(EU) 2020/872Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/872 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 204, 26.6.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 2020 Nabývá účinnosti: 26. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.26.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/872

ze dne 24. června 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zemědělci a venkovské podniky byly důsledky rozšíření onemocnění COVID-19 postiženy způsobem, jenž nemá obdoby. Rozsáhlá omezení pohybu zavedená v členských státech, jakož i povinné uzavírání obchodů, venkovních trhů, restaurací a dalších pohostinských zařízení, vedla k hospodářskému narušení v odvětví zemědělství a ve venkovských komunitách a způsobila zemědělcům a malým podnikům působícím v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů problémy v oblasti likvidity a peněžních toků. Vznikla tím výjimečná situace, kterou je třeba řešit.

(2)

Za účelem reakce na dopad krize vyplývající z rozšíření onemocnění COVID-19 (dále jen „krize“) by mělo být přijato nové výjimečné a dočasné opatření, které má za cíl řešit problémy s likviditou, které ohrožují kontinuitu zemědělských činností a malých podniků působících v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

(3)

Toto opatření by mělo členským státům umožnit využití dostupných finančních prostředků v rámci jejich stávajících programů pro rozvoj venkova s cílem podpořit zemědělce a malé a střední podniky, kteří jsou obzvláště postiženi krizí. Podpora, jejímž cílem je zajistit konkurenceschopnost a životaschopnost zemědělských podniků, by měla být udělována na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, aby byly dostupné zdroje co nejlépe soustředěny na příjemce, kteří jsou nejvíce sužováni krizí. V případě zemědělců mohou tato kritéria zahrnovat výrobní odvětví, druhy zemědělské činnosti, zemědělské struktury, druhy uvádění zemědělských produktů na trh a počet sezónních zaměstnaných pracovníků a v případě malých a středních podniků mohou tato kritéria zahrnovat druhy odvětví, druhy činností, typy regionů a další specifická omezení.

(4)

Vzhledem k naléhavosti a výjimečnému charakteru tohoto opatření by měla být stanovena jednorázová platba a časové omezení pro uplatňování tohoto opatření, přičemž je třeba připomenout zásadu, že platby provádí Komise v souladu s rozpočtovými položkami a v závislosti na dostupných finančních prostředcích.

(5)

S cílem poskytnout vyšší podporu nejvíce postiženým zemědělcům nebo malým a středním podnikům je vhodné umožnit členským státům, aby upravily úroveň paušálních částek pro určité kategorie způsobilých příjemců na základě objektivních a nediskriminačních kritérií.

(6)

V zájmu zajištění přiměřeného financování nového opatření, aniž by byly ohroženy další cíle programů rozvoje venkova stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3), by měl být stanoven maximální podíl příspěvku Unie na toto opatření.

(7)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž reagovat na dopady krize zavedením zvláštního opatření k poskytování mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“), nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu a účinků navržené činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8)

Nařízení (EU) č. 1305/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Vzhledem k naléhavé potřebě řešit krizi je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

10)

Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s krizí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1305/2013 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 39b

Výjimečná dočasná podpora pro zemědělce a malé a střední podniky, kteří jsou obzvláště postiženi krizí COVID-19.

1.   Podpora v rámci tohoto opatření poskytuje mimořádnou pomoc zemědělcům a malým a středním podnikům, kteří jsou obzvláště postiženi krizí COVID-19, s cílem zajistit kontinuitu jejich podnikatelské činnosti za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Podpora se poskytuje zemědělcům, jakož i malým a středním podnikům působícím v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu. Výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.

3.   Členské státy zaměří podporu na příjemce, kteří jsou krizí COVID-19 postiženi nejvíce, a to tak, že na základě dostupných důkazů vymezí podmínky způsobilosti a, uznají-li to dotčené členské státy za vhodné, kritéria výběru, které musí být objektivní a nediskriminační.

4.   Podpora má formu paušální částky, která se vyplatí do 30. června 2021 na základě žádostí o podporu schválených příslušným orgánem do 31. prosince 2020. Následnou úhradu provádí Komise v souladu s rozpočtovými položkami a v závislosti na dostupných finančních prostředcích. Úroveň plateb lze v souladu s objektivními a nediskriminačními kritérii rozlišit podle kategorií příjemců.

5.   Maximální výše podpory nepřesáhne 7 000 EUR na zemědělce a 50 000 EUR na malý nebo střední podnik.

6.   Při poskytování podpory podle tohoto článku členské státy zohlední podporu poskytnutou v rámci jiných nástrojů podpory na úrovni členských států nebo Unie nebo soukromých režimů v reakci na dopad krize COVID-19.“;

2)

v čl. 49 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Orgán členského státu, který odpovídá za výběr operací, zajistí, aby operace, s výjimkou těch, které jsou prováděny podle čl. 18 odst. 1 písm. b), čl. 24 odst. 1 písm. d) a článků 28 až 31, 33, 34 a 36 až 39b, byly vybírány v souladu s kritérii výběru uvedenými v odstavci 1 tohoto článku a transparentním a náležitě zdokumentovaným postupem.“;

3)

v článku 59 se vkládá nový odstavec, který zní:

„6a.   Podpora z EZFRV poskytovaná podle článku 39b nepřesáhne 2 % celkového příspěvku z EZFRV na program rozvoje venkova.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

N. BRNJAC


(1)  Stanovisko ze dne 11. června 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. června 2020.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU