(EU) 2020/886Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/886 ze dne 26. června 2020, kterým se opravuje italské znění prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 205, 29.6.2020, s. 14-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. července 2020 Nabývá účinnosti: 19. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/886

ze dne 26. června 2020,

kterým se opravuje italské znění prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (1) (nařízení o vzdušném prostoru), a zejména na čl. 4 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (2), a zejména na články 31, 43, 44 a přílohu VIII uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Italské znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (3) obsahuje v oddíle 5 bodu SERA.5025 písm. b) přílohy a v prvním řádku tabulky a poznámkách pod čarou (**) a (***) v dodatku 4 nejednotnou terminologii týkající se hlasové komunikace letadlo–země.

(2)

Italské znění prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe zřízeného článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU