(EU) 2020/851Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/851 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 1-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. června 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. července 2020 Nabývá účinnosti: 12. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 198/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/851

ze dne 18. června 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 (2) stanoví společný a srovnatelný právní rámec pro evropské statistiky v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.

(2)

S cílem reagovat na nové potřeby statistik v oblasti migrace a mezinárodní ochrany v rámci Unie a vzhledem k tomu, že charakteristiky migrace se rychle mění, je třeba stanovit rámec, který umožní rychle reagovat na měnící se potřeby těchto statistik.

(3)

Aby měla Unie dostatečné podklady pro účinnou reakci na výzvy, které migrace přináší, a pro vytváření politik založených na lidských právech, je třeba shromažďovat údaje v oblasti migrace a mezinárodní ochrany častěji než na ročním základě.

(4)

Statistiky v oblasti migrace a mezinárodní ochrany mají zásadní význam pro studium, formulování a hodnocení širokého spektra politik, zejména pokud jde o reakce na příchod osob hledajících v Evropě ochranu, s cílem vymezit a uplatňovat co nejlepší politiky.

(5)

Statistiky v oblasti migrace a mezinárodní ochrany jsou nezbytné pro přehled o migračních tocích v rámci Unie a pro řádné uplatňování práva Unie ze strany členských států v souladu se základními právy stanovenými v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

(6)

Aby byla zajištěna kvalita a zejména srovnatelnost údajů poskytovaných členskými státy a aby mohly být vypracovávány spolehlivé přehledy na úrovni Unie, měly by být používané údaje založeny na shodných konceptech a měly by se vztahovat ke shodnému referenčnímu datu nebo období.

(7)

Poskytované údaje v oblasti migrace a mezinárodní ochrany by měly být konzistentní s příslušnými statistikami shromažďovanými na základě nařízení (ES) č. 862/2007.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) stanoví referenční rámec pro evropské statistiky v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Vyžaduje od členských států zejména dodržování zásad profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů, jakož i v něm stanovených kritérií kvality.

(9)

Pro posuzování a zlepšování kvality evropských statistik a pro související komunikaci mají zásadní význam zprávy o kvalitě. Výbor pro Evropský statistický systém schválil standard Evropského statistického systému (ESS) pro strukturu zpráv o kvalitě v souladu s ustanovením o statistické kvalitě stanoveným v nařízení (ES) č. 223/2009. Tento standard ESS by měl přispět k harmonizaci podávání zpráv o kvalitě podle nařízení (ES) č. 862/2007.

(10)

Aby se zvýšila účinnost tvorby statistik, mají vnitrostátní statistické orgány právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem administrativním záznamům v rámci jejich příslušného systému veřejné správy a na jejich využívání a právo tyto administrativní záznamy integrovat do statistik, a to v míře nezbytné pro vývoj, tvorbu a šíření evropských statistik, v souladu s ustanoveními o přístupu k administrativním záznamům, jejich využívání a integraci, stanovenými v článku 17a nařízení (ES) č. 223/2009.

(11)

Při vývoji, tvorbě a šíření evropských statistik by měly vnitrostátní a evropské statistické orgány, a případně i další relevantní orgány, zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky ve znění, které bylo dne 16. listopadu 2017 revidováno a aktualizováno Výborem pro evropský statistický systém.

(12)

Pilotní studie by měly zohlednit přidanou hodnotu Unie, stanovit podmínky pro zavedení shromažďování nových údajů v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 862/2007, posoudit proveditelnost a kvalitu statistik včetně jejich srovnatelnosti mezi jednotlivými zeměmi, jakož i náklady na související shromažďování údajů. Před zahájením každé jednotlivé pilotní studie by Komise (Eurostat) měla přezkoumat příslušné administrativní zdroje na úrovni Unie a prověřit, zda by požadované statistiky mohly vycházet z těchto zdrojů. Přednost je třeba dát posouzení počtu žádostí a počtu zamítnutých žádostí o první povolení k pobytu. Komise (Eurostat) by měla v úzké spolupráci s členskými státy výsledky těchto pilotních studií vyhodnotit a zveřejnit. Zavedení shromažďování nových údajů v členských státech by mělo být zvažováno pouze tehdy, bude-li hodnocení výsledků pilotních studií pozitivní. Za podmínek týkajících se legislativních konzultací, jak jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4), by Komise měla rovněž konzultovat s evropským inspektorem ochrany údajů.

(13)

Je důležité optimalizovat využití existujících informací a již shromážděných údajů v rámci působnosti nařízení (ES) č. 862/2007. Za tímto účelem by měly být prozkoumány stávající zdroje údajů na unijní i vnitrostátní úrovni, jakož i způsoby využití rámců pro interoperabilitu zřízených nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 (5) a (EU) 2019/818 (6), aby bylo možné posoudit jejich využití pro oficiální statistiky. Toto posouzení by rovněž mělo zahrnovat provádění koncepce interoperability na úrovni Unie, aby mohlo tytéž údaje využívat více organizací v souladu se svými potřebami a pověřeními.

(14)

V rámci působnosti nařízení (ES) č. 862/2007 by Komise (Eurostat) měla usilovat o zajištění koordinace využívání shromažďovaných údajů příslušnými agenturami Unie a za tímto účelem by s danými agenturami měly být v rámci jejich příslušných pravomocí uzavřeny dohody o spolupráci.

(15)

V zájmu dosažení cíle nařízení (ES) č. 862/2007 by měly být vyčleněny dostatečné finanční zdroje na shromažďování, analýzu a šíření vysoce kvalitních evropských a vnitrostátních statistik v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.

(16)

Pokud by provádění nařízení (ES) č. 862/2007 vyžadovalo, aby národní statistický systém členského státu vyvinul a prováděl nové metodiky a shromažďování nových údajů pro statistiku podle uvedeného nařízení, včetně účasti tohoto členského státu na pilotních studiích a modernizace zdrojů údajů a informačních systémů, měl by být dotyčnému členského státu poskytnut finanční příspěvek Unie ve formě grantu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (7).

(17)

Toto nařízení ctí právo na respektování soukromého a rodinného života, právo na ochranu osobních údajů a zákaz diskriminace, jak jsou stanoveny v Listině. Na zpracování osobních údajů, které jsou předmětem nařízení (ES) č. 862/2007, se použijí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (8) a nařízení (EU) 2018/1725.

(18)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 862/2007 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení praktických opatření pro zprávy o kvalitě a jejich obsah; vymezení vhodných formátů pro předávání údajů; specifikaci členění; a stanovení - na základě hodnocení výsledků pilotních studií - shromažďování nových údajů a členění. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9).

(19)

Pokud by provádění nařízení (ES) č. 862/2007 vyžadovalo provedení rozsáhlých úprav národního statistického systému členského státu, měla by Komise mít možnost udělit dotyčnému členskému státu v řádně odůvodněných případech a na omezenou dobu prostřednictvím prováděcího aktu výjimku. Důvodem pro takové rozsáhlé úpravy by zejména mohla být potřeba zlepšit včasnost, přizpůsobit metody shromažďování údajů, včetně přístupu k administrativním zdrojům, nebo vyvinout nové nástroje pro tvorbu údajů.

(20)

Účinné sledování uplatňování nařízení (ES) č. 862/2007 vyžaduje, aby bylo v pravidelných intervalech vyhodnocováno. Komise by měla pro účely předkládání zpráv Evropskému parlamentu a Radě důkladně posoudit statistiky sestavené podle uvedeného nařízení, jejich kvalitu a včasné poskytování. Komise (Eurostat) by měla blíže konzultovat se všemi subjekty, které jsou do shromažďování údajů v oblasti migrace a mezinárodní ochrany zapojeny, a s hlavními uživateli těchto statistik.

(21)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž revize a doplnění současných společných pravidel pro shromažďování a sestavování evropských statistik v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodů harmonizace a srovnatelnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(22)

Nařízení (ES) č. 862/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(23)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10).

(24)

Byl konzultován Výbor pro Evropský statistický systém,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 862/2007

Nařízení (ES) č. 862/2007 se mění takto:

1)

V článku 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

správních a soudních řízeních a procesech v členských státech týkajících se přistěhovalectví, udělování povolení k pobytu, státního občanství, azylu a jiných forem mezinárodní ochrany, nedovoleného vstupu a pobytu a navracení.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmena j) až m) se nahrazují tímto:

„j)

„žádostí o mezinárodní ochranu“ žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu čl. 2 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (*1);

k)

„postavením uprchlíka“ postavení uprchlíka ve smyslu čl. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU;

l)

„statusem doplňkové ochrany“ status doplňkové ochrany ve smyslu čl. 2 písm. g) směrnice 2011/95/EU;

m)

„rodinnými příslušníky“ rodinní příslušníci ve smyslu čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (*2);

(*1)  Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9."

(*2)  Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31.“;"

ii)

písmena o) až q) se nahrazují tímto:

„o)

„nezletilou osobou bez doprovodu“ nezletilá osoba bez doprovodu ve smyslu čl. 2 písm. l) směrnice 2011/95/EU;

p)

„vnějšími hranicemi“ vnější hranice ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (*3);

q)

„státními příslušníky třetích zemí, kterým byl odepřen vstup do země“ státní příslušníci třetích zemí, kterým byl odepřen vstup do země na vnějších hranicích, protože nesplňují všechny podmínky vstupu stanovené v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399 a nepatří do žádné z kategorií osob uvedených v čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení;

(*3)  Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1.“;"

b)

odstavec 3 se zrušuje.

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

žádostí o mezinárodní ochranu vzatých zpět v průběhu referenčního období, v členění podle výslovného zpětvzetí žádosti a konkludentního zpětvzetí žádosti, jak uvádějí články 27 a 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU (*4);

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).“;"

ii)

v prvním pododstavci se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a o mezinárodní ochranu žádaly poprvé;

e)

osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jejichž žádosti byly vyřízeny ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice 2013/32/EU;

f)

osob, které v průběhu referenčního období podaly následnou žádost o mezinárodní ochranu podle článku 40 směrnice 2013/32/EU nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci;

g)

osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které na konci referenčního období požívaly výhod materiálních podmínek přijetí umožňujících odpovídající životní úroveň žadatelů podle článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (*5) 2013/33/EU;

(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).“;"

iii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Statistiky uvedené v písmenech a) až f) jsou členěny podle věku a pohlaví, podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního měsíce. Prvním referenčním měsícem je leden 2021.

Statistiky uvedené v písmeni g) se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do šesti měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2021.“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

osob, na něž se vztahují prvostupňová rozhodnutí, jimiž se přiznává, odnímá, ukončuje platnost nebo zamítá prodloužení platnosti postavení uprchlíka, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období;

c)

osob, na něž se vztahují prvostupňová rozhodnutí, jimiž se přiznává, odnímá, ukončuje platnost nebo zamítá prodloužení platnosti statusu doplňkové ochrany, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období;“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Tyto statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví, podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2021.“;

c)

odstavec 3 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c)

osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí, jimiž se přiznává, odnímá, ukončuje platnost nebo zamítá prodloužení platnosti postavení uprchlíka, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období;

d)

osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí, jimiž se přiznává, odnímá, ukončuje platnost nebo zamítá prodloužení platnosti statusu doplňkové ochrany, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období;“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Tyto statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví, podle státního občanství dotčených osob a vyjma písmene a) podle nezletilých osob bez doprovodu. Statistiky uvedené v písmeni g) jsou dále členěny podle země bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu.

Statistiky uvedené v prvním pododstavci se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2021.“;

d)

odstavec 4 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se doplňují nová písmena, která znějí:

„f)

počet žádostí o přezkum ve vztahu ke zpětnému přijímání žadatelů o azyl nebo jejich převzetí;

g)

ustanovení, na jejichž základě byly žádosti uvedené v písmenu f) podány;

h)

rozhodnutí učiněná v reakci na žádosti uvedené v písmenu f);

i)

počet přemístění, k nimž vedla rozhodnutí uvedená v písmenu h).“;

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Tyto statistiky jsou členěny podle pohlaví a podle nezletilých osob s doprovodem a bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2021.“

4)

V článku 5 se odstavec 1 mění takto:

a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Statistiky uvedené v písmenu a) jsou členěny podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/399.“;

b)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Statistiky uvedené v písmenu b) jsou členěny podle věku a pohlaví, podle státního občanství dotčených osob, podle důvodů jejich zadržení a podle místa zadržení.“

5)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky o počtech:

a)

povolení k pobytu vydaných státním příslušníkům třetích zemí, a to v následujícím členění:

i)

povolení vydaná v průběhu referenčního období, kterými se státním příslušníkům třetích zemí uděluje první povolení k pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

ii)

povolení vydaná v průběhu referenčního období a udělená při příležitosti změny přistěhovaleckého statusu státního příslušníka třetí země nebo důvodu pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

iii)

platná povolení na konci referenčního období (počet vydaných povolení, která nebyla zrušena a jejichž platnost neskončila) v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví;

b)

dlouhodobě pobývajících rezidentů na konci referenčního období v členění podle státního občanství, druhu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, věku a pohlaví;

c)

státních příslušníků třetích zemí, kteří v průběhu referenčního roku získali povolení k dlouhodobému pobytu, v členění podle věku a pohlaví.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do šesti měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2021.“

6)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří skutečně opustili území členského státu na základě správního nebo soudního rozhodnutí nebo aktu, jak jsou uvedeny v písmenu a), a to v členění podle státního občanství vrácených osob, druhu navrácení a poskytnuté pomoci a podle cílové země.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Statistiky uvedené v odstavci 1 jsou členěny podle věku a pohlaví dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2021.“

7)

Článek 8 se zrušuje.

8)

Článek 9 se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění kvality údajů a metadat předávaných podle tohoto nařízení.

1b.

Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality vymezená v čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (*6).

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).“;"

b)

odstavce 2 až 5 se nahrazují tímto:

„2.

Členské státy formou zpráv o kvalitě informují Komisi (Eurostat) o použitých zdrojích údajů, důvodech pro výběr těchto zdrojů, vlivech zvolených zdrojů údajů na kvalitu statistiky, technických a organizačních opatřeních použitých pro zajištění ochrany osobních údajů a o použitých metodách odhadů a průběžně informují Komisi (Eurostat) o veškerých změnách těchto okolností.

3.

Na žádost Komise (Eurostatu) jí členské státy poskytnou dodatečné upřesňující informace nezbytné pro hodnocení kvality statistických informací.

4.

Členské státy bez prodlení informují Komisi (Eurostat) o veškerých revizích a opravách statistik předložených podle tohoto nařízení, o jakýchkoli změnách použitých metod a zdrojů údajů a o jakýchkoli relevantních informacích nebo změnách, pokud jde o provádění tohoto nařízení, jež by mohly ovlivnit kvalitu předávaných údajů.

5.

Komise může přijmout prováděcí akty:

a)

stanovící praktická opatření pro zprávy o kvalitě uvedené v odstavci 2 tohoto článku a jejich obsah;

b)

o opatřeních vymezujících vhodné formáty pro předávání údajů podle tohoto nařízení.

Z aktů uvedených v písmenu a) nesmí pro členské státy vyplývat žádná výrazná dodatečná zátěž nebo náklady.

Prováděcí akty uvedené v tomto odstavci se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“;

9)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 9a

Pilotní studie

1.   V souladu s cíli tohoto nařízení Komise (Eurostat) zavede pilotní studie, které členské státy provedou na dobrovolném základě, s cílem ověřit proveditelnost shromažďování nových údajů nebo členění v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně dostupnosti vhodných zdrojů údajů a technik tvorby statistik, statistické kvality a srovnatelnosti a souvisejících nákladů a zátěže. Členské státy společně s Komisí (Eurostatem) zajistí reprezentativnost těchto pilotních studií na úrovni Unie.

2.   Před zahájením každé konkrétní pilotní studie Komise (Eurostat) v souladu s článkem 17a nařízení (ES) č. 223/2009 vyhodnotí, zda mohou být nové statistiky založeny na informacích dostupných v příslušných administrativních zdrojích na úrovni Unie, s cílem pokud možno harmonizovat používané koncepty, minimalizovat dodatečnou zátěž národních statistických úřadů a jiných vnitrostátních orgánů a zlepšit využívání stávajících údajů. Komise (Eurostat) rovněž zohlední zátěž vyplývající z jiných probíhajících pilotních studií, aby se omezil počet souběžných pilotních studií realizovaných ve stejném období.

3.   Pilotní studie uvedené v tomto článku se týkají těchto záležitostí:

a)

pokud jde o statistiky požadované podle celého článku 4, členění podle měsíce podání žádosti o mezinárodní ochranu;

b)

pokud jde o statistiky požadované podle čl. 4 odst. 1:

i)

počet osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které:

byly vyloučeny ze zrychleného řízení nebo z řízení na hranicích nebo jejichž žádosti o mezinárodní ochranu byly zpracovávány v rámci takového řízení na hranicích;

nebyly zaregistrovány v systému Eurodac;

předložily písemné doklady, které by mohly pomoci při zjišťování jejich totožnosti;

byly zajištěny, a to v členění podle délky pobytu v zajištění a důvodů zajištění; nebo se na ně vztahuje správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt nařizující jejich zajištění nebo alternativní opatření k zajištění, v členění podle druhu alternativního opatření a podle měsíce, ve kterém byly takové rozhodnutí nebo takový akt vydány;

využily bezplatnou právní pomoc;

využily materiální podmínky přijetí, jak je specifikováno v čl. 4 odst. 1 písm. g), v členění podle věku, pohlaví, státního občanství a nezletilých osob bez doprovodu a s možností vztáhnout tyto statistiky k referenčnímu období jednoho měsíce;

byly nezletilými osobami bez doprovodu, kterým byl jmenován zástupce; byly nezletilými osobami bez doprovodu, kterým byl udělen přístup do vzdělávacího systému; nebo byly nezletilými osobami, které byly umístěny v souladu s čl. 31 odst. 3 směrnice 2011/95/EU;

podstoupily posouzení věku, včetně výsledků těchto posouzení;

ii)

průměrného počtu nezletilých osob bez doprovodu, které podaly žádost o mezinárodní ochranu, na jednoho zástupce;

c)

pokud jde o statistiky požadované podle čl. 4 odst. 2 a 3:

i)

v případě osob, na které se vztahuje čl. 4 odst. 2 písm. a) nebo čl. 4 odst. 3 písm. b), členění podle rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu:

jako nepřípustné, podle důvodu nepřípustnosti;

jako nedůvodné;

jako zjevně nedůvodné v řádném řízení, podle důvodu zamítnutí;

jako zjevně nedůvodné ve zrychleném řízení, podle důvodů zamítnutí a zrychlení;

z důvodu skutečnosti, že žadatel má nárok na ochranu v rámci své země původu;

ii)

v případě osob, na které se vztahuje čl. 4 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 4 odst. 3 písm. c) a d), členění podle rozhodnutí o ukončení nebo vyloučení, dále členěná podle důvodu ukončení nebo vyloučení;

iii)

počet osob, o nichž bylo vydáno rozhodnutí na základě osobního pohovoru;

iv)

počet osob, o nichž bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí nebo konečné rozhodnutí o omezení nebo odnětí materiálních podmínek přijetí;

d)

pokud jde o statistiky požadované podle čl. 4 odst. 3, doby trvání odvolacích řízení;

e)

pokud jde o statistiky požadované podle čl. 4 odst. 4, členění podle věku a státního občanství;

f)

pokud jde o statistiky požadované podle článku 6, počtu:

i)

žádostí a zamítnutých žádostí o první povolení k pobytu podaných státními příslušníky třetích zemí v průběhu referenčního období, v členění podle státního občanství, důvodu žádosti o povolení a podle věku a pohlaví;

ii)

zamítnutých žádostí o povolení k pobytu při příležitosti změny přistěhovaleckého statusu nebo důvodu pobytu státního příslušníka třetí země;

iii)

povolení k pobytu vydaných z rodinných důvodů, v členění podle důvodu vydání povolení k pobytu a právního postavení osoby usilující o sloučení rodiny státního příslušníka třetí země;

g)

pokud jde o statistiky požadované podle článku 7, členění podle:

i)

důvodů rozhodnutí nebo aktů uvedených v odst. 1 písm. a) uvedeného článku;

ii)

počtu osob uvedených v odst. 1 písm. a) uvedeného článku, na něž se vztahoval zákaz vstupu;

iii)

počtu osob v řízeních o navrácení, na něž se vztahuje správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt nařizující jejich zajištění, v dalším členění podle délky pobytu v zajištění, nebo alternativní opatření k zajištění, v členění podle druhu alternativního opatření a podle měsíce, ve kterém byly takové rozhodnutí nebo takový akt vydány;

iv)

počtu navrácených osob, v dalším členění podle cílové země a podle druhu rozhodnutí nebo aktu takto:

v souladu s formální dohodou Unie o zpětném přebírání osob,

v souladu s neformálním ujednáním Unie o zpětném přebírání osob,

v souladu s vnitrostátní dohodou o zpětném přebírání osob.

4.   Komise (Eurostat) výsledky pilotních studií vyhodnotí v úzké spolupráci s členskými státy a zveřejní je. Hodnocení zahrne posouzení přidané hodnoty nových shromažďování údajů, jež byly předmětem pilotních studií, na úrovni Unie a analýzu efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009.

5.   Komise může s přihlédnutím k pozitivnímu hodnocení výsledků pilotních studií přijmout prováděcí akty týkající se záležitostí uvedených v odstavci 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

6.   S cílem usnadnit provádění pilotních studií uvedených v tomto článku poskytne Komise (Eurostat) členským státům, které tyto pilotní studie provádějí, v souladu s článkem 9b patřičné financování.

7.   Do 13. července 2022 a poté každé dva roky podá Komise (Eurostat) zprávu o celkovém pokroku dosaženém v záležitostech uvedených v odstavci 3. Tato zpráva se zveřejní.

Článek 9b

Financování

1.   Pro účely provádění tohoto nařízení se ze souhrnného rozpočtu Unie poskytne finanční příspěvek národním statistickým úřadům a jiným příslušným vnitrostátním orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 223/2009 na:

a)

vývoj nových metodik pro statistické účely podle tohoto nařízení, včetně zapojení členských států do pilotních studií uvedených v článku 9a;

b)

vývoj nebo provádění shromažďování nových údajů a členění v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně modernizace zdrojů údajů a informačních systémů po dobu až pěti let.

2.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odstavci 1 tohoto článku je poskytován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (*7).

(*7)  *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).“"

10)   Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Prováděcí akty za účelem specifikace členění

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s články 4 až 7 prováděcí akty za účelem specifikace členění. Komise při přijímání těchto prováděcích aktů odůvodní potřebu daného členění pro účely tvorby a sledování politik Unie v oblasti migrace a azylu a zajistí, aby pro členské státy z těchto prováděcích aktů nevyplývaly výrazné dodatečné náklady nebo zátěž.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2 nejpozději 18 měsíců před koncem referenčního období, pokud jde o údaje za kalendářní rok, a šest měsíců před koncem referenčního období, pokud jde o údaje za dobu kratší než jeden rok.“

11)   Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (*8).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

12)   Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a

Výjimky

1.   Pokud by uplatňování tohoto nařízení nebo prováděcích aktů přijatých na jeho základě vyžadovalo v národním statistickém systému členského státu rozsáhlé úpravy, může Komise udělit prostřednictvím prováděcích aktů výjimku na dobu, o kterou dotyčný členský stát požádá, nejvýše však na tři roky. Komise současně zajistí srovnatelnost údajů členských států a včasný výpočet požadovaných reprezentativních a spolehlivých evropských souhrnných údajů a zohlední zátěž členských států a respondentů.

2.   Pokud je výjimka podle odstavce 1 dostatečně průkazně odůvodněná i po uplynutí období, na které byla udělena, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů udělit výjimku na další dobu, o kterou dotyčný členský stát požádá, nejvýše však na dva roky.

3.   Pro účely odstavců 1 až 2 předloží členský stát Komisi řádně odůvodněnou žádost do 13. října 2020 nebo do tří měsíců ode dne vstupu příslušného prováděcího aktu v platnost nebo v příslušném případě šest měsíců před uplynutím období, na které byla udělena stávající výjimka.

4.   Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení obsažená v čl. 1 bodu 3 písm. a) a b) a bodu 6 se použijí ode dne 1. března 2021.

Ustanovení obsažená v čl. 1 bodu 3 písm. c) a d) a bodu 5 se použijí ode dne 1. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

N. BRNJAC


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 20. března 2020 (Úř. věst. C 139, 28.4.2020, s. 1). Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. června 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU