(EU) 2020/866Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/866 ze dne 28. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 201, 25.6.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. června 2020 Nabývá účinnosti: 26. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.25.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/866

ze dne 28. května 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 nařízení (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 105 odst. 14 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 6 a čl. 11 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 (2) se stanoví, že pokud jde o instituce, které vypočítávají dodatečné úpravy ocenění (AVA) základním postupem stanoveným v uvedeném nařízení, jednotlivé AVA zohledňující nejistotu tržních cen, náklady na uzavření pozice a riziko modelu se určí s odkazem na 90 % míru jistoty na základě platných tržních podmínek v době výpočtu. Uvedené nařízení rovněž stanoví postup agregace pro výpočet celkových dodatečných úprav ocenění (AVA) na úrovni kategorie na základě těchto jednotlivých AVA zohledňující překrývání jednotlivých AVA, k němuž dochází při agregaci těchto kategorií AVA.

(2)

Rozšíření pandemie COVID-19 vedlo po celém světě k extrémní úrovni volatility na finančních trzích, což ovlivnilo několik kategorií aktiv. V souvislosti s tím došlo k výjimečnému zvýšení rozptylu cen aktiv a rozpětí nákup/prodej. Očekává se proto, že jednotlivé AVA vypočítané na úrovni oceňované expozice se ve srovnání s jejich úrovní za běžné situace výrazně zvýší.

(3)

Úprava jednotlivých AVA podle nových tržních podmínek je běžný postup. Lze však očekávat, že v důsledku pandemie COVID-19 a rozhodnutí orgánů veřejné moci o zastavení hospodářské činnosti ve velkém počtu oblastí bude agregace výrazně zvýšených jednotlivých AVA mít nepřiměřený dopad na agregovaná AVA. Pravidla obezřetného oceňování by proto měla být revidována tak, aby kromě faktoru agregace, který se má používat za běžných tržních podmínek, rovněž stanovila, že by instituce měly v tomto specifickém období extrémní volatility tržních cen a systémového šoku v důsledku pandemie COVID-19 uplatňovat vyšší faktor agregace.

(4)

Lze očekávat, že extrémní volatilita trhu v důsledku pandemie COVID-19 se po odeznění pandemie, s nímž se v příštích měsících počítá, sníží. Vyšší faktor agregace by se proto měl používat pouze po dobu trvání této extrémní volatility trhu v kombinaci se systémovým šokem, která se v současnosti odhaduje do 31. prosince 2020.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví. Vzhledem k naléhavosti situace způsobené pandemií COVID-19 Evropský orgán pro bankovnictví dospěl k závěru, že provádět veřejnou konzultaci a analýzu nákladů a přínosů by bylo nepřiměřené. Evropský orgán pro bankovnictví si však vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3).

(7)

Aby bylo možné na následky pandemie COVID-19 rychle reagovat, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ze dne 26. října 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 54).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA

Vzorce, které se použijí pro účely agregace AVA podle čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 7 a čl. 11 odst. 7

Vzorec metody č. 1

APVA

=

(FV – PV) – α · (FV – PV)

= (1 – α) · (FV – PV)

AVA

=

Σ APVA

Vzorec metody č. 2

APVA

=

max {0, (FV – PV) – α · (EV – PV)}

= max {0, FV – α · EV – (1 – α) · PV}

AVA

=

Σ APVA

kde

FV

=

reálná hodnota odpovídající úrovni oceňované expozice po účetní úpravě, kterou daná instituce uplatnila na reálnou hodnotu a kterou lze identifikovat jako řešení téhož zdroje nejistoty ocenění, jaké nabízí příslušná AVA,

PV

=

obezřetná hodnota odpovídající úrovni oceňované expozice určená v souladu s tímto nařízením,

EV

=

očekávaná hodnota odpovídající úrovni oceňované expozice převzatá z rozmezí možných hodnot,

α

=

Faktor agregace,

APVA

=

AVA odpovídající úrovni oceňované expozice po úpravě pro účely agregace,

AVA

=

celková AVA na úrovni kategorie po úpravě pro účely agregace.

Instituce stanoví faktor agregace α do 31. prosince 2020 na 66 %, po tomto datu stanoví faktor agregace na 50 %.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU