(EU) 2020/887Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/887 ze dne 26. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/66, pokud jde o kontroly rostlin k pěstování prováděné po dovozu

Publikováno: Úř. věst. L 205, 29.6.2020, s. 16-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. července 2020 Nabývá účinnosti: 19. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/887

ze dne 26. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/66, pokud jde o kontroly rostlin k pěstování prováděné po dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66 (2) stanoví pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. Uvedená pravidla zahrnují kontroly v provozovnách profesionálních provozovatelů na místech produkce rostlin k pěstování.

(2)

Rostliny k pěstování ve vegetačním klidu, kromě semen, mohou představovat jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin, protože při jejich kontrole na stanovištích hraniční kontroly nebo na kontrolních místech nemusí být možné zjistit výskyt nebo příznaky škodlivých organismů. Avšak okamžitě po uvedených kontrolách jsou uvedené rostliny k pěstování propuštěny do volného oběhu, doprovázeny rostlinolékařským pasem pro přemísťování na území Unie.

(3)

Z tohoto důvodu a pro účely reakce na uvedená rizika je vhodné po dovozu provádět fyzické kontroly v prostorách provozovatelů alespoň během prvního vegetačního období, aby bylo možné s vyšší mírou jistoty zjistit výskyt karanténního škodlivého organismu pro Unii, karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny nebo škodlivého organismu podléhajícího opatřením přijatým podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (3). Aby příslušné orgány mohly provádět uvedené kontroly co nejúčinnějším a nejpřiměřenějším způsobem, měly by stanovit četnost uvedených kontrol a rostliny k pěstování podléhající uvedeným kontrolám na základě plánu kontrol vypracovaného v souladu s určitými kritérii.

(4)

Aby byly kontroly účinnější a zaměřily se na největší rizika pro zdraví rostlin, je vhodné, aby vycházely z historie záchytů příslušných škodlivých organismů s přihlédnutím k příslušným třetím zemím původu, výskytu prioritních škodlivých organismů v uvedených zemích a dostupným informacím v systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC). Členské státy mohou za uvedené kontroly vybírat poplatky, jak je stanoveno v článku 80 nařízení (EU) 2017/625.

(5)

Pokud uvedené kontroly prokáží výskyt karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu podléhajícího opatřením přijatým podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, příslušné orgány by měly zaznamenat výsledky kontrol v systému IMSOC do odpovídajícího finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v článku 56 nařízení (EU) 2017/625, kdykoliv je možné zpětně vysledovat napadenou rostlinu k dovezené zásilce.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/66 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v provozovnách a případně na jiných místech využívaných profesionálními provozovateli, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, alespoň jednou ročně.

2.   Tyto kontroly zahrnují kontroly a v případě podezření na rizika pro zdraví rostlin vzorkování a testování podle čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

3.   Tyto kontroly se provádějí v nejvhodnější dobu s ohledem na možnost zjistit výskyt příslušných škodlivých organismů nebo jeho známky či příznaky.

4.   Kromě kontrol uvedených v odstavcích 1 až 3 provádějí příslušné orgány fyzické kontroly rostlin k pěstování, kromě semen, včetně hlíz, cibulí a oddenků, které byly do Unie dovezeny ve fázi vegetačního klidu. Příslušné orgány provádějí uvedené kontroly během prvního vegetačního období po dovozu u některých uvedených rostlin identifikovaných na základě plánu kontrol uvedeného v odstavci 5.

5.   Příslušné orgány stanoví četnost kontrol uvedených v odstavci 4 na základě plánu kontrol, který se vypracuje tak, aby byl přinejmenším v souladu se všemi těmito kritérii:

a)

historie a míra karanténních škodlivých organismů pro Unii zachycených a nahlášených členskými státy v souladu s čl. 11 písm. c) nařízení (EU) 2016/2031, jejichž výskyt byl zjištěn u dovezených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

b)

výskyt prioritního škodlivého organismu ve smyslu článku 6 nařízení (EU) 2016/2031 v příslušné třetí zemi původu, podle dostupných technických a vědeckých informací;

c)

informace zpřístupněné prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) nebo jakékoliv jiného úředního varování;

d)

biologie hostitele a škodlivých organismů a další příslušné podmínky pro účinné zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu podléhajícího opatřením přijatým podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

6.   Pokud kontroly uvedené v odstavci 4 prokáží výskyt karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu podléhajícího opatřením přijatým podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, příslušné orgány zaznamenají výsledky kontrol v systému IMSOC do odpovídajícího finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v článku 56 nařízení (EU) 2017/625, kdykoliv je možné zpětně vysledovat napadenou rostlinu až k dovezené zásilce.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66 ze dne 16. ledna 2019 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s předpisy Unie o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které se na toto zboží vztahují (Úř. věst. L 15, 17.1.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU