(EU) 2020/786Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/786 ze dne 15. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 190, 16.6.2020, s. 20-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2020 Nabývá účinnosti: 6. července 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/786

ze dne 15. června 2020,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze III nařízení Komise (2)(ES) č. 1235/2008 je uveden seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podle informací, které poskytla Indie, pozastavil příslušný indický orgán uznání společnosti „Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)“. Proto by tento kontrolní subjekt již neměl být uveden na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 zahrnuje kategorii produktů F (vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely) pro Japonsko. Japonsko však pro ekologickou produkci vegetativního rozmnožovacího materiálu a osiva pro pěstitelské účely nemá pravidla. Odkazy na tuto kategorii produktů by proto měly být v případě Japonska v této příloze odstraněny. Jejich odstranění umožní, aby pro tuto kategorii výrobků byly pro účely přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 uznány kontrolní subjekty. Japonsko bylo o těchto změnách informováno.

(4)

Podle informací, které poskytla Korejská republika, se název kontrolního subjektu „Konkuk University Industrial Cooperation corps“ změnil na „KAFCC“ a byly uvedeny nové internetové adresy společností „Woorinong Certification“ a „Neo environmentally-friendly Certification Center“. Kromě toho bylo zrušeno uznání kontrolního subjektu „Ecolivestock Association“. Příslušný orgán Korejské republiky uznal dalších šest kontrolních subjektů, jež by měly být připsány do seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008: „Korea Crops Research Institute (co.ltd)“, „Korea organic certification“, „Jayeondeul agri-food certification institute“, „Institute of Organic food Evaluation“, „EverGreen Nongouhwi“ a „ONNURI ORGANIC Co., Ltd.“.

(5)

Podle informací, které poskytly Spojené státy, se název kontrolního subjektu „Primuslabs“ změnil na „Primus Auditing Operations“ a pro tento kontrolní subjekt byla poskytnuta nová internetová adresa. Názvy dvou kontrolních subjektů, které byly přidány prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/25 (3), obsahovaly chyby. Tyto názvy by měly být opraveny s účinkem ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) 2020/25 v platnost.

(6)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vystavovat potvrzení pro účely rovnocennosti ve třetích zemích.

(7)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Kyrgyzstán pro kategorie produktů A a D.

(8)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a D pro Čínu.

(9)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Biocert International Pvt Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Gruzii o kategorii produktů A.

(10)

Společnost „BioGro New Zealand Limited“ oznámila Komisi změnu své adresy.

(11)

Na základě dokumentace předložené subjektem „Bio.inspecta AG“ byla působnost jeho uznání rozšířena prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/39 (4) pro kategorie produktů A a D o Tunisko. Jelikož je však Tunisko uvedeno v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 pro kategorie produktů A a D, brání čl. 10 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení Komisi zařadit společnost Bio.inspecta AG do přílohy IV pro tyto kategorie produktů. V zájmu právní jistoty by nezbytné úpravy týkající se zařazení subjektu Bio.inspecta AG do přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 měly být považovány za změnu, a nikoli za opravu se zpětnou platností od data vstupu prováděcího nařízení (EU) 2019/39 v platnost.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB SrL“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Tanzanii a Mosambik pro kategorie produktů C a D.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Kubu, Súdán a Kosovo (5) pro kategorie produktů A, B a D a o Alžírsko, Bangladéš, Burundi, Kongo (Brazzaville), Čad, Gambii, Guineu a Niger pro kategorie produktů A a D a rozšířit působnost jeho uznání pro Bělorusko o kategorii produktů B, pro Ghanu o kategorii produktů D, pro Kazachstán o kategorii produktů B a F a pro Moldavsko o kategorii produktů F.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Dominiku pro kategorii produktů A a rozšířit působnost jeho uznání pro Japonsko o kategorii produktů F.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecovivendi d.o.o. Belgrade“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat „Ecovivendi d.o.o. Belgrade“ pro kategorie produktů A a D pro Srbsko.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ekoagros“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Bělorusko o kategorie produktů D a F, pro Kazachstán o kategorie produktů B a D, pro Rusko o kategorii produktů F a pro Tádžikistán o kategorie produktů B a F.

(17)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Japan Organic and Natural Foods Association“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Japonsko o kategorii produktů C.

(18)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „ORSER“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Ázerbájdžán, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Írán, Kyrgyzstán, Kazachstán a Turecko o kategorie produktů B a E.

(19)

Společnost „Servicio de Certificación CAAE S.L.U“ oznámila Komisi změnu své adresy.

(20)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Turkmenistán pro kategorii produktů A.

(21)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „TÜV Nord Integra“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Alžírsko pro kategorie produktů A a D.

(22)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1235/2008

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení (ES) č. 1235/2008

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se použije ode dne 3. února 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 8, 14.1.2020, s. 18).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 106).

(5)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

v položce týkající se Indie se v bodě 5 zrušuje řádek týkající se číselného kódu IN-ORG-009;

2)

položka týkající se Japonska se mění takto:

a)

v bodě 1 se zrušuje řádek týkající se kategorie F (vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely);

b)

v bodě 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2.

Původ: Produkty kategorie A, které byly vypěstovány v Japonsku, a produkty kategorie D zpracované v Japonsku s ekologicky vypěstovanými složkami, které byly vypěstovány v Japonsku nebo byly do Japonska dovezeny:“;

3)

v položce týkající se Korejské republiky se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů KR-ORG-006, KR-ORG-009 a KR-ORG-019 se nahrazují tímto:

„KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/“

b)

řádek týkající se číselného kódu KR-ORG-025 se zrušuje;

c)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830“

4)

V položce týkající se Spojených států se v bodě 5 nahrazuje řádek týkající se číselného kódu US-ORG-048 tímto:

„US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

v položce týkající se subjektu „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„KG-BIO-175

Kyrgyzstán

X

x

–“

2)

v položce týkající se subjektu „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ se vkládá nová položka, která zní:

 

„Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd“

1.

Adresa: Room 315, No. 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Internetová adresa: www.bjchtc.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

„CN-BIO-182

Čína

X

x

–“

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

3)

v položce týkající se subjektu „Biocert International Pvt Ltd‘ “ se v bodě 3 řádek týkající se Gruzie nahrazuje tímto:

„GE-BIO-177

Gruzie

X

x

x

–“

4)

v textu týkajícím se subjektu „BioGro New Zealand Limited“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, New Zealand“

5)

v položce týkající se subjektu „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 zrušuje řádek týkající se Tuniska.

6)

v položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„MZ-BIO-102

Mosambik

x

x

TZ-BIO-102

Tanzanie

x

x

–“

7)

v položce týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BD-BIO-140

Bangladéš

X

x

BI-BIO-140

Burundi

X

x

CB-BIO-140

Kuba

X

x

x

CG-BIO-140

Kongo (Brazzaville)

X

x

DZ-BIO-140

Alžírsko

X

x

GN-BIO-140

Guinea

X

x

GM-BIO-140

Gambie

X

x

NE-BIO-140

Niger

X

x

SD-BIO-140

Súdán

X

x

x

TD-BIO-140

Čad

X

x

XK-BIO-140

Kosovo (*1)

X

x

x

–“

b)

řádky týkající se Běloruska, Ghany, Kazachstánu a Moldavska se nahrazují tímto:

„BY-BIO-140

Bělorusko

X

x

x

GH-BIO-140

Ghana

X

x

KZ-BIO-140

Kazachstán

X

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavsko

X

x

x

x“

8)

v položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„DM-BIO-154

Dominika

X

–“

b)

řádek týkající se Japonska se nahrazuje tímto:

„JP-BIO-154

Japonsko

x

x

x“

9)

za položku týkající se subjektu „Ecoglobe“ se vkládá nová položka, která zní:

 

„Ecovivendi d.o.o. Belgrade“

1.

Adresa: Voje Veljkovica no.5, Belgrade 11000

2.

Internetová adresa: www.ecovivendi.rs

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

„RS-BIO-183

Srbsko

X

x

–“

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“;

10)

v položce týkající se subjektu „Ekoagros“ se v bodě 3 nahrazují řádky týkající se Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Tádžikistánu tímto:

„BY-BIO-170

Bělorusko

X

x

x

x

KZ-BIO-170

Kazachstán

X

x

x

x

RU-BIO-170

Rusko

X

x

x

x

TJ-BIO-170

Tádžikistán

X

x

x

x“

11)

v položce týkající se subjektu „Japan Organic and Natural Foods Association“ se v bodě 3 řádek týkající se Japonska nahrazuje tímto:

„JP-BIO-145

Japonsko

x

x

–“

12)

v položce týkající se subjektu „ORSER“ se v bodě 3 řádky týkající se Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Íránu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu a Turecka nahrazují tímto:

„AZ-BIO-166

Ázerbájdžán

x

x

x

x

BA-BIO-166

Bosna a Hercegovina

x

x

x

x

GE-BIO-166

Gruzie

x

x

x

x

IR-BIO-166

Írán

x

x

x

x

KG-BIO-166

Kyrgyzstán

x

x

x

x

KZ-BIO-166

Kazachstán

x

x

x

x

TR-BIO-166

Turecko

x

x

x

x

–“

13)

v položce týkající se subjektu „Servicio de Certificación CAAE S.L.U“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Avenida Diego Martínez Barrio n° 10 3rd floor module 12, 41013 Sevilla, Spain“;

14)

v položce týkající se subjektu „SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs“ se v bodě 3 vkládá následující řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„TM-BIO-173

Turkmenistán

x

–“

15)

v položce týkající se subjektu „TÜV Nord Integra“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„DZ-BIO-160

Alžírsko

x

x

–“


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


PŘÍLOHA III

V příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 se v položce týkající se Spojených států v bodě 5 řádky týkající se číselných kódů US-ORG-063 a US-ORG-067 nahrazují tímto:

„US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU