(EU) 2020/770Nařízení Komise (EU) 2020/770 ze dne 8. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro myklobutanil, napropamid a sintofen v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 184, 12.6.2020, s. 1-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. července 2020 Nabývá účinnosti: 2. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/770

ze dne 8. června 2020,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro myklobutanil, napropamid a sintofen v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro myklobutanil byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro napropamid byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Pro sintofen nebyly v nařízení (ES) č. 396/2005 stanoveny žádné MLR, a jelikož tato účinná látka není uvedena v příloze IV uvedeného nařízení, platí pro ni standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokud jde o myklobutanil, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko k přezkumu stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil zvýšit nebo zachovat stávající MLR pro jablka, hrušky, kdoule, mišpuli obecnou/německou, mišpuli japonskou/lokvát, meruňky, třešně, broskve, švestky, stolní hrozny a moštové hrozny. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR u jahod, ostružin, angreštu (červeného, zeleného a žlutého), banánů, rajčat, lilku/baklažánu, melounů cukrových, dýní, melounů vodních, kozlíčku polníčku, fazolových lusků, artyčoků, chmele, řepy cukrovky (kořen), prasat (svalovina, tuk, játra a ledviny), skotu (svalovina, tuk, játra, ledviny), ovcí (svalovina, tuk, játra, ledviny), koz (svalovina, tuk, játra, ledviny), koňovitých (svalovina, tuk, játra, ledviny), drůbeže (svalovina, tuk, játra), mléka (kravské, ovčí, kozí, kobylí) a ptačích vajec, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro tyto produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(3)

Pokud jde o napropamid, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil snížit MLR pro mandle, jedlé kaštany, lískové ořechy, pekanové ořechy, piniové oříšky, pistácie, vlašské ořechy, jablka, hrušky, kdoule, mišpuli obecnou/německou, mišpuli japonskou/lokvát, meruňky, třešně, broskve, švestky, brambory, celer bulvový, křen, ředkve, brukev řepku tuřín, brukev řepák vodnici, rajčata, lilek/baklažán, brokolici, květák, kapustu růžičkovou, zelí hlávkové, kozlíček polníček, roketu setou/rukolu, fazolové lusky, lněná semena, maková semena, sezamová semena, slunečnicová semena, semena řepky olejky, sójové boby, hořčičná semena, bavlníková semena, dýňová semena, semena světlice barvířské, semena brutnáku lékařského, semena lničky seté, konopná semena a semena skočce obecného. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, jahody, ostružiny, ostružiny ostružiníku ježiníku, maliny (červené a žluté), borůvky, brusinky, rybíz (černý, červený a bílý), angrešt (červený, zelený a žlutý), šípky, bezinky, byliny a jedlé květy, bylinné čaje (z květů, listů a bylin, kořenů a jakékoli jiné části rostliny) a koření, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro tyto produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(4)

Pokud jde o sintofen, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko k přezkumu stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Pokud jde o MLR pro pšenici, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Pro tuto látku neexistují žádná jiná povolení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měl by být tento MLR stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na úrovni určené úřadem. Tento MLR bude přezkoumán; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(5)

Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití příslušného přípravku na ochranu rostlin povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(6)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek dospěly tyto laboratoře k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(7)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(8)

Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových MLR a jejich připomínky byly zohledněny.

(9)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Aby se umožnilo běžné uvádění na trh, zpracovávání a spotřeba produktů, mělo by toto nařízení stanovit přechodnou úpravu pro produkty, které byly vyprodukovány v souladu s právními předpisy před příslušnou změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(11)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 2. ledna 2021 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 070, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5392.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5394.

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5406.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se nahrazuje sloupec pro myklobutanil a doplňují nové sloupce pro napropamid a sintofen takto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

„Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a)

Myklobutanil (suma konstitučních izomerů) (R)

Napropamid (suma izomerů)

Sintofen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0,01*

0110000

Citrusové plody

0,01*

0,01* (+)

 

0110010

Grapefruity

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01*

0,01*

 

0120010

Mandle

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,6 (+)

0,01*

 

0130010

Jablka

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,01*

 

0140010

Meruňky

3

 

 

0140020

Třešně

3

 

 

0140030

Broskve

3

 

 

0140040

Švestky

2

 

 

0140990

Ostatní (2)

2

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0151000

a)

hrozny

1,5 (+)

0,01*

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

0152000

b)

jahody

1,5 (+)

0,01* (+)

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0,01* (+)

 

0153010

Ostružiny

0,8 (+)

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,01*

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

0,01*

 

 

0153990

Ostatní (2)

0,01*

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

0,01*

0,02* (+)

 

0154020

Klikvy

0,01*

0,02* (+)

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

0,9

0,02* (+)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0,8 (+)

0,02* (+)

 

0154050

Šípky

0,01*

0,02* (+)

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

0,01*

0,01*

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0,6 (+)

0,01*

 

0154080

Bez černý / bezinky

0,01*

0,02* (+)

 

0154990

Ostatní (2)

0,01*

0,01*

 

0160000

Různé ovoce s

 

0,01*

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0161010

Datle

0,01*

 

 

0161020

Fíky

0,01*

 

 

0161030

Stolní olivy

0,01*

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01*

 

 

0161050

Karamboly

0,01*

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,6 (+)

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01*

 

 

0161990

Ostatní (2)

0,01*

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01*

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

0163010

Avokádo

0,01*

 

 

0163020

Banány

3 (+)

 

 

0163030

Mango

0,01*

 

 

0163040

Papája

0,01*

 

 

0163050

Granátová jablka

0,01*

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01*

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

0,01*

 

 

0163080

Ananas

0,01*

 

 

0163090

Chlebovník

0,01*

 

 

0163100

Durian cibetkový

0,01*

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01*

 

 

0163990

Ostatní (2)

0,01*

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,06

0,01*

0,01*

0211000

a)

brambory

 

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

 

0213040

Křen

 

 

 

0213050

Topinambury

 

 

 

0213060

Pastinák

 

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

 

0213080

Ředkve

 

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

 

0213990

Ostatní (2)

 

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,06

0,01*

0,01*

0220010

Česnek

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

0220990

Ostatní (2)

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,01*

0,01*

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

0231010

Rajčata

0,6 (+)

 

 

0231020

Paprika setá

3

 

 

0231030

Lilek/baklažán

0,2 (+)

 

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,01*

 

 

0231990

Ostatní (2)

0,01*

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,2

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

0232030

Cukety

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,3

 

 

0233010

Melouny cukrové

(+)

 

 

0233020

Dýně

(+)

 

 

0233030

Melouny vodní

(+)

 

 

0233990

Ostatní (2)

(+)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01*

 

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01*

 

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,05

 

0,01*

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0,01*

 

0241010

Brokolice

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0,01*

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0,05*

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

0,05*

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

 

0,01*

0251010

Kozlíček polníček

9 (+)

0,05

 

0251020

Locika setá

0,05

0,01*

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0,05

0,01*

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0,05

0,01*

 

0251050

Barborky

0,05

0,01*

 

0251060

Roketa setá / rukola

0,05

0,05

 

0251070

Červená hořčice

0,05

0,05

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0,05

0,05

 

0251990

Ostatní (2)

0,05

0,01*

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,05

0,01*

0,01*

0252010

Špenát

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,05

0,01*

0,01*

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,05

0,01*

0,01*

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,05

0,01*

0,01*

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,05

0,05 (+)

0,02*

0256010

Kerblík

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

 

0,01*

0,01*

0260010

Fazolové lusky

0,8 (+)

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,01*

 

 

0260030

Hrachové lusky

0,01*

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,01*

 

 

0260050

Čočka

0,01*

 

 

0260990

Ostatní (2)

0,01*

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01*

0,01*

0270010

Chřest

0,01*

 

 

0270020

Kardy

0,01*

 

 

0270030

Celer řapíkatý

0,01*

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

0,06

 

 

0270050

Artyčoky

0,8 (+)

 

 

0270060

Pór

0,06

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,01*

 

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01*

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01*

 

 

0270990

Ostatní (2)

0,01*

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01*

0,01*

0,01*

0280010

Pěstované houby

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01*

0,01*

0,01*

0300000

LUŠTĚNINY

0,01*

0,01*

0,01*

0300010

Fazole

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01*

 

0,01*

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,02

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,01*

 

0401030

Maková semena

 

0,02

 

0401040

Sezamová semena

 

0,02

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0,02

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0,02

 

0401070

Sójové boby

 

0,02

 

0401080

Hořčičná semena

 

0,02

 

0401090

Bavlníková semena

 

0,02

 

0401100

Dýňová semena

 

0,02

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,02

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,02

 

0401130

Semena lničky seté

 

0,02

 

0401140

Konopná semena

 

0,02

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0,02

 

0401990

Ostatní (2)

 

0,01*

 

0402000

Olejnaté plody

 

0,01*

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01*

0,01*

0,01*

0500010

Ječmen

 

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

0500060

Rýže

 

 

 

0500070

Žito

 

 

 

0500080

Čirok

 

 

 

0500090

Pšenice

 

 

(+)

0500990

Ostatní (2)

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05*

0,05*

0,05*

0610000

Čaje

 

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

(+)

 

0631000

a)

květů

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

 

0700000

CHMEL

6 (+)

0,05*

0,05*

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

0810000

Semena

0,05*

0,05*

0,05*

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

0820000

Plody

0,05*

0,05* (+)

0,05*

0820010

Nové koření

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

0830000

Kůra

0,05*

0,05*

0,05*

0830010

Skořice

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05*

0,05*

0,05*

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05*

0,05*

0,05*

0840040

Křen (11)

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05*

0,05*

0,05*

0850000

Pupeny

0,05*

0,05*

0,05*

0850010

Hřebíček

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05*

0,05*

0,05*

0860010

Šafrán

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05*

0,05*

0,05*

0870010

Muškátový květ

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01*

0,01*

0,01*

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

(+)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

 

0900990

Ostatní (2)

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

1010000

Komodity z

0,01*

0,01*

0,01*

1011000

a)

prasat

(+)

 

 

1011010

Svalovina

 

 

 

1011020

Tuk

 

 

 

1011030

Játra

 

 

 

1011040

Ledviny

 

 

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1011990

Ostatní (2)

 

 

 

1012000

b)

skotu

(+)

 

 

1012010

Svalovina

 

 

 

1012020

Tuk

 

 

 

1012030

Játra

 

 

 

1012040

Ledviny

 

 

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1012990

Ostatní (2)

 

 

 

1013000

c)

ovcí

(+)

 

 

1013010

Svalovina

 

 

 

1013020

Tuk

 

 

 

1013030

Játra

 

 

 

1013040

Ledviny

 

 

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1013990

Ostatní (2)

 

 

 

1014000

d)

koz

(+)

 

 

1014010

Svalovina

 

 

 

1014020

Tuk

 

 

 

1014030

Játra

 

 

 

1014040

Ledviny

 

 

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1014990

Ostatní (2)

 

 

 

1015000

e)

koňovitých

(+)

 

 

1015010

Svalovina

 

 

 

1015020

Tuk

 

 

 

1015030

Játra

 

 

 

1015040

Ledviny

 

 

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1015990

Ostatní (2)

 

 

 

1016000

f)

drůbeže

(+)

 

 

1016010

Svalovina

 

 

 

1016020

Tuk

 

 

 

1016030

Játra

 

 

 

1016040

Ledviny

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

(+)

 

 

1017010

Svalovina

 

 

 

1017020

Tuk

 

 

 

1017030

Játra

 

 

 

1017040

Ledviny

 

 

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

 

1017990

Ostatní (2)

 

 

 

1020000

Mléko

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1020010

Kravské

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1030010

Slepičí

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05*

0,05*

0,05*

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01* (+)

0,01*

0,01*

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

(*)

Mez stanovitelnosti

(a)

Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

Myklobutanil (suma konstitučních izomerů) (R)

(R)

= Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

 

Myklobutanil – kód 1000000 kromě 1040000: volné a konjugované tvary alfa- (3-hydroxybutyl) - alfa - (4-chlorfenyl) - 1H -1,2,4-triazol - 1-propannitril (RH9090), vyjádřeno jako myklobutanil

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se derivátů metabolitů triazolu (TDM) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130000 Jádrové ovoce

0130010 Jablka

0130020 Hrušky

0130030 Kdoule

0130040 Mišpule obecná/německá

0130050 Mišpule japonská / lokvát

0130990 Ostatní (2)

0151000 a) hrozny

0151010 Hrozny stolní

0151020 Hrozny moštové

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o polních studiích plodin, které jsou součástí osevního postupu, včetně údajů týkajících se derivátů metabolitů triazolu (TDM), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0152000 b) jahody

0153010 Ostružiny

0154040 Angrešt (červený, zelený a žlutý)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace týkající se derivátů metabolitů triazolu (TDM) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0154070 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0161060 Tomel japonský / kaki churma / persimon

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin s ošetřením po sklizni nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0163020 Banány

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o polních studiích plodin, které jsou součástí osevního postupu, včetně údajů týkajících se derivátů metabolitů triazolu (TDM), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231010 Rajčata

0231030 Lilek/baklažán

0233010 Melouny cukrové

0233020 Dýně

0233030 Melouny vodní

0233990 Ostatní (2)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin u listové zeleniny, včetně údajů týkajících se derivátů metabolitů triazolu (TDM), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251010 Kozlíček polníček

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin u luštěnin a olejnatých semen nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0260010 Fazolové lusky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin u listové zeleniny nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0270050 Artyčoky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, analytických metodách a metabolismu plodin u listové zeleniny nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0700000 CHMEL

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o polních studiích plodin, které jsou součástí osevního postupu, včetně údajů týkajících se derivátů metabolitů triazolu (TDM), nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0900010 Řepa cukrovka (kořen)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011000 a) prasat

1011010 Svalovina

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011020 Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011030 Játra

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011040 Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990 Ostatní (2)

1012000 b) skotu

1012010 Svalovina

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012020 Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012030 Játra

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012040 Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990 Ostatní (2)

1013000 c) ovcí

1013010 Svalovina

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1013020 Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1013030 Játra

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1013040 Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1013050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013990 Ostatní (2)

1014000 d) koz

1014010 Svalovina

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1014020 Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1014030 Játra

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1014040 Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1014050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014990 Ostatní (2)

1015000 e) koňovitých

1015010 Svalovina

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1015020 Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1015030 Játra

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1015040 Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1015050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015990 Ostatní (2)

1016000 f) drůbeže

1016010 Svalovina

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1016020 Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1016030 Játra

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1016040 Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1016050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1016990 Ostatní (2)

1017000 g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

1017010 Svalovina

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1017020 Tuk

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1017030 Játra

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1017040 Ledviny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1017050 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1017990 Ostatní (2)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1020000 Mléko

1020010 Kravské

1020020 Ovčí

1020030 Kozí

1020040 Kobylí

1020990 Ostatní (2)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1030000 Ptačí vejce

1030010 Slepičí

1030020 Kachní

1030030 Husí

1030040 Křepelčí

1030990 Ostatní (2)

1050000 Obojživelníci a plazi

1060000 Suchozemští bezobratlí živočichové

1070000 Volně žijící suchozemští obratlovci

Napropamid (suma izomerů)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110000 Citrusové plody

0110010 Grapefruity

0110020 Pomeranče

0110030 Citrony

0110040 Kyselé lajmy

0110050 Mandarinky

0110990 Ostatní (2)

0152000 b) jahody

0153000 c) ovoce z keřů

0153010 Ostružiny

0153020 Ostružiny ostružiníku ježiníku

0153030 Maliny (červené a žluté)

0153990 Ostatní (2)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0154010 Brusnice/borůvky

0154020 Klikvy

0154030 Rybíz (bílý, černý, červený)

0154040 Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0154050 Šípky

0154080 Bez černý / bezinky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0256000 f) bylinky a jedlé květy

0256010 Kerblík

0256020 Pažitka

0256030 Celerová nať

0256040 Petrželová nať

0256050 Šalvěj lékařská

0256060 Rozmarýn lékařský

0256070 Tymián

0256080 Bazalka pravá a jedlé květy

0256090 Vavřín / bobkový list

0256100 Estragon

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0630000 Bylinné čaje z

0631000 a) květů

0631010 Heřmánek

0631020 Ibišek súdánský

0631030 Růže

0631040 Jasmín

0631050 Lípa

0631990 Ostatní (2)

0632000 b) listů a nadzemních částí rostlin

0632010 Jahodník

0632020 Roibos

0632030 Cesmína paraguayská / yerba maté

0632990 Ostatní (2)

0633000 c) kořenů

0633010 Kozlík lékařský / baldrián

0633020 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

0633990 Ostatní (2)

0639000 d) veškerých jiných částí rostlin

0820000 Plody

0820010 Nové koření

0820020 Žlutodřev

0820030 Kmín kořenný

0820040 Kardamom

0820050 Jalovcové bobule

0820060 Pepř (bílý, černý a zelený)

0820070 Vanilka

0820080 Tamarind / indické datle

0820990 Ostatní (2)

Sintofen

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 12. června 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500090 Pšenice“

2)

Příloha III se mění takto:

a)

v části A se sloupec pro napropamid zrušuje.

b)

v části B se sloupec pro myklobutanil zrušuje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU