(EU) 2020/779Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/779, ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/250, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 188, 15.6.2020, s. 6-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. června 2020 Nabývá účinnosti: 16. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/779,

ze dne 12. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/250, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 9 odst. 4, čl. 15 odst. 9 a čl. 24 odst. 4 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/797 byla změněna směrnicí (EU) 2020/700 (2) s cílem dát členským státům možnost prodloužit lhůtu pro uvedení v účinnost vnitrostátních právních a správních předpisů, které jsou nezbytné pro dosažení souladu s ustanoveními čl. 57 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797.

(2)

S ohledem na členské státy, které oznámily Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) a Komisi svůj záměr prodloužit lhůtu pro provedení směrnice (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu v souladu s čl. 57 odst. 2a uvedené směrnice, by měla být použitelnost určitých ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250 (3) odložena do 31. října 2020.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/250 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797.

(5)

Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/250 se mění takto:

(1)

čl. 11 druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Příloha nařízení (EU) č. 201/2011 se do 15. června 2020 nadále použije na prohlášení o shodě typu uvedené v čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797 a které neučinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797.

Příloha nařízení (EU) č. 201/2011 se do 30. října 2020 nadále použije na prohlášení o shodě typu uvedené v čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797.“;

(2)

v článku 12 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Toto nařízení se použije ode dne 16. června 2020 v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797 a které neučinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797.

Použije ve všech členských státech ode dne 31. října 2020.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU