(EU) 2020/744Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/744 ze dne 4. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 176, 5.6.2020, s. 4-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. června 2020 Nabývá účinnosti: 25. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/744

ze dne 4. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 (2) mimo jiné v příloze upřesňuje, jaké stupně úvěrové kvality stanovené v hlavě I kapitole 1 oddíle 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3) odpovídají příslušným úvěrovým hodnocením od externích ratingových agentur („externí úvěrová hodnocení“).

(2)

V návaznosti na nejnovější změny přílohy prováděcího nařízení (EU) 2016/1800, zavedené prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/633 (4), se změnily kvantitativní a kvalitativní faktory, na nichž je založeno přiřazení některých úvěrových hodnocení v příloze prováděcího nařízení (EU) 2016/1800. Některé externí ratingové agentury navíc rozšířily svá úvěrová hodnocení na nové segmenty trhu, v důsledku čehož vznikly nové ratingové stupnice a nové druhy ratingu. Je proto nezbytné aktualizovat přiřazení úvěrových hodnocení dotčených externích ratingových agentur.

(3)

Od přijetí prováděcího nařízení (EU) 2018/633 byla v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (5) registrována další ratingová agentura. Jelikož čl. 136 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (6) vyžaduje, aby bylo provedeno přiřazení úvěrových hodnocení všech externích ratingových agentur, je nezbytné provést přiřazení i pro tuto nově registrovanou externí ratingovou agenturu. Úvěrová hodnocení poskytovaná touto nově registrovanou externí ratingovou agenturou vychází ze stejné metodiky, jakou používá její mateřská společnost, externí ratingová agentura ze třetí země, pro niž již bylo přiřazení provedeno. V tomto konkrétním případě je proto vhodné, aby přiřazení úvěrového hodnocení nově registrované externí ratingové agentury odráželo přiřazení úvěrového hodnocení dané externí ratingové agentury ze třetí země.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi společně předložily Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (evropské orgány dohledu).

(5)

O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnily evropské orgány dohledu otevřené veřejné konzultace, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a požádaly o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (7), skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (8) a skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (9).

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1800 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2016/1800

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1800 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 275, 12.10.2016, s. 19).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/633 ze dne 24. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1800, kterým se stanoví technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 105, 25.4.2018, s. 6).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí 2009/138/ES

Stupeň úvěrového hodnocení (stupeň úvěrové kvality)

0

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe a.s. (dříve European Rating Agency a.s.)

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

aaa

aa, aa–

a+, a, a–

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, e, f, s

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

aaa

aa, aa–

a+, a, a–

bbb+, bbb, bbb–

bb+, bb, bb–

b+, b, b–

ccc+, ccc, ccc–, cc, c, d, s

Stupnice pro rating finanční síly

 

A++, A+

A, A–

B++, B+

B, B–

C++, C+

C, C–, D, E, F, S

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

AMB-1+

AMB-1–

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

AMB-1+

AMB-1–

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

Stupnice pro středně– a dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro středně– a dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Stupnice pro krátkodobý rating podniků

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

Stupnice pro globální rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating penzijních pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating penzijních pojišťoven

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Stupnice pro dlouhodobý rating penzijních fondů

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Stupnice pro dlouhodobý rating záručních fondů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Stupnice pro krátkodobý rating záručních fondů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emitentů

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emisí

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating finanční síly pojišťoven

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Stupnice pro dlouhodobý rating podniků

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

CRIF Ratings S.r. l.

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Stupnice pro dlouhodobý rating obligací

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating komerčních papírů a krátkodobého dluhu

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Stupnice pro rating finanční síly

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

Stupnice pro dlouhodobý rating selhání emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Závazky z financování podniků – Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Stupnice pro rating protistran derivátů

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Stupnice pro krátkodobý rating

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating finanční síly pojišťoven

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C. V.

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Stupnice pro globální krátkodobý rating

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

 

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (dříve Spread Research)

Stupnice pro globální dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro globální krátkodobý rating

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Stupnice pro mezinárodní rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Stupnice pro mezinárodní rating spolehlivosti

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Stupnice pro dlouhodobý rating

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro krátkodobý rating

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings

Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Stupnice pro dlouhodobý rating emisí

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Stupnice pro rating finanční síly pojišťoven

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Stupnice pro rating hodnocení společností na středním trhu (MME)

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Stupnice pro krátkodobý rating emitentů

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Stupnice pro krátkodobý rating emisí

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Stupnice pro rating států

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU