(EU) 2020/772Nařízení Komise (EU) 2020/772 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 184, 12.6.2020, s. 43-50 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. července 2020 Nabývá účinnosti: 2. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/772

ze dne 11. června 2020,

kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec a čl. 23a písm. m) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u zvířat.

(2)

Kapitola B přílohy VII uvedeného nařízení stanoví opatření, která mají být přijata po potvrzení výskytu TSE u skotu, ovcí a koz. Je-li u ovce nebo kozy potvrzen případ klasické klusavky, podléhá hospodářství podmínkám uvedeným v jedné ze tří možností stanovených v bodě 2.2.2 kapitoly B přílohy VII.

(3)

Možnost 2 vyžaduje usmrcení a úplnou likvidaci všech ovcí a koz v daném hospodářství s výjimkou ovcí s genotypem prionového proteinu odolným vůči klasické klusavce.

(4)

Dne 5. července 2017 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko (2) týkající se genetické odolnosti vůči TSE u koz. Podle stanoviska EFSA jsou údaje z terénu a experimentální údaje dostatečně spolehlivé na to, aby z nich bylo možno usoudit, že alely K222, D146 a S146 propůjčují genetickou odolnost vůči kmenům klasické klusavky, o nichž je známo, že se vyskytují přirozeně v populaci koz v EU. Stanovisko EFSA dospělo k závěru, že zvládání ohnisek klasické klusavky u stád koz by mohlo být založeno na výběru geneticky odolných zvířat, a to podobným způsobem, jaký je v současné době stanoven v nařízení (ES) č. 999/2001 pro ovce.

(5)

Je proto vhodné změnit kapitolu B přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001 s cílem zavést možnost omezit usmrcení a likvidaci koz pouze na kozy, které jsou vnímavé vůči klasické klusavce. Členské státy by měly v každém případě stanovit, která zvířata by měla být vyňata z povinnosti usmrcení a likvidace v závislosti na jejich genetické odolnosti vůči této nákaze.

(6)

Ve stanovisku EFSA se zdůrazňuje, že šlechtění na odolnost sice může být účinným nástrojem tlumení klasické klusavky u koz, ale vzhledem k tomu, že výskyt těchto alel u většiny plemen je nízký, měl by silný selektivní tlak pravděpodobně nepříznivý dopad na genetickou diverzitu. Stanovisko tudíž doporučuje, aby byla na úrovni členských států přijata opatření zaměřená na vytvoření genetické odolnosti v populaci koz v závislosti na dotyčném plemeni (3). Členské státy by tedy měly mít možnost navrhnout svou šlechtitelskou strategii založenou na četnosti výskytu alel, které propůjčují genetickou odolnost vůči klasické klusavce u jejich populace koz.

(7)

V návaznosti na doporučení EFSA by v případě výskytu ohniska klusavky v hospodářství s chovem koz členské státy měly na základě šlechtitelské strategie rozhodnout o konkrétních opatřeních, která by měla být provedena za účelem vytvoření genetické odolnosti u populace koz v uvedeném hospodářství.

(8)

Směrnice Rady (EU) 89/361/EHS (4) byla zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 (5) ode dne 1. listopadu 2018. Uvedené nařízení stanoví v čl. 2 bodě 24 definici „ohroženého plemene“, kterým se rozumí místní plemeno, uznané členským státem za geneticky přizpůsobené jednomu nebo víceru tradičních produkčních podmínek a systémům chovu v členském státě, pokud je stav ohrožení vědecky ověřen subjektem, který má nezbytné dovednosti a znalosti v oblasti ohrožených plemen.

(9)

Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit bod 1 přílohy I nařízení (ES) č. 999/2001 a v kapitole B přílohy VII a v kapitole A přílohy VIII uvedeného nařízení odkazy na směrnici 89/361/EHS nahradit odkazy na nařízení (EU) 2016/1012 a výraz „místní plemeno, jehož hospodářské využívání je ohroženo“, jak je stanoven v čl. 7 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 (6), nahradit výrazem „ohrožené plemeno“, jak je definován v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2016/1012.

(10)

Přílohy I, VII a VIII nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, VII a VIII nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(8):4962.

(3)  EFSA Journal 2017;15(8):4962, s. 4.

(4)  Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách

(Úř. věst. L 153, 6.6.1989, s. 30).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I, VII a VIII nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1)

v příloze I se bod 1 mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„1.

Pro účely tohoto nařízení se používají následující definice podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (*1), nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (*2), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (*3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (*4), směrnice Rady 2006/88/ES (*5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 (*6):

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1)."

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1)."

(*5)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14)."

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66).“;"

b)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

definice „ohroženého plemene“ podle čl. 2 bodu 24 nařízení (EU) 2016/1012.“;

2)

v příloze VII se kapitola B mění takto:

a)

v bodě 2.2.2 se úvodní odstavec nahrazuje tímto:

„Je-li vyloučena BSE a atypická klusavka v souladu s laboratorními metodami a protokoly uvedenými v příloze X kapitole C části 3 bodě 3.2, podléhá hospodářství podmínkám uvedeným v písmenu a). Kromě toho podle rozhodnutí členského státu odpovědného za hospodářství podléhá hospodářství buď podmínkám možnosti 1 uvedeným v písmenu b), možnosti 2 uvedeným v písmenu c) nebo možnosti 3 uvedeným v písmenu d). V případě hospodářství se smíšeným stádem ovcí a koz může členský stát odpovědný za hospodářství rozhodnout o tom, že použije podmínky jedné z možností na ovce v hospodářství a jiné možnosti na kozy v hospodářství:“;

b)

v bodě 2.2.2 se předposlední odstavec písmene b) nahrazuje tímto:

„Přesun zvířat uvedených v podbodech i) a ii) z hospodářství na jatka je povolen.“

c)

v bodě 2.2.2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

možnost 2 – usmrcení a úplná likvidace pouze vnímavých zvířat

Určování genotypu prionového proteinu u všech ovcí a koz nacházejících se v hospodářství s výjimkou jehňat a kůzlat mladších tří měsíců, pokud jsou poražena pro lidskou spotřebu nejpozději do dosažení stáří tří měsíců.

Okamžité usmrcení a úplná likvidace všech ovcí a/nebo koz, embryí a vajíček zjištěných při vyšetřování uvedeném v bodě 1 písm. b) druhé a třetí odrážce, s výjimkou:

plemenných beranů genotypu ARR/ARR,

chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ a, jestliže jsou tyto chovné bahnice v době vyšetřování březí, následně narozených jehňat, jestliže jejich genotyp splňuje požadavky této odrážky,

ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR, které jsou určeny výhradně pro lidskou spotřebu,

koz nesoucích alespoň jednu z těchto alel: K222, D146 a S146,

jehňat a kůzlat mladších tří měsíců, pokud jsou poražena pro lidskou spotřebu nejpozději do dosažení stáří tří měsíců, a tato výjimka je založena na rozhodnutí členského státu odpovědného za hospodářství.

Zvířata starší 18 měsíců usmrcená z důvodu likvidace jsou testována na přítomnost TSE v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C části 3 bodě 3.2. podle přílohy III kapitoly A části II bodu 5.

Odchylně od podmínek uvedených v prvním a druhém odstavci možnosti 2 se mohou členské státy rozhodnout, že místo toho provedou opatření uvedená v podbodech i), ii) nebo iii):

i)

nahradit usmrcení a úplnou likvidaci zvířat uvedených v druhém odstavci možnosti 2 porážkou pro lidskou spotřebu, pokud:

jsou zvířata poražena pro lidskou spotřebu na území členského státu odpovědného za hospodářství,

všechna zvířata starší 18 měsíců, která jsou poražena pro lidskou spotřebu, jsou testována na přítomnost TSE v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C části 3 bodě 3.2.;

ii)

odložit určování genotypu a následné usmrcení a úplnou likvidaci nebo porážku zvířat uvedených v druhém odstavci možnosti 2 pro lidskou spotřebu o období nepřekračující tři měsíce. Tuto odchylku lze uplatnit v případech, kdy se indexový případ potvrdí krátce před začátkem období bahnění, pokud jsou bahnice a/nebo kozy a jejich novorozená mláďata po celé toto období chována izolovaně od ovcí a/nebo koz z jiných hospodářství;

iii)

odložit usmrcení a úplnou likvidaci nebo porážku zvířat uvedených v druhém odstavci možnosti 2 pro lidskou spotřebu maximálně o období tří let ode dne potvrzení indexového případu u stád ovcí nebo koz a u hospodářství, kde jsou ovce a kozy chovány společně. Uplatnění odchylky stanovené v tomto podbodě je omezeno na případy, kdy členský stát odpovědný za hospodářství dospěje k závěru, že epizootologickou situaci nelze řešit bez usmrcení příslušných zvířat, ale že to nemůže být provedeno ihned z důvodu nízké úrovně odolnosti populace ovcí a koz v hospodářství i s ohledem na zvážení jiných okolností včetně ekonomických faktorů. Plemenní berani jiní než berani genotypu ARR/ARR musí být neprodleně usmrceni nebo vykastrováni. Musí být zavedena veškerá možná opatření, jejichž cílem je rychlé vybudování genetické odolnosti populace ovcí a/nebo koz v hospodářství, včetně rozumné plemenitby a utrácení bahnic s cílem zvýšit frekvenci alely ARR a eliminovat alelu VRQ a plemenitby kozlů nesoucích alely K222, D146 nebo S146. Členský stát odpovědný za hospodářství zajistí, aby počet zvířat, která mají být usmrcena na konci období odkladu, nebyl větší než bezprostředně po potvrzení indexového případu. V případě uplatnění odchylky stanovené v tomto podbodě se opatření uvedená v bodě 4 použijí na hospodářství až do doby úplné likvidace zvířat uvedených v druhém odstavci možnosti 2 nebo do doby jejich porážky pro lidskou spotřebu, a poté se použijí omezení stanovená v bodě 3.

Po usmrcení a úplné likvidaci všech zvířat uvedených v druhém odstavci možnosti 2 nebo jejich porážce pro lidskou spotřebu se pro hospodářství použijí podmínky uvedené v bodě 3.“;

d)

v bodě 2.2.2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

možnost 3 – usmrcení a úplná likvidace zvířat nejsou povinné

Členský stát může rozhodnout, že nebude usmrcovat a úplně likvidovat zvířata zjištěná ve vyšetřování, na které odkazuje bod 1 písm. b) druhá a třetí odrážka, pokud jsou splněna kritéria stanovená alespoň v jedné z následujících čtyř odrážek:

je obtížné nahradit samce ovcí genotypu ARR/ARR a samice ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ nebo koz nesoucích alespoň jednu z těchto alel: K222, D146 a S146,

výskyt alely ARR u plemene ovcí nebo v hospodářství nebo alel K222, D146 a S146 u plemene koz nebo v hospodářství je nízký,

pokud se dospěje k závěru, že je to nutné, aby se předešlo příbuzenské plemenitbě,

pokud členský stát dospěje na základě rozumného zvážení všech epizootologických činitelů k závěru, že je to nutné.

U všech, nejvýše však 50 každého druhu, ovcí a koz se určuje genotyp prionového proteinu ve lhůtě tří měsíců ode dne potvrzení indexovaného případu klasické klusavky.

Pokud se v hospodářství, které využívá možnosti 3, zjistí další případy klasické klusavky, členský stát znovu posoudí opodstatněnost důvodů a kritérií, z nichž vycházelo rozhodnutí uplatnit možnost 3. Pokud dospěje k závěru, že použití možnosti 3 nezajistí řádné tlumení ohniska, změní členský stát řízení daného hospodářství z možnosti 3 buď na možnost 1, nebo na možnost 2, jak je stanoveno v písmenech b) a c).

Podmínky uvedené v bodě 4 se okamžitě použijí na hospodářství, kde bylo rozhodnuto o použití možnosti 3.

Členské státy umožňující využití možnosti 3 při řízení ohnisek klasické klusavky vedou záznamy o důvodech a kritériích, z nichž vycházela jednotlivá rozhodnutí o uplatnění.“;

e)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Po usmrcení a úplné likvidaci nebo porážce všech zvířat zjištěných v hospodářství pro lidskou spotřebu v souladu s bodem 2.2.1, s bodem 2.2.2 písm. b) nebo s bodem 2.2.2 písm. c) platí tato omezení:

3.1.

Na hospodářství se musí vztahovat intenzivnější protokol sledování TSE. To zahrnuje vyšetření na přítomnost TSE u zvířat starších 18 měsíců, která uhynula nebo byla usmrcena v hospodářství, avšak nikoli v rámci kampaně eradikace nákazy. To se netýká ovcí genotypu ARR/ARR a koz nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146. Vyšetření se provádí v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C části 3 bodě 3.2.

3.2.

Do hospodářství smějí být přivedena jen tato zvířata:

samci ovcí genotypu ARR/ARR,

samice ovcí nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ,

kozy za předpokladu, že po likvidaci chovu bylo provedeno vyčištění a dezinfekce všech ustájovacích prostor zvířat na pozemku.

3.3.

V hospodářství se smějí používat jen tyto zárodečné produkty plemenných beranů, plemenných kozlů a ovcí a koz:

samci ovcí genotypu ARR/ARR,

sperma beranů genotypu ARR/ARR,

embrya nesoucí alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ,

zárodečné produkty plemenných kozlů a koz ve smyslu opatření, o nichž rozhodl členský stát za účelem vybudování genetické odolnosti v populaci koz v hospodářství.

3.4.

Přesuny zvířat z hospodářství jsou povoleny buď za účelem likvidace, nebo podléhají těmto podmínkám:

a)

za jakýmkoli účelem včetně plemenitby mohou být z hospodářství přesunuta tato zvířata:

ovce ARR/ARR,

bahnice nesoucí jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ za předpokladu, že budou po uplatnění opatření v souladu s bodem 2.2.2 písm. b) (možnost 1), s bodem 2.2.2 písm. c) (možnost 2) nebo s bodem 2.2.2 písm. d) (možnost 3) přesunuty do jiných hospodářství, na něž se vztahuje omezení,

kozy nesoucí alespoň jednu z těchto alel: K222, D146 a S146,

kozy za předpokladu, že budou po uplatnění opatření v souladu s bodem 2.2.2 písm. b) (možnost 1), s bodem 2.2.2 písm. c) (možnost 2) nebo s bodem 2.2.2 písm. d) (možnost 3) přesunuty do jiných hospodářství, na něž se vztahuje omezení;

b)

z hospodářství mohou být přesunuta na přímou porážku pro lidskou spotřebu tato zvířata:

ovce nesoucí alespoň jednu alelu ARR,

kozy,

na základě rozhodnutí členského státu jehňata a kůzlata, která jsou v den porážky mladší tří měsíců,

všechna zvířata, když se členský stát rozhodne použít odchylky stanovené v bodě 2.2.2 písm. b) podbodě i) a v bodě 2.2.2 písm. c) podbodě i);

c)

na základě rozhodnutí členského státu mohou být jehňata a kůzlata výhradně za účelem výkrmu před porážkou přesunuta do jediného jiného hospodářství nacházejícího se na jeho území s výhradou dodržení následujících podmínek:

hospodářství určení neobsahuje žádné ovce ani kozy jiné než ty, které jsou vykrmovány před porážkou,

v závěru výkrmu jsou jehňata a kůzlata pocházející z hospodářství, na něž se vztahují eradikační opatření, převezena přímo na jatka nacházející se na území téhož členského státu, kde jsou poražena nejpozději ve stáří dvanácti měsíců.

3.5.

Omezení uvedená v bodech 3.1. až 3.4. platí i nadále pro hospodářství:

a)

do dne dosažení statusu ARR/ARR u všech ovcí v hospodářství, pokud nejsou v hospodářství chovány žádné kozy, nebo

b)

do dne, kdy všechny kozy v hospodářství ponesou alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146, pokud nejsou v hospodářství chovány žádné ovce, nebo

c)

do dne dosažení statusu ARR/ARR u všech ovcí v hospodářství, a kdy všechny kozy v hospodářství ponesou alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146, nebo

d)

po dobu dvou let ode dne dokončení všech opatření podle bodu 2.2.1, bodu 2.2.2 písm. b) nebo bodu 2.2.2 písm. c), pokud nebyl během tohoto dvouletého období zjištěn žádný případ TSE s výjimkou atypické klusavky. Pokud je během tohoto dvouletého období potvrzen případ atypické klusavky, vztahují se na hospodářství rovněž opatření podle bodu 2.2.3.“;

f)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

V návaznosti na rozhodnutí uplatnit možnost 3 uvedenou v bodě 2.2.2 písm. d) nebo odchylku stanovenou v bodě 2.2.2 písm. c) podbodě iii) se na hospodářství okamžitě použijí tato opatření:

4.1.

Na hospodářství se musí vztahovat intenzivnější protokol sledování TSE. To zahrnuje vyšetření na přítomnost TSE u zvířat starších 18 měsíců, která:

byla poražena pro lidskou spotřebu,

uhynula nebo byla usmrcena v daném hospodářství, avšak nikoli v rámci kampaně eradikace nákazy.

To se netýká ovcí genotypu ARR/ARR a koz nesoucích alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146. Vyšetření se provádí v souladu s laboratorními metodami a protokoly stanovenými v příloze X kapitole C části 3 bodě 3.2.

4.2.

Použijí se podmínky stanovené v bodech 3.2 a 3.3.

Odchylně od bodů 3.2 a 3.3 však členský stát může povolit přivedení a použití v hospodářství:

samců ovcí a jejich spermatu nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ včetně za účelem plemenitby,

samic ovcí nenesoucích žádnou alelu VRQ,

embryí nenesoucích žádnou alelu VRQ,

pokud jsou splněny tyto podmínky:

plemeno zvířete chované v hospodářství je ohroženým plemenem,

plemeno zvířete chované v hospodářství je zařazeno do šlechtitelského programu zaměřeného na zachování plemene prováděného plemenářským spolkem ve smyslu čl. 2 bodu 5 nařízení (EU) 2016/1012 nebo příslušným orgánem v souladu s článkem 38 uvedeného nařízení a

výskyt alely ARR u uvedeného plemene je nízký.

4.3.

Přesun zvířat z hospodářství je povolen buď za účelem likvidace, nebo na přímou porážku pro lidskou spotřebu, nebo podléhá těmto podmínkám:

a)

berani a bahnice genotypu ARR/ARR a kozy nesoucí alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146 mohou být z hospodářství přesunuti za jakýmkoli účelem včetně plemenitby, pokud jsou přesunuti do jiných hospodářství, v nichž se uplatňují opatření v souladu s bodem 2.2.2 písm. c) (možnost 2) nebo s bodem 2.2.2 písm. d) (možnost 3);

b)

na základě rozhodnutí členského státu mohou být jehňata a kůzlata výhradně za účelem výkrmu před porážkou přesunuta do jediného jiného hospodářství nacházejícího se na jeho území s výhradou dodržení následujících podmínek:

hospodářství určení neobsahuje žádné ovce ani kozy jiné než ty, které jsou vykrmovány před porážkou,

v závěru výkrmu jsou jehňata a kůzlata převezena přímo na jatka nacházející se na území téhož členského státu, kde jsou poražena nejpozději ve stáří dvanácti měsíců.

4.4.

Členský stát zajistí, aby z hospodářství nebylo odesíláno žádné sperma, embrya ani vajíčka.

4.5.

Společná pastva všech ovcí a koz v hospodářství s ovcemi a kozami z jiných hospodářství je v období bahnění ovcí a/nebo koz zakázána.

Mimo období bahnění ovcí a/nebo koz podléhá jejich společná pastva omezením, která stanoví členský stát na základě rozumného zvážení všech epizootologických činitelů.

4.6.

Omezení uvedená v bodech 4.1 až 4.5 platí po dobu dvou let od zjištění posledního případu TSE s výjimkou atypické klusavky u hospodářství, kde byla uplatněna možnost 3 stanovená v bodě 2.2.2 písm. d). Pokud je během tohoto dvouletého období potvrzen případ atypické klusavky, vztahují se na hospodářství rovněž opatření podle bodu 2.2.3.“;

3)

v příloze VIII se bod 4.1 oddílu A kapitoly A mění takto:

a)

v písmenu a) se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

v případě ovcí mají genotyp prionového proteinu ARR/ARR a v případě koz nesou alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146, pokud nepocházejí z hospodářství podléhajícího omezením podle přílohy VII kapitoly B bodů 3 a 4;“;

b)

v písmenu b) se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

v případě ovcí mají genotyp prionového proteinu ARR/ARR a v případě koz nesou alespoň jednu z alel K222, D146 nebo S146, pokud nepocházejí z hospodářství podléhajícího omezením podle přílohy VII kapitoly B bodů 3 a 4;“;

c)

v písmenu d) se podbody i), ii) a iii) nahrazují tímto:

„i)

plemeno zvířete je ohroženým plemenem;

ii)

zvířata jsou zapsaná v plemenné knize pro dané plemeno v členském státě odeslání. Tato plemenná kniha je zřízená a spravovaná plemenářským spolkem uznaným v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012 nebo příslušným orgánem tohoto členského státu v souladu s článkem 38 uvedeného nařízení. Zvířata mají být rovněž zapsaná v plemenné knize pro dané plemeno v členském státě určení. Tato plemenná kniha je rovněž zřízená a spravovaná plemenářským spolkem uznaným v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012 nebo příslušným orgánem tohoto členského státu v souladu s článkem 38 uvedeného nařízení;

iii)

plemenářské spolky nebo příslušné orgány uvedené v podbodě ii) provádějí v členském státě odeslání a v členském státě určení šlechtitelský program zaměřený na zachování uvedeného plemene;“;

d)

v písmenu d) se první a druhý pododstavec podbodu v) nahrazují tímto:

„poté, co byla zvířata, která nesplňují požadavky stanovené v písmenech a) a b), přivezena do přijímajícího hospodářství v členském státě určení, přesuny všech ovcí a koz v tomto hospodářství se omezí v souladu s bodem 3.4 kapitoly B přílohy VII na dobu tří let. V případě, že členský stát určení vykazuje zanedbatelné riziko klasické klusavky nebo má schválený vnitrostátní program tlumení klusavky, zachovává se toto omezení po dobu sedmi let.

Odchylně od prvního pododstavce tohoto písmene se takové omezení obchodu uvnitř Unie nebo přesunů zvířat uvnitř členského státu neuplatní na zvířata patřící k ohroženému plemeni, která jsou určena pro hospodářství, kde se toto ohrožené plemeno chová. Plemeno se zařadí do šlechtitelského programu zaměřeného na zachování plemene a prováděného plemenářským spolkem ve smyslu čl. 2 bodu 5 nařízení (EU) 2016/1012 nebo příslušným orgánem v souladu s článkem 38 uvedeného nařízení.“


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).

(*5)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66).“;“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU