(EU) 2020/712Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/712 ze dne 25. května 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 167, 29.5.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/712

ze dne 25. května 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“), která je uvedena v příloze I uvedeného nařízení.

(2)

Podpoložka 2403 99 10 KN zahrnuje „Žvýkací a šňupací tabák“, které jsou bezdýmnými tabákovými výrobky.

(3)

Nařízení Rady (EHS) č. 950/68 (2), které stanovilo společný celní sazebník, předchůdce kombinované nomenklatury, bylo přijato pouze ve čtyřech jazycích: němčině, francouzštině, italštině a nizozemštině. V těchto jazykových zněních jsou výrobky, které jsou nyní uvedeny v podpoložce 2403 99 10, označovány jako „Kautabak und Schnupftabak“ (v němčině), „tabac à mâcher et tabac à priser“ (ve francouzštině), „tabacco da masticare e tabacco da fiuto“ (v italštině) a „pruimtabak en snuif“ (v nizozemštině).

(4)

V anglickém znění společného celního sazebníku, které pochází z roku 1973, a tedy z doby po německém, francouzském, italském a nizozemském znění, jsou výrobky, které jsou nyní uvedeny v podpoložce 2403 99 10, označovány jako „chewing tobacco and snuff“.

(5)

V angličtině se slovem „snuff“ při použití o tabákových výrobcích rozumí přípravek z práškového tabáku určený ke vdechování nosními dírkami, žvýkání nebo k umístění na dáseň. Anglické znění kombinované nomenklatury a některá další jazyková znění tak nebyla jednoznačná, pokud jde o to, zda by výraz „snuff“ měl být omezen na výrobky, které lze vdechovat, nebo zda zahrnuje i přípravky z práškového tabáku, které lze umístit na dáseň.

(6)

Všechna různá jazyková znění aktů Unie jsou závazná, avšak pozdější jazyková znění nemohou rozšířit nebo omezit oblast působnosti aktů Unie, které dotyčným pozdějším jazykovým zněním předcházejí.

(7)

Z německého, francouzského, italského a nizozemského znění vyplývá, že záměrem zákonodárce bylo omezit výrobky uvedené v podpoložce 2403 99 10 kombinované nomenklatury na žvýkací tabák a tabákové výrobky, které lze vdechovat nosem. Aby byl zajištěn jednotný výklad kombinované nomenklatury v celé Unii, a aby tedy byla zajištěna právní jistota, mělo by být znění podpoložky 2403 99 10 změněno tak, aby bylo jasné, že význam výrazu „snuff“ by měl být omezen na šňupací tabák.

(8)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

 

Řádek pro kód kombinované nomenklatury „2403 99 10“ v kapitole 24 druhé části kombinované nomenklatury stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje tímto:

„2403 99 10

--- Žvýkací a šňupací tabák (tabák k užívání nosem)

41,6

—“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Philip KERMODE

úřadující generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 950/68 ze dne 28. června 1968 o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU