(EU) 2020/869Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/869 ze dne 24. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, dimethomorf, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 201, 25.6.2020, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2020 Nabývá účinnosti: 26. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.25.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/869

ze dne 24. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, dimethomorf, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/707 (3) se prodloužila doba platnosti schválení účinných látek famoxadon a flumioxazin do 30. června 2020 a doba platnosti schválení účinných látech beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, dimethomorf, ethefon, etoxazol, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s‐metolachlor do 31. července 2020.

(3)

Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).

(4)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(5)

Kromě toho je pro účinné látky boskalid, kaptan, dimethomorf, ethefon, folpet, formetanát, milbemektin, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb vyžadováno prodloužení doby platnosti schválení, aby tak byl poskytnut nezbytný čas pro provedení posouzení v souvislosti s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(6)

Pokud jde o případy, kdy má být přijato nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, měl by být konec doby platnosti stanoven na stejné datum jako před tím, než bylo toto nařízení přijato, nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. V případě, že je přijato nařízení, kterým se obnovuje schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, je vhodné v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(7)

Vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení některých účinných látek skončí dne 30. června 2020, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/707 ze dne 7. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos‐methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol (Úř. věst. L 120, 8.5.2019, s. 16).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 35, famoxadon, datum nahrazuje datem „30. června 2021“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 39, flumioxazin, datum nahrazuje datem „30. června 2021“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 46, kyazofamid, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 84, benalaxyl, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 85, bromoxynil, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 88, fenmedifam, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 97, s-metolachlor, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 99, etoxazol, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 109, bifenazát, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 110, milbemektin, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 141, fenamifos, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 142, ethefon, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 145, kaptan, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 146, folpet, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 147, formetanát, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 150, dimethomorf, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 152, metribuzin, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 153, fosmet, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 154, propamokarb, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 156, pirimifos-methyl, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 158, beflubutamid, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 163, benthiavalikarb, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 164, boskalid, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 166, fluoxastrobin, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 167, Paecilomyces lilacinus kmen 251, datum nahrazuje datem „31. července 2021“;

26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 168, prothiokonazol, datum nahrazuje datem „31. července 2021“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU