(EU) 2020/724Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/724 ze dne 15. května 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 170, 2.6.2020, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. června 2020 Nabývá účinnosti: 22. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/724

ze dne 15. května 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Philip KERMODE

úřadující generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek ve formě duté kuličky z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel 5404 nebo 5405 s malým kruhovým otvorem, kolem něhož je obruba z měkkého plastu, která umožňuje, aby byl výrobek navlečen například na elektrické světelné řetězy (tzv. světelné ozdoby).

Výrobek existuje v různých barvách a velikostech a je dovážen samostatně. Je určen k dekoraci samostatně nebo například společně se světelnými ozdobami.

(Viz obrázek)  (*1)

5609 00 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecného pravidla 1 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 7f) a poznámky 8a) k třídě XI a podle znění kódu KN 5609 00 00 .

Zařazení výrobku do kódu KN 9405 99 00 jako část a součást (stínidla) elektrického svítidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté, je vyloučeno, protože výrobek není identifikovatelný svým tvarem ani zvláštními vlastnostmi jako část a součást určená výhradně nebo hlavně pro použití s elektrickým svítidlem (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému ke kapitole 94, Části a součásti). Výrobek je určen k použití s různými svítidly, jinými dekorativními předměty nebo k samostatnému umístění jako vnitřní dekorace.

Výrobek je proto třeba zařadit podle základního materiálu do kódu KN 5609 00 00 jako výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel 5404 nebo 5405, motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jinde neuvedené ani nezahrnuté.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU