(EU) 2020/761Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi

Publikováno: Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 24-252 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 185/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/761

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 66 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (3), a zejména na čl. 9 písm. a) až d) a čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla týkající se správy celních kvót a zvláštního zacházení při dovozu třetími zeměmi. Svěřuje rovněž Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby bylo zajištěno řádné fungování správy celních kvót v novém právním rámci, je nutno přijmout prostřednictvím těchto aktů určitá pravidla. Tyto akty by měly nahradit určitý počet aktů, kterými se stanoví společná pravidla nebo zvláštní odvětvová pravidla na základě aktů přijatých podle čl. 43 odst. 2 nebo článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), jež jsou zrušeny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 (4).

(2)

Unie se v mezinárodních dohodách a v aktech přijatých podle čl. 43 odst. 2 a článku 207 SFEU zavázala k otevření celních kvót pro některé zemědělské produkty a v některých případech ke správě těchto kvót. V určitých případech podléhá dovoz produktů v rámci těchto celních kvót povinnosti předložit dovozní licenci. Nařízení Komise a prováděcí nařízení Komise, která tyto kvóty otevřela a která stanoví zvláštní pravidla, jsou nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 zrušena. Je vhodné zachovat dotyčná pravidla v tomto nařízení.

(3)

Pro všechny celní kvóty pro zemědělské a jiné produkty spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení by mělo být stanoveno roční kvótové období v délce dvanácti po sobě jdoucích měsíců. V některých případech je vhodné stanovit v rámci ročního kvótového období několik podobdobí, zejména v případě, je-li to stanoveno v mezinárodní dohodě.

(4)

Aby byla zajištěna řádná správa celních kvót, měla by být stanovena minimální nebo maximální množství, o něž lze v rámci celních kvót zažádat.

(5)

Za účelem zjednodušení a zvýšení účinnosti a efektivnosti správních a kontrolních mechanismů by měly být stanoveny společné podmínky pro správu dovozních celních kvót podléhajících dovozním licencím. Tyto celní kvóty by měly být spravovány udělením licencí v poměru k celkovým požadovaným množstvím (dále jen „metoda souběžného zkoumání“). Měla by být rovněž stanovena pravidla pro podávání žádostí a vydávání licencí, která by se měla používat spolu s pravidly obsaženými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (5) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1239 (6).

(6)

Některé mezinárodní dohody vyžadují, aby byly celní kvóty spravovány metodou založenou na dokladech vydaných třetími zeměmi. Tato metoda vyžaduje, aby přidělení licencí odpovídalo množstvím uvedeným v dokladech vydaných třetími zeměmi. Je proto nezbytné stanovit zvláštní pravidla pro tento způsob správy. Doklady by měly být vydány orgánem uznaným třetí zemí a měly by splňovat určité podmínky.

(7)

Aby byla zajištěna transparentnost při správě celních kvót podléhajících dovozním licencím, měly by příslušné orgány na požádání poskytnout relevantní informace jakémukoli hospodářskému subjektu, který má zájem o obchodování s dotčeným produktem. Aby mohly hospodářské subjekty požádat o dostupná množství v rámci celní kvóty, měla by Komise zveřejnit celkové množství v rámci celní kvóty, pro něž lze podávat žádosti, a počátek a konec lhůty pro podávání žádostí. V souladu se zásadami Dohody WTO o dovozním licenčním řízení (7) a ministerským rozhodnutím z Bali (8) by měly být rovněž zveřejněny jakékoli odchylky od pravidel týkajících se postupů udělování licencí nebo seznamu produktů podléhajících dovozní licenci nebo změny těchto pravidel.

(8)

Je nezbytné stanovit příslušnou částku jistoty za licence, které mají být vydány v rámci celních kvót, aby se zaručilo, že produkty budou propuštěny do volného oběhu v Unii nebo vyvezeny z Unie během doby platnosti licence.

(9)

Aby se usnadnila správa některých citlivých a vysoce požadovaných celních kvót a určitých celních kvót, u nichž v minulosti došlo k obcházení pravidel, je v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 zaveden zvláštní elektronický systém. Měla by být stanovena pravidla týkající se postupů a lhůt pro předkládání dokumentů a prohlášení prostřednictvím tohoto elektronického systému.

(10)

Měla by být stanovena pravidla pro vydávání licencí. Zejména je vhodné stanovit použití přídělového koeficientu, pokud množství, na něž se vztahují žádosti o licence, překročí množství dostupná pro dotyčné dovozní celní kvótové období.

(11)

Je nezbytné stanovit dobu platnosti licencí vydaných v rámci celních kvót, aby bylo možno určit, kdy je splněna povinnost týkající se dovozu nebo vývozu.

(12)

V zájmu stávajících dovozců česneku, kteří obvykle dovážejí významné množství česneku, je k zajištění vstupu nových dovozců na trh nutno rozlišovat mezi tradičními a novými dovozci česneku pocházejícího z Argentiny. Je nutno vymezit tyto dvě kategorie dovozců a stanovit určitá kritéria týkající se žadatelů a používání dovozních licencí. V rámci zjednodušení správy dovozních celních kvót pro česnek byla pořadová čísla dovozních celních kvót pro česnek pocházející z Číny a jiných třetích zemí (kromě Číny a Argentiny) nahrazena novými čísly. Změna pořadových čísel by neměla ovlivnit kontinuitu těchto celních kvót, pokud jde mimo jiné o výpočet referenčního množství v příslušných případech, zejména pro účely přechodných ustanovení uvedených v článku 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760. To samé platí pro dovozní celní kvóty pro houby pocházející z Číny a jiných třetích zemí (kromě Číny), jimž byla přidělena nová pořadová čísla.

(13)

Množství, která se přidělí uvedeným kategoriím dovozců, by se měla určit na základě skutečně dovezených množství, a nikoli na základě vydaných dovozních licencí. Žádosti o dovozní licence pro dovoz česneku z Argentiny předložené oběma kategoriemi dovozců by měly podléhat určitým omezením, jako je referenční množství u tradičních dovozců. Tato omezení jsou nezbytná nejen pro zajištění hospodářské soutěže mezi dovozci, ale zároveň umožňují dovozcům, kteří jsou skutečně zapojeni do obchodní činnosti na trhu s ovocem a zeleninou, obhajovat své legitimní obchodní postavení vůči jiným dovozcům a vylučují možnost, že by trh mohl ovládnout jediný dovozce.

(14)

Za účelem zlepšení kontrol a zabránění riziku odklonu obchodu na základě nepřesných osvědčení o původu a jiných dokladů by měl být zachován stávající systém osvědčení o původu pro česnek a požadavek, aby byl česnek dopraven do Unie přímo ze třetí země původu. S ohledem na dodatečné informace by měl být seznam třetích zemí rozšířen. Tato osvědčení o původu by měly vydávat příslušné vnitrostátní orgány v souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (9).

(15)

Za účelem ověření souladu s podmínkami celních kvót by měl být dovoz v rámci celních kvót pro produkty kategorie „baby beef“, pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso a pro zmrazené šlašité části bránice skotu podmíněn předložením osvědčení o pravosti, které potvrzuje, že zboží pochází ze země vydávající osvědčení a že přesně odpovídá definici stanovené v mezinárodní dohodě. Měl by být zaveden vzor osvědčení o pravosti a měla by být stanovena podrobná pravidla pro používání osvědčení o pravosti, která byla vydána podle tohoto vzoru.

(16)

Unie má možnost určit, kteří dovozci mohou dovážet sýry pocházející z Evropské unie do Spojených států amerických v rámci zvláštní kvóty. Aby mohla Unie maximalizovat hodnotu dané kvóty, je nezbytné stanovit postup pro určování dovozců na základě vývozních licencí přidělených pro dotyčné produkty.

(17)

S ohledem na zvláštnosti období bezcelního dovozu kukuřice do Španělska a Portugalska a čiroku do Španělska by měla být pro dotčené členské státy přijata zvláštní ustanovení, pokud jde o lhůtu pro podávání žádostí o licence, předkládání žádostí o licence a licence pro kukuřici a čirok.

(18)

S cílem zajistit bezproblémový přechod na pravidla stanovená tímto nařízením, splnit povinnost oznámit nová pravidla před jejich použitím Světové obchodní organizaci a poskytnout dostatek času hospodářským subjektům na to, aby se přizpůsobily povinnosti zaregistrovat se ve vyhrazeném elektronickém systému a předložily prostřednictvím tohoto elektronického systému prohlášení o nezávislosti v případě určitých nadměrně požadovaných celních kvót, je vhodné stanovit odklad vstupu tohoto nařízení v platnost.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví společná pravidla pro správu celních kvót uvedených v příloze I pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních a vývozních licencí, zejména pokud jde o:

a)

celní kvótová období;

b)

maximální množství, o něž lze zažádat;

c)

podávání žádostí o dovozní a vývozní licence;

d)

údaje, které mají být uvedeny v některých kolonkách žádostí o dovozní a vývozní licence a dovozních a vývozních licencí;

e)

nepřípustnost žádostí o dovozní a vývozní licence;

f)

jistotu, která má být složena při podání žádosti o dovozní nebo vývozní licenci;

g)

přídělový koeficient a pozastavení podávání žádostí o licence;

h)

vydávání dovozních a vývozních licencí;

i)

dobu platnosti dovozních a vývozních licencí;

j)

důkaz o propuštění do volného oběhu;

k)

důkaz o původu;

l)

oznamování příslušných množství Komisi;

m)

oznamování informací v souvislosti s elektronickým systémem LORI, osvědčeními o pravosti a osvědčeními „Inward Monitoring Arrangement“ (IMA 1) Komisi.

Otevírá rovněž dovozní a vývozní celní kvóty pro konkrétní zemědělské produkty a stanoví zvláštní pravidla pro správu těchto celních kvót.

Článek 2

Další platná pravidla

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (10), prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (11) a prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 a (EU) 2016/1239.

HLAVA II

SPOLEČNÁ PRAVIDLA

Článek 3

Celní kvóty uvedené v příloze I

1.   Každá dovozní celní kvóta se určuje pořadovým číslem.

2.   Dovozní a vývozní celní kvóty jsou stanoveny v příloze I spolu s těmito informacemi:

a)

pořadovým číslem dovozní celní kvóty a popisem vývozních celních kvót;

b)

odvětvím produktů;

c)

druhem celní kvóty – dovozní, nebo vývozní;

d)

způsobem správy;

e)

případně povinností hospodářských subjektů prokázat referenční množství v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760;

f)

případně povinností hospodářských subjektů předložit důkaz o obchodu v souladu s článkem 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760;

g)

případně datem skončení platnosti licence;

h)

případně povinností hospodářských subjektů zaregistrovat se před podáním žádosti o licenci v elektronickém systému pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů za účelem vydávání licencí (LORI), jak je uvedeno v článku 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760.

Článek 4

Celní kvótové období

1.   Celní kvóty se otevírají na období dvanácti po sobě jdoucích měsíců (dále jen „celní kvótové období“). Celní kvótová období mohou být rozdělena na podobdobí.

2.   Celní kvótová období a případně podobdobí a celkové množství dostupné pro dané celní kvótové období jsou pro každou celní kvótu stanoveny v přílohách II až XIII.

Článek 5

Maximální množství, o něž lze zažádat

1.   Množství, jež je předmětem žádosti, nepřekročí celkové množství, které je pro dané celní kvótové období nebo podobdobí dostupné.

2.   Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, je dostupným množstvím celkové nepřidělené množství pro zbývající celní kvótové období nebo podobdobí.

3.   Dostupné množství zahrnuje množství nevyužité v předchozím celním kvótovém podobdobí.

Článek 6

Podávání žádostí o dovozní a vývozní licence

1.   Žádosti o dovozní a vývozní licence se podávají během prvních sedmi kalendářních dnů měsíce, který předchází začátku celního kvótového období, a během prvních sedmi kalendářních dnů každého měsíce během celního kvótového období s výjimkou prosince, kdy se žádosti nepodávají.

2.   Odchylně od odstavce 1 se žádosti o dovozní a vývozní licence platné ode dne 1. ledna podávají od 23. do 30. listopadu předchozího roku.

3.   Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, podávají hospodářské subjekty, které žádají o licence, pouze jednu přípustnou žádost měsíčně pro jednu celní kvótu. V měsíci listopadu mohou hospodářské subjekty podat pro každou celní kvótu dvě žádosti: jednu žádost o licence platné od prosince a druhou žádost pro licence platné od ledna. Na dovozní celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných vyvážejícími zeměmi a na vývozní celní kvóty spravované třetími zeměmi se vztahují články 71, resp. 72.

4.   Pokud žadatel podá více žádostí o celní kvótu, než je maximální počet stanovený v odstavci 3, není přípustná žádná ze žádostí předložených pro danou celní kvótu a složená jistota propadá.

5.   Odchylně od odstavce 3 mohou hospodářské subjekty v případě, že se celní kvóta vztahuje na různé kódy KN, původ nebo odlišné celní sazby, podat jednou za měsíc žádosti pro různé kódy KN nebo země původu či jiné celní sazby. Tyto žádosti se podávají současně. Orgány vydávající licence je považují za jedinou žádost.

Článek 7

Údaje, které mají být uvedeny v některých kolonkách žádostí o dovozní a vývozní licence

1.   Níže uvedené kolonky formulářů žádostí o dovozní a vývozní licence podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 se vyplňují takto:

a)

v kolonce 20 formuláře žádosti o dovozní licenci se uvede:

i)

pořadové číslo dovozní celní kvóty;

ii)

valorické (ad valorem) a specifické clo („celní sazba v rámci celní kvóty“) použitelné na dotčený produkt;

b)

je-li tak stanoveno v příloze II až XIII tohoto nařízení, v kolonce 7 formuláře žádosti o vývozní licenci se uvede země určení a zaškrtne se políčko „ano“;

c)

je-li tak stanoveno v příloze II až XIII tohoto nařízení, v kolonce 8 formuláře žádosti o dovozní licenci se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

2.   Členské státy, které mají elektronický systém pro podávání žádostí a registraci, zaznamenají údaje uvedené v odstavci 1 do tohoto systému.

Článek 8

Nepřípustnost žádostí o dovozní a vývozní licence

1.   Žádosti o licence, které jsou neúplné či nesplňují kritéria stanovená v tomto nařízení, v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 a v prováděcím nařízení (EU) 2016/1239, se prohlásí za nepřípustné.

2.   Pokud orgán vydávající licence prohlásí žádost o licenci za nepřípustnou, oznámí hospodářskému subjektu své rozhodnutí o nepřípustnosti žádosti písemně spolu s odůvodněním tohoto rozhodnutí. V tomto oznámení jsou hospodářskému subjektu poskytnuty informace o právu na odvolání proti rozhodnutí o nepřípustnosti, o příslušném postupu a o lhůtách pro podání odvolání.

3.   Žádost o licenci nesmí být prohlášena za nepřípustnou pro drobné administrativní chyby, které nemění podstatné prvky žádosti.

4.   Celní zprostředkovatelé nebo celní zástupci žadatele nejsou oprávněni žádat o licence v rámci celních kvót spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení. Nesmí být držiteli licencí vydaných na základě tohoto nařízení.

Článek 9

Jistota, která má být složena při podání žádosti o dovozní nebo vývozní licenci

Je-li vydání licence podmíněno složením jistoty podle článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, složí žadatel u orgánu vydávajícího licence jistotu před uplynutím lhůty pro podání žádosti, a to ve výši stanovené pro každou celní kvótu v přílohách II až XIII tohoto nařízení.

Článek 10

Přídělový koeficient a pozastavení podávání žádostí o licence

1.   S výjimkou dovozních celních kvót spravovaných na základě dokladů vydaných třetími zeměmi a vývozních celních kvót spravovaných třetími zeměmi vypočítá Komise pro každou celní kvótu přídělový koeficient. Členské státy použijí koeficient na množství, na která se vztahují jednotlivé žádosti o licenci oznámené Komisi. Přídělový koeficient se vypočítá na základě informací oznámených členskými státy pomocí metody uvedené v odstavci 3.

2.   Komise zveřejní přídělový koeficient pro každou celní kvótu prostřednictvím příslušných internetových stránek nejpozději 22. den měsíce, v němž členské státy oznámily Komisi požadovaná množství. Byla-li žádost podána ve dnech 23. až 30. listopadu, zveřejní se přídělový koeficient nejpozději dne 14. prosince.

3.   Není-li v hlavě III stanoveno jinak, přídělový koeficient pro licence nepřekročí 100 % a vypočítá se takto: [(dostupné množství / požadované množství) × 100] %. Přídělový koeficient se zaokrouhlí na šest číslic. Komise přídělový koeficient upraví, aby zajistila, že množství, která jsou k dispozici pro dovozní nebo vývozní celní kvótové období nebo podobdobí, nejsou překročena.

4.   Je-li množství v rámci kvóty pro určité podobdobí nebo podle systému měsíčního podávání žádostí vyčerpáno, pozastaví Komise podávání dalších žádostí do konce celního kvótového období nebo podobdobí. Pozastavení se zruší, pokud začnou být v témže celním kvótovém období množství znovu dostupná na základě oznámení o nevyužitém množství. Komise vyrozumí orgány vydávající licence v členských státech o pozastavení, o jeho zrušení a o dostupném množství v rámci celní kvóty prostřednictvím příslušných internetových stránek.

5.   Dovozní a vývozní licence se vydávají pro množství vypočítaná vynásobením množství v žádostech o dovozní nebo vývozní licenci přídělovým koeficientem. Množství vyplývající z použití přídělového koeficientu se zaokrouhlí dolů na nejbližší jednotku.

6.   Množství, která nebyla během daného podobdobí přidělena nebo využita, se určí na základě informací, které členské státy oznámily Komisi. Tato množství se připočítají k množstvím, která jsou k dispozici pro přerozdělení v rámci téhož dovozního nebo vývozního celního kvótového období.

7.   Před výpočtem přídělového koeficientu pro celní kvóty, u nichž je vyžadována předchozí povinná registrace hospodářských subjektů podle článku 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, může Komise příslušný orgán vydávající licence požádat, aby ověřil záznam žadatelů v systému LORI. Tento požadavek se podává do 13:00 h bruselského času 15. dne měsíce, v němž členské státy oznámily požadovaná množství. Pro množství oznámená do 6. prosince se však tento požadavek podává do 8. prosince do 13:00 h bruselského času. Orgány vydávající licence poskytnou Komisi e-mailovou adresu, na kterou by měly být požadavky zasílány.

8.   Orgány vydávající licence odpoví na požadavky Komise uvedené v odstavci 7 před 13:00 h bruselského času 21. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byl požadavek podán.

9.   V případě požadavků podaných do 8. prosince odpoví orgán vydávající licence před 7. lednem 13:00 h bruselského času.

10.   Pokud orgán vydávající licence neodpoví Komisi ve lhůtách stanovených v odstavcích 8 a 9, nepřijme Komise žádnou další žádost o licenci předloženou dotyčným hospodářským subjektem.

Článek 11

Vydávání dovozních a vývozních licencí

1.   Tento článek se nevztahuje na licence vydané pro dovozní celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi a pro vývozní celní kvóty spravované třetími zeměmi.

2.   Licence se vydávají pouze pro žádosti oznámené Komisi.

3.   Licence se vydávají poté, co Komise zveřejní přídělový koeficient, a to do konce měsíce.

Pokud v důsledku nepředvídaných okolností nezveřejní Komise přídělový koeficient ve lhůtě stanovené v čl. 10 odst. 2, vydají se licence nejpozději do sedmého kalendářního dne následujícího po dni, k němuž Komise přídělový koeficient zveřejnila.

4.   Licence, které jsou platné od 1. ledna, se vydávají v období od 15. do 31. prosince předchozího roku.

Pokud Komise v důsledku nepředvídaných okolností nezveřejní přídělový koeficient ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 2, vydají se licence nejpozději do čtrnáctého kalendářního dne následujícího po dni, k němuž Komise přídělový koeficient zveřejnila. Byly-li licence vydány po 1. lednu, jsou platné ode dne vydání beze změny posledního dne platnosti.

Článek 12

Údaje, které mají být uvedeny v některých kolonkách dovozních a vývozních licencí

1.   Níže uvedené kolonky formulářů dovozních nebo vývozních licencí podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 se vyplní takto:

a)

v kolonce 20 dovozní licence se uvede pořadové číslo dovozní celní kvóty;

b)

v kolonce 24 dovozní licence se uvede valorické (ad valorem) a specifické clo („celní sazba v rámci celní kvóty“) použitelné na dotčený produkt;

c)

je-li tak stanoveno v příloze II až XIII tohoto nařízení, v kolonce 8 dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“;

d)

v kolonce 19 dovozní a vývozní licence se uvede nulová přípustná odchylka; s výjimkou produktů, na něž se vztahuje dovozní licence uvedená v části I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, u nichž přípustná odchylka činí 5 % a kolonka 24 licence obsahuje prohlášení „Celní sazba v rámci kvóty platná pro množství uvedené v kolonkách 17 a 18“ (12);

e)

kolonka 24 dovozní licence nebo kolonka 22 vývozní licence obsahuje prohlášení „Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije“ (13), pokud doba platnosti této licence končí poslední den celního kvótového období.

2.   Členské státy, které mají elektronický systém pro podávání žádostí a registraci, zaznamenají tyto údaje do systému.

Článek 13

Doba platnosti dovozních a vývozních licencí

1.   Na určení doby platnosti dovozních a vývozních licencí pro dovozní a vývozní celní kvóty se nevztahuje ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (14).

2.   Licence vydané pro dovozní a vývozní celní kvóty spravované metodou souběžného zkoumání podle čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, které jsou uvedeny v příloze I, jsou platné:

a)

od prvního kalendářního dne celního kvótového období v případě žádostí podaných před celním kvótovým obdobím do konce celního kvótového období;

b)

od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po podání žádosti v případě žádostí podaných během celního kvótového období do konce celního kvótového období;

c)

od 1. ledna následujícího roku do konce celního kvótového období v případě žádostí podaných od 23. do 30. listopadu předchozího roku.

3.   Je-li celní kvótové období rozděleno na několik podobdobí, skončí platnost licencí vydaných pro dané podobdobí poslední kalendářní den měsíce následujícího po skončení tohoto podobdobí, nejpozději však na konci celního kvótového období, není-li v hlavě III nebo v příloze I stanoveno jinak.

4.   Licence vydané pro dovozní celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi jsou platné ode dne vydání do 23:59 h (bruselského času) 30. kalendářního dne následujícího po posledním dni platnosti osvědčení IMA 1 nebo osvědčení o pravosti, pro něž byly vydány, není-li v hlavě III stanoveno jinak. Tato doba platnosti nepřekročí konec celního kvótového období.

5.   Licence pro vývozní celní kvóty spravované třetími zeměmi jsou platné ode dne vydání do 31. prosince roku jejich vydání, s výjimkou licencí vydaných v období od 20. prosince do 31. prosince, které jsou platné od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku.

6.   Je-li doba platnosti dovozní nebo vývozní licence pro celní kvótu z důvodu vyšší moci prodloužena, jak je stanoveno v článku 16 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239, nesmí prodloužení platnosti překročit celní kvótové období.

Článek 14

Důkaz o propuštění do volného oběhu a o vývozu

1.   Množství, která nejsou do konce doby platnosti licence propuštěna do volného oběhu nebo nejsou vyvezena, se považují za nevyužitá množství.

2.   Důkaz o propuštění do volného oběhu a důkaz o vývozu a výstupu z celního území Unie se předloží podle čl. 14 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

Článek 15

Důkaz o původu

1.   Je-li tak stanoveno v přílohách II až XIII, je spolu s celním prohlášením s návrhem na propuštění dotyčných produktů do volného oběhu celním orgánům Unie předložen platný důkaz o původu. Ve zmíněných přílohách jsou pro každou celní kvótu uvedeny dokumenty potřebné k prokázání původu.

2.   Ve zvláštních případech stanovených v přílohách II až XIII je důkaz o původu předložen při podání žádosti o dovozní licenci.

3.   V případě potřeby mohou celní orgány dodatečně požadovat, aby deklarant nebo dovozce prokázal původ produktů v souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013.

Článek 16

Oznamování množství Komisi

1.   Není-li v hlavě III stanoveno jinak, platí požadavky uvedené v odstavcích 2 až 5.

2.   Členské státy oznámí Komisi pro každou celní kvótu celková množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní nebo vývozní licence:

a)

do čtrnáctého dne měsíce, pokud jsou žádosti o licenci podány během prvních sedmi kalendářních dnů daného měsíce;

b)

do 6. prosince, pokud jsou žádosti o licenci podány ve dnech 23. až 30. listopadu.

3.   Členské státy oznámí Komisi pro každou celní kvótu množství, na něž se vztahují vydané dovozní nebo vývozní licence:

a)

do posledního dne měsíce, pokud jsou žádosti o licence pro určitou celní kvótu podány během prvních sedmi kalendářních dnů daného měsíce;

b)

do 31. prosince, pokud jsou žádosti o licence pro určitou celní kvótu podány ve dnech 23. až 30. listopadu;

c)

do desátého dne měsíce následujícího po vydání v případě dovozních licencí udělených na základě dokladů vydaných třetími zeměmi.

V případech uvedených v čl. 11 odst. 3 druhém pododstavci se oznámení předloží do sedmi dnů ode dne, k němuž Komise zveřejnila přídělový koeficient. V případech uvedených v čl. 11 odst. 4 druhém pododstavci se oznámení předloží do čtrnácti dnů ode dne, k němuž Komise zveřejnila přídělový koeficient.

4.   Na žádost Komise oznámí členské státy Komisi nevyužitá množství, na něž se vztahují vydané dovozní a vývozní licence. Nevyužitá množství odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních nebo vývozních licencí a množstvími, pro něž byly tyto licence vydány.

5.   Nevyužitá množství, na něž se vztahují dovozní nebo vývozní licence, se Komisi oznámí do čtyř měsíců, resp. 210 kalendářních dnů od uplynutí doby platnosti dotyčných licencí.

6.   Je-li celní kvótové období rozděleno na podobdobí, oznámí se nevyužitá množství spolu s oznámením uvedeným v odst. 2 písm. a) pro poslední podobdobí.

7.   Množství se vyjadřuje v kilogramech hmotnosti produktu, případně v členění podle pořadového čísla a původu.

8.   U oznámení Komisi uvedených v tomto nařízení, která se týkají celních kvót pro hovězí a telecí maso s pořadovými čísly 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001, 09.4004, se množství vyjadřuje v kilogramech hmotnosti produktu podle země původu a podle kategorie produktu, jak je uvedeno v příloze XV části B tohoto nařízení.

9.   Na období a lhůty stanovené v tomto článku se vztahuje článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

Článek 17

Oznamování informací v souvislosti s elektronickým systémem LORI, osvědčeními o pravosti a osvědčeními „Inward Monitoring Arrangement“ (IMA 1) Komisi

1.   Členské státy oznámí Komisi od osmého do šestnáctého dne měsíce následujícího po skončení celního kvótového období jméno, registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI) a adresu držitelů dovozních licencí pro celní kvóty, u nichž je vyžadována povinná registrace hospodářských subjektů, a případně i nabyvatelů.

2.   Členské státy oznámí Komisi každé potvrzení, zamítnutí nebo stažení žádosti o registraci v elektronickém systému LORI.

3.   Při oznamování potvrzení žádosti o registraci v elektronickém systému LORI předloží členské státy údaje vyžadované v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760.

4.   Členské státy oznámí Komisi veškeré změny, které hospodářské subjekty provedou ve svém záznamu v systému LORI.

5.   Členské státy oznámí Komisi pro jednotlivé hospodářské subjekty zaregistrované v elektronickém systému LORI každou žádost o dovozní licenci spolu s dotčenou celní kvótou, kódy KN, požadovaným množstvím a datem podání žádosti:

a)

před čtrnáctým dnem měsíce, pokud jsou žádosti o licenci podány během prvních sedmi kalendářních dnů daného měsíce;

b)

před 6. prosincem, pokud jsou žádosti o licenci podány ve dnech 23. až 30. listopadu.

6.   Členské státy oznámí Komisi pro každé osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1 předložené hospodářským subjektem v souvislosti s celními kvótami spravovanými na základě dokladů vydaných třetími zeměmi číslo odpovídající licence, kterou vydaly, a množství, na něž se tato licence vztahuje. Učiní tak předtím než se vydaná licence poskytne hospodářskému subjektu.

7.   Odchylně od čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71, jsou-li období a lhůty stanoveny v tomto článku, končí tato období a lhůty uplynutím poslední hodiny posledního dne, bez ohledu na to, zda se jedná o sobotu, neděli nebo svátek, ve smyslu uvedeného nařízení.

8.   Oznámení Komisi uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (15) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (16).

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ ODVĚTVOVÁ PRAVIDLA

KAPITOLA 1

Obiloviny

Oddíl 1

Obiloviny jiné než kukuřice a čirok uvedené v článku 185 nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 18

Celní kvóty

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím Rady 94/800/ES (17) a Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými schválenou rozhodnutím 2006/333/ES (18) se otevírají celní kvóty pro dovoz kukuřice do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 schválené rozhodnutím Rady 2006/333/ES a Dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT schválenou rozhodnutím Rady 2007/444/ES (19) se otevírají celní kvóty pro dovoz pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Objem každé celní kvóty, dovozní celní kvótové období a podobdobí, na něž se vztahuje, jakož i pořadové číslo jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 19

Normy jakosti

Normy jakosti a přípustné odchylky vztahující se na pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, kódu KN 1001 99 00 jsou stanoveny v příloze II nařízení Komise (ES) č. 642/2010 (20). Použijí se metody analýzy stanovené v příloze I části II prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240 (21).

Článek 20

Zvláštní pravidla pro celní kvóty v rámci Komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou

Propuštění pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, pocházející z Kanady do volného oběhu v Unii je podmíněno předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu se předkládá na faktuře nebo na jiném obchodním dokladu, který původní produkt popisuje dostatečně podrobně, aby jej bylo možné na jeho základě identifikovat. Znění prohlášení o původu odpovídá znění v příloze 2 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (22).

Oddíl 2

Kukuřice a čirok uvedené v článku 185 nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 21

Lhůta pro podávání žádostí o licenci

Žádosti o dovozní licence pro celní kvóty na dovoz kukuřice a čiroku uvedené v článku 185 nařízení (EU) č. 1308/2013 se ode dne uplatňování nulového dovozního cla podle článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 podávají španělským a portugalským příslušným orgánům, a to od sedmého do jedenáctého dne každého měsíce nejpozději do 13:00 h (bruselského času).

Článek 22

Obsah žádosti a licence

Žádost o dovozní licenci a licence obsahují ve všech případech tyto informace:

a)

v kolonce 8 se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“;

b)

v kolonce 24 se uvede jedna z poznámek uvedených v příloze XIV.

Článek 23

Oznámení Komisi

Ode dne uplatňování nulového dovozního cla podle článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 oznámí příslušné španělské a portugalské orgány Komisi elektronickými nástroji:

a)

nejpozději do 18:00 h (bruselského času) patnáctého dne každého měsíce celková množství, na která se vztahují žádosti o licence, a to podle pořadového čísla;

b)

do konce měsíce celková množství podle kódu KN, pro která byly vydány dovozní licence.

Článek 24

Přídělový koeficient

Komise sdělí orgánům vydávajícím licence přídělový koeficient nejpozději 22. den měsíce, v němž členské státy oznámily požadovaná množství v souladu s článkem 23.

Článek 25

Vydání dovozní licence

Dovozní licence vydávají příslušné španělské a portugalské orgány mezi 23. dnem a posledním dnem každého měsíce.

Článek 26

Platnost licence

Odchylně od článku 13 jsou licence platné ode dne vydání do konce druhého měsíce následujícího po tomto dni.

KAPITOLA 2

Rýže

Článek 27

Celní kvóty a přidělení množství

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím 94/800/ES a nařízením Rady (ES) č. 1095/96 (23) a výsledky konzultací s Thajskem schválenými rozhodnutím Rady 96/317/ES (24) se otevírají celní kvóty pro dovoz rýže, loupané rýže a zlomkové rýže do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením. Objem každé celní kvóty, dovozní celní kvótové období a podobdobí, na něž se vztahuje, jakož i pořadové číslo jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení.

Dostupná množství se pro jednotlivá podobdobí stanoví podle přílohy III tohoto nařízení.

Odchylně od článku 13 jsou licence vydané v posledním podobdobí pro dovozní celní kvóty s pořadovým číslem 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4130 platné do konce celního kvótového období.

Množství v rámci celních kvót s pořadovým číslem 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 a 09.4168, která nebyla využita v daném podobdobí, se převádějí do následujících podobdobí uvedených v příloze III. Do dalšího kvótového období se žádné množství nepřevádí.

Množství v rámci celních kvót s pořadovými čísly 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4130, která nebyla využita nebo přidělena během předchozích podobdobí, se ke dni 1. října každého roku převedou do celní kvóty s pořadovým číslem 09.4138.

Článek 28

Vývozní doklady

K žádostem o dovozní licence předloženým pro rýži a zlomkovou rýži v rámci celních kvót 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4149 se přikládá originál vývozního osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze XIV.2. Vývozní osvědčení vydává příslušný orgán třetí země, která je v něm uvedena. Množství uvedené v žádosti o dovozní licenci nepřekročí množství stanovené ve vývozních licencích.

Článek 29

Obsah licence

V dovozní licenci pro všechna pořadová čísla stanovená v příloze III s výjimkou pořadových čísel 09.4138, 09.4148, 09.4166 a 09.4168 se v kolonce 8 uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

KAPITOLA 3

Cukr

Článek 30

Celní kvóty

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím 94/800/ES a nařízením (ES) č. 1095/96 se otevírají celní kvóty pro dovoz cukru do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie schválenou rozhodnutím Rady a Komise 2004/239/ES, Euratom (25) se otevírají celní kvóty pro dovoz cukru do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s protokolem k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii schváleným rozhodnutím Rady 2009/330/ES (26) se otevírají celní kvóty pro dovoz cukru do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Republikou Srbsko schválenou rozhodnutím Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom (27) se otevírají celní kvóty pro dovoz cukru do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Protokolem k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Bosnou a Hercegovinou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii schváleným rozhodnutím Rady (EU) 2017/75 (28) se otevírají celní kvóty pro dovoz cukru do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Celní kvóty na cukr a jejich zvláštní podmínky jsou stanoveny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 31

Definice

Pro účely této kapitoly se použijí tyto definice:

1)

„hmotností tel quel“ se rozumí hmotnost cukru v přirozeném stavu;

2)

„rafinací“ se rozumí zpracování surového cukru na cukr bílý tak, jak je definováno v bodech 1 a 2 oddílu A části II přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013, jakož i každá rovnocenná technická operace použitá na volně ložený bílý cukr.

Článek 32

Platnost licence

Odchylně od článku 13 je dovozní licence platná do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána. Její platnost končí nejpozději dne 30. září.

Článek 33

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi celkové množství skutečně dovezeného cukru, rozčleněné podle pořadového čísla, země původu a osmimístného kódu KN a vyjádřené v kilogramech hmotnosti tel quel, před 1. květnem každého roku.

Článek 34

Povinnosti spojené s celními kvótami WTO na cukr

1)   Pro celní kvóty na cukr s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 a 09.4330 platí všechny níže uvedené požadavky:

a)

propuštění do volného oběhu v Unii podléhá režimu konečného užití pro rafinaci podle článku 210 nařízení (EU) č. 952/2013;

b)

odchylně od článku 239 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (29) nesmí být povinnost týkající se rafinace přenesena na jinou právnickou nebo fyzickou osobu;

c)

rafinace se uskuteční do 180 dnů od propuštění cukru do volného oběhu v Unii;

d)

pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96 stupňů, odpovídající částka dovozního cla se zvýší, popř. sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky;

e)

do kolonky 20 formuláře žádosti a licence se uvede „cukr určený k rafinaci“.

2)   Pro celní kvóty na cukr s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 a 09.4330 se v kolonce 20 formuláře žádosti a licence uvede jeden z údajů uvedených v příloze XIV.3 části A tohoto nařízení.

Článek 35

Celní kvóty na cukr s pořadovými čísly 09.4324, 09.4325, 09.4326 a 09.4327

Pro celní kvóty na cukr s pořadovými čísly 09.4324, 09.4325, 09.4326 a 09.4327 platí toto:

1)

k žádostem o dovozní licence se přiloží originál vývozní licence, která je vyhotovena podle vzoru uvedeného v příloze XIV.3 části C a kterou vydaly příslušné orgány dotyčné třetí země. Množství uvedené v žádostech o dovozní licenci nepřekročí množství stanovené ve vývozní licenci;

2)

v kolonce 20 formuláře žádosti a licence je uveden jeden z údajů obsažených v příloze XIV.3 části B.

KAPITOLA 4

Olivový olej

Článek 36

Celní kvóty

V souladu s Еvropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé schválenou rozhodnutím Rady a Komise 98/238/ES, ESUO (30) se otevírají celní kvóty na dovoz panenského olivového oleje do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Objem každé celní kvóty, dovozní celní kvótové období a podobdobí, na něž se vztahuje, jakož i pořadové číslo jsou uvedeny v příloze V tohoto nařízení.

KAPITOLA 5

Ovoce a zelenina

Oddíl 1

Česnek

Článek 37

Celní kvóty

V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT, schválenou rozhodnutím Rady 2001/404/ES (31), Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 schválenou rozhodnutím Rady 2006/398/ES (32) a Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 schválenou rozhodnutím Rady (EU) 2016/1885/ES (33) se otevírají celní kvóty pro dovoz čerstvého nebo chlazeného česneku do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Objem každé celní kvóty, dovozní celní kvótové období a podobdobí, na něž se vztahuje, jakož i pořadové číslo jsou uvedeny v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 38

Tradiční dovozci a noví dovozci česneku pocházejícího z Argentiny

1.   Tento článek se vztahuje pouze na celní kvóty s pořadovými čísly 09.4099 a 09.4104 pro česnek pocházející z Argentiny.

2.   „Tradičním dovozcem“ se rozumí dovozce, který předloží důkaz o tom, že:

a)

dovozce obdržel a užíval dovozní licence pro celní kvóty pro čerstvý česnek kódu KN 0703 20 00 podle nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (34) nebo podle tohoto nařízení v každém ze tří předchozích celních kvótových období;

b)

dovozce během celního kvótového období předcházejícího podání žádosti propustil do volného oběhu v Unii nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo vyvezl z Unie nejméně 50 tun česneku.

3.   „Novým dovozcem“ se rozumí jiný hospodářský subjekt než subjekt uvedený v odstavci 2, který předloží důkaz o jednom z těchto dvou prvků:

a)

dovozce dovezl do Unie nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013 během každého ze dvou předchozích celních kvótových období nebo v každém ze dvou kalendářních roků předcházejících podání žádosti;

b)

dovozce vyvezl do třetích zemí nejméně 50 tun česneku v každém ze dvou předchozích celních kvótových období nebo v každém ze dvou kalendářních roků předcházejících podání žádosti.

4.   Celkové množství, na které se vztahují žádosti podané novým dovozcem v kterémkoli podobdobí, nepřekročí 10 % celkového množství dostupného pro dané podobdobí a původ jak pro tradiční, tak i nové dovozce, jak je uvedeno v příloze VI. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, příslušné orgány zamítnou.

5.   V kolonce 20 žádosti o licenci se uvede, zda žádost podává „tradiční dovozce“ nebo „nový dovozce“.

6.   Množství dostupné pro česnek pocházející z Argentiny se rozdělí takto:

a)

70 % množství se rozdělí mezi tradiční dovozce;

b)

30 % množství se rozdělí mezi nové dovozce.

7.   Pokud Komise na základě oznámení obdržených podle tohoto nařízení dospěje k závěru, že množství uvedená v odstavci 6 nejsou plně pokryta žádostmi, přičte se množství, o které nebylo zažádáno, k množství, které je pro stejnou část k dispozici pro další podobdobí.

Článek 39

Zvláštní pravidla pro česnek dovážený z některých zemí

1.   Česnek pocházející z Íránu, Libanonu, Malajsie, Tchaj-wanu, Spojených arabských emirátů nebo Vietnamu může být propuštěn do volného oběhu v Unii pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

je předloženo osvědčení o původu vydané příslušnými vnitrostátními orgány dané země v souladu s články 57, 58 a 59 nařízení (EU) 2015/2447;

b)

produkt byl dopraven do Unie přímo ze země původu.

2.   Pro účely tohoto článku se produkt považuje za přímo dopravený do Unie, pokud:

a)

je přepraven ze třetí země do Unie, aniž prošel územím jakékoli jiné třetí země;

b)

je přepravován přes jednu nebo více třetích zemí jiných, než je země původu, též s překládkou nebo dočasným uskladněním v těchto zemích, za předpokladu, že je tato přeprava odůvodněná zeměpisnými důvody nebo požadavky na dopravu, a za předpokladu, že produkt:

i)

zůstal pod dohledem celních orgánů země nebo zemí tranzitu nebo skladování;

ii)

nebyl propuštěn do volného oběhu nebo propuštěn ke spotřebě v zemi nebo zemích tranzitu nebo skladování;

iii)

v zemi nebo zemích tranzitu nebo skladování nebyl podroben jiným operacím, než je vykládka a překládka či jiná operace k jeho uchování v dobrém stavu.

3.   Důkaz o splnění podmínek uvedených v odst. 2 písm. b) se předkládá celním orgánům členských států. Tento důkaz představuje:

a)

jednotný přepravní doklad vydaný v zemi původu, který zahrnuje průjezd přes zemi nebo země tranzitu, nebo

b)

osvědčení vydané celními orgány země nebo zemí tranzitu, které obsahuje:

i)

přesný popis zboží;

ii)

data jeho vyložení a opětovného naložení, včetně identifikačních údajů o použitých dopravních prostředcích;

iii)

prohlášení, kterým se potvrzují podmínky, ve kterých je zboží uchováváno;

c)

jiné průkazní dokumenty, pokud nelze předložit důkaz uvedený v písmenu a) nebo b).

Článek 40

Oznámení

Členské státy sdělí Komisi:

a)

seznam tradičních dovozců a nových dovozců, kteří žádají o licence na celní kvóty s pořadovými čísly 09.4099 a 09.4104. Oznámení je předloženo do posledního dne každého měsíce, který předchází celnímu kvótovému období nebo podobdobí, pro něž jsou podány žádosti o licence;

b)

případně seznam hospodářských subjektů, které tvoří skupiny hospodářských subjektů zřízené v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Oznámení je předloženo do posledního dne každého měsíce, který předchází celnímu kvótovému období nebo podobdobí, pro něž jsou podány žádosti o licenci.

Oddíl 2

Houby

Článek 41

Celní kvóty

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím 94/800/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz konzervovaných hub druhu Agaricus do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením. Objem každé celní kvóty, dovozní celní kvótové období a podobdobí, na něž se vztahuje, jakož i pořadové číslo jsou uvedeny v příloze VII tohoto nařízení.

KAPITOLA 6

Hovězí a telecí maso

Článek 42

Celní kvóty a množství

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím 94/800/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz zmrazeného masa skotu do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými nařízením (ES) č. 1095/96 se otevírají celní kvóty pro dovoz zmrazených šlašitých částí bránice skotu do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými nařízením (ES) č. 1095/96 se otevírají celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního čerstvého, chlazeného a zmrazeného hovězího masa a zmrazeného buvolího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty schválenou rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (35) se otevírají celní kvóty pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa a živého skotu do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií schválenou rozhodnutím 2004/239/ES, Prozatímní dohodou o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé schválenou rozhodnutím Rady 2008/474/ES (36), Prozatímní dohodou o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé schválenou rozhodnutím Rady 2010/36/ES (37), Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé schválenou rozhodnutím Rady a Komise 2010/224/EU, Euratom (38) a Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (39) na straně druhé schválenou rozhodnutím Rady 2016/342 (40) se otevírají celní kvóty pro dovoz produktů kategorie „baby beef“ do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, schválenou rozhodnutím Rady 2005/269/ES (41) se otevírají celní kvóty pro dovoz čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího nebo telecího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii schválenou rozhodnutím Rady 2006/106/ES (42) se otevírají celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Komplexní hospodářskou a obchodní dohodou (CETA) mezi Kanadou na straně jedné a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, jejíž prozatímní provádění bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 (43), se otevírají celní kvóty pro dovoz hovězího a vepřového masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé schválenou rozhodnutím Rady (EU) 2017/1247 (44) se otevírají celní kvóty pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího masa, čerstvého a zmrazeného vepřového masa, vajec, vaječných výrobků a albuminů do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Celní kvóty pro hovězí a telecí maso a jejich zvláštní podmínky jsou stanoveny v příloze VIII.

Článek 43

Zvláštní pravidla pro dovozní celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi a pro celní kvótu 09.4002

1.   Tento článek se vztahuje na celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi a na celní kvótu s pořadovým číslem 09.4002.

2.   Po propuštění množství dovezených v rámci celních kvót uvedených v odstavci 1 do volného oběhu předloží dovozce celnímu orgánu dovozní licenci a osvědčení o pravosti nebo jeho kopii.

3.   Osvědčení o pravosti se vyhotoví podle vzoru uvedeného v příloze XIV.

4.   Osvědčení o pravosti se vyplní v jednom z úředních jazyků Unie nebo vyvážející země.

5.   Osvědčení o pravosti se opatří jedinečným pořadovým číslem, které mu přidělí vydávající subjekt.

6.   Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem ve třetí zemi původu uvedeným na seznamu v příloze pro dotyčnou dovozní celní kvótu.

7.   Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li na něm uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

8.   Množství uvedená v dovozní licenci se rozdělí podle kódu KN.

9.   Dovozní licence vydané pro celní kvótu 09.4002 jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání.

10.   Žádosti o celní kvótu 09.4002 mohou pro celní kvótu se stejným pořadovým číslem zahrnovat jeden či více produktů kódů KN nebo skupin kódů KN uvedených v příloze XV části A pro tuto celní kvótu. Pokud se žádosti týkají několika kódů KN, upřesní se příslušné množství požadované pro každý kód KN nebo skupinu kódů KN. Všechny kódy KN jsou uvedeny v kolonce 16 žádosti o licenci a licence a jejich popis je uveden v kolonce 15 žádosti o licenci a licence.

Článek 44

Žádosti o dovozní licence pro celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi a vydávání těchto licencí

1.   V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvedou informace stanovené pro příslušnou celní kvótu v políčku „zvláštní údaje, které mají být uvedeny v licenci“ v příloze VIII.

2.   Na základě žádosti o dovozní licenci předloží žadatelé orgánu vydávajícímu licence osvědčení o pravosti a jeho kopii. Příslušné orgány mohou dovozní licence vydat pouze tehdy, pokud se přesvědčí o tom, že všechny informace v osvědčení o pravosti odpovídají informacím, které obdrží každý týden od Komise.

Pokud byla předložena pouze kopie osvědčení o pravosti nebo pokud byl předložen originál osvědčení o pravosti, informace v tomto dokumentu však nejsou v souladu s informacemi, které poskytla Komise, požadují příslušné orgány žadatele o licenci o složení dodatečné jistoty podle článku 45.

Článek 45

Dodatečné jistoty vztahující se na celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi

1.   V případech uvedených v čl. 44 odst. 2 druhém pododstavci složí žadatelé o licenci dodatečnou jistotu rovnající se částce, která pro dotyčné produkty odpovídá celní sazbě podle „doložky nejvyšších výhod“ na základě společného celního sazebníku platné ke dni podání žádosti o dovozní licenci.

Tato dodatečná jistota se však nevyžaduje, pokud orgán vyvážející země poskytl kopii osvědčení o pravosti prostřednictvím informačního systému uvedeného v čl. 72 odst. 8.

2.   Členské státy dodatečnou jistotu uvolní, jakmile obdrží originál osvědčení o pravosti a ujistí se, že jeho obsah odpovídá informacím obdrženým od Komise.

3.   Částka dodatečné jistoty, která nebyla uvolněna, propadá a zadrží se jako clo.

Článek 46

Celní kvóty pro čerstvé a zmrazené hovězí a telecí maso pocházející z Kanady

1.   Propuštění čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Kanady do volného oběhu v Unii je podmíněno předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu se předkládá na faktuře nebo na jiném obchodním dokladu, který původní produkt popisuje dostatečně podrobně na to, aby jej bylo možné na jeho základě identifikovat. Znění prohlášení o původu je uvedeno v příloze 2 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

2.   Převodní koeficienty stanovené v příloze XVI části B se použijí k převodu hmotnosti produktu na ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.4280 a 09.4281.

3.   Pro účely výpočtu důkazu o obchodu a případně referenčního množství se hmotnost upraví pomocí převodních koeficientů stanovených v příloze XVI části B.

4.   Žádosti o dovozní licence se podávají během prvních sedmi dnů druhého měsíce, který předchází začátku každého podobdobí uvedeného v příloze VIII.

5.   Pokud po prvním období podávání žádostí v daném podobdobí zůstanou dostupná množství, mohou způsobilí žadatelé podat nové žádosti o dovozní licence během dvou následujících období podávání žádostí v souladu s článkem 6 tohoto nařízení. V těchto případech mohou provozovatelé potravinářských podniků se zařízeními schválenými v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (45) podat žádost, aniž by předložili důkaz o obchodu.

6.   Dovozní licence se vydávají od 23. dne do konce měsíce, v němž byly žádosti podány.

7.   Dovozní licence jsou platné po dobu pěti měsíců ode dne jejich vydání ve smyslu článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 nebo ode dne začátku podobdobí, pro něž byla dovozní licence vydána, podle toho, co nastane později. Platnost dovozní licence však končí nejpozději dne 31. prosince.

8.   Držitelé licencí mohou vrátit nevyužitá množství, na něž se vztahuje licence, před uplynutím doby platnosti licence a nejpozději čtyři měsíce před koncem celního kvótového období. Každý držitel licence může vrátit až 30 % množství v rámci své individuální licence.

9.   Dojde-li v souladu s odstavcem 8 k vrácení části množství, na něž se vztahuje licence, uvolní se 60 % odpovídající jistoty.

Článek 47

Společná ustanovení

1.   Osvědčení o pravosti je platné tři měsíce ode dne vydání, v každém případě však nejdéle do posledního dne celního kvótového období.

2.   Oznámená množství se vyjadřují v kilogramech hmotnosti produktu, případně přepočtených na ekvivalent hmotnosti vykostěného masa.

3.   Pro účely této kapitoly se „zmrazeným masem“ rozumí maso, které má při vstupu na celní území Unie vnitřní teplotu –12 °C nebo nižší.

KAPITOLA 7

Mléko a mléčné výrobky

Oddíl 1

Dovozní kvóty

Článek 48

Celní kvóty

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím 94/800/ES, rozhodnutím Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98 ze dne 25. února 1998 o obchodním režimu pro zemědělské produkty (46), Dohodou o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Jihoafrickou republikou, jejíž prozatímní provádění bylo schváleno rozhodnutím 1999/753/ES (47), Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty schválenou rozhodnutím 2002/309/ES/Euratom, Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty schválenou rozhodnutím Rady 2011/818/EU (48), Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA schválenou rozhodnutím 2008/805/ES (49) se otevírají celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením. V souladu s Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé schválenou rozhodnutím Rady (EU) 2017/1247 se otevírají celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty schválenou rozhodnutím Rady (EU) 2017/1913 (50) se otevírají celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky a jejich zvláštní podmínky jsou stanoveny v příloze IX.

Článek 49

Celní kvóta na novozélandský sýr

1.   Tento článek se vztahuje na celní kvóty s pořadovými čísly 09.4514 a 09.4515.

2.   Celní orgány uvedou pořadové číslo osvědčení IMA 1 do kolonky 31 dovozní licence.

3.   Osvědčení IMA 1 se vyhotoví podle vzoru uvedeného v příloze XIV.

Článek 50

Celní kvóty na novozélandské máslo

1.   Tento článek se vztahuje na celní kvóty s pořadovými čísly 09.4195 a 09.4182.

2.   Celní orgány uvedou pořadové číslo osvědčení IMA 1 do kolonky 31 dovozní licence.

3.   Výraz „alespoň šest týdnů staré“ v popisu celních kvót pro novozélandské máslo znamená staré alespoň šest týdnů ke dni, k němuž je celním orgánům předloženo celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v Unii.

4.   Ve všech fázích uvádění másla pocházejícího z Nového Zélandu, které je dováženo do Unie, na trh se novozélandský původ označí na obalu a na příslušné faktuře. Pokud se máslo pocházející z Nového Zélandu smíchá s máslem pocházejícím z Unie a pokud je směs másel určena k přímé spotřebě a dodávána v obalech o hmotnosti 500 gramů nebo méně, musí být novozélandský původ směsi másel uveden pouze na odpovídající faktuře.

5.   Osvědčení IMA 1 se vyhotoví podle vzoru uvedeného v příloze XIV.

6.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 nepokrývají u celní kvóty na novozélandské máslo s pořadovým číslem 09.4195 žádosti o dovozní licence na jednoho žadatele více než 125 % množství, která žadatel propustil do volného oběhu v rámci celních kvót s pořadovými čísly 09.4195 a 09.4182 během období 24 měsíců uplynulého do měsíce listopadu, který předchází celnímu kvótovému období.

7.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 nepokrývají u celní kvóty na novozélandské máslo s pořadovým číslem 09.4182 žádosti o dovozní licence na jednoho žadatele méně než 20 tun a více než 10 % množství dostupného pro celní kvótové podobdobí.

8.   Množství, která příslušné orgány oznámí Komisi pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.4195 a 09.4182, se rozčlení podle kódu KN.

Článek 51

Kontrola hmotnosti a obsahu tuku v másle pocházejícím z Nového Zélandu

1.   Pravidla pro kontrolu hmotnosti a obsahu tuku a důsledky této kontroly jsou uvedeny v části A.3 přílohy XIV.5. Ověření celních prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v Unii zahrnuje kontroly stanovené v příloze XIV. Pokud máslo nesplňuje požadavky na složení, celní preference se neuděluje na celé množství, na nějž se vztahuje příslušné celní prohlášení. Pokud již bylo přijato prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu a zjistí se, že nebylo vyhověno stanoveným požadavkům, vyberou celní orgány dovozní clo stanovené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (51). Hospodářský subjekt může vrátit licenci za nevyhovující množství, přičemž v tomto případě oznámí orgán vydávající licence toto množství jako nevyužité a odpovídající jistota se uvolní.

2.   Členské státy oznámí Komisi výsledky kontroly prováděné každé čtvrtletí podle části A.3 přílohy XIV.5 do desátého dne prvního měsíce následujícího po daném čtvrtletí. Oznámení obsahuje tyto údaje:

a)

všeobecné informace:

i)

název producenta másla;

ii)

identifikační kód šarže;

iii)

velikost šarže v kg;

iv)

datum kontrol (den/měsíc/rok);

b)

kontrola hmotnosti: velikost namátkového vzorku (počet kartonů);

c)

údaje týkající se průměru:

i)

aritmetický průměr čisté hmotnosti na jeden karton v kg (podle údaje v kolonce 9 osvědčení IMA 1);

ii)

aritmetický průměr čisté hmotnosti kartonů, které tvoří vzorek, v kg;

iii)

zda aritmetický průměr čisté hmotnosti stanovený v Unii vykazuje v porovnání s deklarovanou hodnotou významný rozdíl (N = ne, Y = ano);

d)

údaje týkající se směrodatné odchylky:

i)

směrodatná odchylka čisté hmotnosti na jeden karton v kg (podle údaje v kolonce 9 osvědčení IMA 1);

ii)

směrodatná odchylka čisté hmotnosti kartonů, které tvoří vzorek (v kg);

iii)

zda směrodatná odchylka čisté hmotnosti stanovená v Unii vykazuje v porovnání s deklarovanou hodnotou významný rozdíl (N = ne, Y = ano);

e)

kontrola obsahu tuku;

f)

velikost namátkového vzorku (počet kartonů);

g)

údaje týkající se průměru:

i)

aritmetický průměr obsahu tuku v kartonech, které tvoří vzorek, v % tuku;

ii)

zda aritmetický průměr obsahu tuku stanovený v Unii přesahuje 84,4 % (N = ne, Y = ano).

Článek 52

Celní kvóty na mléko a mléčné výrobky spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi

1.   Celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi jsou uvedeny v příloze I.

2.   Dovozní licence pro uvedené celní kvóty se vztahují na celkové čisté množství vyznačené v osvědčení IMA 1.

Článek 53

Osvědčení IMA 1 pro mléko a mléčné výrobky

1.   Osvědčení IMA 1 se vyhotoví podle vzoru uvedeného v příloze XIV. Kolonka 3 osvědčení IMA 1 týkající se kupujícího a kolonka 6 týkající se země určení se však nevyplňuje.

Každé osvědčení IMA 1 je opatřeno pořadovým číslem, které mu přidělí vydávající subjekt. Pro každý druh produktu uvedeného v příloze IX musí být vystaveno samostatné osvědčení IMA 1.

2.   Osvědčení se vztahuje na celkové množství produktů, které mají opustit území vydávající země.

3.   Osvědčení IMA 1 jsou platná ode dne vydání do konce osmého měsíce následujícího po jejich vydání. Nesmějí být platná po 31. prosinci roku, v němž byla vydána.

4.   Odchylně od odstavce 3 mohou být osvědčení IMA 1 platná od 1. ledna vydána ke dni 1. listopadu předchozího roku. Příslušné žádosti o dovozní licence se však mohou podávat až od prvního dne celního kvótového období.

5.   Okolnosti, za nichž lze osvědčení IMA 1 zrušit, změnit, nahradit nebo opravit, jsou uvedeny v příloze XIV.

6.   Řádně potvrzená kopie osvědčení IMA 1 se spolu s příslušnou dovozní licencí a produkty, na něž se vztahují, předkládá celním orgánům dovážejícího členského státu při předložení celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v Unii. Osvědčení IMA 1 musí být předloženo v době, kdy je platné, s výjimkou případů vyšší moci.

Článek 54

Subjekty vydávající osvědčení IMA 1

1.   Osvědčení IMA 1 je platné pouze tehdy, pokud je řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem uvedeným v příloze XIV. Osvědčení IMA 1 je řádně potvrzeno, pokud je v něm uvedeno místo a datum vydání a pokud je opatřeno otiskem razítka vydávajícího subjektu a podpisem osoby nebo osob, které jsou oprávněny toto osvědčení podepsat.

2.   Vydávající subjekt je uveden v příloze XIV pouze tehdy,

a)

pokud je jako takový uznán vyvážející zemí;

b)

pokud se zaváže, že Komisi a členským státům bude na požádání poskytovat veškeré informace nezbytné pro posouzení údajů uvedených v těchto osvědčeních;

c)

pokud se zaváže, že zašle Komisi kopii každého ověřeného osvědčení IMA 1 s příslušným identifikačním číslem a celkovým množstvím uvedeným v osvědčení, a to v den jeho vydání nebo nejpozději do sedmi dnů od data vydání, a popřípadě že oznámí všechny případy, kdy dojde ke zrušení, opravě nebo změně. K tomuto předložení by mělo dojít prostřednictvím informačního systému uvedeného v čl. 72 odst. 8;

d)

v případě produktů kódu KN 0406 se vyvážející země, která osvědčení IMA 1 vydala a která nemá přístup k informačnímu systému uvedenému v čl. 72 odst. 8, zaváže, že do 15. ledna oznámí Komisi pro každou kvótu zvlášť:

i)

celkový počet osvědčení IMA 1, která byla vydána za předchozí kvótový rok, identifikační číslo každého osvědčení IMA 1 a množství, na které se vztahuje;

ii)

celkový počet osvědčení IMA 1 vydaných pro dotčené celní kvótové období a celkové množství, na něž se tato osvědčení vztahují, a

iii)

zrušení, opravu nebo změnu osvědčení IMA 1 nebo vydání kopií osvědčení IMA 1 podle přílohy XIV a veškeré příslušné podrobnosti tohoto osvědčení.

3.   Pokud vydávající subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v tomto článku, vyškrtne se z přílohy XIV.

Oddíl 2

Vývozní kvóty

Článek 55

Vývozní kvóta pro sušené mléko otevřená Dominikánskou republikou

1.   V souladu s Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé se otevírá celní kvóta pro vývoz sušeného mléka pocházejícího z EU do Dominikánské republiky za podmínek stanovených tímto nařízením.

2.   Vývozcům v Unii se přidělí vývozní kvóta pro všechny produkty kódů KN 0402 10, 0402 21 a 0402 29 ve výši 22 400 tun.

3.   Kvótové období trvá od 1. července do 30. června následujícího roku.

4.   Vývozci v Unii jsou hospodářské subjekty, jejichž název a číslo EORI jsou uvedeny v příslušném vývozním prohlášení. Pro každou zásilku předloží příslušným orgánům Dominikánské republiky ověřený opis vývozní licence a řádně potvrzenou kopii vývozního prohlášení.

5.   Žádosti o vývozní licence lze podávat pro všechny produkty kódů KN 0402 10, 0402 21 a 0402 29, které byly vyrobeny výhradně v Unii z mléka vyprodukovaného pouze v Unii. Žadatelé písemně prohlásí, že tyto podmínky jsou splněny. Rovněž se písemně zaváží, že na žádost příslušných orgánů doloží splnění těchto podmínek. Příslušné orgány mohou předložené důkazy ověřit prostřednictvím kontrol na místě.

Článek 56

Další pravidla vztahující se na vývozní licence vydané pro sušené mléko v rámci kvóty otevřené Dominikánskou republikou

1.   Licence vydané v rámci kvóty otevřené Dominikánskou republikou mají za následek povinnost vyvážet do Dominikánské republiky.

2.   Jistota požadovaná za licenci se uvolní po předložení důkazu uvedeného v čl. 14 odst. 4 a 5 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 a:

a)

kopie konosamentu, námořního konosamentu nebo případně leteckého nákladního listu v elektronické nebo papírové podobě vztahujícího se na produkty, pro něž bylo podáno vývozní celní prohlášení, v němž je jako konečné místo určení uvedena Dominikánská republika, nebo

b)

výtisku elektronických informací získaných v rámci sledování polohy a pohybu přepravy, jež nezávisle vypracuje vývozce, pokud je lze spojit s celním vývozním prohlášením, v němž je jako konečné místo určení uvedena Dominikánská republika.

3.   Žádost o vývozní licenci a vývozní licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 7 se uvede země určení „Dominikánská republika“ a zaškrtne se políčko „ano“;

b)

v kolonce 20 se uvede:

„prováděcí nařízení (EU) 2020/761

Celní kvóta pro sušené mléko pro období od 1. července 20… do 30. června 20… podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES“.

Článek 57

Přídělový koeficient vztahující se na vývozní kvótu pro sušené mléko otevřenou Dominikánskou republikou

1.   Pokud se žádosti o licence předkládají pro množství, která jsou vyšší než dostupná množství, vypočítá Komise přídělový koeficient. Množství získané použitím přídělového koeficientu se zaokrouhlí dolů na nejbližší kilogram.

2.   Pokud použití přídělového koeficientu vede k tomu, že množství na jednoho žadatele je nižší než 20 tun, mohou žadatelé své žádosti o licence stáhnout. V těchto případech vyrozumí orgán vydávající licence do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění přídělového koeficientu Komisí. Po obdržení tohoto oznámení se neprodleně uvolní jistota.

3.   Orgán vydávající licence oznámí Komisi do deseti dnů ode dne zveřejnění přídělového koeficientu příslušná množství, pro něž byly žádosti o licence staženy, v rozčlenění podle kódu KN.

Článek 58

Vývozní kvóty pro sýry otevřené Spojenými státy americkými

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace se otevírají celní kvóty pro vývoz mléčných výrobků kódu KN 0406 pocházejících z EU do Spojených států amerických za podmínek stanovených tímto nařízením.

Objem každé celní kvóty a vývozní celní kvótové období pro danou kvótu jsou stanoveny v příloze XIII tohoto nařízení.

Článek 59

Vývozní licence vydané v rámci vývozních kvót pro sýry otevřených Spojenými státy americkými

1.   Produkty kódu KN 0406 uvedené v příloze XIII podléhají předložení vývozní licence, pokud jsou vyváženy do Spojených států amerických na základě:

a)

doplňkové kvóty podle Dohody WTO o zemědělství;

b)

celních kvót původně vyplývajících z Tokijského kola a poskytnutých Spojenými státy americkými Rakousku, Finsku a Švédsku v seznamu XX Uruguayského kola;

c)

celních kvót původně vyplývajících z Uruguayského kola a poskytnutých Spojenými státy americkými České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v seznamu XX Uruguayského kola.

2.   Odchylně od článku 6 se žádosti o vývozní licence podávají příslušným orgánům od 1. do 10. září roku, který předchází kvótovému roku, pro nějž jsou vývozní licence přiděleny. Všechny žádosti se orgánu vydávajícímu licence v daném členském státě podávají současně.

3.   V kolonce 16 žádosti o licenci a licence se uvede osmimístný kód KN. Licence však platí i pro jakýkoli jiný kód spadající pod číslo KN 0406.

4.   Žadatelé o vývozní licence doloží, že jejich označený dovozce je dceřinou společností žadatele.

5.   Žadatelé o vývozní licence v žádosti uvedou:

a)

označení skupiny produktů, na kterou se vztahuje kvóta Spojených států amerických, v souladu s doplňkovými poznámkami 16 až 23 a 25 v kapitole 4 harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických;

b)

názvy produktů podle harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických;

c)

jméno a adresu dovozce ve Spojených státech amerických určeného žadatelem.

6.   Žádost o vývozní licenci a vývozní licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 7 se uvede země určení „Spojené státy americké“ a zaškrtne se políčko „ano“;

b)

v kolonce 20 se uvede:

i)

„určeno pro vývoz do Spojených států amerických;

ii)

kvóta pro kalendářní rok xxxx – články 58 až 63 prováděcího nařízení (EU) 2020/761;

iii)

označení kvóty: …;

iv)

platí od 1. ledna do 31. prosince xxxx“;

c)

v kolonce 22 se uvede: „Licence je platná pro všechny produkty spadající pod číslo KN 0406“.

7.   Pro každou kvótu označenou ve sloupci (3) přílohy XIV.5 – B1 může každý žadatel podat jednu či více žádostí o licence, nepřekročí-li celkové požadované množství na kvótu omezení maximálního množství stanovená v následujících pododstavcích.

Je-li pro tento účel u stejné skupiny produktů uvedené ve sloupci (2) přílohy XIV.5 – B1 rozděleno dostupné množství ve sloupci (4) mezi kvótu Uruguayského kola a kvótu Tokijského kola, musí být obě kvóty považovány za dvě samostatné kvóty.

Pokud jde o kvóty označené ve sloupci (3) přílohy XIV.5 – B1 jako 22-Tokio, 22-Uruguay, 25-Tokio a 25-Uruguay, činí celkové množství požadované žadatelem na kvótu nejméně 10 tun a nepřekročí množství dostupné v rámci příslušné kvóty podle sloupce (4) uvedené přílohy.

Pokud jde o další kvóty označené ve sloupci (3) přílohy XIV.5 – B1, činí celkové množství požadované žadatelem na kvótu nejméně 10 tun a nejvýše 40 % množství dostupného v rámci příslušné kvóty podle sloupce (4) uvedené přílohy.

8.   K žádostem o vývozní licence je nutné přiložit prohlášení od určeného dovozce ze Spojených států amerických dokládající jeho způsobilost pro dovoz v souladu s pravidly Spojených států amerických pro udělování dovozních licencí v rámci celních kvót pro mléko a mléčné výrobky, která jsou stanovena v hlavě 7 pododdílu A části 6 sbírky federálních zákonů.

9.   Informace o kvótách otevřených Spojenými státy americkými se poskytují společně se žádostí o vývozní licenci a předkládají se podle vzoru uvedeného v příloze XIV.

10.   Odchylně od článku 11 tohoto nařízení se vývozní licence vydávají do 15. prosince roku předcházejícího kvótovému roku pro množství, pro která jsou licence přiděleny.

Článek 60

Uvolnění jistot v rámci vývozních kvót pro sýry otevřených Spojenými státy americkými

Jistota požadovaná za licenci se uvolní po předložení důkazu uvedeného v čl. 14 odst. 4 a 5 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 a:

a)

kopie konosamentu, námořního konosamentu nebo případně leteckého nákladního listu v elektronické nebo papírové podobě vztahujícího se na produkty, pro něž bylo podáno vývozní celní prohlášení, v němž jsou jako konečné místo určení uvedeny Spojené státy americké, nebo

b)

výtisku elektronických informací získaných v rámci sledování polohy a pohybu přepravy, jež nezávisle vypracuje vývozce, pokud je lze spojit s celním vývozním prohlášením, v němž jsou jako konečné místo určení uvedeny Spojené státy americké.

Článek 61

Oznámení týkající se vývozních kvót na sýry otevřených Spojenými státy americkými

1.   Členské státy oznámí Komisi žádosti podané pro jednotlivé kvóty na sýry otevřené Spojenými státy americkými do 18. září každého roku. Oznamuje se rovněž skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti.

2.   Pro každou kvótu oznámení obsahuje:

a)

seznam žadatelů s uvedením jejich jména, adresy a čísla EORI;

b)

množství požadovaná jednotlivými žadateli, rozdělená podle kódu KN a kódu harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických;

c)

jméno, adresu a referenční číslo dovozce určeného žadatelem.

3.   Členské státy oznámí Komisi množství, pro něž vydaly licence, v rozčlenění podle kódu KN před 15. lednem každého roku.

Článek 62

Přídělový koeficient vztahující se na vývozní kvóty na sýry otevřené Spojenými státy americkými

1.   Odchylně od článku 10 Komise v případě, že žádosti o vývozní licence pro určitou kvótu překročí množství dostupné pro daný rok, do 31. října vypočítá a zveřejní přídělový koeficient. V případě potřeby lze použít přídělový koeficient vyšší než 100 %.

2.   Pokud použití přídělového koeficientu vede k tomu, že množství přidělené na jednoho žadatele je nižší než 10 tun na kvótu, mohou žadatelé své žádosti o licence stáhnout. V těchto případech vyrozumí orgán vydávající licence žadatele do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění přídělového koeficientu Komisí.

3.   Příslušný orgán oznámí Komisi do deseti kalendářních dnů ode dne zveřejnění přídělového koeficientu příslušná množství, pro něž byly žádosti o licence staženy, v rozčlenění podle kódu KN.

4.   Pokud žádosti o vývozní licence nepřekročí množství dostupné pro daný rok, přidělí Komise zbývající množství žadatelům úměrně k požadovanému množství, a to stanovením přídělového koeficientu. Množství získané použitím koeficientu se zaokrouhlí dolů na nejbližší kilogram. V takovém případě informují hospodářské subjekty orgán vydávající licence v dotčeném členském státě o dodatečném množství, které přijmou, do jednoho týdne od zveřejnění přídělového koeficientu. Jistota, která má být složena, se odpovídajícím způsobem zvýší.

5.   Příslušný orgán oznámí Komisi do dvou týdnů od zveřejnění přídělového koeficientu dodatečná množství, která hospodářské subjekty přijaly, v rozčlenění podle kódu KN.

Článek 63

Označení dovozci pro vývozní kvóty na sýry otevřené Spojenými státy americkými

1.   Komise sdělí příslušným orgánům Spojených států amerických jména označených dovozců a přidělená množství.

2.   V případě, že dovozní licence na dotyčná množství není udělena určenému dovozci za okolností, které nezpochybňují dobrou víru hospodářského subjektu předkládajícího prohlášení o způsobilosti podle pravidel Ministerstva zemědělství USA pro udělování dovozních licencí v rámci kvót na mléko a mléčné výrobky, která jsou stanovena v hlavě 7 pododdílu A části 6 sbírky federálních zákonů, může orgán vydávající licence povolit hospodářskému subjektu, aby určil jiného dovozce uvedeného na seznamu schválených dovozců vyhotoveném Ministerstvem zemědělství USA, který je oznámen v souladu s odstavcem 1.

3.   Orgán vydávající licence neprodleně oznámí Komisi změnu určeného dovozce a Komise oznámí tuto změnu příslušným orgánům Spojených států amerických.

Článek 64

Vývoz v rámci kvóty na sýry otevřené Kanadou

1.   V souladu s Dohodou o uzavření jednání mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle čl. XXIV odst. 6 GATT a příslušnou výměnou dopisů schválenou rozhodnutím Rady 95/591/ES (52) se otevírá celní kvóta pro vývoz sýrů do Kanady za podmínek stanovených tímto nařízením.

Objem produktů a celní kvótové období pro tuto kvótu jsou stanoveny v příloze XIII tohoto nařízení.

2.   Vývozní licence se vyžaduje pro vývoz sýrů do Kanady v rámci kvóty uvedené v příloze XIII.

3.   Žádosti o licence jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatelé poskytnou písemné prohlášení, že veškeré suroviny uvedené v kapitole 4 kombinované nomenklatury použité k výrobě produktů uvedených v jejich žádosti byly vyrobeny výhradně v Unii z mléka vyprodukovaného pouze v Unii. Žadatelé se rovněž písemně zaváží, že na žádost příslušných orgánů doloží splnění těchto podmínek. Příslušné orgány mohou předložené důkazy ověřit prostřednictvím kontrol na místě.

4.   Žádost o vývozní licenci a vývozní licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 7 se uvede země určení „Kanada“ a zaškrtne se políčko „ano“;

b)

v kolonce 15 se uvede popis zboží pro šestimístné číslo kombinované nomenklatury pro produkty kódů KN 0406 10, 0406 20, 0406 30 a 0406 40 a osmimístné číslo pro produkty kódu 0406 90. Kolonka 15 nesmí obsahovat více než šest takto označených produktů;

c)

v kolonce 16 se pro každý produkt uvedený v kolonce 15 uvede osmimístný kód KN a množství v kilogramech. Licence je platná pouze pro takto označené produkty a množství;

d)

v kolonkách 17 a 18 se vyznačí celkové množství produktů uvedených v kolonce 16;

e)

v kolonce 20 se dle potřeby uvede jeden z těchto údajů:

i)

„Sýry pro přímý vývoz do Kanady. Článek 64 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 – kvóta pro kalendářní rok xxxx“;

ii)

„Sýry pro přímý vývoz / vývoz přes New York do Kanady. Článek 64 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 – kvóta pro kalendářní rok xxxx“.

Pokud je sýr do Kanady přepravován přes třetí země, musí být tyto země uvedeny místo odkazu na New York nebo společně s ním;

f)

v kolonce 22 se uvede: „bez vývozní náhrady“.

5.   Při podání žádosti o dovozní licenci předloží držitel vývozní licence příslušnému kanadskému orgánu originál vývozní licence nebo ověřenou kopii vývozní licence.

KAPITOLA 8

Vepřové maso

Článek 65

Celní kvóty

V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 schválené rozhodnutím Rady 2006/333/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz vepřového masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Pro každou celní kvótu jsou objem produktů, pořadové číslo a dovozní celní kvótové období a podobdobí uvedeny v příloze X tohoto nařízení.

Článek 66

Celní kvóty pro výrobky pocházející z Kanady

1.   Propuštění vepřového masa pocházejícího z Kanady do volného oběhu v Unii je podmíněno předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu se předkládá na faktuře nebo na jiném obchodním dokladu, který původní produkt popisuje dostatečně podrobně na to, aby jej bylo možné na jeho základě identifikovat. Znění prohlášení o původu je uvedeno v příloze 2 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé.

2.   Převodní koeficienty stanovené v příloze XVI části B se použijí k převodu hmotnosti produktu na ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.4282.

3.   Žádosti o dovozní licence se podávají během prvních sedmi dnů druhého měsíce, který předchází začátku každého podobdobí uvedeného v příloze X tohoto nařízení.

4.   Pokud po prvním období podávání žádostí v daném podobdobí zůstanou dostupná množství, mohou způsobilí žadatelé podat nové žádosti o dovozní licence během dvou následujících období podávání žádostí v souladu s článkem 6 tohoto nařízení. V těchto případech mohou provozovatelé potravinářských podniků se zařízeními schválenými v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004 podat žádost, aniž by předložili důkaz o obchodu.

5.   Dovozní licence se vydávají od 23. dne do konce měsíce, v němž byly žádosti podány.

6.   Dovozní licence jsou platné po dobu pěti měsíců ode dne jejich vydání ve smyslu článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 nebo ode dne začátku podobdobí, pro něž byla dovozní licence vydána, podle toho, co nastane později. Platnost dovozní licence však končí nejpozději dne 31. prosince.

7.   Držitelé licencí mohou vrátit nevyužitá množství, na něž se vztahuje licence, před uplynutím doby platnosti licence a nejpozději čtyři měsíce před koncem celního kvótového období. Každý držitel licence může vrátit až 30 % množství v rámci své individuální licence.

8.   Dojde-li v souladu s odstavcem 7 k vrácení části množství licence, uvolní se 60 % odpovídající jistoty.

KAPITOLA 9

Vejce

Článek 67

Celní kvóty

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím 94/800/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz vajec a vaječného albuminu do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Pro každou celní kvótu jsou objem produktů, pořadové číslo a dovozní celní kvótové období a podobdobí uvedeny v příloze XI tohoto nařízení.

Článek 68

Přepočet hmotnosti

1.   Pro účely tohoto nařízení se se hmotnost přepočítá na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní výtěžnosti stanovené v příloze XVI části A tohoto nařízení. Standardní výtěžnost se uplatňuje výhradně u dovozového zboží řádné a uspokojivé obchodní jakosti, které odpovídá standardní normě jakosti stanovené právními předpisy Unie, a za podmínky, že zušlechtěné výrobky nejsou získány zvláštními zušlechťovacími postupy, jejichž cílem je splnění některých požadavků na jakost.

2.   Referenční množství se upraví pomocí převodních koeficientů stanovených v příloze XVI části A tohoto nařízení.

3.   Hmotnost mléčných albuminů se pro účely tohoto nařízení převádí na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní výtěžnosti 7,00 pro sušené mléčné albuminy (kód KN 3502 20 91) a 53,00 pro ostatní mléčné albuminy (kód KN 3502 20 99) s použitím zásad pro převod stanovených v příloze XVI části A tohoto nařízení.

4.   Pro účely žádosti o licence pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.4275, 09.4401 a 09.4402 se celkové množství převede na ekvivalent vajec ve skořápkách.

5.   Množství oznámená Komisí podle tohoto nařízení se vyjadřují v:

a)

kilogramech ekvivalentu vajec ve skořápkách pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.4275, 09.4401 a 09.4402;

b)

kilogramech hmotnosti produktu pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.4276.

KAPITOLA 10

Drůbeží maso

Článek 69

Celní kvóty

V souladu s dohodami ve formě dohodnutého zápisu o některých olejových semenech mezi Evropským společenstvím a Argentinou, Brazílií, Kanadou, Polskem, Švédskem a Uruguayí podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) schválenými rozhodnutím Rady 94/87/ES (53) se otevírají celní kvóty pro dovoz drůbežího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace schválenými rozhodnutím 94/800/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz výrobků z drůbežího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem schválenou rozhodnutím Rady 2003/917/ES (54) se otevírají celní sazby pro dovoz výrobků z drůbežího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 schválené rozhodnutím Rady 2006/333/ES se otevírají celní kvóty pro dovoz drůbežího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s dohodami ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa schválenými rozhodnutím Rady 2007/360/ES (55) se otevírají celní kvóty pro dovoz drůbežího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

V souladu s Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly, schválenou rozhodnutím Rady 2014/668/EU (56) se otevírají celní kvóty pro dovoz drůbežího masa do Unie za podmínek stanovených tímto nařízením.

Pro každou celní kvótu jsou objem produktů, pořadové číslo a dovozní celní kvótové období a podobdobí uvedeny v příloze XII tohoto nařízení.

KAPITOLA 11

Výživa pro psy a kočky

Článek 70

Vývozní licence pro výživu pro psy a kočky kódu KN 2309 10 90, na kterou se vztahuje zvláštní zacházení při dovozu do Švýcarska

1.   V souladu s koncesemi v rámci Světové obchodní organizace sjednanými během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (57) se otevírá celní kvóta pro vývoz výživy pro psy a kočky, která pochází z EU, do Švýcarska za podmínek stanovených tímto nařízením.

Pro dotyčnou celní kvótu jsou objem produktů a vývozní celní kvótové období uvedeny v příloze XIII tohoto nařízení.

2.   Žádosti o licence jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatelé poskytnou písemné prohlášení, že veškeré suroviny použité k výrobě produktů uvedených v jejich žádosti byly vyrobeny výhradně v Unii. Žadatelé se rovněž písemně zaváží, že na žádost příslušných orgánů doloží splnění těchto podmínek, a případně souhlasí s kontrolami účtů a podmínek, za nichž jsou dotyčné produkty vyráběny, ze strany těchto orgánů. Není-li žadatel výrobcem produktů, předloží k doložení své žádosti podobné prohlášení a závazek výrobce.

3.   Odchylně od čl. 71 odst. 1 může být vývozní licence AGREX nahrazena fakturou nebo jiným obchodním dokladem, který původní produkt popisuje dostatečně podrobně, aby jej bylo možné na jeho základě identifikovat.

KAPITOLA 12

Společná pravidla pro některé celní kvóty uvedené v kapitolách 6, 7 a 11

Článek 71

Pravidla vztahující se na vývozní celní kvóty spravované třetími zeměmi, které podléhají zvláštním pravidlům EU

1.   Vývoz produktů podléhajících vývozním celním kvótám, které jsou spravovány třetími zeměmi, je podmíněn předložením vývozní licence AGREX podle přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

2.   Žádosti o licence pro uvedené celní kvóty jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 64 odst. 3 a v čl. 70 odst. 2.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou hospodářské subjekty podat více než jednu žádost o licenci měsíčně a žádosti o licence lze podávat jakýkoli den s ohledem na článek 3 nařízení (EU) 2016/1239.

4.   Licence se vydávají co nejdříve po předložení přípustných žádostí.

5.   Na žádost dotyčné strany se vydá ověřená kopie schválené licence.

6.   Vývozní licence lze použít pouze pro jedno vývozní prohlášení. Licence se vyčerpají po přijetí vývozního prohlášení.

7.   Na vývozní celní kvóty spravované třetími zeměmi se nevztahuje článek 16.

Článek 72

Zvláštní pravidla vztahující se na dovozní celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných třetími zeměmi

1.   Je-li dovozní celní kvóta spravována v souladu s čl. 187 písm. b) bodem iii) nařízení (EU) č. 1308/2013, je dokladem vydaným vyvážející zemí:

(a)

osvědčení o pravosti pro odvětví hovězího a telecího masa;

(b)

formulář „Inward Monitoring Arrangement“ (IMA 1) pro odvětví mléka a mléčných výrobků.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou hospodářské subjekty podat více než jednu žádost o licenci měsíčně a žádosti lze podávat každý den, přičemž se přihlíží k článku 3 nařízení (EU) 2016/1239.

3.   S výjimkou celních kvót uvedených v článcích 49 a 50 předloží hospodářské subjekty orgánu vydávajícímu licence v členském státě dovozu originál osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1 spolu s žádostí o dovozní licenci. Pokud o to orgán vydávající licence požádá, poskytne hospodářský subjekt rovněž kopii osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1. Žádost se podává v době platnosti osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1, nejpozději však poslední den dotyčného celního kvótového období.

4.   Orgán vydávající licence ověří, zda informace uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají informacím, které obdržel od Komise. Je-li tomu tak, a pokud Komise nenařídí jinak, vydá orgán vydávající licence dovozní licence neprodleně, nejpozději do šesti kalendářních dnů od obdržení žádosti předložené společně s osvědčením o pravosti nebo osvědčením IMA 1.

5.   Jedno osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1 se použije pro vydání pouze jedné dovozní licence.

6.   Orgán vydávající licence zaznamená na osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1 a na jejich kopii číslo vydané licence a množství, pro které byl tento doklad použit. Množství se vyjadřuje v celých jednotkách a je zaokrouhleno nahoru. Orgán vydávající licence uchovává osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1. Kopie se vrátí žadateli k použití pro účely celního řízení, je-li tak uvedeno v hlavě III tohoto nařízení.

7.   Komise může třetí zemi požádat, aby zmocnila zástupce Komise k provádění kontrol na místě v této třetí zemi v případě potřeby. Tyto kontroly se provádějí společně s příslušnými orgány dotčené třetí země.

8.   Jakmile vyvážející země vydá jedno či více osvědčení o pravosti nebo osvědčení IMA 1, neprodleně oznámí vydání těchto dokladů Komisi. Výměna dokumentů a informací mezi Komisí a vyvážející zemí se uskutečňuje prostřednictvím informačního systému zřízeného Komisí v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/1185. Pokud o to třetí země požádá, může se výměna dokumentů uskutečňovat i nadále tradičním způsobem, přičemž v tomto případě se dovozní licence poskytne držiteli pouze tehdy, je-li předložen originál dokladu vydaného třetí zemí.

9.   Komise poskytne orgánům vydávajícím licence a celním orgánům členských států vzory otisků razítek, které používá vydávající subjekt ve vyvážející zemi při vydávání osvědčení o pravosti. Orgánům vydávajícím licence a celním orgánům členských států jsou sděleny rovněž jména a podpisy osob oprávněných podepisovat osvědčení o pravosti, jež Komisi oznámily orgány vyvážejících zemí. Přístup k databázi systému správy vzorků (SMS) obsahující tyto informace je omezen na oprávněné osoby a členským státům je přístup umožněn prostřednictvím informačního systému zřízeného v souladu s články 57 a 58 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 73

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se na celní kvótová období začínající nejdříve dnem 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o režim dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(7)  Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání (1986–1994) – Příloha 1 – Příloha 1A – Dohoda o dovozním licenčním řízení (WTO-GATT 1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 151).

(8)  Ministerské rozhodnutí z Bali o správě celních kvót WT/MIN(13)/39 – WT/L/914 ze dne 11. prosince 2013.

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).

(12)  

v bulharštině: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

ve španělštině: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

v češtině: Celní sazba v rámci kvóty platná pro množství uvedené v kolonkách 17 a 18

v dánštině: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

v němčině: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

v estonštině: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

v řečtině: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

v angličtině: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

ve francouzštině: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux sections 17 et 18

v chorvatštině: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

v italštině: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

v lotyštině: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

v litevštině: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

v maďarštině: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

v maltštině: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

v nizozemštině: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

v polštině: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

v portugalštině: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

v rumunštině: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

ve slovenštině: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

ve slovinštině: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

ve finštině: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

ve švédštině: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18

(13)  

v bulharštině: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

ve španělštině: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) n o 1182/71

v češtině: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

v dánštině: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

v němčině: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

v estonštině: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

v řečtině: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

v angličtině: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

ve francouzštině: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1182/71 ne s’applique pas

v chorvatštině: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

v italštině: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

v lotyštině: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

v litevštině: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

v maďarštině: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

v maltštině: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 ma għandux japplika

v nizozemštině: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

v polštině: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

v portugalštině: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não é aplicável

v rumunštině: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

ve slovenštině: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

ve slovinštině: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

ve finštině: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

ve švédštině: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas

(14)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

(15)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(17)  Rozhodnutí Rady 94/800/ES (ze dne 22. prosince 1994) o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

(18)  Rozhodnutí Rady 2006/333/ES ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13).

(19)  Rozhodnutí Rady 2007/444/ES ze dne 22. února 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 53).

(20)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).

(21)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).

(22)  Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 23.

(23)  Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1).

(24)  Rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15).

(25)  Rozhodnutí Rady a Komise 2004/239/ES, Euratom ze dne 23. února 2004 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé (Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 1).

(26)  Rozhodnutí Rady 2009/330/ES ze dne 15. září 2008 o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (Úř. věst. L 107, 28.4.2009, s. 1).

(27)  Rozhodnutí Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom ze dne 22. července 2013 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (Úř. věst. L 278, 18.10.2013, s. 14).

(28)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 1).

(29)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(30)  Rozhodnutí Rady a Komise 98/238/ES, ESUO ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Еvropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 1).

(31)  Rozhodnutí Rady 2001/404/ES ze dne 28. května 2001 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT (Úř. věst. L 142, 29.5.2001, s. 7).

(32)  Rozhodnutí Rady2006/398/ES ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 22).

(33)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 291, 26.10.2016, s. 7).

(34)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(35)  Rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002, o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1).

(36)  Rozhodnutí Rady 2008/474/ES ze dne 16. června 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 10).

(37)  Rozhodnutí Rady 2010/36/ES ze dne 29. dubna 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 1).

(38)  Rozhodnutí Rady a Komise 2010/224/EU, Euratom ze dne 29. března 2010 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé (Úř. věst. L 108, 29.4.2010, s. 1).

(39)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(40)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/342 ze dne 12. února 2016 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 1).

(41)  Rozhodnutí Rady 2005/269/ES ze dne 28. února 2005 o uzavření Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 19).

(42)  Rozhodnutí Rady 2006/106/ES ze dne 30. ledna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 52).

(43)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(44)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1247 ze dne 11. července 2017 o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany (Úř. věst. L 181, 12.7.2017, s. 1).

(45)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(46)  Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98 ze dne 25. února 1998 o obchodním režimu pro zemědělské produkty – Protokol 1 o preferenčním režimu pro dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství – Protokol 2 o preferenčním režimu pro dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Turecka – Protokol 3 o pravidlech původu – Společné prohlášení o Republice San Marino – Společné prohlášení (Úř. věst. L 86, 20.3.1998, s. 1).

(47)  Rozhodnutí Rady 1999/753/ES ze dne 29. července 1999 o prozatímním provádění Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1).

(48)  Rozhodnutí Rady 2011/818/EU ze dne 8. listopadu 2011 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 1).

(49)  Rozhodnutí Rady 2008/805/ES ze dne 15. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 1).

(50)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1913 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 274, 24.10.2017, s. 57).

(51)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(52)  Rozhodnutí Rady 95/591/ES ze dne 22. prosince 1995 o uzavření jednání s některými třetími zeměmi podle čl. XXIV odst. 6 GATT a o jiných souvisejících otázkách (Spojené státy americké a Kanada) (Úř. věst. L 334, 30.12.1995, s. 25).

(53)  Rozhodnutí Rady 94/87/ES ze dne 20. prosince 1993 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu o některých olejových semenech mezi Evropským společenstvím a Argentinou, Brazílií, Kanadou, Polskem, Švédskem a Uruguayí podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) (Úř. věst. L 47, 18.2.1994, s. 1).

(54)  Rozhodnutí Rady 2003/917/ES ze dne 22. prosince 2003 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k dohodě o přidružení mezi ES a Izraelem (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 65).

(55)  Rozhodnutí Rady 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa (Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 10).

(56)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).

(57)  Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam otevřených celních kvót a požadavky, které je třeba splnit

Číslo/popis celní kvóty

Odvětví

Druh kvóty

Způsob správy

Povinnost prokázat referenční množství podle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Povinnost předložit důkaz o obchodu podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Datum skončení platnosti licence

Povinná předchozí registrace hospodářských subjektů v elektronickém systému podle článku 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

09.4123

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžnézkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4124

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4125

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4131

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4133

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4306

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4307

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4308

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4120

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

V souladu s článkem 26 tohoto nařízení

Ne

09.4121

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

V souladu s článkem 26 tohoto nařízení

Ne

09.4122

Obiloviny

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

V souladu s článkem 26 tohoto nařízení

Ne

09.4112

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4116

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4117

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4118

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4119

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4127

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4128

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4129

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4130

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4138

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4148

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4149

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4150

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4153

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4154

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4166

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4168

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4317

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4318

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4319

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4320

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4321

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4324

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4325

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4326

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4327

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4329

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4330

Cukr

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4032

Olivový olej

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4099

Ovoce a zelenina

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4104

Ovoce a zelenina

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

 

Ne

09.4285

Ovoce a zelenina

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4287

Ovoce a zelenina

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4284

Ovoce a zelenina

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4286

Ovoce a zelenina

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4001

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4202

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4003

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4004

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4181

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4198

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4199

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4200

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4002

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4270

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4280

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4281

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4450

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4451

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4452

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4453

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4454

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4455

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4504

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4505

Hovězí a telecí maso

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4155

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4179

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4182

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4195

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4225

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4226

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4227

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4228

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4229

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4514

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4515

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4521

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4522

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: doklady vydané vyvážející zemí

Ne

Ne

 

Ne

09.4595

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4600

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4601

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4602

Mléko a mléčné výrobky

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

Kvóta pro sýry otevřená Spojenými státy americkými

Mléko a mléčné výrobky

Vývozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

Kvóta pro sušené mléko otevřená Dominikánskou republikou

Mléko a mléčné výrobky

Vývozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

Kvóta pro sýry otevřená Kanadou

Mléko a mléčné výrobky

Vývozní

Třetí země

Ne

Ne

31. prosince

Ne

09.4038

Vepřové maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4170

Vepřové maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4271

Vepřové maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4272

Vepřové maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4282

Vepřové maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4275

Vejce

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4276

Vejce

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4401

Vejce

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4402

Vejce

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4067

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4068

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4069

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4070

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4092

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4169

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4211

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4212

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4213

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4214

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4215

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4216

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4217

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4218

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4251

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4252

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4253

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4254

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4255

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4256

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4257

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4258

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4259

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4260

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4263

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4264

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4265

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4266

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4267

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ne

 

Ne

09.4268

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4269

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4273

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4274

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ne

09.4283

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4410

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4411

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4412

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4420

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

09.4422

Drůbeží maso

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ano

Pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Konec celního kvótového období

Ano

Výživa pro psy a kočky dovážená do Švýcarska

Výživa pro psy a kočky

Vývozní

Třetí země

Ne

Ne

31. prosince

Ne


PŘÍLOHA II

Celní kvóty v odvětví obilovin

Pořadové číslo

09.4123

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, uzavřená rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Pšenice obecná, jiná než vysoce jakostní, definovaná v příloze II nařízení (EU) č. 642/2010

Původ

Spojené státy americké

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

572 000 000 kg

Kódy KN

Ex10019900

Celní sazba v rámci kvóty

12 EUR/1 000 kg

Důkaz o obchodu

Ne

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4124

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, prozatímně uplatňovaná v EU na základě rozhodnutí Rady (EU) 2017/38

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvóty otevřené na období 2017–2023

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Pšenice obecná, jiná než vysoce jakostní, definovaná v příloze II nařízení (EU) č. 642/2010

Původ

Kanada

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 20 tohoto nařízení

Množství v kilogramech

2017–2023: 100 000 000 kg

Kódy KN

Ex10019900

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ne

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4125

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, uzavřená rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Pšenice obecná, jiná než vysoce jakostní, definovaná v příloze II nařízení (EU) č. 642/2010

Původ

Třetí země kromě Spojených států amerických a Kanady

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

2 371 600 000 kg, rozdělené následovně:

 

1 185 800 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

1 185 800 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. prosince

Kódy KN

Ex10019900

Celní sazba v rámci kvóty

12 EUR/1 000 kg

Důkaz o obchodu

Ne

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4131

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, uzavřená rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Kukuřice

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

277 988 000 kg, rozdělené následovně:

 

138 994 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

138 994 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. prosince

Kódy KN

1005 10 90 a 1005 90 00

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Ne

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4133

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, uzavřená rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Pšenice obecná, jiná než vysoce jakostní, definovaná v příloze II nařízení (EU) č. 642/2010

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

129 577 000 kg

Kódy KN

Ex10019900

Celní sazba v rámci kvóty

12 EUR/1 000 kg

Důkaz o obchodu

Ne

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Ne

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4306

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, podepsaná a prozatímně uplatňovaná na základě rozhodnutí Rady 2014/668/EU

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Pšenice špalda, pšenice obecná a sourež, jiné než osivo

Mouka z pšenice obecné a pšenice špaldy, mouka ze sourži

Obilná mouka, jiná než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži, žita, kukuřice, ječmene, ovsa, rýže

Krupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy

Pelety z pšenice

Původ

Ukrajina

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. Osvědčení EUR.1

Množství v kilogramech

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2019: 980 000 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2020: 990 000 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) od roku 2021: 1 000 000 000 kg

Kódy KN

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4307

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, podepsaná a prozatímně uplatňovaná na základě rozhodnutí Rady 2014/668/EU

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Ječmen, jiný než osivo

Ječná mouka

Pelety z ječmene

Původ

Ukrajina

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. Osvědčení EUR.1

Množství v kilogramech

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2019: 310 000 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2020: 330 000 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) od roku 2021: 350 000 000 kg

Kódy KN

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4308

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, podepsaná a prozatímně uplatňovaná na základě rozhodnutí Rady 2014/668/EU

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Kukuřice, jiná než osivo

Kukuřičná mouka

Krupice a krupička z kukuřice

Pelety z kukuřice

Zpracovaná zrna z kukuřice

Původ

Ukrajina

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. Osvědčení EUR.1

Množství v kilogramech

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2019: 550 000 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2020: 600 000 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) od roku 2021: 650 000 000 kg

Kódy KN

1005 90 (00), 1102 20 (10–90), 1103 13 (10–90), 1103 20 (40), 1104 23 (40–98)

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4120

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 21 a 22 tohoto nařízení

Popis produktu

Kukuřice dovážená do Španělska

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

2 000 000 000 kg

Kódy KN

1005 90 00

Celní sazba v rámci kvóty

Doložka nejvyšších výhod od 1. ledna do 31. března a 0 EUR od 1. dubna do 31. prosince

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Provozní jistota za dovozní licenci

Dovozní clo stanovené v souladu s nařízením (EU) č. 642/2010 ke dni podání žádosti o licenci

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Kolonka 24 žádosti o licenci obsahuje jeden ze záznamů uvedených v příloze XIV.1 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 26 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ne

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4121

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 21 a 22 tohoto nařízení

Popis produktu

Kukuřice dovážená do Portugalska

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

500 000 000 kg

Kódy KN

1005 90 00

Celní sazba v rámci kvóty

Doložka nejvyšších výhod od 1. ledna do 31. března a 0 EUR od 1. dubna do 31. prosince

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Provozní jistota za dovozní licenci

Dovozní clo stanovené v souladu s nařízením (EU) č. 642/2010 ke dni podání žádosti o licenci

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Kolonka 24 žádosti o licenci obsahuje jeden ze záznamů uvedených v příloze XIV.1 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 26 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ne

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4122

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 21 a 22 tohoto nařízení

Popis produktu

Čirok dovážený do Španělska

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

300 000 000 kg

Kódy KN

1007 90 00

Celní sazba v rámci kvóty

Doložka nejvyšších výhod od 1. ledna do 31. března a 0 EUR od 1. dubna do 31. prosince

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Provozní jistota za dovozní licenci

Dovozní clo stanovené v souladu s nařízením (EU) č. 642/2010 ke dni podání žádosti o licenci

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Kolonka 24 žádosti o licenci obsahuje jeden ze záznamů uvedených v příloze XIV.1 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 26 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ne

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


PŘÍLOHA III

Celní kvóty v odvětví rýže

Pořadové číslo

09.4112

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2005/953/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (pro Thajsko)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Thajsko

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

5 513 000 kg, rozdělené následovně:

 

5 513 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. září do 31. prosince

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4116

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Spojené státy americké

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

2 388 000 kg, rozdělené následovně:

 

2 388 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. září do 31. prosince

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4117

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Indie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

1 769 000 kg, rozdělené následovně:

 

1 769 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. září do 31. prosince

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4118

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Pákistán

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

1 595 000 kg, rozdělené následovně:

 

1 595 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. září do 31. prosince

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4119

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Ostatní země původu (kromě Indie, Pákistánu, Thajska a Spojených států amerických)

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

3 435 000 kg, rozdělené následovně:

 

3 435 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. září do 31. prosince

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4127

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 30. září

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Spojené státy americké

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence v souladu se vzorem uvedeným v příloze XIV.2 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

38 721 000 kg, rozdělené následovně:

 

9 681 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 31. března

 

19 360 000 kg na podobdobí od 1. dubna do 30. června

 

9 680 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. září do 30. září

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s články 13 a 27 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4128

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2005/953/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (pro Thajsko)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 30. září

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Thajsko

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence v souladu se vzorem uvedeným v příloze XIV.2 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

21 455 000 kg, rozdělené následovně:

 

10 727 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 31. března

 

5 364 000 kg na podobdobí od 1. dubna do 30. června

 

5 364 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. září do 30. září

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s články 13 a 27 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4129

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 30. září

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Austrálie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence v souladu se vzorem uvedeným v příloze XIV.2 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

1 019 000 kg, rozdělené následovně:

 

0 kg na podobdobí od 1. ledna do 31. března

 

1 019 000 kg na podobdobí od 1. dubna do 30. června

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. září do 30. září

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s články 13 a 27 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4130

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 30. září

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Ostatní země původu (kromě Austrálie, Thajska a Spojených států amerických)

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

1 805 000 kg, rozdělené následovně:

 

0 kg na podobdobí od 1. ledna do 31. března

 

1 805 000 kg na podobdobí od 1. dubna do 30. června

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. září do 30. září

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s články 13 a 27 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4138

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

Zbylé množství pořadových čísel 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, které nebylo v předchozích podobdobích přiděleno

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Ne

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4148

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Loupaná rýže

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

1 634 000 kg, rozdělené následovně:

 

1 634 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. července do 30. září

 

Zbylé množství z předchozích podobdobí se přenese na podobdobí od 1. října do 31. prosince

Kódy KN

1006 20

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 15 %

Důkaz o obchodu

Ne

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Ne

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4149

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2005/953/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (pro Thajsko)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Zlomková rýže

Původ

Thajsko

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence v souladu se vzorem uvedeným v příloze XIV.2 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

52 000 000 kg, rozdělené následovně:

 

36 400 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

15 600 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. prosince

Kódy KN

1006 40 00

Celní sazba v rámci kvóty

Snížení cla o 30,77 %

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

5 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4150

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Zlomková rýže

Původ

Austrálie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

16 000 000 kg, rozdělené následovně:

 

8 000 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

8 000 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. prosince

Kódy KN

1006 40 00

Celní sazba v rámci kvóty

Snížení cla o 30,77 %

Důkaz o obchodu

Ne

Jistota za dovozní licenci

5 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4153

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Zlomková rýže

Původ

Spojené státy americké

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

9 000 000 kg, rozdělené následovně:

 

4 500 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

4 500 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. prosince

Kódy KN

1006 40 00

Celní sazba v rámci kvóty

Snížení cla o 30,77 %

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

5 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4154

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Zlomková rýže

Původ

Ostatní země původu (kromě Austrálie, Guyany, Thajska a Spojených států amerických)

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013

Množství v kilogramech

12 000 000 kg, rozdělené následovně:

 

6 000 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

6 000 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. prosince

Kódy KN

1006 40 00

Celní sazba v rámci kvóty

Snížení cla o 30,77 %

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

5 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4166

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 30. června

Od 1. července do 31. srpna

Od 1. září do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá nebo poloomletá rýže

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

25 516 000 kg, rozdělené následovně:

 

8 505 000 kg na podobdobí od 1. ledna do 30. června

 

17 011 000 kg na podobdobí od 1. července do 31. srpna

 

Zbylé množství se přenese na podobdobí od 1. září do 31. prosince

Kódy KN

1006 30

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

46 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Ne

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4168

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. září do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Zlomková rýže

Původ

Erga omnes

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

31 788 000 kg, rozdělené následovně:

 

31 788 000 kg na podobdobí od 1. září do 30. září

 

Zbylé množství, které nebylo v předchozích podobdobích využito, se přenese na podobdobí od 1. října do 31. prosince

Kódy KN

1006 40 00

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

5 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

Ne

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


PŘÍLOHA IV

Celní kvóty v odvětví cukru

Pořadové číslo

09.4317 – KVÓTY WTO PRO CUKR

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutí Rady 2006/106/ES ze dne 30. ledna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Surový třtinový cukr určený k rafinaci

Původ

Austrálie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Množství v kilogramech

9 925 000 kg

Kódy KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Celní sazba v rámci kvóty

98 EUR/1 000 kg

Pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96°, sazba ve výši 98 EUR/1 000 kg se zvýší, popř. sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky (v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení).

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

V kolonce 20 se uvede „cukr určený k rafinaci“ a text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Povinnost rafinace v souladu s článkem 34 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.4318 – KVÓTY WTO PRO CUKR

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o článku XXIV.6 GATT

Nařízení Rady (ES) č. 1894/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se provádí Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství a kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Nařízení Rady (ES) č. 880/2009 ze dne 7. září 2009 o provedení Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článku XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o změně a doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Surový třtinový cukr určený k rafinaci

Původ

Brazílie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Množství v kilogramech

Pro celní kvóty platné do roku 2023/2024: 334 054 000 kg

Pro celní kvóty platné od roku 2024/2025: 412 054 000 kg

Kódy KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Celní sazba v rámci kvóty

98 EUR/1 000 kg

Pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96°, sazba ve výši 98 EUR/1 000 kg se zvýší, popř. sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky (v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení).

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

V kolonce 20 se uvede „cukr určený k rafinaci“ a text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Povinnost rafinace v souladu s článkem 34 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.4319 – KVÓTY WTO PRO CUKR

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutí Rady 2008/870/ES ze dne 13. října 2008 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Surový třtinový cukr určený k rafinaci

Původ

Kuba

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Množství v kilogramech

68 969 000 kg

Kódy KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Celní sazba v rámci kvóty

98 EUR/1 000 kg

Pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96°, sazba ve výši 98 EUR/1 000 kg se zvýší, popř. sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky (v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení).

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

V kolonce 20 se uvede „cukr určený k rafinaci“ a text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Povinnost rafinace v souladu s článkem 34 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.4320 – KVÓTY WTO PRO CUKR

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutí Rady 2009/718/ES ze dne 7. září 2009 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Surový třtinový cukr určený k rafinaci

Původ

Kterákoli třetí země

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

289 977 000 kg

Kódy KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Celní sazba v rámci kvóty

98 EUR/1 000 kg

Pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96°, sazba ve výši 98 EUR/1 000 kg se zvýší, popř. sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky (v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení).

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 20 se uvede „cukr určený k rafinaci“ a text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Povinnost rafinace v souladu s článkem 34 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.4321 – KVÓTY WTO PRO CUKR

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutí Rady 75/456/EHS ze dne 15. července 1975 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o třtinovém cukru

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

Původ

Indie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Množství v kilogramech

10 000 000 kg

Kódy KN

1701

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Do kolonky 20 se vepíše text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4324 – CUKR Z BALKÁNSKÝCH ZEMÍ

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2009/330/ES ze dne 15. září 2008 o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

Čl. 27 odst. 2 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, a ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel

Původ

Albánie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence vydaná příslušným orgánem třetí země v souladu s článkem 35 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

1 000 000 kg

Kódy KN

1701 a 1702

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Do kolonky 20 se vepíše text uvedený v části B přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4325 – CUKR Z BALKÁNSKÝCH ZEMÍ

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Čl. 27 odst. 3 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, a ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel

Původ

Bosna a Hercegovina

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence vydaná příslušným orgánem třetí země v souladu s článkem 35 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

13 210 000 kg

Kódy KN

1701 a 1702

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Do kolonky 20 se vepíše text uvedený v části B přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4326 – CUKR Z BALKÁNSKÝCH ZEMÍ

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady a Komise 2013/490/EU, Euratom ze dne 22. července 2013 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

Čl. 26 odst. 4 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, a ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel

Původ

Srbsko

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence vydaná příslušným orgánem třetí země v souladu s článkem 35 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

181 000 000 kg

Kódy KN

1701 a 1702

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Do kolonky 20 se vepíše text uvedený v části B přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4327 – CUKR Z BALKÁNSKÝCH ZEMÍ

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady a Komise 2004/239/ES ze dne 23. února 2004 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé

Čl. 27 odst. 2 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, a ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem, karamel

Původ

Republika Severní Makedonie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Vývozní licence vydaná příslušným orgánem třetí země v souladu s článkem 35 tohoto nařízení

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

7 000 000 kg

Kódy KN

1701 a 1702

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Do kolonky 20 se vepíše text uvedený v části B přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4329 – KVÓTY WTO PRO CUKR

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Surový třtinový cukr určený k rafinaci

Původ

Brazílie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Množství v kilogramech

Pro celní kvóty platné do roku 2021/2022: 78 000 000 kg

Pro celní kvótu platnou v roce 2022/2023: 58 500 000 kg

Kódy KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Celní sazba v rámci kvóty

11 EUR/1 000 kg

Pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96°, sazba ve výši 11 EUR/1 000 kg se zvýší, popř. sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky (v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení).

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

V kolonce 20 se uvede „cukr určený k rafinaci“ a text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Povinnost rafinace v souladu s článkem 34 tohoto nařízení


Pořadové číslo

09.4330 – KVÓTY WTO PRO CUKR

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. října do 30. září

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Surový třtinový cukr určený k rafinaci

Původ

Brazílie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s články 57, 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447

Množství v kilogramech

Pro celní kvótu platnou v roce 2022/2023: 19 500 000 kg

Pro celní kvótu platnou v roce 2023/2024: 58 500 000 kg

Kódy KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Celní sazba v rámci kvóty

54 EUR/1 000 kg

Pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96°, sazba ve výši 54 EUR/1 000 kg se zvýší, popř. sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky (v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení).

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

V kolonce 20 se uvede „cukr určený k rafinaci“ a text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

Doba platnosti licence

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence vydána, avšak nejdéle do 30. září (v souladu s článkem 32 tohoto nařízení)

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Povinnost rafinace v souladu s článkem 34 tohoto nařízení


PŘÍLOHA V

Celní kvóty v odvětví olivového oleje

Pořadové číslo

09.4032

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady a Komise 98/238/ES, ESUO ze dne 26. ledna 1998 o uzavření Еvropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Panenský olivový olej kódů KN 1509 10 10 , 1509 10 20 a 1509 10 80 , zcela získaný v Tunisku a z této země přímo dovezený na území Unie

Původ

Zcela získaný v Tunisku a z této země přímo dovezený na území Unie

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci –

pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. Osvědčení EUR 1

Množství v kilogramech

56 700 000 kg

Kódy KN

1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

20 EUR / 100 kg čisté hmotnosti

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonkách 7 a 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země vývozu a země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


PŘÍLOHA VI

Celní kvóty v odvětví česneku

Pořadové číslo

09.4099

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2001/404/ES ze dne 28. května 2001 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT

Celní kvótové období

Od 1. června do 31. května

Celní kvótová podobdobí

Od 1. června do 31. srpna

Od 1. září do 30. listopadu

Od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

Od 1. března do 31. května

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7, 8 a 38 tohoto nařízení

Popis produktu

Čerstvý nebo chlazený česnek kódu KN 0703 20 00

Původ

Argentina

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci –

pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

5 744 000 kg, rozdělené následovně:

4 110 000 kg na podobdobí od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

1 634 000 kg na podobdobí od 1. března do 31. května

Kódy KN

0703 20 00

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 9,6 %

Důkaz o obchodu

Ano. V souladu s článkem 38 tohoto nařízení

Jistota za dovozní licenci

60 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Do kolonky 20 žádosti o licenci a licence se uvede „nový dovozce“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4104

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2001/404/ES ze dne 28. května 2001 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT

Celní kvótové období

Od 1. června do 31. května

Celní kvótová podobdobí

Od 1. června do 31. srpna

Od 1. září do 30. listopadu

Od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

Od 1. března do 31. května

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7, 8 a 38 tohoto nařízení

Popis produktu

Čerstvý nebo chlazený česnek kódu KN 0703 20 00

Původ

Argentina

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci –

pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

13 403 000 kg, rozdělené následovně:

 

9 590 000 kg na podobdobí od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

 

3 813 000 kg na podobdobí od 1. března do 31. května

Kódy KN

0703 20 00

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 9,6 %

Důkaz o obchodu

Ano. V souladu s článkem 38 tohoto nařízení

Jistota za dovozní licenci

60 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Do kolonky 20 žádosti o licenci a licence se uvede „tradiční dovozce“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ano. Podle čl. 9 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4285

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2001/404/ES ze dne 28. května 2001 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT

Rozhodnutí Rady 2006/398/ES ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. června do 31. května

Celní kvótová podobdobí

Od 1. června do 31. srpna

Od 1. září do 30. listopadu

Od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

Od 1. března do 31. května

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Čerstvý nebo chlazený česnek kódu KN 0703 20 00

Původ

Čína

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci –

pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

48 225 000 kg, rozdělené následovně:

 

12 377 000 kg na podobdobí od 1. června do 31. srpna

 

12 377 000 kg na podobdobí od 1. září do 30. listopadu

 

10 781 000 kg na podobdobí od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

 

12 690 000 kg na podobdobí od 1. března do 31. května

Kódy KN

0703 20 00

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 9,6 %

Důkaz o obchodu

Důkaz o obchodu se vyžaduje pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

60 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ano

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ano

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4287

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 2001/404/ES ze dne 28. května 2001 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí pro česnek stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT

Celní kvótové období

Od 1. června do 31. května

Celní kvótová podobdobí

Od 1. června do 31. srpna

Od 1. září do 30. listopadu

Od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

Od 1. března do 31. května

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Čerstvý nebo chlazený česnek kódu KN 0703 20 00

Původ

Ostatní třetí země (kromě Číny a Argentiny)

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci –

pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. Důkaz o původu pro Írán, Libanon, Malajsii, Tchaj-wan, Spojené arabské emiráty a Vietnam vydaný příslušnými vnitrostátními orgány dané země v souladu s články 57, 58 a 59 nařízení (EU) 2015/2447

Množství v kilogramech

6 023 000 kg, rozdělené následovně:

 

1 344 000 kg na podobdobí od 1. června do 31. srpna

 

2 800 000 kg na podobdobí od 1. září do 30. listopadu

 

1 327 000 kg na podobdobí od 1. prosince do 28. února, případně do 29. února

 

552 000 kg na podobdobí od 1. března do 31. května

Kódy KN

0703 20 00

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 9,6 %

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

60 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


PŘÍLOHA VII

Celní kvóty v odvětví hub

Pořadové číslo

09.4286

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Konzervované houby rodu Agaricus

Původ

Ostatní třetí země (kromě Číny)

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

5 030 000 kg (čisté hmotnosti po odkapání)

Kódy KN

0711 51 00 , 2003 10 20 a 2003 10 30

Celní sazba v rámci kvóty

Pro kód KN 0711 51 00 : valorické (ad valorem) clo ve výši 12 %

Pro kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30 : valorické (ad valorem) clo ve výši 23 %

Důkaz o obchodu

Důkaz o obchodu se vyžaduje pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

40 EUR/1 000 kg (čisté hmotnosti po odkapání)

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ano

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


Pořadové číslo

09.4284

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Rozhodnutí Rady 2006/398/ES ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1885 ze dne 18. října 2016 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Ne

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Konzervované houby rodu Agaricus

Původ

Čína

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne

Množství v kilogramech

30 400 000 kg (čisté hmotnosti po odkapání)

Kódy KN

0711 51 00 , 2003 10 20 a 2003 10 30

Celní sazba v rámci kvóty

Pro kód KN 0711 51 00 : valorické (ad valorem) clo ve výši 12 %

Pro kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30 : valorické (ad valorem) clo ve výši 23 %

Důkaz o obchodu

Důkaz o obchodu se vyžaduje pouze v případě, že se použije čl. 9 odst. 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

40 EUR/1 000 kg (čisté hmotnosti po odkapání)

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ano

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Ne


PŘÍLOHA VIII

Celní kvóty v odvětví hovězího a telecího masa

Pořadové číslo

09.4002

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Dvanáct podobdobí o délce jednoho měsíce

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7 a 8 tohoto nařízení

Popis produktu

Vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso, které splňuje následující definici: „Jatečně opracovaná těla nebo kusy masa ze skotu ne staršího než 30 měsíců, který byl nejméně 100 dnů vykrmován vyváženými, vysoce energetickými krmivy s minimálně 70 % obsahem zrn, o minimální celkové denní hmotnosti 20 liber. Maso označené podle norem Ministerstva zemědělství Spojených států (United States Department of Agriculture, zkr. USDA) „choice“ nebo „prime“ odpovídá automaticky výše uvedené definici. Této definici odpovídá i maso zařazené jako „Canada A“, „Canada AA“, „Canada AAA“, „Canada Choice“ a „Canada Prime“, „A1“, „A2“, „A3“ a „A4“ podle norem Kanadské potravinářské inspekce (Canadian Food Inspection Agency) – kanadské vlády.“

Původ

Spojené státy americké a Kanada

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. Osvědčení o pravosti, jehož vzor je uveden v příloze XIV tohoto nařízení.

Na zadní straně formuláře se uvede popis produktu použitelný pro maso pocházející z vyvážející země.

Vydávající orgány:

 

v případě masa pocházejícího ze Spojených států amerických: Food Safety and Inspection Services (FSIS) ministerstva zemědělství Spojených států (United States department of Agriculture, zkr. USDA)

 

v případě masa pocházejícího z Kanady: Canadian Food Inspection Agency/Agence Canadienne d’Inspection des Aliments - Gouvernement du Canada

Množství v kilogramech

11 500 000 kg hmotnosti produktu, rozdělené následovně:

 

množství, které je k dispozici na každé podobdobí, odpovídá jedné dvanáctině celkového množství

Kódy KN

Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 20 %. U produktů pocházejících z Kanady se clo stanoví na 0 EUR.

Důkaz o obchodu

Ne

Jistota za dovozní licenci

12 EUR/100 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Kusy masa musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000. K údajům na štítku lze uvést „vysoce jakostní hovězí maso“.


Pořadové číslo

09.4280

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, jejíž prozatímní provádění bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2017/38

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s článkem 46 tohoto nařízení

Popis produktu

Hovězí maso, kromě masa z bizonů, čerstvé nebo chlazené

Původ

Kanada

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s článkem 46 tohoto nařízení

Množství v kilogramech

Množství vyjádřené v kg (ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl)

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2019: 19 580 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2020: 24 720 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2021: 29 860 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) od 2022: 35 000 000 kg

Roční množství se rozdělí následovně:

 

25 % na podobdobí od 1. ledna do 31. března

 

25 % na podobdobí od 1. dubna do 30. června

 

25 % na podobdobí od 1. července do 30. září

 

25 % na podobdobí od 1. října do 31. prosince

Kódy KN

Ex02011000

Ex02012020

Ex02012030

Ex02012050

Ex02012090

Ex02013000

Ex02061095

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Jistota za dovozní licenci

9,5 EUR/100 kg (ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl)

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede země původu a zaškrtne se políčko „ano“.

Pokud se žádost o dovozní licenci vztahuje na několik produktů různých kódů KN, uvedou se všechny kódy KN do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15 žádosti o licenci i samotné licence. Celkové množství se přepočítá na ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 46 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ne

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

K převodu hmotnosti produktu na ekvivalent hmotnosti jatečně upravených těl se použijí převodní koeficienty stanovené v příloze XVI tohoto nařízení.


Pořadové číslo

09.4281

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, jejíž prozatímní provádění bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2017/38

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s článkem 46 tohoto nařízení

Popis produktu

Hovězí maso, kromě masa z bizonů, čerstvé nebo chlazené

Původ

Kanada

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

V souladu s článkem 46 tohoto nařízení

Množství v kilogramech

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2019: 7 500 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2020: 10 000 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) 2021: 12 500 000 kg

Celní kvótové období (kalendářní rok) od 2022: 15 000 000 kg

Roční množství se rozdělí následovně:

 

25 % na podobdobí od 1. ledna do 31. března

 

25 % na podobdobí od 1. dubna do 30. června

 

25 % na podobdobí od 1. července do 30. září

 

25 % na podobdobí od 1. října do 31. prosince

Kódy KN

Ex02021000

Ex02022010

Ex02022030

Ex02022050

Ex02022090

Ex02023010

Ex02023050

Ex02023090

Ex02062991

Ex02102010

Ex02102090

Ex02109951

Ex02109959

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

Jistota za dovozní licenci

9,5 EUR/100 kg (ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl)