(EU) 2020/885Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885 ze dne 26. června 2020 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie

Publikováno: Úř. věst. L 205, 29.6.2020, s. 9-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. července 2020 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2285 Pozbývá platnosti: 11. dubna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/885

ze dne 26. června 2020

o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2011 informovala Itálie Komisi, že se na jejím území vyskytuje nový agresivní kmen bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto (dále jen „dotčený škodlivý organismus“), původce rakoviny kiwi, a že přijala úřední opatření proti dalšímu zavlékání dotčeného škodlivého organismu na své území a proti jeho rozšiřování na svém území. Z dostupných informací rovněž vyplynulo, že se tento agresivní kmen dotčeného škodlivého organismu vyskytoval ve třetí zemi, která vyváží rozmnožovací materiál rostlin kiwi, včetně pylu, do Unie. Tyto informace jsou v současnosti pro území Unie stále relevantní.

(2)

Z toho důvodu Komise přijala prováděcí rozhodnutí 2012/756/EU (2).

(3)

Prováděcí rozhodnutí 2012/756/EU bylo nahrazeno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/198 (3), jehož platnost skončila dne 31. března 2020.

(4)

Dotčený škodlivý organismus není uveden jako karanténní škodlivý organismus pro Unii v příloze II, karanténní škodlivý organismus pro chráněné zóny v příloze III ani jako regulovaný nekaranténní škodlivý organismus v příloze IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (4).

(5)

Důvody pro přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/198, včetně příslušné předběžné analýzy rizika škodlivého organismu, kterou vypracovala Komise, zůstávají i nadále platné. Vzhledem k tomu, že fytosanitární riziko, které dotčený škodlivý organismus představuje, trvá, by měla být přijata opatření týkající se dovozu živého pylu a rostlin Actinidia Lindl. určených k pěstování, jiných než osivo (dále jen „dotčené rostliny“), které pocházejí ze třetích zemí, do Unie. Měla by být rovněž stanovena opatření týkající se přemísťování uvedených rostlin, které pocházejí z Unie, v rámci Unie. Uvedená opatření by měla být stejná jako opatření stanovená v prováděcím rozhodnutí (EU) 2017/198, jelikož se při ochraně území Unie před dotčeným škodlivým organismem již osvědčila.

(6)

Aby byla zajištěna zvýšená úroveň ochrany území Unie před dotčeným škodlivým organismem, měly by být dotčené rostliny dovážené do Unie pečlivě prohlédnuty a, kde je to vhodné, testovány na přítomnost dotčeného škodlivého organismu na stanovišti hraniční kontroly nebo na kontrolním místě určení stanoveném v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (5).

(7)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/198 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením. Je to nezbytné proto, aby byla zohledněna ustanovení nařízení (EU) 2016/2031 a prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, která platí ode dne 14. prosince 2019.

(8)

Toto nařízení by se mělo začít používat co nejdříve, aby nahradilo prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/198, jehož platnost skončila dne 31. března 2020. Mělo by vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Členské státy by v příslušných případech měly přizpůsobit své právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto nařízením.

(10)

Toto nařízení by se mělo použít do dne 31. prosince 2021, aby byl zajištěn dostatek času pro sledování vývoje situace a určení fytosanitárního statusu dotčeného škodlivého organismu ve vztahu k území Unie.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví opatření proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (dále jen „dotčený škodlivý organismus“).

Článek 2

Zákaz bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto

Dotčený škodlivý organismus nesmí být na území Unie dovezen či na tomto území přemísťován nebo držen, množen či uvolňován.

Článek 3

Dovoz živého pylu a rostlin Actinidia Lindl. určených k pěstování, jiných než osivo, do Unie

Živý pyl a rostliny Actinidia Lindl. určené k pěstování, jiné než osivo (dále jen „dotčené rostliny“), pocházející ze třetích zemí smí být dováženy do Unie pouze tehdy, pokud splňují zvláštní požadavky na dovoz stanovené v článcích 4, 5 a 6.

Článek 4

Rostlinolékařské osvědčení

Dotčené rostliny pocházející ze třetích zemí musí být doprovázeny rostlinolékařským osvědčením, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ obsahuje informaci, že je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v zemi, ve které se nevyskytuje dotčený škodlivý organismus.

b)

Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v oblasti prosté škodlivého organismu vymezené s ohledem na dotčený škodlivý organismus státní organizací ochrany rostlin země původu v souladu s mezinárodním standardem Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro fytosanitární opatření (dále jen „ISPM“) č. 4 (6). Na osvědčení musí být v kolonce „místo původu“ uveden název oblasti prosté škodlivého organismu.

c)

Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu nebo na stanovišti produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený škodlivý organismus státní organizací ochrany rostlin země původu v souladu se standardem FAO ISPM č. 10 (7). Dotčené rostliny byly pěstovány v zařízení s takovým stupněm izolace a ochrany před okolním prostředím, který fakticky zabraňuje vniknutí dotčeného škodlivého organismu. V tomto místě nebo na tomto stanovišti byly dotčené rostliny během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem dvakrát úředně prohlédnuty v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.

Uvedené místo nebo stanoviště produkce je obklopeno zónou o poloměru nejméně 100 m, kde byly během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem dvakrát provedeny úřední prohlídky v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a všechny dotčené rostliny vykazující příznaky infekce, které byly zjištěny při těchto prohlídkách, byly okamžitě zničeny.

d)

Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený škodlivý organismus státní organizací ochrany rostlin země původu v souladu se standardem FAO ISPM č. 10. V uvedeném místě byly dotčené rostliny během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem dvakrát úředně prohlédnuty, podrobeny odběru vzorků a testovány v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.

Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o poloměru 4 500 m (dále jen „okolní zóna“), kde byla splněna jedna z těchto podmínek:

i)

během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem byly dvakrát provedeny úřední prohlídky, odběr vzorků a testování v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce. Během těchto úředních prohlídek, odběru vzorků a testování nebyl dotčený škodlivý organismus zjištěn;

ii)

všechny dotčené rostliny v okruhu 500 m od uvedeného místa produkce byly okamžitě zničeny;

iii)

všechny dotčené rostliny v okruhu 500 m od uvedeného místa produkce byly pravidelně testovány v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.

V případě bodů ii) a iii) byly všechny dotčené rostliny v uvedené zóně ve vzdálenosti 500 až 4 500 m od místa produkce zničeny nebo byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného škodlivého organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.

Článek 5

Doplňující informace, které mají být uvedeny na rostlinolékařském osvědčení

Pokud jsou poskytnuty informace uvedené v čl. 4 písm. c) nebo d), musí osvědčení navíc obsahovat informaci, že je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin vypěstovaných za podmínek, které jsou uvedeny v čl. 4 písm. a), b) nebo c);

b)

dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, které byly podrobeny předchozímu individuálnímu testování, které potvrdilo nepřítomnost dotčeného škodlivého organismu;

c)

dotčené rostliny byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného škodlivého organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.

Článek 6

Prohlídka

Dotčené rostliny dovážené do Unie doprovázené rostlinolékařským osvědčením a splňující požadavky článků 4 a 5 musí být pečlivě prohlédnuty a případně testovány na přítomnost dotčeného škodlivého organismu na stanovišti hraniční kontroly nebo na kontrolním místě stanoveném v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123.

Článek 7

Přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie

Dotčené rostliny, které se nacházely po část svého života v Unii, smí být přemísťovány v rámci Unie pouze tehdy, pokud splňují zvláštní požadavky stanovené v článcích 8 a 9.

Článek 8

Vydávání rostlinolékařských pasů a podmínky pro přemísťování

Dotčené rostliny, které se nacházely po část svého života v Unii, a rostliny dovážené do Unie v souladu s článkem 3 smí být přemísťovány v rámci Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným, vydaným a používaným v souladu s články 78 až 95 nařízení (EU) 2016/2031 a pokud splňují jednu z těchto podmínek:

a)

Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v členském státě, kde výskyt dotčeného škodlivého organismu není znám.

b)

Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v chráněné zóně uvedené v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2019/2072.

c)

Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v oblasti prosté škodlivého organismu vymezené s ohledem na dotčený škodlivý organismus příslušným orgánem členského státu původu v souladu se standardem FAO ISPM č. 4.

d)

Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu nebo na stanovišti produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený škodlivý organismus odpovědným úředním subjektem členského státu původu v souladu se standardem FAO ISPM č. 10. Dotčené rostliny byly pěstovány v zařízení s takovým stupněm izolace a ochrany před okolním prostředím, který fakticky zabraňuje vniknutí dotčeného škodlivého organismu. V tomto místě nebo na tomto stanovišti byly dotčené rostliny během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním dvakrát úředně prohlédnuty v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.

Uvedené místo nebo stanoviště produkce je obklopeno zónou o poloměru nejméně 100 m, kde byly během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním dvakrát provedeny úřední prohlídky v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a všechny rostliny vykazující příznaky infekce, které byly zjištěny při těchto prohlídkách, byly okamžitě zničeny.

e)

Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený škodlivý organismus příslušným orgánem členského státu původu v souladu se standardem FAO ISPM č. 10.

V uvedeném místě byly dotčené rostliny během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním dvakrát úředně prohlédnuty, podrobeny odběru vzorků a testovány v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.

Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o poloměru 500 m (dále jen „okolní zóna“), kde byla splněna jedna z těchto podmínek:

i)

v celé okolní zóně byly během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním dvakrát provedeny úřední prohlídky, odběr vzorků a testování v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce. Během těchto úředních prohlídek, odběru vzorků a testování nebyl dotčený škodlivý organismus zjištěn;

ii)

všechny dotčené rostliny v okolní zóně byly okamžitě zničeny;

iii)

všechny dotčené rostliny v okolní zóně byly pravidelně testovány v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými dotčeného škodlivého organismu.

Tato okolní zóna je obklopena další zónou o šířce 4 000 m, kde byla splněna jedna z těchto podmínek:

i)

poté, co byly během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním v celé uvedené další zóně dvakrát provedeny úřední prohlídky, odběr vzorků a testování v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, byla přijata opatření k eradikaci ve všech případech, kdy byl na dotčených rostlinách zjištěn dotčený škodlivý organismus. Tato opatření zahrnují okamžité zničení dotčených napadených rostlin;

ii)

všechny dotčené rostliny v uvedené další zóně byly zničeny;

iii)

všechny dotčené rostliny v uvedené další zóně byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného škodlivého organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.

Článek 9

Dodatečné podmínky pro přemísťování

Pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 8 písm. d) nebo e), musí dotčené rostliny navíc splňovat jeden z těchto požadavků:

a)

dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin vypěstovaných za podmínek, které jsou uvedeny v čl. 8 písm. a), b), c) nebo d);

b)

dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin podrobených předchozímu individuálnímu testování, které potvrdilo nepřítomnost dotčeného škodlivého organismu;

c)

dotčené rostliny byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného škodlivého organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.

Článek 10

Soulad

Členské státy zruší nebo změní opatření, která již přijaly za účelem své ochrany proti zavlékání a rozšiřování dotčeného škodlivého organismu, aby dosáhly souladu s tímto nařízením. Neprodleně o uvedených opatřeních uvědomí Komisi.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/756/EU ze dne 5. prosince 2012 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 335, 7.12.2012, s. 49).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/198 ze dne 2. února 2017 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 31, 4.2.2017, s. 29).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

(6)  Požadavky pro vymezování území prostých škodlivých organismů (Requirements for the establishment of pest free areas). ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2016.

(7)  Požadavky na vymezování míst produkce a stanovišť produkce prostých škodlivých organismů (Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites). ISPM č. 10 (1999), Řím, IPPC, FAO 2016.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU