(EU) 2020/862Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/862 ze dne 19. června 2020, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020

Publikováno: Úř. věst. L 197, 22.6.2020, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. června 2020 Nabývá účinnosti: 29. června 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1801 Pozbývá platnosti: 1. prosince 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/862

ze dne 19. června 2020,

kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí být rezerva určená k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství v případě závažných krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci vytvořena tak, že se na začátku každého roku uplatní snížení na přímé platby prostřednictvím mechanismu finanční kázně stanoveného v článku 26 uvedeného nařízení.

(2)

V čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 se stanoví, že s cílem zajistit dodržování ročních stropů stanovených v článku 16 uvedeného nařízení a určených k financování výdajů souvisejících s trhem a přímých plateb se má stanovit míra úpravy přímých plateb, pokud odhady financování opatření financovaných v rámci uvedeného dílčího stropu pro daný rozpočtový rok ukazují, že platné roční stropy budou překročeny.

(3)

Předběžné odhady přímých plateb a výdajů souvisejících s trhem pro rozpočtový rok 2021 ukazují potřebu finanční kázně ve výši 647,2 milionu EUR, včetně rezervy pro případ krizí v odvětví zemědělství ve výši 487,6 milionu EUR v běžných cenách.

(4)

Aby byla uvedená částka pokryta, musí se na přímé platby v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2) pro kalendářní rok 2020 použít mechanismus finanční kázně.

(5)

V souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 je třeba stanovit míru úpravy do 30. června kalendářního roku, na který se vztahuje.

(6)

Pozměněný návrh Komise na nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (3), nebyl dosud přijat. Proto by jako preventivní opatření měl být pro výpočet míry úpravy použit čistý zůstatek pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu v rozpočtovém roce 2021 ve výši 40 179,1 milionu EUR (dílčí strop stanovený v pozměněném návrhu, upravený o převody prostředků mezi Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a přímými platbami oznámené členskými státy).

(7)

Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (N), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (N+1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby i po uplynutí této lhůty, a to za určitých omezení. Tyto opožděné platby mohou být poskytnuty v následujícím rozpočtovém roce. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v tom, pro který se použije finanční kázeň. Proto je z důvodu zajištění rovného zacházení se zemědělci vhodné stanovit, že míra úpravy se má použít pouze na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.

(8)

V čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se stanoví, že míra úpravy uplatňovaná na přímé platby stanovená v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se má vztahovat pouze na přímé platby nad 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům v příslušném kalendářním roce. V čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy má v případě Chorvatska použít až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v uvedeném členském státě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro účely stanovení míry úpravy podle článků 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky přímých plateb v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2020, snižují o míru úpravy 2,140411 %.

2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Chorvatsku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  COM(2020) 443 final.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU