(EU) 2020/782Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/782 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 a (EU) 2018/762, pokud jde o data jejich použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 188, 15.6.2020, s. 14-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. června 2020 Nabývá účinnosti: 16. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/14


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/782

ze dne 12. června 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 a (EU) 2018/762, pokud jde o data jejich použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (1), a zejména na článek 6a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/798 byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 (2) s cílem dát členským státům možnost prodloužit lhůtu pro uvedení v účinnost vnitrostátních právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s ustanoveními uvedenými čl. 33 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798.

(2)

S ohledem na členské státy, které oznámily Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) a Komisi svůj záměr prodloužit v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798 lhůtu pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu, by použitelnost některých ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 (3) a (EU) 2018/762 (4) měla být odložena do 31. října 2020.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 a (EU) 2018/762 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost následujícího dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se od 16. června 2019.

Ustanovení čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 2 se však použijí od 16. června 2020 v členských státech, které podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice a které podle čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi neoznámily, že dále prodloužily uvedenou lhůtu pro provedení ve vnitrostátním právu

Ustanovení čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 2 se použijí ode dne 31. října 2020 v členských státech, které podle čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že dále prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice.“

Článek 2

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 se mění takto:

1)

článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Zrušení

Nařízení (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 se zrušují s účinkem od 31. října 2025.“;

2)

v článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798.

Použije se ode dne 16. června 2020 v členských státech, které podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice, a které agentuře a Komisi směrnice v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2016/798 neoznámily, že dále prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu.

Použije se ve všech členských státech od 31. října 2020.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 16).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 26).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU