(EU) 2020/882Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/882 ze dne 25. června 2020, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/1198 na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky

Publikováno: Úř. věst. L 203, 26.6.2020, s. 68-70 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2020 Nabývá účinnosti: 27. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/68


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/882

ze dne 25. června 2020,

kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2019/1198 na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1198 ze dne 12. července 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 (2) (dále jen „původní nařízení“), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Dne 13. května 2013 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 412/2013 (3) konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní (dále jen „dotčený výrobek“) pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie.

(2)

Dne 12. července 2019 Komise na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení prodloužila prováděcím nařízením (EU) 2019/1198 platnost opatření na dalších pět let.

(3)

Dne 28. listopadu 2019 Komise na základě šetření obcházení antidumpingových opatření podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení změnila nařízení (EU) 2019/1198 prováděcím nařízením (EU) 2019/2131 (4).

(4)

V původním šetření byl v souladu s článkem 17 základního nařízení pro účely šetření vyvážejících výrobců v ČLR proveden výběr vzorku.

(5)

Pro vyvážející výrobce zařazené do vzorku Komise na dovoz dotčeného výrobku uložila individuální sazby antidumpingového cla v rozsahu od 13,1 % do 23,4 %. Pro spolupracující vyvážející výrobce nezařazené do vzorku byla uložena celní sazba ve výši 17,9 %. Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku jsou uvedeni v příloze I nařízení (EU) 2019/2131. Dále byla uložena celostátní celní sazba ve výši 36,1 % na dotčený výrobek od společností v ČLR, které se buď nepřihlásily, nebo při šetření nespolupracovaly.

(6)

Podle článku 2 původního nařízení může Komise změnit přílohu I uvedeného nařízení tím, že přizná novému vyvážejícímu výrobci celní sazbu platnou pro spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku nebo kterým nebylo přiznáno individuální zacházení, konkrétně váženou průměrnou celní sazbu ve výši 17,9 %, pokud případný nový vyvážející výrobce v ČLR poskytne Komisi dostatečné důkazy o tom, že:

a)

v období šetření, z něhož příslušná opatření vycházejí, tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 (dále jen „období původního šetření“) do Unie nevyvážel dotčený výrobek;

b)

není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem v ČLR, na nějž se vztahují antidumpingová opatření uložená původním nařízením a

c)

po skončení období původního šetření buď skutečně vyvážel dotčený výrobek do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného výrobku do Unie.

B.   ŽÁDOST O UDĚLENÍ STATUSU NOVÉHO VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE

(7)

Společnost Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. (dále jen „Huazhi“ nebo „žadatel“) předložila Komisi žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce (dále jen „status nového vyvážejícího výrobce“), a tedy o přiznání celní sazby ve výši 17,9 % platné pro spolupracující společnosti v ČLR nezařazené do vzorku. Žadatel tvrdil, že splňuje všechny tři podmínky stanovené v článku 2 původního nařízení.

(8)

Pro účely rozhodnutí o tom, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce podle článku 2 původního nařízení (dále jen „podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce“), Komise žadateli nejprve zaslala dotazník s žádostí o poskytnutí důkazů o tom, že splňuje podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce.

(9)

Na základě analýzy odpovědi na dotazník požádala Komise o další informace a důkazy, které žadatel předložil.

(10)

Komise se snažila ověřit veškeré informace, které považovala pro rozhodnutí o tom, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce, za nezbytné. Za tímto účelem Komise analyzovala důkazy předložené žadatelem v jeho odpovědi na dotazník, přičemž konzultovala různé on-line databáze, včetně databází Orbis (5) a Qichacha (6), a porovnala informace od společností s informacemi předloženými v předchozích případech. Souběžně s tím Komise o žádosti žadatele rovněž informovala výrobní odvětví Unie a vyzvala je, aby v případě potřeby poskytlo případné připomínky. Od výrobního odvětví Unie nebyly obdrženy žádné připomínky.

C.   ANALÝZA ŽÁDOSTI

(11)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. a) původního nařízení, aby žadatel v období šetření, z něhož příslušná opatření vycházejí, tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 (dále jen „období původního šetření“) do Unie nevyvážel dotčený výrobek, zjistila Komise, že žadatel v té době jako společnost neexistoval. Stanovy společnosti Huazhi jsou z října 2013 a její obchodní licence z listopadu 2013. Žadatel tedy nemohl v období šetření vyvážet dotčený výrobek do Unie, a proto tuto podmínku splňuje.

(12)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. b) původního nařízení, aby žadatel nebyl ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem v ČLR, na nějž se vztahují antidumpingová opatření uložená původním nařízením, zjistila Komise, že ani jeden ze dvou akcionářů společnosti Huazhi nemá žádné další podíly. Jedním z hlavních odběratelů společnosti Huazhi sice byl jistý čínský výrobce dotčeného výrobku, na nějž se vztahují antidumpingová opatření, nebylo však mezi nimi zjištěno žádné spojení podle definice v prováděcím nařízení Komise 2015/2447 (7). Žadatel proto tuto podmínku splňuje.

(13)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. c) původního nařízení, aby žadatel po skončení období původního šetření buď skutečně vyvážel dotčený výrobek do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného výrobku do Unie, zjistila Komise, že žadatel vyvezl dotčený výrobek do Unie v roce 2019, což je po období původního šetření. Žadatel předložil faktury, seznam nakládky, náložný list a potvrzení o zaplacení objednávky zadané v roce 2019 společností ve Francii. Žadatel proto tuto podmínku splňuje.

(14)

Žadatel tedy splňuje všechny tři podmínky pro udělení statusu nového vyvážejícího výrobce, jak je stanoveno v článku 2 původního nařízení, a žádost by proto měla být přijata. Následně by žadateli mělo být přiznáno antidumpingové clo ve výši 17,9 % pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku v rámci původního šetření.

D.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(15)

Žadatel a výrobní odvětví Unie byli informováni o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se považuje za vhodné přiznat sazbu antidumpingového cla platnou pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku v rámci původního šetření společnosti Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. (dále jen „Huazhi“).

(16)

Stranám byla poskytnuta možnost předložit připomínky. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(17)

Nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do seznamu spolupracujících společností nezařazených do vzorku podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1198 ze dne 12. července 2019, a konkrétně do přílohy I nařízení (EU) 2019/1198 se doplňuje tato společnost:

Společnost

Doplňkový kód

TARIC

Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd.

C550

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 189, 15.7.2019, s. 8.

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 131, 15.5.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2131 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1198 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 Úř. věst. (L 321, 12.12.2019, s. 139).

(5)  Orbis je celosvětový poskytovatel informací o podnicích, které se týkají více než 220 milionů společností na celém světě. Poskytuje zejména standardizované informace o soukromých společnostech a podnikových strukturách.

(6)  Qichacha je soukromá zisková databáze v čínském vlastnictví, která spotřebitelům/odborníkům poskytuje obchodní údaje, informace o úvěrech a analytické údaje o soukromých a veřejných společnostech usazených v Číně.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558). Článek 127 stanoví, že se za osoby ve spojení považují dvě osoby, které splňují jednu z těchto podmínek: a) jsou členy vedení nebo správní rady podniku druhé osoby; b) jsou právně uznanými obchodními společníky; c) jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) třetí strana přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) jedna z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; h) jsou členy jedné rodiny. Osoby, které jsou spolu ve spojení tak, že jedna z nich je výhradním zástupcem, distributorem nebo koncesionářem druhé, se nezávisle na použitém označení považují za osoby ve spojení pouze tehdy, jestliže se na ně vztahuje některé z kritérií uvedených v předchozí větě.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU