(EU) 2020/857Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/857 ze dne 17. června 2020, kterým se stanoví zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Evropskou komisí a registrem pro doménu nejvyšší úrovně .eu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 19.6.2020, s. 52-56 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. července 2020 Nabývá účinnosti: 9. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/857

ze dne 17. června 2020,

kterým se stanoví zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Evropskou komisí a registrem pro doménu nejvyšší úrovně .eu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně.eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelem tohoto nařízení je stanovit zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Komisí a registrem, pokud jde o vytváření, přidělování a správu domény nejvyšší úrovně (dále jen „TLD“) .eu.

(2)

Registr by měl spravovat TLD .eu způsobem, který posiluje identitu Unie, napomáhá šíření hodnot Unie v online prostředí a prosazuje používání doménového jména .eu.

(3)

Aby se zvýšila přístupnost TLD .eu pro všechny, kdo jsou způsobilí k registraci TLD .eu podle nařízení (EU) 2019/517, jakož i její využívání všemi takovými subjekty, měl by registr na žádost Komise nabízet služby registrátora pro specifické zeměpisné oblasti v Unii s nedostatečnou dostupností služeb nebo pro specifické kategorie uživatelů určené Komisí.

(4)

Pro splnění povinností stanovených nařízením (EU) 2019/517 je nezbytné, aby registr zajišťoval řádnou správu TLD .eu ve spolupráci s Komisí a aby na žádost Komise byla zohledněna stanoviska mnohostranné poradní skupiny zřízené nařízením (EU) 2019/517.

(5)

Pro zajištění konkurenceschopnosti a rozsáhlého využívání TLD .eu by měl registr usilovat o excelenci ve své činnosti a zajistit vysokou kvalitu služeb za konkurenční ceny. Měl by zajistit důvěru, bezpečnost a ochranu spotřebitelů zavedením nejnovějších metodik a technologií a spolupracovat s příslušnými orgány.

(6)

Registr by měl řídit svůj rozpočet v souladu se zásadou řádného finančního řízení, tj. se zásadami hospodárnosti, účinnosti a účelnosti. Jakýkoli roční přebytek nad rámec nákladů a investic by měl být převeden do rozpočtu Unie.

(7)

Registr by měl zajistit kontinuitu svých služeb a fungování TLD .eu. Za tímto účelem by registr měl mít zaveden plán obnovy činnosti, který je pravidelně aktualizován.

(8)

Registr by měl prosazovat cíle Unie v oblasti správy internetu, jak byly vypracovány v závěrech Rady ze dne 27. listopadu 2014 s názvem „Řízení internetu“ a ve sdělení Komise s názvem Politika v oblasti internetu a jeho správa – Úloha Evropy při formování budoucnosti internetové správy (2). Na žádost Komise může vyčlenit část ročního přebytku na financování cílů v oblasti správy internetu.

(9)

V zájmu zvýšení důvěry veřejnosti v online prostor a ochrany legitimních práv stanovených právem Unie by registr měl přijmout veškerá nezbytná opatření k předcházení spekulativním a zneužívajícím registracím a boji proti nim. Registr by měl při tom spolupracovat s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a dalšími agenturami Unie.

(10)

S cílem zvýšit důvěru koncových uživatelů v TLD .eu a zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů by registr měl při poskytování svých služeb přijmout opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti systémů.

(11)

Registr by měl poskytnout jednoduché a účinné postupy pro řešení smluvních sporů týkajících se doménových jmen.eu.

(12)

Pro zajištění bezpečnosti, stability a odolnosti systému doménových jmen je nezbytné udržování přesných databází doménových jmen a údajů o registraci a poskytování zákonného přístupu k těmto údajům v souladu s pravidly Unie na ochranu údajů. Za tímto účelem by registr měl vhodnými prostředky shromažďovat údaje WHOIS pro TLD .eu a zajistit jejich integritu a dostupnost a umožnit zákonný přístup k těmto údajům v souladu s pravidly Unie na ochranu údajů. Registr by měl zavést vhodná opatření za účelem předcházení nepřesným registračním údajům a za účelem jejich opravy.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru (COCOM) zřízeného směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Komisí a registrem, pokud jde o vytváření, přidělování a správu TLD .eu v souladu s nařízením (EU) 2019/517.

Článek 2

Prosazování hodnot Unie v online prostředí

1.   Registr přispívá k posílení identity Unie a prosazování hodnot Unie v online prostředí. Registr zejména prostřednictvím svých politik a interakcí s registrátory, žadateli o registraci a dalšími zúčastněnými stranami prosazuje otevřenost, inovace, mnohojazyčnost a přístupnost, svobodu projevu a informací a dodržování lidských práv a zásad právního státu a přijímá opatření na podporu bezpečnosti uživatelů v online prostředí a respektování soukromí uživatelů.

2.   Registr aktivně podporuje používání všech úředních jazyků Unie.

Článek 3

Propagace TLD .eu

1.   Registr zvyšuje povědomí o TLD .eu a prosazuje její využívání v celé Unii s cílem podporovat jednotný digitální trh, vytvářet evropskou identitu v online prostředí a podporovat přeshraniční online činnosti.

2.   S cílem podpořit využívání TLD .eu ve specifických zeměpisných oblastech Unie s nedostatečnou dostupností služeb nebo vůči specifickým kategoriím držitelů registrace jedná registr na žádost Komise jako registrátor, a to tak, že služby registrace doménových jmen poskytuje přímo žadatelům o registraci. Tato činnost je omezena na zeměpisné oblasti a kategorie žadatelů o registraci, které Komise určí.

3.   Registr podporuje používání TLD .eu ve všech dostupných variantách a ve všech evropských jazycích.

Článek 4

Řádná správa

1.   Registr zajišťuje řádnou správu TLD .eu. Vnitřní řídící struktura registru zajistí široké zastoupení zúčastněných stran, efektivnost, účinnost, odpovědnost, transparentnost a schopnost reakce.

2.   Pro nápravu nebo zlepšení vytváření, přidělování a správy TLD .eu registr žádá Komisi o poradenství, spolupracuje s Komisí a provádí konkrétní pokyny Komise týkající se TLD .eu a na žádost komise zohledňuje stanoviska mnohostranné skupiny.

Článek 5

Dobré řízení

1.   Registr spravuje TLD .eu. ve veřejném zájmu s cílem posílit důvěru veřejnosti v online prostředí.

2.   Registr usiluje o excelenci ve své činnosti a zajišťuje vysokou kvalitu služeb za konkurenční ceny.

3.   Registr provádí postupy s cílem zajistit, aby řízení a správa TLD .eu byly v souladu se zásadami transparentnosti, bezpečnosti, stability, předvídatelnosti, spolehlivosti, přístupnosti, účinnosti a nediskriminace a aby zajišťovaly spravedlivé podmínky hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele v souladu s právem Unie.

4.   Registr přijme postupy k zajištění toho, aby registrátorům poskytoval služby a informace za stejných podmínek a ve stejné kvalitě, jaké používá pro své vlastní rovnocenné služby, zejména jedná-li jako registrátor v souladu s čl. 3 odst. 2.

5.   Registr spravuje TLD .eu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Registr poskytne na žádost Komise důkazy o dodržování těchto zásad, zejména pokud jde o přidělování finančních a lidských zdrojů při plnění smlouvy. Registr se podrobí alespoň každé dva roky externímu auditu.

6.   Registr nabízí své služby ve všech úředních jazycích Unie.

Článek 6

Bezpečnost a ochrana spotřebitele

1.   Registr zajistí vysokou úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů, které provozuje při správě TLD .eu. Zavede přitom zvláštní politiky a dodržuje nejnovější postupy řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti.

2.   S předchozím písemným souhlasem Komise přijme registr plán kontinuity provozu a obnovy činnosti. Registr plán s předchozím písemným souhlasem Komise pravidelně reviduje.

3.   Registr:

a)

poskytuje registrátorům a žadatelům o registraci nejnovější nástroje a technologie na ochranu před hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti;

b)

používá pokročilé metodiky za účelem předcházení zneužívajícím registracím.

Článek 7

Poplatky a přebytek

1.   Registr předem oznámí Komisi poplatky, které hodlá vybírat za registraci doménového jména.eu, a informace o tom, jak se týkají vzniklých nákladů. Registr poplatky zveřejní.

2.   Na konci každého účetního období převede registr veškerý zjištěný přebytek, který není investován do zvýšení kvality jeho služeb nebo za účelem prosazování cílů Unie v oblasti správy internetu, do rozpočtu Unie.

3.   Registr sdělí Komisi částky plánované na investice, u nichž se očekává, že budou odečteny od částky potenciálního přebytku, která má být převedena do rozpočtu Unie.

Článek 8

Správa internetu

1.   Registr podporuje cíle Unie v oblasti správy internetu. Spolupracuje přitom s Komisí a na žádost Komise zohlední stanoviska, která Komisi poskytla mnohostranná poradní skupina pro doménu.eu.

2.   Na žádost Komise registr vyčlení část přebytku vytvořeného TLD .eu na prosazování cílů Unie v oblasti správy internetu.

3.   Registr má vypracovaný podrobný plán pro financování cílů v oblasti správy internetu. Plán přijme s předchozím písemným souhlasem Komise.

Článek 9

Spekulativní a zneužívající registrace

1.   Registr má zavedeny zásady a postupy pro aktivní potlačování spekulativních a zneužívajících registrací doménových jmen v TLD .eu v souladu s čl. 11 písm. b), c) a e) nařízení (EU) 2019/517. Spolupracuje přitom s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a dalšími agenturami Unie.

2.   Registr zohlední alespoň práva duševního vlastnictví uvedená v prohlášení Komise 2005/295/ES (4), včetně autorských práv, ochranných známek a zeměpisných označení stanovených v právních předpisech Unie nebo členských států, a pokud jsou chráněna podle vnitrostátního práva příslušného členského státu, též včetně: neregistrovaných ochranných známek, obchodních jmen, označení podniků, jmen společností, příjmení osob a osobitých názvů chráněných literárních a uměleckých děl.

3.   Za účelem potlačování spekulativních a zneužívajících registrací doménových jmen má registr zavedeny zásady a postupy zajišťující přesnost registračních údajů, zejména údajů identifikujících žadatele o registraci. Registr zajistí, aby registrátoři spravovali registrace v souladu se zásadami bezpečnosti a přesnosti údajů a v souladu s právem Unie.

4.   Registr má zavedeny zásady a postupy pro žádosti o registrace a pro ověřování kritérií registrace a údajů o žadatelích o registraci, které zajistí, že veškeré ověřování informací se uskuteční před registrací nebo následně z podnětu registru či v důsledku sporu souvisejícího s registrací daného doménového jména.

Článek 10

Odebírání doménových jmen

1.   Registr provádí politiky a postupy pro odebírání doménových jmen z vlastního podnětu, jak je popsáno v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/517, nebo za použití vhodného mimosoudního nebo soudního postupu. Registr zejména odebere doménová jména, která byla zaregistrována bez práv nebo oprávněných zájmů na daném jménu nebo jsou používána ve zlé víře.

2.   Postup pro odebrání doménových jmen zahrnuje oznámení držiteli doménového jména a poskytne mu příležitost přijmout vhodná opatření.

Článek 11

Postup mimosoudního řešení sporů

1.   Registr poskytuje jednoduché, dostupné, účinné a jednotné postupy pro řešení sporů týkajících se registrací doménových jmen.eu.

2.   Pravidla týkající se postupů alternativního řešení sporů přijatá registrem musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU (5). Zohlední mezinárodní osvědčené postupy v této oblasti, včetně příslušných doporučení Světové organizace duševního vlastnictví, a splňují jednotná procesní pravidla, která jsou v souladu s pravidly stanovenými v jednotné politice Internetového sdružení pro přidělování jmen a čísel (ICANN) týkající se řešení sporů v oblasti doménových jmen.

3.   Registr může vybrat renomované poskytovatele alternativního řešení sporů s přiměřenou odbornou způsobilostí. Proces výběru by měl být objektivní, transparentní a nediskriminační. Registr zveřejní seznam těchto poskytovatelů.

Článek 12

Databáze doménových jmen a registračních údajů

1.   Registr má zavedeny zásady a postupy k zajištění toho, aby databáze WHOIS obsahovala přesné a aktuální informace a aby bylo zajištěno, že zveřejňování těchto údajů a přístup k nim jsou v souladu s pravidly Unie na ochranu údajů.

2.   Záměrné předložení nepřesných informací zakládá důvod pro domněnku, že registrace doménového jména porušuje podmínky registrace.

Článek 13

Spolupráce s příslušnými orgány

1.   Registr spolupracuje s příslušnými orgány zapojenými do boje proti kyberkriminalitě. Spolupracuje rovněž s příslušnými orgány a veřejnými a soukromými subjekty zapojenými do boje proti spekulativním a zneužívajícím registracím, v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací, ochrany spotřebitele a ochrany základních práv. Poskytuje přístup k údajům příslušným orgánům a veřejným subjektům v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem, které je v souladu s právem Unie, včetně příkazů soudů nebo příslušných orgánů s příslušnými pravomocemi.

2.   Registr stanoví postupy pro usnadnění spolupráce s příslušnými orgány a veřejnými a soukromými subjekty.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 25.

(2)  COM/2014/072.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).

(4)  Prohlášení Komise týkající se článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 94, 13.4.2005, s. 37).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU