíc povinni podat minimální datový soubor pro všechny zásilky bez ohledu na jejich hodnotu a provozovatelé poštovních služeb budou povinni nejprve podat minimální datový soubor, avšak pouze pro zboží v poštovních zásilkách, jež mají Unii jako konečné místo určení. Podle článku 106 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 bude do doby, než bude uvedeno do provozu vydání 2 nového systému, tento minimální datový soubor považován za úplné vstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží v poštovních zásilkách a pro zboží v zásilkách, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR. Od prvního dne rámce pro uvedení do provozu vydání 2 systému ICS2 bude možné vícenásobné oznamování v letecké dopravě. Letečtí dopravci mají přestat používat stávající systém kontroly dovozu a postupně se mají připojit k novému systému ICS2, jehož prostřednictvím musejí předkládat příslušný datový soubor s údaji vstupního souhrnného celního prohlášení. Od prvního dne uvedení do provozu vydání 3 nového systému bude vícenásobné oznamování možné i v jiných druzích dopravy. Dopravci v těchto druzích dopravy se mají postupně připojit k novému systému. Členské státy určí datum, od něhož jsou hospodářské subjekty povinny používat různá vydání nového systému v souladu s částí I odst. 6 přílohy prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 v průběhu rámců pro uvedení do provozu v něm stanovených. Článek 183 by měl být rovněž změněn tak, aby vyjasnil pravidla pro určení celního úřadu prvního vstupu, pokud osoba podávající údaje vstupního souhrnného celního prohlášení nezná místo prvního vstupu dopravního prostředku, který zboží přepravuje, do Unie.

(5)

Povinnosti jiných osob než dopravce informovat o údajích vstupního souhrnného celního prohlášení by měly platit poté, co budou tři vydání nového systému uvedena do provozu. Obecný odkaz na uvedení systému kontroly dovozu do provozu uvedený v článku 184 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by proto měl být nahrazen konkrétnějšími odkazy na tři vydání systému ICS2. Povinnost informovat o zboží přepravovaném po moři by měla platit od okamžiku, kdy je dopravce povinen používat vydání 3 nového systému. Povinnost informovat o zboží přepravovaném letecky nebo poštou by měla platit od okamžiku, kdy je dopravce povinen používat vydání 2 nového systému.

(6)

Také povinnost celních orgánů registrovat předložení údajů vstupního souhrnného celního prohlášení a informovat o této registraci by měla odrážet jednotlivá vydání systému ICS2. Obecný odkaz na uvedení systému kontroly dovozu do provozu uvedený v článku 185 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by tudíž měl být nahrazen konkrétnějšími odkazy na tři vydání nového systému. Celní orgány by měly registrovat údaje vstupního souhrnného celního prohlášení a oznamovat tuto registraci od prvního dne rámce pro uvedení do provozu vydání 1 systému ICS2. Po uvedení do provozu vydání 2 tohoto nového systému bude v určitých situacích k dispozici vícenásobné oznamování, a článek 185 by proto měl také stanovit, že od tohoto dne by celní orgány měly být povinny neprodleně oznámit dopravci registraci údajů vstupního souhrnného celního prohlášení podaných jinými hospodářskými subjekty, pokud dopravce žádal o to, aby byl uvědomen.

(7)

Článek 186 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl vyjasnit lhůty pro analýzu rizik na základě údajů vstupního souhrnného celního prohlášení a nezbytná opatření, která mají být v souvislosti s analýzou rizik přijata. Článek 186 prováděcího nařízení 2015/2447 by měl stanovit, že jako obecná zásada musí celní úřad prvního vstupu po včasném obdržení vstupního souhrnného celního prohlášení dokončit analýzu rizik předtím, než zboží vstoupí na celní území Unie. Pro zboží dopravované letecky by však tato lhůta měla být kratší. Celnímu úřadu prvního vstupu by mělo být uloženo, aby analýzu rizik týkající se tohoto zboží dokončil co nejdříve po obdržení minimálního datového souboru vstupního souhrnného celního prohlášení. Pro účely zajištění jednotného uplatňování celních kontrol by kromě toho článek 186 měl být změněn také tak, aby stanovil kroky, jimiž se celní úřad prvního vstupu má řídit pro dokončení analýzy rizik na základě údajů vstupního souhrnného celního prohlášení. Na základě článků 46, 47 a 128 kodexu si má celní úřad prvního vstupu zejména vyměnit informace s členskými státy, které jsou v těchto údajích uvedeny, a s členskými státy, které do systému ICS2 zaznamenaly informace o rizicích v oblasti bezpečnosti a zabezpečení odpovídající údajům vstupního souhrnného celního prohlášení, a požádat tyto jiné celní orgány, aby provedly analýzu rizik a aby určité výsledky této analýzy rizik zpřístupnily.

(8)

Článek 186 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být rovněž změněn tak, aby celní úřad prvního vstupu po dokončení analýzy rizik zmocňoval k doporučení nejvhodnějšího místa a nejvhodnějších opatření k provedení kontrol zboží. Celní úřad příslušný pro místo, které bylo doporučeno jako nejvhodnější pro kontrolu, by měl mít možnost si zvolit, zda se bude tímto doporučením řídit, ale měl by být v každém případě povinen informovat celní úřad vstupu o tom, zda ke kontrole došlo, či nikoli, a v kladném případě informovat o výsledcích této kontroly. Dále je vhodné stanovit postup, podle něhož mají celní orgány používat systém ICS2 pro informování o výsledcích posouzení rizik a kontrol v případech uvedených v čl. 46 odst. 5 kodexu nebo pro jakoukoli jinou výměnu výsledků kontrol podle čl. 47 odst. 2 kodexu. Povinnost provádět po předložení zboží analýzu rizik by dále měla být rozšířena, aby zahrnovala více případů, v nichž se v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 upouští od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení.

(9)

Název článku 187 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být změněn, aby vyjadřoval, že pravidla v něm obsažená jsou přechodná, protože platí pouze do doby, než bude uveden do provozu systém ICS2. Dokud není nový systém k dispozici, celní úřady by měly být povinny provádět analýzu rizik na základě informací ve stávajícím systému kontroly dovozu. Článek 187 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl stanovit, že stávající systém kontroly dovozu se má používat až do různých dat uvedení nového systému do provozu. Aktualizován by měl být také odkaz na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 v čl. 187 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Pravidla týkající se nemožnosti propustit zboží předtím, než byla provedena analýza rizik, a toho, jak provádět analýzu rizik po změně vstupního souhrnného celního prohlášení, by měla platit také během přechodného období, a měla by proto být doplněna do článku 187 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

(10)

Postupy pro změnu nebo zrušení platnosti vstupního souhrnného celního prohlášení stanovené v článku 188 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měly rozlišovat mezi novým systémem ICS2 a stávajícím systémem kontroly dovozu. Pro podání žádosti o změnu nebo zrušení platnosti vstupního souhrnného celního prohlášení by měl být použit nový systém. Členské státy by však měly mít možnost povolit předkládání žádostí o změnu nebo zrušení platnosti celních prohlášení, která byla podána pomocí stávajícího systému kontroly dovozu, v papírové podobě.

(11)

Článek 189 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být změněn tak, aby rozlišoval mezi pravidly pro odklon letadel a plavidel použitelnými podle stávajícího systému kontroly dovozu a těmi pravidly, která mají být používána v rámci nového elektronického systému ICS2.

(12)

V návaznosti na zavedení formuláře EU 302 uvedeného v čl. 1 bodě 51 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být změněn článek 207 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 s cílem umožnit použití formuláře EU 302 k prokazování celního statusu zboží Unie.

(13)

V návaznosti na změnu článku 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 o úkonech považovaných za celní prohlášení by měl být odpovídajícím způsobem změněn článek 218 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 tak, aby bylo upřesněno, ve kterých případech se rovněž má za to, že určité celní formality na vstupu či výstupu byly provedeny úkonem považovaným za celní prohlášení.

(14)

Poté co bylo v čl. 141 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 zavedeno přechodné pravidlo pro navržení k propuštění poštovních zásilek jejich předložením celnímu úřadu až do uvedení do provozu vydání 1 systému ICS2 na podporu analýzy rizik v oblasti celní bezpečnosti a zabezpečení před příchodem zboží a souvisejících kontrol, článek 220 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl vyjasnit, že zvláštní pravidla pro přijímání a propouštění poštovních zásilek jsou rovněž přechodná.

(15)

Měly by být vytvořeny postupy pro použití formuláře NATO 302 a formuláře EU 302 pro jiné celní režimy, než je tranzit. Do prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by proto měly být vloženy nové články 220a a 220b. Aby se zajistilo bezproblémové fungování těchto postupů, článek 221 uvedeného nařízení by měl uložit celním orgánům členských států, aby určily celní úřad nebo celní úřady odpovědné za celní formality a celní kontroly týkající se zboží, které se má přepravovat nebo používat na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302.

(16)

Článek 221 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by rovněž měl být změněn tak, aby se vyjasnilo, že celním úřadem příslušným pro celní prohlášení při dovozu určitého zboží osvobozeného od cla, je-li toto zboží deklarováno pro účely DPH v rámci jiného režimu, než je zvláštní režim pro prodej na dálku zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí, takzvaným jedním správním místem pro dovoz stanoveným v hlavě XII kapitole 6 oddíle 4 směrnice Rady 2006/112/ES (8), má být celní úřad v členském státě, ve kterém odeslání nebo přeprava zboží končí. Cílem je zajistit, aby na toto zboží byla uvalena sazba DPH členského státu určení nebo spotřeby zboží.

(17)

Článek 271 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být změněn tak, aby se posílilo harmonizované použití elektronického systému pro standardizovanou výměnu informací (INF). K zavedení jednotného postupu pro hospodářské subjekty při zadávání požadovaných datových prvků do tohoto systému by příslušné hospodářské subjekty měly používat harmonizované obchodní rozhraní.

(18)

Po zavedení povinnosti členských států určit celní úřad odpovědný za veškeré celní formality a kontroly týkající se zboží, které se má přepravovat nebo používat na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302 v článku 221 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, se článek 285 uvedeného nařízení, který stanoví tutéž povinnost, ale pouze pro tranzit, stává nadbytečným a měl by být zrušen. Ustanovení týkající se dodávání formulářů NATO 302, jakož i postupy při používání těchto formulářů, by dále měly být rozšířeny i na tranzitní operace na podkladě formuláře EU 302. Články 285, 286 a 287 nařízení (EU) 2015/2447 by proto měly být změněny a měla by být vložena nová ustanovení.

(19)

Článek 321 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být změněn tak, aby byl upřesněn konec tranzitního režimu Unie pro zboží vstupující na celní území Unie prostřednictvím zabudovaného tranzitního zařízení a aby byla rovněž vyjasněna právní situace takového zboží, až tranzitní režim Unie skončí.

(20)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 by mělo být změněno tak, aby byla zavedena možnost zvláštního vyřízení režimu dočasného použití pro zboží, jež bylo spotřebováno nebo zničeno během vojenských akcí.

(21)

Podle čl. 324 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 mohou hospodářské subjekty využít zjednodušeného vyřízení režimu aktivního zušlechťovacího styku IM/EX, jelikož zušlechtěné výrobky jsou považovány za zpětně vyvezené. V případech, kdy by se na zboží, které není zbožím Unie a které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku IM/EX, vztahovala mimo jiné obchodněpolitická opatření, pokud bylo zboží v celním prohlášení navrženo na propuštění do volného oběhu, však takové zjednodušené vyřízení povoleno není. Některá obchodněpolitická opatření jsou zaváděna pro účely předchozí kontroly Unie, která se používá pouze v případě propuštění do volného oběhu. Taková opatření dotýkající se použití čl. 324 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/670 (9) pro dovoz některých výrobků ze železa a oceli a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/640 (10) pro dovoz některých výrobků z hliníku. Hospodářským subjektům by mělo být povoleno využít zjednodušení stanoveného v čl. 324 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se zpětným účinkem po dobu tří let před vstupem této změny v platnost za podmínky, že poskytnou datové prvky, jak to vyžadují příslušná kontrolní opatření. Ustanovení čl. 324 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(22)

Aby se zajistilo, že režim vývozu zboží přepravovaného prostřednictvím zabudovaných zařízení je úplný, článek 331 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl vyjasnit, od kterého data se má za to, že zboží bylo předloženo celnímu úřadu.

(23)

Příloha 23-02 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 obsahuje specifické kódy KN a popisy produktů, které již nejsou v důsledku změn ve společném celním sazebníku používány (11). Je proto nezbytná aktualizace přílohy 23-02, zejména vzhledem k tomu, že se jedná o první aktualizaci od 1. května 2016, kdy se začal používat celní kodex Unie, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a prováděcí nařízení (EU) 2015/2447.

(24)

K umožnění větší pružnosti záložního postupu pro tranzit a omezení formalit a nákladů, jež vznikají celním orgánům, by měla být prodloužena platnost osvědčení o souborné jistotě a osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu v listinné podobě stanovených v příloze 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 se mění takto:

1)

V článku 132 se zrušuje písmeno c).

2)

Články 182 až 186 se nahrazují těmito:

„Článek 182

Elektronický systém týkající se vstupních souhrnných celních prohlášení

(článek 16 kodexu)

1.   Elektronický systém zřízený podle čl. 16 odst. 1 kodexu se použije pro:

a)

předkládání, zpracování a uchovávání údajů vstupních souhrnných celních prohlášení a dalších informací týkajících se těchto celních prohlášení, týkajících se analýzy celních rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení, včetně podpory bezpečnosti letectví, a týkající se opatření, jež musí být na základě této analýzy přijata;

b)

výměnu informací o údajích vstupních souhrnných celních prohlášení a výsledcích analýzy rizik vstupních souhrnných celních prohlášení, o dalších informacích nezbytných pro provádění této analýzy rizik a o opatřeních podniknutých na základě analýzy rizik, včetně doporučení ohledně míst kontrol a výsledků těchto kontrol;

c)

výměnu informací o sledování a hodnocení uplatňování společných kritérií a norem pro bezpečnostní rizika a o kontrolních opatřeních a prioritních oblastech kontroly uvedených v čl. 46 odst. 3 kodexu.

Data vývoje a jednotlivých vydání postupného uvádění systému do provozu jsou stanovena v projektu systému kontroly dovozu 2 (ICS2) dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 (*1).

1a.   Hospodářské subjekty použijí harmonizované obchodní rozhraní EU, které po vzájemné dohodě navrhne Komise a členské státy, pro předkládání, žádosti o změny, žádosti o zrušení platnosti, zpracování a uchovávání údajů vstupních souhrnných celních prohlášení a pro výměnu s nimi spojených informací s celními orgány.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se až do dat uvedení do provozu elektronického systému uvedeného v daném článku v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 použije elektronický systém pro podávání a výměnu informací týkajících se vstupních souhrnných celních prohlášení stanovený v nařízení (EHS) č. 2454/93, a to v souladu s čl. 185 odst. 1, článkem 187 a čl. 188 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 183

Podávání vstupního souhrnného celního prohlášení

(čl. 127 odst. 4, 5 a 6 kodexu)

1.   Nepoužije-li se žádná z výjimek z povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení uvedených v článku 104 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, údaje vstupního souhrnného celního prohlášení pro zboží přepravované letecky se poskytují takto:

a)

letečtí dopravci podávají úplné vstupní souhrnné celní prohlášení prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 2 až do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro vydání 2 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

expresní dopravci podávají:

pokud reálná hodnota zásilky přesahuje 22 EUR, úplné vstupní souhrnné celní prohlášení prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 2 až do data stanoveného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 jako datum začátku rámce pro uvedení do provozu vydání 2 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení,

u všech zásilek minimální datový soubor uvedený v čl. 106 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro vydání 1 tohoto systému;

c)

provozovatelé poštovních služeb podávají minimální datový soubor uvedený v čl. 106 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 pro zásilky, jež mají členský stát jako konečné určení, prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro vydání 1 tohoto systému;

d)

předložením jednoho nebo více datových souborů prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 tohoto systému.

1a.   Nepoužije-li se žádná z výjimek z povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení uvedených v článku 104 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, údaje vstupního souhrnného celního prohlášení pro zboží přepravované po moři, vnitrozemskou vodní dopravou, silniční dopravou nebo po železnici se poskytují takto:

a)

podáním úplného vstupního souhrnného celního prohlášení prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 2 až do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 3 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

předložením jednoho nebo více datových souborů prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 3 tohoto systému.

2.   Pokud je vstupní souhrnné celní prohlášení podáno předložením více než jednoho datového souboru uvedeného v čl. 106 odst. 2 a 2a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, osoba, která částečný nebo minimální datový soubor předkládá, jej podá u celního úřadu, jenž by na základě jejích znalostí měl být celním úřadem prvního vstupu. Jestliže tato osoba neví, do kterého místa na celním území Unie má dopravní prostředek přepravující zboží nejprve přijet, je možné celní úřad prvního vstupu určit na základě místa, do kterého je zboží zasíláno.

Článek 184

Povinnost informovat související s předkládáním údajů vstupního souhrnného celního prohlášení osobou jinou než dopravcem

(čl. 127 odst. 6 kodexu)

1.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 3 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení v případech uvedených v čl. 112 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 uvede dopravce a každá osoba vydávající konosament v údajích vstupního souhrnného celního prohlášení totožnost každé osoby, která s nimi uzavřela přepravní smlouvu a neposkytla jim údaje požadované pro vstupní souhrnné celní prohlášení.

Pokud příjemce uvedený v konosamentu jako příjemce, který nemá k dispozici podkladové konosamenty, nezpřístupní osobě, která tento konosament vydává, požadované údaje, uvede tato osoba v údajích vstupního souhrnného celního prohlášení totožnost příjemce.

2.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 3 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení v případech uvedených v čl. 112 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 informuje osoba vydávající konosament o vydání tohoto konosamentu osobu, která s ní uzavřela přepravní smlouvu.

V případě dohody o společné nakládce zboží informuje osoba vydávající konosament o vydání tohoto konosamentu osobu, se kterou vstoupila do této dohody.

3.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení v případech uvedených v čl. 113 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 uvede dopravce a každá osoba vydávající letecký nákladní list v údajích vstupního souhrnného celního prohlášení totožnost každé osoby, která s nimi uzavřela přepravní smlouvu nebo vydala letecký nákladní list na stejné zboží a nezpřístupnila jim údaje požadované pro vstupní souhrnné celní prohlášení.

4.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení v případech uvedených v čl. 113 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 informuje osoba vydávající letecký nákladní list o vydání tohoto leteckého nákladního listu osobu, která s ní uzavřela přepravní smlouvu.

V případě dohody o společné nakládce zboží informuje osoba vydávající letecký nákladní list o vydání tohoto leteckého nákladního listu osobu, se kterou vstoupila do této dohody.

5.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení v případech uvedených v čl. 113a odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 uvede dopravce v údajích vstupního souhrnného celního prohlášení totožnost provozovatele poštovních služeb nebo expresního dopravce, který nezpřístupní údaje požadované pro vstupní souhrnné celní prohlášení.

Článek 185

Registrace vstupního souhrnného celního prohlášení

(čl. 127 odst. 1 kodexu)

1.   Celní orgány registrují vstupní souhrnné celní prohlášení po jeho obdržení a neprodleně informují o jeho registraci deklaranta nebo jeho zástupce a sdělí této osobě referenční číslo (dále jen „MRN“) vstupního souhrnného celního prohlášení a datum registrace.

2.   Od data stanoveného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 jako datum začátku rámce pro uvedení do provozu vydání 1 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení, jsou-li údaje vstupního souhrnného celního prohlášení poskytnuty předložením alespoň minimálního datového souboru podle čl. 106 odst. 2 a 2a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 nebo předložením více než jednoho datového souboru, celní orgány:

a)

registrují každé z těchto předložení údajů vstupního souhrnného celního prohlášení po jejich obdržení;

b)

jejich registraci neprodleně oznámí osobě, která datový soubor předložila;

c)

sdělí této osobě MRN každého předložení a datum registrace každého předložení.

3.   Celní orgány registraci neprodleně oznámí dopravci za předpokladu, že dopravce žádal o to, aby byl uvědomen, a má přístup do elektronických systémů uvedených v článku 182 tohoto nařízení, v kterémkoliv z těchto případů:

a)

pokud vstupní souhrnné celní prohlášení podává osoba uvedená v čl. 127 odst. 4 druhém pododstavci kodexu;

b)

pokud jsou údaje vstupního souhrnného celního prohlášení poskytnuty v souladu s čl. 127 odst. 6 kodexu.

4.   Povinnost informovat dopravce v případech uvedených v odst. 3 písm. b) platí od data stanoveného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 jako datum začátku rámce pro uvedení do provozu vydání 2 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení za předpokladu, že dopravce má do tohoto systému přístup.

Článek 186

Analýza rizik a kontroly týkající se vstupních souhrnných celních prohlášení

(čl. 46 odst. 3 a 5, čl. 47 odst. 2 a článek 128 kodexu)

1.   Analýza rizik se dokončí před příchodem zboží na celní úřad prvního vstupu za předpokladu, že vstupní souhrnné celní prohlášení bylo podáno ve lhůtách stanovených v článcích 105 až 109 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud není zjištěno riziko nebo pokud není nutné provést doplňkovou analýzu rizik.

Aniž je dotčen první pododstavec, první analýza rizik týkající se zboží, jež má vstoupit na celní území Unie letecky, se provede co nejdříve po obdržení minimálního datového souboru vstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 106 odst. 2 a 2a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

2.   Celní úřad prvního vstupu dokončí analýzu rizik především pro účely zabezpečení a bezpečnosti, a to po následující výměně informací prostřednictvím systému uvedeného v čl. 182 odst. 1:

a)

Neprodleně po registraci zpřístupní celní úřad prvního vstupu údaje vstupního souhrnného celního prohlášení celním orgánům členských států, které jsou v těchto údajích uvedeny, a celním orgánům dalších členských států, které do systému zaznamenaly informace o rizicích v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, která odpovídají údajům daného vstupního souhrnného celního prohlášení.

b)

Ve lhůtách stanovených v článcích 105 až 109 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 celní orgány členských států uvedených v písmenu a) tohoto odstavce provedou analýzu rizik především pro účely bezpečnosti a zabezpečení a, zjistí-li riziko, zpřístupní tyto výsledky celnímu úřadu prvního vstupu.

c)

Celní úřad prvního vstupu vezme pro dokončení analýzy rizik v úvahu informace o výsledcích analýzy rizik poskytnuté celními orgány členských států uvedených v písmenu a).

d)

Výsledky dokončené analýzy rizik celní úřad prvního vstupu zpřístupní celním orgánům členských států, které přispěly k analýze rizik, a celním orgánům, kterých se přeprava zboží potenciálně týká.

e)

Za předpokladu, že požádaly o to, aby byly uvědomeny, a mají přístup do elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1, oznámí celní úřad prvního vstupu dokončení analýzy rizik těmto osobám:

i)

deklarantovi nebo jeho zástupci;

ii)

dopravci, pokud se jedná o jinou osobu než deklarant a jeho zástupce.

3.   Pokud celní úřad prvního vstupu požádá o další informace o údajích vstupního souhrnného celního prohlášení pro dokončení analýzy rizik, analýza se dokončí až po poskytnutí uvedených informací.

Pro tyto účely požádá celní úřad prvního vstupu o uvedené informace osobu, která podala vstupní souhrnné celní prohlášení, nebo případně osobu, která předložila údaje vstupního souhrnného celního prohlášení. V případě, že je tato osoba jiná než dopravce, informuje celní úřad prvního vstupu dopravce za předpokladu, že dopravce požádal o to, aby byl uvědomen, a má přístup do elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1.

4.   Pokud má celní úřad prvního vstupu důvodné podezření, že by zboží přepravované letecky mohlo představovat závažné ohrožení bezpečnosti letectví, požaduje, aby byla zásilka před naložením na palubu letadla směřujícího na celní území Unie podrobena detekční kontrole jako vysoce rizikový náklad nebo pošta v souladu bodem 6.7 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (*2) a bodem 6.7.3 přílohy prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005 final ze dne 16. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008.

Za předpokladu, že mají přístup do elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení, uvědomí celní úřad prvního vstupu tyto osoby:

a)

deklaranta nebo jeho zástupce;

b)

dopravce, pokud se jedná o jinou osobu než deklarant a jeho zástupce.

V návaznosti na toto oznámení osoba, která podala vstupní souhrnné celní prohlášení, nebo případně osoba, která předložila údaje vstupního souhrnného celního prohlášení, poskytne celnímu úřadu prvního vstupu výsledky detekční kontroly a všechny ostatní související významné informace. Analýza rizik se dokončí až po poskytnutí uvedených informací.

5.   Pokud má celní úřad prvního vstupu přiměřené důvody domnívat se, že by zboží přepravované letecky nebo náklad v kontejnerech přepravovaný po moři, jak je uveden v čl. 105 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, mohly představovat tak závažné ohrožení bezpečnosti a zabezpečení, že to vyžaduje okamžitý zákrok, nařídí, aby zboží nebylo na příslušný dopravní prostředek naloženo.

Za předpokladu, že mají přístup do elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení, uvědomí celní úřad prvního vstupu tyto osoby:

a)

deklaranta nebo jeho zástupce;

b)

dopravce, pokud se jedná o jinou osobu než deklarant a jeho zástupce.

Dané oznámení se učiní neprodleně po zjištění příslušného rizika a v případě nákladu v kontejneru přepravovaného po moři, jak je uveden v čl. 105 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, nejpozději do 24 hodin od obdržení vstupního souhrnného celního prohlášení, nebo v příslušných případech od obdržení údajů vstupního souhrnného celního prohlášení od dopravce.

Celní úřad prvního vstupu rovněž o tomto oznámení neprodleně informuje celní orgány všech členských států a zpřístupní jim příslušné údaje vstupního souhrnného celního prohlášení.

6.   V případě zásilky, u níž je určeno, že představuje natolik závažné ohrožení, že to vyžaduje okamžitý zákrok po příjezdu dopravního prostředku, celní úřad prvního vstupu přijme uvedené opatření po příchodu tohoto zboží.

7.   Po dokončení analýzy rizik může celní úřad prvního vstupu prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 doporučit nejvhodnější místo a nejvhodnější opatření pro provedení kontroly.

Celní úřad příslušný pro místo, jež bylo doporučeno jako nejvhodnější pro kontrolu, rozhodne o kontrole a výsledky tohoto rozhodnutí zpřístupní prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 všem celním úřadům, kterých se přeprava daného zboží potenciálně týká, a to nejpozději v okamžiku předložení zboží v celním úřadu prvního vstupu.

7a.   V případech uvedených v čl. 46 odst. 5 a čl. 47 odst. 2 kodexu celní úřady zpřístupňují výsledky celních kontrol jiným celním orgánům členských států prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení a vyměňují si příslušné informace o rizicích prostřednictvím systému uvedeného v článku 36 tohoto nařízení.

8.   Jestliže na celní území Unie vstupuje zboží, u kterého se upouští od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 104 odst. 1 písm. c) až k), m) a n) a odst. 2 až 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, provede se analýza rizik při předložení zboží.

9.   Zboží předložené celnímu úřadu může být propuštěno do celního režimu nebo zpětně vyvezeno, jakmile byla provedena analýza rizik a výsledky analýzy rizik a v případě potřeby přijatá opatření takové propuštění umožňují.

10.   Analýza rizik se rovněž provede v případě, kdy se údaje vstupního souhrnného celního prohlášení změní v souladu s článkem 129 kodexu. V takovém případě, aniž je dotčena lhůta stanovená v odst. 5 třetím pododstavci tohoto článku pro náklad v kontejnerech přepravený po moři, se analýza rizik dokončí neprodleně po obdržení údajů, pokud není zjištěno riziko nebo pokud není nutné provést doplňkovou analýzu rizik.

(*1)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 168)."

(*2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).“"

3)

Článek 187 se mění takto:

a)

nadpis a odstavec 1 se nahrazují tímto:

„Článek 187

Přechodná pravidla pro analýzu rizik

(článek 128 kodexu)

1.   Odchylně od článku 186 tohoto nařízení je až do dat stanovených v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení analýza rizik založena na informacích ve vstupních souhrnných celních prohlášeních podaných a vyměněných v elektronickém systému uvedeném v čl. 182 odst. 2 tohoto nařízení, a to v souladu s pravidly v tomto článku.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Jestliže na celní území Unie vstupuje zboží, u kterého se upouští od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení v souladu s čl. 104 odst. 1 písm. c) až k), m) a n) a odst. 2 až 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, provede se analýza rizik při předložení zboží na základě prohlášení pro dočasné uskladnění, je-li k dispozici, nebo celního prohlášení podaného pro toto zboží.“;

c)

doplňují se nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6.   Zboží předložené celnímu úřadu může být propuštěno do celního režimu nebo zpětně vyvezeno, jakmile byla provedena analýza rizik a výsledky analýzy rizik a v případě potřeby přijatá opatření takové propuštění umožňují.

7.   Analýza rizik se rovněž provede v případě, kdy se údaje vstupního souhrnného celního prohlášení změní v souladu s článkem 129 kodexu. V takovém případě, aniž je dotčena lhůta stanovená v odstavci 3 tohoto článku pro náklad v kontejnerech přepravený po moři, se analýza rizik dokončí neprodleně po obdržení údajů, pokud není zjištěno riziko nebo pokud není nutné provést doplňkovou analýzu rizik.“

4)

Články 188 a 189 se nahrazují tímto:

„Článek 188

Změna a zrušení platnosti vstupního souhrnného celního prohlášení

(čl. 129 odst. 1 kodexu)

1.   Pro podání žádosti o změnu nebo zrušení platnosti vstupního souhrnného celního prohlášení nebo údajů v něm uvedených se použije elektronický systém uvedený v čl. 182 odst. 1.

Pokud o změnu nebo zrušení platnosti údajů vstupního souhrnného celního prohlášení žádají různé osoby, je každé z těchto osob povoleno požádat o změnu nebo zrušení platnosti pouze těch údajů, které sama předložila.

2.   Celní orgány neprodleně uvědomí osobu, která podala žádost o změnu nebo zrušení platnosti údajů, o svém rozhodnutí tuto změnu nebo zrušení platnosti registrovat, nebo ji zamítnout.

Pokud změny nebo zrušení platnosti údajů vstupního souhrnného celního prohlášení podává osoba jiná než dopravce, celní orgány rovněž uvědomí dopravce za předpokladu, že dopravce žádal o to, aby byl uvědomen, a má přístup do elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1.

3.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy povolit, aby žádosti o změny nebo zrušení platnosti údajů vstupního souhrnného celního prohlášení, které byly podány za použití elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 2, byly podávány za použití jiných prostředků než metod elektronického zpracování dat uvedených v čl. 6 odst. 1 kodexu.“

„Článek 189

Odklon námořního plavidla nebo letadla vstupujícího na celní území Unie

(článek 133 kodexu)

1.   Je-li po podání vstupního souhrnného celního prohlášení prostřednictvím elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 2 námořní plavidlo nebo letadlo odkloněno a očekává se, že přijede nejprve na celní úřad v některém členském státě, který nebyl uvedený ve vstupním souhrnném celním prohlášení jako země na trase, provozovatel uvedeného dopravního prostředku informuje celní úřad uvedený ve vstupním souhrnném celním prohlášení jakožto celní úřad prvního vstupu o uvedeném odklonu a podá oznámení o příjezdu skutečnému celnímu úřadu prvního vstupu.

První pododstavec tohoto článku se nepoužije, pokud zboží vstoupilo na celní území Unie v režimu tranzitu podle článku 141 kodexu.

2.   Celní úřad uvedený ve vstupním souhrnném celním prohlášení jako celní úřad prvního vstupu neprodleně poté, co byl informován v souladu s odstavcem 1, oznámí odklon celnímu úřadu, jenž je podle uvedené informace celním úřadem prvního vstupu při odklonu. Zajistí, aby měl celní úřad prvního vstupu k dispozici příslušné údaje vstupního souhrnného celního prohlášení a výsledky analýzy rizik.

3.   Je-li od data stanoveného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 jako datum začátku rámce pro uvedení do provozu vydání 2 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení letadlo odkloněno a přiletělo nejprve na celní úřad v některém členském státě, který nebyl uvedený ve vstupním souhrnném celním prohlášení jako země na trase, získá skutečný celní úřad prvního vstupu prostřednictvím uvedeného systému údaje vstupního souhrnného celního prohlášení, výsledky analýzy rizik a doporučení pro kontrolu vydaná původně předpokládaným celním úřadem prvního vstupu.

4.   Je-li od data stanoveného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 jako datum začátku rámce pro uvedení do provozu vydání 3 elektronického systému uvedeného v čl. 182 odst. 1 tohoto nařízení námořní plavidlo odkloněno a připlulo nejprve na celní úřad v některém členském státě, který nebyl uvedený ve vstupním souhrnném celním prohlášení jako země na trase, získá skutečný celní úřad prvního vstupu prostřednictvím uvedeného systému údaje vstupního souhrnného celního prohlášení, výsledky analýzy rizik a doporučení pro kontrolu vydaná původně předpokládaným celním úřadem prvního vstupu.“

5)

Článek 207 se nahrazuje tímto:

„Článek 207

Prokazování celního statusu zboží Unie v karnetech TIR či ATA nebo ve formulářích 302

(čl. 6 odst. 3 a čl. 153 odst. 2 kodexu)

1.   V souladu s článkem 127 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se zboží Unie označí v karnetu TIR nebo ATA nebo ve formuláři NATO 302 nebo ve formuláři EU 302 kódem „T2L“ nebo „T2LF“. Držitel režimu může uvést podle potřeby jeden z těchto kódů s připojeným podpisem v příslušných dokumentech na místě určeném pro popis zboží, dříve než jej předloží celnímu úřadu odeslání k úřednímu záznamu. Příslušný kód „T2L“ nebo „T2LF“ se potvrdí otiskem razítka celního úřadu odeslání a podpisem příslušného úředníka.

V případě elektronického formuláře NATO 302 nebo elektronického formuláře EU 302 může držitel režimu jeden z těchto kódů uvést v údajích formuláře 302. V takovém případě provádí úřad odeslání úřední záznam elektronicky.

2.   Pokud se karnet TIR, karnet ATA, formulář NATO 302 nebo formulář EU 302 vztahuje na zboží Unie i na zboží, které není zbožím Unie, oba druhy zboží se uvedou samostatně a příslušný kód „T2L“ nebo „T2LF“ se uvede tak, aby se jednoznačně vztahoval pouze na zboží Unie.“

6)

V článku 218 se název a návětí nahrazují tímto:

„Článek 218

Celní formality považované za provedené úkonem uvedeným v čl. 141 odst. 1, 2, 4, 4a, 5 a 6 až 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

(čl. 6 odst. 3 písm. a), článek 139, čl. 158 odst. 2, články 172, 194 a 267 kodexu)

Pro účely článků 138, 139 a 140 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se následující celní formality považují za provedené úkonem uvedeným v čl. 141 odst. 1, 2, 4, 4a, 5 a 6 až 8 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci:“

7)

Článek 220 se nahrazuje tímto:

„Článek 220

Přechodná pravidla pro zboží v poštovních zásilkách

(čl. 158 odst. 2, články 172 a 194 kodexu)

1.   Pro účely článku 138 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se celní prohlášení na zboží uvedené v čl. 141 odst. 3 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci považuje za přijaté a zboží se považuje za propuštěné, když je zboží doručeno příjemci.

2.   Pokud zboží nebylo možné doručit příjemci, má se za to, že celní prohlášení nebylo podáno.

Zboží, které nebylo doručeno příjemci, se považuje za dočasně uskladněné, dokud není zničeno, zpětně vyvezeno nebo je s ním jinak naloženo podle článku 198 kodexu.“

8)

Vkládají se nové články 220a a 220b, které znějí:

„Článek 220a

Postupy při používání formuláře NATO 302 pro jiné celní režimy, než je tranzit

(čl. 6 odst. 3 a čl. 158 odst. 2 kodexu)

1.   Celní úřad určený členským státem, ve kterém začíná vojenská akce na celním území Unie, dodá ozbrojeným silám NATO rozmístěným na jeho území formuláře NATO 302, které:

a)

jsou předem potvrzeny razítkem a podpisem úředníka tohoto úřadu;

b)

jsou opatřeny pořadovým číslem;

c)

uvádí úplnou adresu tohoto určeného celního úřadu pro účely vrácení formuláře NATO 302.

2.   V okamžiku odeslání zboží učiní ozbrojené síly NATO jeden z těchto kroků:

a)

elektronicky podají údaje formuláře NATO 302 určenému celnímu úřadu;

b)

uvedou ve formuláři NATO 302 prohlášení, že se zboží přepravuje pod jejich kontrolou, a toto prohlášení potvrdí podpisem, otiskem razítka a uvedením data.

3.   Pokud ozbrojené síly NATO postupují v souladu s odst. 2 písm. b), neprodleně poskytnou jeden výtisk formuláře NATO 302 určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil NATO, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesíláno.

Ostatní výtisky formuláře NATO 302 se přiloží k zásilce pro ozbrojené síly NATO, kterým je určena a které při příchodu zboží formuláře opatří razítkem a podepíší.

Při příchodu zboží se dva výtisky formuláře odevzdají určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil NATO, kterým je zásilka určena.

Tento určený celní úřad si jeden výtisk ponechá a druhý vrátí celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil NATO, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesláno.

Článek 220b

Postupy při používání formuláře EU 302 pro jiné celní režimy, než je tranzit

(čl. 6 odst. 3 a čl. 158 odst. 2 kodexu)

1.   Celní úřad určený členským státem, ve kterém začíná vojenská akce na celním území Unie, dodá ozbrojeným silám členského státu rozmístěným na jeho území formuláře EU 302, které:

a)

jsou předem potvrzeny razítkem a podpisem úředníka tohoto úřadu;

b)

jsou opatřeny pořadovým číslem;

c)

uvádí úplnou adresu tohoto určeného celního úřadu pro účely vrácení formuláře EU 302.

2.   V okamžiku odeslání zboží učiní ozbrojené síly členského státu jeden z těchto kroků:

a)

elektronicky podají údaje formuláře EU 302 určenému celnímu úřadu;

b)

uvedou ve formuláři EU 302 prohlášení, že se zboží přepravuje pod jejich kontrolou, a toto prohlášení potvrdí podpisem, otiskem razítka a uvedením data.

3.   Pokud ozbrojené síly členského státu postupují v souladu s odst. 2 písm. b), neprodleně poskytnou jeden výtisk formuláře EU 302 určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil členského státu, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesíláno.

Ostatní výtisky formuláře EU 302 se přiloží k zásilce pro ozbrojené síly členského státu, kterým je určena a které při příchodu zboží formuláře opatří razítkem a podepíší.

Při příchodu zboží se dva výtisky formuláře odevzdají určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil členského státu, kterým je zásilka určena.

Tento určený celní úřad si jeden výtisk ponechá a druhý vrátí celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil členského státu, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesláno.“

9)

V článku 221 se doplňují nové odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

„4.   Celním úřadem příslušným pro navržení zboží v zásilkách, které jsou osvobozeny od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (*3), k propuštění do volného oběhu v rámci jiného režimu DPH, než je zvláštní režim pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí stanovený v hlavě XII kapitole 6 oddíle 4 směrnice Rady 2006/112/ES (*4), je celní úřad nacházející se v členském státě, ve kterém odeslání nebo přeprava zboží končí.

5.   Celní orgán v každém členském státě, na jehož území jsou rozmístěny ozbrojené síly NATO oprávněné používat formulář NATO 302, určí celní úřad nebo úřady odpovědné za celní formality a kontroly týkající se zboží, které se má přepravovat nebo používat v rámci vojenských akcí.

6.   Celní orgán v každém členském státě určí celní úřad nebo úřady odpovědné za celní formality a kontroly týkající se zboží, které se má přepravovat nebo používat v rámci vojenských akcí prováděných na podkladě formuláře EU 302.

(*3)  Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23)."

(*4)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).“"

10)

Článek 271 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Hospodářské subjekty použijí harmonizované obchodní rozhraní EU, které po vzájemné dohodě navrhne Komise a členské státy, pro standardizovanou výměnu informací (INF) vztahujících se k režimům uvedeným v odstavci 1.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odstavce 1 a 1a tohoto článku se použijí od data uvedení do provozu systému informačních listů (INF) pro zvláštní režimy dle celního kodexu Unie, který je uveden v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151.“

11)

V hlavě VII kapitole 2 oddíle 1 se název pododdílu 4 nahrazuje tímto:

„Pododdíl 4

Přeprava zboží na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302“

12)

Článek 285 se zrušuje.

13)

Článek 286 se nahrazuje tímto:

„Článek 286

Dodávání formulářů NATO 302 ozbrojeným silám NATO

(čl. 226 odst. 3 písm. e) a čl. 227 odst. 2 písm. e) kodexu)

Určený celní úřad členského státu odeslání dodá ozbrojeným silám NATO rozmístěným na jeho území formuláře NATO 302, které:

a)

jsou předem potvrzeny razítkem a podpisem úředníka tohoto úřadu;

b)

jsou opatřeny pořadovým číslem;

c)

uvádí úplnou adresu tohoto určeného celního úřadu pro účely vrácení formuláře NATO 302.“

14)

Vkládá se nový článek 286a, který zní:

„Článek 286a

Dodávání formulářů EU 302 ozbrojeným silám členských států

(čl. 226 odst. 3 písm. a) a čl. 227 odst. 2 písm. a) kodexu)

Určený celní úřad členského státu odeslání dodá ozbrojeným silám členského státu rozmístěným na jeho území formuláře EU 302, které:

a)

jsou předem potvrzeny razítkem a podpisem úředníka tohoto úřadu;

b)

jsou opatřeny pořadovým číslem;

c)

uvádí úplnou adresu tohoto určeného celního úřadu pro účely vrácení formuláře EU 302.“

15)

Článek 287 se nahrazuje tímto:

„Článek 287

Postupy při používání formuláře NATO 302

(čl. 226 odst. 3 písm. e) a čl. 227 odst. 2 písm. e) kodexu)

1.   V okamžiku odeslání zboží učiní ozbrojené síly NATO jeden z těchto kroků:

a)

podají údaje formuláře NATO 302 elektronicky celnímu úřadu odeslání nebo vstupu;

b)

uvedou ve formuláři NATO 302 prohlášení, že se zboží přepravuje pod jejich kontrolou, a toto prohlášení potvrdí podpisem, otiskem razítka a uvedením data.

2.   Pokud ozbrojené síly NATO podávají formulář NATO 302 v souladu s odst. 1 písm. a) tohoto článku elektronicky, články 294, 296, 304, 306 a 314 až 316 tohoto nařízení se použijí obdobně.

3.   Pokud ozbrojené síly NATO postupují v souladu s odst. 1 písm. b), odevzdají jeden výtisk formuláře NATO 302 neprodleně určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil NATO, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesíláno.

Ostatní výtisky formuláře NATO 302 se přiloží k zásilce pro ozbrojené síly NATO, kterým je určena a které při příchodu zboží formuláře opatří razítkem a podepíší.

Při příchodu zboží se dva výtisky formuláře NATO 302 odevzdají určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil NATO, kterým je zásilka určena.

Tento určený celní úřad si jeden výtisk formuláře NATO 302 ponechá a druhý vrátí celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil NATO, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesíláno.“

16)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 287a

Postupy při používání formuláře EU 302

(čl. 226 odst. 3 písm. a) a čl. 227 odst. 2 písm. a) kodexu)

1.   V okamžiku odeslání zboží učiní ozbrojené síly členského státu jeden z těchto kroků:

a)

podají údaje formuláře EU 302 elektronicky celnímu úřadu odeslání nebo vstupu;

b)

uvedou ve formuláři EU 302 prohlášení, že se zboží přepravuje pod jejich kontrolou, a toto prohlášení potvrdí podpisem, otiskem razítka a uvedením data.

2.   Pokud ozbrojené síly členského státu podávají formulář EU 302 v souladu s odst. 1 písm. a) tohoto článku elektronicky, články 294, 296, 304, 306 a 314 až 316 tohoto nařízení se použijí obdobně.

3.   Pokud ozbrojené síly členského státu postupují v souladu s odst. 1 písm. b), odevzdají jeden výtisk formuláře EU 302 neprodleně určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil členského státu, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesíláno.

Ostatní výtisky formuláře EU 302 se přiloží k zásilce pro ozbrojené síly členského státu, kterým je určena a které při příchodu zboží formuláře opatří razítkem a podepíší.

Při příchodu zboží se dva výtisky formuláře EU 302 odevzdají určenému celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil členského státu, kterým je zásilka určena.

Tento určený celní úřad si jeden výtisk formuláře EU 302 ponechá a druhý vrátí celnímu úřadu odpovědnému za celní formality a kontroly týkající se ozbrojených sil členského státu, které zboží odesílají nebo na jejichž účet je zboží odesíláno.“

17)

Článek 321 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Tranzitní režim Unie se považuje za ukončený okamžikem, kdy:

a)

je v obchodních záznamech příjemce učiněn odpovídající záznam, nebo

b)

provozovatel zabudovaného přepravního zařízení potvrdí, že zboží přepravované zabudovaným přepravním zařízením:

i)

dosáhlo zařízení příjemce;

ii)

je přijato do distribuční sítě příjemce, nebo

iii)

opustilo celní území Unie.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.   Zboží, které není zbožím Unie, se považuje za dočasně uskladněné od okamžiku ukončení tranzitního režimu Unie v souladu s čl. 5 písm. a) nebo písm. b) bodem i) nebo ii).“

18)

Vkládá se nový článek 323a, který zní:

„Článek 323a

Zvláštní případ vyřízení v případě zboží, které se má přepravovat nebo používat v rámci vojenských akcí

(článek 215 kodexu)

Pro účely vyřízení režimu dočasného použití v případě zboží uvedeného v článku 235a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se jeho spotřeba nebo zničení považuje za zpětný vývoz, pokud spotřebované nebo zničené množství odpovídá povaze vojenské akce.“

19)

V čl. 324 odst. 2 písm. a) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odstavec 1 se však použije v případech, kdy by se na zboží, které není zbožím Unie a které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku IM/EX, vztahoval předchozí dohled Unie, pokud bylo v celním prohlášení navrženo na propuštění do volného oběhu, pod podmínkou, že držitel povolení aktivního zušlechťovacího styku IM/EX poskytne datové prvky v souladu s příslušným opatřením dohledu.“

20)

V článku 331 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud zboží přepravované zabudovaným přepravním zařízením opustí prostřednictvím tohoto zařízení celní území Unie, považuje se toto zboží za předložené celnímu úřadu okamžikem umístění do zabudovaného přepravního zařízení.“

21)

Příloha 23-02 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

22)

Příloha 72-04 se mění takto:

a)

v části I kapitole III se bod 19.3 nahrazuje tímto:

„19.3.

Doba platnosti osvědčení o souborné jistotě nebo osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu nesmí přesáhnout pět let. Celní úřad záruky však může tuto dobu prodloužit o jedno další období nepřesahující pět let.

Pokud je během doby platnosti osvědčení celní úřad záruky informován o tom, že toto osvědčení již není v důsledku četných změn dostatečně čitelné a může být celním úřadem odeslání odmítnuto, celní úřad záruky platnost osvědčení zruší a v příslušných případech vydá nové osvědčení.

Osvědčení s dvouletou dobou platnosti zůstávají v platnosti. Celní úřad záruky může tuto dobu prodloužit na druhé období nepřesahující pět let.“;

b)

v části II kapitole II:

i)

nadpis se nahrazuje tímto:

KAPITOLA II

Vzor zvláštního razítka používaného schváleným odesílatelem/schváleným vydavatelem“;

ii)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Schválený odesílatel/schválený vydavatel“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 1 se použije ode dne 1. května 2016.

Ustanovení čl. 1 bodu 19 se použije ode dne 12. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 269, 10. října 2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 2017, X BV v. Staatssecretaris van Financiën, C-661/15, ECLI:EU:C:2017:753.

(4)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 168).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(8)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670 ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí (Úř. věst. L 115, 29.4.2016, s. 37).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/640 ze dne 25. dubna 2018, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí (Úř. věst. L 106, 26.4.2018, s. 7).

(11)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze 23-02 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se tabulka nahrazuje tímto:

„SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČL. 142 ODST. 6

Popis zboží v této tabulce je pouze orientační a nejsou jím dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury. Oblast působnosti opatření stanovených v čl. 142 odst. 6 je pro účely této přílohy vymezena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Kód KN (TARIC)

Popis zboží

Období platnosti

0701 90 50

Rané brambory

1. 1. – 30. 6.

0703 10 19

Cibule (jiná než sazečka)

1. 1. – 31. 12.

0703 20 00

Česnek

1. 1. – 31. 12.

0708 20 00

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1. 1. – 31. 12.

0709200010

Chřest, zelený

1. 1. – 31. 12.

0709200090

Chřest, ostatní

1. 1. – 31. 12.

0709 60 10

Sladká paprika

1. 1. – 31. 12.

0714 20 10

Batáty (sladké brambory), čerstvé, celé, určené k lidskému požívání

1. 1. – 31. 12.

0804300090

Ananas, jiný než sušený

1. 1. – 31. 12.

0804400010

Avokáda, čerstvá

1. 1. – 31. 12.

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Pomeranče sladké, čerstvé

1. 6. – 30. 11.

0805211010

0805219011

0805219091

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé

1. 3. – 31. 10.

0805220011

Monreale, čerstvé

1. 3. – 31. 10.

0805220020

Klementinky (jiné než Monreale), čerstvé

1. 3. – 31. 10.

0805290011

0805290021

0805290091

Wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

1. 3. – 31. 10.

0805400011

0805400031

Grapefruity, včetně pomel, čerstvé, bílé

1. 1. – 31. 12.

0805400019

0805400039

Grapefruity, včetně pomel, čerstvé, růžové

1. 1. – 31. 12.

0805509010

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

1. 1. – 31. 12.

0806 10 10

Stolní hrozny

21. 11. – 20. 7.

0807 11 00

Melouny vodní

1. 1. – 31. 12.

0807190050

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1. 1. – 31. 12.

0807190090

Ostatní melouny

1. 1. – 31. 12.

0808309010

Hrušky odrůdy Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

1. 5. – 30. 6.

0808309090

Hrušky, ostatní

1. 5. – 30. 6.

0809 10 00

Meruňky

1. 1. – 31. 5.

1. 8. – 31. 12.

0809 30 10

Nektarinky

1. 1. – 10. 6.

1. 10. – 31. 12.

0809 30 90

Broskve

1. 1. – 10. 6.

1. 10. – 31. 12.

0809 40 05

Švestky

1. 10. – 10. 6.

0810 10 00

Jahody

1. 1. – 31. 12.

0810 20 10

Maliny

1. 1. – 31. 12.

0810 50 00

Kiwi

1. 1. – 31. 12.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU