(EU) 2020/725Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/725 ze dne 26. května 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 170, 2.6.2020, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. června 2020 Nabývá účinnosti: 22. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/725

ze dne 26. května 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2020.

Za Komisi

jménem předsedkyně,

Philip KERMODE

úřadující generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z těchto složek (v % hmotnostních):

uhlovodíky (převážně parafínové a naftenové) 94,4

n-Butylacetát 5,6

Výrobek je určen k použití jako složené organické rozpouštědlo pro rozpouštění nátěrových barev, laků a tmelů.

Výrobek je dodáván v sudech o obsahu 210 litrů, v kontejnerech o obsahu 1 000 litrů nebo volně ložený.

3814 00 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3814 00 a 3814 00 90 .

Zařazení do čísla 2710 je vyloučeno, neboť složená organická rozpouštědla a ředidla jsou uvedená nebo zahrnutá jinde (viz též vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k podpoložkám 2710 12 11 až 2710 19 99 , bod II. odst. 3 písm. h)).

Do čísla 3814 patří složená organická rozpouštědla a ředidla, která obsahují více než 70 % hmotnostních minerálního oleje (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 3814, první odstavec).

Znění čísla 3814 je specifičtější než znění čísla 2710, jelikož se vztahuje nejen na složení, ale i na používání výrobku (viz rovněž stanovisko k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému 3814.00/3).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3814 00 90 jako ostatní složená organická rozpouštědla.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU