(EU) 2020/855Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/855 ze dne 7. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o doplnění Baham, Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Mauricia, Mongolska, Myanmaru/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabulky v bodě I přílohy a vyškrtnutí Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Guyany, Laoské lidově demokratické republiky, Šrí Lanky a Tuniska z této tabulky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 19.6.2020, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 7. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. července 2020 Nabývá účinnosti: 9. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/855

ze dne 7. května 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o doplnění Baham, Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Mauricia, Mongolska, Myanmaru/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabulky v bodě I přílohy a vyškrtnutí Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Guyany, Laoské lidově demokratické republiky, Šrí Lanky a Tuniska z této tabulky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (1) (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie musí zajistit účinnou ochranu integrity a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz nebo financováním terorismu. Proto směrnice (EU) 2015/849 stanoví, že by Komise měla identifikovat země, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

(2)

Vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky byly identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 (2). Uvedené nařízení by mělo být ve vhodnou dobu přezkoumáno se zřetelem na pokrok, kterého tyto vysoce rizikové třetí země dosáhly při odstraňování strategických nedostatků ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Komise by měla při svých posouzeních zohlednit nové informace od mezinárodních organizací a tvůrců standardů, jako jsou informace vydávané Finančním akčním výborem (dále jen „FATF“). Na základě těchto informací by Komise měla také identifikovat další země se strategickými nedostatky v režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(3)

Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie, jakož i stupni otevřenosti trhu se má za to, že jakákoli hrozba v oblasti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém představuje zároveň hrozbu i pro finanční systém Unie.

(4)

Je proto nezbytné zohlednit příslušnou práci, která již v souvislosti s identifikací zemí byla na mezinárodní úrovni vykonána, zejména práci FATF. Pro zajištění integrity celosvětového finančního systému je nanejvýš důležité, aby Unie řádně zohlednila země, v jejichž režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu FATF identifikoval strategické nedostatky, na úrovni Unie. V souladu s kritérii stanovenými ve směrnici (EU) 2015/849 zohlednila Komise podle čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 nejnovější dostupné informace, zejména nedávná veřejná prohlášení FATF, dokument FATF „Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: prohlášení o probíhajícím procesu“ a zprávy skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce v rámci FATF v souvislosti s riziky, jež představují jednotlivé třetí země.

(5)

Předpokládá se, že jakákoli třetí země, kterou FATF identifikoval jako zemi představující riziko pro mezinárodní finanční systém, představuje riziko pro vnitřní trh. Tento předpoklad platí pro všechny země veřejně identifikované v dokumentech FATF „Veřejné prohlášení“ a „Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: prohlášení o probíhajícím procesu“.

(6)

S cílem provést nezávislé posouzení Komise posoudila dostupné informace od FATF a v příslušných případech i jiné zdroje informací, aby mohla dospět k závěru. Analýza Komise navazující na toto posouzení potvrdila strategické nedostatky popsané v 8. až 19. bodě odůvodnění.

(7)

V říjnu 2018 FATF identifikoval Bahamy jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Bahamy za účelem řešení těchto nedostatků vypracovaly spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Bahamy učinily kroky ke zlepšení svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a FATF v únoru 2020 přijal prozatímní rozhodnutí, že Bahamy v podstatě dokončily svůj akční plán a že existuje oprávněný důvod posoudit situaci na místě s cílem ověřit, zda bylo zahájeno a zda pokračuje provádění reforem režimu Baham pro boj proti praní peněz a financování terorismu a zda politický závazek nezbytný k tomu, aby provádění reforem pokračovalo i v budoucnosti, stále platí. Toto posouzení za účelem potvrzení původního rozhodnutí FATF zatím neprovedl. Komise proto nemá k dispozici informace, které by jí v této fázi umožnily potvrdit, že strategické nedostatky byly účinně vyřešeny. Budoucí hodnocení se zaměří na tyto oblasti: 1) vytvoření komplexního elektronického systému správy případů pro mezinárodní spolupráci, 2) prokazování dohledu nad nebankovními finančními institucemi založeného na posouzení rizik, 3) zajištění včasného přístupu k adekvátním, přesným a aktuálním základním informacím o vlastnictví a informacím o skutečném majiteli, 4) zvyšování kvality výstupů finanční zpravodajské jednotky s cílem pomoci donucovacím orgánům při vyšetřování případů praní peněz a financování terorismu, a konkrétně při vyšetřování složitých případů praní peněz a financování terorismu a samostatných šetřeních praní peněz, 5) prokazování toho, že orgány vyšetřují a stíhají všechny druhy praní peněz, včetně složitých případů praní peněz, samostatných případů praní peněz a případů týkajících se výnosů z trestných činů spáchaných v zahraničí, 6) prokazování toho, že dochází k zahájení a k uzavření konfiskačních řízení u všech druhů případů praní peněz, a 7) řešení nedostatků v rámcích pro cílené finanční sankce za financování terorismu a financování šíření zbraní a prokazování jejich provádění. Na tomto základě by Bahamy měly být považovány za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(8)

V únoru 2020 FATF identifikoval Barbados jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Barbados za účelem řešení těchto nedostatků vypracoval s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) nedostatek účinného dohledu založeného na posouzení rizik nad finančními institucemi a pověřenými nefinančními subjekty a profesemi, 2) nedostatky v opatřeních pro zabránění zneužívání právnických osob a právních uspořádání pro trestné účely a nedostatky v opatřeních pro zajištění toho, aby byly včas k dispozici přesné a aktuální základní informace o vlastnictví a informace o skutečném majiteli, 3) nedostatky týkající se schopnosti finanční zpravodajské jednotky poskytovat finanční informace s cílem dále pomoci donucovacím orgánům při vyšetřování praní peněz nebo financování terorismu, 4) nedostatky týkající se vyšetřování a stíhání případů praní peněz, jež nejsou v souladu s rizikovým profilem země, a hromadění trestních stíhání a 5) nedostatky v provádění konfiskace v souvislosti s případy praní peněz, včetně omezené pomoci požadované od zahraničních partnerů. Na tomto základě by Barbados měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(9)

V říjnu 2018 FATF identifikoval Botswanu jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Botswana za účelem řešení těchto nedostatků vypracovala spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) nedostatky v posuzování rizik spojených s právnickými osobami, právními uspořádáními a neziskovými organizacemi, 2) nedostatečné provádění pokynů pro dohled založený na posouzení rizik v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, 3) úroveň analýzy a šíření finančních zpravodajských informací ze strany finanční zpravodajské jednotky, 4) nedostatky v provádění strategie pro boj proti financování terorismu a nedostatečná kapacita donucovacích orgánů v souvislosti s vyšetřováním financování terorismu, 5) neschopnost zajistit bezodkladné uplatnění cílených opatření v oblasti finančních sankcí souvisejících s financováním terorismu a šíření zbraní a 6) nedostatky v uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik při monitorování neziskových organizací. Na tomto základě by Botswana měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

V únoru 2019 FATF identifikoval Kambodžu jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Kambodža za účelem řešení těchto nedostatků vypracovala spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) chybějící široký právní základ pro vzájemnou právní pomoc a chybějící příslušnou odbornou přípravu donucovacích orgánů, 2) nedostatečné provádění opatření dohledu založeného na posouzení rizik v odvětví nemovitostí a kasin, 3) nedostatečné provádění dohledu založeného na posouzení rizik nad bankami, případně i prostřednictvím rychlých, přiměřených a odrazujících donucovacích opatření, 4) technické nedostatky v dodržování právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, 5) úroveň analýzy oznámení o podezřelých transakcích a souvisejícího šíření informací donucovacím orgánům, 6) nedostatečné výsledky, pokud jde o vyšetřování a stíhání praní peněz, 7) nedostatečné výsledky, pokud jde o zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti, nástrojů a majetku rovnocenné hodnoty, 8) chybějící právní rámec a provádění cílených finančních sankcí OSN v souvislosti s financováním šíření zbraní, jakož i nedostatečné porozumění obcházení sankcí. Na tomto základě by Kambodža měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

V říjnu 2018 FATF identifikoval Ghanu jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Ghana za účelem řešení těchto nedostatků vypracovala spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) nedostatečné provádění komplexní vnitrostátní politiky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu založené na rizicích identifikovaných v rámci vnitrostátního posouzení rizik, včetně opatření na zmírnění rizik praní peněz a financování terorismu spojených s právnickými osobami, 2) nedostatky v dohledu založeném na posouzení rizik, včetně nedostatečné kapacity regulačních orgánů a nedostatečné informovanosti soukromého sektoru, 3) nedostatky v zajištění včasného přístupu k adekvátním, přesným a aktuálním základním informacím o vlastnictví a informacím o skutečném majiteli, 4) nedostatky, pokud jde o potřebu zajistit, aby finanční zpravodajská jednotka zaměřila svou činnost na rizika identifikovaná v rámci vnitrostátního posouzení rizik a aby této jednotce byly přiděleny dostatečné zdroje, a 5) nedostatky v uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik při monitorování neziskových organizací. Na tomto základě by Ghana měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(12)

V únoru 2020 FATF identifikoval Jamajku jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Jamajka za účelem řešení těchto nedostatků vypracovala spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) nedostatek komplexního porozumění riziku praní peněz a financování terorismu v této zemi, 2) nezahrnutí všech finančních institucí a pověřených nefinančních subjektů a profesí do režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a nezajištění odpovídajícího dohledu založeného na posouzení rizik ve všech odvětvích, 3) nedostatek vhodných opatření pro zabránění zneužívání právnických osob a právních uspořádání pro trestné účely a opatření pro zajištění toho, aby byly včas k dispozici přesné a aktuální základní informace o vlastnictví a informace o skutečném majiteli, 4) nedostatek vhodných opatření k většímu využívání finančních informací a vyšetřování a stíhání praní peněz v souladu s rizikovým profilem země, 5) neschopnost prokázat okamžité uplatňování cílených finančních sankcí za financování terorismu a 6) nedostatky v provádění přístupu založeného na posouzení rizik při dohledu nad odvětvím neziskových organizací, aby se zabránilo zneužívání těchto organizací pro účely financování terorismu. Na tomto základě by Jamajka měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(13)

V únoru 2020 FATF identifikoval Mauricius jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Mauricius za účelem řešení těchto nedostatků vypracoval spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) nedostatky, pokud jde o prokázání toho, že kontrolní orgány pověřené dohledem nad globálním odvětvím podnikání a pověřenými nefinančními subjekty a profesemi provádějí dohled založený na posouzení rizik, 2) nezajištění včasného přístupu příslušných orgánů k přesným základním informacím o vlastnictví a informacím o skutečném majiteli, 3) neprokázání toho, že donucovací orgány jsou schopné provádět vyšetřování praní peněz, včetně paralelních finančních šetření a složitých případů, 4) neprovádění přístupu založeného na posouzení rizik při dohledu nad odvětvím neziskových organizací, aby se zabránilo zneužívání těchto organizací pro účely financování terorismu, a 5) neprokázání odpovídajícího uplatňování cílených finančních sankcí prostřednictvím informační činnosti a dohledu. Na tomto základě by Mauricius měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(14)

V říjnu 2019 FATF identifikoval Mongolsko jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Mongolsko za účelem řešení těchto nedostatků vypracovalo spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Přestože Mongolsko podniklo kroky ke zlepšení nedostatků ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, následující nedostatky stále přetrvávají: 1) nedostatky v porozumění odvětvovému riziku praní peněz a financování terorismu ze strany kontrolních orgánů dohlížejících nad pověřenými nefinančními subjekty a profesemi, jakož i v uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem, zejména ve vztahu k obchodníkům s drahými kovy a drahokamy, 2) potřeba prokázat provádění intenzivnějších vyšetřování a stíhání různých druhů praní peněz v souladu se zjištěnými riziky a 3) nedostatečné sledování toho, zda finanční instituce a pověřené nefinanční subjekty a profese dodržují cílené finanční sankce a povinnosti související s financováním šíření zbraní, a nedostatečné uplatňování přiměřených a odrazujících sankcí. Na tomto základě by Mongolsko mělo být považováno za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(15)

V únoru 2020 FATF identifikoval Myanmar/Barmu jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Myanmar/Barma za účelem řešení těchto nedostatků vypracoval spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) neprokázání lepšího porozumění rizikům praní peněz v klíčových oblastech, 2) nezajištění toho, aby kontrolní orgány pověřené dohledem nad pověřenými nefinančními subjekty a profesemi disponovaly dostatečnými zdroji, aby byly kontroly na místě i na dálku založené na posouzení rizik a aby subjekty využívající systém hundi byli registrovány a podléhaly dohledu, 3) neprokázání posílení využívání finančního zpravodajství při vyšetřování ze strany donucovacích orgánů a nedostatečná operativní analýza a šíření informací ze strany finanční zpravodajské jednotky, 4) potřebu zajistit, aby praní peněz bylo vyšetřováno/stíháno v souladu s riziky, 5) neprokázání vyšetřování nadnárodních případů praní peněz s využitím mezinárodní spolupráce, 6) neprokázání zintenzivnění činnosti v oblasti zajišťování a konfiskace výnosů z trestné činnosti, nástrojů a majetku rovnocenné hodnoty, 7) nedostatky ve správě zabaveného majetku a zachování hodnoty zabaveného zboží až do konfiskace a 8) nedostatečné prokázání provádění cílených finančních sankcí v souvislosti s financováním šíření zbraní, včetně odborné přípravy v oblasti boje proti obcházení sankcí. Na tomto základě by Myanmar/Barma měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(16)

V únoru 2020 FATF identifikoval Nikaraguu jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Nikaragua za účelem řešení těchto nedostatků vypracovala spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) nedostatek komplexního porozumění riziku praní peněz a financování terorismu v této zemi, 2) chybějící proaktivní úsilí o mezinárodní spolupráci na podporu vyšetřování praní peněz, zejména s cílem identifikovat a vysledovat majetek za účelem konfiskace a repatriace, 3) nedostatky v provádění účinného dohledu založeného na posouzení rizik, 4) nedostatek vhodných opatření pro zabránění zneužívání právnických osob a právních uspořádání pro trestné účely a nezajištění toho, aby byly včas k dispozici přesné a aktuální základní informace o vlastnictví a informace o skutečném majiteli. Na tomto základě by Nikaragua měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(17)

V červnu 2019 FATF identifikoval Panamu jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Panama za účelem řešení těchto nedostatků vypracovala spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) omezené porozumění vnitrostátnímu a odvětvovému riziku praní peněz/financování terorismu a z něj plynoucí nedostatek informací o souvisejících poznatcích pro formování vnitrostátních politik země s cílem zmírnit zjištěná rizika, 2) nedostatky týkající se proaktivní identifikace poukazovatelů peněz bez oprávnění, uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik na dohled nad odvětvím pověřených nefinančních subjektů a profesí a uplatňování účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za porušení režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, 3) nedostatečné ověřování a aktualizace informací o skutečném vlastnictví ze strany povinných osob, absenci účinného mechanismu pro sledování činností offshorových subjektů, nedostatky v posuzování stávajících rizik zneužití právnických osob a právních uspořádání, které by umožnilo vymezit a provést konkrétní opatření s cílem zabránit zneužívání pověřených akcionářů a ředitelů, a nedostatky v zajišťování včasného přístupu k adekvátním a přesným informacím o skutečném vlastnictví, 4) nedostatky, pokud jde o účinné využívání výstupů finanční zpravodajské jednotky při vyšetřování praní peněz, schopnost vyšetřovat a stíhat praní peněz zahrnující zahraniční daňové trestné činy a poskytovat konstruktivní a včasnou mezinárodní spolupráci v souvislosti s těmito činy, a neuspokojivé zaměření na vyšetřování praní peněz v souvislosti s vysoce rizikovými oblastmi identifikovanými ve vnitrostátním posouzení rizik a ve zprávě o vzájemném hodnocení. Na tomto základě by Panama měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(18)

V říjnu 2019 FATF identifikoval Zimbabwe jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Zimbabwe za účelem řešení těchto nedostatků vypracovalo spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) nedostatečné porozumění hlavním rizikům v oblasti praní peněz/financování terorismu ze strany příslušných zúčastněných stran a nedostatečné provádění vnitrostátní politiky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na základě zjištěných rizik, 2) nedostatečné provádění dohledu založeného na posouzení rizik nad finančními institucemi a pověřenými nefinančními subjekty a profesemi, včetně nedostatečného budování kapacit v rámci kontrolního orgánu, 3) nedostatek vhodných opatření ke zmírňování rizik v rámci finančních institucí a pověřených nefinančních subjektů a profesí včetně uplatňování přiměřených a odrazujících sankcí za porušení pravidel, 4) nedostatky v právním rámci a mechanismu pro shromažďování a uchovávání přesných a aktualizovaných informací o skutečném vlastnictví právnických osob a právních uspořádání a nedostatky, pokud jde o zajištění včasného přístupu ze strany příslušných orgánů, a 5) nedostatky v rámci pro cílené finanční sankce v souvislosti s financováním terorismu a šíření zbraní a v jeho provádění. Na tomto základě by Zimbabwe mělo být považováno za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(19)

Ve světle nejnovějších relevantních informací dospěla Komise ve svém posouzení k závěru, že Bahamy, Barbados, Botswana, Kambodža, Ghana, Jamajka, Mauricius, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nikaragua, Panama a Zimbabwe by měly být považovány za jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie podle kritérií stanovených v článku 9 směrnice (EU) 2015/849. Je třeba poznamenat, že uvedené země poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF.

(20)

FATF dále identifikoval Ugandu jako jurisdikci se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Uganda v únoru 2020 za účelem řešení těchto nedostatků vypracovala spolu s FATF akční plán. Komise posoudila nejnovější informace týkající se těchto nedostatků, které v této souvislosti obdržela od FATF, a další relevantní informace. Uvedené nedostatky zahrnují: 1) chybějící vnitrostátní strategii pro boj proti praní peněz a financování terorismu, 2) nedostatečné úsilí o mezinárodní spolupráci v souladu s rizikovým profilem země, 3) nedostatečný rozvoj a provádění dohledu založeného na posouzení rizik nad finančními institucemi a pověřenými nefinančními subjekty a profesemi, 4) nedostatky v zajištění toho, aby příslušné orgány měly včas přístup k přesným základním informacím o vlastnictví a informacím o skutečném majiteli právnických osob, 5) nedostatečné prokázaní toho, že donucovací a soudní orgány kvalifikují trestné činy jako praní peněz v souladu se zjištěnými riziky, 6) nezavedení a neprovádění politik a postupů pro identifikaci, sledování, zabavení a konfiskaci výnosů a nástrojů trestné činnosti, 7) neprokázání toho, že donucovací orgány vedou šetření a stíhání trestných činů financování terorismu způsobem, který koresponduje s rizikovým profilem Ugandy v souvislosti. s financováním terorismu, a 8) technické nedostatky v právním rámci pro zavedení cílených finančních sankcí v souvislosti s financováním šíření zbraní a nedostatky v provádění dohledu založeného na posouzení rizik nad sektorem neziskových organizací s cílem zabránit jejich zneužívání pro účely financování terorismu. Uganda rovněž poskytla písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovala akční plán spolu s FATF. Uganda je v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 již uvedena. Status Ugandy a stávající opatření uplatňovaná v souvislosti s touto zemí by proto měla zůstat beze změny

(21)

Je nanejvýš důležité, aby Komise prováděla stálé monitorování třetích zemí a posouzení vývoje jejich právních a institucionálních rámců, pravomocí a postupů příslušných orgánů a účinnost jejich režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu za účelem aktualizace přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

(22)

Komise posoudila pokrok při řešení strategických nedostatků zemí uvedených v příloze nařízení (EU) 2016/1675, které FATF od července 2016 vyškrtl ze seznamu, a to na základě požadavků směrnice (EU) 2015/849. Komise dokončila posouzení pokroku dosaženého Bosnou a Hercegovinou, Etiopií, Guyanou, Laoskou lidově demokratickou republikou, Šrí Lankou a Tuniskem.

(23)

FATF uvítal významný pokrok, jehož Bosna a Hercegovina, Etiopie, Guyana, Laoská lidově demokratická republika, Šrí Lanka a Tunisko dosáhly, pokud jde o zlepšení jejich režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a konstatoval, že tyto země vytvořily právní a regulační rámec s cílem splnit závazky týkající se strategických nedostatků, které FATF identifikoval, uvedené v jejich akčních plánech. Tyto země proto již nepodléhají monitorovacímu procesu FATF v rámci probíhajícího procesu ověřování dodržování požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Tyto země budou nadále spolupracovat s regionálními orgány podobnými FATF za účelem dalšího zlepšení jejich režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(24)

Komise posoudila informace týkající se pokroku při řešení strategických nedostatků těchto třetích zemí.

(25)

S ohledem na dostupné informace dospěla Komise ve svém posouzení k závěru, že Bosna a Hercegovina a Guyana v této fázi nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Tyto země nedávno přijaly řadu opatření s cílem posílit své režimy pro boj proti praní peněz a financování terorismu a Komise bude dále monitorovat účinné provádění těchto opatření. Komise tyto země posoudí, jakmile budou k dispozici nové zdroje informací. Bosna a Hercegovina a Guyana by proto neměly být považovány za země se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(26)

S ohledem na dostupné informace Komise ve svém posouzení rovněž dospěla k závěru, že Tunisko již ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu nemá strategické nedostatky. Tunisko posílilo účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a řešilo související technické nedostatky s cílem splnit závazky týkající se strategických nedostatků, které identifikoval FATF. Tato opatření jsou dostatečně komplexní a splňují požadavky nezbytné k tomu, aby bylo možné mít za to, že byly odstraněny strategické nedostatky zjištěné podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(27)

Kromě toho dospěla Komise ve svém posouzení k závěru, že Etiopie, Laoská lidově demokratická republika a Šrí Lanka provedly opatření k řešení strategických nedostatků identifikovaných FATF a že tyto strategické nedostatky již dále nevykazují. V návaznosti na opatření provedená v souvislosti s akčním plánem dohodnutým s FATF tyto země již nepředstavují hrozbu v oblasti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém. S ohledem na jejich význam pro finanční systém Unie se Komise domnívá, že tyto země již nepředstavují významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Etiopie, Laoská lidově demokratická republika a Šrí Lanka by proto v této fázi neměly být považovány za země se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(28)

Komise je odhodlána poskytovat v příslušných případech technickou pomoc třetím zemím uvedeným v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 s cílem pomoci těmto zemím napravit zjištěné strategické nedostatky.

(29)

S ohledem na velmi výjimečnou a nepředvídatelnou situaci vyplývající z pandemie COVID-19, která má celosvětový dopad a velmi pravděpodobně povede k narušení řádného fungování hospodářských subjektů i příslušných orgánů, by datum použitelnosti článku 2 týkajícího se přidání třetích zemí mělo být stanoveno tak, aby byl poskytnut dostatek času k tomu, aby toto nařízení mohlo být za daných okolností účinně prováděno. Datum použitelnosti článku 2 tohoto nařízení by proto mělo být výjimečně stanoveno k pozdějšímu termínu než jeho vstup v platnost.

Pro třetí země, které by měly být vyškrtnuty ze seznamu, nevznikají žádné závažné problémy s prováděním. Je proto přiměřené stanovit jejich vyškrtnutí ze seznamu bez zbytečného odkladu.

(30)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce v bodě „I. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF“ v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se zrušují tyto řádky:

2

Bosna a Hercegovina

3

Guyana

5

Laoská LDR

10

Etiopie

11

Šrí Lanka

13

Tunisko

Článek 2

Tabulka v bodě „I. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF“ v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se nahrazuje tímto:

Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Afghánistán

2

Bahamy

3

Barbados

4

Botswana

5

Kambodža

6

Ghana

7

Irák

8

Jamajka

9

Mauricius

10

Mongolsko

11

Myanmar/Barma

12

Nikaragua

13

Pákistán

14

Panama

15

Sýrie

16

Trinidad a Tobago

17

Uganda

18

Vanuatu

19

Jemen

20

Zimbabwe

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení článku 2 se však použije ode dne 1. října 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU