(EU) 2020/868Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/868 ze dne 18. června 2020, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/1140 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 201, 25.6.2020, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2020 Nabývá účinnosti: 26. června 2020
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 26. června 2020

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.25.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/868

ze dne 18. června 2020,

kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/1140 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením (EU) 2016/1140 (2) Komise zařadila do kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) dva výrobky, jeden v podobě samoohřívací náplasti a druhý v podobě samoohřívacího pásu k úlevě od bolesti, a to do kódu KN 3824 90 96 jako ostatní chemické výrobky nebo přípravky.

(2)

Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-182/19 (4) rozhodl, že prováděcí nařízení (EU) 2016/1140 je neplatné.

(3)

Z důvodů právní jistoty by akt, který byl Soudním dvorem prohlášen za neplatný, měl být formálně odstraněn z právního řádu Unie.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1140 by proto mělo být zrušeno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex.

(6)

Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení (EU) 2016/1140 nelze použít po rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26. března 2020, mělo by toto nařízení za účelem zajištění právní jistoty a právní srozumitelnosti vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

 

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1140 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Philip KERMODE

úřadující generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1140 ze dne 8. července 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. března 2020, Pfizer Consumer Healthcare Ltd, C-182/19, ECLI:EU:C:2020:243.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU