(EU) 2020/863Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/863 ze dne 22. června 2020, kterým se opravuje německé znění prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

Publikováno: Úř. věst. L 200, 24.6.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. července 2020 Nabývá účinnosti: 14. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/863

ze dne 22. června 2020,

kterým se opravuje německé znění prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 92 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německé znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (2) obsahuje chybu v řádku 5 tabulky v příloze XXX, pokud jde o závažná porušení předpisů kvůli nesplnění povinnosti vykládky podměrečných ryb.

(2)

Německé znění prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU