(EU) 2020/858Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/858 ze dne 18. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/732, pokud jde o odložení data jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 19.6.2020, s. 57-58 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2020 Nabývá účinnosti: 20. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/858

ze dne 18. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/732, pokud jde o odložení data jeho použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/732 (2) by se uvádění porovnání cen paliv na plnicích stanicích mělo opírat o vzorky osobních automobilů, jež jsou srovnatelné alespoň z hlediska své hmotnosti a síly. Členské státy mají možnost využívat příležitostí, které nabízí digitalizace, například online nástrojů, k poskytování informací o modelech vozidel na trhu a k doplnění dalších informací. Zobrazení odkazu na internetovou stránku s úplnějšími nebo doplňujícími informacemi lze proto použít jako doplňující prostředek k uvádění porovnání jednotkových cen paliv na plnicích stanicích. Nemělo by nahrazovat uvádění na plnicí stanici.

(2)

Členské státy by měly určit, které plnicí stanice mají uvádět výsledky srovnávání jednotkových cen alternativních paliv podle společné metodiky stanovené v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/732. Zobrazování informací by mělo být prováděno tak, aby se zajistilo odpovídající informování spotřebitelů, například prostřednictvím plakátů, panelů nebo monitorů. Jejich instalace vyžaduje zvláštní práce na plnicích stanicích. Řešení by neměla zatěžovat malé a střední podniky.

(3)

Unie zřídila podpůrné opatření programu (PSA) v rámci Nástroje pro propojení Evropy s cílem pomoci členským státům při provádění čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/94/EU, včetně doporučení pro harmonizované zavádění zobrazování informací. Tato doporučení zatím nejsou k dispozici, neboť provádění požadovaných osobních testů muselo být odloženo, protože přístup k plnicím stanicím pro testování je značně omezen od zahájení opatření omezujících volný pohyb osob v souvislosti s pandemií COVID-19. V tomto ohledu Komise na žádost členských států, které se účastní podpůrného opatření programu, prodloužila jeho dobu platnosti prostřednictvím změny příslušné grantové dohody do 30. září 2020. V důsledku toho budou i konečná doporučení, jež mají být v rámci podpůrného opatření programu vydána za účelem harmonizovaného provádění čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/94/EU, předložena členským státům se zpožděním.

(4)

Členské státy ve Výboru pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva na zasedání dne 3. dubna 2020 konstatovaly, že opatření omezující šíření COVID-19 omezují možnost přístupu do plnicích stanic. V důsledku toho není možné provést všechny nezbytné práce, aby se plnicí stanice vybavily zobrazovacími zařízeními v souladu s doporučeními PSA. Kromě toho instalace plakátů, panelů nebo monitorů vyžaduje fyzickou práci na plnicích stanicích, což by mohlo vést k bezpečnostním rizikům pro zákazníky a zaměstnance z důvodu povinnosti dodržovat omezení fyzického kontaktu. Z těchto důvodů požádaly členské státy o odložení data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2018/732.

(5)

Tato omezení znemožňují vybudování nezbytné infrastruktury, aby plnicí stanice mohly vyhovět metodice stanovené v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/732 k datu použitelnosti stanovenému v článku 2. Kromě toho členské státy rovněž čelí problémům se shromažďováním příslušných údajů. Z těchto důvodů by datum použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2018/732 mělo být odloženo o 6 měsíců, aby členské státy mohly zmírnit negativní dopad zpoždění při uvádění těchto opatření do praxe způsobeného pandemií COVID-19.

(6)

S cílem poskytnout okamžitou úlevu v současné krizi COVID-19 a umožnit členským státům a všem zúčastněným stranám přizpůsobit jejich plány v souladu s navrhovanou změnou by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2014/94/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/732 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 7. prosince 2020.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2020.

Za Komisi,

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/732 ze dne 17. května 2018 o společné metodice srovnávání jednotkových cen alternativních paliv v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (Úř. věst. L 123, 18.5.2018, s. 85).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU