(EU) 2020/874Nařízení Rady (EU) 2020/874 ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 204, 26.6.2020, s. 18-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. června 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/18


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/874

ze dne 15. června 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, jež se v Unii neprodukují, a zabránit tak narušení trhu s nimi byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 (1) cla společného celního sazebníku druhu uvedeného v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2) pro tyto produkty a výrobky pozastavena. Mohou být proto do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Produkce a výroba některých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, je v Unii nedostatečná nebo neexistuje. Je proto v zájmu Unie cla společného celního sazebníku pro takové produkty a výrobky zcela pozastavit.

(3)

S cílem podpořit výrobu integrovaných baterií v Unii a v souladu se sdělením Komise ze dne 17. května 2018 nazvaným „Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá“ by cla společného celního sazebníku pro určité produkty a výrobky, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, měla částečně pozastavena. Navíc by cla společného celního sazebníku pro některé produkty a výrobky, které jsou v současnosti pozastavena úplně, měla být pozastavena pouze částečně. Datem povinného přezkumu těchto pozastavení by měl být 31. prosinec 2020, aby mohl být zohledněn vývoj odvětví baterií v Unii.

(4)

Cla společného celního sazebníku pro látky uvedené na seznamu zmíněném v článku 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3) by měla být pozastavena pouze částečně. Datem povinného přezkumu těchto pozastavení by měl být 31. prosinec 2021, aby hospodářské subjekty měly možnost tyto látky nahradit alternativami.

(5)

Je nutno změnit popis zboží, sazební zařazení a požadavek na konečné užití u některých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, aby byl zohledněn technický vývoj produktů a výrobků a hospodářské trendy na trhu.

(6)

Již není v zájmu Unie udržovat pozastavení cel společného celního sazebníku pro některé produkty a výrobky uvedené na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Tato pozastavení by proto měla být zrušena.

(7)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Je třeba zabránit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny obsažené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se změny stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků měly použít ode dne 1. července 2020. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

Všechny hvězdičky (*) a související poznámka obsahující text „ Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami. Pokud je na seznamu uvedeno více kódů KN spadajících do oblasti působnosti opatření než jeden, vztahuje se hvězdička na celé opatření.“ se zrušují.

2)

Položky s pořadovými čísly 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 a 0.7803 se zrušují.

3)

Následující položky nahrazují dosavadní položky se stejnými pořadovými čísly:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„0.7288

ex 2841 50 00

11

Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

2 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsin (CAS RN 7784-42-1) o čistotě 99,999 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

2 %

-

31.12.2021

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2’-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, s částicemi většími než 100 μm, používaná při výrobě nukleačních činidel s velikostí částic (D90) zjištěnou měřením pomocí techniky rozptylu světla ne větší než 35 μm (1)

0 %

-

31.12.2023

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycin (CAS RN 56-40-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, též s přídavkem nejvýše 5 % oxidu křemičitého jako protispékavé látky (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2020

0.3689

ex 2924 19 00

23

Akrylamid (CAS RN 79-06-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

2 %

-

31.12.2021

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95,5 % hmotnostních nebo vyšší pro použití při výrobě biocidních přípravků (1)

0 %

-

31.12.2024

0.2656

ex 2931 39 90

38

N-(Fosfonomethyl)iminodioctová kyselina (CAS RN 5994-61-6) obsahující nejvýše 15 % hmotnostních vody, o čistotě v suchém stavu 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší pro použití při výrobě veterinárních léčivých přípravků (1)

0 %

-

31.12.2024

0.4346

ex 2934 20 80

25

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS RN 2634-33-5) ve formě prášku o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší, nebo ve vodné směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo více 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu

0 %

-

31.12.2022

0.5134

ex 3204 11 00

45

Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:

barvivo C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) nebo Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

barvivo C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

barvivo C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

též barvivo C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2020

0.7318

ex 3603 00 60

10

Zažehovače pro plynové generátory o maximální celkové délce 20,34 mm nebo více, avšak nejvýše 29,4 mm a s kolíkem o délce 6,68 mm (±0,3 mm) nebo více, avšak nejvýše 7,54 mm (±0,3 mm)

0 %

-

31.12.2022

0.5718

ex 3811 21 00

85

Aditiva:

obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů,

na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem uhličitým,

pro použití při výrobě směsí aditiv (1)

0 %

-

31.12.2022

0.7512

ex 3811 29 00

18

Aditiva sestávající z diesteru dihydroxybutandiové kyseliny (směsi C12-16-alkylů a na C13 bohatých C11-14-isoalkylů) pro použití při výrobě motorových olejů (1)

0 %

-

31.12.2023

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethylovaný (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2020

0.4719

ex 3824 99 93

35

Parafín se stupněm chlorace 70 % nebo více (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6953

ex 3901 40 00

20

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet:

s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenu,

s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16),

s bodem tání (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 0,6 g/10 min.,

o hustotě 0,909 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3 podle normy ASTM D4703,

o ploše gelu nejvýše 20 mm2 na 24,6 cm3 a

o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

0.5161

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

70

75

Role polyethylenové fólie:

jednostranně samolepící,

o celkové tloušťce 0,025 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,09 mm,

o celkové šířce 60 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 110 mm,

pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 pro účely ochrany (1)

0 %

-

31.12.2021

0.4947

ex 3919 90 80

65

Samolepící film o tloušťce 40 μm nebo větší, avšak nejvýše 475 μm, tvořený jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylentereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou páskou

0 %

-

31.12.2024

0.3241

ex 3920 10 25

30

Jednovrstevný film z vysokohustotního polyethylenu:

obsahující 99 % hmotnostních nebo více polyethylenu,

o tloušťce 12 μm nebo větší, avšak nejvýše 20 μm,

o délce 4 000 m nebo větší, avšak nejvýše 7 000 m,

o šířce 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm

0 %

-

31.12.2023

0.3312

ex 3921 90 60

35

Iontoměničové membrány na bázi textilie povrstvené po obou stranách fluorovaným plastickým materiálem, pro použití v chlor-alkalických elektrolyzérech (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Brzdová hadice z kaučuku:

s textilními provázky,

o tloušťce stěny 3,2 mm,

s dutými kovovými koncovkami nalisovanými na obou koncích a

s jedním nebo více montážními držáky

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

-

31.12.2024

0.7372

ex 5311 00 90

10

Tkanina z papírových přízí v plátnové vazbě nalepená na podkladové vrstvě z hedvábného papíru:

o plošné hmotnosti 190 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 280 g/m2, a

nařezaná do pravoúhelníků o délce stran 40 cm nebo více, avšak nejvýše 140 cm

0 %

-

31.12.2022

0.2546

ex 6903 90 90

30

Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku s teplotou měknutí 1 400 °C nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.7619

ex 7006 00 90

40

Tabulky ze sodnovápenatého skla v kvalitě STN (Super Twisted Nematic):

o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,

o šířce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,

o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,1 mm,

s povlakem z oxidu india a cínu s odporem 80 Ω nebo vyšším, avšak nejvýše 160 Ω na jedné straně,

též s vícevrstevnou antireflexní vrstvou na druhé straně a strojově obrobenými (zkosenými) hranami

0 %

-

31.12.2023

0.7341

ex 7413 00 00

20

Středící kroužek reproduktoru sestávající z jednoho nebo více tlumičů vibrací a nejméně dvou neizolovaných měděných kabelů, vetkaných nebo vlisovaných

0 %

-

31.12.2022

0.3928

ex 7616 99 90

15

Plástové hliníkové bloky pro výrobu částí letadel (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6730

ex 8101 96 00

10

Wolframový drát obsahující 99 % hmotnostních nebo více wolframu:

s maximálním příčným průřezem 50 μm,

o odporu 40 Ω nebo vyšším, avšak nejvýše 300 Ω na délce 1 m

0 %

-

31.12.2020

0.5838

ex 8105 90 00

10

Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:

35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu,

25 % (± 1 %) hmotnostních niklu,

19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a

7 % (± 2 %) hmotnostních železa,

v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842

0 %

-

31.12.2023

0.5570

ex 8207 30 10

10

Sestava postupových a/nebo tandemových lisovacích nástrojů pro tváření za studena, lisování, tažení, stříhání, děrování, ohýbání, kalibrování, ohraňování a tvarování plechů pro použití při výrobě částí rámů nebo částí karosérie motorových vozidel (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Silikonové nebo plastové klávesnice:

obsahující části z běžných kovů a

obsahující též části z plastů,

obsahující epoxydovou pryskyřici vyztuženou skleněnými vlákny nebo dřevem,

též potištěné nebo s povrchovou úpravou,

též s elektrickými vodiči,

též s membránou spojenou s klávesnicí,

též s jednovrstevným nebo vícevrstevným ochranným filmem

0 %

p/st

31.12.2020

0.7670

ex 8409 91 00

25

Sací modul pro přívod vzduchu do válců motoru sestávající:

ze sacího potrubí,

ze snímače tlaku,

z elektrické škrticí klapky,

z hadic,

ze svorek,

pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (1)

0 %

-

31.12.2023

0.7718

ex 8409 99 00

75

Vysokotlaká palivová rozdělovací lišta z pozinkované feriticko-perlitické oceli:

s alespoň jedním snímačem tlaku a jedním ventilem,

o délce 314 mm nebo větší, avšak nejvýše 322 mm,

s provozním tlakem nejvýše 225 MPa,

se vstupní teplotou nejvýše 95 °C,

s teplotou okolí –45 °C nebo větší, avšak nejvýše +145 °C,

pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (1)

0 %

-

31.12.2024

0.7377

ex 8481 80 59

40

Ventil pro regulaci průtoku:

vyrobený z oceli,

s výtokovým otvorem o průměru 0,05 mm nebo větším, avšak nejvýše 0,5 mm,

se vstupním otvorem o průměru 0,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 1,3 mm,

pokovený nitridem chromu,

s drsností povrchu Rp 0,4

0 %

-

31.12.2022

0.7381

ex 8481 80 59

50

Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství:

s plunžrem,

se solenoidem s odporem cívky 1,85 Ω nebo větším, avšak nejvýše 8,2 Ω

0 %

-

31.12.2022

0.7604

ex 8484 20 00

20

Mechanické lícové těsnění složené ze dvou pohyblivých kroužků (jeden keramický statický s tepelnou vodivostí nižší než 80 W/mK a druhý uhlíkový pohyblivý), jedné pružiny a nitrilového tmelu na vnější straně

0 %

-

31.12.2023

0.5577

ex 8501 31 00

50

Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud:

o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,

s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W při 20 °C,

s točivým momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 °C,

o jmenovitých otáčkách 600 ot/min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min., při 20 °C,

též vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě resolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt,

též s řemenicí,

typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily

0 %

-

31.12.2022

0.4855

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Elektrický pohon pro motorová vozidla, s výkonem nejvýše 315 kW:

s motorem na střídavý proud nebo stejnosměrný proud, též s převodovkou,

též s výkonovou elektronikou

0 %

-

31.12.2021

0.5783

ex 8503 00 99

40

Membrána pro palivové články, ve formě kotouče nebo fólie, o šíři nejvýše 150 cm, pro použití při výrobě palivových článků zařazených do čísla 8501 (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.7029

ex 8505 11 00

47

Výrobky ve tvaru trojúhelníku, čtverce nebo obdélníku, též ve tvaru oblouku nebo se zaoblenými rohy, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, s obsahem neodymu, železa a bóru, s těmito rozměry:

délka 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm,

šířka 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm, a

výška 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm

0 %

-

31.12.2021

0.7511

ex 8505 19 90

60

Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru rozpůlené trubky nebo čtvrtiny trubky, určený ke zmagnetizování na permanentní magnety, s těmito rozměry:

délka 10 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm (± 1 mm),

šířka 10 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm (±1 mm),

tloušťka 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 15 mm (±0,15 mm),

0 %

-

31.12.2023

0.6703

ex 8507 60 00

33

Lithium-iontový akumulátor:

o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm,

o šířce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm,

o výšce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,

o hmotnosti 75 kg nebo větší, avšak nejvýše 200 kg,

se jmenovitou kapacitou 150 Ah nebo vyššší, avšak nejvýše 500 Ah,

se jmenovitým výstupním napětím 230 V AC (měřeno mezi fázovým a nulovým vodičem) nebo jmenovitým napětím 64 V (+/–10 %)

1.3 %

-

31.12.2020

0.6702

ex 8507 60 00

37

Lithium-iontový akumulátor:

o délce 1 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 000 mm,

o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 300 mm,

o výšce 2 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 800 mm,

o hmotnosti 1 800 kg nebo větší, avšak nejvýše 3 000 kg,

se jmenovitou kapacitou 2 800 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 7 200 Ah

1.3 %

-

31.12.2020

0.5342

ex 8507 60 00

65

Válcový lithium-iontový článek:

se jmenovitým napětím 3,5 V DC až 3,8 V DC,

se jmenovitou kapacitou 300 mAh až 900 mAh a

o průměru 10,0 mm až 14,5 mm

1.3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Lithium-iontové nabíjecí baterie:

o délce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820 mm,

o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660 mm,

o výšce 85 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm,

o hmotnosti 250 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg,

o výkonu nejvýše 175 kWh,

se jmenovitým napětím 400 V

1.3 %

-

31.12.2020

0.6863

ex 8512 30 90

20

Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující:

desku plošných spojů,

konektor,

též kovový držák,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6689

ex 8529 90 65

28

Elektronická sestava obsahující desku plošných spojů zahrnující alespoň:

procesory pro multimediální aplikace a zpracování video signálu,

FPGA (Field Programmable Gate Array),

paměť typu flash,

operační paměť,

též rozhraní USB, HDMI, VGA- a RJ-45,

zásuvky a zástrčky pro připojení LCD monitoru, osvětlení LED a ovládacího panelu

0 %

p/st

31.12.2020

0.7251

ex 8537 10 91

70

Programovatelný paměťový řídicí prvek motoru pro napětí nepřesahující 1 000 V, obsahující alespoň:

desku plošných spojů s aktivními a pasivními prvky,

hliníkový kryt a

několik konektorů

0 %

p/st

31.12.2022

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující:

anténový modul v plastovém pouzdře,

připojovací kabel se zástrčkou,

nejméně dvě montážní konzoly,

též desku plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.5953

ex 8538 90 99

95

Měděná základní deska obsahující více součástek než čipy s bipolárními tranzistory s izolovaným hradlem (IGBT) a diody pro napětí 650 V nebo vyšší, avšak nejvýše 1 200 V, pro použití jako chladič při výrobě modulů IGBT (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Čtyřžilový spojovací kabel se dvěma zásuvkami pro přenos digitálních signálů z navigačních a audio systémů na konektor USB, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

-

31.12.2020

0.6867

ex 8544 30 00

85

Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:

průchodku z kaučuku,

kovovou připevňovací konzolu,

typu používaného k připojení snímačů rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

0.5002

ex 8545 90 90

40

Korozivzdorný vrstvený substrát plynové difuzní vrstvy z technického vlákna:

s kontrolovanou délkou vlákna, pevností v ohybu, pórovitostí, tepelnou propustností a elektrickým odporem,

o tloušťce menší než 600 μm,

o plošné hmotnosti menší než 500 g/m2

0 %

m2

31.12.2020

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Rozdělovací převodovka vozidla s jedním vstupem a dvěma výstupy, pro rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní nápravu, v hliníkovém pouzdře, o rozměrech nejvýše 565 × 570 × 510 mm, obsahující:

alespoň jeden ovladač,

též vnitřní řetězový převod

0 %

-

31.12.2024

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Horní rozpěra tlumiče obsahující:

kovový držák se třemi montážními šrouby a

doraz z kaučuku

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6705

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Rameno zadní nápravy s ochrannou plastovou vrstvou vybavené dvěma kovovými pouzdry s vlisovanými silentbloky z kaučuku, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6704

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Rameno zadní nápravy vybavené kulovým čepem a kovovým pouzdrem s vlisovanými silentbloky z kaučuku, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.7365

ex 8708 80 99

30

Povrchově kalená ocelová pístnice pro hydraulický nebo hydropneumatický tlumič motorových vozidel:

pochromovaná,

o průměru 11 mm nebo větším, avšak nejvýše 28 mm,

o délce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

s koncem opatřeným závitem nebo trnem pro odporové svařování

0 %

-

31.12.2022

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Nafukovací bezpečnostní vak z vysoce odolných polyamidových vláken:

sešitý,

složený do trojrozměrného sbaleného tvaru, tvarovaný za tepla, nebo plochý (nesložený) bezpečnostní vak, též tvarovaný za tepla

0 %

p/st

31.12.2020

0.6686

ex 8714 10 90

10

Vnitřní trubky vidlic pro motocykly:

z uhlíkové oceli jakosti SAE1541,

s tvrdou vrstvou chromu o tloušťce 20 μm (+ 15 μm/– 5 μm),

o tloušťce stěny 1,3 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,6 mm,

s prodloužením při přetržení 15 %,

děrované

0 %

p/st

31.12.2020

0.5692

ex 9002 11 00

20

Objektivy:

o rozměrech nejvýše 95 mm × 55 mm × 50 mm,

s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a

s poměrem přiblížení (zoom) 18×

0 %

-

31.12.2022

0.6527

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Sdružený přístrojový panel s mikroprocesorovou řídicí deskou, též s krokovými motory, a ukazateli LED nebo displejem LCD zobrazujícími alespoň:

rychlost,

otáčky motoru,

teplotu motoru,

stav paliva,

komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a/nebo K-LINE, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2024

0.5025

ex 9401 90 80

10

Kotoučová západka pro použití při výrobě sklápěcích automobilových sedadel (1)

0 %

p/st

31.12.2020“

4)

Následujcící položky se doplňují nebo vkládají podle číselného pořadí kódů KN a TARIC ve druhém a třetím sloupci:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„0.7897

ex 2825 20 00

10

Hydroxid lithný, monohydrát (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2020

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dichlor-1,1,1-trifluorethan (CAS RN 306-83-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Brom-5-chlorpentan (CAS RN 54512-75-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-Methylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adamantyl)-4-bromanisol (CAS RN 104224-63-7) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)fenol (CAS RN 166312-49-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 00

50

Roztok 3,6,9-(ethyl a/nebo propyl)-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonanů (CAS RN 1613243-54-1) v minerálních alkoholech (CAS RN 1174522-09-8), obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hexoxonanů

0 %

-

31.12.2024

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-Dimethoxyaceton (CAS RN 6342-56-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7834

ex 2915 40 00

10

Ethyl-trichloracetát (CAS RN 515-84-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Trichloroctan sodný (CAS RN 650-51-1) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7899

ex 2915 90 70

18

Myristová kyselina, lithná sůl (CAS RN 20336-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-Brom-2-fluor-3-(trifluormethyl)benzoová kyselina (CAS RN 1026962-68-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7827

ex 2916 39 90

27

Methyl-6-brom-2-naftoát (CAS RN 33626-98-1) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7880

ex 2917 19 80

45

Ferrum(2+)-fumarát (CAS RN 141-01-5) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-Hydroxyoktadekanová kyselina (CAS RN 106-14-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší pro výrobu esterů polyglycerin-poly-12-hydroxyoktadekanové kyseliny (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-Oxocyklobutan-1-karboxylová kyselina o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6-(2-ethylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafosfocin (CAS RN 126050-54-2) s obsahem 95 % hmotnostních nebo více (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-Chlorfenyl)benzen-1,2-diamin (CAS RN 68817-71-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7860

ex 2922 19 00

15

Vodný roztok obsahující:

73 % hmotnostních nebo více 2-amino-2-methyl-1-propanolu (CAS RN 124-68-5),

4,5 % nebo více, avšak nejvýše 27 % vody (CAS RN 7732-18-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7853

ex 2922 49 85

13

o-Benzylglycin-p-toluensulfonát (CAS RN 1738-76-7), o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7879

ex 2923 90 00

50

Betain-hydrochlorid (CAS RN 590-46-5), o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7841

ex 2924 29 70

47

(S)-terc-Butyl(1-amino-3-(4-jodfenyl)-1-oxopropan-2-yl)karbamát (CAS RN 868694-44-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

(Chlormethylen)dimethyliminium-chlorid (CAS RN 3724-43-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7859

ex 2930 90 98

29

4-Amino-5-(ethylsulfanyl)-2-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 71675-86-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7833

ex 2930 90 98

31

(p-Toluensulfonyl)methyl-isokyanid (CAS RN 36635-61-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7838

ex 2932 20 90

53

(R)-4-Propyldihydrofuran-2(3H)-on (CAS RN 63095-51-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7855

ex 2932 99 00

37

4-(2-Butyl-1-benzofuran-3-karbonyl)-2,6-dijodfenol (CAS RN 1951-26-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7903

ex 2933 19 90

13

3-(Difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-karbonyl-fluorid (CAS RN 1255735-07-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7835

ex 2933 19 90

17

1,3-Dimethyl-1H-pyrazol (CAS RN 694-48-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7918

ex 2933 19 90

23

Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7836

ex 2933 19 90

27

3-(3,3,3-Trifluor-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 2229861-20-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7844

ex 2933 39 99

74

4-Aminopyridin-2-karboxamid (CAS RN 100137-47-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7906

ex 2933 39 99

81

4-Hydroxy-3-pyridinsulfonová kyselina (CAS RN 51498-37-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7866

ex 2933 39 99

82

Pikloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) obsahující nejvýše 15 % hmotnostních vody, o čistotě v suchém stavu 92 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7825

ex 2933 59 95

68

Guanin (CAS RN 73-40-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7839

ex 2933 99 80

66

(6-(4-Fluorbenzyl)-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyrid-5-yl)methanol (CAS RN 1799327-42-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7843

ex 2934 99 90

17

(S)-4-(terc-Butoxykarbonyl)-1,4-oxazepan-2-karboxylová kyselina (CAS RN 1273567-44-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7837

ex 2934 99 90

29

(2R,5S)-terc-Butyl-4-benzyl-2-methyl-5-(((R)-3-methylmorfolino)methyl)piperazin-1-karboxylát (CAS RN 1403902-77-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7840

ex 2934 99 90

33

(2R,3R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-((benzoyloxy)methyl)-4,4-difluortetrahydrofuran-3-yl-benzoát (CAS RN 134790-39-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7842

ex 2934 99 90

69

3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-on (CAS RN 1220696-32-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7854

ex 2935 90 90

70

(4S)-4-Hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]thiazin-6-sulfonamid-1,1-dioxid (CAS RN 154127-42-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7885

ex 3204 15 00

20

Barvivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 1 94 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2024

0.7922

ex 3823 19 10

20

12-Hydroxyoktadekanová kyselina (CAS RN 106-14-9) pro výrobu esterů polyglycerin-poly-12-hydroxyoktadekanové kyseliny (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7831

ex 3824 99 92

62

Roztok 9-borabicyklo[3.3.1]nonanu (CAS RN 280-64-8) v tetrahydrofuranu (CAS RN 109-99-9), obsahující 6 % hmotnostních nebo více 9-borabicyklo[3.3.1]nonanu

0 %

-

31.12.2024

0.7861

ex 3903 90 90

33

Kopolymer styrenu, divinylbenzenu a chlormethylstyrenu (CAS RN 55844-94-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7865

ex 3909 40 00

70

Polymer ve formě vloček s obsahem 98 % hmotnostních nebo vyšším fenolické pryskyřice (bromovaný oktylfenol-formaldehyd) s teplotou měknutí 80 °C nebo vyšší, avšak ne vyšší než 95 °C podle normy ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7882

ex 3920 69 00

30

Transverzálně orientovaný jednovrstevný nebo vícevrstevný smršťovací film:

sestávající z více než 85 % hmotnostních polylaktidu, nejvýše 5 % hmotnostních anorganických nebo organických aditiv a nejvýše 10 % hmotnostních aditiv na bázi biodegradabilních polyesterů,

o tloušťce 20 μm nebo větší, avšak nejvýše 100 μm,

o délce 2 385 m nebo větší, avšak nejvýše 9 075 m,

biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)

0 %

-

31.12.2024

0.7883

ex 3920 69 00

70

Biaxiálně orientovaný jednovrstevný nebo vícevrstevný film:

sestávající z více než 85 % hmotnostních polylaktidu, nejvýše 5 % hmotnostních anorganických nebo organických aditiv a nejvýše 10 % hmotnostních aditiv na bázi biodegradabilních polyesterů,

o tloušťce 9 μm nebo větší, avšak nejvýše 120 μm,

o délce 1 395 m nebo větší, avšak nejvýše 21 560 m,

biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)

0 %

-

31.12.2024

0.7891

ex 7326 90 94

40

Ocelový dřík ke kouli, kovaný v zápustce, strojově obrobený, též tepelně zpracovaný nebo s povrchovou úpravou, s úhlem mezi středem kuželové hlavy a ramenem menším než 90° nebo s úhlem mezi středem koule a ramenem menším než 90°, pro použití při výrobě tažných zařízení pro osobní automobily (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7911

ex 7506 20 00

10

Plechy a pásy ve svitcích ze slitiny niklu C276 (EN 2.4819)

o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm,

o šířce 770 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 250 mm

0 %

-

31.12.2024

0.7851

ex 8409 99 00

25

Sestava hadic pro vracení paliva ze vstřikovačů do palivové jednotky motoru sestávající alespoň:

ze tří hadic z kaučuku, též s ochranným opletením,

ze tří spojek pro připojení vstřikovačů paliva,

z pěti kovových svorek,

z jednoho plastového spoje ve tvaru T,

pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7850

ex 8481 30 99

30

Sestava pojistného ventilu posilovače brzd obsahující alespoň:

tři vulkanizované hadice z kaučuku,

jeden membránový ventil,

dvě kovové svorky,

jeden kovový držák,

též připojovací kovovou trubku,

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7920

ex 8483 40 59

30

Hydrostatický měnič rychlosti:

s hydročerpadlem a diferenciálem s hřídelem kola,

též s oběžným kolem ventilátoru a/nebo řemenicí,

pro použití při výrobě sekaček na trávu položek 8433 11 a 8433 19 nebo ostatních žacích strojů položky 8433 20  (2)

0 %

p/st

31.12.2024

0.7857

ex 8501 10 10

40

Synchronní hybridní krokový motor:

s výkonem nepřesahujícím 18 W,

se dvěma fázemi,

se jmenovitým proudem nejvýše 2,5 A/fázi,

se jmenovitým napětím nejvýše 20 V,

též s hřídelí se závitem,

pro použití při výrobě 3D tiskáren (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7888

ex 8507 60 00

68

Lithium-iontový akumulátor v kovovém pouzdře:

o délce 173 mm nebo větší, avšak nejvýše 175 mm,

o šířce 41,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 43 mm,

o výšce 85 mm nebo větší, avšak nejvýše 103 mm,

se jmenovitým napětím 3,6 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,75 V, a

se jmenovitou kapacitou 93 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 94 Ah

1.3 %

-

31.12.2024

0.7873

ex 8537 10 91

20

Elektronická sestava obsahující:

mikroprocesor,

programovatelnou paměť a jiné elektronické součástky namontované na desce plošných spojů,

též ukazatele z diod vyzařujících světlo (LED) nebo displejů s kapalnými krystaly (LCD),

pro použití při výrobě výrobků položek 8418 21 , 8418 29 , 8421 12 , 8422 11 , 8450 11 , 8450 12 , 8450 19 , 8451 21 , 8451 29 a 8516 60  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7848

ex 8544 30 00

45

Sedmižilový spojovací kabel pro připojení snímače pro měření tlaku v sacím potrubí (snímač přeplňovacího tlaku – BPS) a objímky pro žhavicí svíčky se společným konektorem, obsahující čtyři objímky a dva konektory, pro použití při výrobě vznětových pístových motorů s vnitřním spalováním pro osobní automobily (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7847

ex 8544 30 00

55

Pětižilový spojovací kabel s konektory pro připojení snímače teploty a snímače rozdílů tlaku ve sběrném výfukovém potrubí ke společnému konektoru pro použití při výrobě vznětových pístových motorů s vnitřním spalováním pro osobní automobily (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7856

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

70

60

Manuální převodovka v litém hliníkovém pouzdře pro příčnou montáž:

o šířce nejvýše 480 mm,

o výšce nejvýše 400 mm,

o délce nejvýše 550 mm,

s pěti převodovými stupni,

s diferenciálem,

s točivým momentem motoru 250 Nm nebo menším,

pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7849

ex 8708 93 10

ex 8708 93 90

40

40

Pedál spojky s napojením na elektronickou parkovací brzdu (EPB), též s funkcí signálu pro:

obnovení nastavení tempomatu,

uvolnění elektronické parkovací brzdy,

řízení nastartování a vypnutí motoru v rámci systému stop-start (ISG),

pro použití při výrobě osobních vozidel (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7921

ex 8708 99 97

18

Hydrostatický měnič rychlosti:

s hydročerpadlem a diferenciálem s hřídelem kola,

též s oběžným kolem ventilátoru a/nebo řemenicí,

pro použití při výrobě traktorů podpoložek 8701 91 90 a 8701 92 90 , jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu (2)

0 %

p/st

31.12.2023“


(1)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU