(EU) 2020/879Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/879 ze dne 23. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 897/2014, pokud jde o specifická ustanovení ke sladění ustanovení o provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci evropského nástroje sousedství se zvláštními opatřeními v reakci na pandemii COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 203, 26.6.2020, s. 59-62 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2020 Nabývá účinnosti: 27. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/59


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/879

ze dne 23. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 897/2014, pokud jde o specifická ustanovení ke sladění ustanovení o provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci evropského nástroje sousedství se zvláštními opatřeními v reakci na pandemii COVID-19

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti (2), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Provádění programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a plnění cíle evropské územní spolupráce (EÚS) v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 897/2014 (3) bylo bezprecedentním způsobem ovlivněno důsledky pandemie COVID-19. Tuto mimořádnou situaci je třeba řešit pomocí zvláštních opatření, která by měla umožnit, aby programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství pružně a účinně přispěly k reakci na rychle vznikající potřeby, pokud jde o nejvíce postižená odvětví, jako je zdravotní péče, podnikání – včetně malých a středních podniků – a trh práce, a podpořily sociálně-ekonomické oživení v programových oblastech.

(2)

Opatření srovnatelná s opatřeními zavedenými nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 (4) a (EU) 2020/558 (5), která se mají v současné době použít na programy přeshraniční spolupráce v rámci cíle evropské územní spolupráce, by se měla použít i na programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství.

(3)

S cílem zmírnit rozpočtové náklady zúčastněných zemí nebo příjemců pomoci EU v souvislosti s pandemií COVID-19 se pravidlo o spolufinancování nepoužije na příspěvky Unie týkající se vzniklých a uhrazených výdajů, jež jsou zahrnuty v roční účetní závěrce programu za účetní období, které začíná dnem 1. července 2020 a končí dnem 30. června 2021.

(4)

Z důvodu kumulace zpoždění na začátku programového období a dalšího zpomalení provádění projektů v důsledku pandemie COVID-19 by lhůta 31. prosince 2021 stanovená pro podepsání všech jiných smluv kromě již uzavřených smluv na velké infrastrukturní projekty měla být prodloužena o další rok, tj. do 31. prosince 2022. Ze stejných důvodů nelze očekávat, že projektové činnosti financované z programů skončí k 31. prosinci 2022. Tato lhůta by proto měla být prodloužena o další rok, tj. do 31. prosince 2023.

(5)

Z důvodu různých opatření k omezení šíření nákazy prováděných v zúčastněných zemích může být pro auditní orgány po určitou dobu obtížné nebo dokonce nemožné provádět audity na místě a používat metodu statistického výběru vzorků. Pokud tedy jde o účetní období od 1. července 2019 do 30. června 2020, auditním orgánům by mělo být umožněno používat nestatistickou metodu výběru vzorků.

(6)

Výběr projektů může být ve výjimečných případech a s řádným odůvodněním v souvislosti s pandemií COVID-19 prováděn prostřednictvím zadání bez výzvy k předkládání návrhů. Procesní kroky, které má přijmout Komise, by měly být zkráceny tak, že nebude vyžadováno předložení úplné projektové žádosti Komisi za účelem posouzení projektu.

(7)

V prováděcím nařízení (EU) č. 897/2014 je termín „závěrečné zprávy“ použit ve dvou různých kontextech. Toto prováděcí nařízení by proto mělo jasně rozlišovat mezi závěrečnými zprávami, které se týkají programu, na jedné straně a závěrečnými zprávami, které se týkají provádění určitého konkrétního projektu, na straně druhé.

(8)

Od 1. února 2020 by měla být výjimečně povolena způsobilost výdajů na podporu kapacit reakce na krizi v souvislosti s pandemií COVID-19.

(9)

Na rozdíl od čl. 65 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (6), který jako konečné datum pro způsobilost výdajů v souvislosti s programy přeshraniční spolupráce financovanými v rámci cíle evropské územní spolupráce stanoví 31. prosince 2023, prováděcí nařízení (EU) č. 897/2014 žádné takové datum pro výdaje v souvislosti s programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství nestanoví, ale stanoví určité lhůty související s projektovým cyklem a projektovými činnostmi. Aby se zajistil soulad mezi ustanoveními nařízení (EU) č. 1303/2013 a prováděcím nařízením (EU) č. 897/2014, provádění obou typů programů přeshraniční spolupráce by mělo být v co možná největší míře sladěno. Z důvodů právní jistoty by však nemělo být zkráceno období, během něhož mohou být prováděny činnosti spojené s ukončením programu a projektů, a sice období od 1. ledna 2024 do 30. září 2024. Je proto vhodné nadále umožňovat způsobilost takových činností a příslušných výdajů na ně v době od 1. ledna 2024 do 30. září 2024. Pokud jde o uvedená období, je vhodné prodloužit období provádění programů o jeden rok, a sice do 31. prosince 2025.

(10)

K zajištění právní jistoty pro zúčastněné země je vhodné sladit zvláštní opatření a postupy pro konečné účetní období a pro ukončení programu s ustanoveními platnými pro programy přeshraniční spolupráce v rámci cíle evropské územní spolupráce. Mělo by být rovněž umožněno plné využití příspěvku Unie prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství, což umožní využít dodatečné flexibility pro výpočet platby konečného zůstatku na konci programového období.

(11)

Vzhledem k naléhavosti situace spojené s pandemií COVID-19 je vhodné stanovit brzkou použitelnost opatření stanovených v tomto nařízení, které by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) č. 897/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného nařízením (EU) č. 232/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 897/2014 se mění takto:

1.

V článku 12 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Odchylně od odstavců 1 a 2 a v souladu s čl. 6 odst. 1 není vyžadováno žádné spolufinancování příspěvku Unie pro vzniklé a uhrazené výdaje, jež jsou zahrnuty v roční účetní závěrce programu za účetní období od 1. července 2020 do 30. června 2021.“

2.

V článku 15 se datum „31. prosince 2024“ nahrazuje datem „31. prosince 2025“.

3.

Článek 18 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

b)

v odstavci 3 se datum „31. prosince 2022“ nahrazuje datem „31. prosince 2023“.

4.

V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V období od 1. ledna 2024 do 30. září 2024 mohou příjemci provádět pouze činnosti související s ukončením projektů v souladu s čl. 48 odst. 2 písm. a) bodem iii) nebo související s ukončením programů v rámci technické pomoci.“

5.

V článku 28 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Pro účely odstavce 1 představuje pandemie COVID-19 řádně odůvodněný případ, který může auditní orgán uplatnit na základě svého odborného úsudku za účelem použití nestatistické metody odběru vzorků v účetním období od 1. července 2019 do 30. června 2020.“

6.

Článek 41 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

projekt se provádí s cílem podpořit kapacity reakce na krizi v souvislosti s pandemií COVID-19.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Odchylně od postupu stanoveného v odstavci 4 projekty navržené k výběru bez výzvy k předkládání návrhů podle odst. 1 písm. c) posuzuje Komise na základě shrnutí projektu. Komise oznámí své rozhodnutí řídícímu orgánu do dvou měsíců ode dne předložení dokumentu. V případě potřeby lze tuto lhůtu prodloužit. V případě negativního posouzení Komise oznámí řídícímu orgánu důvody takového posouzení.“

7.

Článek 48 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. a) se body ii) a iii) nahrazují tímto:

„ii)

Vzniklé náklady by měly být uhrazeny před předložením závěrečných zpráv o projektu. Jsou-li uvedeny v závěrečné zprávě společně s předpokládaným datem úhrady, mohou být zaplaceny později.

iii)

Výjimkou jsou náklady týkající se závěrečných zpráv o projektu, včetně ověření výdajů, auditu a konečného hodnocení projektu, které mohou vzniknout po období provádění projektu.“;

b)

vkládá se nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Bez ohledu na čl. 19 odst. 1 nejsou výdaje způsobilé pro příspěvek Unie, jsou-li uhrazeny po 31. prosinci 2023.“;

c)

vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Odchylně od odstavce 3 jsou náklady projektů na podporu kapacit reakce na krizi v souvislosti s pandemií COVID-19 způsobilé od 1. února 2020.“

8.

Článek 64 se nahrazuje tímto:

„Článek 64

Platba konečného zůstatku

1.   Řídící orgán předloží žádost o platbu konečného zůstatku společně s dokumenty uvedenými v článku 68 a čl. 77 odst. 5.

2.   Konečný zůstatek je vyplacen do tří měsíců ode dne zúčtování účetní závěrky za konečné účetní období nebo do jednoho měsíce od data schválení závěrečné zprávy o provádění, podle toho, co nastane později.

3.   Platba konečného zůstatku pro program v konečném účetním období může přesáhnout až 10 % příspěvku Unie na každý tematický cíl stanovený v prováděcím rozhodnutí Komise o schválení programu.

Příspěvek Unie prostřednictvím platby konečného zůstatku v konečném účetním období nesmí přesáhnout celkový příspěvek Unie na každý program stanovený v prováděcím rozhodnutí Komise o schválení programu.“

9.

Článek 77 se mění takto:

a)

v odstavci 5 se datum „30. září 2024“ nahrazuje datem „15. února 2025“;

b)

doplňuje se nový odstavec 6, který zní:

„6.   Lhůty stanovené v odstavcích 1 a 5 může Komise na základě sdělení dotčeného řídícího orgánu výjimečně prodloužit až do 1. března.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 897/2014 ze dne 18. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 244, 19.8.2014, s. 12).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) (Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 5).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1301/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 130, 24.4.2020, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU