(EU) 2020/778Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/778 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 188, 15.6.2020, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. června 2020 Nabývá účinnosti: 16. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/778

ze dne 12. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/797 byla změněna směrnicí (EU) 2020/700 (2) s cílem dát členským státům možnost prodloužit lhůtu pro uvedení v účinnost vnitrostátních právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 57 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797.

(2)

S ohledem na členské státy, které oznámily Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) a Komisi svůj záměr prodloužit v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797 lhůtu pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu, by použitelnost některých ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773 (3) měla být odložena do 31. října 2020.

(3)

Kvůli opatřením v návaznosti na pandemii COVID-19 nemohly být provedeny činnosti týkající se odstranění vnitrostátních předpisů pro návěst „konec vlaku“ vlaku nákladní dopravy, jak bylo naplánováno. Členské státy by měly mít další tři měsíce na to, aby Komisi dodali zprávy o tom, jak používají desky z odrazového materiálu uvedené v bodě 4.2.2.1.3.2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2019/773. Lhůta pro přezkum specifikací s cílem harmonizovat požadavky na návěst „konec vlaku“ nákladního vlaku pro celou Unii by se měla odpovídajícím způsoben upravit.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/773 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797.

(6)

Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost následujícího dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/773 se mění takto:

1)

v článku 6 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Oddíl 4.2.2.5 a dodatek D1 k příloze tohoto nařízení se použijí ode dne 16. června 2020 v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797, a v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797.

Oddíl 4.2.2.5 a dodatek D1 k příloze tohoto nařízení se použijí ode dne 31. října 2020 v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797.“

2)

v bodě 4.2.2.1.3.2 přílohy se datum „30. září 2020“ v pododstavci po slově „Zprávy“ nahrazuje datem 31. prosince 2020“;

3)

v bodě 4.2.2.1.3.2 přílohy se v pododstavci po slovech „Postupné ukončení:“ datum „31. března 2021“ nahrazuje datem „30. června 2021“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 5).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU