(EU) 2020/847Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/847 ze dne 18. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 196, 19.6.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. června 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. června 2020 Nabývá účinnosti: 20. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 196/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/847

ze dne 18. června 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Na základě přezkumu přílohy II rozhodnutí 2010/413/SZBP Rada dospěla k závěru, že omezující opatření vůči všem osobám a subjektům uvedeným na seznamu tamtéž by měla být zachována, nejsou-li jejich jména či názvy uvedeny v příloze VI téhož rozhodnutí.

(3)

Kromě toho Rada dospěla k závěru, že je třeba aktualizovat 10 položek v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IX rozhodnutí (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

v oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Fyzické osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Bývalý generální ředitel Iran Electronic Industries (viz č. 20 v části B). V současnosti generální ředitel organizace pro sociální zabezpečení ozbrojených sil.

23.6.2008

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Bývalý vedoucí skupiny Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) známé rovněž jako Cruise Missile Industry Group. Tato organizace označena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747 a zařazena na seznam v příloze I společného postoje 2007/140/SZBP.

26.7.2010

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

(také znám jako Seyed Shamseddin BORBOROUDI)

Datum narození: 21.9.1969

Bývalý zástupce ředitele Íránské organizace pro atomovou energii, označené ze strany OSN; v rámci této organizace byl jeho nadřízeným Feridun Abbasi Davani, označený ze strany OSN. Do íránského jaderného programu je zapojen minimálně od roku 2002, mimo jiné i jako bývalý vedoucí útvaru pro pořizování vybavení a materiálu a logistiku v rámci projektu AMAD, v jehož rámci byl odpovědný za využívání krycích společností, jako je Kimia Madan, k pořizování vybavení a materiálu pro íránský program jaderných zbraní.

1.12.2011“

2)

v oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazují těmito položkami:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„87.

Khala Afarin Pars (také známa jako PISHRO KHALA AFARIN COMPANY)

Poslední známá adresa: Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán.

Podílí se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

161.

Sharif University of Technology

Poslední známá adresa: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Teherán, Írán Tel.: +98 21 66 161 E-mail: [email protected]

Sharif University of Technology (SUT) má řadu dohod o spolupráci s organizacemi spadajícími pod íránskou vládu, které OSN nebo EU zařadily na seznam a které jsou činné ve vojenské oblasti nebo v oblastech souvisejících, zejména pokud jde o balistické rakety z hlediska jejich výroby a zajišťování dodávek. Jedná se mimo jiné o: dohodu s Organizací leteckého průmyslu, kterou EU zařadila na seznam, mimo jiné v oblasti výroby družic; spolupráci s íránským ministerstvem obrany a jednotkami íránské revoluční gardy (IRGC) týkající se závodů inteligentních člunů; širší dohodu se vzdušnými silami IRGC, která zahrnuje rozvoj a posílení vztahů a spolupráce univerzity na organizační a strategické úrovni; SUT je stranou dohody šesti univerzit, jejímž předmětem je podpora íránské vlády prostřednictvím vojensky zaměřeného výzkumu.

Uvedené skutečnosti jsou v souhrnu významným důkazem spolupráce s íránskou vládou ve vojenské oblasti nebo v oblastech, které s ní souvisejí, což představuje pro tuto vládu podporu.

8.11.2014“

3.

V oddíle „II. Islámské revoluční gardy (IRGC)“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Fyzické osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„6.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bývalý velitel IRGC.

23.6.2008

7.

Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Bývalý ministr vnitra a bývalý ministr MODAFL, odpovědný za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket. V současné době vrchní poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil.

23.6.2008

8.

Brigádní generál IRGC Mohammad Reza NAQDI

Místo narození: Nadjaf, Irák

Datum narození: 1953

Zástupce koordinátora IRGC. Bývalý zástupce velitele IRGC pro kulturní a sociální otázky. Bývalý velitel odbojových sil Basídž.

26.7.2010

11.

Brigádní generál IRGC Hossein SALAMI

 

Velitel IRGC.

26.7.2010

13.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Rektor Nejvyšší univerzity pro národní obranu a bývalý ministr MODAFL.

23.6.2008“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU