(EU) 2020/698Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. května 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. května 2020 Nabývá účinnosti: 4. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698

ze dne 25. května 2020,

kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 a čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozšíření onemocnění COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví představují bezprecedentní výzvu pro členské státy a uvalují velkou zátěž na vnitrostátní orgány, občany Unie a hospodářské subjekty, zejména dopravce. Krize v oblasti veřejného zdraví vyvolává mimořádné okolnosti, které ovlivňují běžnou činnost příslušných orgánů v členských státech, jakož i práci dopravních podniků, co se týče správních formalit, které se v různých odvětvích dopravy provádějí, a které nebylo možné v době přijetí příslušných opatření předvídat. Tyto mimořádné okolnosti mají významný dopad na různé oblasti, na něž se vztahuje právo Unie v oblasti dopravy.

(2)

Zejména dopravci a jiné dotčené osoby nemusí být schopni zcela dostát nezbytným náležitostem nebo postupům pro dosažení souladu s některými ustanoveními právních předpisů Unie ve věci obnovování nebo prodlužování osvědčení, licencí nebo povolení či činit jiné úkony nutné k zachování jejich platnosti. Ze stejných důvodů nemusí být příslušné orgány členských států s to dodržovat povinnosti stanovené právem Unie a zajišťovat, aby byly příslušné žádosti dopravců vyřizovány před uplynutím platných lhůt. Proto je třeba přijmout opatření umožňující tyto problémy řešit, aby byla zajištěna právní jistota i řádné fungování dotčených právních aktů. Za tímto účelem by měly být stanoveny příslušné úpravy zejména ohledně určitých lhůt, přičemž Komise by měla mít možnost povolit jejich prodloužení na základě žádosti předložené členským státem.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES (2) stanoví pravidla pro výchozí kvalifikaci a pravidelná školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu. Tito řidiči musí být držiteli osvědčení o odborné způsobilosti a absolvování pravidelného školení musí prokázat řidičským průkazem nebo průkazem kvalifikace řidiče, v nichž je pravidelné školení zaznamenáno. Vzhledem k tomu, že mimořádné okolnosti způsobené rozšířením onemocnění COVID-19, které v některých členských státech začalo již k 1. únoru 2020, způsobují držitelům osvědčení o odborné způsobilosti obtíže s absolvováním pravidelných školení a s obnovováním osvědčení o odborné způsobilosti, jimiž se potvrzují dokončení těchto školení, je nutné prodloužit platnost těchto osvědčení o dobu sedmi měsíců od data skončení platnosti, aby byla zajištěna kontinuita silniční dopravy. Opatření, která v těchto záležitostech členské státy přijaly v souladu s čl. 8 odst. 2 a 3 směrnice 2003/59/ES, přílohou I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (3) nebo přílohou II směrnice 2003/59/ES před vstupem tohoto nařízení v platnost, by měla zůstat v platnosti.

(4)

Směrnice 2006/126/ES stanoví pravidla pro řidičské průkazy. Stanoví vzájemné uznávání řidičských průkazů vydaných členskými státy podle vzoru Unie a stanoví řadu minimálních požadavků na tyto řidičské průkazy. Řidiči motorových vozidel musí být zejména držiteli platného řidičského průkazu, který je třeba po skončení platnosti obnovit, nebo v některých případech vyměnit za nový. Vzhledem k potížím s obnovováním řidičských průkazů kvůli mimořádným okolnostem v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, které v některých členských státech začalo již k 1. únoru 2020, je nutné prodloužit platnost některých řidičských průkazů o dobu sedmi měsíců od data uváděného konce jejich platnosti, aby byla zajištěna kontinuita silniční dopravy.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (4) stanoví pravidla pro tachografy v silniční dopravě. Pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a bezpečnosti silničního provozu je zásadní dodržování pravidel o době řízení, pracovní době a době odpočinku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (5) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES (6). Vzhledem k tomu, že poskytování služeb v silniční dopravě je třeba zajistit i navzdory obtížím s prováděním pravidelných kontrol tachografů během mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19, měly by být kontroly podle čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014, jež měly proběhnout v době od 1. března do 31. srpna 2020, provedeny nejpozději do šesti měsíců ode dne, k němuž měly být provedeny podle uvedeného článku. Stejně tak obtíže s obnovováním a výměnou karet řidiče v důsledku mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19 jsou důvodem pro to, aby příslušným orgánům členských států bylo pro tyto účely přiznáno více času. V těchto případech by řidiči měli mít do obdržení nové karty možnost a povinnost využít přijatelných alternativ k záznamu nezbytných informací o době řízení, pracovní době a dobách odpočinku.

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (7) stanoví pravidla pro pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Pravidelné technické prohlídky tvoří komplexní systém, který má zajistit, aby vozidla byla při používání udržována v bezpečném stavu, přijatelném z hlediska ochrany životního prostředí. Vzhledem k obtížím při provádění pravidelných technických prohlídek za mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19, které v některých členských státech začalo již k 1. únoru 2020, by měly být pravidelné technické prohlídky, jež se měly uskutečnit v době od 1. února 2020 do 31. srpna 2020, provedeny později, avšak nejpozději sedm měsíců po původním termínu a dotčená osvědčení by měla zůstat v platnosti do takového pozdějšího data.

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (8) zavádí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Krize způsobená rozšířením onemocnění COVID-19 a související krize v oblasti veřejného zdraví mají vážné dopady na finanční situaci odvětví a některé podniky dopravy již nesplňují požadavek finanční způsobilosti. Vzhledem k nižší aktivitě v důsledku krize v oblasti veřejného zdraví se předpokládá, že podnikům bude trvat déle než obvykle, aby prokázaly, že znovu trvale splňují požadavek finanční způsobilosti. Je proto vhodné prodloužit maximální lhůtu, kterou pro tyto účely stanoví čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1071/2009, ze šesti na dvanáct měsíců, pokud jde o posouzení finanční způsobilosti podniku dopravy, které se týká období mezi 1. březnem 2020 a 30. září 2020 nebo jeho části. Pokud již bylo porušení tohoto požadavku konstatováno a lhůta stanovená příslušným orgánem dosud neuplynula, měl by mít příslušný orgán možnost tuto lhůtu podloužit celkem na 12 měsíců.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (9) a (ES) č. 1073/2009 (10) stanoví společná pravidla pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. Mezinárodní silniční nákladní doprava a mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy jsou podmíněny mimo jiné držbou licence Společenství a v případě řidičů, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a kteří provozují nákladní dopravu, držbou osvědčení řidiče. Poskytování linkové dopravy autobusem a autokarem je rovněž podmíněno povolením. Tyto licence, osvědčení a povolení lze obnovit, jakmile bylo ověřeno, že jsou dodržovány příslušné podmínky. Vzhledem k potížím s obnovováním licencí a osvědčení kvůli mimořádným okolnostem v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 je nutné prodloužit jejich platnost o šest měsíců od data uváděného konce jejich platnosti, aby byla zajištěna kontinuita silniční dopravy.

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (11) stanoví pravidla pro bezpečnost železnic. Vzhledem k opatřením omezujícím volný pohyb osob spolu s dodatečnou pracovní zátěží v důsledku bránění v rozšíření onemocnění COVID-19 se vnitrostátní orgány, železniční podniky a provozovatelé infrastruktury potýkají s obtížemi v souvislosti s obnovováním jednotných osvědčení o bezpečnosti, a končí-li platnost stávajících schválení z hlediska bezpečnosti, při vydávání těchto schválení na další období, na která se vztahují příslušně články 10 a 12 uvedené směrnice. Lhůta pro obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti by proto měla být prodloužena o šest měsíců a dotčená stávající jednotná osvědčení o bezpečnosti by měla zůstat platná po odpovídající dobu. Rovněž platnost těchto schválení z hlediska bezpečnosti by měla být prodloužena o šest měsíců.

(10)

V souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 některé členské státy prodloužily lhůtu k jejímu provedení. V těchto členských státech se proto nadále použijí pravidla stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (12). Z tohoto důvodu je rovněž třeba prodloužit lhůty pro obnovení osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti vydaných podle článků 10 a 11 směrnice 2004/49/ES a ozřejmit, že dotčená osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti zůstávají po odpovídající dobu v platnosti.

(11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (13) stanoví pravidla vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Unie. V čl. 14 odst. 5 a článku 16 uvedené směrnice je stanoveno, že doba platnosti licence strojvedoucího je deset let a její platnost podléhá pravidelným kontrolám. Vzhledem k potížím s obnovováním licencí kvůli mimořádným okolnostem způsobeným rozšířením onemocnění COVID-19 by měly být licence, jejichž platnost skončí mezi 1. březnem a 31. srpnem 2020, prodlouženy o šest měsíců od data uváděného konce jejich platnosti. Strojvedoucím by rovněž mělo být poskytnuto dalších šest měsíců na absolvování pravidelných kontrol.

(12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (14) vytváří jednotný evropský železniční prostor. Podle čl. 23 odst. 2 uvedené směrnice mohou orgány vydávající licence provádět pravidelný přezkum, aby ověřily, že železniční podnik nadále plní povinnosti stanovené v kapitole III uvedené směrnice, jež se vztahují k jeho licenci. V čl. 24 odst. 3 uvedené směrnice je stanoveno, že orgán vydávající licence může licenci pozastavit nebo odebrat z důvodu nesplnění požadavku finanční způsobilosti a může vydat dočasnou licenci platnou po dobu reorganizace železničního podniku, není-li ohrožena bezpečnost. Vzhledem k mimořádným okolnostem způsobeným rozšířením onemocnění COVID-19 mají licenční orgány vážné obtíže při provádění pravidelných přezkumů, jež se týkají stávajících licencí, a při přijímání příslušných rozhodnutí o vydávání nových licencí po skončení platnosti dočasné licence. Lhůty pro provedení pravidelných přezkumů, jež by v souladu s uvedenou směrnicí uplynuly v období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, by proto měly být prodlouženy o dobu šesti měsíců. Stejně tak dočasné licence, jejichž platnost skončí v období mezi 1. březnem a 31. srpnem 2020, by měly být prodlouženy o šest měsíců.

(13)

Ustanovení čl. 25 odst. 2 směrnice 2012/34/EU vyžaduje, aby orgán vydávající licence rozhodl o žádosti o vydání licence do tří měsíců od předložení všech potřebných informací, zejména informací uvedených v příloze III uvedené směrnice. Vzhledem k obtížím při přijímání příslušných rozhodnutí v důsledku mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19 je nutné prodloužit tuto lhůtu o šest měsíců.

(14)

Železniční podniky, které byly před rozšířením onemocnění COVID-19 finančně stabilní, čelí problémům s likviditou, které by mohly vést k pozastavení nebo odebrání licence či případně k jejímu nahrazení licencí dočasnou, aniž by k tomu byl strukturální hospodářský důvod. Vydání dočasné licence podle čl. 24 odst. 3 směrnice 2012/34/EU by mohlo trhu vyslat negativní signál o schopnosti železničních podniků přežít, což by zase prohloubilo případné, jinak dočasné finanční problémy. Proto by mělo být stanoveno, že pokud orgán vydávající licenci na základě kontroly provedené v období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 shledá, že železniční podnik nadále nesplňuje požadavky týkající se finanční způsobilosti, měl by být s to před 31. srpnem 2020 rozhodnout, že dotčenému železničnímu podniku nebude licence pozastavena nebo odebrána, nebude-li tím ohrožena bezpečnost a existuje-li reálná vyhlídka na uspokojivou finanční restrukturalizaci železničního podniku během následujících šesti měsíců. Po 31. srpnu 2020 by se na železniční podnik měla vztahovat všeobecná pravidla podle čl. 24 odst. 1 uvedené směrnice.

(15)

Směrnice Rady 96/50/ES (15) stanoví podmínky pro získání osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách v Unii. Po dosažení věku 65 let mají držitelé osvědčení vůdce plavidla povinnost podstupovat pravidelné lékařské prohlídky. Vzhledem k opatřením v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 a zejména k tomu, že se zkomplikovala možnost dostavit se k lékařským prohlídkám do zdravotnických zařízení, držitelé osvědčení vůdců plavidel nemusí být s to požadované lékařské prohlídky absolvovat, připadají-li na dobu, na niž se vztahují uvedená opatření. Pokud by tedy lhůta pro absolvování lékařských prohlídek jinak uplynula nebo měla jinak uplynout v období mezi 1. březnem a 31. srpnem 2020, měla by být v každém z dotčených případů prodloužena o šest měsíců. Dotčená osvědčení vůdců plavidel by měla zůstat odpovídajícím způsobem v platnosti.

(16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 (16) stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby. V článku 10 uvedené směrnice se stanoví omezení doby platnosti osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby. V článku 28 směrnice (EU) 2016/1629 se navíc stanoví, že dokumenty spadající do oblasti působnosti uvedené směrnice a vystavené příslušnými orgány členských států podle dříve použitelné směrnice, totiž směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES (17) před 6. říjnem 2018, zůstávají platné až do skončení doby své platnosti. Kvůli opatřením v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 může být pro příslušné orgány komplikované a někdy i nemožné provádět technické prohlídky za účelem prodloužení platnosti příslušných osvědčení, nebo v případě dokladů uvedených v článku 28 směrnice (EU) 2016/1629, za účelem jejich nahrazení. V zájmu zachování provozu příslušných plavidel vnitrozemské plavby je proto vhodné o šest měsíců prodloužit platnost osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby a dokladů spadajících do oblasti působnosti článku 28 směrnice (EU) 2016/1629, jejichž platnost by jinak skončila či měla jinak skončit mezi 1. březnem a 31. srpnem 2020.

(17)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 (18) stanoví pravidla pro zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES (19) stanoví opatření na zvýšení zabezpečení přístavů vůči bezpečnostním incidentům. Zajišťuje rovněž, aby zvýšené zabezpečení přístavů podporovalo bezpečnostní opatření přijatá podle nařízení (ES) č. 725/2004. Stávající krize v oblasti veřejného zdraví komplikuje orgánům členských států provádění inspekcí a prohlídeks ohledem na obnovení určitých dokumentů a v oblasti námořní bezpečnosti. Proto je nutné o přiměřenou dobu prodloužit lhůty pro přezkum posouzení bezpečnosti, jakož i plánů na bezpečnost, požadovaných uvedenými právními akty Unie, aby mohly členské státy a odvětví námořní dopravy reagovat flexibilně a pragmaticky a bylo zachováno fungování základních dodavatelských řetězců, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Flexibilita by měla být poskytnuta rovněž u technických výcviků a cvičení v oblasti námořní bezpečnosti, které mají podle právních aktů Unie v oblasti námořní bezpečnosti probíhat v určitých intervalech.

(18)

Má-li členský stát za to, že použití pravidel, od nichž se toto nařízení odchyluje, jež se týkají mimo jiné obnovení nebo prodloužení platnosti osvědčení, licence nebo povolení, pravděpodobně nebude proveditelné ani v období následujícím po datech stanovených v tomto nařízení v důsledku opatření, jež přijal s cílem zabránit či omezit šíření onemocnění COVID-19, Komise by měla být oprávněna, pokud ji o to tento členský stát požádá, povolit dotčenému členskému státu, aby dále prodloužil doby stanovené v tomto nařízení. Aby byla zajištěna právní jistota a také to, že nebude ohrožena bezpečnost dopravy a její zabezpečení, mělo by se takové prodloužení omezit na to, co je nezbytné pro zohlednění doby, v níž nebude pravděpodobně proveditelné dostát náležitostem, postupům, kontrolám a školením, a každopádně by nemělo být delší než šest měsíců.

(19)

Rozšíření onemocnění COVID-19 postihlo celou Unii, nikoli však stejným způsobem. Členské státy jsou dotčeny v různé míře a v různou dobu. Vzhledem k tomu, že odchylky od pravidel, jež by se obvykle použila, by měly být omezeny na to, co je nezbytné, mělo by být členským státům, pokud jde o směrnici 2006/126/ES, nařízení (EU) č. 165/2014, směrnici 2014/45/EU, nařízení (ES) č. 1072/2009, nařízení (ES) č. 1073/2009 a směrnici 2007/59/ES, umožněno, aby i nadále používaly tyto právní akty, aniž by použily odchylky stanovené v tomto nařízení, je-li použití těchto právních aktů nadále proveditelné. Totéž by mělo platit i tehdy, pokud členský stát takovým obtížím čelil, avšak přijal vhodná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění. Členské státy, které se rozhodnou této možnosti využít, by však neměly bránit žádnému hospodářskému subjektu ani jednotlivci v tom, aby se spoléhal na odchylky stanovené tímto nařízením, jež se použijí v jiném členském státě, a zejména by měly uznávat jakékoli licence, osvědčení a povolení, jejichž platnost byla prodloužena tímto nařízením.

(20)

Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména pokud jde o prodloužení lhůt stanovených právními předpisy Unie pro obnovení nebo prodloužení platnosti určitých osvědčení, licencí nebo schválení a o odklad některých pravidelných kontrol a pravidelného školení v reakci na výjimečné okolnosti způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků navrhované činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení uvedených cílů.

(21)

Vzhledem k naléhavosti způsobené výjimečnými okolnostmi vyvolanými rozšířením onemocnění COVID-19 je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(22)

Z důvodu náhlého a nepředvídatelného rozšíření onemocnění COVID-19 nebylo možné přijmout tato opatření včas. Z tohoto důvodu by se ustanovení tohoto nařízení měla rovněž vztahovat na období před jeho vstupem v platnost. Vzhledem k povaze uvedených ustanovení není v důsledku takového přístupu porušeno legitimní očekávání dotčených osob.

(23)

Vzhledem k naléhavé potřebě bezodkladně řešit okolnosti způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti a zároveň poskytnout členským státům v případě potřeby přiměřenou dobu k tomu, aby Komisi informovaly, rozhodnou-li se, že určité odchylky stanovené v tomto nařízení nepoužijí, by toto nařízení jakožto naléhavá záležitost mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby se zajistilo, že situace právní nejistoty postihující řadu orgánů a provozovatelů dopravy v různých dopravních sektorech, zejména v případech, kdy již uplynuly příslušné lhůty, budou co možná nejkratší,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní a dočasná opatření, jež se použijí na obnovení a prodloužení platnosti některých osvědčení, licencí a povolení a na odklad některých pravidelných kontrol a pravidelného školení a výcviku v reakci na mimořádné okolnosti způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy a námořní bezpečnosti.

Článek 2

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2003/59/ES

1.   Bez ohledu na čl. 8 odst. 2 a 3 směrnice 2003/59/ES se lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení odborné způsobilosti, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, považují v každém případě za prodloužené o dobu sedmi měsíců. Osvědčení odborné způsobilosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Platnost vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 stanoveného v příloze I směrnice 2006/126/ES, provedeného příslušnými orgány buď do řidičského průkazu, nebo do průkazu kvalifikace řidiče uvedených v čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/59/ES na základě osvědčení odborné způsobilosti uvedených v odstavci 1 uvedeného článku, se považuje za prodlouženou o dobu sedmi měsíců od data uvedeného v každém takovém řidičském průkazu nebo průkazu kvalifikace řidiče.

3.   Platnost průkazů kvalifikace řidiče uvedených v příloze II směrnice 2003/59/ES, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, se považuje za prodlouženou o dobu sedmi měsíců od data uplynutí úřední platnosti uvedeného v každém takovém průkazu.

4.   Aniž jsou dotčeny přeshraniční činnosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, opatření, jež přijaly členské státy podle ustanovení směrnic 2003/59/ES a 2006/126/ES uvedených v odst. 1, 2 a 3 tohoto článku v období mezi 1. únorem 2020 a 28. květnem 2020, zůstávají v platnosti.

5.   Pokud se členský stát domnívá, že dokončení pravidelného školení nebo vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může v příslušném případě podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavcích 1, 2 a 3. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 či dob sedmi měsíců uvedených příslušně v odstavcích 1, 2 a 3, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

6.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 5 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení příslušných dob uvedených v odstavcích 1, 2 či 3 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby zohlednilo dobu, během níž dokončení dotčeného pravidelného školení nebo vydání osvědčení o něm, vyznačení harmonizovaného kódu Unie 95 nebo prodloužení platnosti průkazů kvalifikace řidiče nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2006/126/ES

1.   Bez ohledu na článek 7 směrnice 2006/126/ES a bod 3 písm. d) přílohy I uvedené směrnice se platnost řidičských průkazů, která by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynula nebo by měla jinak uplynout mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu sedmi měsíců od data konce platnosti uvedeného v každém takovém řidičském průkazu.

2.   Pokud se členský stát domnívá, že prodloužení platnosti řidičských průkazů nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob stanovených v odstavci 1. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby sedmi měsíců, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

3.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 2 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavci 1 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby zohlednilo dobu, během níž prodloužení platnosti řidičských průkazů nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž je obnovení řidičských průkazů v období mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 neproveditelné v důsledku mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout poté, co o tom nejprve informuje Komisi, že odstavec 1 nepoužije. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce rozhodl, že odstavec 1 nepoužije, nebrání v přeshraničních činnostech žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavci 1, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 4

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (EU) č. 165/2014

1.   Bez ohledu na článek 23 nařízení (EU) č. 165/2014 se pravidelné kontroly stanovené v odstavci 1 uvedeného článku, které by jinak byly nebo měly jinak být podle uvedeného odstavce provedeny mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, provedou nejpozději šest měsíců po datu, kdy měly jinak být podle uvedeného článku provedeny.

2.   Bez ohledu na článek 28 nařízení (EU) č. 165/2014, pokud řidič žádá o obnovení karty řidiče v souladu s odstavcem 1 uvedeného článku mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, vydají příslušné orgány členského státu novou kartu řidiče nejpozději dva měsíce od podání žádosti. Dokud řidič neobdrží od orgánů vydávajících karty novou kartu řidiče, vztahuje se na řidiče obdobně čl. 35 odst. 2 uvedeného nařízení, pokud může řidič prokázat, že bylo požádáno o obnovení karty řidiče v souladu s čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení.

3.   Bez ohledu na čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 165/2014, pokud řidič žádá o náhradu karty řidiče v souladu s odstavcem 4 uvedeného článku mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, vydají příslušné orgány členského státu náhradní kartu nejpozději dva měsíce od obdržení žádosti. Bez ohledu na čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014 smí řidič pokračovat v řízení, dokud neobdrží od orgánů vydávajících karty novou kartu řidiče, pokud může tento řidič prokázat, že karta řidiče byla vrácena příslušnému orgánu, když byla poškozena nebo nefungovala správně, a že bylo požádáno o její náhradu.

4.   Pokud se členský stát domnívá, že pravidelné kontroly, obnovení karet řidiče nebo náhrady karet řidiče, jež jsou vyžadovány podle nařízení (EU) č. 165/2014, nebudou pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může v příslušném případě podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení příslušných dob uvedených v odstavcích 1, 2 a 3. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či příslušných lhůt pro vydání nové karty řidiče, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

5.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 4 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení příslušných dob uvedených v odstavcích 1, 2 či 3 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž pravidelné kontroly, obnovení nebo náhrada karet řidiče nebudou pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

6.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž jsou v období mezi 1. březnem 2020 e 31. srpnem 2020 v důsledku mimořádných okolností způsobených v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 pravidelné kontroly, obnovení nebo náhrada karet řidiče pravděpodobně neproveditelné, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout poté, co o tom nejprve informuje Komisi, že odstavce 1, 2 a 3 nepoužije. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce rozhodl, že odstavce 1, 2 a 3 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářskému subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 5

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2014/45/EU

1.   Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 směrnice 2014/45/EU a bod 8 přílohy II uvedené směrnice se lhůty pro technické prohlídky, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak byly nebo měly jinak být provedeny mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené o dobu sedmi měsíců.

2.   Bez ohledu na článek 8 směrnice 2014/45/EU a bod 8 přílohy II uvedené směrnice se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla s datem uplynutí platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 považuje za prodlouženou o dobu sedmi měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že provádění technických prohlídek nebo vydávání osvědčení o nich nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit příslušné prodloužení dob uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby sedmi měsíců, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž provádění technických prohlídek nebo vydávání osvědčení o nich nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát není a pravděpodobně ani nebude vystaven obtížím, kvůli nimž je v období mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 v důsledku mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19 provádění technických prohlídek nebo vydávání osvědčení o nich neuskutečnitelné, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout poté, co o tom nejprve informuje Komisi, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 6

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 1071/2009

1.   Bez ohledu na čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1071/2009, pokud příslušný orgán na základě ročních účetních závěrek a potvrzení uvedených v čl. 7 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení pro účetní roky, jež se vztahují na celé období mezi 1. březnem 2020 a 30. září 2020 nebo jeho část, shledá, že dopravní podnik nesplňuje požadavek finanční způsobilosti stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, nesmí být lhůta stanovená příslušným orgánem pro účely čl. 13 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení delší než 12 měsíců.

2.   Bez ohledu na čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1071/2009, pokud příslušný orgán shledal do 28. května 2020, že dopravní podnik nesplňuje požadavek finanční způsobilosti stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, a stanovil dopravnímu podniku lhůtu pro nápravu takové situace, může příslušný orgán tuto lhůtu prodloužit, pokud tato lhůta neuplynula do 28. května 2020. Takto prodloužená lhůta nesmí být delší než 12 měsíců.

Článek 7

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 1072/2009

1.   Bez ohledu na čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1072/2009 se platnost licencí Společenství, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců. Ověřené kopie zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 1072/2009 se platnost osvědčení řidiče, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že prodloužení platnosti licencí Společenství nebo osvědčení řidiče nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně stanovených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat doby mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby šesti měsíců, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž prodloužení platnosti licencí Společenství nebo osvědčení řidiče nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát nečelí a pravděpodobně nebude čelit obtížím, kvůli kterým by se obnovení licencí Společenství nebo osvědčení řidiče stala v období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 neuskutečnitelnými v důsledku mimořádných okolností způsobených šířením onemocnění COVID-19, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout poté, co o tom nejprve informuje Komisi, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 8

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 1073/2009

1.   Bez ohledu na čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 1073/2009 se platnost licencí Společenství, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců. Ověřené kopie zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1073/2009 rozhodne povolující orgán o žádostech o povolení linkové dopravy, které podali podnikatelé v silniční osobní dopravě mezi 12. prosincem 2019 a 31. srpnem 2020, do šesti měsíců ode dne podání žádosti. Bez ohledu na čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1073/2009 příslušné orgány členských států, jejichž souhlas byl ohledně takové žádosti v souladu s odstavcem 1 uvedeného článku vyžádán, sdělí povolujícímu orgánu své stanovisko k žádosti do tří měsíců. Pokud povolující orgán odpověď do tří měsíců neobdrží, je to považováno za souhlas orgánů, od nichž byl takový souhlas vyžádán, a povolující orgán může povolení udělit. Prodloužení lhůty na tři měsíce pro členské státy, od nichž byl vyžádán souhlas podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1073/2009, se použije na žádosti, jež byly obdrženy po 27. březnu 2020.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že prodloužení platnosti licencí Společenství nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob stanovených v odstavci 1. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, období mezi 12. prosincem 2019 a 31. srpnem 2020 či doby šesti měsíců, nebo jejich jakékoliv kombinace. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavci 1 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby zohlednilo dobu, během níž prodloužení platnosti licencí Společenství nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát nečelí a pravděpodobně nebude čelit obtížím, kvůli kterým by se obnovení licencí Společenství stalo v období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 neuskutečnitelným v důsledku mimořádných okolností způsobených šířením onemocnění COVID-19, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout poté, co o tom nejprve informuje Komisi, že odstavec 1 nepoužije. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce rozhodl, že odstavec 1 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavci 1, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 9

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici (EU) 2016/798

1.   Bez ohledu na čl. 10 odst. 13 směrnice (EU) 2016/798 se lhůty pro obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti, které by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené o dobu šesti měsíců. Dotčené jednotné osvědčení o bezpečnosti zůstává odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 12 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 se platnost schválení z hlediska bezpečnosti, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti vydaných v souladu s čl. 10 odst. 8 směrnice (EU) 2016/798 nebo prodloužení doby platnosti schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby šesti měsíců uvedené příslušně v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení jednotných osvědčení o bezpečnosti nebo prodloužení doby platnosti schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 10

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2004/49/ES

1.   Bez ohledu na čl. 10 odst. 5 směrnice 2004/49/ES se lhůty pro obnovení osvědčení o bezpečnosti, které by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené o dobu šesti měsíců. Dotčená osvědčení o bezpečnosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Bez ohledu na čl. 11 odst. 2 směrnice 2004/49/ES se lhůty pro obnovení schválení z hlediska bezpečnosti, které by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené o dobu šesti měsíců. Dotčená schválení z hlediska bezpečnosti zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby šesti měsíců příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 11

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2007/59/ES

1.   Bez ohledu na čl. 14 odst. 5 směrnice 2007/59/ES se platnost licencí, která by jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců od data uplynutí platnosti každé takové licence.

2.   Bez ohledu na článek 16 směrnice 2007/59/ES a přílohy II a VII uvedené směrnicese lhůty pro dokončení pravidelných kontrol, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené o dobu šesti měsíců v každém případě. Licence uvedené v článku 14 a osvědčení uvedená v článku 15 uvedené směrnice zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení licencí nebo dokončení pravidelných kontrol nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby šesti měsíců příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána nejpozději do 1. srpna 2020.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení licencí nebo dokončení pravidelných kontrol nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Pokud členský stát nečelí a pravděpodobně nebude čelit obtížím, kvůli kterým by se obnovení licencí nebo dokončení pravidelných kontrol stala v období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 neuskutečnitelnými v důsledku mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19, nebo pokud přijal příslušná vnitrostátní opatření k jejich zmírnění, může se tento členský stát rozhodnout poté, co o tom nejprve informuje Komisi, že odstavce 1 a 2 nepoužije. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Členský stát, který se podle prvního pododstavce rozhodl, že odstavce 1 a 2 nepoužije, nebrání přeshraničním činnostem žádného hospodářského subjektu ani jednotlivce, jenž se spoléhá na odchylky stanovené v odstavcích 1 a 2, jež se použijí v jiném členském státě.

Článek 12

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2012/34/EU

1.   Bez ohledu na čl. 23 odst. 2 směrnice 2012/34/EU, pokud orgán vydávající licence učinil opatření za účelem pravidelného přezkumu licence, lhůty pro dokončení pravidelného přezkumu, které by v souladu s uvedenými opatřeními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, se považují za prodloužené na dobu šesti měsíců.

2.   Bez ohledu na čl. 24 odst. 3 směrnice 2012/34/EU se platnost dočasných licencí, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců od data konce platnosti uvedeného na každé dočasné licenci.

3.   Bez ohledu na čl. 25 odst. 2 směrnice 2012/34/EU orgán vydávající licence rozhodne o žádostech podaných od 12. ledna 2020 do 31. srpna 2020 nejpozději do devíti měsíců od předložení všech potřebných informací, zejména informací uvedených v příloze III uvedené směrnice.

4.   Pokud se členský stát domnívá, že provedení pravidelného přezkumu nebo ukončení pozastavení licencí nebo vydání nových licencí v případech, kdy byly licence již dříve odebrány, nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby šesti měsíců, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

5.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 4 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavci 1 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž ukončení pozastavení licencí nebo vydání nových licencí v případech, kdy byly licence již dříve odebrány, pravděpodobně nebude nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Nakládání s licencemi železničních podniků podle směrnice 2012/34/EU v případě nesplnění požadavků finanční způsobilosti

Bez ohledu na čl. 24 odst. 1 směrnice 2012/34/EU, zjistí-li orgán vydávající licence na základě kontroly podle uvedeného ustanovení, provedené během období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, že železniční podnik již nemůže splňovat požadavky týkající se finanční způsobilosti stanovené v článku 20 uvedené směrnice, může před 31. srpnem 2020 rozhodnout, že licenci dotčeného železničního podniku nepozastaví nebo neodebere za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost a že v průběhu nadcházejících šesti měsíců existuje reálná vyhlídka na uspokojivou finanční restrukturalizaci železničního podniku.

Článek 14

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 96/50/ES

1.   Bez ohledu na čl. 6 odst. 2 směrnice 96/50/ES se lhůty pro podstoupení zdravotních prohlídek, které by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené o dobu šesti měsíců. Dotčená osvědčení vůdců plavidel osob, jež mají podle čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice povinnost podstupovat pravidelné lékařské prohlídky, zůstávají odpovídajícím způsobem v platnosti.

2.   Pokud se členský stát domnívá, že dokončení zdravotních prohlídek nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob stanovených v odstavci 1. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či doby šesti měsíců uvedených v odstavci 1, nebo obou. Musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

3.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 2 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob uvedených v odstavci 1 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž dokončení zdravotních prohlídek nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici (EU) 2016/1629

1.   Bez ohledu na článek 10 směrnice (EU) 2016/1629 se platnost osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců.

2.   Bez ohledu na článek 28 směrnice (EU) 2016/1629 se platnost dokumentů spadajících do oblasti působnosti uvedené směrnice a vystavených příslušnými orgány členských států podle směrnice 2006/87/ES před 6. říjnem 2018, která by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynula nebo měla jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považuje za prodlouženou o dobu šesti měsíců.

3.   Pokud se členský stát domnívá, že obnovení osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo dokumentů uvedených v odstavci 2 nebude pravděpodobně uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 či dob šesti měsíců příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2, nebo obou. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

4.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 3 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž obnovení osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby nebo dokumentů uvedených v odstavci 2 nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 16

Prodloužení lhůt stanovených v nařízení (ES) č. 725/2004

1.   Bez ohledu na čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 725/2004 se lhůty pro provedení pravidelného přezkumu hodnocení bezpečnosti přístavních zařízení, které by v souladu s uvedeným ustanovením jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené do 30. listopadu 2020.

2.   Odchylně od přílohy III části B oddílu 13.6 nařízení (ES) č. 725/2004, pokud technický výcvik nebylo možné nebo nelze v roce 2020 provést v intervalech stanovených v uvedeném oddíle, provede se v roce 2020 nejméně dvakrát, přičemž interval mezi výcviky smí být nejvýše šest měsíců.

3.   Bez ohledu na přílohu III část B oddíly 13.7 a 18.6 nařízení (ES) č. 725/2004 se 18měsíční lhůty pro provedení cvičení různého druhu, které by v souladu s uvedenými ustanoveními jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují za prodloužené o dobu šesti měsíců, každopádně však nejdéle do 31. prosince 2020.

4.   Pro účely požadavků stanovených v příloze III části B oddílech 13.7 a 18.6 nařízení (ES) č. 725/2004, podle nichž mají být v každém kalendářním roce alespoň jednou provedena cvičení různého druhu, se cvičení provedená v roce 2021 během doby, na niž se vztahuje povolení podle odstavce 5 tohoto článku, považují za provedená rovněž v roce 2020.

5.   Pokud se členský stát domnívá, že provedení hodnocení ochrany bezpečnosti přístavních zařízení nebo cvičení různého druhu uvedených v příloze III části B oddílech 13.7 a 18.6 nařízení (ES) č. 725/2004 nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob a lhůt uvedených příslušně v odstavcích 1 a 3. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, lhůt či dob šesti měsíců uvedených příslušně v odstavcích 1 a 3, nebo jakékoli jejich kombinace. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

6.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 5 Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení dob a lhůt uvedených příslušně v odstavcích 1 a 3 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž provedení hodnocení ochrany bezpečnosti přístavních zařízení nebo cvičení různého druhu nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, a každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 17

Prodloužení lhůt stanovených ve směrnici 2005/65/ES

1.   Bez ohledu na článek 10 směrnice 2005/65/ES se lhůty pro přezkum hodnocení zabezpečení ochrany přístavů a plánů zabezpečení ochrany přístavů, které by v souladu s uvedeným článkem jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují v každém případě za prodloužené o dobu šesti měsíců, avšak každopádně nejdéle do 30. listopadu 2020.

2.   Bez ohledu na čl. 7 odst. 7 a přílohu III směrnice 2005/65/ES se 18měsíční lhůty pro dokončení výcviku, které by v souladu s uvedenou přílohou jinak uplynuly nebo měly jinak uplynout mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, považují v každém případě za prodloužené o dobu šesti měsíců, avšak každopádně nejdéle do 30. listopadu 2020.

3.   Pro účely požadavku stanoveného v příloze III směrnice 2005/65/ES, podle něhož mají být v každém kalendářním roce alespoň jednou provedena cvičení, se cvičení provedená v roce 2021 během doby, na niž se vztahuje povolení vydané podle odstavce 4 tohoto článku, považují za provedená rovněž v roce 2020.

4.   Pokud se členský stát domnívá, že provedení přezkumu hodnocení zabezpečení ochrany přístavů nebo plánů zabezpečení ochrany přístavů nebo provedení výcviku nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné ani po 31. srpnu 2020 v důsledku opatření, která přijal za účelem prevence nebo omezení šíření onemocnění COVID-19, může podat odůvodněnou žádost o povolení uplatnit prodloužení dob a lhůt uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2. Uvedená žádost se může týkat období mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020, lhůt či dob uvedených příslušně v odstavcích 1 a 2, nebo jakékoliv jejich kombinace. Žádost musí být Komisi podána do 1. srpna 2020.

5.   Pokud na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 4 [...] Komise shledá, že požadavky stanovené v uvedeném odstavci jsou splněny, přijme rozhodnutí, kterým dotčenému členskému státu povolí uplatnit prodloužení období a lhůt příslušně uvedených v odstavcích 1 a 2 podle odůvodnění každého případu. Toto prodloužení se omezí tak, aby odráželo dobu, během níž dokončení přezkumu hodnocení zabezpečení ochrany přístavů nebo plánů zabezpečení ochrany přístavů nebo dokončení výcviku nebude pravděpodobně nadále uskutečnitelné, každopádně není delší než šest měsíců.

Komise zveřejní uvedené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 4. června 2020.

Čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 5 a čl. 11 odst. 5 se však použijí od 28. května 2020.

Prvním, druhým ani třetím pododstavcem tohoto článku nejsou dotčeny zpětné účinky stanovené v článcích 2 až 17.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. května 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. května 2020.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičskýchprůkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(15)  Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 31).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU