(EU) 2020/877Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/877 ze dne 3. dubna 2020 kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu

Publikováno: Úř. věst. L 203, 26.6.2020, s. 1-27 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 3. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. července 2020 Nabývá účinnosti: 16. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 203/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/877

ze dne 3. dubna 2020

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na články 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 a 265 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Praktické uplatňování nařízení (EU) č. 952/2013 (dále jen „kodex“) ve spojení s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2) ukázalo, že v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci je třeba provést některé změny, aby se lépe přizpůsobilo potřebám hospodářských subjektů a celních správ a aby se zohlednil vývoj v oblasti právních předpisů a vývoj v oblasti zavádění informačních systémů zřízených pro účely kodexu.

(2)

Aby bylo jasné, který celní úřad musí zajistit, aby byla na základě vstupních souhrnných informací provedena analýza rizik před vstupem zboží, měla by být definice „celního úřadu prvního vstupu“ v čl. 1 bodě 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 změněna tak, aby se upřesnilo, že v případě použití tohoto pojmu se odkazuje na úřad odpovědný za místo, kam směřuje dopravní prostředek, i když z jakéhokoli důvodu tento dopravní prostředek ve skutečnosti dorazí na jiné místo, za které odpovídá jiný úřad.

(3)

Aby byla jasně vymezena oblast působnosti pravidel pro vstupní souhrnné celní prohlášení, které se vztahuje na zboží v expresní zásilce, a formalit vztahujících se na dovoz a vývoz tohoto zboží, měly by být definovány pojmy „expresní zásilka“ a „expresní dopravce“.

(4)

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování celních ustanovení na základě vlastní hodnoty zboží, je třeba definovat pojem „vlastní hodnota“.

(5)

V souladu s akčním plánem o vojenské mobilitě (3) je třeba zefektivnit a zjednodušit celní formality pro zboží přepravované nebo používané v souvislosti s vojenskými činnostmi. Tento cíl by měl být splněn zavedením definice tohoto zboží a zavedením formuláře EU 302 jakožto celního dokladu, který budou používat členské státy EU, a to i v souvislosti s vojenskými činnostmi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky Unie.

(6)

Aby bylo možné použít registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (dále jen „EORI“) k identifikaci podle jiných právních předpisů Unie, než jsou celní předpisy, měly by si osoby, které nejsou hospodářskými subjekty, povinně nechat přidělit číslo EORI, pokud je to vyžadováno právními předpisy Unie, a nikoli pouze v případech, kdy je to vyžadováno právními předpisy členského státu. Článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(7)

Ustanovení čl. 13 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví možnost prodloužit lhůtu pro přijetí rozhodnutí, které souvisí s použitím celních předpisů, pokud příslušné celní orgány vyšetřují porušení celních předpisů. Tato možnost by měla platit i pro případy, kdy příslušné celní a daňové orgány vyšetřují porušení daňových předpisů, neboť některá povolení mohou být udělena pouze v případě, že nedošlo k závažným nebo opakovaným porušením daňových předpisů. Ustanovení čl. 17 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví povinnost celních orgánů pozastavit platnost rozhodnutí do doby, než bude určeno, zda se hospodářský subjekt dopustil závažného nebo opakovaného porušení předpisů. Tato povinnost by se měla vztahovat i na případy závažných trestných činů souvisejících s hospodářskou činností žadatele, ale neměla by se rozšiřovat na protiprávní jednání nebo trestné činy spáchané osobami odpovědnými za celní záležitosti dané společnosti, které nejsou zaměstnanci této společnosti, v souladu s čl. 24 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4). Ustanovení čl. 13 odst. 4 a čl. 17 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Ustanovení čl. 86 odst. 3 kodexu stanoví zvláštní pravidla pro výpočet výše celního dluhu, jestliže dluh vznikl u zušlechtěných výrobků v důsledku režimu aktivního zušlechťovacího styku. Na žádost deklaranta se celní dluh určí na základě sazebního zařazení, celní hodnoty, množství, povahy a původu zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, v okamžiku přijetí celního prohlášení za toto zboží. Článek 76 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví podmínky, za kterých se čl. 86 odst. 3 kodexu použije bez žádosti deklaranta. Aby se zabránilo obcházení antidumpingových a vyrovnávacích cel, ochranných opatření a dodatečných cel plynoucích z pozastavení koncesí, které by se uplatnily na zboží při prvním propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku, měla by se povinnost použít čl. 86 odst. 3 kodexu bez žádosti deklaranta vztahovat také na zušlechtěné výrobky získané z takového zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku. Článek 76 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn. Aby měly hospodářské subjekty čas na přizpůsobení se novým pravidlům, mělo by se jim poskytnout přechodné období v délce jednoho roku.

(9)

Ustanovení čl. 104 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví výjimky z požadavku podat vstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží vstupující na celní území Unie. Aby nedošlo ke zdržení dovozu orgánů a jiných lidských nebo živočišných tkání nebo lidské krve vhodných pro transplantaci, implantaci nebo transfuzi v naléhavých případech, měly by se výjimky vztahovat i na toto zboží. Pro usnadnění vojenské mobility by navíc měly být tyto výjimky rozšířeny na zboží přepravované na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302. Po zahrnutí obce Campione d’Italia a italských vod Luganského jezera do celního území Unie (5) by se navíc výjimka již neměla vztahovat na zboží dovezené z těchto území. Ustanovení čl. 104 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 (6) je chránit mořské prostředí před nepříznivým účinkem vypouštění odpadu z lodí, jež používají přístavy v Unii, a to zlepšením dostupnosti a využívání odpovídajících přístavních zařízení pro příjem odpadu a předávání odpadu do těchto zařízení. Aby nebyl ohrožen cíl uvedené směrnice, měly by být celní formality pro tento odpad zefektivněny a zjednodušeny tím, že se upustí od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení a že se jeho předložení celnímu úřadu bude považovat za celní prohlášení k propuštění do volného oběhu. Tato zjednodušení by měla platit pouze tehdy, pokud bylo příslušným orgánům předloženo předběžné oznámení o odpadu podle článku 6 směrnice (EU) 2019/883. Články 104, 138, 141 a 142 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Článek 104 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví, že se do data modernizace systému kontroly dovozu upustí od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení u zboží v poštovních zásilkách a u zboží, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR. Komise však rozhodla prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/2151 (dále jen „pracovní program“) (7) zřídit nový elektronický systém (ICS2) na podporu analýzy rizik v oblasti celní bezpečnosti a zabezpečení před vstupem zboží a souvisejících kontrol. Nový systém má být realizován ve třech vydáních (vydání 1, vydání 2, vydání 3). Obecný odkaz na modernizaci systému kontroly dovozu v článku 104 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být nahrazen konkrétnějšími odkazy na jednotlivá vydání nového systému, k nimž se budou dopravci postupně připojovat. Pokud jde o leteckou dopravu, provozovatelé poštovních služeb a expresní dopravci se v souladu s pracovním programem připojí k novému systému od vydání 1, budou však povinni podat pouze minimální soubor údajů vstupního souhrnného celního prohlášení u zboží v poštovních zásilkách, které mají jako konečné místo určení Unii, a u zboží v expresních zásilkách. Na jiné hospodářské subjekty nebo operace v oblasti letecké dopravy se nový systém bude vztahovat od vydání 2. Pokud jde o železniční, silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu, musí se příslušné hospodářské subjekty připojit od vydání 3. V souladu s tím by se upuštění od této povinnosti u zboží v poštovních zásilkách nemělo vztahovat na letecké zásilky, které mají po vydání 1 jako konečné místo určení členský stát. Dále by se nemělo vztahovat na letecké zásilky, které mají po vydání 2 jako konečné místo určení třetí zemi, a na poštovní zásilky, které jsou po vydání 3 přepravovány po moři, po vnitrozemských vodních cestách, po silnici nebo po železnici. Obdobně by se po vydání 1 nemělo použít upuštění od této povinnosti u zboží o hodnotě nepřesahující 22 EUR v expresních zásilkách přepravovaných letecky. Kromě toho by se nemělo použít po vydání 2 u takového zboží v leteckých zásilkách, které nejsou ani poštovní, ani expresní. Po vydání 3 by se nemělo použít u zboží v zásilkách přepravovaných po moři, vnitrozemských vodních cestách, silnici nebo železnici. Členské státy mají ve spolupráci s Komisí stanovit konkrétní data, k nimž mají hospodářské subjekty povinnost používat v souladu s přílohou pracovního programu různá vydání nového systému. Článek 104 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(12)

Článek 106 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví lhůty pro podání vstupního souhrnného celního prohlášení v případě letecké dopravy. Tyto lhůty by rovněž měly odrážet rozhodnutí zavést elektronický systém (ICS2) ve třech vydáních. Toto ustanovení by mělo jasně rozlišovat obecné pravidlo týkající se lhůty pro předložení vstupního souhrnného celního prohlášení od lhůt pro předložení minimálního souboru údajů vstupního souhrnného celního prohlášení a lhůt pro poskytnutí dalších údajů. Je tomu tak proto, že – jak je uvedeno v článku 183 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 – od vydání 2 nového systému budou postupně moci předkládat údaje vstupního souhrnného celního prohlášení různé osoby (vícenásobné podání). Od vydání 1 nového systému by provozovatelé poštovních služeb a expresní dopravci měli mít povinnost předložit minimální soubor údajů vstupního souhrnného celního prohlášení, a to co nejdříve, nejpozději však před naložením zboží do letadla, které je dopraví na celní území Unie. Povinnost předkládat minimální soubor údajů by se měla od vydání 2 vztahovat na všechny letecké dopravce a hospodářské subjekty zapojené do činností v letecké dopravě. Od vydání 2 nového systému by letečtí dopravci měli mít povinnost doplnit minimální soubor údajů o ostatní údaje tak, aby úplné vstupní souhrnné celní prohlášení bylo podáno v rámci všeobecných lhůt. Mezi datem vydání 1 a datem vydání 2 by však měl být minimální soubor údajů předložený provozovateli poštovních služeb a expresními dopravci považován za úplné vstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží v poštovních zásilkách a pro zboží v expresních zásilkách, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 22 EUR. Důvodem je to, že v tomto intervalu nebudou letečtí dopravci propojeni s novým systémem, a proto nebudou schopni minimální soubor údajů doplnit. Pravidlo, které leteckým dopravcům a hospodářským subjektům ukládá povinnost předložit minimální soubor údajů vstupního souhrnného celního prohlášení co nejdříve, nejpozději však před naložením zboží do letadla, v němž má být dopraveno na celní území Unie, zajišťuje, aby celní orgány mohly provést analýzu rizik a přijmout nezbytná opatření v souvislosti se zabezpečením leteckého nákladu. Jedná se o významné doplňující opatření ke stávajícímu regulačnímu rámci EU pro ochranu letectví před protiprávními činy, konkrétně k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (8).

(13)

Články 112 a 113 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví povinnosti poskytnout údaje do vstupního souhrnného celního prohlášení pro jiné osoby, než je dopravce, v případě námořní či vnitrozemské vodní přepravy a letecké přepravy. Oba články obsahují přechodná pravidla pozastavující tyto povinnosti do modernizace systému kontroly dovozu. Tato přechodná pravidla by měla odrážet skutečnost, že k poskytnutí údajů do vstupního souhrnného celního prohlášení různými osobami dojde v případě letecké dopravy až od vydání 2 nového systému a v případě námořní či vnitrozemské vodní přepravy od vydání 3. U povinnosti poskytnout údaje do vstupního souhrnného celního prohlášení jinými osobami než dopravcem by se proto mělo rozlišovat mezi oběma vydáními. Kromě toho pravidlo, které stanoví, že každá osoba odpovídá za údaje do vstupního souhrnného celního prohlášení, které předložila, by mělo být v článcích 112 a 113 zrušeno a mělo by se stát novým obecným ustanovením použitelným na jakýkoli druh dopravy, a nikoli pouze na leteckou, námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu. Vzhledem k tomu že upuštění od povinnosti týkající se vstupního souhrnného celního prohlášení u poštovních zásilek a zboží v hodnotě nižší než 22 EUR postupně zmizí, mělo by toto ustanovení zahrnovat rovněž novou povinnost pro provozovatele poštovních služeb a expresní dopravce poskytnout údaje do vstupního souhrnného celního prohlášení celnímu úřadu prvního vstupu, pokud tyto údaje neposkytly dopravcům, kteří mají povinnost doplnit minimální soubor údajů poskytnutý provozovateli poštovních služeb nebo expresními dopravci. Články 112 a 113 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měly být odpovídajícím způsobem změněny a měl by být vložen nový článek 113a.

(14)

Aby se usnadnila vojenská mobilita, měl by formulář EU 302 sloužit také k prokázání celního statusu zboží Unie. Článek 127 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(15)

Článek 128d nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví podmínky pro udělení povolení vystavit manifest námořní společnosti po odjezdu. Tyto podmínky by měly nadále platit po dobu, po kterou může být povolení uděleno, bez ohledu na to, zda byl či nebyl zaveden systém rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie. Odkaz na systém rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie by proto měl být zrušen. Článek 128d nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(16)

Článek 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 uvádí některé úkony, které se mají považovat za celní prohlášení u zboží uvedeného v čl. 138 písm. a) až d), v článku 139 a v čl. 140 odst. 1 uvedeného nařízení. Pokud jde o orgány a jiné lidské nebo živočišné tkáně či lidskou krev vhodné pro transplantaci, implantaci nebo transfuzi v naléhavých případech, měly by být co nejvíce omezeny formality při podávání celních prohlášení pro dovoz i vývoz, aby kvůli zdlouhavým celním formalitám na hranicích nedocházelo ke zpoždění při jejich uvolnění a bylo zajištěno jejich včasné použití. Pro tyto orgány, tkáně nebo krev by proto mělo být povoleno podat celní prohlášení kterýmkoli z úkonů uvedených v článku 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Články 138, 140 a 141 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(17)

Aby se ještě více zjednodušila přeprava zboží přepravovaného nebo použitého v souvislosti s vojenskými činnostmi, mělo by se předložení formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302 celním orgánům považovat za celní prohlášení k propuštění do volného oběhu s osvobozením od cla na dovoz vráceného zboží, pro režim dočasného použití, pro vývoz nebo pro zpětný vývoz či pro režim tranzitu. Vzhledem k tomu, že neexistuje elektronický systém pro předkládání formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302 celním orgánům, je rovněž vhodné umožnit předkládání těchto formulářů jinými způsoby než metodami elektronického zpracování dat. Články 138 až 142 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(18)

Jakmile vstoupí v platnost nová pravidla pro daň z přidané hodnoty (DPH) při prodeji zboží na dálku stanovená ve směrnici Rady (EU) 2017/2455 (9), bude DPH splatná za veškeré zboží dovezené do Unie bez ohledu na jeho hodnotu. Aby se zajistilo, že u tohoto zboží bude vybrána DPH, bude požadováno elektronické celní prohlášení. Je proto třeba změnit současnou možnost podat celní prohlášení pro poštovní zásilky některým z úkonů uvedených v článku 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Tato možnost by měla platit pouze do konce rámce pro uvedení do provozu vydání 1 ICS2, neboť do té doby by měli mít všichni provozovatelé poštovních služeb elektronické údaje potřebné k předložení vstupního souhrnného celního prohlášení. Aby byl zajištěn řádný výběr DPH, měla by tato možnost podléhat také schválení celních orgánů a měla by být omezena na případy, kdy je DPH při dovozu vybrána při vstupu zboží v rámci standardního postupu. Články 138 a 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(19)

V důsledku nárůstu elektronického obchodu roste počet zásilek s nízkou hodnotou, které jsou vyváženy z Unie. Provozovatelé poštovních služeb a expresní dopravci hrají v tomto vývozu významnou úlohu. Zatímco poštovní zásilky mohou být v souladu s čl. 141 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 navrženy k vývozu svým výstupem z celního území Unie, pro jiné obchodní zboží, jehož hodnota nepřesahuje 1 000 EUR a hmotnost 1 000 kg, má být podle čl. 137 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení celní prohlášení pro vývoz podáno ústně. Vzhledem k tomu, že se ústní prohlášení má podávat u celního úřadu příslušného pro místo výstupu zboží, neodpovídá toto zjednodušení podnikatelskému modelu expresních dopravců, který je založen na usnadnění prostřednictvím typu jednotné přepravní smlouvy. V případě použití jednotné přepravní smlouvy mohou být veškeré výstupní formality, včetně formálního ukončení vývozní operace, dokončeny u vnitrozemského celního úřadu, takže celní úřad příslušný pro místo výstupu může požádat pouze o kontrolu zboží ad hoc. Informace o výstupu zboží jsou k dispozici v záznamech expresního dopravce a celní orgány je mohou ověřit v rámci kontrol po provedení auditu. Aby bylo umožněno hladké celní odbavení při vývozu u zásilek nízké hodnoty přepravovaných expresními dopravci a zabránilo se tak problémům na pohraničních celních úřadech, mělo by být povoleno podat pro tyto zásilky celní prohlášení některým z úkonů uvedených v článku 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Články 140 a 141 uvedeného nařízení by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(20)

Článek 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být rovněž změněn tak, aby bylo jasné, že pro dopravní prostředky, kterým je přiznáno úplné osvobození od dovozního cla, může být podáno celní prohlášení pro dočasné použití úkonem, kterým je prosté překročení zboží hranice celního území Unie v kterékoli ze situací uvedených v odst. 1 písm. d) uvedeného článku. Totéž platí pro dopravní prostředky, které mají být propuštěny do volného oběhu jako vrácené zboží podle článku 203 kodexu. Toto vyjasnění je třeba v zájmu právní jistoty.

(21)

Článek 142 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 uvádí některé zboží, které nemůže být navrženo ústně ani v souladu s článkem 141 uvedeného nařízení, např. zboží, které je předmětem žádosti o vrácení cla či jiných poplatků. Jakmile vstoupí v platnost nová pravidla pro daň z přidané hodnoty (DPH) při prodeji zboží na dálku stanovená ve směrnici Rady (EU) 2017/2455, bude DPH splatná za veškeré zboží dovezené do Unie bez ohledu na jeho hodnotu. V důsledku toho je deklarant v případě vrácení takového zboží povinen požádat o vrácení DPH, která byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu. V takových případech bude muset deklarant prokázat, že zboží opustilo celní území Unie. Aby byla zachována přiměřená výše administrativní zátěže u zásilek nízké hodnoty, měl by být zpětný vývoz těchto zásilek povolen na základě jakéhokoli jiného úkonu v souladu s článkem 141 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, a to i v případě, že byla podána žádost o vrácení DPH. Článek 142 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(22)

Aby bylo jasné, že předložení údajů nezbytných pro propuštění zásilek nízké hodnoty do volného oběhu lze provést v různých elektronických formátech, je třeba změnit znění článku 143a. Kromě toho by mělo být stanoveno přechodné opatření týkající se celního prohlášení u zásilek nízké hodnoty ve vnitrostátních systémech pro dovoz, které dosud nebyly aktualizovány v souladu s kodexem. Podle čl. 278 odst. 2 kodexu a pracovního programu mohou členské státy aktualizovat své vnitrostátní systémy pro dovoz do konce roku 2022. Naproti tomu nová opatření v oblasti DPH uvedená ve směrnici (EU) 2017/2455 vstoupí v platnost před uvedeným datem. Je proto nezbytné stanovit alternativní soubor údajů pro elektronické celní prohlášení u zásilek nízké hodnoty v neaktualizovaných elektronických systémech, v kterých se používají přechodné požadavky na údaje. Do doby, než budou vnitrostátní systémy pro dovoz aktualizovány, by proto měly mít členské státy možnost stanovit použití datového souboru pro zjednodušené celní prohlášení nebo standardní celní prohlášení, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (10), namísto celního prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty uvedeného v čl. 143a odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

(23)

Článek 144 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví pravidla pro celní prohlášení pro zboží v poštovních zásilkách. Tato pravidla by měla odrážet změny v prohlášení u tohoto zboží od okamžiku, kdy vstoupí v platnost příslušná ustanovení směrnice (EU) 2017/2455. Pravidlo, které stanoví, kdo se má považovat za dlužníka a deklaranta v prohlášení týkajícím se poštovních zásilek na základě předložení zboží, by mělo být zrušeno, protože od 1. ledna 2021 musí být u zboží v poštovních zásilkách, jehož hodnota nepřesahuje 150 EUR, podáváno elektronické celní prohlášení. V tomto prohlášení musí být dlužník a deklarant jasně označeni. Mělo by být stanoveno přechodné opatření pro prohlášení týkající se zboží v poštovních zásilkách o hodnotě mezi 150 a 1000 EUR v členských státech, které dosud neaktualizovaly své vnitrostátní systémy pro dovoz v souladu s kodexem. Možnost navrhnout uvedené zboží k propuštění do volného oběhu na základě jeho předložení spolu s prohlášením CN22 nebo CN23 do konce období pro aktualizaci vnitrostátních systémů pro dovoz, tj. do konce roku 2022, by měla být zachována, neboť členské státy nejsou do konce uvedeného období povinny zavést různé datové soubory pro elektronická prohlášení. Článek 144 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(24)

Článek 146 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví lhůty pro podání doplňkového celního prohlášení uvedeného v čl. 167 odst. 1 prvním pododstavci kodexu. Tato pravidla by měla jasněji propojit lhůty, které mají celní orgány na zaúčtování částky dovozního nebo vývozního cla v souladu s čl. 105 odst. 1 kodexu, a lhůty, v nichž musí deklaranti předkládat různé druhy doplňkového celního prohlášení. Je tedy třeba upřesnit, že doplňková celní prohlášení vztahující se k jedinému zjednodušenému celnímu prohlášení, která vedou k jedinému zaúčtování v souladu s čl. 105 odst. 1 prvním pododstavcem kodexu, jsou doplňkovými celními prohlášeními obecné povahy. Doplňková celní prohlášení obecné povahy by měla být podávána do deseti dnů po propuštění zboží. Dále by mělo být upřesněno, že doplňková celní prohlášení pravidelné nebo souhrnné povahy se vztahují na jedno nebo několik zjednodušených celních prohlášení stejného deklaranta během pevně stanoveného období a vedou k jedinému zaúčtování celkové výše dovozního cla v souladu s čl. 105 odst. 1 druhým pododstavcem kodexu. Tato prohlášení by měla být podána do deseti dnů od konce období, na které se vztahují.

(25)

Aby se stávající pravidla lépe přizpůsobila potřebám hospodářských subjektů, mělo by být celním orgánům umožněno poskytovat deklarantům delší lhůtu pro podání doplňkového celního prohlášení a pro získání příslušných podkladů, pokud podání celního prohlášení nemůže vést ke vzniku celního dluhu. Delší lhůta by měla být až 120 dnů od propuštění zboží v případě doplňkových celních prohlášení obecné povahy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být lhůta stanovena až na dva roky, pokud důvody pro povolení delší lhůty souvisejí s celní hodnotou zboží. Článek 146 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a článek 147 uvedeného nařízení, který stanoví lhůtu, v níž musí mít deklarant v případě doplňkového celního prohlášení v držení podklady, by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(26)

Článek 163 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví případy, kdy se celní prohlášení má považovat za žádost o povolení jiného zvláštního režimu než tranzitu. Toto ustanovení by mělo rovněž zahrnovat zničení zásilek, jejichž hodnota nepřesahuje 150 000 EUR, aby se v těchto případech usnadnily celní formality pro hospodářské subjekty. Zničení zásilek by mělo být možné bez použití systému rozhodování celních orgánů, aby celní orgány mohly o žádosti rozhodnout v okamžiku, kdy je zboží, které má být zničeno, navrženo do celního režimu. Kromě toho by mělo být z výše uvedeného zjednodušení vyňato citlivé zboží uvedené v příloze 71-02 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud nemá být zničeno a hodnota zásilky nepřesahuje 150 000 EUR. Článek 163 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(27)

Ustanovení čl. 163 odst. 2 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví, že celní prohlášení nelze považovat za žádost o povolení jiného zvláštního režimu, než je tranzit, pokud se použije čl. 167 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Toto ustanovení se týká režimu zušlechťovacího styku u citlivého zboží, které je již vyloučeno z působnosti čl. 163 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Aby se zamezilo tomuto opakování, měl by být čl. 163 odst. 2 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 zrušen.

(28)

Ustanovení čl. 166 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví, že podmínka pro udělení povolení použít režim zušlechťovacího styku podle čl. 211 odst. 4 písm. b) kodexu, tj. že režim se nepříznivě nedotkne zásadních zájmů výrobců Unie (hospodářských podmínek), se nevztahuje na povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku, s výjimkou některých případů, včetně žádostí týkajících se zboží, které podléhá opatřením, jako jsou antidumpingová nebo vyrovnávací cla. Takové žádosti by však měly být vyloučeny z prověřování hospodářských podmínek, neboť tato cla mají zásadní zájmy výrobců Unie chránit. Kromě toho nebude již v těchto případech třeba prověřovat hospodářské podmínky, neboť článek 76 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ve znění tohoto nařízení stanoví automatické použití antidumpingových a vyrovnávacích cel na zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku v okamžiku, kdy je tento režim vyřízen. Ustanovení čl. 166 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(29)

Článek 168 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se týká výpočtu částky dovozního cla v některých případech aktivního zušlechťovacího styku. Toto ustanovení je však nadbytečné vzhledem ke změnám článků 76 a 166 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Podle těchto změn se v případech uvedených v článku 168 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 provádí výpočet dovozního cla v souladu s čl. 86 odst. 3 kodexu. Kromě toho, pokud zboží podléhá opatření zemědělské nebo obchodní politiky, musí být hospodářské podmínky prověřeny podle článku 166 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ve znění tohoto nařízení. Článek 168 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být zrušen.

(30)

Článek 177 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví pravidla pro oddělené účetnictví v případech, kdy je zboží Unie uskladněno společně se zbožím, které není zbožím Unie, v zařízení pro uskladnění v celním skladu. Aby se zabránilo jakémukoli případnému zneužití těchto pravidel, mělo by být uskladnění zboží Unie a zboží, které není zbožím Unie, v zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu (společné uskladnění) povoleno pouze tehdy, pokud má zboží stejný kód KN, obchodní jakost a technické vlastnosti. Zboží, které podléhá opatřením, jako je antidumpingové nebo vyrovnávací clo, by nemělo být společně uskladněno, pokud se nestalo zbožím Unie po uplatnění příslušného antidumpingového nebo vyrovnávacího cla. Článek 177 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(31)

Aby se zjednodušilo používání režimu dočasného použití v mezinárodní námořní dopravě, v příhraničních oblastech a u určitých pedagogických materiálů a vědeckých a technických zařízení, mělo by být držiteli režimu dočasného použití a žadateli o tento režim výjimečně umožněno usadit se na celním území Unie, takže by nemusel být usazen mimo toto území, jak vyžaduje čl. 250 odst. 2 písm. c) kodexu. Články 220, 224, 227, 229 a 230 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(32)

Je-li vojenský materiál navržen do režimu dočasného použití, měl by být úplně osvobozen od dovozního cla a lhůta pro vyřízení režimu by měla být stanovena na 24 měsíců s možností prodloužení. Do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měl být vložen nový článek 235a a článek 237 uvedeného nařízení by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(33)

Ustanovení čl. 245 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví výjimky z požadavku podat prohlášení před výstupem zboží pro zboží opouštějící některá území Unie mimo celní území Unie. Pro usnadnění vojenské mobility by měla být tato výjimka rozšířena na zboží přepravované na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302. Po zahrnutí obce Campione d’Italia a italských vod Luganského jezera do celního území Unie by se navíc tato výjimka již neměla vztahovat na obec Campione d’Italia a italské vody Luganského jezera. Ustanovení čl. 245 odst. 1 písm. i) a p) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(34)

Článek 248 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být změněn tak, aby vyjasnil, že celní úřad vývozu musí zrušit platnost příslušného vývozního prohlášení a musí zrušit platnost příslušného potvrzení výstupu zboží, pokud celní úřad výstupu informoval o tom, že přepravní operace, která měla být ukončena mimo celní území Unie, bude ukončena na tomto území.

(35)

Příloha 71-03 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví seznam obvyklých forem manipulace se zbožím propuštěným do režimu zušlechťovacího styku podle článku 220 kodexu. Aby se zabránilo zneužívání obvyklých forem manipulace s cílem získat neoprávněné výhody v oblasti cel, měla by být tato příloha odpovídajícím způsobem změněna.

(36)

Bod 7 přílohy 71-04 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví podmínky, za kterých je použití náhrady rovnocenným zbožím povoleno v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku u mléka a mléčných výrobků. Podmínky se týkají hmotnosti jednotlivých složek v těchto výrobcích, konkrétně sušiny, tuku a proteinu. Aby se tato ustanovení zjednodušila tak, že mléko a mléčné výrobky budou podléhat obecným pravidlům rovnocennosti stanoveným v čl. 223 odst. 1 třetím pododstavci kodexu, měla by být příloha 71-04 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 odpovídajícím způsobem změněna.

(37)

Příloha 71-05 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 obsahuje seznam datových prvků, které mají být zpřístupněny pro standardizovanou výměnu informací mezi celními orgány v souvislosti s režimy zušlechťovacího styku. Mělo by být vyjasněno, že některé datové prvky mohou být vyjádřeny v jiných měrných jednotkách než v kilogramech a v jiných měnách než v eurech, protože na rozdíl od jiných ustanovení týkajících se datových prvků, které mají být poskytnuty hospodářskými subjekty, se tato možnost v článcích 176, 181 a v příloze 71–05 výslovně neuvádí. Mělo by rovněž být možné považovat celní prohlášení za žádost o povolení režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, jak to umožňuje článek 163 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Do oddílu B by měl být rovněž přidán nový datový prvek, který se týká data, kdy vznikl celní dluh nebo ke kterému se uplatnila obchodněpolitická opatření, neboť se jedná o důležitý datový prvek, který si celní orgány mají vyměňovat při používání systému INF. Příloha 71-05 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(38)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 by rovněž mělo být změněno tak, aby odráželo některé změny v jiných právních předpisech Unie. Za prvé, zavedení povinnosti pro členské státy podávat zprávy o pokroku dosaženém při vývoji elektronických systémů článkem 278a kodexu je přísnější než oznamovací povinnost stanovená v čl. 56 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, která by proto měla být zrušena. Za druhé, příloha 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, která stanoví společné požadavky na údaje týkající se prohlášení, oznámení a důkazu o statusu Unie, které se uplatňují až do zavedení elektronických systémů kodexu, by měla odrážet rozhodnutí Komise o aktualizovaném pracovním programu zavést systém ICS2 ve třech vydáních. Uvedená příloha by měla odkazovat výhradně na přílohy uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, které stanoví požadavky na údaje pro přechodné období, a neměla by odkazovat na přílohu B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, neboť ta se během přechodného období nepoužije. Aby se zabránilo nejasnostem, měla by být po zařazení definice expresní zásilky a expresního dopravce do článku 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 zrušena definice expresní zásilky uvedená v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.

(39)

Článek 128a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být opraven tak, aby vysvětloval pokyny týkající se otisku razítka a podpisu některých důkazů o statusu Unie. Za prvé, některé pokyny jsou duplicitní, a proto by měl být jeden soubor těchto pokynů zrušen. Za druhé je třeba doplnit odkaz na zvláštní razítko uvedené v části II kapitole II přílohy 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Za třetí, schválení vydavatelé a schválení odesílatelé představují dvě odlišná povolení a ustanovení nesprávně odkazuje na schválené odesílatele v souvislosti s povoleními k vydání důkazu. Ustanovení by ve všech jazycích mělo namísto „schváleného odesílatele“ odkazovat na „schváleného vydavatele“.

(40)

Odkaz v článku 150 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 na článek 138 směrnice Rady 2006/112/ES (11) není správný a měl by být nahrazen odkazem na čl. 143 odst. 1 uvedené směrnice, neboť právě tento článek stanoví platné osvobození od DPH.

(41)

Pokud jde o orgány a jiné lidské nebo živočišné tkáně či lidskou krev vhodné pro transplantaci, implantaci nebo transfuzi, použije se možnost podat celní prohlášení v naléhavých případech jakýmkoli jiným úkonem se zpětnou účinností od 15. března 2020, aby se usnadnil dovoz tohoto zboží v době krize způsobené koronavirem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

bod 15 se nahrazuje tímto:

„15)

„celním úřadem prvního vstupu“ celní úřad příslušný k celnímu dohledu v místě, kde dopravní prostředek přepravující zboží vstupuje nebo, je-li to relevantní, má vstoupit na celní území Unie z území ležícího mimo toto celní území;“;

b)

doplňují se nové body, které znějí:

„46)

„expresní zásilkou“ jednotlivá položka přepravovaná expresním dopravcem nebo na jeho odpovědnost;

(47)

„expresním dopravcem“ provozovatel poskytující integrované služby zahrnující spěšné/časově vymezené shromažďování, přepravu, proclívání a dodávání balíků, se sledováním místa a udržováním kontroly nad těmito položkami v celém průběhu poskytování této služby;

(48)

„vlastní hodnotou“

a)

u obchodního zboží: cena zboží samotného při jeho prodeji na vývoz na celní území Unie, s výjimkou nákladů na dopravu a pojištění, pokud nejsou zahrnuty v ceně a jsou zvlášť uvedeny na faktuře, a veškerých dalších daní a poplatků, které mohou celní orgány zjistit z příslušného dokumentu či dokumentů;

b)

u zboží neobchodní povahy: cena, která by byla zaplacena za zboží samotné, kdyby bylo prodáno na vývoz na celní území Unie;

(49)

„zbožím, které má být přepraveno nebo použito v souvislosti s vojenskými činnostmi“, jakékoli zboží, které má být přepraveno nebo použito:

a)

při činnostech, které organizují nebo nad nimiž mají dohled příslušné vojenské orgány jednoho nebo více členských států nebo třetí země, s níž jeden nebo více členských států uzavřel dohodu o provádění vojenských činností na celním území Unie; nebo

b)

v souvislosti s jakoukoli prováděnou vojenskou činností:

v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie (SBOP), nebo

na základě Severoatlantické smlouvy, která byla podepsána ve Washingtonu D.C. dne 4. dubna 1949;

(50)

„formulářem NATO 302“ doklad pro celní účely, jak je stanoven v příslušných postupech, jimiž se provádí Dohoda mezi stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsaná v Londýně dne 19. června 1951;

(51)

„formulářem EU 302“ doklad pro celní účely stanovený v příloze 52-01 a vydaný příslušnými vojenskými orgány členského státu nebo jejich jménem pro zboží, které má být přepraveno nebo použito v souvislosti s vojenskými činnostmi;

(52)

„odpadem z lodí“ odpad z lodí ve smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 (*1);

(53)

„vnitrostátním jednotným námořním portálem“ vnitrostátní jednotný námořní portál ve smyslu čl. 2 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 (*2).

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 116)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64)“."

2)

V čl. 6 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

tuto registraci vyžadují právní předpisy Unie nebo některého členského státu;“.

3)

V článku 13 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Existuje-li závažné důvodné podezření z porušení celních nebo daňových předpisů a vedou-li celní a daňové orgány na základě tohoto podezření vyšetřování, prodlužuje se lhůta pro přijetí rozhodnutí o dobu nutnou k dokončení tohoto vyšetřování. Toto prodloužení lhůty nesmí přesáhnout devět měsíců. Žadatel je o prodloužení lhůty vyrozuměn, pokud to neohrozí toto vyšetřování.“

4)

V čl. 17 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Je-li však podle názoru celního orgánu možné, že držitel rozhodnutí nesplňuje kritéria čl. 39 písm. a) kodexu, je platnost rozhodnutí pozastavena do doby, než bude určeno, zda se některá z následujících osob nedopustila závažného či opakovaného porušení předpisů, včetně závažných trestných činů:

a)

držitel rozhodnutí;

b)

osoba pověřená vedením společnosti, která je držitelem příslušného rozhodnutí, nebo osoba vykonávající kontrolu nad řízením této společnosti;

c)

zaměstnanec odpovědný za celní záležitosti ve společnosti, která je držitelem příslušného rozhodnutí.“

5)

Článek 76 se nahrazuje tímto:

„Článek 76

Odchylka od výpočtu výše dovozního cla za zušlechtěné výrobky vzniklé aktivním zušlechťovacím stykem

(čl. 86 odst. 3 a 4 kodexu)

1.   Ustanovení čl. 86 odst. 3 kodexu se použije bez žádosti deklaranta, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

zušlechtěné výrobky vzniklé aktivním zušlechťovacím stykem jsou dovezeny přímo nebo nepřímo příslušným držitelem povolení ve lhůtě jednoho roku po jejich zpětném vývozu;

b)

na zboží by se v době přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku vztahovalo opatření zemědělské nebo obchodní politiky, prozatímní nebo konečné antidumpingové clo, vyrovnávací clo, ochranné opatření či dodatečné clo plynoucí z pozastavení koncesí, pokud by bylo navrženo k propuštění do volného oběhu;

c)

nebylo nutné zkoumat hospodářské podmínky podle článku 166.

2.   Ustanovení čl. 86 odst. 3 kodexu se rovněž použije bez žádosti deklaranta, pokud byly zušlechtěné výrobky získány ze zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku, které by v okamžiku přijetí prvního celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku podléhalo prozatímnímu nebo konečnému antidumpingovému či vyrovnávacímu clu, ochrannému opatření nebo dodatečnému clu plynoucímu z pozastavení koncesí, pokud by bylo navrženo k propuštění do volného oběhu a na případ se nevztahuje čl. 167 odst. 1 písm. h), i), m) nebo p) tohoto nařízení.

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud by zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku již nepodléhalo prozatímnímu nebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávacímu clu, ochrannému opatření nebo dodatečnému clu plynoucímu z pozastavení koncesí v okamžiku vzniku celního dluhu na zušlechtěné výrobky.

4.   Odstavec 2 se nepoužije na zboží navržené do režimu aktivního zušlechťovacího styku nejpozději do 16. července 2021, pokud se na toto zboží vztahuje povolení, které bylo uděleno před 16. červencem 2020.“

6)

Článek 104 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

písmena f), h) a m) se nahrazují tímto:

„f)

zboží uvedeného v čl. 138 písm. b) až d) a h) nebo v čl. 139 odst. 1, o němž se má za to, že je navrženo k propuštění do režimu podle článku 141, pokud není přepravováno na základě přepravní smlouvy;“;

„h)

zboží přepravovaného nebo používaného v souvislosti s vojenskými činnostmi na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302;“;

„m)

zboží vstupujícího na celní území Unie z Ceuty a Melilly, Gibraltaru, Helgolandu, Republiky San Marino, Vatikánského městského státu nebo obce Livigno;“;

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„q)

odpadu z lodí pod podmínkou, že předběžné oznámení o odpadu podle článku 6 směrnice (EU) 2019/883 bylo předloženo na vnitrostátním jednotném námořním portálu nebo prostřednictvím jiných kanálů pro oznamování přijatelných pro příslušné orgány včetně celních.“

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení se upouští v případě tohoto zboží v poštovních zásilkách:

a)

pokud jsou poštovní zásilky přepravovány letecky a mají jako konečné místo určení členský stát, a to do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 (*3) pro uvedení do provozu vydání 1 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;

b)

pokud jsou poštovní zásilky přepravovány letecky a mají jako konečné místo určení třetí zemi nebo území, a to do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;

c)

pokud jsou poštovní zásilky přepravovány po moři, silnici nebo železnici, a to do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 3 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

(*3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 168).“"

c)

Odstavec 3 se zrušuje.

d)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Od povinnosti podat vstupní souhrnné celní prohlášení se upouští u zboží v zásilce, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 22 EUR, za předpokladu, že celní orgány jsou připraveny se souhlasem hospodářského subjektu provést analýzu rizik s použitím informací obsažených v systému používaném hospodářským subjektem nebo z tohoto systému získaných:

a)

pokud je zboží v expresních zásilkách přepravováno letecky, a to do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 1 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;

b)

pokud je zboží přepravováno letecky v jiných než poštovních či expresních zásilkách, a to do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;

c)

pokud je zboží přepravováno po moři, vnitrozemských vodních cestách, silnici nebo železnici, a to do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 3 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.“

7)

Článek 106 se nahrazuje tímto:

„Článek 106

Lhůty pro podání vstupního souhrnného celního prohlášení v případě letecké přepravy

(čl. 127 odst. 2 písm. b), odst. 3, 6 a 7 kodexu)

1.   Vstupuje-li zboží na celní území Unie letecky, je nutno podat úplné údaje do vstupního souhrnného celního prohlášení co nejdříve a v každém případě v následujících lhůtách:

a)

v případě letů v délce trvání kratší než čtyři hodiny nejpozději do okamžiku skutečného odletu letadla;

b)

v případě ostatních letů nejpozději čtyři hodiny před příletem letadla na první letiště na celním území Unie.

2.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 1 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 předkládají provozovatelé poštovních služeb a expresní dopravci v souladu s článkem 183 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 alespoň minimální datový soubor ze vstupního souhrnného celního prohlášení, a to co nejdříve, nejpozději však před naložením zboží do letadla, v němž má být přepraveno na celní území Unie.

2a.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 předkládají jiné hospodářské subjekty, než jsou provozovatelé poštovních služeb a expresní dopravci, alespoň minimální datový soubor ze vstupního souhrnného celního prohlášení, a to co nejdříve, nejpozději však před naložením zboží do letadla, v němž má být přepraveno na celní území Unie.

3.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, pokud byl předložen ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 2a pouze minimální datový soubor ze vstupního souhrnného celního prohlášení, musí být ostatní údaje poskytnuty ve lhůtách stanovených v odstavci 1.

4.   Do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se minimální datový soubor ze vstupního souhrnného celního prohlášení předložený v souladu s odstavcem 2 považuje za úplné vstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží v poštovních zásilkách, které mají jako konečné místo určení členský stát, a pro zboží v expresních zásilkách, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 22 EUR. “

8)

Článek 112 se mění takto:

a)

odstavec 2 se zrušuje;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 3 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se nepoužije odstavec 1 tohoto článku.“

9)

Článek 113 se mění takto:

c)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

d)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se nepoužije odstavec 1 tohoto článku.“

10)

V hlavě IV kapitole 1 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 113a

Poskytování údajů do vstupního souhrnného celního prohlášení jinými osobami

(čl. 127 odst. 6 kodexu)

1.   Osoba poskytující údaje podle čl. 127 odst. 5 kodexu nese za tyto údaje odpovědnost podle čl. 15 odst. 2 písm. a) a b) kodexu.

2.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, pokud provozovatel poštovních služeb nezpřístupní údaje požadované pro vstupní souhrnné celní prohlášení u poštovních zásilek přepravci, který je povinen prostřednictvím uvedeného systému předložit zbývající údaje z prohlášení, předloží tyto údaje celnímu úřadu prvního vstupu v souladu s čl. 127 odst. 6 kodexu provozovatel poštovních služeb místa určení, je-li zboží odesláno do Unie, nebo provozovatel poštovních služeb členského státu prvního vstupu, je-li zboží přepravováno přes území Unie.

3.   Od data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 2 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, pokud expresní dopravce nezpřístupní údaje požadované pro vstupní souhrnné celní prohlášení u expresních zásilek přepravovaných letecky dopravci, předloží expresní dopravce tyto údaje celnímu úřadu prvního vstupu v souladu s čl. 127 odst. 6 kodexu.“

11)

Článek 127 se nahrazuje tímto:

„Článek 127

Důkaz o celním statusu zboží Unie v karnetu TIR či ATA nebo ve formuláři NATO 302 či EU 302

(čl. 6 odst. 3 písm. a) kodexu)

Je-li zboží Unie přepravováno v souladu s Úmluvou TIR, Úmluvou ATA, Istanbulskou úmluvou nebo na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302, může být důkaz o celním statusu zboží Unie předložen jinak než metodami elektronického zpracování dat.“

12)

V čl. 128d odst. 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„1.   Povolení uvedené v článku 128c se uděluje pouze mezinárodním námořním společnostem, které splňují tyto podmínky:“.

13)

Článek 138 se mění takto:

a)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 1 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 zboží v poštovních zásilkách, které je osvobozeno od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1186/2009:“;

b)

doplňují se nové body, které znějí:

„g)

do data předcházejícího datu stanovenému v čl. 4 odst. 1 čtvrtém pododstavci směrnice (EU) 2017/2455 zboží, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 22 EUR;

h)

orgány a jiné lidské nebo živočišné tkáně či lidská krev vhodné pro transplantaci, implantaci nebo transfuzi v naléhavých případech;“;

c)

doplňují se nové body, které znějí:

„i)

zboží, na které se vztahuje formulář EU 302 nebo NATO 302, které je osvobozeno od dovozního cla jako vrácené zboží podle článku 203 kodexu;

j)

odpad z lodí pod podmínkou, že předběžné oznámení o odpadu podle článku 6 směrnice (EU) 2019/883 bylo předloženo ve vnitrostátním jednotném námořním portálu nebo prostřednictvím jiných kanálů pro oznamování přijatelných pro příslušné orgány včetně celních.“;

d)

druhý pododstavec se zrušuje.

14)

Článek 139 se mění takto:

a)

vkládá se nový nadpis, který zní:

Zboží, jež se považuje za navržené k dočasnému použití, tranzitu nebo zpětnému vývozu v souladu s článkem 141

(čl. 158 odst. 2 kodexu)“;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„3.

Není-li zboží, na které se vztahuje formulář NATO 302 nebo formulář EU 302, navrženo jiným způsobem, považuje se za navržené k dočasnému použití v souladu s článkem 141.

4.

Není-li zboží, na které se vztahuje formulář NATO 302 nebo formulář EU 302, navrženo jiným způsobem, považuje se za navržené ke zpětnému vývozu v souladu s článkem 141.

5.

Není-li zboží, na které se vztahuje formulář EU 302, navrženo jiným způsobem, považuje se za navržené k tranzitu v souladu s článkem 141.“

15)

V čl. 140 odst. 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„c)

listovní zásilky;

(d)

zboží v poštovních nebo expresních zásilkách, jehož hodnota nepřesahuje 1 000 EUR a jež nepodléhá vývoznímu clu;

(e)

orgány a jiné lidské nebo živočišné tkáně či lidská krev vhodné pro transplantaci, implantaci nebo transfuzi v naléhavých případech;

(f)

zboží, na které se vztahuje formulář NATO 302 nebo formulář EU 302.“

16)

Článek 141 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Úkony považované za celní prohlášení nebo za prohlášení o zpětném vývozu

(čl. 158 odst. 2 kodexu)“;

b)

odstavec 1 se mění takto:

i)

uvozující věta se nahrazuje tímto:

„1.   Ve vztahu ke zboží uvedenému v čl. 138 písm. a) až d) a h), článku 139 a čl. 140 odst. 1 se za celní prohlášení považuje kterýkoli z následujících úkonů:“;

ii)

v písmenu d) se doplňují nové body, které znějí:

„iv)

jsou-li dopravní prostředky uvedené v článku 212 považovány za navržené k dočasnému použití v souladu s čl. 139 odst. 1 tohoto nařízení;

(v)

vstupují-li dopravní prostředky, které nejsou dopravními prostředky Unie a splňují podmínky stanovené v článku 203 kodexu, na celní území Unie v souladu s čl. 138 písm. c) tohoto nařízení.“;

c)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Do data stanoveného v souladu s přílohou prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 pro uvedení do provozu vydání 1 systému podle čl. 182 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 může být zboží v poštovních zásilkách navrženo k propuštění do volného oběhu jeho předložením celnímu úřadu podle článku 139 kodexu za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

celní orgány uznaly použití tohoto úkonu a údaje poskytnuté provozovatelem poštovních služeb;

b)

DPH se nepřiznává v rámci zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí nebo třetích území ani za použití zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu stanoveného v hlavě XII kapitole 7 uvedené směrnice;

c)

zboží je osvobozeno od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1186/2009;

d)

k zásilce je přiloženo prohlášení CN22 nebo prohlášení CN23.

4.   Zboží v poštovních zásilkách, jehož hodnota nepřesahuje 1 000 EUR a jež nepodléhá vývoznímu clu, se považuje za navržené k vývozu jeho výstupem z celního území Unie.“;

d)

mezi odstavce 4 a 5 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4a.   Zboží v expresních zásilkách, jehož hodnota nepřesahuje 1 000 EUR a jež nepodléhá vývoznímu clu, se považuje za navržené k vývozu jeho předložením celnímu úřadu výstupu za předpokladu, že údaje v přepravním dokladu a/nebo faktuře jsou k dispozici celním orgánům a že je tyto orgány přijmou.“;

e)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„6.   Zboží, které má být přepraveno nebo použito v souvislosti s vojenskými činnostmi na podkladě formuláře NATO 302, se považuje za navržené k propuštění do volného oběhu, k dočasnému použití, vývozu nebo zpětnému vývozu jeho předložením celnímu úřadu podle článku 139 nebo čl. 267 odst. 2 kodexu za předpokladu, že údaje stanovené ve formuláři NATO 302 jsou celními orgány přijaty a jsou jim k dispozici.

Tento formulář lze předkládat jinými způsoby než za použití metod elektronického zpracování dat.

7.   Zboží, které má být přepraveno nebo použito v souvislosti s vojenskými činnostmi na podkladě formuláře EU 302, se považuje za navržené k propuštění do volného oběhu, k dočasnému použití, tranzitu, vývozu nebo zpětnému vývozu jeho předložením celnímu úřadu podle článku 139 nebo čl. 267 odst. 2 kodexu za předpokladu, že údaje stanovené v příloze 52-01 jsou celními orgány přijaty a jsou jim k dispozici.

Tento formulář lze předkládat jinými způsoby než za použití metod elektronického zpracování dat.

8.   Odpad z lodí se považuje za navržený k propuštění do volného oběhu jeho předložením celnímu úřadu podle článku 139 kodexu pod podmínkou, že předběžné oznámení o odpadu podle článku 6 směrnice (EU) 2019/883 bylo předloženo ve vnitrostátním jednotném námořním portálu nebo prostřednictvím jiných kanálů pro oznamování přijatelných pro příslušné orgány včetně celních.“

17)

V článku 142 se písmena b), c) a d) nahrazují tímto:

„b)

zboží, ve vztahu k němuž je podána žádost o vrácení cla či jiných poplatků, pokud se tato žádost netýká zrušení platnosti celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu u zboží podléhajícího osvobození od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1186/2009;

(c)

zboží, na něž se vztahuje zákaz a omezení, s výjimkou:

i)

zboží přepravovaného nebo používaného na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302;

ii)

odpadu z lodí;

(d)

zboží, které podléhá jakékoli jiné zvláštní formalitě stanovené v právních předpisech Unie, kterou jsou celní orgány povinny uplatnit, s výjimkou zboží přepravovaného nebo používaného na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302.“

18)

Článek 143a se mění takto:

a)

nadpis a odstavec 1 se nahrazují tímto:

„Článek 143a

Prohlášení s návrhem na propuštění zásilek nízké hodnoty do volného oběhu

(čl. 6 odst. 2 kodexu)

1.   Od data uvedeného v čl. 4 odst. 1 čtvrtém pododstavci směrnice (EU) 2017/2455 může osoba podat celní prohlášení k propuštění do volného oběhu v případě zásilky, která je osvobozena od dovozního cla v souladu s čl. 23 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1186/2009, na základě zvláštního souboru údajů podle přílohy B, pod podmínkou, že se na zboží v uvedené zásilce nevztahují zákazy a omezení.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Do dat aktualizace vnitrostátních systémů dovozu uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 mohou členské státy stanovit, aby se na prohlášení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vztahovaly požadavky na údaje stanovené v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.“

19)

Článek 144 se nahrazuje tímto:

„Článek 144

Celní prohlášení pro zboží v poštovních zásilkách

(čl. 6 odst. 2 kodexu)

1.   Provozovatel poštovních služeb může podat celní prohlášení k propuštění do volného oběhu obsahující omezený soubor údajů uvedených ve sloupci H6 přílohy B ve vztahu ke zboží v poštovní zásilce, jestliže dané zboží splňuje následující podmínky:

a)

jeho hodnota nepřesahuje 1 000 EUR;

b)

nevztahují se na něj zákazy a omezení.

2.   Do dat aktualizace vnitrostátních systémů dovozu uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151 mohou členské státy stanovit, že se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu uvedené v odstavci 1 tohoto článku v případě zboží v jiných poštovních zásilkách, než které jsou uvedeny v článku 143a tohoto nařízení, považuje za podané a přijaté úkonem jeho předložení celnímu úřadu za předpokladu, že je k němu přiloženo prohlášení CN22 nebo prohlášení CN23.“

20)

Články 146 a 147 se nahrazují tímto:

„Článek 146

Doplňkové celní prohlášení

(čl. 167 odst. 1 kodexu)

1.   Mají-li celní orgány zaúčtovat částku splatného dovozního či vývozního cla v souladu s čl. 105 odst. 1 prvním pododstavcem kodexu, musí být lhůta pro podání doplňkového celního prohlášení uvedeného v čl. 167 odst. 1 prvním pododstavci kodexu v případě, že toto prohlášení je obecné povahy, 10 dnů od data propuštění zboží.

2.   Dojde-li k zaúčtování v souladu s čl. 105 odst. 1 druhým pododstavcem kodexu nebo nevznikne-li celní dluh a doplňkové celní prohlášení je pravidelné nebo souhrnné povahy, období, kterého se doplňkové celní prohlášení týká, nepřesáhne jeden kalendářní měsíc.

3.   Lhůta pro podání doplňkového celního prohlášení pravidelné nebo souhrnné povahy je 10 dnů ode dne, kdy skončí období, kterého se doplňkové celní prohlášení týká.

3a.

Nevznikne-li celní dluh, nesmí lhůta pro podání doplňkového celního prohlášení přesáhnout 30 dnů ode dne propuštění zboží.

3b.

Celní orgány v řádně odůvodněných případech povolí delší lhůtu pro podání doplňkového celního prohlášení uvedeného v odstavcích 1, 3 nebo 3a. Tato lhůta nepřesáhne 120 dní od data propuštění zboží. Ve výjimečných řádně odůvodněných případech souvisejících s celní hodnotou zboží však může být tato lhůta dále prodloužena, ale nesmí překročit dva roky od data propuštění zboží.

4.   Do příslušných dat uvedení do provozu systému AES a modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/2151, a aniž by byl dotčen čl. 105 odst. 1 kodexu, mohou celní orgány povolit jiné lhůty, než které jsou stanoveny v odstavcích 1 až 3b tohoto článku.

Článek 147

Lhůta, v níž musí mít deklarant v případě doplňkového celního prohlášení v držení podklady

(čl. 167 odst. 1 kodexu)

Podklady, které při podání zjednodušeného celního prohlášení chyběly, musí mít deklarant v držení ve lhůtě pro podání doplňkového celního prohlášení v souladu s čl. 146 odst. 1, 3, 3a, 3b nebo 4.“

21)

Článek 163 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

jestliže zboží uvedené v příloze 71-02, jehož celní hodnota nepřesahuje 150 000 EUR, již bylo propuštěno nebo má být propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku a má být zničeno pod celním dohledem v důsledku výjimečných a řádně odůvodněných okolností.“;

b)

v odstavci 2 se zrušuje písmeno g).

22)

V čl. 166 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pokud je částka dovozního cla vypočítána v souladu s článkem 85 kodexu, pokud by zboží, jež se zamýšlí propustit do režimu aktivního zušlechťovacího styku, podléhalo opatření zemědělské politiky nebo obchodněpolitickému opatření, jestliže by bylo navrženo k propuštění do volného oběhu a pokud se na daný případ nevztahuje čl. 167 odst. 1 písm. h), i), m) nebo p);“.

23)

V čl. 167 odst. 1 se písmeno k) nahrazuje tímto:

„k)

zpracování na výrobky určené k namontování do letadel nebo k použití v letadlech, pro něž je vydáno osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – formulář EASA 1 – nebo rovnocenné osvědčení podle článku 2 nařízení Rady (EU) 2018/581 (*4);

(*4)  Nařízení Rady (EU) 2018/581 ze dne 16. dubna 2018, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002 (Úř. věst. L 98, 18.4.2018, s. 1).“"

24)

Článek 168 se zrušuje.

25)

Článek 177 se nahrazuje tímto:

„Článek 177

Skladování zboží Unie ve skladovacím zařízení společně se zbožím, které není zbožím Unie

(čl. 211 odst. 1 kodexu)

1.   Je-li zboží Unie uskladněno společně se zbožím, které není zbožím Unie, v zařízení pro uskladnění zboží v celním skladu a identifikovat jednotlivé druhy zboží v kterémkoli okamžiku není možné nebo by bylo možné pouze za nepřiměřených nákladů (společné uskladnění), v povolení uvedeném v čl. 211 odst. 1 písm. b) kodexu se stanoví, že se povede oddělené účetnictví pro každý typ zboží, celní status a případně původ zboží.

2.   Zboží Unie uskladněné společně se zbožím, které není zbožím Unie, ve skladovacím zařízení uvedeném v odstavci 1 má stejný osmimístný kód KN, stejnou obchodní jakost a stejné technické vlastnosti.

3.   Pro účely odstavce 2 se zboží, které není zbožím Unie a které by v době, kdy by bylo uskladněno společně se zbožím Unie, podléhalo prozatímnímu nebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávacímu clu, ochrannému opatření nebo dodatečnému clu plynoucímu z pozastavení koncesí, pokud by bylo navrženo k propuštění do volného oběhu, nepovažuje za zboží se stejnou obchodní jakostí jako zboží Unie.

4.   Odstavec 3 se nepoužije v případě, kdy je zboží, které není zbožím Unie, uskladněno společně se zbožím Unie, které bylo dříve jako zboží, které není zbožím Unie, navrženo k propuštění do volného oběhu a za něž byla zaplacena cla uvedená v odstavci 3.“

26)

V článku 220 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Žadatel a držitel režimu mohou být usazeni na celním území Unie.“

27)

V článku 224 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Žadatel a držitel režimu mohou být usazeni na celním území Unie u zboží uvedeného v písmenu b).“

28)

V článku 227 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Žadatel a držitel režimu mohou být usazeni na celním území Unie.“

29)

V článku 229 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Žadatel a držitel režimu mohou být usazeni na celním území Unie.“

30)

V článku 230 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Žadatel a držitel režimu mohou být usazeni na celním území Unie.“

31)

Vkládá se nový článek 235a, který zní:

„Článek 235a

Zboží, které má být přepraveno nebo použito v souvislosti s vojenskými činnostmi

(čl. 250 odst. 2 písm. d) kodexu)

Úplně osvobozeno od dovozního cla je zboží, které má být přepraveno nebo použito v souvislosti s vojenskými činnostmi na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302.

Žadatel a držitel režimu mohou být usazeni na celním území Unie.“

32)

V článku 237 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pro zboží uvedené v čl. 235a prvním pododstavci činí lhůta pro vyřízení 24 měsíců od okamžiku, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití, pokud mezinárodní dohody nestanoví delší lhůtu.“

é

33)

V čl. 245 odst. 1 se písmena i) a p) nahrazují tímto:

„i)

zboží přepravované nebo používané v souvislosti s vojenskými činnostmi na podkladě formuláře NATO 302 nebo formuláře EU 302;“;

„p)

zboží odeslané z celního území Unie do Ceuty a Melilly, Gibraltaru, Helgolandu, Republiky San Marino, Vatikánského městského státu nebo obce Livigno.“

34)

V článku 248 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pokud je vývozní celní úřad informován v souladu s článkem 340 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 o tom, že zboží neopustilo celní území Unie, neprodleně zruší platnost dotyčného prohlášení a v případě potřeby neprodleně zruší platnost příslušného potvrzení výstupu zboží vydaného v souladu s čl. 334 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.“

35)

Vkládá se příloha 52-01 uvedená v příloze I tohoto nařízení.

36)

V příloze 71-03 se za první pododstavec a před seznam forem manipulace vkládají tyto dva pododstavce:

„Kromě toho nemůže žádná z následujících forem manipulace vést k neoprávněné výhodě týkající se dovozního cla.

Pro účely předchozího pododstavce se má za to, že jakékoli obvyklé formy manipulace uvedené níže, které zahrnují změnu kódu KN nebo původu zboží, které není zbožím Unie, mohou vést k neoprávněné výhodě týkající se dovozního cla, pokud by zboží bylo v době, kdy obvyklé formy manipulace začínají, podléhalo prozatímnímu nebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávacímu clu, ochrannému opatření nebo dodatečnému clu plynoucímu z pozastavení koncesí, pokud by bylo navrženo k propuštění do volného oběhu.“

37)

V příloze 71-04 se v části II „AKTIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK“ zrušuje bod 7 „Mléko a mléčné výrobky“.

38)

Příloha 71-05 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 se mění takto:

1)

V článku 56 se zrušuje odstavec 2.

2)

Příloha 1 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

3)

V příloze 9 dodatku A se v úvodních poznámkách k tabulkám zrušuje bod 4.2.

Článek 3

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se opravuje takto:

1)

V článku 37 se bod 8 nahrazuje tímto:

„8)

,regionální kumulací‘ systém, v jehož rámci se produkty, které podle tohoto oddílu mají svůj původ v zemi, jež je členem regionálního sdružení, považují za materiály mající svůj původ v jiné zemi téhož regionálního sdružení (nebo v zemi jiného regionálního sdružení, je-li mezi sdruženími možná kumulace), jestliže jsou dále zpracovány nebo zapracovány do produktu tam vyráběného;“.

2)

V čl. 128a odst. 2 se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

že přední strana daných obchodních dokladů nebo kolonka ‚C. Celní úřad odeslání‘ na přední straně tiskopisů použitých pro vystavení dokladu ‚T2L‘ nebo ‚T2LF‘ a případně doplňkových listů jsou:

i)

předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu uvedeného v písmenu a) a podpisem úředníka daného úřadu; nebo

ii)

opatřeny otiskem zvláštního razítka schváleného vydavatele, které odpovídá vzoru uvedenému v části II kapitole II přílohy 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Tento otisk může být na tiskopisy předtištěn, jestliže tisk provádí tiskárna k tomu schválená. Do kolonek 1 a 2 a 4 až 6 zvláštního razítka se vyplní následující informace:

státní znak nebo jiná značka či písmeno charakterizující zemi,

příslušný celní úřad,

datum,

schválený vydavatel,

číslo povolení.

(f)

Schválený vydavatel tiskopis vyplní a podepíše nejpozději v okamžiku odeslání zboží. Dále uvede v dokladu ‚T2L‘ nebo ‚T2LF‘ do kolonky ‚D. Kontrola celním úřadem odeslání‘ nebo na dobře viditelném místě použitého obchodního dokladu název příslušného celního úřadu, datum vystavení a některý z těchto záznamů:

Одобрен издател

Emisor autorizado

Schválený vydavatel

Autoriseret udsteder

Zugelassener Aussteller

Volitatud väljastaja

Εγκεκριμένος εκδότης

Authorised issuer

Emetteur agréé

Ovlaštenog izdavatelja

Emittente autorizzato

Atzītais izdevējs

Įgaliotasis išdavėjas

Engedélyes kibocsátó

Emittent awtorizzat

Toegelaten afgever

Upoważnionego wystawcę

Emissor autorizado

Emitent autorizat

Schválený vystaviteľ

Pooblaščeni izdajatelj

Valtuutettu antaja

Godkänd utfärdare“.

3)

V čl. 150 odst. 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

propuštění do volného oběhu u zboží, jež je osvobozeno od DPH v souladu s čl. 143 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES a případně je podmíněně osvobozeno od spotřební daně v souladu s článkem 17 směrnice 2008/118/ES;

(b)

zpětný dovoz s propuštěním do volného oběhu u zboží, jež je osvobozeno od DPH v souladu s čl. 143 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES a případně je podmíněně osvobozeno od spotřební daně v souladu s článkem 17 směrnice 2008/118/ES.“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 13 písm. b) a čl. 1 bodu 16 písm. b) podbodu i) se použijí od 15. března 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2020

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Akční plán o vojenské mobilitě (JOIN(2018) 5 final ze dne 28. března 2018).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Ustanovení čl. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/474 ze dne 19. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 38).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 2019 o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 116).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 168).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72).

(9)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).

(11)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA I

Do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se vkládá příloha 52-01, která zní:

„PŘÍLOHA 52-01

Formulář EU 302

1)

Formulář EU 302 musí odpovídat vzoru uvedenému v této příloze.

2)

Formulář EU 302 je vyhotoven v angličtině nebo francouzštině.

3)

Pokud jsou údaje vyplněny rukou, musí být jasně čitelné.

4)

Na každém formuláři EU 302 je uvedeno pořadové číslo, předtištěné nebo jinak vyznačené, podle kterého jej lze identifikovat.

EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302

Document for customs purposes for goods used for military activity only and not for commercial gain.

Document à usage douanier relatif à des marchandises utilisées exclusivement pour des activités militaires et sans intention commerciale

Copy n°:

Exemplaire n°:

Serial N°

Numéro

Mission/Exercise/Transport:

Mission/Exercice/Transport:

Mode of transport:

Mode de transport:

Temporary Admission (yes/no):

Admission temporaire (oui/non):

Name and address of transporter:

Nom et adresse du transporteur:

 

Name and address of consignor

Nom et adresse de l’expéditeur

Name and address of consignee

Nom et adresse du destinataire

Final destination/Destination finale:

Sealed/not sealed (*): when sealed: seal numbers, quantity and sealing authority will be show below.

Scellé/sans scellé (*): si l’envoi a été scellé, indiquer ci-dessous l’espèce, le numéro et le nombre des scellés et l’autorité qui les a apposés.

Remarks: See attached shipping documents

Observations: Voir documents d’expédition en annexe

Seal numbers

Numéros des scellés

(Stamp/Cachet)

I (name in full) certify that the shipment described herein is transported under the authority of the military and contains only goods for their use without any commercial intent.

Je (nom et prénom) certifie que l’envoi décrit ci-dessus est transporté avec l’autorisation des forces militaires et contient uniquement des marchandises destinées à leur usage et sans intention commerciale.

Signature …

Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité:

Date:

Certificate of receipt/Certificat de réception

I (name in full) certify that the goods listed above have been received as described.

Je (nom et prénom) certifie que les marchandises indiquées ci-dessus ont été reçues et sont conformes.

Signature …

Rank and unit-address/Grade et adresse de l’unité:

Date:

 

This is an accountable document which constitutes both an official certificate of import/export autorisation and a customs declaration/Ce document est un document officiel engageant votre responsabilité, servant à la fois de licence d’importation et d’exportation ainsi que de déclaration en douane.

For instructions for use of this document see overleaf/Voir au verso les instructions pour l’utilisation de ce document.

Delete where inapplicable/Biffer la mention inutile.

EU FORM 302/FORMULAIRE UE 302

I undertake

1.

to present this import/export notification to the appropriate customs authorities together with such goods as have not been accepted by the EU forces entity led to receive goods.

2.

not to hand such goods to any third party or parties without due observance of the current customs and other requisition of the land which delivery of the goods has been refused.

3.

to present my credentials to the customs authorities on demand.

4.

This form is not to be used for commercial intent (i.e. the buying or selling of products).

Je m’engage

1.

à présenter aux autorités douanières compétentes, cette déclaration d’importation/d’exportation, avec les marchandises qui ne seraient pas acceptées par l’unité des Forces UE.

2.

à ne céder ces marchandises à de tierces personnes, sans accomplir les formalités douanières et autres prévues par la réglementation en vigueur dans le pays où les marchandises ont été refusées.

3.

à présenter mes papiers d’identité sur demande aux autorités douanières.

4.

Ce formulaire ne peut pas être utilisé à des fins commerciales (par exemple, pour acheter ou vendre des marchandises).

Signature, name and address of person presenting the goods to customs

Signature, nom et adresse de la personne qui présente les marchandises à la douane

__________________________________________________________________________________

Goods presented to customs authorities (on/at place)

Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)

FOR CUSTOMS ONLY/PARTIE RESERVEE A LA DOUANE

 

Country

Pays

Customs Office

Bureau de douanes

Date of crossing

Date du passage

Signature of customs officer and remarks

Signature du douanier et obs

Official customs stamp

Cachet de la douane

Exit Sortie

 

 

 

 

 

Entry Entrée

 

 

 

 

 

Exit Sortie

 

 

 

 

 

Entry Entrée

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS FOR THE CONSIGNOR/INSTRUCTION POUR L’EXPEDITEUR

THE CONSIGNOR will present all copies of the shipment to the transporter. Tampering with the forms by means of erasures of addition there to by the consignor and/or the transporter of their employees will void this declaration.

L’EXPEDITEUR doit remettre tous les exemplaires au transporteur en même temps que l’envoi. L’altération des documents (suppressions ou additions) par l’expéditeur, le transporteur ou leurs employés entraîne automatiquement la nullité de cette déclaration.

DISTRIBUTION OF COPIES

Copy n° 1

Will be handed over to the consignee together with the shipment by the transporter after customs officials have processed and stamped this copy.

Copy n° 2

Should be returned by recipient to the despatching agency together with an acknowledgment of receipt.

Copy n° 3

Is intended for processing and retention by customs officials of origin.

Copy n° 4

Is intended for retention by customs officials of destination. For transit purposes further copies as necessary, to be marked 4a, 4b, etc. are intended for retention by customs officials of transit countries concerned.

Copy n° 5

Is intended for retention by the issuing organisation.

DESTINATION DES EXEMPLAIRES

Exemplaire n°1

Doit être remis au destinataire avec les marchandises, par le transporteur après avoir été complété et visé par les autorités douanières

Exemplaire n°2

Doit être renvoyé par le destinataire au service d’expédition avec un accusé de réception.

Exemplaire n° 3

Destiné au service des douanes du pays d’expédition qui le complète et le conserve dans ses archives.

Exemplaire n° 4

Destiné au service des douanes du pays destinataire pour le conserver dans ses archives. En cas de transit, seront établis des exemplaires supplémentaires numérotés 4a, 4b, etc. destinés aux services des douanes des pays de transit concernés pour y être conservés.

Exemplaire n°5

Destiné à l’unité militaire qui a établi ce document pour le conserver dans ses archives.


PŘÍLOHA II

Příloha 71-05 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

V oddíle A se v první tabulce první sloupec „Společné datové prvky“ mění takto:

a)

první řádek „Číslo povolení (P)“ se nahrazuje tímto:

„Číslo povolení/prohlášení (P)“;

b)

za druhý řádek „Osoba podávající žádost (P)“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Deklarant (V)“;

c)

sedmý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P) zboží“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota zboží (s uvedením příslušné měny) (P)“;

d)

devátý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P) zušlechtěných výrobků“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota zušlechtěných výrobků (s uvedením příslušné měny) (P)“.

2)

V oddíle A se v první tabulce druhý sloupec „Poznámky“ mění takto:

a)

za druhý řádek „Číslo EORI použité pro účely ztotožnění“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Pouze pokud se tato osoba liší od držitele povolení“;

b)

sedmý řádek se nahrazuje tímto:

„Tyto datové prvky se týkají celkového čistého množství zboží, pro které je INF požadována. Před podáním příslušných celních prohlášení musí být sazební zařazení zboží stejné jako sazební zařazení, které bylo stanoveno v povolení uděleném příslušnými celními orgány. Před podáním příslušného celního prohlášení lze hodnotu odhadnout na základě povolení uděleného příslušnými celními orgány.“;

c)

devátý řádek se nahrazuje tímto:

„Tyto datové prvky se týkají celkového čistého množství zušlechtěných výrobků, pro které je INF požadována. Před podáním příslušných celních prohlášení musí být sazební zařazení zušlechtěných výrobků stejné jako sazební zařazení, které bylo stanoveno v povolení uděleném příslušnými celními orgány. Před podáním příslušného celního prohlášení lze hodnotu odhadnout na základě povolení uděleného příslušnými celními orgány.“

3)

V oddíle A se v druhé tabulce první sloupec „Zvláštní datové prvky režimu aktivního zušlechťovacího styku (IP)“ mění takto:

a)

čtvrtý řádek „Obchodní případ IP IM/EX“ se nahrazuje tímto:

„Obchodní případ – aktivní zušlechťovací styk IM/EX (podle čl. 1 bodu 30)“;

b)

osmý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P)“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota (s uvedením příslušné měny) (P)“;

c)

desátý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P)“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota (s uvedením příslušné měny) (P)“;

d)

dvanáctý řádek „Obchodní případ IP EX/IM“ se nahrazuje tímto:

„Obchodní případ – aktivní zušlechťovací styk EX/IM (podle čl. 1 bodu 29)“;

e)

šestnáctý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P)“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota (s uvedením příslušné měny) (P)“;

f)

devatenáctý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P)“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota (s uvedením příslušné měny) (P)“.

4)

V oddíle A se ve třetí tabulce první sloupec „Zvláštní datové prvky režimu pasivního zušlechťovacího styku (OP)“ mění takto:

a)

první řádek „Obchodní případ – pas. zušlechťovací styk EX/IM“ se nahrazuje tímto:

„Obchodní případ – pasivní zušlechťovací styk EX/IM (podle čl. 1 bodu 28)“;

b)

sedmý řádek „Kód KN, čisté množství (P)“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní) (P)“;

c)

dvanáctý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P)“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota (s uvedením příslušné měny) (P)“;

d)

třináctý řádek „Obchodní případ pas. zušlechťovací styk IM/EX“ se nahrazuje tímto: „Obchodní případ – pasivní zušlechťovací styk IM/EX (podle čl. 1 bodu 27)“;

e)

sedmnáctý řádek „Kód KN, čisté množství, hodnota (P)“ se nahrazuje tímto:

„Kód KN, čisté množství (včetně čisté hmotnosti a/nebo doplňkových jednotek, je-li to relevantní), hodnota (s uvedením příslušné měny) (P)“.

5)

V oddíle B se v první tabulce v prvním sloupci „Společné datové prvky“ za osmý řádek „MRN (V)“ vkládá nový řádek, který zní:

„Datum, kdy vznikl celní dluh nebo ke kterému se uplatňuje obchodněpolitické opatření (CPM) (P)“.


PŘÍLOHA III

V příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 se v legendě k tabulce řádky F1a až G1 nahrazují tímto:

Příloha B Sloupce

Prohlášení/oznámení/důkaz o celním statusu zboží Unie

Informační systémy uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/255/EU

Přechodné požadavky na údaje obsažené v tomto nařízení v přenesené pravomoci

F1a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – moře a vnitrozemské vodní cesty – úplný datový soubor

ICS2 – vydání 3

Příloha 9 – dodatek A

F2a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – letecký náklad (obecný) – úplný datový soubor

ICS2 – vydání 2

Příloha 9 – dodatek A

F3a

Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky – úplný datový soubor

ICS2 – vydání 2

Příloha 9 – dodatek A

F5

Vstupní souhrnné celní prohlášení – silniční a železniční doprava

ICS2 – vydání 3

Příloha 9 – dodatek A

G1

Oznámení o odklonu

ICS2 – vydání 3

Příloha 9 – dodatek A


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU