(EU) 2020/735Nařízení Komise (EU) 2020/735 ze dne 2. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání masokostní moučky jako paliva ve spalovacích zařízeních (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 172, 3.6.2020, s. 3-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. června 2020 Nabývá účinnosti: 23. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/735

ze dne 2. června 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání masokostní moučky jako paliva ve spalovacích zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 písm. e) a čl. 27 první pododstavec písm. i) uvedeného nařízení.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí opatření pro hygienická a veterinární pravidla nařízení (ES) č. 1069/2009 včetně požadavků týkajících se použití vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako paliva ve spalovacích zařízeních.

(2)

Masokostní moučka je živočišná bílkovina získaná zpracováním materiálů kategorie 1 nebo kategorie 2. V posledních desetiletích se masokostní moučka neškodně odstraňuje jako odpad spalováním nebo spoluspalováním v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009. V zájmu udržitelného využívání zdrojů energie vyvinulo průmyslové odvětví technologii pro použití masokostní moučky jako paliva ve spalovacích zařízeních v souladu s čl. 12 písm. e) uvedeného nařízení s cílem využít teplo, které tímto spalováním pro energetické účely vzniká.

(3)

Článek 6 nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví pravidla pro schvalování spalovacích zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá hnůj hospodářských zvířat. Je nezbytné změnit uvedený článek tak, aby zahrnoval pravidla týkající se použití masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely.

(4)

Kapitola V přílohy III nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví pravidla pro typy zařízení a paliva, jež lze použít ke spalování pro energetické účely, a zvláštní požadavky na konkrétní typy zařízení. Je vhodné stanovit pravidla týkající se spalovacích zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá masokostní moučka, včetně mezních hodnot emisí a požadavků na monitorování. Za účelem splnění příslušných environmentálních norem by se mezní hodnoty emisí a požadavky na monitorování, které se vztahují na spalovací zařízení používající jako palivo drůbeží hnůj, měly rovněž vztahovat na spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW, v nichž se jako palivo používá masokostní moučka.

(5)

Tímto nařízením by neměly být dotčeny povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (3), která stanoví komplexní soubor pravidel týkajících se integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího v důsledku průmyslových činností. Tato směrnice stanoví rovněž pravidla, která mají vyloučit, anebo pokud to není proveditelné, snížit emise do ovzduší, vody a půdy a předcházet vzniku odpadů, v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Zařízení, v nichž se zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu, spadají do oblasti působnosti uvedené směrnice za předpokladu, že jejich kapacita zpracování přesahuje 10 tun za den. Podle směrnice musí mít všechna zařízení spadající do její oblasti působnosti povolení, které je založeno na nejlepších dostupných technikách. Při stanovení podmínek povolení se vychází ze závěrů o nejlepších dostupných technikách, jež jsou součástí referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách zveřejněných Evropskou komisí (4).

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 (5) zavedla pro některé znečišťující látky mezní hodnoty emisí do ovzduší ze středních spalovacích zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW a vztahuje se na všechny typy pevných paliv. Kromě toho nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví komplexní opatření a podmínky pro spalování konkrétních vedlejších produktů živočišného původu v těchto zařízeních pro energetické účely. Tehdy však nebyla stanovena opatření a podmínky pro použití vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů jiných než drůbežího hnoje z hospodářství jako paliva ve spalovacích zařízeních. Je proto nezbytné stanovit pravidla a požadavky včetně konkrétních mezních hodnot emisí pro použití masokostní moučky jako paliva ve spalovacích zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW v rámci právních předpisů o vedlejších produktech živočišného původu.

(7)

Požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 142/2011 by měly být dostatečně přísné, aby byly v souladu s mezními hodnotami emisí pro jiná pevná paliva podle směrnice (EU) 2015/2193. Toto nařízení rovněž zajišťuje, aby případné nepříznivé dopady na životní prostředí nebo lidské zdraví vyplývající ze spalování masokostní moučky nebyly větší než dopady vyplývající ze spalování odpadů pro energetické účely.

(8)

Mezní hodnoty emisí pro použití různých materiálů jako paliva ve spalovacích zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem převyšujícím 50 MW jsou stanoveny ve směrnici 2010/75/EU, která se použije v případě, že jsou jako palivo v těchto spalovacích zařízeních použity vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty včetně masokostní moučky.

(9)

Článek 6 nařízení (EU) č. 142/2011 a příloha III uvedeného nařízení by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Toto nařízení by mělo umožnit příslušným orgánům poskytnout stávajícím spalovacím zařízením přechodné období, aby mohla splnit požadavky týkající se řízeného zvyšování teploty spalin, za podmínky, že během tohoto přechodného období nebudou emise představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat nebo pro životní prostředí. Právní předpisy o vedlejších produktech živočišného původu nebrání členským státům v používání příslušných pravidel pro výpočet mezních hodnot emisí stanovených ve směrnici (EU) 2015/2193, pokud je masokostní moučka spalována pro energetické účely spolu s jinými palivy nebo odpadem.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (EU) č. 142/2011 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   Kromě pravidel stanovených v odstavci 7 tohoto článku platí pro použití hnoje hospodářských zvířat nebo masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely podle ustanovení kapitoly V přílohy III tato pravidla:

a)

v rámci žádosti o schválení, kterou předkládá provozovatel příslušnému orgánu v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1069/2009, je třeba předložit důkazy s osvědčením příslušného orgánu nebo profesní organizace pověřené příslušnými orgány daného členského státu, že dotčené spalovací zařízení, v němž se jako palivo používá hnůj hospodářských zvířat nebo masokostní moučka, splňuje požadavky stanovené v oddíle B bodě 3 pro hnůj a oddíle D pro masokostní moučku, jakož i požadavky stanovené pro obě paliva v oddíle B bodech 4 a 5 kapitoly V přílohy III tohoto nařízení, aniž je tím dotčena možnost příslušných orgánů daného členského státu udělit výjimku z dodržování určitých ustanovení v souladu s oddílem C bodem 4 kapitoly V přílohy III;

b)

schvalovací řízení stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 1069/2009 není skončeno, dokud neproběhnou alespoň dvě po sobě následující kontroly, z nichž jedna bude neohlášená, ze strany příslušného orgánu nebo profesní organizace tímto orgánem pověřené, přičemž tyto kontroly se provedou v prvních šesti měsících provozu spalovacího zařízení a jejich součástí budou nezbytná měření teplot a emisí. Poté, co z výsledků uvedených kontrol vyplyne, že byly splněny požadavky stanovené v oddíle B bodech 3, 4 a 5 pro hnůj, oddíle D pro masokostní moučku a v příslušném případě v oddíle C bodě 4 nebo oddíle D bodě 5 kapitoly V přílohy III tohoto nařízení, lze udělit plné schválení;

c)

spalování masokostní moučky pro energetické účely ve spalovacích zařízeních uvedených v oddílech A, B a C kapitoly V přílohy III tohoto nařízení se nepovoluje.“

Článek 2

Příloha III nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

(4)  Evropská komise přijala referenční dokument o nejlepších dostupných technikách na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím vedlejší produkty živočišného původu dne 15. dubna 2005. https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Tento dokument obsahuje ustanovení o spalování masokostní moučky pro energetické účely.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

V kapitole V přílohy III nařízení (EU) č. 142/2011 se doplňuje nový oddíl D, který zní:

„D.

Spalovací zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá masokostní moučka

1.

Typ zařízení:

Spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW.

2.

Výchozí materiál:

Masokostní moučka z materiálů kategorie 1 a kategorie 2 určená k použití jako palivo ke spalování pro energetické účely v souladu s požadavky stanovenými v bodě 3, a to samostatně nebo ve směsi masokostní moučky, taveného/škvařeného tuku a hnoje.

3.

Zvláštní požadavky pro použití masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely:

a)

masokostní moučka se musí ve spalovacím zařízení skladovat zabezpečeným způsobem v uzavřeném skladovacím prostoru chráněném před přístupem zvířat a nesmí být odeslána na jiné místo určení, pokud to příslušný orgán nepovolí v případě poruchy nebo mimořádných provozních podmínek;

b)

spalovací zařízení musí být vybaveno:

i)

automatickým nebo kontinuálním systémem řízení paliva, který palivo bez další manipulace dopraví přímo do spalovací komory;

ii)

pomocným hořákem, který se musí použít při procesu uvádění zařízení do provozu a jeho odstavování, aby se zajistilo splnění požadavků na teplotu stanovených v oddíle 2 bodě 2 kapitoly IV po celou dobu trvání těchto procesů a po dobu, kdy se ve spalovací komoře nachází nespálený materiál.

4.

Metodika:

Spalovací zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá masokostní moučka z materiálů kategorie 1 nebo kategorie 2, musí vyhovovat obecným požadavkům stanoveným v kapitole IV a zvláštním požadavkům stanoveným v oddíle B bodech 4 a 5 této kapitoly.

5.

Odchylka a přechodné období:

Příslušný orgán členského státu odpovědný za otázky životního prostředí může odchylně od bodu 3 písm. b) podbodu ii) poskytnout spalovacím zařízením, která jsou v provozu dne 3. června 2020, dodatečnou lhůtu v délce nejvýše 4 roky pro dosažení souladu s druhým pododstavcem bodu 2 oddílu 2 kapitoly IV.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU