(EU) 2020/693Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/693 ze dne 15. května 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 162, 26.5.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. června 2020 Nabývá účinnosti: 15. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/693

ze dne 15. května 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Philip KERMODE

úřadující generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Páska z legované oceli (jiné než nerezavějící oceli) o šířce přibližně 30 mm a tloušťce přibližně 0,02 mm, která je předkládána v rolích. Výrobek má stejnoměrný příčný průřez po celé své délce ve tvaru pravoúhelníku. Není povrchově upraven.

Výrobek se vyrábí technikou kontinuálního lití, která se nazývá odstřeďování taveniny. Je navržen pro použití v elektrotechnickém průmyslu, například pro výrobu jader transformátorů, jader senzorů, jader pro přesytky, magnetických zesilovačů, tlumivek a pulzních kompresorů.

7228 60 80

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 písm. m) ke kapitole 72 a na znění kódů KN 7228, 7228 60 a 7228 60 80 .

Vzhledem ke svým objektivním charakteristikám a vlastnostem výrobek odpovídá definici „Ostatních tyčí a prutů“ v poznámce 1 písm. m) ke kapitole 72, protože má stejnoměrný příčný průřez po celé své délce ve tvaru pravoúhelníku. Výrobek se proto považuje za tyč podle definice v uvedené poznámce.

Výrobek se vyrábí procesem odstřeďování taveniny, což je jiný postup tváření kovů než válcování. Kromě toho výrobním procesem je zde kontinuální lití na rozdíl od tlakového lití, takže výrobek nespadá do oblasti působnosti poznámky 3 ke kapitole 72. Zařazení výrobku do čísla 7226 jako ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli, o šířce menší než 600 mm, nebo do čísla 7227 jako tyče a pruty, válcované za tepla, je proto vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7228 60 80 jako ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU