(EU) 2020/797Nařízení Komise (EU) 2020/797 ze dne 17. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 194, 18.6.2020, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2020 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/797

ze dne 17. června 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 41 odst. 3 první pododstavec a čl. 42 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví opatření k provádění pravidel stanovených v nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně hygienických a veterinárních pravidel pro dovoz nebo tranzit vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie nebo zasílaných v tranzitu přes Unii s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum.

(2)

Článek 15 směrnice Rady 97/78/ES (3) stanoví pravidla týkající se veterinárních kontrol, které mají být prováděny za účelem povolení zpětného dovozu zásilek produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (4) s účinkem ode dne 14. prosince 2019 zrušuje směrnici 97/78/ES a nahrazuje ji.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 (5) stanoví pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol zásilek zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2017/625, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, mezi nimiž jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty.

(4)

Hygienické a veterinární požadavky pro vstup vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, by měly být stanoveny v souladu s články 41 a 42 nařízení (ES) č. 1069/2009.

(5)

V případě chybějících hygienických a veterinárních požadavků týkajících se vrácení odmítnutých zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů podléhají uvedené zásilky obecným pravidlům pro dovoz stanoveným v nařízení (ES) č. 1069/2009 a požadavkům specifickým pro dovoz konkrétních produktů uvedeným v příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011, což by mohlo zabránit vrácení některých zásilek, které pocházejí z EU, zpět do Unie poté, co jim třetí země zakázala vstup, například z důvodu chybějícího obchodního dokladu specifického pro daný produkt nebo veterinárního osvědčení, které jsou pro vstup požadovány.

(6)

Riziko pro veřejné zdraví a zdraví zvířat, které představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty pocházející z Unie, se však liší od rizik, která představují tyto komodity pocházející ze třetích zemí. Proto nemusí být k zásilce vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, přiložen obchodní doklad, veterinární osvědčení nebo případně prohlášení, které odpovídá vzoru v současnosti stanovenému v souladu s čl. 42 odst. 2 prvním pododstavcem písm. d) nařízení (ES) č. 1069/2009, jak je požadováno u zásilek, které pocházejí ze třetích zemí.

(7)

Výše uvedené zásilce by měl být umožněn vstup do Unie a její zaslání do jakéhokoli zařízení nebo podniku schváleného v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 pro kategorii a typ vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, pokud příslušný orgán místa určení v Unii s přijetím této zásilky souhlasil.

(8)

Některé zásilky vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů určených k vývozu do třetích zemí mohou být podrobeny kontrolám jiným příslušným orgánem v Unii než tím, který je odpovědný za vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty. Jestliže byla původní plomba během těchto kontrol vyměněna, mělo by být v přiložené dokumentaci uvedeno číslo nové plomby.

(9)

K zajištění vhodného řízení rizik v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat a právní jistoty je proto nezbytné stanovit podmínky pro vrácení vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

(10)

Aby byla zajištěna sledovatelnost vrácených zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, měla by být jejich přeprava ze stanoviště hraniční kontroly v místě příjezdu do Unie do zařízení určení sledována v souladu s postupem stanoveným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 (6).

(11)

Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Jelikož se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 použije ode dne 14. prosince 2019, od uvedeného data by měla být též použitelná pravidla stanovená v tomto nařízení.

(13)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

V čl. 25 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

zvláštní požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, stanovené v kapitole VI uvedené přílohy.“

2)

V článku 26 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

materiály, které pocházejí z členského státu a vracejí se do členského státu poté, co jim třetí země zakázala vstup, musí splňovat zvláštní požadavky stanovené v kapitole VI přílohy XIV.“

3)

V článku 31 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce musí vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, splňovat zvláštní požadavky stanovené v kapitole VI přílohy XIV.“

4)

Příloha XIV se mění v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 024, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup (Úř. věst. L 316, 6.12.2019, s. 6).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii (Úř. věst. L 255, 4.10.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se doplňuje nová kapitola VI, která zní:

„KAPITOLA VI

POŽADAVKY NA VSTUP ZÁSILEK VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ, KTERÉ POCHÁZEJÍ Z UNIE A DO UNIE SE VRACEJÍ POTÉ, CO JIM TŘETÍ ZEMĚ ZAKÁZALA VSTUP

Oddíl 1

Nebalené nebo volně ložené vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim zakázala vstup třetí země, jež není jakožto celé území nebo jeho část uvedena na seznamu v příloze XIV

1.

Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly povolí vstup do Unie pouze u zásilek nebalených nebo volně ložených vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim zakázala vstup třetí země, jež není jakožto celé území nebo jeho část uvedena na seznamu v příloze XIV pro vstup daného typu výrobku do Unie, jsou-li splněny následující podmínky:

a)

k zásilce je přiloženo úřední osvědčení nebo doklad, buď jeho originál, nebo ověřená kopie, nebo elektronický ekvivalent takového osvědčení nebo dokladu vytvořený prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (1), který vydal příslušný orgán členského státu vývozu;

b)

k zásilce je přiloženo prohlášení příslušného orgánu členského státu určení, v němž tento orgán souhlasí s přijetím zásilky a které uvádí místo určení;

c)

zásilka splňuje obě následující podmínky:

i)

jestliže bylo použití plomby před opuštěním Unie uvedeno v původním osvědčení uvedeném v bodě 1 písm. a) nebo v jiném úředním dokumentu vydaném orgánem Unie, zůstala zásilka zaplombována neporušenou původní plombou;

ii)

je k ní přiloženo úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiného orgánu veřejné správy třetí země, který odmítl vstup zásilky, s uvedením důvodu odmítnutí.

2.

Odchylně od bodu 1 písm. a) musí být původ zásilky ověřen jiným způsobem na základě doložených důkazů předložených provozovatelem odpovědným za zásilku v případě, že byla zásilka vyvezena bez přiloženého úředního osvědčení nebo dokladu.

3.

Přeprava zásilek produktů uvedených v bodě 1 ze stanoviště hraniční kontroly do místa určení se monitoruje v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

Oddíl 2

Nebalené nebo volně ložené vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim zakázala vstup třetí země, jež je jakožto celé území nebo jeho část uvedena na seznamu v příloze XIV

1.

Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly povolí vstup do Unie pouze u zásilek nebalených nebo volně ložených vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim zakázala vstup třetí země, jež je jakožto celé území nebo jeho část uvedena na seznamu v příloze XIV pro vstup daného typu výrobku do Unie, pokud jsou splněny požadavky stanovené v bodě 1 písm. a), b) a c) podbodě ii) a v bodech 2 a 3 oddílu 1.

2.

Jestliže byly produkty uvedené v bodě 1 vyloženy, skladovány, znovu naloženy nebo byla původní plomba nahrazena ve třetí zemi nebo na části jejího území nebo při vstupu do této třetí země nebo na část jejího území uvedených v příloze XIV, je k zásilce přiloženo úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiného orgánu veřejné správy uvedené třetí země nebo území:

a)

s uvedením místa a data vykládky, skladování a opětovného naložení a čísla plomby umístěného na kontejner po opětovném naložení;

b)

potvrzujícím, že:

i)

plomba na vozidle nebo kontejneru zásilky byla porušena pouze pro účely úředních kontrol;

ii)

s produkty bylo manipulováno pouze v nezbytném rozsahu, a zejména

při vhodné teplotě požadované pro příslušné druhy vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů a

způsobem, který zabraňuje křížové kontaminaci produktů během kontrol;

iii)

po úředních kontrolách bylo vozidlo nebo kontejner okamžitě znovu zaplombováno;

c)

s uvedením důvodů vykládky a skladování.

Oddíl 3

Balené vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

1.

Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly povolí vstup zásilek balených vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, pokud jsou požadavky stanovené v oddíle 1 splněny a jednotlivé obaly produktů zůstaly s ohledem na stav před vývozem neporušené.

2.

Pokud byly produkty uvedené v bodě 1 vyloženy ve třetí zemi, je k zásilce přiloženo úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiného orgánu veřejné správy třetí země, které potvrzuje, že:

a)

produkty nebyly podrobeny žádné jiné manipulaci, než je vykládka, skladování a opětovné naložení;

b)

s produkty bylo manipulováno při požadované teplotě pro příslušné druhy vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů.“


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (dále jen „nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU