(EU) 2020/780Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/780 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779, pokud jde o opatření k prodloužení platnosti některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu a některá přechodná ustanovení kvůli pandemii COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 188, 15.6.2020, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. června 2020 Nabývá účinnosti: 16. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/780

ze dne 12. června 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779, pokud jde o opatření k prodloužení platnosti některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu a některá přechodná ustanovení kvůli pandemii COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (1), a zejména na čl. 14 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy informovaly Komisi o obtížích s obnovením některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu (dále jen „SOÚ“) kvůli opatřením přijatým v reakci na pandemii COVID-19.

(2)

Obnovení osvědčení SOÚ nebo osvědčení pro funkce údržby svěřené vnějšímu subjektu pro nákladní vozy vydaných v souladu s nařízením Komise (EU) č. 445/2011 (2), když jejich platnost právě skončila nebo má brzy skončit, nemusí být možné v důsledku uvedených opatření, která se stala nezbytnými s ohledem na pandemii COVID-19 a která byla v některých členských státech zavedena ode dne 1. března 2020. Konkrétně orgány udělující osvědčení SOÚ nemusí být schopny provést veškeré přípravné práce, které obnovení osvědčení SOÚ nebo osvědčení pro funkce údržby svěřené vnějšímu subjektu vyžaduje, včas a v souladu buď s nařízením (EU) č. 445/2011, nebo – od 16. června 2020 – s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779 (3).

(3)

Za účelem kontinuity provozu by měla být platnost osvědčení SOÚ a osvědčení pro funkce údržby svěřené vnějšímu subjektu vydaných v souladu s nařízením (EU) č. 445/2011, jejichž platnost končí v období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020, prodloužena o dalších 6 měsíců. Nemělo by tím být dotčeno použití čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 445/2011, zjistí-li orgán udělující osvědčení, že subjekt odpovědný za údržbu již nesplňuje požadavky, na jejichž základě mu bylo osvědčení SOÚ nebo osvědčení pro funkce údržby svěřené vnějšímu subjektu vydáno.

(4)

Kvůli pandemii COVID-19 je vhodné poskytnout více času na uplatňování požadavků na konstrukční části zásadně důležité pro bezpečnost a na používání nového režimu na jiná vozidla než nákladní vozy. Přechodná ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2019/779 by proto měla být upravena.

(5)

Nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Od 1. března 2020 mohla platnost některých osvědčení SOÚ již skončit. Aby se zabránilo jakékoli právní nejistotě, prodloužení platnosti osvědčení SOÚ by proto mělo platit od 1. března 2020.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (4).

(8)

Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (EU) č. 445/2011 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 15 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 (*1), osvědčení SOÚ je platné po dobu maximálně pěti let. Držitel osvědčení neprodleně informuje orgán udělující osvědčení o všech významných změnách v okolnostech platných v době, kdy bylo uděleno původní osvědčení, aby orgán udělující osvědčení mohl rozhodnout, zda má osvědčení změnit, obnovit nebo zrušit.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2019/779 se mění takto:

1)

v článku 15 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.

Všechny subjekty odpovědné za údržbu vozidel s výjimkou nákladních vozů a vozidel uvedených čl. 15 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798, na něž se nevztahují odstavce 2 až 4, musí splňovat požadavky tohoto nařízení nejpozději do 16. června 2022.“;

2)

v článku 15 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.

Aniž je dotčen jakýkoli postup orgánu udělujícího osvědčení v souladu s ustanoveními čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 445/2011, platnost osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu a osvědčení pro funkce údržby svěřené vnějšímu subjektu vydaných v souladu s uvedeným nařízením, která skončí v období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020, se prodlužuje o dalších 6 měsíců.“;

3)

v článku 17 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Použije se ode dne 16. června 2020. Článek 4 se však použije ode dne 16. června 2021 a čl. 15 odst. 6 ode dne 1. března 2020.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 22).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 (Úř. věst. L 139I, 27.5.2019, s. 360).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU