(EU) 2020/692Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379-520 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. června 2020 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/692

ze dne 30. ledna 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 234 odst. 2, čl. 237 odst. 4 a čl. 239 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přijetím „právního rámce pro zdraví zvířat“ byly v nedávné době aktualizovány právní předpisy Unie v oblasti zdraví zvířat. Uvedené nařízení, které vstoupilo v platnost 20. dubna 2016 a které se použije od 21. dubna 2021, zrušilo a nahradilo přibližně 40 základních aktů. Vyžaduje také přijetí mnoha nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise, kterými se zruší a nahradí přibližně 400 aktů Komise, jež existovaly v oblasti zdraví zvířat před novým právním rámcem vytvořeným tímto „právním rámcem pro zdraví zvířat“.

(2)

Od přijetí prvních veterinárních pravidel na úrovni Unie se obchodní podmínky vyvíjely, přičemž objem obchodu se zvířaty, zárodečnými produkty a produkty živočišného původu významně vzrostl, a to jak v rámci Unie, tak i s třetími zeměmi. V průběhu stejného období byly v Unii některé nákazy v důsledku unijních veterinárních politik a pravidel eradikovány a v mnoha členských státech je jiným nákazám předcházeno nebo jsou tlumeny. Při několika příležitostech však nově se objevující nákazy přinesly nové výzvy pro nákazový status Unie, obchod a místní ekonomiku v oblastech zasažených uvedenými nákazami.

(3)

Pravidla stanovená v tomto aktu doplňují pravidla, která jsou již stanovena v „právním rámci pro zdraví zvířat“. Měla by poskytovat potřebné záruky zajišťující, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu vstupující do Unie nepředstavovaly veterinární riziko pro chovaná a volně žijící zvířata, které by mohlo ohrozit nákazový status Unie, pokud jde o nákazy zvířat, a mít škodlivý hospodářský dopad na příslušná odvětví.

(4)

V článku 234 „právního rámce pro zdraví zvířat“ je stanoveno, že dokud nebudou přijaty akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví veterinární požadavky, pokud jde o konkrétní druh a kategorii zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu, mohou členské státy po vyhodnocení souvisejících rizik použít vnitrostátní předpisy, jestliže tyto předpisy splňují některé požadavky stanovené v uvedeném nařízení. Proto se na vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, na něž se nevztahuje toto nařízení, do Unie mohou vztahovat takové vnitrostátní předpisy uplatňované členskými státy.

(5)

Stávající veterinární pravidla stanovená v předchozích aktech Komise, která se týkají vstupu zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie, se prokázala jako účinná, a proto je třeba v tomto nařízení udržet cíl a podstatu těchto stávajících pravidel a aktualizovat je tak, aby zohledňovala pravidla zlepšování právní úpravy, nový rámec pro zdraví zvířat stanovený v „právním rámci pro zdraví zvířat“ a nově dostupné vědecké znalosti, mezinárodní standardy a zkušenosti s uplatňováním předchozích unijních aktů.

(6)

Aby nedocházelo ke zbytečnému narušení obchodu, měly by veterinární požadavky na vstup zásilek spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení do Unie zajistit hladký přechod od požadavků stanovených v dřívějších unijní aktech.

(7)

„Právní rámec pro zdraví zvířat“ stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat přenosných na zvířata nebo na člověka. Veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie jsou stanoveny v kapitole 1 části V uvedeného nařízení, kde se konkrétně uvádí, že Komise přijme akty v přenesené pravomoci doplňující veterinární požadavky již v něm stanovené.

(8)

V čl. 229 odst. 1 „právního rámce pro zdraví zvířat“ jsou stanoveny požadavky, podle nichž mají členské státy povolit vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie. Požadavky zahrnují podmínky týkající se třetí země nebo území původu, zařízení původu, veterinárních požadavků, které musí tyto zásilky splňovat, jakož i veterinárního osvědčení, prohlášení nebo jiného dokumentu, které musí být k těmto zásilkám přiloženy.

(9)

Dále je v čl. 234 odst. 1 „právního rámce pro zdraví zvířat“ stanoveno, že veterinární požadavky na vstup zásilek druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie z třetích zemí nebo území či jejich oblastí musí být alespoň stejně přísné jako veterinární požadavky stanovené v uvedeném nařízení a v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle něj, které se vztahují na přemísťování dotčených druhů a kategorií těchto komodit v rámci Unie. Nejsou-li tyto požadavky stejně přísné jako požadavky v nařízení, musí nabízet rovnocenné záruky vzhledem k veterinárním požadavkům stanoveným v části IV uvedeného nařízení.

(10)

V čl. 234 odst. 2 „právního rámce pro zdraví zvířat“ jsou stanoveny akty v přenesené pravomoci, které mají být přijaty za účelem doplnění pravidel stanovených v uvedeném nařízení, pokud jde o veterinární požadavky na vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie z třetích zemí a území a na přemísťování těchto komodit po jejich vstupu do Unie v rámci Unie a manipulaci s nimi za účelem zmírnění příslušných možných rizik.

(11)

V čl. 237 odst. 1 „právního rámce pro zdraví zvířat“ je stanoveno, že členské státy povolí vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie pouze tehdy, pokud jsou takové zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením a prohlášením nebo jinými dokumenty vyžadovanými podle uvedeného nařízení. V čl. 237 odst. 2 uvedeného nařízení je stanoveno, že veterinární osvědčení musí být ověřeno a podepsáno úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu. V této souvislosti je v čl. 237 odst. 4 „právního rámce pro zdraví zvířat“ stanoveno, že Komise přijme akty v přenesené pravomoci týkající se odchylek od požadavků na veterinární osvědčení podle čl. 237 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení a stanoví pravidla, která vyžadují, aby tyto zásilky byly doprovázeny prohlášením nebo jinými dokumenty.

(12)

V čl. 239 odst. 2 „právního rámce pro zdraví zvířat“ je stanoveno, že Komise přijme akty v přenesené pravomoci týkající se zvláštních pravidel a doplňkových požadavků pro některé zvláštní typy vstupu zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a stanoví odchylky od obecných veterinárních požadavků uvedených v čl. 229 odst. 1 a čl. 237 odst. 1 uvedeného nařízení a v doplňkových pravidlech stanovených v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 234 odst. 2 a čl. 237 odst. 4 uvedeného nařízení.

(13)

Doplňující pravidla, která mají být stanovena v tomto nařízení podle čl. 234 odst. 2 a čl. 239 odst. 2 „právního rámce pro zdraví zvířat“, jsou navzájem provázaná. Podle čl. 234 odst. 2 Komise stanoví obecné požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie, zatímco podle čl. 239 odst. 2 Komise stanoví zvláštní pravidla a doplňkové požadavky pro odchylky od uvedených obecných požadavků.

(14)

Požadavky na veterinární osvědčení stanovené v článku 237 „právního rámce pro zdraví zvířat“ jsou součástí právního rámce týkajícího se vstupu zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie. Pravomoc udělovat odchylky od veterinárních požadavků svěřená Komisi podle čl. 237 odst. 4 uvedeného nařízení je součástí tohoto obecného právního rámce.

(15)

V „právním rámci pro zdraví zvířat“ je již stanovena řada definic. Dále by mělo toto nařízení vzít v úvahu také definice stanovené v jiných aktech Unie v souvisejících oblastech hygieny potravin a úředních kontrol, jako jsou definice stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (2). Pro účely stanovení veterinárních požadavků na vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie je však vhodné zařadit konkrétní definice, včetně definic pro některé kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu. Tyto definice jsou potřebné na objasnění toho, které kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu představují veterinární riziko, a podléhají tak veterinárním požadavkům na vstup do Unie.

(16)

V zájmu konzistentnosti právních předpisů Unie a vzhledem k veterinárnímu riziku, které tyto potraviny představují, by definice „čerstvého masa“ pro účely tohoto nařízení měla zahrnovat definice „čerstvého masa“, „mletého masa“ a „masných polotovarů“ stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 853/2004.

(17)

Kromě toho by definice „masných výrobků“ pro účely tohoto nařízení měla zahrnovat definice „masných výrobků“, „opracovaných žaludků“, „močových měchýřů“, „střev“, „tavených nebo škvařených živočišných tuků“ a „masových výtažků“ stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004. Je tomu tak proto, že všechny tyto komodity představují z veterinárního hlediska stejné veterinární riziko a měly by podléhat stejným opatřením pro zmírnění rizik.

(18)

Definice „jatečně upraveného těla“ stanovená v nařízení (ES) č. 853/2004 by se měla upravit, aby vymezovala „jatečně upravené tělo kopytníka“, a odlišila jej tak od „drobů“. Je tomu tak proto, že tyto dvě komodity představují různá veterinární rizika, přičemž „droby“ představují vyšší riziko.

(19)

„Střívka“ by měla být definována v tomto nařízení a tato definice by měla zohlednit definici uvedenou ve slovníku pojmů Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Definice by měla objasnit, které produkty živočišného původu musí být považovány za střívka, a musí tedy být podrobeny zvláštní úpravě zmírňující riziko stanovené v tomto nařízení.

(20)

V čl. 229 odst. 1 „právního rámce pro zdraví zvířat“ je stanoveno, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie se povolí pouze tehdy, pokud tyto zásilky pocházejí ze třetích zemí nebo území uvedených na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu do Unie v souladu s kritérii stanovenými v čl. 230 odst. 1 a pokud tyto zásilky splňují veterinární požadavky stanovené v článku 234 a následných aktech v přenesené pravomoci. Toto nařízení by mělo stanovit odpovědnost příslušného orgánu za ověření, že tyto zásilky vstupující do Unie uvedené požadavky splňují.

(21)

V čl. 237 odst. 1 „právního rámce pro zdraví zvířat“ je stanoveno, že vstup zásilek druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie z třetích zemí nebo území má být povolen pouze tehdy, pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem třetí země nebo území nebo prohlášením či jinými doklady, případně všemi těmito dokumenty. Toto nařízení by tedy mělo objasnit, jaké doklady jsou v jednotlivých případech potřebné, a mělo by stanovit odpovědnost příslušného orgánu za ověření, že tyto zásilky vstupující do Unie tento obecný požadavek splňují.

(22)

Údaje, které mají být uvedeny ve veterinárním osvědčení, prohlášení a jiných dokladech přiložených k zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musí přesně vyjadřovat, zda tyto zásilky splňují obecné požadavky stanovené v „právním rámci pro zdraví zvířat“ a příslušné požadavky stanovené v tomto nařízení. V tomto nařízení by tedy měly být stanoveny povinnosti provozovatelů odpovědných za vstup těchto zásilek do Unie a příslušných orgánů členského státu vstupu do Unie, pokud jde o platnost dokladů přiložených k zásilkám a způsobilost těchto zásilek vstoupit do Unie.

(23)

S ohledem na veterinární rizika, jako jsou inkubační doby nákaz, a aby nedocházelo ke zneužití veterinárních osvědčení, je nezbytné stanovit časovou lhůtu pro platnost těchto osvědčení pouze u zvířat a násadových vajec. Je tomu tak proto, že představují vyšší veterinární riziko než produkty živočišného původu, které mohly být podrobeny opatřením ke zmírnění rizika, a zárodečné produkty, které se přepravují zmrazené v uzavřených a zapečetěných kontejnerech. Protože však přeprava živých zvířat a násadových vajec po moři může trvat dlouho, měla by být doba platnosti osvědčení v tomto případě prodloužena, pokud byla provedena určitá opatření ke zmírnění rizika.

(24)

Veterinární požadavky, které musí být splněny, a záruky, které musí být poskytnuty třetími zeměmi a územími pro vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie, závisí na nákazách uvedených v článku 5 a v příloze II „právního rámce pro zdraví zvířat“ a na jejich kategorizaci uvedené v čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení a v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3). Uvedené nařízení stanoví definice nákaz kategorie A, B, C, D a E a uvádí, že pravidla pro prevenci a tlumení nákaz u nákaz uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se uplatňují na druhy uvedené na seznamu a skupiny druhů uvedených na seznamu, které jsou zmíněny v příloze uvedeného nařízení.

(25)

V kapitole 1 části II „právního rámce pro zdraví zvířat“ jsou stanovena pravidla pro hlášení nákaz a podávání zpráv, aby bylo zajištěno včasné zjištění a účinné tlumení nákaz v Unii. Toto nařízení by mělo upřesnit podrobnosti o systémech hlášení a podávání zpráv, které mají být zavedeny v třetích zemích nebo územích, aby zaručovaly systémy rovnocenné systémům zavedeným v Unii, a to včetně nákaz, které by měly podléhat hlášení a podávání zpráv. V tomto smyslu, přestože živá zvířata mohou přenášet nákazy, pro které jsou uvedena na seznamu druhů v prováděcím nařízení (EU) 2018/1882, ne všechny produkty živočišného původu a zárodečné produkty získané od těchto zvířat mohou přenášet všechny tyto nákazy. Toto nařízení by mělo u každého konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, jež mají vstoupit do Unie, upřesnit, které nákazy zvířat vzbuzují obavy, a podléhají proto hlášení a podávání zpráv.

(26)

Veterinární požadavky stanovené tímto nařízením by měly vycházet z různých úrovní ochrany podle veterinárních rizik. Jednotlivé požadavky se liší podle toho, zda se týkají třetí země původu, území původu, oblasti v této třetí zemi nebo území, jednotky v rámci této třetí země nebo území u živočichů pocházejících z akvakultury, zařízení původu zvířat nebo produktů živočišného původu nebo zařízení či střediska odběru zárodečných produktů.

(27)

Dozor nad nákazami a vysledovatelnost v zařízeních jsou klíčovými prvky politiky tlumení nákaz v Unii. Toto nařízení by mělo obsahovat některé základní požadavky na vysledovatelnost a veterinární kontroly v zařízeních původu zvířat určených pro vstup do Unie a v zařízení původu zvířat, z nichž byly získány zárodečné produkty a produkty živočišného původu určené pro vstup do Unie. Tyto požadavky by měly být rovnocenné požadavkům stanoveným v nařízení (EU) 2016/429 a v aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech přijatých podle uvedeného nařízení.

(28)

Pokud zařízení určitého typu chovající zvířata nebo zárodečné produkty v třetí zemi nebo území představuje konkrétní veterinární riziko, mělo by dále získat zvláštní povolení příslušného orgánu v třetí zemi nebo území pro vývoz do Unie poskytující rovnocenné záruky, jako jsou záruky uvedené v článcích 92 až 100 nařízení (EU) 2016/429 pro některá zařízení v Unii.

(29)

Zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu určené pro vstup do Unie by neměly být ve své zemi nebo území původu považovány za zásilky představující veterinární riziko a neměly by podléhat vnitrostátním eradikačním programům ani jiným vnitrostátním omezením z důvodu nákazového rizika.

(30)

Veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie musí poskytovat účinnou ochranu proti zavlečení a šíření přenosných nákaz zvířat v Unii. Vstup těchto zásilek do Unie by neměl být povolen z třetích zemí nebo území či oblastí, případně u živočichů pocházejících z akvakultury z jejich jednotek, kde se vyskytují některé nákazy uvedené na seznamu, v souvislosti s nimiž má Unie status území prostého nákazy, a které tedy představují vážné riziko pro zdraví zvířat na území Unie.

(31)

Je na Unii, aby posoudila, zda jsou třetí země, území či oblast, případně u živočichů pocházejících z akvakultury jejich jednotka původu, prosté konkrétní nákazy. Posouzení Unie by mělo vycházet z informací týkajících se dozoru poskytnutých příslušným orgánem třetí země nebo území a mělo by zohledňovat veterinární pravidla Unie stanovená v části II „právního rámce pro zdraví zvířat“ a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (4). U některých nákaz a za některých okolností mohou být jako dodatečná opatření ke zmírnění rizika požadovány zvláštní podmínky.

(32)

Nepřítomnost konkrétní nákazy v třetí zemi nebo na jejím území či v její oblasti musí být prokázána mezinárodně uznávanými diagnostickými testy a metodami provedenými podle stejných standardů a postupů, jako jsou standardy a postupy používané v rámci Unie.

(33)

Je nezbytné zajistit, aby nákazový status zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu určených pro vstup do Unie odpovídal zárukám poskytnutým třetí zemí, územím nebo oblastí původu. Toto nařízení by proto mělo stanovit minimální dobu pobytu pro zvířata v třetí zemi, území, oblasti nebo zařízení původu a minimální dobu bez kontaktu s komoditami s nižším nákazovým statusem, než budou tato zvířata odeslána do Unie. Délka minimální doby pobytu by měla zohledňovat inkubační dobu příslušných nákaz a zamýšlené místo určení a použití zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu.

(34)

U psů, koček a fretek je doba pobytu zbytečná, neboť očkování proti vzteklině, tedy nákaze, která u těchto druhů vzbuzuje největší obavy, je požadováno ve všech případech. Evidovaní koně určení pro soutěže, závody a jezdecké kulturní akce by měli být rovněž osvobozeni od některých požadavků, pokud jde o dobu pobytu, pokud splňují dodatečné záruky. Tato výjimka vychází z předpokladu, že tito koně budou mít vyšší úroveň nákazového statusu.

(35)

Pokud se zvířata, zárodečné produkty a produkty živočišného původu určené pro vstup do Unie dostanou do kontaktu se zvířaty nebo produkty nesplňujícími stejné požadavky nebo pokud jsou převáženy přes třetí země, území nebo oblasti s nižším nákazovým statusem, než má země či území původu nebo jejich oblast, může být jejich nákazový status v průběhu přepravy z místa původu do místa vstupu do Unie ohrožen. Proto je třeba uplatnit určitá preventivní opatření, aby se jejich nákazový status zachoval.

(36)

Aby bylo zajištěno, že do Unie budou zasílána pouze zdravá zvířata, měla by zvířata v zásilkách před odesláním podstoupit klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem. Časový rámec pro provedení této prohlídky by měl být u některých druhů a rizika s nimi souvisejícího upraven.

(37)

Suchozemská zvířata, násadová vejce a vodní živočichové určení pro vstup do Unie by měli být přepravováni pouze přes třetí země, území nebo oblasti, které jsou také uvedeny na seznamu pro vstup stejných druhů a kategorií zvířat a násadových vajec do Unie, případně by měli být v těchto zemích, na těchto územích a v těchto oblastech vyloženi. Zařazení těchto zemí, území nebo oblastí na seznam ukazuje, že poskytují rovnocenné veterinární záruky jako třetí země nebo území původu či jejich oblast.

(38)

Při přepravě suchozemských zvířat a násadových vajec letadlem nebo lodí by mohlo dojít k nepředvídaným událostem, jako jsou mechanické problémy dopravního prostředku, stávky na letištích a v přístavech nebo nepředvídaná zpoždění. Proto je vhodné stanovit v těchto případech odchylky, pokud mohou být poskytnuty záruky. Umožní to pokračování přepravy suchozemských zvířat a násadových vajec do Unie a zároveň se zajistí nákazový status těchto komodit a zabrání dodatečným veterinárním rizikům.

(39)

Protože překládky a zastávky v zemích neuvedených na seznamu jsou součástí obvyklých přepravních operací, měly by být u koňovitých za podmínky uplatnění určitých preventivních opatření povoleny.

(40)

Čištění a dezinfekce dopravního prostředku jsou klíčovou činností zabraňující riziku šíření nákaz zvířat. V případě přepravy zásilek živých zvířat určených pro Unii by měly být čištění a dezinfekce dopravních prostředků prováděny bezprostředně před nakládkou zvířat k jejich odeslání do Unie.

(41)

Svody zvířat v třetích zemích nebo územích původu mohou představovat dodatečné riziko pro nákazový status zvířat určených pro vstup do Unie, a to v důsledku míchání těchto zvířat se zvířaty jiného původu a jejich vzájemného kontaktu. Proto by měl být počet, doba trvání těchto svodů a druhy, u nichž jsou povoleny, omezeny na minimum a na ty druhy, u nichž existují spolehlivé systémy vysledovatelnosti.

(42)

Kromě obecných veterinárních požadavků je nezbytné stanovit zvláštní požadavky zohledňující veterinární rizika spojená s různými druhy a kategoriemi suchozemských zvířat spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(43)

Na seznamu v prováděcím nařízení (EU) 2018/1882 jsou uvedeny různé druhy kopytníků podle definice uvedené v „právním rámci pro zdraví zvířat“ jako vnímavé druhy pro různé nákazy uvedené na seznamu. Ve stejném nařízení jsou také stanoveny nákazy uvedené na seznamu v různých kategoriích pro různé druhy kopytníků. Proto by mělo toto nařízení jednoznačně stanovit zvláštní požadavky a záruky týkající se nákaz uvedených na seznamu pro různé druhy a kategorie kopytníků.

(44)

Aby se zabránilo výskytu nákaz kategorie A, jichž je Unie prostá, měla by být obecným požadavkem pro třetí zemi nebo území původu kopytníků či jejich oblast obdobná nepřítomnost nákazy po dobu, která zaručuje, že vstup zvířat z třetí země, území nebo oblasti neohrozí nepřítomnost nákazy v Unii. U nákaz kategorie B, pro něž má Unie povinné eradikační programy, by toto nařízení mělo stanovit opatření ke zmírnění rizika, pokud třetí země nebo území původu nejsou těchto nákaz zcela prosté.

(45)

Pokud jsou zásilky kopytníků určeny pro vstup do členských států, které jsou úředně prosté nákazy nebo které mají schválený eradikační program pro infekční rinotracheitidu skotu/infekční pustulární vulvovaginitidu, bovinní virovou diarrhoeu nebo nákazu virem Aujeszkyho choroby, měly by tyto zásilky splňovat dodatečné požadavky, aby bylo zajištěno, že zvířata neohrozí nákazový status těchto konkrétních členských států, pokud jde o uvedené nákazy.

(46)

Jestliže kopytníci pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou určeni pro vstup do uzavřeného zařízení v Unii, měla by platit zvláštní pravidla, pokud jde o třetí zemi nebo území původu, a dodatečné veterinární požadavky. Tato zvláštní pravidla by měla zohledňovat specifičnost uzavřených zařízení a zvláštní podmínky, které tato zařízení splňují, aby byla schválena příslušným orgánem třetí země nebo území původu a příslušným orgánem členských států určení.

(47)

Uzavřené zařízení původu by se mohlo nacházet v třetí zemi nebo na území, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu kopytníků do Unie. Bude však třeba posoudit vnitrostátní právní předpisy a veterinární služby třetí země nebo území. Kromě toho by mělo zařízení původu splňovat dodatečné požadavky, pokud jde o dozor nad nákazami, veterinární dohled, evidenci a provozní činnosti. Aby bylo zajištěno, že tyto záruky mohou být poskytnuty, mělo by toto nařízení stanovit zvláštní podmínky pro schvalování uvedených uzavřených zařízení příslušným orgánem v třetí zemi nebo území. V návaznosti na příznivý výsledek posouzení rizik provedeného příslušným orgánem daného členského státu, pokud jde o veškeré podstatné informace poskytnuté zařízením týkající se příslušných veterinárních rizik, by měl členský stát určení vypracovat seznam těchto uzavřených zařízení.

(48)

Pro vstup drůbeže a ptáků chovaných v zajetí do Unie by měly platit zvláštní veterinární požadavky, aby byla podchycena konkrétní rizika představovaná příslušnými nákazami uvedenými na seznamu u těchto zvířat. Tyto požadavky by měly zohledňovat kategorii, druh a zamýšlené použití drůbeže a ptáků chovaných v zajetí a poskytovat účinnou ochranu proti šíření příslušných nákaz z třetích zemí nebo území do Unie.

(49)

Pro usnadnění obchodu se zásilkami malého počtu kusů drůbeže by měly být stanoveny zvláštní požadavky a odchylky pro zásilky s méně než 20 kusy drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci.

(50)

S ohledem na činnosti a veterinární rizika související s ptáky chovanými v zajetí by měl být vstup zásilek těchto zvířat do Unie povolen pouze v případě, že pocházejí ze zařízení schválených příslušnými orgány v třetí zemi nebo území původu ptáků chovaných v zajetí nebo jejich oblasti. Ptáci chovaní v zajetí by měli být po svém příjezdu do Unie dáni do karantény, aby byla potvrzena nepřítomnost příslušných nákaz.

(51)

Kromě toho, pokud jsou zásilky ptáků a násadových vajec určeny pro členské státy vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, měly by tyto zásilky splňovat dodatečné požadavky, aby bylo zajištěno, že neohrozí nákazový status těchto konkrétních členských států v souvislosti s uvedenou nákazou.

(52)

U včel je jednou z nákaz vzbuzujících největší obavy infestace lesknáčkem úlovým (Aethina tumida). V Unii je do značné míry exotická, ale v posledních desetiletích se šíří na celém světě a představuje závažné problémy pro včelařství a potenciálně může ovlivnit také čmeláky. Potenciálně zničujícím patogenem včel je roztoč Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). Pro Unii je také exotický. V současnosti nejsou k dispozici účinné a bezpečné způsoby léčby těchto nákaz. Kdyby se tyto nákazy dostaly do Unie se vstupujícími zásilkami, znamenaly by riziko pro udržitelnost včelařství i jiných odvětví, neboť by mohly potenciálně ovlivnit zemědělství a životní prostředí, které využívá opylování chovanými i volně žijícími včelami.

(53)

V Unii se občas vyskytuje mor včelího plodu, ale tato nákaza je při obchodování se včelami tlumena, zatímco některé oblasti v Unii jsou uznávány jako prosté roztoče Varroa a jsou chráněny dodatečnými obchodními zárukami, aby byla místa určení v Unii i nadále bezpečná. Pro zmírnění rizika vstupu výše uvedených patogenů souvisejících se zásilkami včel a čmeláků do Unie mají nadále zásadní význam pravidla na unijní úrovni. Proto by měla být tato pravidla stanovena v tomto nařízení.

(54)

Kontroly infestace lesknáčkem úlovým nebo roztoči Tropilaelaps se provádějí snadno pouze u matek bez plodu a s malým počtem doprovázejících včel umístěných v přepravkách pro jednotlivé matky, a proto je třeba vstup včel do Unie omezit na tyto zásilky.

(55)

V sadařském odvětví se často obchoduje s koloniemi čmeláků chovaných a šlechtěných v zařízeních oddělených od okolního prostředí. Vzhledem k běžně užívanému vybavení, postupům a uzavřeným kontejnerům používaným pro přepravované kolonie by měl být vstup čmeláků (Bombus spp.) do Unie povolen pouze u kolonií, které jsou chovány, šlechtěny a baleny výhradně v podmínkách kontrolovaného prostředí v zařízeních a které mohou být kontrolovány, aby bylo zajištěno, že jsou prosté lesknáčka úlového.

(56)

Z nákaz uvedených na seznamu nákaz postihujících psy, kočky a fretky vzbuzuje v Unii největší obavy vzteklina vzhledem ke svým potenciálním účinkům na lidi a zvířata. Od členských států je proto požadováno, aby realizovaly povinný program eradikace vztekliny v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/689. Aby se zabránilo jakékoli možnosti zavlečení vztekliny do Unie, mělo by být u všech zásilek psů, koček a fretek vstupujících do Unie vyžadováno očkování, přičemž je třeba zohlednit dostupnost a účinnost stávajících vakcín proti této nákaze.

(57)

Psi určení ke vstupu do členského státu se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro Echinococcus multilocularis by měli splňovat dodatečné požadavky, aby byla zajištěna ochrana tohoto statusu v uvedených členských státech. V tomto ohledu by mělo být u těchto psů, než vstoupí do Unie, provedeno preventivní ošetření. Jsou-li však psi, kočky a fretky určeni pro uzavřené zařízení v Unii, měly by se uplatnit zvláštní pravidla, pokud jde o vzteklinu a infestaci parazitem Echinococcus multilocularis, a dodatečné veterinární požadavky zohledňující specifičnost činností těchto zařízení a zvláštní podmínky, za nichž jsou v nich chována zvířata.

(58)

Významné riziko šíření nákaz zvířat mohou představovat zárodečné produkty. Platí to zejména pro sperma, ale v menší míře také pro oocyty a embrya. Protože se zárodečné produkty odebírají od omezeného počtu dárců nebo jsou produkovány omezeným počtem dárců, ale používají se v širokém rozsahu v široké populaci zvířat, mohou být při nesprávné manipulaci nebo nesprávné klasifikaci nákazového statusu zdrojem nákazy pro mnoho zvířat. V minulosti se takové případy vyskytly a způsobily významné hospodářské ztráty. Proto je třeba zavést veterinární požadavky pro vstup zárodečných produktů některých chovaných suchozemských zvířat do Unie.

(59)

Požadavky pro vstup zárodečných produktů kopytníků do Unie by měly vycházet z požadavků pro vstup živých zvířat do Unie.

(60)

Zvláštní požadavky na zařízení zacházející se zárodečnými produkty, kde se odebírají, produkují, zpracovávají a skladují zárodečné produkty kopytníků způsobilé pro vstup do Unie, by měly odrážet požadavky stanovené pro přemísťování v rámci Unie. Stejný přístup platí pro vysledovatelnost a veterinární požadavky na zárodečné produkty.

(61)

Vzhledem k nutnosti přemísťovat zárodečné produkty z uzavřených zařízení nacházejících se v třetích zemích do uzavřených zařízení nacházejících se v Unii by toto nařízení mělo stanovit zvláštní požadavky na vysledovatelnost a zvláštní veterinární požadavky pro takový vstup.

(62)

Veterinární požadavky na vstup násadových vajec do Unie by měly řešit rizika týkající se nákaz uvedených na seznamu, které by mohly být různými kategoriemi násadových vajec zavlečeny do Unie. Proto by tyto požadavky měly odpovídat požadavkům na vstup příslušných druhů nebo kategorií ptáků do Unie.

(63)

Pokud jsou násadová vejce drůbeže určena pro vstup do členských států vykazujících status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, měla by tato vejce splňovat dodatečné požadavky, aby bylo zajištěno, že neohrozí status těchto konkrétních členských států.

(64)

Produkty živočišného původu mohou přenášet patogenní původce na zvířata a produkty. Veterinární riziko spojené s čerstvými a syrovými produkty živočišného původu je samozřejmě vyšší než riziko u produktů, které byly zpracovány a ošetřeny. Proto by veterinární požadavky na třetí zemi nebo území původu u čerstvého masa, syrového mléka, mleziva a výrobků z mleziva měly být přísnější než požadavky na masné výrobky a mléčné výrobky. Zpracování použité u těchto zpracovaných produktů však musí být účinné, aby zmírnilo riziko, které tyto produkty představují v závislosti na druhu, z nějž pocházejí, a na zemi nebo území původu.

(65)

Způsoby ošetření zmírňující rizika použitelné u produktů živočišného původu pocházejících z uzavřených pásem zřízených v případě potvrzení nákaz kategorie A v Unii jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (5), a to na základě dostupných vědeckých poznatků a zkušeností získaných při uplatňování předchozích právních předpisů. Stejné způsoby ošetření omezující rizika by se proto měly použít u produktů pocházejících z třetích zemí, území nebo jejich oblastí, které představují obdobné veterinární riziko.

(66)

Rizika spojená s čerstvým masem vstupujícím do Unie by měla být zmírněna prostřednictvím požadavků na nepřítomnost nákaz u třetí země nebo území původu a prostřednictvím požadavků týkajících se nákaz u živých zvířat, z nichž je maso získáno, odesílání chovaných zvířat na jatka, činností prováděných na jatkách a činností prováděných při manipulaci a přípravě.

(67)

Čerstvé maso suchozemských zvířat může být získáno z chovaných zvířat, včetně farmové zvěře podle definice uvedené v nařízení (ES) č. 853/2004, a z volně žijících zvířat. V Unii však musí být maso ze zvířat chovaných jako hospodářská zvířata, zejména zvířat druhů Bos taurus, Capra hircus, Ovis ariesSus scrofa získáno na jatkách. Aby byly poskytnuty vhodné a rovnocenné záruky, je proto vhodné vyloučit tyto druhy z možnosti kategorizace jako farmové zvěře nebo volně žijících zvířat, pokud z nich pochází čerstvé maso určené pro vstup do Unie.

(68)

Když se ve třetí zemi nebo území vyskytne ohnisko příslušné nákazy zvířat, má pro stanovení možných veterinárních rizik souvisejících s těmito zvířaty a produkty živočišného původu z nich získanými klíčový význam datum a místo porážky chovaných zvířat nebo datum usmrcení volně žijících zvířat nebo farmové zvěře. Proto je třeba určit datum porážky nebo usmrcení, aby bylo možné ověřit, že zvířata byla poražena nebo usmrcena v časovém období bez výskytu ohnisek nákazy a v době, kdy byly třetí země nebo území uvedeny na seznamu jako schválené země nebo území pro vstup čerstvého masa do Unie.

(69)

Způsob ošetření, který má být použit u produktů živočišného původu, by měl odpovídat riziku, které představuje třetí země nebo území či jejich oblast, kde byl produkt vyroben. Vstup zpracovaných produktů živočišného původu, které byly ošetřeny způsobem, jehož účinnost v oblasti vyloučení rizik souvisejících s příslušnými nákazami uvedenými na seznamu pro konkrétní kategorii produktů živočišného původu nebyla prokázána, do Unie by měl být povolen pouze z třetích zemí nebo území či jejich oblastí, které u příslušných nákaz poskytují všechny záruky nepřítomnosti nákazy. U třetích zemí nebo území či jejich oblastí, které neposkytují všechny tyto záruky, by měl být vstup produktů živočišného původu do Unie povolen pouze v případě, že tyto produkty byly podrobeny zvláštnímu ošetření.

(70)

V některých případech bude třetí země nebo území či jejich oblast odebírat syrové maso k výrobě masných výrobků z třetí země nebo území či jejich oblasti uvedené na seznamu pro vstup masných výrobků příslušného druhu podléhajících zvláštnímu ošetření do Unie. V takových případech by měl masný výrobek vždy podstoupit nejpřísnější zvláštní ošetření, aby byla omezena všechna možná veterinární rizika.

(71)

Masné výrobky obsahující drůbeží maso z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde došlo k výskytu vysoce patogenní influenzy ptáků nebo nákaze virem newcastleské choroby, by měly podstoupit ošetření, které účinně zmírní rizika v třetí zemi nebo území či jejich oblasti uvedené na seznamu pro vstup do Unie. Takto může být povoleno pokračování obchodu, než budou zavedena opatření pro tlumení, jako jsou regionalizační opatření. Okamžité uplatňování ošetření ke zmírnění rizika po výskytu ohniska nákazy snižuje veterinární rizika a současně omezuje dopad na obchod.

(72)

Když jsou masné výrobky vyrobeny z čerstvého masa z různých druhů, mělo by použité ošetření vyloučit všechna možná veterinární rizika. Je-li tedy ošetření provedeno před smícháním, měly by různé druhy čerstvého masa podstoupit příslušné ošetření stanovené pro druh, ze kterého čerstvé maso pochází. Jestliže je však ošetření provedeno po smíchání, měl by konečný masný výrobek podstoupit ošetření stanovené pro tu složku čerstvého masa, která má nejvyšší veterinární riziko.

(73)

Měly by být přezkoumány a aktualizovány způsoby ošetření pro zmírnění konkrétních veterinárních rizik spojených se vstupem střívek a zohledněny závěry a doporučení opírající se o nejnovější vědecké důkazy zhodnocené Panelem pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) (6).

(74)

Podmínky pro vstup syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Unie vycházejí z veterinárních rizik, jež tyto produkty představují. Tato rizika jsou spojena se zemí nebo územím původu či jejich oblastí a s druhem zvířat, z nichž jsou výrobky získány. U mléka a mleziva vzbuzují obavy dvě nákazy, a to slintavka a kulhavka a infekce virem moru skotu, proto by syrové mléko a mlezivo mělo vstupovat pouze z třetích zemí nebo území či jejich oblastí, které jsou prosté těchto nákaz. Výrobky z mleziva by rovněž měly pocházet pouze z uvedených třetích zemí, území nebo oblastí, neboť neexistují žádné vědecky doložené způsoby ošetření zmírňující rizika, které by zajistily zničení patogenního původce u této kategorie výrobků.

(75)

U mléka získaného z druhů Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalisCamelus dromedarius lze riziko spojené se slintavkou a kulhavkou zmírnit použitím dobře známých zvláštních způsobů ošetření ke zmírnění rizika. Protože však nelze zajistit účinnost některých z těchto způsobů ošetření u mléčných výrobků od živočišných druhů jiných, než jsou Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalisCamelus dromedarius, měly by být tyto produkty ošetřeny nejpřísnějším způsobem zmírňujícím riziko.

(76)

Ošetření produktů živočišného původu by mělo být vždy provedeno v třetí zemi nebo území původu nebo v jejich oblasti uvedené na seznamu pro vstup těchto výrobků do Unie.

(77)

Vodní živočichové druhů uvedených na seznamu se někdy přepravují po moři v plavidlech včetně člunů se sádkou, které mohou v průběhu cesty měnit vodu. V takových případech by k těmto živočichům mělo být vedle veterinárního osvědčení přiloženo prohlášení podepsané velitelem plavidla, v němž budou uvedeny podrobnosti o přístavu původu a přístavu určení a o všech dalších přístavech navštívených v průběhu cesty. Prohlášení by mělo potvrzovat, že živočichové druhů uvedených na seznamu na palubě plavidla nebyli v průběhu cesty do jejich konečného místa určení vystaveni žádným podmínkám, které by mohly změnit jejich nákazový status.

(78)

Vodní živočichové mohou vstupovat do Unie za nejrůznějšími účely. Vzhledem k riziku nákazy spojenému s přemísťováním živých zvířat, by tito živočichové vstupující do Unie za účelem lidské spotřeby měli být ošetřeni stejně, jako kdyby vstupovali do Unie za jinými účely, jako je chov nebo vypuštění do volné přírody. Produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů představují nižší riziko než vodní živočichové, a opatření přijímaná v souvislosti s těmito produkty vstupujícími do Unie k dalšímu zpracování jsou proto méně přísná než opatření, která platí pro živá zvířata.

(79)

Vypouštění vodních živočichů do přírodních vod ve volné přírodě je vysoce riziková činnost, pokud jsou tito živočichové nakaženi nákazou uvedenou na seznamu. Z tohoto důvodu by v případě nákaz kategorie A a B měly být třetí země nebo území či jejich oblast nebo jednotka prosté uvedených nákaz, jsou-li vodní živočichové určeni k vypuštění do přírodních vod ve volné přírodě Unie. Kromě toho by vodní živočichové přivezení do Unie, kteří mají být vypuštěni do přírodních vod ve volné přírodě, měli ve všech případech pocházet ze třetí země nebo území či oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté nákazy kategorie C, a to i v případě, kdy členský stát nebo oblast či jednotka určení nejsou prosté této nákazy.

(80)

V případě nákaz vodních živočichů mohou členské státy přijmout vnitrostátní opatření podle článku 226 „právního rámce pro zdraví zvířat“ určená k omezení dopadů nákaz jiných, než jsou nákazy uvedené na seznamu, v rámci svého vlastního území. V těchto případech budou muset zásilky druhů vnímavých k nákazám, na něž se vztahují tato vnitrostátní opatření, rovněž pocházet z třetích zemí, území, oblastí nebo jejich jednotek, které jsou prosté těchto nákaz.

(81)

Článek 226 „právního rámce pro zdraví zvířat“ vyjadřuje stejný záměr jako článek 43 směrnice Rady 2006/88/ES (7), neboť členským státům umožňuje přijmout vnitrostátní opatření proti nákazám, které nejsou uvedeny na seznamu. Je proto vhodné i nadále uznávat seznam nákaz a příslušných druhů, pro něž byla zmíněná opatření zavedena. Tyto podrobnosti by měly být stanoveny v tomto nařízení.

(82)

V Unii se použijí určitá pravidla, pokud jde o registraci a schvalování zařízení akvakultury. Rozlišení mezi tím, zda může být určité zařízení registrováno, nebo zda by mělo být schváleno, závisí na tom, jaké riziko představuje v souvislosti se zavlečením nebo šířením nákazy. Je proto důležité, aby živočichové pocházející z akvakultury, kteří vstupují do Unie ze zařízení akvakultury ve třetí zemi, území, jejich oblasti nebo jednotce, pocházeli ze zařízení akvakultury, která jsou posuzována podobným způsobem. V této souvislosti by tato zařízení měla splňovat požadavky na registraci nebo na schválení, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené pro tato zařízení v Unii.

(83)

Není povinné uplatňovat ve všech situacích požadavek, aby vodní živočichové druhů uvedených na seznamu a produkty živočišného původu pocházející z těchto živočichů pocházeli z třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky, které jsou prosté nákazy. Mohou být přijata některá opatření ke zmírnění rizika, která usnadní vstup vodních živočichů a některých produktů živočišného původu z nich pocházejících, které nemají tento původ, do Unie. Některá opatření ke zmírnění rizika jsou přijatelná pro vodní živočichy druhů uvedených na seznamu a vzhledem k nižší úrovni rizika spojeného s tímto přemísťováním jsou přijatelná odlišná, méně přísná opatření ke zmírnění rizika pro produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů.

(84)

Mezi opatření ke zmírnění rizika, která se uplatňují u vodních živočichů, patří skutečnost, že vodní živočichové jsou po vstupu do Unie zasláni do zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleného k tlumení nákaz, uzavřeného zařízení nebo schváleného karanténního zařízení. Řada dalších opatření ke zmírnění rizika platí u měkkýšů a korýšů druhů uvedených na seznamu, kteří vstupují do Unie živí a v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, ale kteří představují přijatelné riziko vzhledem k tomu, jak byli před zpracováním ošetřeni nebo zabaleni před odesláním, nebo s ohledem na skutečnost, že nejsou určeni pro skladování v Unii.

(85)

Od požadavků, aby některé produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů musely pocházet z třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky, které jsou prosté příslušných nákaz uvedených na seznamu, je možné se odchýlit. Opatření ke zmírnění rizika, která umožňují toto obchodování, mohou spočívat v zasílání produktů živočišného původu do zařízení pro potraviny z vodních organismů schválených k tlumení nákaz v Unii k dalšímu zpracování nebo v zajištění, že se produkty živočišného původu budou skládat z ryb, které byly před odesláním do Unie usmrceny a vykuchány. V obou případech se riziko, které produkty živočišného původu představují, považuje za zanedbatelné.

(86)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1882 stanoví seznam druhů vodních živočichů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření nákaz uvedených v článku 5 a příloze II „právního rámce pro zdraví zvířat“. Tento seznam obsahuje rovněž seznam druhů vektorů, které jsou uvedeny ve sloupci 4 tabulky v příloze uvedeného nařízení. Řada těchto druhů však nepůsobí za všech okolností jako vektory. Pokud jde o přemísťování, jsou podrobné okolnosti, za nichž jsou uvedené druhy považovány za vektory nákaz uvedených na seznamu, stanoveny v příloze XXX tohoto nařízení. Pravidla stanovená v tomto nařízení se nevztahují na vodní živočichy druhů uvedených na seznamu za okolností, kdy tito vodní živočichové nesplňují podmínky, aby byli vektory. Vzhledem k nižší úrovni rizika, které představují produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, se opatření stanovená v tomto nařízení ve vztahu k těmto produktům nevztahují na druhy uvedené ve sloupci 4 tabulky v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882.

(87)

Veškeré odchylky a požadavky na manipulaci stanovené v tomto nařízení v souvislosti s vodními živočichy druhů uvedených na seznamu a produkty živočišného původu z těchto druhů uvedených na seznamu jiných než živých vodních živočichů by se měly vztahovat rovněž na druhy uvedené ve sloupci 4 tabulky v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882, u nichž členské státy přijaly vnitrostátní opatření podle článku 226 „právního rámce pro zdraví zvířat“. Stejně tak by se tyto odchylky a požadavky na manipulaci měly vztahovat i na některé vnímavé druhy.

(88)

Je důležité, aby se s vodními živočichovy druhů uvedených na seznamu a vodou, ve které jsou přepravováni, po vstupu do Unie řádně manipulovalo, aby se zajistilo, že nepředstavují riziko nákazy. Řádná manipulace zahrnuje zajištění toho, aby byli živočichové přepravováni přímo do místa určení a aby nebyli vypouštěni či jinak ponořováni do přírodních vod Unie, kde by mohli způsobit riziko potenciální nákazy.

(89)

V některých případech však může příslušný orgán v místě určení povolit vypuštění těchto živočichů do přírodních vod. Ve všech takových případech by měl příslušný orgán zajistit, že vypuštění nebo ponoření neohrozí nákazový status v místě vypuštění. Navíc i v případě, že přijímající vody nejsou prosté konkrétní nákazy kategorie C, by živočichové, jež mají být vypuštěni, měli být prosti nákazy, aby bylo zajištěno dosažení nejlepšího celkového nákazového statusu pro volně žijící populace v přírodních vodách Unie.

(90)

V souvislosti s příslušným rizikem pro zdraví zvířat by veškerý tranzit přes Unii měl být považován za přemísťování za účelem vstupu do Unie, neboť představuje stejnou úroveň rizika. Tranzitní přeprava by tedy měla splňovat všechny příslušné požadavky na vstup do Unie. Měly by však být stanoveny odchylky a zvláštní pravidla pro tranzit za zvláštních podmínek zmírňujících riziko, které souvisí s místem původu. Tyto odchylky a zvláštní pravidla mají řešit situace, kdy Unie není konečným místem určení pro tyto živočichy a produkty z nich pocházející, a zohledňovat geografická omezení a geopolitické faktory.

(91)

Měly by být rovněž stanoveny odchylky a zvláštní pravidla pro tranzit zásilek zvířat a produktů z nich pocházejících mezi členskými státy přes třetí zemi nebo území. Má to vyřešit situace, kdy je tento typ vstupu do Unie požadován členským státem.

(92)

V některých případech jsou komodity pocházející z Unie příslušnými orgány třetí země nebo území zamítnuty na základě kontrol provedených na jejich hranicích. V souladu s článkem 239 „právního rámce pro zdraví zvířat“ by měla být přijata zvláštní pravidla, která umožní navrácení uvedených komodit z důvodu, že byly vyprodukovány podle veterinárních právních předpisů Unie.

(93)

Zvláštní pravidla jsou potřebná také pro návrat evidovaných koní do Unie po dočasném vývozu do třetích zemí za účelem účasti na závodech, soutěžích a jezdeckých kulturních akcích.

(94)

S cílem jednotného uplatňování právních předpisů Unie o vstupu zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a za účelem zajištění, aby byly právní předpisy jednoznačné a transparentní, by tímto nařízením měla být zrušena nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (8), prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 (9), nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (10), nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (11), rozhodnutí Komise 2007/777/ES (12), nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (13), nařízení Komise (EU) č. 28/2012 (14) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 (15).

(95)

Pravidla stanovená v tomto nařízení souvisí s pravidly stanovenými v „právním rámci pro zdraví zvířat“, který se použije od 21. dubna 2021, a doplňují je. Z tohoto důvodu a pro usnadnění uplatňování nového právního rámce pro zdraví zvířat by se toto nařízení mělo použít také od 21. dubna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

HLAVA 1

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví doplňující veterinární pravidla týkající se vstupu zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (u živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek do Unie. Stanoví také pravidla týkající se přemísťování uvedených zásilek a manipulace s nimi po jejich vstupu do Unie.

2.   V části I jsou stanoveny:

a)

povinnosti příslušného orgánu členských států povolit vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie u druhů a kategorií zvířat, které spadají do působnosti částí II až VI (články 3 a 4);

b)

povinnosti provozovatelů, pokud jde o vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie, které spadají do působnosti částí II až VI, a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (článek 5);

c)

všeobecné veterinární požadavky na vstup zásilek uvedených v písmenech a) a b) do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu a odchylky od těchto všeobecných požadavků, které platí pro všechny druhy a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti částí II až VI (články 6 až 10).

3.   V části II jsou stanoveny všeobecné veterinární požadavky na vstup do Unie, jakož i na přemísťování a manipulaci po vstupu a odchylky od těchto požadavků u určitých suchozemských zvířat (hlava 1).

Dále jsou zde stanoveny zvláštní veterinární požadavky, které se rovněž použijí pro každý z uvedených druhů a kategorií suchozemských zvířat, konkrétně:

a)

chovaní kopytníci druhů uvedených na seznamu (hlava 2);

b)

drůbež a ptáci chovaní v zajetí, s výjimkou ptáků chovaných v zajetí dovezených pro ochranné programy schválené příslušným orgánem členského státu určení (hlava 3);

c)

včely (Apis mellifera) a čmeláci (Bombus spp.) (hlava 4);

d)

psi, kočky a fretky (hlava 5).

4.   V části III jsou stanoveny všeobecné veterinární požadavky na vstup do Unie, jakož i na přemísťování a manipulaci po vstupu a odchylky od těchto požadavků u zárodečných produktů těchto druhů a kategorií chovaných suchozemských zvířat:

a)

skot, prasata, ovce, kozy a koňovití (hlava 1);

b)

drůbež a ptáci chovaní v zajetí (hlava 2);

c)

živočichové jiní, než jsou živočichové uvedení v písmenech a) a b) (hlava 3).

5.   V části IV jsou stanoveny všeobecné veterinární požadavky na vstup do Unie, jakož i na přemísťování a manipulaci po vstupu a odchylky od těchto požadavků u produktů živočišného původu z těchto druhů a kategorií suchozemských zvířat:

a)

chovaní a volně žijící kopytníci druhů uvedených na seznamu;

b)

drůbež;

c)

pernatá zvěř.

6.   V části V jsou stanoveny veterinární požadavky na vstup do Unie, jakož i na přemísťování a manipulaci po vstupu a odchylky od těchto požadavků u těchto druhů a kategorií vodních živočichů ve všech životních fázích, jakož i produktů živočišného původu z nich pocházejících, vyjma volně žijících vodních živočichů a produktů živočišného původu pocházející z těchto volně žijících vodních živočichů, vyložených z rybářských lodí pro přímou lidskou spotřebu:

a)

ryby druhů uvedených na seznamu nadtřídy Agnatha a tříd Chondrichthyes, SarcopterygiiActinopterygii;

b)

vodní měkkýši druhů uvedených na seznamu kmene Mollusca;

c)

vodní korýši druhů uvedených na seznamu podkmene Crustacea;

d)

vodní živočichové druhů uvedených v příloze XXIX, kteří jsou vnímaví k nákazám vodních živočichů, u nichž některé členské státy zavedly vnitrostátní opatření za účelem omezení dopadu nákaz jiných, než jsou nákazy uvedené na seznamu, jak je stanoveno v článku 226 nařízení (EU) 2016/429.

7.   V části VI jsou stanovena obecná pravidla, některé odchylky a dodatečné požadavky pro tranzit přes Unii a návrat některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie.

8.   V části VII jsou stanovena závěrečná ustanovení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2018/1882 a příloze I nařízení (ES) č. 853/2004 s výjimkou případů, kdy tyto definice zahrnují výrazy, které jsou definovány v druhém pododstavci tohoto článku.

Kromě toho se použijí také následující definice:

1)

„třetí zemí, územím nebo jejich oblastí uvedenými na seznamu“ se rozumí třetí země, území nebo jejich oblast uvedené na seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek, z nichž je povolen vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 230 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429;

2)

„seznamem“ se rozumí seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek, z nichž je na základě prováděcích aktů přijatých podle čl. 230 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 povolen vstup zásilek konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu do Unie;

3)

„dopravním prostředkem“ se rozumí silniční vozidlo, kolejové vozidlo, plavidlo a letadlo;

4)

„kontejnerem“ se rozumí dopravní klec, box, nádrž nebo jiná pevná konstrukce, která se používá pro přepravu zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu a která není dopravním prostředkem;

5)

„skotem“ se rozumí zvíře druhu kopytníků patřící do rodu Bison, Bos (včetně podrodu Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) a Bubalus (včetně podrodu Anoa) a potomci křížení těchto druhů;

6)

„ovcí“ se rozumí zvíře druhu kopytníků patřící do rodu Ovis a potomci křížení těchto druhů;

7)

„kozou“ se rozumí zvíře druhu kopytníků patřící do rodu Capra a potomci křížení těchto druhů;

8)

„prasetem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

9)

„koňovitým“ se rozumí zvíře druhu lichokopytníků patřící do rodu Equus (včetně koní, oslů a zeber) a potomci křížení těchto druhů;

10)

„velbloudovitým“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Camelidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

11)

„jelenovitým“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Cervidae uvedeného v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

12)

„evidovaným koňovitým“ se rozumí:

a)

čistokrevné plemenné zvíře druhů Equus caballusEquus asinus, které je zapsáno nebo je způsobilé k zápisu v hlavním oddílu plemenné knihy založené pro toto plemeno plemenářským spolkem nebo plemenářským subjektem uznaným v souladu s článkem 4 nebo 34 nařízení (EU) 2016/1012;

b)

chované zvíře druhu Equus caballus evidované u mezinárodního sdružení nebo mezinárodní organizace, ať už přímo, nebo prostřednictvím jejich vnitrostátních federací či poboček, které kontrolují koně pro účely soutěží nebo závodů („evidovaný kůň“);

13)

„zvířetem určeným na porážku“ se rozumí chovaná suchozemská zvířata, která mají být přepravena, buď přímo, nebo po svodu, na jatka;

14)

výrazem „nebyla hlášena nákaza“ se rozumí, že žádné zvíře ani skupina zvířat příslušných druhů chovaných v zařízení nebyly klasifikovány jako potvrzený případ uvedené nákazy a byl vyloučen jakýkoli podezřelý případ uvedené nákazy;

15)

„sanitární skupinou“ se rozumí skupina třetích zemí uvedených na seznamu, v nichž se vyskytují společná veterinární rizika, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu pro koňovité, která vyžadují zvláštní opatření ke zmírnění rizika a veterinární záruky, když koňovití vstupují do Unie;

16)

„hejnem“ se rozumí veškerá drůbež nebo ptáci chovaní v zajetí téhož nákazového statusu, chovaná (chovaní) v týchž prostorách nebo v ohradě a vytvářející jednu epizootologickou jednotku; v případě drůbeže chované v uzavřených prostorách sem patří všichni ptáci sdílející týž vzdušný prostor;

17)

„plemennou drůbeží“ se rozumí drůbež stará nejméně 72 hodin určená k produkci násadových vajec;

18)

„užitkovou drůbeží“ drůbež stará nejméně 72 hodin, chovaná pro produkci masa, konzumních vajec nebo jiných produktů anebo k zazvěření;

19)

„jednodenními kuřaty“ se rozumí drůbež mladší 72 hodin;

20)

„včelou“ se rozumí zvíře druhu Apis mellifera;

21)

„čmelákem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího k rodu Bombus;

22)

„psem“ se rozumí chované zvíře druhu Canis lupus;

23)

„kočkou“ se rozumí chované zvíře druhu Felis silvestris;

24)

„fretkou“ se rozumí chované zvíře druhu Mustela putorius furo;

25)

„jedinečným číslem schválení“ se rozumí číslo přiřazené příslušným orgánem;

26)

„vejci prostými specifikovaných patogenních původců“ se rozumí násadová vejce pocházející z „hejn kuřat prostých specifikovaných patogenních původců“, jak je popsáno v Evropském lékopisu, a určená výlučně k diagnostickým, výzkumným nebo farmaceutickým účelům;

27)

„zásilkou spermatu, oocytů nebo embryí“ nebo „zásilkou zárodečných produktů“ se rozumí určité množství spermatu, oocytů, embryí získaných in vivo nebo embryí vyprodukovaných in vitro odeslané z jednoho schváleného zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty s jedním veterinárním osvědčením;

28)

„spermatem“ se rozumí ejakulát zvířete či zvířat, a to buď v nezměněném stavu, nebo připravený či zředěný;

29)

„oocyty“ se rozumí haploidní fáze ootidogeneze včetně sekundárních oocytů a vajíček;

30)

„embryem“ se rozumí počáteční fáze vývoje zvířete, v níž je možné je přenést do samice-příjemkyně;

31)

„schváleným zařízením zacházejícím se zárodečnými produkty“ se rozumí středisko pro odběr spermatu, tým pro odběr embryí, tým pro produkci embryí, zařízení pro zpracování zárodečných produktů nebo středisko pro skladování zárodečných produktů;

32)

„veterinárním lékařem střediska“ se rozumí veterinární lékař odpovědný za činnosti vykonávané ve středisku pro odběr spermatu, v zařízení pro zpracování zárodečných produktů nebo ve středisku pro skladování zárodečných produktů, jak je stanoveno v tomto nařízení;

33)

„týmovým veterinárním lékařem“ se rozumí veterinární lékař odpovědný za činnosti vykonávané týmem pro odběr embryí nebo týmem pro produkci embryí, jak je stanoveno v tomto nařízení;

34)

„karanténním ustájením“ se rozumí zařízení pověřené příslušným orgánem pro účely izolace skotu, prasat, ovcí nebo koz na dobu minimálně 28 dnů, než jsou tato zvířata přijata do střediska pro odběr spermatu;

35)

„střediskem pro odběr spermatu“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty schválené příslušným orgánem pro odběr, zpracování, skladování a přepravu spermatu skotu, prasat, ovcí, koz nebo koňovitých určeného pro vstup do Unie;

36)

„týmem pro odběr embryí“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty, které zahrnuje skupinu odborníků nebo strukturu schválenou příslušným orgánem pro odběr, zpracování, skladování a přepravu embryí získaných in vivo určených pro vstup do Unie;

37)

„týmem pro produkci embryí“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty, které zahrnuje skupinu odborníků nebo strukturu schválenou příslušným orgánem pro odběr, zpracování, skladování a přepravu oocytů a pro produkci in vitro, případně za použití uskladněného spermatu, zpracování, skladování a přepravu embryí, v obou případech za účelem vstupu do Unie;

38)

„zařízením pro zpracování zárodečných produktů“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty schválené příslušným orgánem pro zpracování a skladování spermatu, případně včetně sexace spermií, a pro zpracování a skladování oocytů nebo embryí jednoho či více druhů nebo jakékoli kombinace typů zárodečných produktů či druhů, které jsou určeny pro vstup do Unie;

39)

„střediskem pro skladování zárodečných produktů“ se rozumí zařízení zacházející se zárodečnými produkty schválené příslušným orgánem pro skladování spermatu, oocytů nebo embryí jednoho či více druhů nebo jakékoli kombinace těchto typů zárodečných produktů či druhů, které jsou určeny pro vstup do Unie;

40)

„masem“ se rozumí všechny části kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře, které jsou vhodné pro lidskou spotřebu, včetně krve;

41)

„čerstvým masem“ se rozumí maso, mleté maso a masné polotovary, včetně vakuově balených výrobků nebo výrobků balených v ochranné atmosféře, které neprošly jiným procesem konzervace, než je chlazení, zmrazení nebo rychlé zmrazení;

42)

„jatečně upraveným tělem kopytníka“ se rozumí celé tělo poraženého nebo usmrceného kopytníka po:

a)

vykrvení u poražených zvířat;

b)

vykuchání;

c)

odstranění končetin v zápěstí a zánártí;

d)

odstranění ocasu, vemena, hlavy a kůže, s výjimkou prasat;

43)

„droby“ se rozumí čerstvé maso jiné, než je maso z jatečně upraveného těla kopytníka, a to i v případě, že zůstane přirozeně připojené k jatečně upravenému tělu;

44)

„masnými výrobky“ se rozumí zpracované produkty, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů, střev, tavených nebo škvařených tuků a masových výtažků, pocházející ze zpracování masa nebo z dalšího zpracování těchto zpracovaných produktů, u nichž řez na povrchu ukazuje, že produkt již nemá charakteristiky čerstvého masa;

45)

„střívky“ se rozumí močové měchýře a střeva, jež byly po vyčištění dočištěny seškrábáním tkáně, odstraněním tuku a vypráním a byly ošetřeny solí nebo usušeny;

46)

„mlezivem“ se rozumí tekutina vylučovaná mléčnými žlázami chovaných zvířat 3 až 5 dní po porodu, která je bohatá na protilátky a minerály a předchází produkci syrového mléka;

47)

„výrobky z mleziva“ se rozumí zpracované výrobky získané zpracováním mleziva nebo dalším zpracováním takto zpracovaných produktů;

48)

„člunem se sádkou“ se rozumí plavidlo používané v rybářském průmyslu, které má sádku nebo nádrž na uchovávání a přepravu živých ryb ve vodě;

49)

„systémem IMSOC“ se rozumí systém pro správu informací o úředních kontrolách podle článku 131 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (16).

HLAVA 2

VŠEOBECNÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP ZÁSILEK ZVÍŘAT, ZÁRODEČNÝCH PRODUKTŮ A PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU DO UNIE A JEJICH PŘEMÍSŤOVÁNÍ A MANIPULACI S NIMI PO VSTUPU

Článek 3

Povinnosti příslušných orgánů členských států

Příslušný orgán povolí vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie u druhů a kategorií spadajících do působnosti částí II až VI, které jsou předloženy pro účely úředních kontrol, jak je stanoveno v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, pokud:

a)

zásilky pocházejí:

i)

v případě suchozemských zvířat z třetí země nebo území uvedeného na seznamu či jejich oblasti u konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu;

ii)

v případě vodních živočichů z třetí země nebo území uvedeného na seznamu či jejich oblasti u konkrétního druhu a kategorie zvířat a produktů živočišného původu a v případě živočichů pocházejících z akvakultury z třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedené pro tento účel na seznamu;

b)

příslušný orgán třetí země nebo území původu potvrdil, že zásilky splňují:

i)

všeobecné veterinární požadavky na vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie stanovené v tomto článku, v článku 4 a v článcích 6 až 10;

ii)

veterinární požadavky použitelné pro konkrétní druh a kategorii zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v částech II až VI;

c)

k zásilkám jsou přiloženy tyto dokumenty, přičemž příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl potřebné záruky, pokud jde o splnění veterinárních požadavků uvedených v písmeni b):

i)

veterinární osvědčení vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo území původu platné pro konkrétní druh a kategorii zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu a jejich zamýšlené použití;

ii)

prohlášení a další doklady, pokud jsou v tomto nařízení požadovány.

U zásilek zvířat a násadových vajec musí být veterinární osvědčení podle písm. c) bodu i) vydáno ve lhůtě 10 dnů před datem příjezdu zásilky na stanoviště hraniční kontroly; v případě námořní přepravy však může být tato lhůta prodloužena o dodatečné období odpovídající trvání cesty po moři.

Článek 4

Datum osvědčení o zásilkách

1.   Zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu druhů a kategorií spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto zásilky mají osvědčení pro odeslání do Unie vydané ne dříve než v den, kdy třetí země nebo území původu či jejich oblast, případně jejich jednotka v případě živočichů pocházejících z akvakultury, byly uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie.

2.   Zásilkám zvířat, násadových vajec a produktů živočišného původu pocházejících z třetí země nebo území či jejich části, případně jejich jednotky v případě živočichů pocházejících z akvakultury, se nepovolí vstup do Unie od data, k němuž již nesplňují veterinární požadavky na vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat, násadových vajec nebo produktů živočišného původu do Unie, pokud Unie v seznamu nestanovila zvláštní podmínky pro třetí zemi či území uvedené na seznamu nebo jejich oblast a pro konkrétní druhy a kategorie zvířat, násadových vajec nebo produktů živočišného původu.

Článek 5

Povinnosti provozovatelů

1.   Provozovatelé odpovědní za vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie u druhů a kategorií spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení předloží tyto zásilky příslušnému orgánu v Unii za účelem úředních kontrol, jak je stanoveno v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, a zajistí, aby tyto zásilky splňovaly následující požadavky:

a)

všeobecné veterinární požadavky na vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie stanovené v článcích 3 a 4 a v článcích 6 až 10;

b)

veterinární požadavky platné pro konkrétní druh a kategorii zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v zásilce a jejich zamýšlené použití, jak je stanoveno v částech II až VI.

2.   Provozovatelé odpovědní za přemísťování zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu u druhů a kategorií spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení z místa vstupu do Unie do jejich místa určení a provozovatelé odpovědní za manipulaci s těmito zásilkami po jejich vstupu do Unie zajistí, aby tyto zásilky:

a)

měly povolení vstoupit do Unie od příslušného orgánu v souladu s článkem 3;

b)

splňovaly veterinární požadavky na přemísťování těchto zásilek a manipulaci s nimi po vstupu do Unie u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu stanovené v částech II až VI;

c)

nebyly použity jinak než pro použití, pro něž příslušný orgán třetí země nebo území původu vydal osvědčení pro vstup do Unie.

Článek 6

Vnitrostátní právní předpisy a veterinární systémy třetí země nebo území původu

1.   Zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu se povolí vstup do Unie pouze z třetí země nebo území, kde:

a)

právo požaduje, aby každé podezření na nákazu uvedenou na seznamu podle přílohy I a každý potvrzený případ takové nákazy, které se týkají druhů zvířat v zásilce uvedených na seznamu nebo druhů zvířat uvedených na seznamu, od nichž byly získány zárodečné produkty nebo produkty živočišného původu v zásilce, jimž je povolen vstup do Unie, byly oznámeny a nahlášeny příslušnému orgánu;

b)

jsou zavedeny systémy pro zjištění nově se objevujících nákaz;

c)

jsou zavedeny systémy zajišťující, aby zkrmované kuchyňské odpady nebyly zdrojem nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I u:

i)

zvířat určených pro vstup do Unie,

nebo

ii)

zvířat, z nichž byly získány zárodečné produkty určené pro vstup do Unie,

nebo

iii)

zvířat, z nichž byly získány produkty živočišného původu určené pro vstup do Unie.

2.   Zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu určeným pro vstup do Unie se povolí vstup do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti pouze v případě, že tyto zásilky mohou být v této třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti legálně uvedeny na trh a obchodovány.

Článek 7

Všeobecné požadavky, pokud jde o nákazový status zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu

1.   Zásilkám zvířat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce:

a)

nejsou zvířaty, jež mají být usmrcena v rámci vnitrostátního programu prováděného v třetí zemi nebo území původu za účelem eradikace nákaz, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz;

b)

v době naložení za účelem odeslání do Unie nejevila příznaky přenosných nákaz;

c)

pocházejí ze zařízení, které v době jejich odeslání z tohoto zařízení do Unie nepodléhalo vnitrostátním omezujícím opatřením:

i)

z veterinárních důvodů;

ii)

u živočichů pocházejících z akvakultury z veterinárních důvodů nebo v důsledku výskytu nadúmrtnosti z neurčené příčiny.

2.   Zásilkám zárodečných produktů se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly získány od zvířat, která v době odběru:

a)

nejevila příznaky přenosných nákaz;

b)

byla chována v zařízení, které nepodléhalo vnitrostátním omezujícím opatřením z veterinárních důvodů, včetně omezení souvisejících s příslušnými nákazami uvedenými na seznamu podle přílohy I a nově se objevujícími nákazami.

3.   Zásilkám produktů živočišného původu se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly získány od zvířat, která:

a)

u suchozemských zvířat nejevila příznaky přenosných nákaz v době:

i)

usmrcení nebo porážky za účelem produkce čerstvého masa a masných výrobků

nebo

ii)

odběru mléka nebo vajec;

b)

v případě vodních živočichů nevykazovala v době porážky nebo sběru za účelem produkce produktů živočišného původu příznaky přenosných nákaz;

c)

nebyla usmrcena, poražena nebo v případě měkkýšů a živých korýšů vyjmuta z vody v rámci vnitrostátního programu eradikace nákaz;

d)

byla chována v zařízení, které nepodléhalo vnitrostátním omezujícím opatřením z veterinárních důvodů, v příslušných případech včetně nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz, v době:

i)

usmrcení nebo porážky těchto zvířat za účelem produkce čerstvého masa a masných výrobků nebo produktů živočišného původu z vodních živočichů nebo

ii)

odběru mléka a vajec.

Článek 8

Všeobecné požadavky, pokud jde o zařízení původu zvířat

Vedle zvláštních požadavků stanovených v částech II až V se zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu povolí vstup do Unie pouze v případě, že zařízení původu chovaných zvířat nebo zařízení původu chovaných zvířat, od nichž byly získány zárodečné produkty nebo produkty živočišného původu, splňuje tyto požadavky:

a)

musí být registrováno u příslušného orgánu třetí země nebo území původu a bylo mu přiděleno jedinečné registrační číslo;

b)

musí být schváleno příslušným orgánem třetí země nebo území původu, pokud to vyžaduje toto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení, a bylo mu přiděleno jedinečné číslo schválení;

c)

musí být pod kontrolou příslušného orgánu třetí země nebo území původu;

d)

musí mít zaveden systém vedení a archivace aktuálních záznamů, a to po dobu minimálně 3 let, obsahující alespoň tyto informace:

i)

druhy, kategorie, počet a v příslušných případech identifikace zvířat v zařízení;

ii)

přemístění zvířat do zařízení a z něj;

iii)

úmrtnost v zařízení;

e)

musí v něm probíhat pravidelné veterinární kontroly veterinárního lékaře za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz a za účelem informování o nich, včetně nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I, které se týkají konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečného produktu nebo produktu živočišného původu, a nově se objevujících nákaz.

Uvedené veterinární kontroly se uskutečňují s četností, jež je úměrná rizikům, která dané zařízení představuje.

Článek 9

Odběr vzorků, laboratorní testy a jiná vyšetření

Zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu se povolí vstup do Unie pouze v případě, že byly provedeny odběry vzorků, laboratorní testy a jiná vyšetření požadovaná tímto nařízením:

a)

u vzorků odebraných příslušným orgánem nebo pod kontrolou příslušného orgánu:

i)

třetí země nebo území původu, pokud je odběr vzorků a jejich vyšetření požadováno před vstupem do Unie,

nebo

ii)

členského státu určení, pokud je odběr vzorků a jejich vyšetření požadováno po vstupu do Unie;

b)

v souladu:

i)

s příslušnými postupy a metodami stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (17),

nebo

ii)

za účelem vstupu zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých do Unie, s postupy a metodami stanovenými v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (18),

nebo

iii)

s postupy popsanými v tomto nařízení, pokud je tak výslovně požadováno;

c)

v úřední laboratoři určené v souladu s článkem 37 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 10

Nepřítomnost nákazy u místa původu a zvláštní podmínky

1.   Zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu se povolí vstup do Unie pouze v případě, že příslušný orgán třetí země nebo území původu prokáže, že tato třetí země nebo území původu či jejich oblast nebo zařízení původu zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu jsou prosté konkrétních nákaz, jak je požadováno v tomto nařízení:

a)

v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/689,

nebo

b)

u nákaz nespadajících do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v souladu se zvláštními pravidly, pokud jsou taková pravidla stanovena v tomto nařízení, a s programem dozoru prováděným třetí zemí nebo územím původu, který musel být:

i)

předložen Komisi k posouzení a který obsahuje alespoň informace podle přílohy II;

ii)

vyhodnocen Komisí jako program poskytující potřebné záruky, pokud jde o nepřítomnost nákazy na základě:

pravidel dozoru stanovených v článcích 24, 25, 26 a 27 nařízení (EU) 2016/429,

doplňkových pravidel pro koncepci dozoru a pravidel potvrzení nákazy a definici případů stanovených v oddílech 1 a 2 a v článku 10 kapitoly 1 části II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689;

iii)

zaveden po dostatečně dlouhou dobu, aby mohl být v plné míře prováděn a aby mohl podléhat řádnému dohledu.

2.   U živočichů pocházejících z akvakultury a produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury, kdy je požadována nepřítomnost konkrétních nákaz pro jednotku původu, se zásilkám těchto komodit povolí vstup do Unie pouze v případě, že příslušný orgán třetí země původu prokázal nepřítomnost nákazy v souladu s odst. 1 písm. a) a b).

3.   Pokud jsou v tomto nařízení požadovány zvláštní podmínky týkající se nepřítomnosti konkrétních nákaz u třetí země nebo území původu či jejich oblasti:

a)

musí příslušný orgán třetí země nebo území původu předem zaručit jejich splnění;

b)

Unie uvedené zvláštní podmínky výslovně zařadí na seznam k dané třetí zemi nebo území či jejich oblasti nebo jednotce uvedeným na seznamu a k danému druhu a kategorii zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu.

ČÁST II

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP CHOVANÝCH SUCHOZEMSKÝCH ZVÍŘAT DO UNIE PODLE ČLÁNKŮ 3 A 5

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA CHOVANÁ SUCHOZEMSKÁ ZVÍŘATA

Článek 11

Doba pobytu požadovaná pro chovaná suchozemská zvířata

Zásilkám chovaných suchozemských zvířat jiných, než jsou psi, kočky a fretky, se povolí vstup do Unie pouze v případě splnění těchto požadavků:

a)

zvířata splnila podmínku příslušné doby pobytu stanovené v následujících tabulkách v příloze III pro nepřetržitou dobu pobytu bezprostředně před datem odeslání do Unie:

i)

v tabulce 1 u kopytníků, včel a čmeláků;

ii)

v tabulce 2 u drůbeže a ptáků chovaných v zajetí;

b)

zvířata:

i)

během doby uvedené ve druhém sloupci tabulky 1 v příloze III a ve třetím sloupci tabulky 2 v příloze III zůstala trvale ve třetí zemi nebo území původu nebo jejich oblasti;

ii)

zůstala trvale v zařízení původu a během doby uvedené ve třetím sloupci tabulky 1 v příloze III a čtvrtém sloupci tabulky 2 v příloze III nebyla do uvedeného zařízení přivedena žádná zvířata;

iii)

během doby uvedené ve čtvrtém sloupci tabulky 1 v příloze III a v pátém sloupci tabulky 2 v příloze III neměla žádný kontakt se zvířaty s nižším nákazovým statusem.

Článek 12

Odchylky týkající se doby pobytu u evidovaných koní pro soutěže, závody a kulturní akce

1.   Odchylně od čl. 11 písm. b) bodu i) se koňovití jiní než koňovití určení k porážce považují za zvířata splňující podmínku doby pobytu stanovenou v tabulce 1 přílohy III, pokud před odesláním do Unie pobývali během doby uvedené ve druhém sloupci tabulky 1 v příloze III kromě třetí země nebo území původu či jejich oblasti rovněž:

a)

v členském státě

nebo

b)

v případě evidovaných koní v třetí zemi nebo území přechodného pobytu uvedených na seznamu či jejich oblasti, odkud je pro tento účel povolen vstup evidovaných koní do Unie, a pokud byli přivezeni do třetí země nebo území původu či jejich oblasti v souladu s veterinárními požadavky poskytujícími veterinární záruky alespoň tak přísné jako záruky platné pro přímý vstup evidovaných koní do Unie za účelem soutěží a závodů z uvedené třetí země nebo území přechodného pobytu či jejich oblasti.

2.   Odchylně od čl. 11 písm. b) bodu ii) se evidovaní koně pro soutěže, závody a jezdecké kulturní akce považují za zvířata splňující požadavky na pobyt stanovené v třetím sloupci tabulky 1 v příloze III, jestliže pobývali v třetí zemi původu nebo v třetí zemi přechodného pobytu v zařízeních jiných, než je zařízení původu, pokud tato jiná zařízení:

a)

byla pod dohledem úředního veterinárního lékaře v třetí zemi nebo území;

b)

nepodléhala vnitrostátním omezujícím opatřením z veterinárních důvodů, včetně omezení souvisejících s příslušnými nákazami uvedenými v příloze I a příslušnými nově se objevujícími nákazami;

c)

splňují veterinární požadavky stanovené v článku 23.

3.   Rovněž odchylně od čl. 11 písm. b) bodu ii) se evidovaným koním pro soutěže, závody a jezdecké kulturní akce, kteří přišli do styku s koňovitými, jež vstoupili do třetí země, území nebo jejich oblasti z jiné třetí země, území nebo jejich oblasti, případně z jiné oblasti v třetí zemi nebo území původu, povolí vstup do Unie, pokud:

a)

tito koňovití byli přivezeni do třetí země nebo území původu nebo jejich oblasti v souladu s veterinárními požadavky alespoň tak přísnými, jako jsou požadavky platné pro přímý vstup těchto koňovitých do Unie;

b)

je možnost přímého styku s jinými zvířaty omezena na dobu soutěže, závodů nebo jezdeckých kulturních akcí a s tím souvisejícího tréninku, zahřívacího kola a přehlídky před závodem.

Článek 13

Prohlídka suchozemských zvířat před odesláním do Unie

1.   Zásilkám suchozemských zvířat se povolí vstup do Unie pouze v případě, že zvířata v zásilce podstoupila klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti ve lhůtě 24 hodin před nakládkou k odeslání do Unie za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz.

U drůbeže a ptáků chovaných v zajetí zahrnuje uvedená prohlídka jak zvířata, jež mají být odeslána do Unie, tak i hejno původu.

2.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce může být u evidovaných koní provedena prohlídka podle tohoto článku ve lhůtě 48 hodin před nakládkou k odeslání do Unie nebo poslední pracovní den před odesláním do Unie.

3.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce může být u psů, koček a fretek provedena prohlídka podle tohoto článku ve lhůtě 48 hodin před nakládkou k odeslání do Unie.

Článek 14

Všeobecná pravidla pro odesílání suchozemských zvířat do Unie

1.   Zásilkám suchozemských zvířat se povolí vstup do Unie pouze v případě, že od okamžiku nakládky v zařízení původu určené k odeslání do Unie do okamžiku jejich příjezdu do Unie tato zvířata v zásilce nepřišla do styku s jinými suchozemskými zvířaty:

a)

stejného druhu, která nemají vstoupit do Unie;

b)

jiného druhu uvedeného na seznamu pro stejné nákazy, která nemají vstoupit do Unie;

c)

s nižším nákazovým statusem.

2.   Při letecké, námořní, železniční nebo silniční přepravě nebo při přepravě pěšky se zásilkám podle odstavce 1 povolí vstup do Unie pouze v případě, že nebyly přepravovány přes třetí zemi nebo území či jejich oblast, která není uvedena na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat do Unie a pro jejich zamýšlené použití v Unii, nebo nebyly v takové třetí zemi nebo území či jejich oblasti vykládány či překládány.

3.   Při přepravě po moři, a to i jen po část cesty, se zásilkám podle odstavce 1 povolí vstup do Unie pouze v případě, že jsou při příjezdu do Unie vybaveny prohlášením přiloženým k veterinárnímu osvědčení vydanému pro zvířata a podepsaným velitelem plavidla, v němž jsou uvedeny tyto informace:

a)

přístav odjezdu v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti;

b)

přístav příjezdu v Unii;

c)

přístavy zastávky, kde plavidlo zastavilo mimo třetí zemi nebo území původu zvířat či jejich oblasti;

d)

potvrzení o splnění následujících požadavků v průběhu cesty do Unie:

i)

zvířata zůstala na palubě;

ii)

zvířata nebyla v době, kdy byla na palubě, ve styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem.

Článek 15

Odchylka pro překládku suchozemských zvířat jiných než koňovitých v třetích zemích nebo na územích neuvedených na seznamu v případě technického problému nebo jiné nepředvídané události

1.   Odchylně od čl. 14 odst. 2 povolí příslušný orgán vstup zásilek suchozemských zvířat jiných než koňovitých do Unie, které byly přeloženy z původního dopravního prostředku odeslání do jiného dopravního prostředku k další cestě v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, která není třetí zemí, územím nebo jejich oblastí uvedenými na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat do Unie, pouze v případě, že k překládce došlo z důvodu výskytu technického problému nebo jiné nepředvídané události, která způsobila logistické problémy v průběhu přepravy zvířat do Unie po moři nebo letecky, aby mohla být dokončena přeprava do místa vstupu do Unie, pokud:

a)

je vstup zásilek zvířat do Unie povolen příslušným orgánem členského státu určení a v příslušných případech orgány všech členských států tranzitu až do jejich příjezdu na místo určení v Unii;

b)

byla překládka po celou dobu pod dohledem úředního veterinárního lékaře v třetí zemi nebo území, aby bylo zajištěno, že;

i)

byla zavedena účinná ochranná opatření proti vektorům příslušných nákaz zvířat;

ii)

byla zavedena účinná opatření, aby nedocházelo k přímému ani nepřímému styku mezi zvířaty, jež mají vstoupit do Unie, a jakýmikoli jinými zvířaty;

iii)

do dopravního prostředku k další cestě do Unie nebylo přidáno žádné krmivo, voda ani stelivo pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, která není třetí zemí, územím nebo jejich oblastí uvedenými na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat do Unie;

iv)

zvířata v zásilce byla přeložena přímo a co možná nejrychleji na plavidlo nebo do letadla pro další cestu do Unie v souladu s požadavky stanovenými v článku 17, aniž by opustila hranice přístavu nebo letiště;

c)

je k zásilkám přiloženo prohlášení příslušného orgánu třetí země nebo území, kde došlo k překládce, v němž jsou uvedeny informace o překládce a v němž je potvrzeno, že byla provedena příslušná opatření, aby byly splněny požadavky stanovené v písmeni b).

2.   Odchylka stanovená v odstavci 1 se nepoužije na zásilky včel a čmeláků.

Článek 16

Odchylka pro překládku koňovitých v třetích zemích nebo na územích neuvedených na seznamu

Odchylně od čl. 14 odst. 2 se povolí vstup zásilek koňovitých do Unie, které byly v průběhu přepravy zvířat do Unie přeloženy do jiného dopravního prostředku v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, které nejsou třetí zemí nebo územím či jejich oblastí uvedenými na seznamu pro vstup konkrétní kategorie koňovitých, pouze v případě, že splňují tyto požadavky:

a)

zvířata v zásilce byla přepravena do Unie po moři nebo letecky;

b)

zvířata v zásilce byla přeložena přímo z původního dopravního prostředku odeslání do jiného dopravního prostředku k další cestě;

c)

v průběhu překládky:

i)

byla zajištěna účinná ochrana proti vektorům příslušných nákaz zvířat a koňovití nepřišli do styku s koňovitými s nižším nákazovým statusem;

ii)

zvířata v zásilce byla pod přímým dohledem úředního veterinárního lékaře přeložena přímo a co možná nejrychleji na plavidlo nebo do letadla určeného pro další cestu, které odpovídá požadavkům stanoveným v článku 17, aniž by opustila hranice přístavu nebo letiště;

d)

úřední veterinární lékař potvrdil, že zásilka splňuje požadavky stanovené v písmenech a), b) a c).

Článek 17

Všeobecné požadavky na dopravní prostředky použité k přepravě suchozemských zvířat

1.   Zásilkám chovaných suchozemských zvířat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou dopravní prostředky použité pro jejich přepravu:

a)

konstruovány tak, aby:

i)

zvířata nemohla uniknout ani vypadnout;

ii)

byla možná vizuální prohlídka prostoru, kde jsou zvířata uzavřena;

iii)

nedocházelo k úniku zvířecích exkrementů, steliva nebo krmiva nebo aby byl takový únik minimalizován;

iv)

u drůbeže a ptáků chovaných v zajetí nedocházelo k úniku peří nebo aby byl takový únik minimalizován;

b)

bezprostředně před každou nakládkou zvířat určených ke vstupu do Unie byly vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem třetí země nebo území odeslání a vysušeny nebo ponechány vyschnout.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na přepravu zásilek včel a čmeláků určených pro vstup do Unie.

Článek 18

Požadavky na kontejnery, v nichž se přepravují suchozemská zvířata do Unie

Zásilkám chovaných suchozemských zvířat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud kontejnery, v nichž se chovaná suchozemská zvířata přepravují do Unie v dopravním prostředku:

a)

splňují požadavky čl. 17 odst. 1 písm. a);

b)

obsahují pouze zvířata stejného druhu a kategorie pocházející ze stejného zařízení;

c)

jsou buď:

i)

nepoužité a účelové jednorázové kontejnery, které se po prvním použití zničí,

nebo

ii)

před nakládkou zvířat určených pro vstup do Unie byly vyčištěny a vydezinfikovány a vysušeny nebo ponechány vyschnout.

Článek 19

Přemísťování po vstupu suchozemských zvířat a manipulace s nimi

1.   Zásilky suchozemských zvířat se po vstupu do Unie neprodleně přepraví přímo:

a)

do svého zařízení určení v Unii, kde zůstanou alespoň po dobu požadovanou v příslušných konkrétních článcích v částech II až V;

b)

na jatka určení v Unii, jestliže jsou určena k poražení, kde musí být poražena ve lhůtě 5 dnů od data příjezdu do Unie.

2.   Pokud jsou místem určení zásilek suchozemských zvířat, které vstoupily z třetí země nebo území či jejich oblasti, jatka, schválené karanténní zařízení nebo uzavřené zařízení v Unii, přeprava a příjezd na místo určení zásilky se sleduje v souladu s článkem 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 (19).

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na vstup evidovaných koňovitých z třetích zemí do Unie a na zpětný dovoz evidovaných koní po dočasném vývozu.

HLAVA 2

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA KOPYTNÍKY

KAPITOLA 1

Zvláštní veterinární požadavky na kopytníky

Článek 20

Odesílání kopytníků do Unie

1.   Zásilkám kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky odeslány ze zařízení původu do Unie, aniž prošly jakýmkoli jiným zařízením.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být zásilkám kopytníků pocházejících z více než jednoho zařízení původu povolen vstup do Unie, pokud zvířata v zásilce absolvovala jeden svod v třetí zemi nebo území původu nebo jejich oblasti a pokud byly splněny tyto podmínky:

a)

kopytníci patří do jednoho z těchto druhů a kategorií:

i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus nebo Sus scrofa

nebo

ii)

Equidae určení na porážku;

b)

svod proběhl v zařízení:

i)

schváleném příslušným orgánem v třetí zemi nebo území k provádění svodů kopytníků v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené v článku 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (20);

ii)

vedeném pro tento účel na seznamu příslušným orgánem třetí země nebo území odeslání, s uvedením informací stanovených v článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

iii)

kde se aktualizují a po dobu alespoň 3 let uchovávají tyto záznamy:

původ zvířat,

data příjezdu do sběrného střediska a odeslání ze střediska,

identifikační kód zvířat,

registrační číslo zařízení původu zvířat,

registrační číslo přepravců a dopravního prostředku, který přivezl zásilku kopytníků do střediska nebo ji z něj vyzvedl;

iv)

které splňuje požadavky stanovené v článku 8 a v čl. 23 odst. 1;

c)

svod ve sběrném středisku netrval déle než 6 dnů; tato doba se považuje za součást harmonogramu pro odběr vzorků pro účely testování před odesláním do Unie, pokud je takový odběr vzorků tímto nařízením požadován;

d)

kopytníci musí dorazit do Unie ve lhůtě 10 dnů od data odeslání ze zařízení původu.

Článek 21

Identifikace kopytníků

1.   Zásilkám kopytníků jiných, než jsou koňovití, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byla zvířata v zásilce před odesláním ze zařízení původu individuálně identifikována pomocí fyzického prostředku identifikace s viditelným, čitelným a nesmazatelným zobrazením:

a)

identifikačního kódu zvířete, který představuje jednoznačné spojení mezi zvířetem a přiloženým veterinárním osvědčením;

b)

kódu vyvážející země v souladu s normou ISO 3166 ve formátu dvoupísmenného kódu.

2.   Zásilkám koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byla zvířata v zásilce před odesláním ze zařízení původu individuálně identifikována pomocí alespoň jedné z těchto metod:

a)

injekčně zaváděný odpovídač nebo ušní značka s viditelným, čitelným a nesmazatelným zobrazením:

i)

identifikačního kódu zvířete, který představuje jednoznačné spojení mezi zvířetem a přiloženým veterinárním osvědčením;

ii)

dvoumístného alfabetického nebo trojmístného číselného kódu vyvážející země podle normy ISO-3166;

b)

v případě koňovitých jiných než koňovitých určených na porážku identifikační doklad vystavený nejpozději v době osvědčení pro vstup do Unie, který:

i)

popisuje a znázorňuje zvíře, včetně alternativních metod identifikace, aby se vytvořilo jednoznačné spojení mezi zvířetem a průvodním identifikačním dokladem;

ii)

obsahuje informace o individuálním kódu uváděném injekčně zaváděným odpovídačem v případě, že tento kód není v souladu se specifikacemi uvedenými v písmeni a).

3.   Odchylně od odstavce 1 lze povolit vstup zásilek kopytníků určených pro uzavřená zařízení do Unie, jsou-li tato zvířata individuálně identifikována injekčně zaváděným odpovídačem nebo alternativní metodou identifikace, která zajišťuje jednoznačné spojení mezi zvířetem a jeho přiloženými doklady o vstupu.

4.   Pokud jsou kopytníci identifikováni elektronickým identifikátorem, který nesplňuje normy ISO 11784 a 11785, provozovatel odpovědný za vstup zásilek kopytníků do Unie poskytne čtečku, která kdykoli umožní ověření identifikace zvířete.

Článek 22

Třetí země nebo území původu kopytníků nebo jejich oblast

1.   Zásilkám kopytníků jiných, než jsou koňovití, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou prosté nákaz kategorie A uvedených v tabulce v bodě 1 části A přílohy IV po dobu uvedenou v této tabulce.

2.   Zásilkám koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti:

a)

které jsou prosté nákaz uvedených na seznamu a zmíněných v tabulce v bodě 2 části A přílohy IV po dobu uvedenou v této tabulce;

b)

kde se v průběhu stanoveného období nevyskytla žádná z nákaz uvedených na seznamu a zmíněných v tabulce v bodě 3 části A přílohy IV.

3.   Období podle odstavců 1 a 2 mohou být zkrácena u nákaz uvedených v části B přílohy IV za příslušných zvláštních podmínek zde stanovených.

4.   Zásilkám kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde nebylo provedeno očkování proti nákazám kategorie A uvedeným v části C přílohy IV v souladu s podrobnostmi stanovenými v:

a)

bodě 1 uvedené přílohy u kopytníků jiných, než jsou koňovití;

b)

bodě 2 uvedené přílohy u koňovitých.

5.   Pokud jde o nákazu komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), povolí se zásilkám skotu vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce buď:

a)

pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou prosté této nákazy bez očkování,

nebo

b)

splňují požadavky stanovené v bodě 1 přílohy V.

6.   Pokud jde o nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, povolí se zásilkám skotu, ovcí a koz vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce buď:

a)

pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou prosté této nákazy bez očkování,

nebo

b)

splňují požadavky stanovené v bodě 2 přílohy V.

7.   Pokud jde o nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), povolí se zásilkám kopytníků druhů uvedených na seznamu vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce buď:

a)

pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou prosté této nákazy po dobu 2 let před datem odeslání do Unie, nebo

b)

splňují jednu ze zvláštních podmínek stanovených v části A přílohy VI.

8.   Pokud jde o enzootickou leukózu skotu, povolí se zásilkám skotu vstup do Unie pouze tehdy, pokud tato zvířata buď:

a)

pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou prosté této nákazy,

nebo

b)

splňují zvláštní podmínky stanovené v části B přílohy VI.

9.   Zásilkám kopytníků určených pro vstup do členských států nebo do jejich oblastí se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazy kategorie C podle přílohy VII, u nichž je tento druh kopytníků uveden na seznamu, se povolí vstup do Unie pouze v případě, že zvířata v zásilce:

a)

pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou prosté těchto nákaz pro příslušné druhy,

nebo

b)

splňují příslušné dodatečné požadavky stanovené v uvedené příloze.

Článek 23

Zařízení původu kopytníků

1.   Zásilkám kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce:

a)

pocházejí ze zařízení, v němž stejně jako v jeho okolí a v příslušných případech i na území sousední země nebyla hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu podle přílohy VIII, u nichž je tento druh kopytníků určených pro vstup do Unie uveden na seznamu, a to v oblasti a po dobu stanovenou v tabulkách v:

i)

bodech 1 a 2 uvedené přílohy u kopytníků jiných, než jsou koňovití,

nebo

ii)

bodech 3 a 4 uvedené přílohy u koňovitých;

b)

v období podle písmene a) tito kopytníci nepřišli do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem.

2.   Pokud jde o nákazu komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), povolí se zásilkám skotu, ovcí, koz, velbloudovitých a jelenovitých vstup do Unie pouze tehdy, pokud zařízení původu zvířat v zásilce splňuje příslušné požadavky stanovené v bodě 1 přílohy IX.

3.   Pokud jde o nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, povolí se zásilkám skotu, ovcí, koz, prasat, velbloudovitých a jelenovitých vstup do Unie pouze tehdy, pokud zařízení původu zvířat v zásilce splňuje příslušné požadavky stanovené v bodě 2 přílohy IX.

Článek 24

Kopytníci v zásilce

1.   Zásilkám kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

nebyla očkována proti nákazám kategorie A stanoveným v tabulkách uvedených buď v:

i)

bodě 1 části C přílohy IV u kopytníků jiných, než jsou koňovití,

nebo

ii)

bodě 2 části C přílohy IV u koňovitých;

b)

v období od odeslání z jejich zařízení původu do příjezdu do Unie nebyla vyložena na žádném místě, které nesplňuje požadavky stanovené v tabulkách uvedených buď v:

i)

bodech 1 a 2 přílohy VIII u kopytníků jiných, než jsou koňovití,

nebo

ii)

bodech 3 a 4 přílohy VIII u koňovitých.

2.   Pokud jde o nákazu komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) a nákazu patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, povolí se zásilkám druhů kopytníků uvedených na seznamu vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce nebyla očkována proti uvedeným nákazám.

3.   Pokud jde o nákazu virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), povolí se zásilkám druhů kopytníků uvedených na seznamu vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce nebyla očkována živou vakcínou proti této nákaze v posledních 60 dnech před datem přemístění.

4.   Zásilkám kopytníků určených pro vstup do členských států nebo jejich oblastí se statusem území prostého nákazy nebo se schváleným eradikačním programem pro nákazy kategorie C podle přílohy VII, pro něž je tento druh kopytníků uveden na seznamu, se povolí vstup do Unie pouze v případě, že zvířata v zásilce nebyla očkována proti uvedeným nákazám.

5.   Vedle požadavků stanovených v odstavci 1 se zásilkám nekastrovaných beranů a samců kopytníků čeledi Tayassuidae povolí vstup do Unie pouze v případě, že zvířata v zásilce splňují příslušné zvláštní požadavky, pokud jde o nákazu patogenem Brucella, stanovené v příloze X.

6.   Vedle požadavků stanovených v odstavci 1 se zásilkám koňovitých povolí vstup do Unie pouze v případě, že zvířata v zásilce splňují zvláštní podmínky stanovené v bodě 2 přílohy XI, a to v závislosti na sanitární skupině určené v souladu s bodem 1 přílohy XI, do níž byla na seznamu zařazena daná třetí země nebo území či jejich oblast.

Článek 25

Odchylky a další požadavky pro vstup kopytníků na porážku do Unie

Odchylně od požadavků stanovených v čl. 22 odst. 5 a 6 se zásilkám kopytníků druhů uvedených ve zmíněných odstavcích, které nesplňují uvedené požadavky, povolí vstup do Unie, pokud jsou zvířata v zásilce určena pouze na porážku.

Článek 26

Přemísťování kopytníků a manipulace s nimi po vstupu do Unie

S výjimkou koní vstupujících za účelem soutěží, závodů a jezdeckých kulturních akcí zůstanou kopytníci po svém vstupu do Unie ve svém zařízení určení po dobu alespoň 30 dnů od příjezdu do tohoto zařízení.

KAPITOLA 2

Zvláštní pravidla pro vstup chovaných kopytníků určených pro uzavřená zařízení do Unie

Článek 27

Veterinární požadavky, které se nepoužijí na kopytníky určené pro uzavřená zařízení

Články 11, 22, 23, 24 a 26 se nepoužijí na zásilky kopytníků, kromě koňovitých, které vstupují do Unie za podmínek stanovených v článcích 28 až 34.

Článek 28

Zvláštní pravidla pro vstup kopytníků určených pro uzavřená zařízení

1.   Zásilkám kopytníků určených pro uzavřená zařízení se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

musí pocházet z uzavřeného zařízení, které je uvedeno na seznamu uzavřených zařízení, z nichž je povolen vstup kopytníků do Unie, sestaveném v souladu s článkem 29;

b)

byla odeslána přímo z uzavřeného zařízení původu do uzavřeného zařízení v Unii.

2.   Příslušný orgán členského státu určení udělí zvláštní povolení pro vstup každé zásilky kopytníků podle odstavce 1 v návaznosti na příznivý výsledek posouzení potenciálních rizik, jež může vstup této zásilky představovat pro Unii.

3.   Vstup do Unie a přemísťování každé zásilky kopytníků uvedené v odstavci 1 přes členské státy jiné, než je členský stát určení, se povolí pouze na základě povolení příslušných orgánů uvedených členských států tranzitu.

Toto povolení se udělí pouze na základě příznivého výsledku posouzení rizika provedeného příslušným orgánem uvedených členských států tranzitu podle informací, které jim předloží členský stát místa určení v Unii.

4.   Členský stát místa určení zásilek uvedených v odstavci 1 uvědomí Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a uvědomí přímo místo vstupu kopytníků do Unie o povoleních udělených podle odstavce 1 a 2 před jakýmkoli případným přemístěním přes jiné členské státy a před příjezdem těchto kopytníků na jejich území.

Článek 29

Sestavení seznamů uzavřených zařízení původu kopytníků v třetích zemích nebo územích

1.   Členské státy mohou sestavit seznam uzavřených zařízení v třetích zemích a územích, z nichž se povolí vstup kopytníků na jejich území.

Na tomto seznamu se uvedou druhy kopytníků, jimž je povolen vstup na území členského státu z jednotlivých uzavřených zařízení v třetí zemi nebo území.

2.   Členské státy mohou uvést na svůj seznam uzavřených zařízení podle odstavce 1 uzavřená zařízení, která jsou již uvedena na těchto seznamech jiných členských států.

S výjimkou ustanovení prvního pododstavce zařadí členské státy na seznam uzavřených zařízení podle odstavce 1 pouze uzavřené zařízení v třetí zemi nebo území v návaznosti na příznivý výsledek úplného posouzení na základě těchto informací:

a)

uzavřené zařízení splňuje požadavek na schválení příslušným orgánem třetí země nebo území původu stanovený v článku 30;

b)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl dostatečné informace zaručující, že uzavřené zařízení splňuje požadavky týkající se schválení uzavřených zařízení stanovené v článku 30.

3.   Členské státy aktualizují seznamy uzavřených zařízení podle odstavce 1, přičemž zohledňují zejména jakékoli pozastavení nebo odejmutí schválení uděleného příslušným orgánem třetí země nebo území původu, jak je uvedeno v článku 30, nebo příslušným orgánem jiného členského státu.

4.   Členské státy zpřístupní seznamy podle odstavce 1 veřejnosti na svých internetových stránkách.

Článek 30

Podmínky pro uzavřená zařízení původu kopytníků v třetích zemích nebo územích pro účely článku 29

Členské státy zařadí uzavřené zařízení nacházející se v třetí zemi nebo území na seznam uzavřených zařízení podle článku 29 pouze tehdy, pokud je toto uzavřené zařízení schváleno příslušným orgánem třetí země nebo území a splňuje tyto podmínky:

a)

musí být jednoznačně vymezeno a přístup zvířat a lidí do zařízení pro zvířata musí být kontrolován;

b)

musí mít vhodné prostředky pro odchyt, uzavírání a izolování zvířat a musí mít k dispozici přiměřená karanténní zařízení a schválené standardní operační postupy pro nově příchozí zvířata;

c)

prostory pro zvířata musí být na odpovídající úrovni a vybudované takovým způsobem, aby:

i)

bylo zabráněno styku se zvířaty mimo uzavřené zařízení a aby bylo možno snadno provádět prohlídky a veškeré nezbytné ošetření;

ii)

podlahy, stěny a veškerý materiál a vybavení bylo možné snadno čistit a dezinfikovat;

d)

pokud jde o dozor nad nákazami a opatření k tlumení nákaz:

i)

musí provádět vhodný program dozoru, který musí zahrnovat opatření k tlumení zoonóz, a musí jej aktualizovat podle počtu a druhu zvířat přítomných v uzavřeném zařízení a podle epizootologické situace v uzavřeném zařízení a jeho okolí, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy;

ii)

kopytníky, u nichž existuje podezření, že jsou nakaženi nebo kontaminováni patogenními původci nákaz uvedených na seznamu nebo nově se objevujících nákaz, musí podrobit klinickému vyšetření, laboratorním testům nebo postmortálnímu vyšetření;

iii)

ve vhodných případech musí provádět očkování a ošetření vnímavých kopytníků proti přenosným nákazám;

e)

minimálně po dobu 3 let musí vést aktuální záznamy o:

i)

počtu a totožnosti (zejména odhadované stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby také individuální identifikace) kopytníků každého druhu přítomných v zařízení;

ii)

počtu a totožnosti (zejména odhadované stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby také individuální identifikace) kopytníků přicházejících do zařízení a opouštějících zařízení, spolu s údaji o zařízení původu nebo určení těchto zvířat, dopravním prostředku a nákazovém statusu těchto zvířat;

iii)

podrobnostech plnění programu dozoru nad nákazami a jejich tlumení stanoveného v písm. d) bodu i) a jeho výsledcích;

iv)

výsledcích klinických vyšetření, laboratorních testů a postmortálních vyšetření stanovených v písm. d) bodu ii);

v)

podrobnostech očkování a ošetření stanoveného v písm. d) bodu iii);

vi)

případných pokynech příslušného orgánu třetí země nebo území původu, pokud jde o pozorování provedená v průběhu izolace či karantény;

f)

musí zajistit likvidaci mrtvých těl kopytníků, kteří uhynou na nákazu nebo jsou utraceni;

g)

musí prostřednictvím smlouvy nebo jiného právního nástroje zajistit služby veterinárního lékaře zařízení, který ponese odpovědnost za:

i)

dohled nad činnostmi zařízení a plnění podmínek pro schválení stanovených v tomto článku;

ii)

přezkum programu dozoru podle písm. d) bodu i) alespoň jednou ročně;

h)

odchylně od čl. 9 písm. c) má buď:

i)

dohodu s laboratoří schválenou příslušným orgánem třetí země nebo území na provádění postmortálních vyšetření,

nebo

ii)

jedno či více vhodných zařízení, v nichž mohou být postmortální vyšetření prováděna pod kontrolou veterinárního lékaře zařízení.

Článek 31

Odchylka od požadavku na zařazení třetí země nebo území na seznam a zařazení uzavřeného zařízení původu kopytníků na seznam

1.   Odchylně od požadavků stanovených v čl. 3 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 se zásilkám kopytníků ze zařízení v třetích zemích nebo územích, které nesplňují uvedené požadavky, povolí vstup do Unie, pokud jsou kopytníci určeni pro uzavřené zařízení a pokud:

a)

je splnění uvedených požadavků znemožněno výjimečnými nepředvídanými okolnostmi;

b)

tyto zásilky splňují podmínky stanovené v článku 32.

2.   Členský stát místa určení zásilky uvedené v odstavci 1 uvědomí Komisi a členské státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a uvědomí přímo místo vstupu kopytníků do Unie o povoleních udělených podle odstavce 1 před jakýmkoli případným přemístěním přes jiné členské státy a před příjezdem těchto kopytníků na jejich území.

Článek 32

Další požadavky, které musí splnit zařízení původu kopytníků určených pro uzavřené zařízení podle odchylky stanovené v článku 31

Příslušný orgán členského státu určení povolí odchylky podle článku 31 pouze pro zásilky kopytníků, které splňují tyto další podmínky:

a)

vlastník nebo fyzická osoba zastupující tohoto vlastníka podala předem žádost příslušnému orgánu členského státu určení o zvláštní odchylku podle článku 31 a členský stát určení udělil toto povolení po provedení posouzení rizik, které ukázalo, že vpuštění takové zásilky kopytníků nebude pro Unii představovat veterinární riziko;

b)

kopytníci byli v karanténě v třetí zemi nebo území původu pod dohledem příslušného orgánu po nezbytnou dobu potřebnou pro splnění zvláštních veterinárních požadavků stanovených v článcích 33 a 34:

i)

na místě schváleném příslušným orgánem třetí země nebo území původu kopytníků;

ii)

v souladu s podmínkami stanovenými v povolení podle písmene a), které musí poskytovat alespoň stejné záruky jako záruky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 4 a v článcích 33 a 34;

c)

kopytníci musí být v karanténě v uzavřeném zařízení určení po dobu alespoň 6 měsíců od data vstupu do Unie, přičemž v průběhu této doby může příslušný orgán členského státu určení učinit opatření podle čl. 138 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, a zejména podle jeho písmen a), d) a k).

Článek 33

Veterinární požadavky na uzavřená zařízení původu kopytníků, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu

Zásilkám kopytníků určených pro uzavřená zařízení nacházející se v Unii se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud uzavřená zařízení původu splňují následující požadavky, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu:

a)

pokud jde o uzavřené zařízení původu kopytníků, nebyly zde hlášeny nákazy uvedené na seznamu v tabulce v části A přílohy XII po dobu stanovenou v této tabulce pro tyto nákazy uvedené na seznamu;

b)

pokud jde o oblast uzavřeného zařízení a jeho okolí, nebyly zde hlášeny nákazy uvedené na seznamu v tabulce v části B přílohy XII po dobu stanovenou v této tabulce pro tyto nákazy uvedené na seznamu.

Článek 34

Veterinární požadavky na kopytníky v zásilce, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu

Zásilkám kopytníků určených pro uzavřené zařízení nacházející se v Unii se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce splňují následující dodatečné veterinární požadavky:

a)

musí splňovat dobu pobytu v uzavřeném zařízení původu nepřetržitě po dobu 6 měsíců nebo od narození, pokud jsou mladší 6 měsíců;

b)

nebyla ve styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem v průběhu:

i)

období 30 dnů před datem odeslání do Unie nebo od narození, pokud jsou mladší než 30 dnů;

ii)

jejich přepravy ze schváleného uzavřeného zařízení původu na místo odeslání do Unie;

c)

pokud jde o nákazy v tabulce uvedené v části C přílohy XII, musí buď:

i)

pocházet z třetí země nebo území či jejich oblasti, které splňují požadavky na období prostá nákazy u příslušných nákaz stanovená v uvedené tabulce,

nebo

ii)

splňovat příslušné dodatečné požadavky stanovené v části D přílohy XII;

d)

nebyla očkována, jak je uvedeno v tabulce v části E přílohy XII;

e)

jestliže byla očkována proti sněti slezinné a vzteklině, musí příslušný orgán třetí země nebo území původu předložit informace o datu očkování, použité vakcíně a případné zkoušce provedené za účelem prokázání ochranné imunitní reakce;

f)

byla ošetřena proti vnitřním a vnějším parazitům alespoň dvakrát v průběhu 40 dnů před datem odeslání do Unie.

Pokud zvláštní záruky podle písm. c) bodu ii) zahrnují karanténu v prostorách chráněných před vektory v uzavřeném zařízení, musí tyto prostory splňovat požadavky stanovené v části F přílohy XII.

Článek 35

Přemísťování kopytníků určených pro uzavřená zařízení a manipulace s nimi po vstupu

Po vstupu do Unie musí kopytníci pocházející z uzavřeného zařízení v třetí zemi nebo území podle článku 27 zůstat v uzavřeném zařízení určení po dobu alespoň 6 měsíců před datem přemístění do jiného uzavřeného zařízení v Unii, pokud nejsou z Unie vyvezeni nebo přemístěni na porážku.

HLAVA 3

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA DRŮBEŽ A PTÁKY CHOVANÉ V ZAJETÍ

KAPITOLA 1

Zvláštní veterinární požadavky na drůbež

ODDÍL 1

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VŠECHNY DRUHY A KATEGORIE DRŮBEŽE

Článek 36

Drůbež dovezená do třetí země nebo území původu či jejich oblasti před vstupem do Unie

1.   Následujícím zásilkám se povolí vstup do Unie pouze v případě, že příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky v souladu s odstavcem 2:

a)

drůbež dovezená do třetí země nebo území původu či jejich oblasti z jiné třetí země nebo území původu či jejich oblasti;

b)

jednodenní kuřata z rodičovských hejn, která byla dovezena do třetí země nebo území původu či jejich oblasti z jiné třetí země nebo území původu či jejich oblasti.

2.   Zásilkám zvířat podle odstavce 1 se povolí vstup do Unie pouze v případě, že příslušný orgán třetí země nebo území původu drůbeže poskytl záruky, že:

a)

tato drůbež a rodičovská hejna podle uvedeného odstavce byla dovezena z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup těchto zásilek do Unie;

b)

dovoz drůbeže a rodičovských hejn podle odstavce 1 do uvedené třetí země nebo území původu či jejich oblasti proběhl v souladu s veterinárními požadavky alespoň tak přísnými, jako jsou požadavky platné pro zásilky těchto zvířat vstupující přímo do Unie.

Článek 37

Požadavky na třetí zemi nebo území původu drůbeže nebo jejich oblast

Zásilkám drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto zásilky pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které splňují tyto požadavky:

a)

mají zaveden program dozoru pro vysoce patogenní influenzu ptáků po dobu alespoň 6 měsíců před datem odeslání zásilky do Unie a tento program dozoru splňuje požadavky stanovené buď v:

i)

příloze II tohoto nařízení,

nebo

ii)

příslušné kapitole Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

b)

jsou považovány za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků v souladu s článkem 38;

c)

pokud se provádí očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků, příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že:

i)

program očkování splňuje požadavky stanovené v příloze XIII;

ii)

vedle požadavků stanovených v příloze II splňuje program dozoru uvedený v písmeni a) tohoto článku požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XIII;

iii)

zavázal se informovat Komisi o každé změně programu očkování v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti;

d)

které:

i)

u drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, jsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39;

ii)

u ptáků nadřádu běžci:

jsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39

nebo

nejsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39, ale příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky splnění požadavků pro infekci virem newcastleské choroby v souvislosti s izolací, dozorem a testováním, jak je stanoveno v příloze XIV;

e)

pokud se provádí očkování proti infekci virem newcastleské choroby, příslušný orgán třetí země nebo území poskytl záruky, že:

i)

použité očkovací látky vyhovují všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti nákaze virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV

nebo

ii)

použité očkovací látky vyhovují všeobecným kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

f)

zavázaly se, že po každém ohnisku vysoce patogenní influenzy ptáků nebo po ohnisku infekce virem newcastleské choroby předloží Komisi tyto informace:

i)

informace o stavu nákazy do 24 hodin po potvrzení každého primárního ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby;

ii)

pravidelné aktualizované informace o stavu nákazy;

g)

zavázaly se, že předloží referenční laboratoři Evropské unie pro influenzu ptáků a newcastleskou chorobu izoláty viru z primárních ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků a infekce virem newcastleské choroby.

Článek 38

Nepřítomnost nákazy u třetí země nebo území původu či jejich oblasti, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků

1.   Třetí země nebo území či jejich oblast se považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků, pokud poskytnou Komisi tyto záruky:

a)

po dobu alespoň 6 měsíců před datem osvědčení zásilky úředním veterinárním lékařem pro odeslání do Unie byl prováděn program dozoru pro vysoce patogenní influenzu ptáků v souladu s čl. 37 písm. a);

b)

po dobu alespoň 12 měsíců před datem osvědčení zásilky úředním veterinárním lékařem pro odeslání do Unie se v uvedené třetí zemi nebo území či jejich oblasti nevyskytlo u drůbeže žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků.

2.   Po zjištění ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v třetí zemi, území nebo jejich oblasti, které byly předtím považovány za prosté této nákazy podle odstavce 1, se považují tato třetí země, území nebo jejich oblast opět za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

pro účely tlumení vysoce patogenní influenzy ptáků byla provedena depopulace;

b)

bylo provedeno náležité čištění a dezinfekce ve všech zařízeních, v nichž se předtím nákaza vyskytla;

c)

po dobu alespoň 3 měsíců po dokončení depopulace a po vyčištění a dezinfekci podle písmen a) a b) prováděl příslušný orgán třetí země nebo území program dozoru, zajišťující spolehlivost alespoň na základě náhodně vybraného reprezentativního vzorku ohrožených populací, aby byla prokázána nepřítomnost nákazy při zohlednění specifických epizootologických okolností v souvislosti se zjištěným ohniskem (ohnisky), a výsledky tohoto dozoru byly negativní.

Článek 39

Nepřítomnost nákazy u třetí země nebo území původu či jejich oblasti, pokud jde o virus newcastleské choroby

1.   Třetí země nebo území či jejich oblast se považují za prosté infekce virem newcastleské choroby, pokud se v této třetí zemi nebo území či jejich oblasti neobjevilo žádné ohnisko infekce virem newcastleské choroby u drůbeže po dobu alespoň 12 měsíců před datem osvědčení zásilky úředním veterinárním lékařem pro odeslání do Unie.

2.   Když se objeví ohnisko infekce virem newcastleské choroby v třetí zemi, území nebo jejich oblasti, které byly předtím považovány za prosté této nákazy podle odstavce 1, považují se tato třetí země, území nebo jejich oblast opět za prosté infekce virem newcastleské choroby, jsou-li splněny následující podmínky:

a)

pro účely tlumení nákazy byla provedena depopulace;

b)

bylo provedeno náležité čištění a dezinfekce ve všech zařízeních, v nichž se předtím nákaza vyskytla;

c)

po dobu alespoň 3 měsíců po dokončení depopulace a po vyčištění a dezinfekci podle písmen a) a b) prokázal příslušný orgán třetí země nebo území nepřítomnost této nákazy v třetí zemi nebo území či jejich oblasti prostřednictvím zesíleného šetření včetně laboratorních zkoušek v souvislosti s ohniskem.

Článek 40

Zařízení původu drůbeže

1.   Zásilkám plemenné drůbeže a užitkové drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí ze zařízení schválených příslušným orgánem třetí země nebo území původu v souladu s požadavky, které jsou alespoň tak přísné jako požadavky stanovené v článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a:

a)

jejichž schválení nebylo pozastaveno nebo odňato;

b)

kde se v okruhu o poloměru 10 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani nákazy virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie;

c)

v nichž nebyl hlášen žádný potvrzený případ infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků v době alespoň 21 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie.

2.   Zásilkám drůbeže určené na porážku se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí ze zařízení:

a)

kde se v okruhu o poloměru 10 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani nákazy virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie;

b)

v nichž nebyl hlášen žádný potvrzený případ infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků v době alespoň 21 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie.

3.   Zásilkám jednodenních kuřat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce:

a)

se vylíhla v zařízeních schválených příslušným orgánem třetí země nebo území původu v souladu s požadavky, které jsou alespoň tak přísné jako požadavky stanovené v článku 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a

i)

jejichž schválení nebylo pozastaveno nebo odňato;

ii)

kde se v okruhu o poloměru 10 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani nákazy virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem odeslání do Unie;

b)

pocházejí z hejn, která byla chována v zařízeních schválených příslušným orgánem třetí země nebo území původu v souladu s požadavky, které jsou alespoň tak přísné jako požadavky stanovené v článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a

i)

jejichž schválení nebylo v době, kdy byla násadová vejce, z nichž se jednodenní kuřata vylíhla, zaslána do líhně, pozastaveno ani odňato;

ii)

v nichž nebyl hlášen žádný potvrzený případ infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků v době alespoň 21 dnů před datem sběru násadových vajec, z nichž se jednodenní kuřata vylíhla.

Článek 41

Zvláštní preventivní opatření pro kontejnery, v nichž se přepravuje drůbež

Zásilkám drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky přepravovány v kontejnerech, které kromě požadavku článku 18 splňují následující požadavky:

a)

jsou uzavřeny v souladu s pokyny příslušného orgánu třetí země nebo území původu, aby nebyla možná žádná výměna obsahu;

b)

jsou na nich uvedeny informace o konkrétním druhu a kategorii drůbeže stanovené v příloze XVI;

c)

u jednodenních kuřat jsou jednorázové, čisté a použité poprvé.

Článek 42

Vstup drůbeže do členských států vykazujících status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování

1.   Zásilkám plemenné drůbeže a užitkové drůbeže určeným pro členský stát vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby

b)

drůbež byla chována v izolaci v průběhu alespoň 14 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie v zařízení původu nebo v karanténním zařízení pod dozorem úředního veterinárního lékaře, kde:

i)

nebyla žádná drůbež očkována proti infekci virem newcastleské choroby v době alespoň 21 dnů před datem nakládky zásilky;

ii)

během doby uvedené v bodě i) nevstoupil do zařízení žádný pták, který není součástí zásilky;

iii)

nebylo provedeno žádné očkování;

c)

v době alespoň 14 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie byly u drůbeže provedeny sérologické testy ke zjištění protilátek proti viru newcastleské choroby na krevních vzorcích na úrovni, která při 5 % prevalenci poskytuje 95 % spolehlivost zjištění infekce, a výsledky těchto testů byly negativní.

2.   Zásilkám drůbeže pro porážku určeným pro členský stát vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z hejn, která:

a)

nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby a v období alespoň 14 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie byly provedeny sérologické testy ke zjištění protilátek proti viru newcastleské choroby na krevních vzorcích na úrovni, která při 5 % prevalenci poskytuje 95 % spolehlivost zjištění infekce, a výsledky těchto testů byly negativní

nebo

b)

byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby, ale nikoli živou vakcínou v období alespoň 30 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie a během 14 dnů před tímto datem podstoupila test izolace viru na infekci virem newcastleské choroby z náhodného vzorku kloakálních výtěrů nebo ze vzorků trusu odebraných alespoň od 60 ptáků, a výsledky těchto testů byly negativní.

3.   Zásilkám jednodenních kuřat určených pro členský stát vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce:

a)

nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby;

b)

pocházejí z násadových vajec, která pocházejí z hejn, jež splňují jednu z těchto podmínek:

i)

nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby

nebo

ii)

byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby s použitím inaktivované očkovací látky

nebo

iii)

byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby s použitím živé očkovací látky v době alespoň 60 dnů před datem sběru vajec;

c)

pocházejí z líhně, kde pracovní postupy zajišťují, že se vejce jednodenních kuřat určených pro vstup do Unie inkubují ve zcela oddělených časech a na zcela oddělených místech od vajec nesplňujících požadavky stanovené v písmeni b).

ODDÍL 2

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA PLEMENNOU DRŮBEŽ A UŽITKOVOU DRŮBEŽ

Článek 43

Identifikace plemenných ptáků nadřádu běžci a užitkových ptáků nadřádu běžci

Zásilkám plemenných ptáků nadřádu běžci a užitkových ptáků nadřádu běžci se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou zvířata v zásilce individuálně identifikována pomocí značek na krku nebo injekčně zaváděným odpovídačem:

a)

s kódem třetí země nebo území původu vyhovujícím normě ISO 3166 v dvoupísmenném formátu;

b)

splňujících normy ISO 11784 a 11785.

Článek 44

Zvláštní veterinární požadavky na hejna původu zásilek plemenné drůbeže a užitkové drůbeže

Zásilkám plemenné drůbeže a užitkové drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z hejn, která splňují tyto požadavky:

a)

hejna nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

b)

jestliže hejna byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušné orgány třetí země nebo území původu poskytly záruky, že použité očkovací látky vyhovují buď:

všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV,

nebo

všeobecným kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

ii)

k zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV;

c)

hejna byla podrobena programu dozoru, který splňuje požadavky stanovené v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a bylo zjištěno, že nejsou infikována ani nevykazují žádný důvod pro podezření na nákazu těmito původci:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v případě Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (séroskupina O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v případě Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v případě Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

hejna jsou chována v zařízeních, která v případě potvrzení infekce Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae během posledních 12 měsíců před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie uplatnila tato opatření:

i)

nakažené hejno bylo poraženo nebo bylo usmrceno a zničeno;

ii)

po porážce nebo usmrcení nakaženého hejna podle bodu i) bylo zařízení vyčištěno a vydezinfikováno;

iii)

po vyčištění a dezinfekci podle bodu ii) byla všechna hejna v zařízení s negativním výsledkem podrobena vyšetření na infekci Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae při dvou testech provedených v intervalu nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru uvedeným v písmeni c);

e)

hejna jsou chována v zařízeních, která v případě potvrzení mykoplasmózy drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) během posledních 12 měsíců před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie uplatnila tato opatření:

buď

i)

nakažené hejno bylo s negativním výsledkem podrobeno vyšetření na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) při dvou testech provedených v souladu s programem dozoru podle písmene c) u celého hejna v intervalu nejméně 60 dnů

nebo

ii)

nakažené hejno bylo poraženo nebo bylo usmrceno a zničeno, zařízení bylo vyčištěno a vydezinfikováno a po čištění a dezinfekci byla všechna hejna v zařízení podrobena s negativním výsledkem vyšetření na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) při dvou testech provedených v intervalu nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru podle písmene c).

ODDÍL 3

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA DRŮBEŽ URČENOU NA PORÁŽKU

Článek 45

Zvláštní veterinární požadavky na hejna původu zásilek drůbeže určené na porážku

Zásilkám drůbeže určené na porážku se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z hejn, která splňují tyto požadavky:

a)

nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

b)

jestliže byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušný orgán třetí země nebo území původu zaručuje, že:

použité očkovací látky vyhovují všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti nákaze virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV

nebo

použité očkovací látky vyhovují všeobecným kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

ii)

ke každé zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV.

ODDÍL 4

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA JEDNODENNÍ KUŘATA

Článek 46

Zvláštní veterinární požadavky na hejna původu zásilek jednodenních kuřat

Zásilkám jednodenních kuřat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z hejn, která splňují tyto požadavky:

a)

jestliže hejna byla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků, třetí země nebo území původu poskytly záruky splnění minimálních požadavků na programy očkování a další dozor stanovených v příloze XIII;

b)

jestliže hejna byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky vyhovují buď:

všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV,

nebo

všeobecným kritériím pro uznávané očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež a násadová vejce, z nichž jednodenní kuřata pocházejí, splňují veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

ii)

ke každé zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV;

c)

hejna byla podrobena programu dozoru, který splňuje požadavky stanovené v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a bylo zjištěno, že nejsou infikována ani nevykazují žádné důvody pro podezření na nákazu těmito původci:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v případě Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (séroskupina O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v případě Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v případě Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

hejna jsou chována v zařízeních, která v případě potvrzení infekce Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae během posledních 12 měsíců před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie uplatnila tato opatření:

i)

nakažené hejno bylo poraženo nebo bylo usmrceno a zničeno;

ii)

po porážce nebo usmrcení nakaženého hejna podle bodu i) bylo zařízení vyčištěno a vydezinfikováno;

iii)

po vyčištění a dezinfekci podle bodu ii) byla všechna hejna v zařízení s negativním výsledkem podrobena vyšetření na infekci Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae při dvou testech provedených v intervalu nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru uvedeným v písmeni c);

e)

hejna jsou chována v zařízeních, která v případě potvrzení mykoplasmózy drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) během posledních 12 měsíců před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie uplatnila tato opatření:

buď

i)

nakažené hejno bylo s negativním výsledkem podrobeno vyšetření na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) při dvou testech provedených v souladu s programem dozoru podle písmene c) u celého hejna v intervalu nejméně 60 dnů

nebo

ii)

nakažené hejno bylo poraženo nebo bylo usmrceno a zničeno, zařízení bylo vyčištěno a vydezinfikováno a po čištění a dezinfekci byla všechna hejna v zařízení podrobena s negativním výsledkem vyšetření na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) při dvou testech provedených v intervalu nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru podle písmene c).

Článek 47

Zvláštní veterinární požadavky na násadová vejce původu zásilek jednodenních kuřat

Zásilkám jednodenních kuřat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z násadových vajec, která:

a)

splňují veterinární požadavky pro vstup do Unie stanovené v hlavě 2 části III;

b)

před odesláním do líhně byla násadová vejce označena podle instrukcí příslušného orgánu;

c)

byla vydezinfikována podle instrukcí příslušného orgánu;

d)

nepřišla do styku s drůbeží ani násadovými vejci s nižším nákazovým statusem, ptáky chovanými v zajetí ani volně žijícími ptáky, a to ani v průběhu přepravy do líhně, ani v líhni.

Článek 48

Zvláštní veterinární požadavky na jednodenní kuřata

Zásilkám jednodenních kuřat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce nebyla očkována proti influenze ptáků.

ODDÍL 5

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA MÉNĚ NEŽ 20 KUSŮ DRŮBEŽE

Článek 49

Odchylka a zvláštní požadavky na zásilky s méně než 20 kusy drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci

Odchylně od čl. 14 odst. 3, článku 17, článku 18, článku 40 a článku 41 a článků 43 až 48 se zásilkám obsahujícím méně než 20 kusů drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, povolí vstup do Unie, pokud tyto zásilky splňují tyto požadavky:

a)

drůbež pochází ze zařízení, kde:

i)

nebyl hlášen žádný potvrzený případ nákazy viry nízkopatogenní influenzy ptáků v době alespoň 21 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie nebo před datem sběru násadových vajec, z nichž se jednodenní kuřata vylíhla;

ii)

v okruhu 10 km od zařízení, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, se nevyskytlo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani nákazy virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie;

b)

drůbež nebo v případě jednodenních kuřat hejno původu těchto jednodenních kuřat byly izolovány v zařízení původu po dobu alespoň 21 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie;

c)

pokud jde o očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků:

i)

drůbež nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

ii)

pokud rodičovská hejna jednodenních kuřat byla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků, třetí země nebo území původu poskytly záruky splnění minimálních požadavků na programy očkování a další dozor stanovených v příloze XIII;

d)

pokud drůbež nebo rodičovské hejno jednodenních kuřat byly očkovány proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky vyhovují buď:

všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV,

nebo

všeobecným kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

ii)

ke každé zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV;

e)

bylo zjištěno, že drůbež nebo v případě jednodenních kuřat hejno původu těchto jednodenních kuřat nejsou nakaženy ani nevykazovaly důvody pro podezření na nákazu následujícími původci při testech provedených v souladu s požadavky na testování zásilek s méně než 20 kusy drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, a méně než 20 jejich násadovými vejci před vstupem do Unie, stanovenými v příloze XVII:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v případě Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (séroskupina O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v případě Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v případě Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

ODDÍL 6

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA PŘEMÍSŤOVÁNÍ DRŮBEŽE A MANIPULACI S NÍ PO VSTUPU DO UNIE

Článek 50

Povinnosti provozovatelů v zařízení určení po vstupu zásilek drůbeže do Unie

1.   Provozovatelé v zařízení určení chovají plemennou drůbež, užitkovou drůbež s výjimkou užitkové drůbeže pro účely zazvěření pernaté zvěře a jednodenní kuřata, které vstoupily do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, v zařízeních určení od data jejich příjezdu nepřetržitě po dobu alespoň:

a)

6 týdnů

nebo

b)

do dne porážky, pokud jsou zvířata poražena do 6 týdnů od data příjezdu.

2.   U drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, může být šestitýdenní období podle odst. 1 písm. a) zkráceno na 3 týdny, pokud byl na žádost provozovatele proveden odběr vzorků a jejich testování v souladu s čl. 51 písm. b) s příznivými výsledky.

3.   Provozovatelé v zařízení určení zajistí, aby drůbež podle odstavce 1 podstoupila klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem zařízení určení nejpozději do data uplynutí příslušných lhůt stanovených v uvedeném odstavci.

4.   V průběhu lhůt stanovených v odstavci 1 chovají provozovatelé drůbež, která vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, odděleně od jiných hejn drůbeže.

5.   Pokud je drůbež podle odstavce 1 umístěna do stejného hejna jako jiná drůbež přítomná v zařízení určení, lhůty podle odst. 1 písm. a) a b) počínají běžet od data uvedení posledního ptáka do zařízení určení, přičemž před uplynutím těchto lhůt nesmí být z hejna přemístěna žádná přítomná drůbež.

Článek 51

Povinnosti příslušných orgánů, pokud jde o odběr vzorků a testování zásilek drůbeže po vstupu do Unie

Příslušný orgán členského státu určení zajistí, aby:

a)

ve lhůtách stanovených v čl. 50 odst. 1 podstoupila plemenná drůbež, užitková drůbež s výjimkou užitkové drůbeže pro účely zazvěření pernaté zvěře a jednodenní kuřata, které vstoupily do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem v zařízení určení nejpozději do data uplynutí příslušných lhůt stanovených v uvedeném článku a aby byly v případě potřeby odebrány vzorky pro testování za účelem monitorování jejich nákazového statusu;

b)

v případě drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, a pokud to požaduje provozovatel, jak je uvedeno v čl. 50 odst. 2, se provádí odběr vzorků a testování drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, v souladu s přílohou XVIII.

Článek 52

Povinnosti příslušných orgánů, pokud jde o odběr vzorků a testování zásilek ptáků nadřádu běžci pocházejících z třetí země nebo území či jejich oblasti, které nejsou prosté infekce virem newcastleské choroby, po vstupu do Unie

Příslušný orgán členského státu určení zajistí, aby ve lhůtách stanovených v čl. 50 odst. 1 plemenní ptáci nadřádu běžci, užitkoví ptáci nadřádu běžci a jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci, kteří vstoupili do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, které nejsou prosté infekce virem newcastleské choroby:

a)

podstoupili test ke zjištění infekce virem newcastleské choroby provedený příslušným orgánem z kloakálních výtěrů nebo ze vzorků trusu od každého ptáka nadřádu běžci;

b)

u zásilek ptáků nadřádu běžci určených pro členské státy vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, které pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, jež nejsou prosté infekce virem newcastleské choroby, byl vedle požadavků uvedených v písmeni a) příslušným orgánem proveden sérologický test na nákazu virem newcastleské choroby u každého ptáka nadřádu běžci;

c)

byli všichni ptáci nadřádu běžci před jejich propuštěním z izolace podrobeni testům uvedeným v písmenech a) a b) a výsledky těchto testů byly negativní.

KAPITOLA 2

Zvláštní veterinární požadavky na ptáky chované v zajetí

ODDÍL 1

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA PTÁKY CHOVANÉ V ZAJETÍ

Článek 53

Požadavky týkající se identifikace ptáků chovaných v zajetí

Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou zvířata v zásilce identifikována individuálním identifikačním číslem pomocí uzavřeného kroužku na noze s jedinečným označením nebo injekčně zaváděným odpovídačem, který obsahuje alespoň tyto informace:

a)

kód třetí země nebo území původu vyhovující normě ISO 3166 v dvoupísmenném formátu;

b)

specifické pořadové číslo.

Článek 54

Zvláštní preventivní opatření pro kontejnery, v nichž se přepravují ptáci chovaní v zajetí

Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky přepravovány v kontejnerech, které kromě požadavků na kontejnery stanovených v článku 18 splňují následující požadavky:

a)

jsou uzavřeny v souladu s pokyny příslušného orgánu třetí země nebo území původu, aby nebyla možná žádná výměna obsahu;

b)

jsou na nich uvedeny informace o konkrétním druhu a kategorii ptáků stanovené v příloze XVI;

c)

jsou použity poprvé.

Článek 55

Požadavky na zařízení původu zásilky ptáků chovaných v zajetí

Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí ze zařízení, které splňuje tyto požadavky:

a)

bylo schváleno příslušným orgánem třetí země nebo území původu jako zařízení splňující zvláštní veterinární požadavky stanovené v článku 56 a toto schválení nebylo pozastaveno ani odňato;

b)

bylo mu přiděleno jedinečné číslo schválení příslušným orgánem třetí země nebo území původu, které bylo oznámeno Komisi;

c)

název a číslo schválení zařízení původu je uvedeno na seznamu zařízení, který sestavuje a zveřejňuje Komise;

d)

v okruhu 10 km od zařízení, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani nákazy virem newcastleské choroby alespoň v době předchozích 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie;

e)

u papoušků buď:

i)

pokud v období alespoň 60 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie nebyla v zařízení potvrzena chlamydióza drůbeže a v případě, že v průběhu posledních 6 měsíců před datem nakládky k odeslání do Unie byla chlamydióza drůbeže v zařízení potvrzena, byla provedena následující opatření:

nakažení ptáci a ptáci, kteří mohli být nakaženi, byli léčeni,

po dokončení léčby bylo při laboratorních testech na chlamydiózu drůbeže zjištěno, že jsou negativní,

po dokončení léčby bylo zařízení vyčištěno a vydezinfikováno,

od dokončení čištění a dezinfekce podle třetí odrážky uplynulo alespoň 60 dnů,

nebo

ii)

po dobu 45 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie byla zvířata pod veterinárním dohledem a byla ošetřena proti chlamydióze drůbeže.

Článek 56

Zvláštní veterinární požadavky na schvalování, zachování schválení a pozastavení, odejmutí nebo opětovné udělení schválení zařízení původu zásilky ptáků chovaných v zajetí

1.   Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí ze zařízení schválených příslušným orgánem třetí země nebo území původu, jak je uvedeno v článku 55, a splňují tyto požadavky stanovené v příloze XIX:

a)

v bodě 1, pokud jde o opatření biologické bezpečnosti;

b)

v bodě 2, pokud jde o zařízení a vybavení;

c)

v bodě 3, pokud jde o vedení záznamů;

d)

v bodě 4, pokud jde o personál;

e)

v bodě 5, pokud jde o nákazový status.

2.   Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí ze zařízení, která jsou pod kontrolou úředního veterinárního lékaře příslušného orgánu třetí země nebo území původu, který:

a)

zajistí splnění podmínek stanovených v tomto článku;

b)

navštíví prostory zařízení nejméně jednou za rok;

c)

prověří činnost veterinárního lékaře zařízení a provádění ročního programu dozoru;

d)

ověří, že výsledky klinických, postmortálních a laboratorních vyšetření zvířat neodhalily žádný výskyt vysoce patogenní influenzy ptáků, infekce virem newcastleské choroby nebo chlamydiózy drůbeže.

3.   Schválení zařízení ptáků chovaných v zajetí se pozastaví nebo odejme, pokud toto zařízení již nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a 2 nebo pokud došlo ke změně užívání, takže již není používáno výhradně pro ptáky chované v zajetí.

4.   Schválení zařízení ptáků chovaných v zajetí se pozastaví, když příslušný orgán třetí země nebo území obdrží oznámení o podezření na vysoce patogenní influenzu ptáků, nákazu virem newcastleské choroby nebo chlamydiózu drůbeže, a to do doby, než je toto podezření úředně vyloučeno. Po oznámení podezření se přijmou nezbytná opatření k potvrzení nebo vyloučení tohoto podezření a k zamezení jakémukoli šíření nákazy, a to v souladu s požadavky nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

5.   Když bylo schválení zařízení pozastaveno nebo odňato, toto zařízení se opět schválí, pokud jsou splněny následující podmínky:

a)

nákaza a zdroj infekce byly eradikovány;

b)

u zařízení, v nichž se předtím nákaza vyskytla, bylo provedeno náležité čištění a dezinfekce;

c)

zařízení splňuje podmínky stanovené v odstavci 1.

6.   Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud se třetí země nebo území původu zavázaly informovat Komisi o pozastavení, odejmutí nebo opětovném udělení schválení jakéhokoli zařízení.

Článek 57

Zvláštní veterinární požadavky na ptáky chované v zajetí

Zásilkám ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce:

a)

nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

b)

byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby a příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky splňují všeobecná i zvláštní kritéria pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanovená v bodě 1 přílohy XV;

c)

v době 7 až 14 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie podstoupila test ke zjištění nákazy vysoce patogenní influenzou ptáků a newcastleskou chorobou a výsledky tohoto testu byly negativní.

Článek 58

Požadavky na vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí do členských států vykazujících status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování

Zásilkám ptáků chovaných v zajetí řádu hrabaví (Galliformes) určeným pro členský stát vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce:

a)

nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby;

b)

byla chována v izolaci po dobu alespoň 14 dnů před datem nakládky zásilky k odeslání do Unie v zařízení původu nebo v karanténním zařízení v třetí zemi nebo území původu pod dozorem úředního veterinárního lékaře, kde:

i)

žádný pták nebyl očkován proti infekci virem newcastleské choroby v době alespoň 21 dnů před datem odeslání zásilky;

ii)

v této době nevstoupil do zařízení žádný pták, který není určen pro zásilku;

iii)

v zařízení nebylo provedeno žádné očkování;

c)

v době 14 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie byly provedeny sérologické testy k zjištění přítomnosti protilátek proti viru newcastleské choroby na krevních vzorcích na úrovni, která při 5 % prevalenci poskytuje 95 % spolehlivost zjištění infekce, a výsledky těchto testů byly negativní.

ODDÍL 2

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA PŘEMÍSŤOVÁNÍ PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ A MANIPULACI S NIMI PO VSTUPU DO UNIE

Článek 59

Požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí po vstupu do Unie

Zásilky ptáků chovaných v zajetí se po vstupu do Unie neprodleně přepraví přímo do karanténního zařízení schváleného v souladu s článkem 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a to takto:

a)

celková cesta z místa vstupu do Unie do karanténního zařízení nesmí překročit 9 hodin;

b)

vozidla použitá pro přepravu zásilky do karanténního zařízení musí být zapečetěna příslušným orgánem tak, aby nebyla možná žádná výměna obsahu.

Článek 60

Povinnost provozovatelů v karanténním zařízení po vstupu zásilek ptáků chovaných v zajetí do Unie

Provozovatelé karanténního zařízení pro ptáky chované v zajetí podle článku 59:

a)

ponechají ptáky chované v zajetí v karanténě po dobu alespoň 30 dnů;

b)

pokud jsou pro vyšetření, odběry vzorků a testování používáni ověřovací ptáci, zajistí, aby:

i)

bylo v každé jednotce karanténního zařízení použito minimálně 10 ověřovacích ptáků;

ii)

ověřovací ptáci byli nejméně 3 týdny staří a pro tyto účely použiti pouze jednou;

iii)

ověřovací ptáci byli pro účely identifikace okroužkováni nebo identifikováni jiným neodstranitelným identifikačním prostředkem;

iv)

ověřovací ptáci nebyli očkováni a aby v době 14 dnů před datem zahájení karantény bylo zjištěno, že jsou séronegativní na vysoce patogenní influenzu ptáků a infekci virem newcastleské choroby;

v)

ověřovací ptáci byli před příjezdem ptáků chovaných v zajetí umístěni do schváleného karanténního zařízení se vzájemnou výměnou dýchaného vzduchu a co nejblíže k ptákům chovaným v zajetí, aby byl zajištěn blízký styk mezi ověřovacími ptáky a výkaly ptáků chovaných v zajetí v karanténě;

vi)

ptáci chovaní v zajetí byli propuštěni z karantény pouze na základě písemného povolení úředního veterinárního lékaře.

Článek 61

Povinnost příslušných orgánů po vstupu zásilek ptáků chovaných v zajetí do Unie

Po příjezdu ptáků chovaných v zajetí do karanténního zařízení podle článku 59 příslušný orgán:

a)

zkontroluje podmínky karantény, včetně kontroly záznamů o úmrtnosti a klinické prohlídky ptáků chovaných v zajetí, a to alespoň na začátku a na konci období karantény;

b)

podrobí ptáky chované v zajetí testům na vysoce patogenní influenzu ptáků a infekci virem newcastleské choroby v souladu s postupy stanovenými v příloze XX pro vyšetření, odběry vzorků a testování.

ODDÍL 3

ODCHYLKY OD VETERINÁRNÍCH POŽADAVKŮ NA VSTUP PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ DO UNIE A NA PŘEMÍSŤOVÁNÍ TĚCHTO PTÁKŮ A MANIPULACI S NIMI PO JEJICH VSTUPU DO UNIE

Článek 62

Odchylka od veterinárních požadavků pro ptáky chované v zajetí pocházející z určitých třetích zemí nebo území

Odchylně od požadavků stanovených v části I článcích 3 až 10, s výjimkou čl. 3 písm. a) bodu i), článcích 11 až 19 a článcích 53 až 61 se povolí vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí, které nesplňují uvedené požadavky, do Unie, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo území konkrétně uvedených na seznamu pro vstup ptáků chovaných v zajetí do Unie na základě rovnocenných záruk.

HLAVA 4

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VČELY A ČMELÁKY

KAPITOLA 1

Všeobecné veterinární požadavky na včely a čmeláky

Článek 63

Povolené kategorie včel

Vstup do Unie se povolí pouze zásilkám těchto kategorií včel:

a)

včelím matkám;

b)

čmelákům.

Článek 64

Odesílání včel a čmeláků do Unie

Zásilkám včelích matek a čmeláků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud splňují následující požadavky:

a)

obalový materiál a přepravky pro matky použité pro odesílání včel a čmeláků do Unie:

i)

musí být nové;

ii)

nebyly ve styku s jakýmikoli včelami a plásty s plodišti;

iii)

byly podrobeny veškerým opatřením k prevenci kontaminace patogeny vyvolávajícími nákazy včel nebo čmeláků;

b)

krmivo přiložené ke včelám a čmelákům musí být prosté patogenů vyvolávajících jejich nákazy;

c)

obalový materiál a doprovodné výrobky musí být před odesláním do Unie podrobeny vizuální kontrole, aby bylo zajištěno, že nepředstavují veterinární riziko a neobsahují:

i)

v případě včel Aethina tumida (lesknáčka úlového) a roztoče Tropilaelaps v jakémkoli stádiu jejich života;

ii)

v případě čmeláků Aethina tumida (lesknáčka úlového) v jakémkoli stádiu jeho života.

KAPITOLA 2

Zvláštní veterinární požadavky na včelí matky

Článek 65

Včelín původu včelích matek

Zásilkám včelích matek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud včely v zásilce pocházejí ze včelína, který se nachází v oblasti:

a)

kde v okruhu o poloměru alespoň 100 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední třetí země:

i)

nebyla hlášena infestace parazitem Aethina tumida (lesknáček úlový) ani infestace roztočem Tropilaelaps spp.;

ii)

nejsou zavedena žádná omezení v důsledku podezření na nákazy uvedené v bodě i) nebo případu či ohniska těchto nákaz;

b)

kde v okruhu o poloměru alespoň 3 km, v příslušných případech zahrnujícím území sousední třetí země:

i)

nebyl hlášen mor včelího plodu po dobu alespoň 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie;

ii)

nejsou zavedena žádná omezení v důsledku podezření na mor včelího plodu ani potvrzeného případu moru včelího plodu v období uvedeném v bodě i);

iii)

pokud zde byl před lhůtou uvedenou v bodě i) předchozí potvrzený případ moru včelího plodu, byly všechny úly následně zkontrolovány příslušným orgánem v třetí zemi nebo území původu a všechny nakažené úly byly ve lhůtě 30 dnů od data posledního zaznamenaného případu této nákazy ošetřeny a následně zkontrolovány a výsledky těchto kontrol byly příznivé.

Článek 66

Úl původu včelích matek

Zásilkám včelích matek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud včely v zásilce pocházejí z úlů, z nichž byly v době 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie otestovány vzorky pláství na mor včelího plodu, a výsledky tohoto testování byly negativní.

Článek 67

Zásilka včelích matek

Zásilkám včelích matek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou tyto zásilky v uzavřených přepravkách, z nichž každá obsahuje jedinou včelí matku s doprovodem nejvýše 20 včel.

Článek 68

Dodatečné záruky pro včelí matky určené pro některé členské státy nebo oblasti, pokud jde o infestaci roztočem Varroa spp. (varroáza)

Zásilkám včelích matek určeným pro členský stát nebo oblast se statusem území prostého nákazy, pokud jde o infestaci roztočem Varroa spp. (varroáza), se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto zásilky splňují tyto požadavky:

a)

včely v zásilce musí pocházet z třetí země nebo území či jejich oblasti, která je prostá infestace roztočem Varroa spp. (varroáza);

b)

ve třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti nebyla hlášena infestace roztočem Varroa spp. (varroáza) po dobu alespoň 30 dnů před datem nakládky k odeslání do Unie;

c)

v průběhu nakládky a odesílání do Unie byla učiněna veškerá opatření k zamezení kontaminace zásilky roztočem Varroa spp.

KAPITOLA 3

Zvláštní veterinární požadavky na čmeláky

Článek 69

Zařízení původu čmeláků

Zásilkám čmeláků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čmeláci v zásilce:

a)

byli chováni a drženi v produkčním zařízení pro čmeláky odděleném od okolního prostředí, které:

i)

má prostory zaručující, že produkce čmeláků probíhá uvnitř budovy zabezpečené proti létajícímu hmyzu;

ii)

má prostory a vybavení zaručující, že čmeláci jsou dále odděleni v samostatných epizootologických jednotkách a každá kolonie je po celou dobu produkce v uzavřených kontejnerech v budově;

iii)

skladování pylu a nakládání s ním v rámci zařízení probíhá izolovaně od čmeláků po celou dobu produkce čmeláků, dokud jim pyl není podán ke krmení;

iv)

má zavedeny standardní pracovní postupy, které brání vstupu lesknáčka úlového do zařízení a které slouží k pravidelné kontrole přítomnosti lesknáčka úlového v zařízení;

b)

v zařízení podle písmene a) musí čmeláci pocházet z epizootologické jednotky, v níž nebyla zjištěna infestace parazitem Aethina tumida (lesknáček úlový).

Článek 70

Zásilka čmeláků

Zásilkám čmeláků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky odeslány do Unie v uzavřených kontejnerech, z nichž každý obsahuje kolonii s nejvýše 200 dospělými čmeláky s včelí matkou nebo bez včelí matky.

KAPITOLA 4

Zvláštní veterinární požadavky na manipulaci s včelími matkami a čmeláky po vstupu

Článek 71

Manipulace s včelími matkami a čmeláky po vstupu

1.   Včelí matky nesmí být po vstupu do Unie vpuštěny do lokálních kolonií, pokud nejsou přemístěny z přepravky do nových přepravek v souladu s odstavcem 2 na základě povolení, případně pod přímým dozorem příslušného orgánu.

2.   Po přemístění do nových přepravek, jak je uvedeno v odstavci 1, musí být původní přepravky, doprovodné včely a další materiál přiložený k včelím matkám z třetí země původu předložen úřední laboratoři k vyšetření za účelem vyloučení přítomnosti parazita Aethina tumida (lesknáček úlový), včetně vajíček a larev, a jakýchkoli známek roztoče Tropilaelaps.

3.   Provozovatelé přijímající čmeláky zlikvidují kontejner a obalový materiál, který je doprovázel z třetí země nebo území původu, mohou je však ponechat v kontejneru, v němž vstoupili do Unie, až do konce životního cyklu kolonie.

Článek 72

Zvláštní povinnosti příslušných orgánů v členských státech

Příslušný orgán členského státu místa určení zásilek včel nebo čmeláků:

a)

dohlíží nad přemístěním z původní přepravky do nových přepravek podle čl. 71 odst. 1;

b)

zajistí, aby provozovatel předložil materiály uvedené v čl. 71 odst. 2;

c)

zajistí, aby úřední laboratoř podle čl. 71 odst. 2 měla zavedena opatření k likvidaci přepravek, doprovodných včel a materiálů po laboratorním vyšetření podle uvedeného ustanovení.

HLAVA 5

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP PSŮ, KOČEK A FRETEK DO UNIE

Článek 73

Odesílání psů, koček a fretek do Unie

1.   Zásilkám psů, koček a fretek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky odeslány ze svého zařízení původu do Unie, aniž prošly jakýmkoli jiným zařízením.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být zásilkám psů, koček a fretek pocházejících z více než jednoho zařízení původu povolen vstup do Unie, pokud zvířata v zásilce absolvovala jeden svod v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti a pokud byly splněny tyto podmínky:

a)

svod proběhl v zařízení:

i)

schváleném příslušným orgánem v třetí zemi nebo území k provádění svodů psů, koček a fretek v souladu s požadavky přinejmenším stejně přísnými, jako jsou požadavky stanovené v článku 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

ii)

které má jedinečné číslo schválení přiřazené příslušným orgánem třetí země nebo území;

iii)

vedeném pro tento účel na seznamu příslušným orgánem třetí země nebo území odeslání, s uvedením informací stanovených v článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

iv)

kde se po dobu alespoň 3 let aktualizují tyto záznamy:

původ zvířat,

data příjezdu do sběrného střediska a odeslání ze střediska,

identifikační kód zvířat,

registrační číslo zařízení původu zvířat,

registrační číslo přepravců a dopravního prostředku, který přivezl zásilku psů, koček a fretek do střediska nebo ji z něj vyzvedl;

b)

svod ve sběrném středisku netrval déle než 6 dnů; tato doba se považuje za součást harmonogramu pro odběr vzorků pro účely testování před odesláním do Unie, pokud je takový odběr vzorků tímto nařízením požadován;

c)

zvířata dorazila do Unie ve lhůtě 10 dnů od data odeslání ze zařízení původu.

Článek 74

Identifikace psů, koček a fretek

1.   Zásilkám psů, koček a fretek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byla zvířata v zásilce individuálně identifikována pomocí injekčně zavedeného odpovídače implantovaného veterinárním lékařem a tento odpovídač splňuje technické požadavky na prostředky k identifikaci zvířat stanovené v prováděcích aktech přijatých Komisí podle článku 120 nařízení (EU) 2016/429.

2.   Pokud injekčně zavedený odpovídač podle odstavce 1 nesplňuje technické specifikace podle uvedeného odstavce, provozovatel odpovědný za vstup zásilky do Unie poskytne čtečku, která kdykoli umožní ověření individuální identifikace zvířete.

Článek 75

Třetí země nebo území původu psů, koček a fretek či jejich oblast

Zásilkám psů, koček a fretek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde platí a jsou účinně prováděna pravidla o prevenci a tlumení infekce virem vztekliny, aby se minimalizovalo riziko infekce psů, koček a fretek, včetně pravidel o dovozu těchto druhů z jiných třetích zemí nebo území.

Článek 76

Psi, kočky a fretky

1.   Zásilkám psů, koček a fretek se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zvířata v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

podstoupila očkování proti infekci virem vztekliny, které splňuje tyto podmínky:

i)

zvířata musí být v době očkování alespoň 12 týdnů stará;

ii)

očkovací látka musí splňovat požadavky stanovené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (21);

iii)

v den odeslání do Unie uplynulo alespoň 21 dnů od provedení základního očkování proti infekci virem vztekliny;

iv)

k veterinárnímu osvědčení podle čl. 3 odst. 1 písm. c) bodu i) musí být přiložena ověřená kopie s údaji o očkování;

b)

podstoupila sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině podle bodu 1 přílohy XXI.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. b) se psům, kočkám a fretkám pocházejícím z třetích zemí nebo území či jejich oblastí uvedených na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (22) povolí vstup do Unie bez sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině.

3.   Zásilkám psů se povolí vstup do členského státu vykazujícího status území prostého nákazy, pokud jde o parazita Echinococcus multilocularis, nebo státu se schváleným eradikačním programem proti této nákaze, jestliže zvířata v zásilce byla proti této nákaze ošetřena v souladu s částí 2 přílohy XXI.

Článek 77

Odchylka pro psy, kočky a fretky určené pro uzavřené nebo karanténní zařízení

Odchylně od článku 76 se zásilkám psů, koček a fretek nesplňujících požadavky týkající se očkování proti vzteklině a požadavky týkající se infestace parazitem Echinococcus multilocularis povolí vstup do Unie, pokud jsou takové zásilky určeny pro přímý vstup buď do:

a)

uzavřeného zařízení,

nebo

b)

schváleného karanténního zařízení v členském státě určení.

Článek 78

Přemísťování psů, koček a fretek určených pro uzavřené nebo karanténní zařízení a manipulace s nimi po vstupu do Unie

1.   Zásilky psů, koček a fretek určené pro uzavřené zařízení v Unii se ponechají v uzavřeném zařízení určení po dobu alespoň 60 dnů od data jejich vstupu do Unie.

2.   Zásilky psů, koček a fretek určené pro přímý vstup do schváleného karanténního zařízení podle čl. 77 písm. b) se ponechají v tomto zařízení po dobu:

a)

nejméně 6 měsíců od data jejich příjezdu v případě nesplnění požadavků na očkování proti infekci virem vztekliny podle čl. 76 odst. 1

nebo

b)

u psů, kteří nesplňují požadavky na infestaci parazitem Echinococcus multilocularis podle čl. 76 odst. 3, 24 hodin po ošetření proti infestaci parazitem Echinococcus multilocularis v souladu s bodem 2 přílohy XXI.

ČÁST III

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP ZÁRODEČNÝCH PRODUKTŮ DO UNIE PODLE ČLÁNKŮ 3 A 5

HLAVA 1

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ZÁRODEČNÉ PRODUKTY KOPYTNÍKŮ

KAPITOLA 1

Všeobecné veterinární požadavky na zárodečné produkty kopytníků

Článek 79

Třetí země nebo území původu nebo jejich oblast

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odebrány od zvířat, která pocházejí z třetích zemí nebo území, jež splňují veterinární požadavky stanovené v článku 22.

Článek 80

Doba pobytu dárcovských zvířat

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odebrány od zvířat, která:

a)

zůstala nejméně po dobu 6 měsíců před datem odběru v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie zárodečného produktu do Unie;

b)

po dobu alespoň 30 dnů před datem prvního odběru zárodečných produktů a v průběhu doby odběru:

i)

byla chována v zařízeních, jež se nenachází v uzavřeném pásmu vymezeném v důsledku výskytu nákazy kategorie A u skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých nebo nově se objevující nákazy týkající se skotu, prasat, ovcí, koz nebo koňovitých;

ii)

byla chována v jediném zařízení, v němž nebyla hlášena žádná nákaza kategorie D týkající se skotu, prasat, ovcí, koz nebo koňovitých;

iii)

nebyla v kontaktu se zvířaty ze zařízení nacházejících se v uzavřeném pásmu podle bodu i) ani ze zařízení podle bodu ii);

iv)

nebyla použita k přirozené plemenitbě.

Článek 81

Identifikace dárcovských zvířat

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud sperma, oocyty a embrya byly odebrány od zvířat, která byla identifikována v souladu s článkem 21.

Článek 82

Zařízení zacházející se zárodečnými produkty

1.   Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odeslány ze schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, která jsou uvedena na seznamu sestaveném příslušnými orgány třetích zemí nebo území či jejich oblastí uvedených na seznamu.

2.   Zásilkám zárodečných produktů se povolí vstup do Unie ze schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty podle odstavce 1, která splňují tyto požadavky stanovené v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

a)

v části 1 uvedené přílohy, pokud jde o středisko pro odběr spermatu:

b)

v části 2 uvedené přílohy, pokud jde o tým pro odběr embryí;

c)

v části 3 uvedené přílohy, pokud jde o tým pro produkci embryí;

d)

v části 4 uvedené přílohy, pokud jde o zařízení pro zpracování zárodečných produktů;

e)

v části 5 uvedené přílohy, pokud jde o středisko pro skladování zárodečných produktů.

Článek 83

Zárodečné produkty

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto zárodečné produkty splňují následující požadavky:

a)

jsou označeny tak, aby byly snadno zjistitelné tyto informace:

i)

datum odběru nebo produkce těchto zárodečných produktů;

ii)

druh a identifikace dárcovského zvířete (dárcovských zvířat);

iii)

jedinečné číslo schválení, které zahrnuje kód země, v níž bylo schválení uděleno, ve formátu dvoupísmenného kódu podle normy ISO 3166-1;

iv)

všechny ostatní důležité informace;

b)

splňují veterinární požadavky na odběr, produkci, zpracování a skladování stanovené v příloze III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

Článek 84

Přeprava zárodečných produktů

1.   Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud:

a)

byly tyto zárodečné produkty umístěny do kontejneru, který splňuje tyto požadavky:

i)

před odesláním ze schváleného zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty byl zapečetěn a očíslován v rámci odpovědnosti veterinárního lékaře střediska nebo týmového veterinárního lékaře, případně úředním veterinárním lékařem;

ii)

byl před použitím vyčištěn a buď dezinfikován, nebo sterilizován, nebo jde o kontejner na jedno použití;

iii)

byl naplněn kryogenní látkou, která nebyla dříve použita pro jiné produkty;

b)

do kontejneru podle písmene a) byl uložen pouze jeden typ zárodečných produktů jednoho živočišného druhu.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou provozovatelé uložit do jednoho kontejneru sperma, oocyty a embrya stejného živočišného druhu, pokud:

a)

jsou pejety nebo jiná balení, v nichž jsou zárodečné produkty uloženy, bezpečně a hermeticky uzavřeny;

b)

jsou zárodečné produkty různého typu umístěny ve fyzicky oddělených částech přepravního kontejneru nebo vloženy do sekundárních ochranných sáčků.

3.   Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou provozovatelé uložit do jednoho kontejneru sperma, oocyty a embrya ovcí a koz.

Článek 85

Dodatečné požadavky na přepravu spermatu

Zásilkám spermatu skotu, prasat, ovcí a koz, které bylo odebráno od více než jednoho dárcovského zvířete a umístěno v jediné pejetě nebo jiném balení pro účely vstupu do Unie, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud:

a)

bylo toto sperma odebráno a odesláno z jediného střediska pro odběr spermatu, kde bylo odebráno;

b)

zde byly zavedeny postupy týkající se zpracování tohoto spermatu, aby bylo zajištěno, že splňuje požadavky na označení podle čl. 83 písm. a).

KAPITOLA 2

Zvláštní veterinární požadavky na zárodečné produkty skotu

Článek 86

Zařízení původu dárcovského skotu

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty nebo embrya odebrány od zvířat, která pocházejí ze zařízení, jež splňují níže uvedené požadavky, a nikdy dříve nebyla chována v žádném zařízení s nižším nákazovým statusem:

a)

splňují požadavky článku 23;

b)

v případě dárcovských zvířat spermatu před jejich přijetím do karanténního ustájení byla prostá těchto nákaz:

i)

infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis);

ii)

infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis;

iii)

enzootické leukózy skotu;

iv)

infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy.

Článek 87

Odchylky od požadavků na zařízení původu dárcovského skotu

1.   Odchylně od čl. 86 písm. b) bodu iii) se zásilkám spermatu skotu povolí vstup do Unie, pokud dárcovské zvíře pochází ze zařízení, které není prosté enzootické leukózy skotu, a:

a)

je mladší 2 let a bylo vrženo samicí, která podstoupila sérologické vyšetření na enzootickou leukózu skotu po odstavení tohoto zvířete a výsledky vyšetření byly negativní,

nebo

b)

dosáhlo stáří 2 let, podstoupilo sérologické vyšetření na enzootickou leukózu skotu a výsledek tohoto vyšetření byl negativní.

2.   Odchylně od čl. 86 písm. b) bodu iii) se zásilkám oocytů a embryí skotu povolí vstup do Unie, jestliže dárcovské zvíře pochází ze zařízení, jež není prosté enzootické leukózy skotu, a je mladší 2 let, a pokud úřední veterinární lékař odpovědný za zařízení původu potvrdil, že se zde v období alespoň 3 předchozích let nevyskytl žádný klinický případ enzootické leukózy skotu.

3.   Odchylně od čl. 86 písm. b) bodu iv) se zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu povolí vstup do Unie, pokud dárcovské zvíře pochází ze zařízení, které není prosté infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy, pokud:

a)

v případě spermatu podstoupilo zvíře s negativním výsledkem vyšetření požadované podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 1 písm. b) podbodu iv) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

b)

v případě oocytů nebo embryí úřední veterinární lékař odpovědný za zařízení původu potvrdil, že během alespoň předchozích 12 měsíců nebyl zjištěn žádný klinický případ infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy.

Článek 88

Zvláštní veterinární požadavky na dárcovský skot

Zásilkám spermatu, oocytů nebo embryí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty nebo embrya odebrány od dárcovského skotu, který splňuje veterinární požadavky stanovené v části 1 a v kapitolách I, II a III části 5 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

KAPITOLA 3

Zvláštní veterinární požadavky na zárodečné produkty prasat

Článek 89

Zařízení původu dárcovských prasat

1.   Zásilkám spermatu, oocytů a embryí prasat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odebrány od zvířat, která pocházejí ze zařízení:

a)

jež splňují požadavky stanovené v článku 23;

b)

u dárcovských zvířat spermatu před přijetím do karanténního ustájení, kde v předchozích 12 měsících nebyly zjištěny žádné klinické, sérologické, virologické nebo patologické důkazy infekce virem Aujeszkyho choroby.

2.   Zásilkám spermatu prasat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo sperma odebráno od zvířat:

a)

která před přijetím do karanténního ustájení pocházela ze zařízení prostých infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis v souladu s požadavky stanovenými v kapitole IV části 5 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

b)

která byla ustájena v karanténním ustájení, jež bylo v den přijetí prosté infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis alespoň po dobu 3 měsíců před tímto datem;

c)

která byla ustájena ve středisku pro odběr spermatu, kde po dobu alespoň 30 dnů před datem přijetí a alespoň 30 dnů bezprostředně před datem odběru nebyly zjištěny žádné klinické, sérologické, virologické nebo patologické důkazy infekce virem Aujeszkyho choroby;

d)

která byla ustájena od narození nebo alespoň po dobu 3 měsíců před datem přijetí do karanténního ustájení, kde nebyla žádná zvířata očkována proti infekci virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat a kde nebyla v tomto období zjištěna žádná infekce virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat.

Článek 90

Zvláštní veterinární požadavky na dárcovská prasata

Zásilkám spermatu, oocytů nebo embryí prasat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty nebo embrya odebrány od dárcovských prasat, která:

a)

splňují zvláštní veterinární požadavky stanovené v části 2 a v kapitolách I, II, III a IV části 5 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686;

b)

nebyla očkována proti infekci virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat.

KAPITOLA 4

Zvláštní veterinární požadavky na zárodečné produkty ovcí a koz

Článek 91

Zařízení původu dárcovských ovcí a koz

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí ovcí a koz se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odebrány od dárcovských zvířat, která:

a)

v případě dárcovského zvířete spermatu před přijetím do karanténního ustájení nepocházejí ze zařízení a ani nebyla v kontaktu se zvířaty ze zařízení, které podléhalo omezení přemísťování, pokud jde o infekci patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis. Omezení přemísťování týkající se daného zařízení jsou zrušena po období zahrnujícím alespoň 42 dnů od data porážky a likvidace posledního nakaženého zvířete nebo zvířete vnímavého k této nákaze;

b)

pocházejí ze zařízení, jež bylo prosté infekce patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, a nikdy dříve nebyla chována v jakémkoli zařízení s nižším statusem.

Článek 92

Zvláštní veterinární požadavky na dárcovské ovce a kozy

Zásilkám spermatu, oocytů nebo embryí ovcí a koz se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty nebo embrya odebrány od dárcovských zvířat, která splňují zvláštní veterinární požadavky stanovené v části 3 a v kapitolách I, II a III části 5 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

KAPITOLA 5

Zvláštní veterinární požadavky na zárodečné produkty koňovitých

Článek 93

Zařízení původu dárcovských koňovitých

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty nebo embrya odebrány od dárcovských zvířat, která pocházejí ze zařízení, jež splňují požadavky stanovené v článku 23.

Článek 94

Zvláštní veterinární požadavky na dárcovské koňovité

Zásilkám spermatu, oocytů nebo embryí koňovitých se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud dárcovská zvířata těchto zárodečných produktů splňují požadavky stanovené v čl. 24 odst. 1 písm. a) bodu ii), čl. 24 odst. 1 písm. b) bodu ii) a čl. 24 odst. 6 tohoto nařízení a další zvláštní veterinární požadavky stanovené v části 4 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

KAPITOLA 6

Zvláštní pravidla pro zárodečné produkty kopytníků určené pro uzavřená zařízení

Článek 95

Zárodečné produkty určené pro uzavřená zařízení v Unii

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých odesílaným z uzavřených zařízení v třetích zemích nebo územích uvedených na seznamu podle článku 29 se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou odesílány do uzavřeného zařízení v Unii a splňují tyto požadavky:

a)

příslušný orgán členského státu určení provedl posouzení rizik spojených se vstupem těchto zárodečných produktů do Unie;

b)

dárcovská zvířata těchto zárodečných produktů pocházejí z uzavřeného zařízení v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu uzavřených zařízení sestaveném podle článku 29, z nichž může být povolen vstup kopytníků do Unie;

c)

zárodečné produkty jsou určeny pro uzavřené zařízení v Unii, které je schváleno v souladu s článkem 95 nařízení (EU) 2016/429;

d)

zárodečné produkty jsou přepraveny přímo do uzavřeného zařízení podle písmene c).

Článek 96

Zvláštní veterinární požadavky na dárcovská zvířata chovaná v uzavřeném zařízení

Zásilkám zárodečných produktů podle článku 95 se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly zárodečné produkty odebrány od dárcovských zvířat, která splňují tyto požadavky:

a)

dárcovská zvířata nepocházejí ze zařízení a ani nebyla v kontaktu se zvířaty ze zařízení nacházejícího se v uzavřeném pásmu vymezeném v důsledku výskytu nákazy kategorie A nebo nově se objevující nákazy týkající se skotu, prasat, ovcí, koz nebo koňovitých;

b)

dárcovská zvířata pocházejí ze zařízení, kde v době alespoň 30 dnů před datem odběru spermatu, oocytů nebo embryí nebyla hlášena žádná z nákaz kategorie D, které se týkají skotu, prasat, ovcí, koz nebo koňovitých;

c)

dárcovská zvířata zůstala v jednom uzavřeném zařízení původu po dobu alespoň 30 dnů před datem i v průběhu odběru spermatu, oocytů nebo embryí určených pro vstup do Unie;

d)

dárcovská zvířata byla klinicky vyšetřena veterinárním lékařem zařízení odpovědným za činnosti prováděné v uzavřeném zařízení a k datu odběru spermatu, oocytů nebo embryí nevykazovala žádné známky nákazy;

e)

dárcovská zvířata nebyla pokud možno použita k přirozené plemenitbě alespoň 30 dnů před datem i v průběhu prvního odběru spermatu, oocytů nebo embryí určených pro vstup do Unie;

f)

dárcovská zvířata jsou identifikována v souladu s článkem 21.

Článek 97

Požadavky na zárodečné produkty získané v uzavřených zařízeních

Zásilkám zárodečných produktů podle článku 95 se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou:

a)

označeny v souladu s požadavky na informace stanovenými v čl. 83 písm. a);

b)

přepravovány v souladu s články 84 a 85.

HLAVA 2

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA NÁSADOVÁ VEJCE DRŮBEŽE A PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ

KAPITOLA 1

Veterinární požadavky na násadová vejce

Článek 98

Doba pobytu

Zásilkám násadových vajec se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud hejno původu násadových vajec splňovalo bezprostředně před datem nakládky násadových vajec k odeslání do Unie nepřetržitě požadavky na dobu pobytu stanovené v příloze XXII a v průběhu této doby hejno původu:

a)

zůstalo v třetí zemi nebo území původu nebo jejich oblasti;

b)

zůstalo v zařízení původu a během této doby nebyla před nakládkou přivedena do tohoto zařízení žádná zvířata;

c)

nepřišlo do styku s drůbeží ani násadovými vejci s nižším nákazovým statusem, ptáky chovanými v zajetí ani volně žijícími ptáky.

Článek 99

Manipulace s násadovými vejci v průběhu přepravy do Unie

Zásilkám násadových vajec se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zárodečné produkty v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

násadová vejce určená pro vstup do Unie nepřišla od okamžiku nakládky v zařízení původu k odeslání do Unie až do doby příjezdu do Unie do styku s drůbeží, ptáky chovanými v zajetí ani s násadovými vejci neurčenými pro vstup do Unie nebo s nižším nákazovým statusem;

b)

při silniční, námořní nebo letecké přepravě přes třetí zemi nebo území či jejich oblast, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie násadových vajec do Unie, nebyla násadová vejce přepravována, vyložena nebo přemístěna do jiného dopravního prostředku.

Článek 100

Odchylka a další požadavky na překládku násadových vajec v případě nehody v dopravním prostředku při lodní nebo letecké přepravě

Odchylně od čl. 99 písm. b) se zásilkám násadových vajec, které byly přeloženy z dopravního prostředku odeslání do jiného dopravního prostředku k další cestě v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, jež nejsou uvedeny na seznamu pro vstup násadových vajec do Unie, povolí vstup do Unie pouze v případě, že k překládce došlo z důvodu výskytu technického problému nebo jiné nepředvídané události, která způsobila logistické problémy v průběhu přepravy násadových vajec do Unie po moři nebo letecky, aby mohla být dokončena přeprava do místa vstupu do Unie, a pokud:

a)

je vstup násadových vajec do Unie povolen příslušným orgánem členského státu určení a v příslušných případech orgány členských států tranzitu až do jejich příjezdu na místo určení v Unii;

b)

překládka probíhala po celou dobu pod dohledem úředního veterinárního lékaře nebo odpovědného celního úředníka:

i)

byla zavedena účinná opatření, aby nedocházelo k přímému ani nepřímému styku mezi násadovými vejci určenými pro vstup do Unie a jakýmikoli jinými násadovými vejci či zvířaty;

ii)

násadová vejce byla přeložena přímo a co možná nejrychleji na plavidlo nebo do letadla určeného pro další cestu do Unie, které odpovídá požadavkům stanoveným v článku 17, aniž by opustila prostory přístavu nebo letiště;

c)

k násadovým vejcím je přiloženo prohlášení příslušného orgánu třetí země nebo území, kde došlo k překládce, v němž jsou uvedeny nezbytné informace o překládce a v němž je potvrzeno, že byla provedena příslušná opatření, aby byly splněny požadavky stanovené v písmeni b).

Článek 101

Přeprava násadových vajec lodí

1.   Zásilkám násadových vajec přepravovaných lodí, a to i jen pro část cesty, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zárodečné produkty v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

násadová vejce:

i)

zůstala na palubě plavidla po celou dobu přepravy;

ii)

v době, kdy byla na palubě, nepřišla do styku s ptáky ani jinými násadovými vejci s nižším nákazovým statusem;

b)

k násadovým vejcím přepravovaným podle písmene a) musí být přiloženo prohlášení obsahující tyto informace:

i)

přístav odjezdu v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti;

ii)

přístav příjezdu v Unii;

iii)

pokud plavidlo zastavilo v přístavech mimo třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti, odkud zásilka pochází, informace označující přístavy zastávky;

iv)

že násadová vejce splňovala v průběhu přepravy požadavky stanovené v písmeni a) a v bodech i), ii) a iii) tohoto písmene.

2.   Provozovatel odpovědný za zásilku násadových vajec zajistí, aby bylo prohlášení podle odstavce 1 přiloženo k veterinárnímu osvědčení a aby bylo v den příjezdu plavidla podepsáno v přístavu příjezdu velitelem plavidla.

Článek 102

Preventivní opatření pro dopravní prostředek a kontejnery s násadovými vejci

Zásilkám násadových vajec se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zárodečné produkty v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

násadová vejce byla přepravována ve vozidlech, která:

i)

jsou konstruována tak, aby násadová vejce nemohla vypadnout;

ii)

jsou navržena tak, aby umožňovala čištění a dezinfekci;

iii)

bezprostředně před každou nakládkou násadových vajec určených ke vstupu do Unie byla vyčištěna a vydezinfikována dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem třetí země nebo území původu a vysušena nebo ponechána vyschnout;

b)

násadová vejce byla přepravována v kontejnerech, které splňují tyto požadavky:

i)

požadavky podle písmene a);

ii)

obsahují pouze násadová vejce stejného druhu, kategorie A typu, která pocházejí ze stejného zařízení;

iii)

byly uzavřeny v souladu s pokyny příslušného orgánu třetí země nebo území původu, aby nebyla možná žádná výměna obsahu;

iv)

byly:

před nakládkou vyčištěny a vydezinfikovány podle pokynů příslušného orgánu třetí země nebo území původu

nebo

jsou jednorázové, čisté a jsou použity poprvé;

v)

jsou na nich uvedeny informace o konkrétním druhu a kategorii násadových vajec stanovené v příloze XVI.

Článek 103

Přemísťování násadových vajec a manipulace s nimi po vstupu

Provozovatelé včetně přepravců zajistí, aby zásilky násadových vajec po vstupu do Unie:

a)

byly přepraveny přímo z místa vstupu do jejich místa určení v Unii;

b)

splňovaly požadavky na přemísťování na území Unie a manipulaci po vstupu do Unie, jak je stanoveno pro konkrétní druh a kategorii násadových vajec v kapitolách 5 a 7 této hlavy.

KAPITOLA 2

Zvláštní veterinární požadavky na násadová vejce drůbeže

Článek 104

Násadová vejce pocházející z drůbeže dovezené do třetí země nebo území původu či jejich oblasti

Zásilkám násadových vajec drůbeže, která pochází z hejn, jež byla dovezena do třetí země nebo území původu či jejich oblasti z jiné třetí země nebo území původu či jejich oblasti, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud příslušný orgán třetí země nebo území původu násadových vajec poskytl záruky, že:

a)

hejna původu násadových vajec byla dovezena z třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup těchto hejn do Unie;

b)

dovoz hejn původu násadových vajec do této třetí země nebo území či jejich oblasti proběhl v souladu s veterinárními požadavky alespoň tak přísnými, jako kdyby vstoupila přímo do Unie.

Článek 105

Třetí země nebo území původu násadových vajec či jejich oblast

Zásilkám násadových vajec drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které splňují tyto požadavky:

a)

mají zaveden program dozoru pro vysoce patogenní influenzu ptáků po dobu alespoň 6 měsíců před datem odeslání zásilky do Unie a tento program dozoru splňuje požadavky stanovené buď v:

i)

příloze II tohoto nařízení,

nebo

ii)

příslušné kapitole Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

b)

jsou považovány za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků v souladu s článkem 38;

c)

pokud se provádí očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků, příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že:

i)

program očkování splňuje požadavky stanovené v příloze XIII;

ii)

vedle požadavků stanovených v příloze II splňuje program dozoru uvedený v písmeni a) tohoto článku požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XIII;

iii)

zavázaly se informovat Komisi o každé změně programu očkování v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti;

d)

které:

i)

u násadových vajec drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, jsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39;

ii)

u násadových vajec ptáků nadřádu běžci:

jsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39

nebo

nejsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39, ale příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky splnění požadavků pro infekci virem newcastleské choroby v souvislosti s izolací, dozorem a testováním, jak je stanoveno v příloze XIV;

e)

jestliže se provádí očkování proti infekci virem newcastleské choroby, příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že:

i)

použité očkovací látky vyhovují všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti nákaze virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV

nebo

ii)

použité očkovací látky vyhovují všeobecným kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

f)

zavázaly se, že po každém ohnisku vysoce patogenní influenzy ptáků nebo po ohnisku infekce virem newcastleské choroby předloží Komisi tyto informace:

i)

informace o stavu nákazy do 24 hodin po potvrzení každého primárního ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby;

ii)

pravidelné aktualizované informace o stavu nákazy;

g)

zavázaly se, že předloží referenční laboratoři Evropské unie pro influenzu ptáků a newcastleskou chorobu izoláty viru z primárních ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby.

Článek 106

Zařízení původu násadových vajec

Zásilkám násadových vajec drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z:

a)

líhní schválených příslušným orgánem třetí země nebo území původu v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené v článku 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a

i)

jejichž schválení nebylo pozastaveno nebo odňato;

ii)

v okruhu 10 km od těchto líhní, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem nakládky násadových vajec k odeslání do Unie;

iii)

kterým bylo přiděleno jedinečné číslo schválení příslušným orgánem třetí země nebo území původu;

b)

hejn, která byla chována v zařízeních schválených příslušným orgánem třetí země nebo území původu v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

i)

jejichž schválení nebylo pozastaveno nebo odňato;

ii)

v okruhu 10 km od těchto zařízení, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem sběru násadových vajec k odeslání do Unie;

iii)

v těchto zařízeních nebyl hlášen žádný potvrzený případ infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků v době alespoň 21 dnů před datem sběru vajec určených k odeslání do Unie.

Článek 107

Hejno původu násadových vajec

Zásilkám násadových vajec drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z hejn, která splňují tyto požadavky:

a)

pokud byla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků, třetí země nebo území původu poskytly záruky splnění minimálních požadavků na programy očkování a další dozor stanovené v příloze XIII;

b)

pokud byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky vyhovují:

všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV, nebo

všeobecným kritériím pro uznávané očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež a násadová vejce, z nichž jednodenní kuřata pocházejí, splňují veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

ii)

ke každé zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV;

c)

byla podrobena programu dozoru, který splňuje požadavek stanovený v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a bylo zjištěno, že nejsou infikována ani nevykazují žádné důvody pro podezření na nákazu těmito původci:

i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v případě Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (séroskupina O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v případě Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v případě Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

d)

byla chována v zařízeních, která v případě potvrzení infekce Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae během posledních 12 měsíců před datem sběru vajec k odeslání do Unie uplatnila tato opatření:

i)

nakažené hejno bylo poraženo nebo bylo usmrceno a zničeno;

ii)

po porážce nebo usmrcení nakaženého hejna podle bodu i) bylo zařízení vyčištěno a vydezinfikováno;

iii)

po vyčištění a dezinfekci podle bodu ii) byla všechna hejna v zařízení s negativním výsledkem podrobena vyšetření na infekci Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae při dvou testech provedených v intervalu nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru uvedeným v písmeni c);

e)

byla chována v zařízeních, která v případě potvrzení mykoplasmózy drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) během posledních 12 měsíců před datem sběru vajec k odeslání do Unie uplatnila tato opatření:

buď

i)

nakažené hejno bylo s negativním výsledkem podrobeno vyšetření na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) při dvou testech provedených v souladu s programem dozoru podle písmene c) u celého hejna v intervalu nejméně 60 dnů

nebo

ii)

nakažené hejno bylo poraženo nebo bylo usmrceno a zničeno, zařízení bylo vyčištěno a vydezinfikováno a po čištění a dezinfekci byla všechna hejna v zařízení podrobena s negativním výsledkem vyšetření na mykoplasmózu drůbeže (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis) při dvou testech provedených v intervalu nejméně 21 dnů v souladu s programem dozoru podle písmene c);

f)

podstoupila klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti ve lhůtě 24 hodin před nakládkou zásilky násadových vajec k odeslání do Unie za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz, a nevykazovala žádné příznaky nákazy ani důvody pro podezření na přítomnost některé z těchto nákaz.

Článek 108

Násadová vejce v zásilce

Zásilkám násadových vajec drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud splňují následující požadavky:

a)

jestliže byla násadová vejce očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků, třetí země nebo území původu poskytly záruky splnění minimálních požadavků na programy očkování a další dozor stanovené v příloze XIII;

b)

jestliže byla násadová vejce očkována proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky vyhovují všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV;

ii)

k zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV;

c)

násadová vejce musí být označena:

i)

pomocí barevného inkoustu;

ii)

u násadových vajec drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, razítkem uvádějícím jedinečné číslo schválení zařízení původu podle článku 106;

iii)

u násadových vajec ptáků nadřádu běžci razítkem uvádějícím kód ISO třetí země nebo území původu a jedinečné číslo schválení zařízení původu podle článku 106;

d)

násadová vejce byla dezinfikována v souladu s pokyny příslušného orgánu třetí země nebo území původu.

Článek 109

Vstup násadových vajec do členských států vykazujících status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování

Zásilkám násadových vajec určených pro členský stát vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud:

a)

nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby;

b)

pocházejí z hejn, která splňují požadavky stanovené v jednom z následujících bodů:

i)

nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby

nebo

ii)

byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby s použitím inaktivované očkovací látky

nebo

iii)

byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby s použitím živé očkovací látky nejpozději v době 60 dnů před datem sběru vajec.

KAPITOLA 3

Zvláštní veterinární požadavky na zásilky s méně než 20 kusy násadových vajec drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci

Článek 110

Odchylky a zvláštní požadavky na zásilky s méně než 20 kusy násadových vajec drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci

Odchylně od článků 101, 102, 106, 107 a 108 se zásilkám s méně než 20 kusy násadových vajec drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, povolí vstup do Unie, jestliže splňují tyto požadavky:

a)

pocházejí ze zařízení:

i)

registrovaných u příslušného orgánu třetí země nebo území původu;

ii)

kde nebyl hlášen žádný potvrzený případ infekce viry nízkopatogenní influenzy ptáků v době alespoň 21 dnů před datem sběru násadových vajec;

iii)

v okruhu 10 km od zařízení, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem sběru násadových vajec;

b)

pokud jde o očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků:

i)

násadová vejce nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků;

ii)

pokud byla hejna původu očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků, třetí země nebo území původu poskytly záruky splnění minimálních požadavků na programy očkování a další dozor stanovené v příloze XIII;

c)

pokud jde o očkování proti viru newcastleské choroby, násadová vejce nebyla očkována proti viru newcastleské choroby a pokud byla hejna původu očkována proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky vyhovují buď:

všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV,

nebo

všeobecným kritériím pro uznané očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a násadová vejce splňují veterinární požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XV pro drůbež a násadová vejce pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

ii)

k zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV;

d)

pocházejí z hejn, která podstoupila klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti během 24 hodin před nakládkou zásilek násadových vajec k odeslání do Unie za účelem zjištění známek naznačujících výskyt nákaz, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I a nově se objevujících nákaz, a hejna nevykazovala žádné příznaky nákazy ani důvody pro podezření na přítomnost některé z těchto nákaz;

e)

pocházejí z hejn:

i)

která byla izolována v zařízení původu po dobu alespoň 21 dnů před datem sběru vajec;

ii)

u nichž bylo zjištěno, že nejsou nakažena ani nevykazují důvody pro podezření na nákazu následujícími původci při testech provedených v souladu s požadavky na testování zásilek s méně než 20 kusy drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, a méně než 20 jejich násadovými vejci před vstupem do Unie, stanovenými v příloze XVII:

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum a Mycoplasma gallisepticum v případě Gallus gallus;

Salmonella arizonae (séroskupina O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridisMycoplasma gallisepticum v případě Meleagris gallopavo;

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum v případě Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

KAPITOLA 4

Zvláštní veterinární požadavky na vejce prostá specifikovaných patogenních původců

Článek 111

Odchylka a zvláštní veterinární požadavky na vejce prostá specifikovaných patogenních původců

Odchylně od požadavků na dobu pobytu podle článku 98 a zvláštních veterinárních požadavků podle článků 105 až 110 a článků 112 až 114 se zásilkám vajec prostých specifikovaných patogenních původců, která nesplňují veterinární požadavky stanovené v uvedených ustanoveních, povolí vstup do Unie, pokud místo toho splňují tyto veterinární požadavky:

a)

pocházejí z hejn, která:

i)

jsou prostá specifikovaných patogenních původců, jak je popsáno v Evropském lékopisu, a výsledky všech testů a klinických vyšetření požadovaných pro tento zvláštní status byly příznivé, včetně negativních výsledků testů na vysoce patogenní influenzu ptáků, nákazu virem newcastleské choroby a nákazu viry nízkopatogenní influenzy ptáků, provedených ve lhůtě 30 dnů před datem sběru vajec určených k odeslání do Unie;

ii)

byla klinicky vyšetřována nejméně jedenkrát za týden, jak je popsáno v Evropském lékopisu, a nebyly zjištěny žádné příznaky nákazy ani důvody k podezření na přítomnost jakékoli nákazy;

iii)

byla chována po dobu alespoň 6 týdnů před datem sběru vajec určených k odeslání do Unie v zařízeních, která splňují podmínky popsané v Evropském lékopisu;

iv)

po dobu alespoň 6 týdnů před datem sběru vajec určených k odeslání do Unie nepřišla do styku s drůbeží nesplňující požadavky tohoto článku ani s volně žijícími ptáky;

b)

byla označena pomocí barevného inkoustu razítkem s kódem ISO třetí země nebo území původu a jedinečným číslem schválení zařízení původu;

c)

byla dezinfikována v souladu s pokyny příslušného orgánu třetí země nebo území původu.

KAPITOLA 5

Zvláštní veterinární požadavky na přemísťování násadových vajec drůbeže a drůbeže vylíhnuté z těchto vajec a manipulaci s nimi po vstupu do Unie

Článek 112

Povinnosti provozovatelů, pokud jde o manipulaci s násadovými vejci po jejich vstupu do Unie a s drůbeží vylíhnutou z těchto násadových vajec

1.   Provozovatelé v zařízení určení umístí násadová vejce drůbeže, která vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, buď do:

a)

samostatných inkubátorů, včetně samostatných dolíhní, oddělených od jiných násadových vajec,

nebo

b)

inkubátorů, včetně dolíhní, kde jsou již přítomna jiná násadová vejce.

2.   Provozovatelé podle odstavce 1 zajistí, aby plemenná drůbež a užitková drůbež, která se vylíhla z násadových vajec podle uvedeného odstavce, byla chována nepřetržitě:

a)

v líhni po dobu alespoň 3 týdnů od vylíhnutí

nebo

b)

v zařízeních, do nichž byla drůbež poslána po vylíhnutí, a to buď ve stejném členském státě, nebo v jiném členském státě, po dobu alespoň 3 týdnů od data vylíhnutí.

3.   V průběhu lhůt stanovených v odstavci 2 chovají provozovatelé drůbež, která se vylíhla z násadových vajec, jež vstoupila do Unie, odděleně od jiných hejn drůbeže.

4.   Pokud byla plemenná drůbež a užitková drůbež, která se vylíhla z násadových vajec, jež vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, uvedena do areálu či prostor, kde je přítomna jiná drůbež, příslušné lhůty podle odstavce 2 počínají běžet od data uvedení posledního ptáka, přičemž před uplynutím těchto lhůt nesmí být z tohoto areálu či prostor žádná drůbež přemístěna.

5.   Pokud byla násadová vejce drůbeže, která vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, umístěna do inkubátorů, včetně dolíhní, kde již byla přítomna jiná násadová vejce:

a)

platí ustanovení odstavců 2 až 4 pro veškerou drůbež, která se vylíhla z násadových vajec ve stejném inkubátoru, včetně dolíhně, jako násadová vejce, jež vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti;

b)

příslušné lhůty podle odstavce 2 počínají běžet od data vylíhnutí z posledního násadového vejce, které vstoupilo do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti.

Článek 113

Odběr vzorků a testování po vstupu do Unie

Příslušný orgán členského státu určení zajistí, aby plemenná drůbež a užitková drůbež, která se vylíhla z násadových vajec, jež vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, podstoupila klinické vyšetření provedené úředním veterinárním lékařem v zařízení určení nejpozději v den uplynutí příslušných lhůt podle čl. 112 odst. 2 a v případě potřeby aby se odebraly vzorky pro testování za účelem sledování jejího zdravotního stavu.

Článek 114

Povinnost příslušných orgánů, pokud jde o odběr vzorků a testování ptáků nadřádu běžci z násadových vajec pocházejících z třetí země nebo území či jejich oblasti, které nejsou prosté infekce virem newcastleské choroby

Příslušný orgán členského státu určení zajistí, aby ve lhůtách stanovených v čl. 112 odst. 2 ptáci nadřádu běžci, kteří se vylíhli z násadových vajec, jež vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, které nejsou prosté infekce virem newcastleské choroby:

a)

podstoupili test ke zjištění infekce virem newcastleské choroby provedený příslušným orgánem z kloakálních výtěrů nebo ze vzorků trusu od každého ptáka nadřádu běžci;

b)

v případě ptáků nadřádu běžci určených pro členský stát vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování ptáci podstoupili vedle požadavků uvedených v písmeni a) sérologický test na infekci virem newcastleské choroby provedený příslušným orgánem u každého ptáka nadřádu běžci;

c)

byli všichni ptáci nadřádu běžci před jejich propuštěním z izolace podrobeni testům uvedeným v písmenech a) a b) a výsledky těchto testů byly negativní.

KAPITOLA 6

Zvláštní veterinární požadavky na násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

Článek 115

Násadová vejce v zásilce

Zásilkám násadových vajec ptáků chovaných v zajetí se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byla násadová vejce získána od ptáků chovaných v zajetí, kteří splňují požadavky na vstup do Unie stanovené v článcích 55 až 58.

KAPITOLA 7

Zvláštní veterinární požadavky na přemísťování násadových vajec ptáků chovaných v zajetí a ptáků chovaných v zajetí vylíhnutých z těchto vajec a manipulaci s nimi po vstupu do Unie

Článek 116

Manipulace s násadovými vejci ptáků chovaných v zajetí po jejich vstupu do Unie a s ptáky chovanými v zajetí vylíhnutými z těchto násadových vajec

Provozovatelé v zařízení určení:

a)

umístí násadová vejce ptáků chovaných v zajetí, která vstoupila do Unie z třetí země nebo území či jejich oblasti, do samostatných inkubátorů, včetně dolíhní, oddělených od jiných násadových vajec;

b)

zajistí, aby byli ptáci chovaní v zajetí, kteří se vylíhnou z násadových vajec ptáků chovaných v zajetí podle článku 115, chováni ve schváleném karanténním zařízení v souladu s požadavky článků 59 až 61.

HLAVA 3

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ZÁRODEČNÉ PRODUKTY ŽIVOČICHŮ JINÝCH, NEŽ JSOU KOPYTNÍCI, A NA JINÁ VEJCE, NEŽ JSOU NÁSADOVÁ VEJCE DRŮBEŽE A PTÁKŮ CHOVANÝCH V ZAJETÍ, URČENÉ PRO UZAVŘENÁ ZAŘÍZENÍ

Článek 117

Požadavky na vstup zásilek zárodečných produktů živočichů jiných, než jsou živočichové uvedení v čl. 1 odst. 4 písm. a) a b), do Unie odesílaných z uzavřených zařízení

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí živočichů jiných, než jsou živočichové uvedení v čl. 1 odst. 4 písm. a) a b), odesílaným z uzavřených zařízení uvedených na seznamu podle článku 29 se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou zásilky odesílány do uzavřeného zařízení nacházejícího se v Unii a pokud:

a)

příslušný orgán členského státu určení provedl posouzení rizik, která může vstup těchto zárodečných produktů představovat pro Unii;

b)

dárcovská zvířata těchto zárodečných produktů pocházejí z třetí země, území nebo oblasti, které jsou schváleny pro vstup konkrétního druhu a kategorie zvířat do Unie;

c)

dárcovská zvířata těchto zárodečných produktů pocházejí z uzavřeného zařízení v třetí zemi, území nebo oblasti původu, která je uvedena na seznamu uzavřených zařízení sestaveném podle článku 29, z nichž může být povolen vstup zvířat konkrétního druhu do Unie;

d)

zárodečné produkty jsou určeny pro uzavřené zařízení v Unii, které je schváleno v souladu s článkem 95 nařízení (EU) 2016/429;

e)

zárodečné produkty jsou přepraveny přímo do uzavřeného zařízení podle písmene d).

Článek 118

Zvláštní veterinární požadavky na dárcovská zvířata

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí podle článku 117 se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly sperma, oocyty a embrya odebrány od dárcovských zvířat, která splňují tyto požadavky:

a)

nepocházejí ze zařízení ani nebyla v kontaktu se zvířaty ze zařízení nacházejícího se v uzavřeném pásmu vymezeném v důsledku výskytu nákazy kategorie A nebo nově se objevující nákazy týkající se druhu těchto chovaných suchozemských zvířat;

b)

pocházejí ze zařízení, kde nebyla hlášena po dobu alespoň 30 předchozích dnů žádná z nákaz kategorie D týkajících se druhu těchto chovaných suchozemských zvířat;

c)

zůstala v jediném uzavřeném zařízení původu po dobu alespoň 30 dnů před datem odběru spermatu, oocytů nebo embryí určených pro vstup do Unie;

d)

byla klinicky vyšetřena veterinárním lékařem zařízení odpovědným za činnosti uzavřeného zařízení a k datu odběru spermatu, oocytů nebo embryí nevykazovala žádné známky nákazy;

e)

pokud možno nebyla použita k přirozené plemenitbě po dobu alespoň 30 dnů před datem prvního odběru a v průběhu odběru spermatu, oocytů nebo embryí určených pro vstup do Unie;

f)

jsou identifikována a registrována v souladu s pravidly uvedeného uzavřeného zařízení.

Článek 119

Požadavky na zárodečné produkty

Zásilkám spermatu, oocytů a embryí podle článku 117 se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud sperma, oocyty a embrya splňují tyto požadavky:

a)

jsou označeny tak, aby byly snadno zjistitelné tyto informace:

i)

datum odběru nebo produkce těchto zárodečných produktů;

ii)

druh, případně poddruh a identifikace dárcovského zvířete (dárcovských zvířat);

iii)

jedinečné číslo schválení uzavřeného zařízení, které zahrnuje kód země, v níž bylo schválení uděleno, ve formátu dvoupísmenného kódu podle normy ISO 3166-1;

iv)

veškeré další důležité informace;

b)

jsou přepravovány v kontejneru, který:

i)

je před odesláním z uzavřeného zařízení zapečetěn a očíslován veterinárním lékařem zařízení odpovědným za činnosti vykonávané v uzavřeném zařízení;

ii)

byl před použitím vyčištěn a buď vydezinfikován, nebo sterilizován, nebo jde o kontejner na jedno použití;

iii)

byl naplněn kryogenní látkou, která nebyla dříve použita pro jiné produkty.

ČÁST IV

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU PODLE ČLÁNKŮ 3 A 5 DO UNIE

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU DO UNIE

Článek 120

Časová omezení u data produkce

Zásilkám produktů živočišného původu se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud produkty v zásilce nebyly získány v době, kdy:

a)

Unie přijala pro vstup těchto produktů z třetí země nebo území původu či jejich oblasti veterinární omezující opatření;

b)

povolení pro vstup těchto produktů do Unie z třetí země nebo území původu či jejich oblasti bylo pozastaveno.

Článek 121

Požadavky na ošetření produktů živočišného původu

1.   Zásilkám produktů živočišného původu vyjma čerstvých či syrových produktů se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly produkty v zásilce ošetřeny v souladu s hlavami 3 až 6 této části.

Ošetření podle prvního pododstavce musí být:

a)

výslovně zařazeno Unií na seznam k dané třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti a k danému druhu, ze kterého tento produkt živočišného původu pochází;

b)

provedeno v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie produktů živočišného původu do Unie;

c)

provedeno v souladu s požadavky na:

i)

ošetření masných výrobků za účelem zmírnění rizik stanovenými v příloze XXVI;

ii)

ošetření mléčných výrobků za účelem zmírnění rizik stanovenými v příloze XXVII;

iii)

ošetření vaječných výrobků za účelem zmírnění rizik stanovenými v příloze XXVIII.

2.   Po provedení ošetření podle odstavce 1 musí být s produkty živočišného původu manipulováno až do zabalení tak, aby nedošlo k žádné křížové kontaminaci, která by mohla způsobit veterinární riziko.

Článek 122

Požadavky na dopravní prostředek pro produkty živočišného původu

Zásilkám produktů živočišného původu se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky přepravovány v dopravním prostředku navrženém, zkonstruovaném a udržovaném tak, aby nebyl ohrožen nákazový status produktů živočišného původu v průběhu přepravy z místa jejich původu do Unie.

Článek 123

Odesílání produktů živočišného původu do Unie

Zásilkám produktů živočišného původu se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly tyto zásilky odeslány na místo jejich určení v Unii odděleně od zvířat a produktů živočišného původu nesplňujících příslušné veterinární požadavky na vstup do Unie stanovené v tomto nařízení.

HLAVA 2

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP ČERSTVÉHO MASA DO UNIE

KAPITOLA 1

Všeobecné veterinární požadavky na čerstvé maso

Článek 124

Odesílání chovaných zvířat, z nichž pochází čerstvé maso, na jatka

Zásilkám čerstvého masa chovaných zvířat, s výjimkou zvířat chovaných jako farmová zvěř, která byla usmrcena na místě, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno z chovaných zvířat, která splňují tyto požadavky:

a)

zařízení původu zvířat se nachází buď:

i)

v téže třetí zemi nebo území či jejich oblasti jako jatka, kde bylo čerstvé maso získáno,

nebo

ii)

ve třetí zemi nebo území či v jejich oblasti, z nichž je v době odeslání zvířat na jatka povolen vstup čerstvého masa příslušných druhů zvířat do Unie;

b)

chovaná zvířata byla odeslána přímo ze svého zařízení původu na jatka;

c)

v průběhu přepravy na jatka podle písmene a) chovaná zvířata:

i)

neprocházela přes třetí zemi nebo území či jejich oblast, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie čerstvého masa do Unie;

ii)

nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem;

d)

dopravní prostředek a kontejnery použité pro přepravu chovaných zvířat na jatka podle písmene a) splňují požadavky stanovené v článcích 17 a 18.

Článek 125

Odesílání těl volně žijících zvířat nebo zvířat chovaných jako farmová zvěř usmrcených na místě

Zásilkám čerstvého masa volně žijících zvířat nebo zvířat chovaných jako farmová zvěř, která byla usmrcena na místě, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno z těl, která splňují tyto požadavky:

a)

těla byla odeslána přímo z místa usmrcení do zařízení pro nakládání se zvěřinou nacházejícího se ve stejné třetí zemi nebo území či oblasti uvedené na seznamu;

b)

v průběhu přepravy do zařízení pro nakládání se zvěřinou podle písmene a) těla:

i)

neprocházela přes třetí zemi nebo území či jejich oblast, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie čerstvého masa do Unie;

ii)

nepřišla do styku se zvířaty nebo těly s nižším nákazovým statusem;

c)

těla byla přepravena do zařízení pro nakládání se zvěřinou podle písmene a) v dopravním prostředku a kontejnerech, které splňují tyto požadavky:

i)

před naložením těl k odeslání do Unie byly vyčištěny a vydezinfikovány dezinfekčním prostředkem schváleným příslušným orgánem třetí země nebo území původu;

ii)

byly zkonstruovány tak, aby v průběhu přepravy nebyl ohrožen nákazový status těl.

Článek 126

Prohlídka před porážkou a po porážce

Zásilkám čerstvého masa chovaných a volně žijících zvířat se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno ze zvířat, která podstoupila tyto prohlídky:

a)

u chovaných zvířat:

i)

prohlídku před porážkou ve lhůtě 24 hodin před okamžikem porážky;

ii)

prohlídku po porážce provedenou neprodleně po jejich usmrcení nebo porážce;

b)

u volně žijících zvířat prohlídku po porážce provedenou neprodleně po jejich usmrcení.

Prohlídky podle prvního pododstavce musí provést úřední veterinární lékař v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti, aby byla vyloučena přítomnost příslušných nákaz uvedených v příloze I a nově se objevujících nákaz.

Článek 127

Manipulace se zvířaty, z nichž pochází čerstvé maso, v průběhu usmrcení nebo porážky

Zásilkám čerstvého masa se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází ze zvířat, která v průběhu usmrcení nebo porážky nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem.

Článek 128

Manipulace s čerstvým masem a jeho příprava v zařízení původu čerstvého masa

Zásilky čerstvého masa musí být po celou dobu porážky a bourání důsledně odděleny od čerstvého masa nesplňujícího příslušné veterinární požadavky na vstup čerstvého masa do Unie stanovené v článcích 124 až 146, a to až do:

a)

zabalení k dalšímu uskladnění nebo odeslání do Unie

nebo

b)

příjezdu do Unie v případě nebaleného čerstvého masa.

KAPITOLA 2

Veterinární požadavky na čerstvé maso kopytníků

ODDÍL 1

VŠEOBECNÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ČERSTVÉ MASO CHOVANÝCH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH KOPYTNÍKŮ

Článek 129

Druhy zvířat, z nichž pochází čerstvé maso kopytníků

Zásilkám čerstvého masa kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z těchto druhů:

a)

pokud jde o chované kopytníky, ze všech druhů kopytníků;

b)

pokud jde o volně žijící kopytníky a kopytníky chované jako farmová zvěř, ze všech druhů kopytníků kromě skotu, ovcí, koz a domácích plemen prasat.

Článek 130

Zákaz, pokud jde o vstup čerstvé krve

Zásilkám čerstvé krve kopytníků pro lidskou spotřebu se vstup do Unie nepovolí.

ODDÍL 2

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ČERSTVÉ MASO CHOVANÝCH KOPYTNÍKŮ

Článek 131

Doba pobytu před porážkou nebo usmrcením chovaných kopytníků, z nichž pochází čerstvé maso

1.   U chovaných kopytníků, z nichž pochází čerstvé maso určené pro vstup do Unie, se nepožaduje splnění doby pobytu před datem porážky nebo usmrcení, pokud byli přivezeni do třetí země nebo území či jejich oblasti z:

a)

jiné třetí země nebo území či oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup čerstvého masa stejného druhu kopytníků do Unie, a tito chovaní kopytníci zde zůstali po dobu alespoň 3 měsíců před porážkou

nebo

b)

členského státu.

2.   Chovaní kopytníci, z nichž pochází čerstvé maso určené pro vstup do Unie, jiní než kopytníci uvedení v odstavci 1, musí splnit nepřetržitou dobu pobytu bezprostředně před datem porážky nebo usmrcení v souladu s přílohou XXIII, po kterou:

a)

zůstali v třetí zemi nebo území původu nebo jejich oblasti;

b)

zůstali v zařízení původu;

c)

nepřišli do styku s kopytníky s nižším nákazovým statusem.

Článek 132

Odchylka od povinnosti přímého odeslání chovaných zvířat, z nichž pochází čerstvé maso, na jatka

Odchylně od čl. 124 písm. b) se zásilkám čerstvého masa chovaných kopytníků nesplňujících uvedené požadavky povolí vstup do Unie, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno ze skotu, ovcí a koz a pokud:

a)

tito kopytníci po opuštění zařízení původu a před příjezdem na jatka prošli jediným zařízením provádějícím svod, které splňuje požadavky stanovené v čl. 20 písm. b);

b)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl dodatečné záruky, aby bylo zajištěno, že nákazový status těchto kopytníků nebyl v průběhu jejich přemístění ze zařízení původu do příjezdu na jatka ohrožen;

c)

třetí země, území nebo jejich oblast podle písmene b) má v seznamu schválenu tuto odchylku.

Článek 133

Třetí země nebo území původu čerstvého masa chovaných kopytníků či jejich oblast

1.   Zásilkám čerstvého masa chovaných kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z třetí země nebo území či jejich oblasti, které splňují minimální doby nepřítomnosti nákazy stanovené v tabulce v části A přílohy XXIV u nákaz uvedených na seznamu, pro něž jsou druhy kopytníků, ze kterých bylo čerstvé maso získáno, uvedeny na seznamu.

Minimální doby podle prvního pododstavce mohou být zkráceny u nákaz uvedených v části B přílohy XXIV při splnění zvláštních podmínek stanovených v uvedené příloze; tyto zvláštní podmínky musí být výslovně zařazeny Unií na seznam k dané třetí zemi nebo území či jejich oblasti a k danému druhu, ze kterého čerstvé maso pochází.

2.   Zásilkám čerstvého masa kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde nebylo provedeno očkování proti nákazám uvedeným na seznamu, jak je uvedeno v odstavci 1, podle tabulky v části A přílohy XXV.

3.   Odchylně od odstavce 2 může být provedeno očkování proti slintavce a kulhavce při splnění zvláštních podmínek, které stanoví příslušný orgán, jak je uvedeno v bodě 1 písm. b) nebo bodě 3.1 písm. a) v části B přílohy XXV, přičemž tyto zvláštní podmínky musí být výslovně zařazeny Unií na seznam k dané třetí zemi nebo území či jejich oblasti a k danému druhu, ze kterého čerstvé maso pochází.

Článek 134

Zařízení původu chovaných kopytníků, z nichž bylo získáno čerstvé maso

1.   Zásilkám čerstvého masa chovaných kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno z kopytníků, kteří pochází ze zařízení:

a)

v němž stejně jako v jeho okolí a v příslušných případech i na území sousední země nebyla hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu v části A přílohy XXIV, pro něž je druh kopytníků, z něhož pochází čerstvé maso určené pro vstup do Unie, uveden na seznamu, a to v okruhu 10 km a po dobu 30 dnů před datem porážky nebo

b)

které splňuje zvláštní podmínky, jež stanoví příslušné orgány, pokud bylo v třetí zemi nebo území či jejich oblasti provedeno očkování proti slintavce a kulhavce méně než 12 měsíců před datem porážky, stanovené v bodě 1 písm. b) nebo bodě 3.1 písm. a) v části B přílohy XXV, přičemž tyto zvláštní podmínky musí být výslovně zařazeny Komisí na seznam k dané třetí zemi nebo území či jejich oblasti, z nichž je povolen vstup čerstvého masa kopytníků do Unie, a k danému druhu, ze kterého čerstvé maso pochází.

2.   Zásilkám čerstvého masa chovaných kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno z kopytníků, kteří pochází ze zařízení:

a)

kde žádné zvíře nebylo očkováno podle části A přílohy XXV nebo

b)

které se nachází ve třetí zemi, území nebo jejich oblasti, které splňují zvláštní podmínky stanovené v bodě 1 části B přílohy XXIV; tyto zvláštní podmínky musí být výslovně zařazeny Komisí na seznam k dané třetí zemi nebo území či jejich oblasti, z nichž je povolen vstup čerstvého masa kopytníků do Unie, a k danému druhu, ze kterého čerstvé maso pochází.

Článek 135

Zvláštní požadavek na čerstvé maso získané z chovaných kopytníků druhu Sus scrofa

Zásilkám čerstvého masa chovaných kopytníků druhu Sus scrofa se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází ze zvířat, která byla od narození chována odděleně od volně žijících kopytníků.

Článek 136

Zařízení původu čerstvého masa chovaných kopytníků

Zásilkám čerstvého masa chovaných kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno na jatkách nebo v zařízení pro nakládání se zvěřinou, v němž stejně jako v jeho okolí a v příslušných případech i na území sousední země nebyla hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu v části A přílohy XXIV, a to v okruhu 10 km a po dobu 30 dnů před datem porážky nebo datem usmrcení.

ODDÍL 3

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ČERSTVÉ MASO VOLNĚ ŽIJÍCÍCH KOPYTNÍKŮ

Článek 137

Země nebo území původu čerstvého masa volně žijících kopytníků či jejich oblast

Zásilkám čerstvého masa volně žijících kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z třetí země nebo území či jejich oblasti, které splňují veterinární požadavky stanovené v článku 133.

Článek 138

Volně žijící kopytníci, z nichž čerstvé maso pochází

Zásilkám čerstvého masa volně žijících kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno ze zvířat, která splňují tyto požadavky:

a)

byla usmrcena ve vzdálenosti větší než 20 km od hranice jakékoli třetí země nebo území či jejich oblasti, které v dané době nebyly uvedeny na seznamu pro vstup čerstvého masa tohoto druhu volně žijících kopytníků do Unie;

b)

byla usmrcena v oblasti o poloměru 20 km, kde v průběhu předchozích 60 dnů nebyly hlášeny nákazy uvedené v příloze XXIV části A.

Článek 139

Zařízení pro nakládání se zvěřinou, z nějž pochází čerstvé maso volně žijících kopytníků

Zásilkám čerstvého masa volně žijících kopytníků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno v zařízení pro nakládání se zvěřinou, v němž stejně jako v jeho okolí a v příslušných případech i na území sousední země nebyla hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu v části A přílohy XXIV, a to v okruhu 10 km a po dobu 30 dnů před datem usmrcení.

KAPITOLA 3

Veterinární požadavky na čerstvé maso drůbeže a pernaté zvěře

ODDÍL 1

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ČERSTVÉ MASO DRŮBEŽE

Článek 140

Doba pobytu drůbeže

Zásilkám čerstvého masa drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno z drůbeže, která:

a)

byla od vylíhnutí do data porážky chována v třetí zemi nebo území původu čerstvého masa či jejich oblasti

nebo

b)

byla dovezena jako jednodenní kuřata, plemenná drůbež, užitková drůbež nebo drůbež určená na porážku ze třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup těchto komodit do Unie, nebo z členského státu a dovoz proběhl v souladu s veterinárními požadavky alespoň tak přísnými, jako jsou příslušné požadavky tohoto nařízení.

Článek 141

Třetí země nebo území původu čerstvého masa drůbeže či jejich oblast

Zásilkám čerstvého masa drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z třetí země nebo území či jejich oblasti, které splňují tyto požadavky:

a)

mají zaveden program dozoru pro vysoce patogenní influenzu ptáků po dobu alespoň 6 měsíců před datem odeslání zásilky do Unie a tento program dozoru splňuje požadavky stanovené buď v:

i)

příloze II tohoto nařízení,

nebo

ii)

příslušné kapitole Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

b)

jsou považovány za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků v souladu s článkem 38;

c)

pokud se provádělo očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků, příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že:

i)

program očkování splňuje požadavky stanovené v příloze XIII;

ii)

vedle požadavků stanovených v příloze II splňuje program dozoru uvedený v písmeni a) tohoto článku požadavky stanovené v bodě 2 přílohy XIII;

iii)

zavázaly se informovat Komisi o každé změně programu očkování v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti;

d)

které:

i)

u čerstvého masa drůbeže jiné, než jsou ptáci nadřádu běžci, jsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39;

ii)

u čerstvého masa ptáků nadřádu běžci jsou buď:

považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39,

nebo

nejsou považovány za prosté infekce virem newcastleské choroby v souladu s článkem 39, ale příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky splnění požadavků pro infekci virem newcastleské choroby v souvislosti s izolací, dozorem a testováním, jak je stanoveno v příloze XIV;

e)

pokud se provádí očkování proti infekci virem newcastleské choroby, příslušný orgán třetí země nebo území poskytl záruky, že:

i)

použité očkovací látky vyhovují všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti nákaze virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV nebo

ii)

použité očkovací látky vyhovují všeobecným kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež, z níž bylo čerstvé maso získáno, splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 3 přílohy XV pro čerstvé maso drůbeže pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

f)

zavázaly se, že po výskytu ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo ohniska infekce virem newcastleské choroby předloží Komisi tyto informace:

i)

informace o stavu nákazy do 24 hodin po potvrzení každého primárního ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby;

ii)

pravidelné aktualizované informace o stavu nákazy;

g)

zavázaly se, že předloží referenční laboratoři Evropské unie pro influenzu ptáků a newcastleskou chorobu izoláty viru z primárních ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků a infekce virem newcastleské choroby.

Článek 142

Zařízení původu drůbeže

Zásilkám čerstvého masa drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce bylo získáno z drůbeže, která pochází ze zařízení:

a)

v němž stejně jako v okruhu 10 km od zařízení a v příslušných případech i na území sousední země se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem porážky;

b)

které v případě čerstvého masa ptáků nadřádu běžci pocházejícího ze třetí země nebo území či jejich oblasti, jež nejsou prosté infekce virem newcastleské choroby, splňuje veterinární požadavky na ptáky nadřádu běžci, jejich násadová vejce a čerstvé maso ptáků nadřádu běžci pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, jež nejsou prosté infekce virem newcastleské choroby, stanovené v příloze XIV bodě 3 písm. b) a c).

Článek 143

Drůbež, z níž pochází čerstvé maso

1.   Zásilkám čerstvého masa drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud bylo čerstvé maso v zásilce získáno z drůbeže, která nebyla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků ani infekci virem newcastleské choroby, nebo pokud splňuje tyto požadavky:

a)

pokud byla očkována proti vysoce patogenní influenze ptáků, třetí země nebo území původu poskytly záruky splnění minimálních požadavků na programy očkování a další dozor stanovené v příloze XIII;

b)

pokud byla očkována proti infekci virem newcastleské choroby:

i)

příslušný orgán třetí země nebo území původu poskytl záruky, že použité očkovací látky vyhovují:

všeobecným i zvláštním kritériím pro očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV, nebo

všeobecným kritériím pro uznané očkovací látky proti infekci virem newcastleské choroby stanoveným v bodě 1 přílohy XV a drůbež, z níž bylo čerstvé maso získáno, splňuje veterinární požadavky stanovené v bodě 3 přílohy XV pro čerstvé maso drůbeže pocházející z třetí země nebo území či jejich oblasti, pokud očkovací látky používané proti infekci virem newcastleské choroby nesplňují zvláštní kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XV;

ii)

k zásilce musí být poskytnuty informace uvedené v bodě 4 přílohy XV.

2.   Zásilkám čerstvého masa drůbeže, které je určeno pro členský stát nebo území vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z drůbeže, která nebyla v době 30 dnů před datem porážky očkována proti newcastleské chorobě živou očkovací látkou.

Článek 144

Zařízení původu čerstvého masa drůbeže

Zásilkám čerstvého masa drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z jatek:

a)

která v době porážky nepodléhala omezením v důsledku ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby ani úředním omezením podle vnitrostátních právních předpisů z veterinárních důvodů;

b)

kde se v okruhu 10 km od jatek, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem porážky.

ODDÍL 2

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ČERSTVÉ MASO PERNATÉ ZVĚŘE

Článek 145

Třetí země nebo území původu čerstvého masa pernaté zvěře či jejich oblast

Zásilkám čerstvého masa pernaté zvěře se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází z třetí země nebo území či jejich oblasti, které splňují tyto požadavky:

a)

mají zaveden program dozoru pro vysoce patogenní influenzu ptáků po dobu alespoň 6 měsíců před datem odeslání zásilky do Unie a tento program dozoru splňuje požadavky stanovené v:

i)

příloze II tohoto nařízení,

nebo

ii)

příslušné kapitole Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

b)

neplatila zde žádná veterinární omezení v důsledku ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem usmrcení.

Článek 146

Zařízení původu čerstvého masa pernaté zvěře

Zásilkám čerstvého masa pernaté zvěře se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud čerstvé maso v zásilce pochází ze zařízení pro nakládání se zvěřinou:

a)

které v době opracování nepodléhalo omezením v důsledku ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby ani úředním omezením z veterinárních důvodů;

b)

kde se v okruhu 10 km od zařízení pro nakládání se zvěřinou, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby v období alespoň 30 dnů před datem přijetí těl.

HLAVA 3

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP MASNÝCH VÝROBKŮ A STŘÍVEK DO UNIE

Článek 147

Zpracování masných výrobků

Zásilkám masných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly masné výrobky v zásilce ošetřeny v souladu s článkem 121, jak je požadováno v článcích 148 nebo 149.

Článek 148

Masné výrobky nepodléhající ošetření za účelem zmírnění rizik

Zásilkám masných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud masné výrobky v zásilce neprošly ošetřením za účelem zmírnění rizik podle přílohy XXVI a pokud:

a)

třetí země nebo území či jejich oblast jsou uvedeny na seznamu pro vstup čerstvého masa příslušného druhu do Unie a pro vstup tohoto čerstvého masa do Unie nejsou požadovány zvláštní podmínky podle kapitoly 1 a 2 hlavy 1 části IV;

b)

čerstvé maso použité pro přípravu masného výrobku splnilo všechny požadavky na vstup čerstvého masa do Unie, a bylo tedy způsobilé ke vstupu do Unie a pocházelo z:

i)

třetí země nebo území či jejich oblasti, kde byl masný výrobek zpracován;

ii)

třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup čerstvého masa příslušného druhu do Unie;

iii)

členského státu.

Článek 149

Masné výrobky podléhající ošetření za účelem zmírnění rizik

1.   Zásilkám masných výrobků, které nesplňují požadavky stanovené v článku 148, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud masné výrobky prošly alespoň ošetřením za účelem zmírnění rizik podle přílohy XXVI, které Unie výslovně uvedla v seznamu u dané třetí země nebo území či jejich oblasti, z nichž masný výrobek pochází, v souladu s článkem 121, v případě, že čerstvé maso použité pro přípravu masných výrobků pochází z:

a)

třetí země nebo území či jejich oblasti, kde byl masný výrobek zpracován;

b)

třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu jako schválené pro vstup čerstvého masa příslušného druhu do Unie;

c)

členského státu.

2.   Zásilkám masných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud masné výrobky prošly alespoň ošetřením za účelem zmírnění rizik typu „B“ podle přílohy XXVI, v případě, že čerstvé maso použité pro přípravu masných výrobků pochází z třetí země nebo území či jejich oblasti:

a)

jiných než třetí země nebo území či jejich oblast, v nichž byl masný výrobek získán;

b)

které jsou rovněž uvedeny na seznamu pro vstup masných výrobků příslušného druhu do Unie, s výhradou ošetření za účelem zmírnění rizik, jež Unie výslovně uvedla v seznamu u dané třetí země nebo území či jejich oblasti a u daného druhu podle článku 121.

3.   Zásilkám masných výrobků připravených z čerstvého masa drůbeže se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud výrobky prošly alespoň ošetřením za účelem zmírnění rizik typu „D“ podle přílohy XXVI, pokud čerstvé maso použité pro přípravu masných výrobků pochází z třetí země nebo území či jejich oblasti:

a)

uvedených na seznamu pro vstup čerstvého masa drůbeže do Unie;

b)

v nichž se vyskytl případ nebo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby.

4.   Zásilkám masných výrobků, které byly připraveny z čerstvého masa více než jednoho druhu zvířete z třetí země nebo území či jejich oblasti, kde byl masný výrobek zpracován, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud masné výrobky splňují tyto požadavky:

a)

masné výrobky podstoupily nejpřísnější ošetření za účelem zmírnění rizik uvedené v seznamu u této třetí země nebo území či jejich oblasti podle článku 121 pro jednotlivé druhy zvířat, z nichž bylo maso získáno, pokud se čerstvé maso smíchá, než proběhne konečné zpracování masného výrobku, nebo

b)

masné výrobky podstoupily ošetření za účelem zmírnění rizik uvedené v seznamu u této třetí země nebo území či jejich oblasti podle článku 121 pro jednotlivé druhy zvířat, z nichž bylo maso získáno, pokud se masné výrobky smíchají až po zpracování každé složky masného výrobku.

5.   Zásilkám masných výrobků, které byly připraveny z čerstvého masa více než jednoho druhu zvířete pocházejícího z třetí země nebo území či jejich oblasti, vyjma třetí země nebo území či jejich oblasti, kde byl masný výrobek zpracován, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud masné výrobky podstoupily ošetření za účelem zmírnění rizik v souladu s odstavcem 1 nebo 2.

Článek 150

Zařízení původu zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso

Zásilkám masných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly masné výrobky připraveny z čerstvého masa zvířat pocházejících ze zařízení, nebo v případě volně žijících zvířat z místa, v němž stejně jako v jeho okolí v okruhu 10 km a v příslušných případech i na území sousední země nebyla hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu týkající se živočišného druhu, ze kterého byly masné výrobky získány, podle přílohy I, a to po dobu 30 dnů před datem odeslání zásilky do Unie.

Článek 151

Vstup do členských států vykazujících status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování

Zásilkám masných výrobků z drůbeže určených pro členský stát nebo jeho území vykazující status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly masné výrobky získány z drůbeže, která nebyla v době 30 dnů před datem porážky očkována proti infekci virem newcastleské choroby živou očkovací látkou.

Článek 152

Zvláštní požadavky na vstup střívek do Unie

Zásilkám střívek, které nesplňují požadavky stanovené v článku 148, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud střívka prošla následujícím ošetřením za účelem zmírnění rizik podle části 2 přílohy XXVI:

a)

ošetření „střívka 1“ nebo „střívka 2“, pokud močové měchýře a střeva použitá pro zpracování střívek pocházejí ze skotu, ovcí, koz nebo chovaných druhů prasat;

b)

ošetření „střívka 3“, „střívka 4“ nebo „střívka 5“, pokud močové měchýře a střeva použitá pro zpracování střívek pocházejí ze zvířat jiných druhů, než je uvedeno v písmeni a).

HLAVA 4

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP MLÉKA, MLÉČNÝCH VÝROBKŮ, MLEZIVA A VÝROBKŮ Z MLEZIVA DO UNIE

KAPITOLA 1

Zvláštní veterinární požadavky na syrové mléko, mlezivo a výrobky z mleziva

Článek 153

Země původu syrového mléka, mleziva a výrobků z mleziva

Zásilkám syrového mléka, mleziva nebo výrobků z mleziva se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud syrové mléko, mlezivo a výrobky z mleziva v zásilce pocházejí ze třetí země nebo území či jejich oblasti, které byly alespoň 12 měsíců před datem podojení prosté slintavky a kulhavky a infekce virem moru skotu a v průběhu této doby nebylo provedeno žádné očkování proti uvedeným nákazám.

Článek 154

Zvířata, z nichž je získáno syrové mléko, mlezivo a výrobky z mleziva

1.   Zásilkám syrového mléka, mleziva nebo výrobků z mleziva se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud syrové mléko, mlezivo nebo výrobky z mleziva v zásilce byly získány od zvířat druhu Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis nebo Camelus dromedarius.

2.   Zásilkám syrového mléka, mleziva nebo výrobků z mleziva se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud syrové mléko, mlezivo nebo výrobky z mleziva v zásilce byly získány od zvířat, která splnila požadavek na nepřetržitou dobu pobytu v délce alespoň 3 měsíců před datem podojení v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, kde došlo k podojení.

KAPITOLA 2

Zvláštní veterinární požadavky na mléčné výrobky

Článek 155

Ošetření mléčných výrobků

Zásilkám mléčných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud byly mléčné výrobky v zásilce ošetřeny v souladu s článkem 156 nebo 157.

Článek 156

Mléčné výrobky nepodléhající ošetření za účelem zmírnění rizik

Zásilkám mléčných výrobků pocházejících ze třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka do Unie, se povolí vstup do Unie, aniž by byly podrobeny zvláštnímu ošetření za účelem zmírnění rizik, pokud mléčné výrobky v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

syrové mléko použité pro jejich zpracování bylo získáno od zvířat druhu Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalisCamelus dromedarius;

b)

syrové mléko použité pro zpracování mléčných výrobků splnilo příslušné všeobecné požadavky na vstup do Unie stanovené v článcích 3 až 10 a zvláštní požadavky na vstup syrového mléka do Unie stanovené v článku 153 a v článku 154, a bylo tedy způsobilé ke vstupu do Unie a pochází z:

i)

třetí země nebo území či jejich oblasti uvedených na seznamu, kde byly mléčné výrobky zpracovány;

ii)

třetí země nebo území či jejich oblasti vyjma třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu, kde byly mléčné výrobky zpracovány a které jsou schváleny pro vstup syrového mléka do Unie, nebo

iii)

členského státu.

Článek 157

Mléčné výrobky podléhající ošetření za účelem zmírnění rizik

1.   Zásilkám mléčných výrobků, které nesplňují požadavky stanovené v článku 156, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud mléčné výrobky v zásilce prošly alespoň jedním z ošetření za účelem zmírnění rizik uvedených v sloupci A přílohy XXVII, pokud:

a)

byly zpracovány z mléka získaného od zvířat druhu Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis nebo Camelus dromedarius;

b)

třetí země nebo území původu či jejich oblast nebyly prosté slintavky a kulhavky a infekce virem moru skotu po dobu nejméně 12 měsíců před datem dojení nebo pokud bylo během tohoto období provedeno očkování proti těmto nákazám.

2.   Zásilkám mléčných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud mléčné výrobky v zásilce prošly alespoň jedním z ošetření za účelem zmírnění rizik uvedených v sloupci B přílohy XXVII, jestliže byly zpracovány z mléka získaného od živočišných druhů jiných, než jsou druhy uvedené v odst. 1 písm. a).

3.   Zásilkám mléčných výrobků, které byly zpracovány ze syrového mléka nebo z mléčných výrobků získaných z více než jednoho živočišného druhu, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud uvedené mléčné výrobky podstoupily:

a)

alespoň nejpřísnější ošetření za účelem zmírnění rizik uvedené u každého živočišného druhu, od nějž mléko a mléčné výrobky pochází, jestliže ke smíchání syrového mléka nebo mléčných výrobků dochází před konečným zpracováním výrobku, nebo

b)

ošetření za účelem zmírnění rizik u každého živočišného druhu, od nějž mléko a mléčné výrobky pochází, jestliže ke smíchání výrobků dochází až po zpracování každé složky mléčného výrobku.

HLAVA 5

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ DO UNIE

KAPITOLA 1

Zvláštní veterinární požadavky na vejce

Článek 158

Třetí země nebo území původu vajec či jejich oblast

Zásilkám vajec se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud vejce v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které uplatňují program dozoru pro vysoce patogenní influenzu ptáků, který splňuje požadavky stanovené buď v:

a)

příloze II tohoto nařízení,

nebo

b)

příslušné kapitole Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Článek 159

Zařízení původu vajec

Zásilkám vajec se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud vejce v zásilce pocházejí ze zařízení, které splňuje tyto požadavky:

a)

v době 30 dnů před datem sběru vajec a až do data vydání osvědčení pro vstup do Unie se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby a

b)

v okruhu 10 km od zařízení, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, se neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby v době alespoň 30 dnů před datem sběru vajec, a to až do data vydání osvědčení pro vstup do Unie.

KAPITOLA 2

Zvláštní veterinární požadavky na vaječné výrobky

Článek 160

Třetí země nebo území původu vaječných výrobků či jejich oblast

Zásilkám vaječných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud vaječné výrobky v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti, které uplatňují program dozoru pro vysoce patogenní influenzu ptáků, který splňuje požadavky stanovené buď v:

a)

příloze II tohoto nařízení,

nebo

b)

příslušné kapitole Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Článek 161

Zařízení původu vajec

Zásilkám vaječných výrobků se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud vaječné výrobky v zásilce byly zpracovány z vajec, která pocházejí ze zařízení:

a)

v nichž se v době 30 dnů před datem sběru vajec neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků ani infekce virem newcastleské choroby;

b)

kde se v okruhu 10 km od zařízení, v příslušných případech zahrnujícím území sousední třetí země:

i)

neobjevilo žádné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků po dobu alespoň 30 dnů před datem sběru vajec nebo

ii)

objevilo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků v době 30 dnů před datem sběru vajec a vaječný výrobek prošel jedním z ošetření za účelem zmírnění rizik stanovených pro vaječné produkty v bodě 1 přílohy XXVIII;

c)

kde se v okruhu 10 km od zařízení, v příslušných případech zahrnujícím území sousední třetí země:

i)

neobjevilo žádné ohnisko infekce virem newcastleské choroby po dobu alespoň 30 dnů před datem sběru vajec nebo

ii)

objevilo ohnisko infekce virem newcastleské choroby v době 30 dnů před datem sběru vajec a vaječný výrobek prošel jedním z ošetření za účelem zmírnění rizik stanovených pro vaječné produkty v bodě 2 přílohy XXVIII.

HLAVA 6

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU OBSAŽENÝCH VE SMĚSNÝCH PRODUKTECH DO UNIE

Článek 162

Směsné produkty obsahující masné výrobky a netrvanlivé směsné produkty obsahující mléčné a/nebo vaječné výrobky

1.   Zásilkám následujících směsných produktů se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud směsné produkty v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti uvedených na seznamu pro vstup konkrétního produktu živočišného původu obsaženého v těchto směsných produktech do Unie:

a)

směsné produkty obsahující masné výrobky;

b)

směsné produkty obsahující mléčné výrobky nebo vaječné výrobky, které nebyly zpracovány za účelem trvanlivosti.

2.   Zásilkám směsných produktů se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud zpracované produkty živočišného původu obsažené ve směsných produktech podle odstavce 1:

a)

splňují:

i)

příslušné všeobecné veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu do Unie stanovené v části 1 tohoto nařízení;

ii)

veterinární požadavky na vstup konkrétního produktu živočišného původu do Unie stanovené v hlavě 3 až 5 této části;

b)

byly získány buď:

i)

ve stejné třetí zemi nebo území původu směsného produktu či jejich oblasti uvedených na seznamu;

ii)

v Unii; nebo

iii)

v třetí zemi nebo území či jejich oblasti uvedených na seznamu pro vstup těchto produktů, u nichž není nutné zvláštní ošetření za účelem zmírnění rizik, do Unie v souladu s články 148 a 156, jestliže třetí země nebo území či jejich oblast, kde se směsný produkt vyrábí, je také uvedena na seznamu pro vstup těchto produktů do Unie bez povinnosti uplatňovat zvláštní ošetření za účelem zmírnění rizik.

Článek 163

Trvanlivé směsné produkty obsahující mléčné a/nebo vaječné výrobky

Zásilkám směsných produktů obsahujících pouze mléčné nebo vaječné výrobky se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud mléčné výrobky a vaječné výrobky obsažené ve směsných produktech byly ošetřeny tak, aby byly trvanlivé při teplotě okolí, a pokud:

a)

byly podrobeny ošetření alespoň rovnocennému následujícím ošetřením:

i)

ošetření mléčných výrobků za účelem zmírnění rizik stanovenému ve sloupci B v příloze XXVII;

ii)

ošetření vaječných výrobků za účelem zmírnění rizik stanovenými v příloze XXVIII;

b)

odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. c) bodu i) je k nim přiloženo prohlášení provozovatele třetí země nebo území původu směsných produktů potvrzující, že mléčné výrobky a vaječné výrobky obsažené ve směsných produktech podstoupily alespoň ošetření za účelem zmírnění rizik podle písmene a).

HLAVA 7

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VSTUP PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU URČENÝCH K OSOBNÍMU POUŽITÍ DO UNIE

Článek 164

Odchylka od veterinárních požadavků a dalších požadavků na vstup počáteční mléčné kojenecké výživy, kojenecké výživy a zvláštní výživy určené k osobnímu použití

Odchylně od požadavků stanovených v článcích 3 až 10 části I a v článcích 120 až 163 se zásilkám počáteční mléčné kojenecké výživy v prášku, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů, které obsahují produkty živočišného původu nesplňující uvedené požadavky, povolí vstup do Unie, pokud uvedené produkty:

a)

jsou určeny k osobnímu použití;

b)

nepřekračují souhrnné množství 2 kg na osobu;

c)

nemusí být před otevřením uchovávány v chladu;

d)

jsou balené značkové produkty určené k přímému prodeji konečnému spotřebiteli;

e)

je zachováno neporušené balení, není-li výrobek právě konzumován.

Článek 165

Odchylka od veterinárních požadavků na vstup produktů živočišného původu určených k osobnímu použití, které pocházejí z některých třetích zemí nebo území či jejich oblastí

1.   Odchylně od požadavků stanovených v článcích 3 až 10 části I, s výjimkou čl. 3 písm. a) bodu i), a v článcích 120 až 163 se zásilkám produktů živočišného původu, které nesplňují uvedené požadavky, povolí vstup do Unie, pokud jsou uvedené produkty určeny k osobnímu použití a pocházejí z třetích zemí nebo území uvedených na seznamu pro vstup konkrétního množství produktů živočišného původu určených k osobnímu použití do Unie na základě zvláštních dohod s Unií o obchodu se zemědělskými produkty.

2.   Konkrétní souhrnné množství na osobu, které může vstoupit do Unie, nepřekročí maximální množství stanovené v seznamu pro danou třetí zemi nebo území.

ČÁST V

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP VODNÍCH ŽIVOČICHŮ DRUHŮ UVEDENÝCH NA SEZNAMU A PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Z NICH POCHÁZEJÍCÍCH DO UNIE PODLE ČLÁNKŮ 3 A 5 A NA JEJICH PŘEMÍSŤOVÁNÍ A MANIPULACI S NIMI PO VSTUPU

HLAVA 1

VŠEOBECNÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA VSTUP VODNÍCH ŽIVOČICHŮ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 6 A PRODUKTŮ Z NICH POCHÁZEJÍCÍCH DO UNIE

Článek 166

Prohlídka vodních živočichů před odesláním

Zásilkám vodních živočichů jiných než živočichů uvedených v čl. 172 písm. d), e) a f) se povolí vstup do Unie pouze v případě, že uvedení vodní živočichové podstoupili klinickou prohlídku provedenou úředním veterinárním lékařem ve vyvážející třetí zemi nebo území, jejich oblasti či jednotce ve lhůtě 72 hodin před nakládkou k odeslání zásilky do Unie za účelem zjištění známek nákazy a nadúmrtnosti.

Článek 167

Odeslání vodních živočichů do Unie

Zásilkám vodních živočichů se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud vodní živočichové v zásilce splňují tyto požadavky:

a)

byli odesláni přímo ze svého zařízení původu do Unie;

b)

nebyli vyloženi, přemístěni do jiného dopravního prostředku ani vyloženi ze svého kontejneru při letecké, námořní, železniční nebo silniční přepravě a voda, v níž jsou přepravováni, nebyla měněna v třetí zemi nebo území, oblasti nebo jednotce, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie vodních živočichů do Unie;

c)

nebyli přepravováni za podmínek, které by ohrozily jejich nákazový status, zejména:

i)

v příslušných případech byli naloženi a přepravováni ve vodě, která nezměnila jejich nákazový status;

ii)

dopravní prostředek a kontejnery byly zkonstruovány tak, aby v průběhu přepravy nebyl ohrožen nákazový status vodních živočichů;

iii)

kontejner nebo člun se sádkou byl před naložením k odeslání do Unie vyčištěn a vydezinfikován podle protokolu a pomocí přípravků schválených příslušným orgánem třetí země nebo území původu, což zajišťuje, že nákazový status vodních živočichů není při přepravě ohrožen;

d)

od okamžiku nakládky v zařízení původu až do příjezdu do Unie nebyli přepravováni ve stejné vodě nebo kontejneru či člunu se sádkou společně s vodními živočichy s nižším nákazovým statusem nebo vodními živočichy, kteří nebyli určeni pro vstup do Unie;

e)

pokud je nutná výměna vody v třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie vodních živočichů do Unie, tato výměna vody neohrozila nákazový status přepravovaných živočichů a proběhla pouze:

i)

v případě pozemní dopravy v místech pro výměnu vody schválených příslušným orgánem třetí země nebo území, kde k výměně vody dochází;

ii)

v případě přepravy člunem se sádkou ve vzdálenosti, která činí alespoň 10 km od jakéhokoli zařízení akvakultury, které se nachází na cestě z místa původu do místa určení v Unii.

Článek 168

Přeprava vodních živočichů lodí

Jestliže zaslání zásilek vodních živočichů do Unie zahrnuje přepravu lodí nebo člunem se sádkou, a to i jen po část cesty, povolí se těmto zásilkám vodních živočichů přepravovaných v souladu s článkem 167 vstup do Unie pouze v případě, že vodní živočichové v zásilce jsou v den příjezdu lodi do přístavu určení vybaveni prohlášením přiloženým k veterinárnímu osvědčení a podepsaným velitelem plavidla, v němž jsou uvedeny tyto informace:

a)

přístav odjezdu v třetí zemi nebo území;

b)

přístav příjezdu v Unii;

c)

přístavy zastávky, pokud plavidlo zastavilo v přístavech mimo třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti;

d)

potvrzení, že zásilka vodních živočichů splňovala po celou dobu cesty z přístavu odjezdu v třetí zemi nebo území do přístavu příjezdu v Unii příslušné požadavky stanovené v článku 167.

Článek 169

Zvláštní požadavky na přepravu a označení

1.   Zásilkám vodních živočichů se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou vodní živočichové v zásilce označeni čitelným štítkem na vnější straně kontejnerů nebo při přepravě člunem se sádkou zápisem v přepravním dokladu, který odkazuje na veterinární osvědčení vydané pro tuto zásilku.

2.   Čitelný štítek podle odstavce 1 obsahuje alespoň tyto údaje:

a)

počet kontejnerů v zásilce;

b)

název živočišného druhu obsaženého v každém kontejneru;

c)

počet živočichů v každém kontejneru pro jednotlivé živočišné druhy v nich obsažené;

d)

účel, k němuž jsou určeny.

3.   Produkty živočišného původu z vodních živočichů vyjma živých vodních živočichů, určené pro vstup do Unie, musí splňovat tyto požadavky:

a)

musí být označeny čitelným štítkem na vnější straně kontejneru, který odkazuje na osvědčení vydané pro tuto zásilku;

b)

čitelný štítek podle písmene a) musí v příslušných případech obsahovat rovněž tato tvrzení:

i)

ryby určené k lidské spotřebě v Evropské unii;

ii)

měkkýši určení k lidské spotřebě v Evropské unii;

iii)

korýši určení k lidské spotřebě v Evropské unii.

Článek 170

Požadavky týkající se třetí země nebo území původu či jejich oblasti nebo jednotky a zařízení původu

1.   Zásilkám vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných, než jsou živí vodní živočichové, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud vodní živočichové a produkty živočišného původu v zásilce pocházejí z třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky, které splňují tyto požadavky:

a)

musí být prosté následujících nákaz uvedených na seznamu:

i)

nákaz vodních živočichů kategorie A a nákaz vodních živočichů kategorie B;

ii)

příslušných nákaz kategorie C, pokud jsou vodní živočichové nebo produkty živočišného původu určeny pro členské státy, oblasti nebo jednotky, které mají u konkrétních nákaz status území prostého nákazy nebo schválený eradikační program;

iii)

nákaz kategorie C ve všech případech, kdy jsou vodní živočichové určeni k vypuštění do volné přírody;

iv)

pokud členské státy určení přijaly vnitrostátní opatření podle článku 176 tohoto nařízení, musí vodní živočichové druhů uvedených v příloze XXIX rovněž pocházet z třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, které jsou prosté nákaz zmíněných v uvedené příloze;

b)

všechny vstupy vodních živočichů druhů uvedených na seznamu do třetí země nebo území, oblasti nebo jednotky vyvážející do Unie musí pocházet z jiné třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky, které jsou prosté nákaz uvedených v písmeni a);

c)

v třetí zemi nebo území původu nebylo provedeno očkování vodních živočichů druhů uvedených na seznamu proti nákazám kategorie A, kategorie B nebo v příslušných případech kategorie C.

2.   Zásilkám živočichů pocházejících z akvakultury a produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jiných, než jsou živí živočichové pocházející z akvakultury, se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud živočichové pocházející z akvakultury a produkty živočišného původu v zásilce pocházejí ze zařízení, které je:

a)

registrováno v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené v části IV hlavě II kapitole 1 oddílu 1 nařízení (EU) 2016/429,

nebo

b)

schváleno v souladu s požadavky, které jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené v části IV hlavě II kapitole 1 oddílu 2 nařízení (EU) 2016/429 a v hlavě I části II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 (23).

Článek 171

Druhy vektorů

1.   Vodní živočichové druhů uvedených ve sloupci 4 tabulky v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 se považují za vektory uvedených nákaz pouze za podmínek stanovených v příloze XXX.

2.   Produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů druhů uvedených ve sloupci 4 tabulky v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882 se při vstupu do Unie nepovažují za vektory nákaz uvedených ve zmíněné příloze.

Článek 172

Odchylky pro některé kategorie vodních živočichů druhů uvedených na seznamu

Odchylně od článku 170 se požadavky stanovené v uvedeném článku nevztahují na následující kategorie vodních živočichů:

a)

vodní živočichy, kteří jsou určeni pro zařízení pro potraviny z vodních organismů schválené pro tlumení nákaz, kde mají být zpracováni pro lidskou spotřebu;

b)

vodní živočichy určené pro výzkumné účely, kteří jsou určeni pro uzavřená zařízení, jež byla schválena k tomuto účelu příslušným orgánem členského státu určení;

c)

volně žijící vodní živočichy vyjma vodních živočichů uvedených v písmeni b) tohoto článku, pokud byli v karanténě v karanténním zařízení, které bylo schváleno pro tento účel příslušným orgánem v:

i)

třetí zemi původu; nebo

ii)

Unii;

d)

měkkýše nebo korýše, kteří jsou zabaleni a označeni coby produkty pro lidskou spotřebu v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a kteří by již nebyli schopni přežít jako živá zvířata, pokud by byli vráceni do vodního prostředí;

e)

měkkýše nebo korýše, kteří jsou zabaleni a označeni coby produkty pro lidskou spotřebu v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 a kteří jsou určeni k dalšímu zpracování bez dočasného skladování v místě zpracování;

f)

živé mlže nebo korýše, kteří jsou určeni k lidské spotřebě bez dalšího zpracování, pokud jsou zabaleni pro maloobchodní prodej v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 173

Odchylky pro některé produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů

Odchylně od čl. 170 odst. 1 se požadavky stanovené v uvedeném článku nevztahují na následující produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů:

a)

produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, které jsou určeny pro zařízení pro potraviny z vodních organismů schválené pro tlumení nákaz, kde mají být zpracovány pro lidskou spotřebu;

b)

ryby určené k lidské spotřebě, které byly usmrceny a vykuchány před odesláním do Unie.

Článek 174

Manipulace s vodními živočichy a produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů po vstupu do Unie

1.   Zásilky vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů po vstupu do Unie:

a)

musí být přepraveny přímo do místa určení v Unii;

b)

musí být s nimi správně manipulováno, aby bylo zajištěno, že nebudou kontaminovány přírodní vody.

2.   Provozovatel nesmí vodní živočichy a produkty živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, kteří vstoupili do Unie, vypustit ani je jinak ponořit do přírodních vod na území Unie, pokud to není povoleno příslušným orgánem členského státu, v němž toto vypuštění nebo ponoření probíhá.

3.   Příslušný orgán členského státu může udělit povolení podle odstavce 2 tohoto článku pouze tehdy, pokud vypuštění nebo ponoření do přírodních vod neohrozí nákazový status vodních živočichů v místě vypuštění, přičemž ve všech případech musí být vypuštění do volné přírody v souladu s čl. 170 písm. a) bodem iii).

4.   Provozovatel nakládá s přepravní vodou ze zásilek vodních živočichů správně, aby nedošlo ke kontaminaci přírodních vod v Unii.

HLAVA 2

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY ZA ÚČELEM OMEZENÍ DOPADU NĚKTERÝCH NÁKAZ NEUVEDENÝCH NA SEZNAMU

Článek 175

Další veterinární požadavky za účelem omezení dopadu nákaz neuvedených na seznamu, pro něž mají členské státy zavedena vnitrostátní opatření

1.   Příslušný orgán členských států, které přijaly vnitrostátní opatření proti nákazám jiným, než jsou nákazy uvedené na seznamu, jak je uvedeno v článku 226 nařízení (EU) 2016/429, přijme opatření, aby zabránil zavlečení těchto nákaz neuvedených na seznamu prostřednictvím uplatňování dalších veterinárních požadavků na vstup vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů do uvedených členských států, oblastí nebo jednotek Unie.

2.   Příslušný orgán podle odstavce 1 povolí zásilkám vodních živočichů druhů, které jsou vnímavé k nákazám uvedeným v odstavci 1, vstup do svého členského státu pouze tehdy, pokud proti těmto nákazám nebylo v třetí zemi nebo území původu provedeno očkování.

3.   Příslušný orgán podle odstavce 1 zajistí, aby vodní živočichové druhů uvedených v odstavci 2, kteří jsou dovezeni to třetí země nebo území původu či jejich oblasti nebo jednotky, pocházeli z jiné třetí země, oblasti nebo jednotky, které jsou rovněž prosté dané nákazy.

4.   Odchylky stanovené v článcích 172 a 173 se vztahují na ty vodní živočichy a produkty živočišného původu z vodních živočichů, kteří jsou uvedeni v odstavci 2 a kteří jsou určeni pro členské státy, jež mají zavedena vnitrostátní opatření proti nákazám uvedeným v odstavci 1 tohoto článku.

5.   Manipulace s vodními živočichy uvedenými v odstavci 2 tohoto článku a produkty z těchto živočichů po vstupu do Unie musí splňovat podmínky stanovené v článku 174.

ČÁST VI

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VSTUP NĚKTERÝCH KOMODIT PODLE ČLÁNKŮ 3 A 5, U NICHŽ UNIE NENÍ KONEČNÝM MÍSTEM URČENÍ, A PRO VSTUP NĚKTERÝCH KOMODIT POCHÁZEJÍCÍCH Z UNIE A VRACEJÍCÍCH SE DO UNIE

Článek 176

Požadavky na tranzit přes Unii

1.   Zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, které nepocházejí z Unie, ale jsou přes Unii převáženy a určeny do místa určení mimo Unii, se povolí tranzit přes Unii pouze tehdy, pokud:

a)

splňují všechny příslušné požadavky na vstup konkrétního druhu a kategorie Daných zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu do Unie stanovené v částech I až V nebo

b)

se na ně vztahují zvláštní podmínky, které Unie výslovně zařadila na seznam k dané třetí zemi nebo území či oblasti původu uvedeným na seznamu a k danému druhu a kategorii zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu za účelem zmírnění potenciálních veterinárních rizik spojených s tímto přemístěním.

2.   Zásilkám zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu spadajícím do oblasti působnosti tohoto nařízení, které pocházejí z Unie a vracejí se do ní po tranzitu přes třetí zemi nebo území či jejich oblast, se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud splňují všechny příslušné požadavky na konkrétní kategorii daných zvířat, zárodečných produktů nebo produktů živočišného původu pro vstup do Unie stanovené v částech I až V, ovšem pouze v případě, že se na ně nevztahují:

a)

další požadavky stanovené v článcích 177 až 182

nebo

b)

zvláštní podmínky, které Unie výslovně zařadila na seznam k dané třetí zemi nebo území či oblasti tranzitu uvedené na seznamu a k danému druhu a kategorii zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu za účelem zmírnění potenciálních veterinárních rizik spojených s tímto přemístěním.

3.   Zvláštní podmínky podle odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) se stanoví a přiřadí k třetí zemi nebo území či jejich oblasti na základě posouzení rizik a po zohlednění:

a)

kritérií stanovených v článku 230 nařízení (EU) 2016/429;

b)

konkrétního druhu a kategorie zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu určených k tranzitu a s nimi souvisejících veterinárních rizik;

c)

zeměpisných omezení;

d)

obvyklých obchodních cest;

e)

ostatních důležitých faktorů.

Článek 177

Další požadavky na vstup evidovaných koní pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po dočasném vývozu do třetí země nebo území či jejich oblasti za účelem účasti na soutěžích, závodech nebo jezdeckých kulturních akcích

1.   Zásilkám evidovaných koní dočasně vyvezených z členského státu do třetí země nebo území či jejich oblasti uvedených na seznamu pro vstup koňovitých do Unie se povolí vstup do Unie pouze tehdy, pokud koně splňují tyto další požadavky:

a)

byli mimo území Unie po dobu nepřekračující 90 dnů, kterou pro různé účely stanoví Komise;

b)

v třetí zemi nebo území či jejich oblasti byli chováni v izolaci s výjimkou doby během závodu, soutěží nebo kulturních akcí a s nimi souvisejících činností (včetně tréninku, zahřívacího kola a přehlídky);

c)

byli chováni pouze v třetích zemích nebo územích či jejich oblastech, které patří do stejné sanitární skupiny, do níž je zařazena třetí země nebo území odeslání zásilky do Unie, v souladu se zvláštními požadavky stanovenými v části B přílohy XI a do třetí země nebo území či přímo do oblasti odeslání byli přemístěni za podmínek alespoň tak přísných, jako kdyby byli přemístěni přímo do Unie.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. c) se vstup evidovaných koní do Unie po dočasném vývozu do třetích zemí nebo území či jejich oblastí, které patří do více než jedné sanitární skupiny, povolí u evidovaných koní, kteří se zúčastnili výhradně stanovených vrcholových soutěží nebo závodů.

Článek 178

Zvláštní požadavky na vstup kopytníků, drůbeže a vodních živočichů pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země

1.   Zásilkám kopytníků, drůbeže a vodních živočichů pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu příslušným orgánem třetí země nebo území se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

třetí země nebo území, které odmítly vstup, je třetí zemí nebo územím či jejich oblastí uvedenými na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie vracejících se zvířat do Unie;

b)

zvířata podle písmene a) nebyla převážena přes jinou třetí zemi nebo území či jejich oblast, než je uvedeno v písmeni a);

c)

ke zvířatům jsou přiloženy tyto doklady:

i)

originál veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu nebo jeho elektronické ekvivalenty předložené prostřednictvím systému IMSOC, případně ověřená kopie úředního veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

ii)

jeden z těchto dokladů:

úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiného veřejného orgánu třetí země nebo území, v němž je uveden důvod odmítnutí, a případně potvrzující, že byly splněny požadavky podle písmene d),

nebo

u zapečetěných zásilek s neporušenou původní pečetí prohlášení provozovatele odpovědného za zásilku potvrzující, že přeprava proběhla v souladu s písm. d) bodem ii), případně s písm. d) bodem iii);

iii)

prohlášení příslušného orgánu členského státu původu, že souhlasí s přijetím zásilky, v němž je uvedeno místo určení pro návrat zásilky;

d)

pokud byla zvířata vyložena v třetí zemi nebo území či jejich oblasti, příslušný orgán třetí země nebo území potvrdí, že:

i)

povolil vykládku zvířat přímo do zařízení vhodného pro jejich izolaci a dočasnou manipulaci s nimi v prostorách stanoviště hraniční kontroly třetí země nebo území a že na jejich vykládku dohlížel;

ii)

byla zavedena účinná opatření, aby nedocházelo k přímému ani nepřímému styku mezi zvířaty v zásilce a jakýmikoli jinými zvířaty;

iii)

v případě potřeby byla zajištěna účinná ochrana před vektory příslušných nákaz zvířat.

2.   Přeprava a příjezd na místo určení zásilky se sleduje v souladu s článkem 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

Článek 179

Zvláštní požadavky na vstup zvířat jiných, než jsou kopytníci, drůbež a vodní živočichové, pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země nebo území

1.   Zásilkám zvířat jiných, než jsou kopytníci, drůbež a vodní živočichové, pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu příslušným orgánem třetí země nebo území se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou k těmto zvířatům v zásilce přiloženy následující dokumenty:

a)

originál veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu nebo jeho elektronické ekvivalenty předložené prostřednictvím systému IMSOC, případně ověřená kopie úředního veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

b)

jeden z těchto dokladů:

i)

úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiného veřejného orgánu třetí země nebo území, v němž je uveden důvod odmítnutí,

nebo

ii)

u zapečetěných zásilek nebo neotevřených kontejnerů prohlášení provozovatele odpovědného za zásilku, v němž je uveden důvod odmítnutí;

c)

prohlášení příslušného orgánu členského státu původu, že souhlasí s přijetím zásilky, v němž je uvedeno místo určení pro návrat zásilky;

2.   Přeprava a příjezd na místo určení zásilky se sleduje v souladu s článkem 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

Článek 180

Zvláštní požadavky na vstup zárodečných produktů a balených produktů živočišného původu pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země nebo území

1.   Zásilkám zárodečných produktů a balených produktů živočišného původu, které pocházejí z Unie a vracejí se do Unie po odmítnutí vstupu příslušným orgánem třetí země nebo území se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

jestliže zárodečné produkty zůstanou v původním kontejneru a balení produktů živočišného původu je nedotčené;

b)

k zárodečným produktům a produktům živočišného původu jsou přiloženy:

i)

originál veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu místa původu nebo jeho elektronický ekvivalent předložený prostřednictvím systému IMSOC, případně ověřená kopie úředního veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

ii)

jeden z těchto dokumentů uvádějící důvod odmítnutí a případně místo a datum vyložení, uskladnění a opětovného naložení v třetí zemi nebo na jejím území a potvrzující, že byly splněny požadavky podle písmene c):

prohlášení příslušného orgánu nebo jiného veřejného orgánu třetí země nebo území nebo

u kontejnerů s neporušenou původní pečetí prohlášení provozovatele odpovědného za zásilku;

iii)

prohlášení příslušného orgánu členského státu, že souhlasí s přijetím zásilky, v němž je uvedeno místo určení pro návrat zásilky;

c)

pokud byly zárodečné produkty nebo produkty živočišného původu podle písmen a) a b) vyloženy v třetí zemi nebo na jejím území, příslušný orgán třetí země nebo území potvrdí, že:

i)

se zárodečnými produkty nebo produkty živočišného původu nebylo s výjimkou vyložení, uskladnění a opětovného naložení jinak manipulováno;

ii)

byla zavedena účinná opatření, aby v průběhu vyložení, uskladnění a opětovného naložení nedošlo ke kontaminaci kontejneru, v němž jsou umístěny zárodečné produkty, nebo balení produktů živočišného původu patogeny nákaz uvedených na seznamu.

2.   Přeprava a příjezd na místo určení zásilky se sleduje v souladu s článkem 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

Článek 181

Zvláštní požadavky na vstup nebalených produktů živočišného původu nebo volně ložených produktů živočišného původu pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země nebo území uvedených na seznamu

1.   Zásilkám nebalených produktů živočišného původu nebo volně ložených produktů živočišného původu pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu příslušným orgánem třetí země uvedené na seznamu nebo jejího území se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

třetí země nebo území, které vstup odmítly, jsou uvedeny na seznamu pro vstup do Unie u konkrétního druhu a kategorie produktů živočišného původu, které jsou vraceny do Unie;

b)

k produktům živočišného původu jsou přiloženy:

i)

originál veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu nebo jeho elektronické ekvivalenty předložené prostřednictvím systému IMSOC, případně ověřená kopie úředního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

ii)

jeden z těchto dokladů:

úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiného veřejného orgánu třetí země či území, v němž je uveden důvod odmítnutí a které potvrzuje, že pečeť na vozidle nebo kontejneru se zásilkou byla otevřena pouze pro úřední účely, že s produkty bylo manipulováno pouze v nejmenší možné míře nutné pro tyto účely a zejména že nedošlo k jejich vyložení a že vozidlo nebo kontejner byly poté neprodleně znovu zapečetěny, nebo

u zapečetěných zásilek prohlášení provozovatele odpovědného za zásilku, v němž je uveden důvod odmítnutí;

iii)

prohlášení příslušného orgánu členského státu, že souhlasí s přijetím zásilky, v němž je uvedeno místo určení pro návrat zásilky.

2.   Přeprava a příjezd na místo určení zásilky se sleduje v souladu s článkem 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

Článek 182

Zvláštní požadavky na vstup nebalených produktů živočišného původu nebo volně ložených produktů živočišného původu pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu do třetí země neuvedené na seznamu

1.   Zásilkám nebalených produktů živočišného původu nebo volně ložených produktů živočišného původu pocházejících z Unie a vracejících se do Unie po odmítnutí vstupu příslušným orgánem třetí země nebo území, které nejsou uvedeny na seznamu pro vstup konkrétního druhu a kategorie produktů živočišného původu do Unie, jež jsou vraceny, se povolí opětovný vstup do Unie pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

zásilka je zapečetěna neporušenou původní pečetí;

b)

k produktům živočišného původu jsou přiloženy:

i)

originál veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu nebo jeho elektronické ekvivalenty předložené prostřednictvím systému IMSOC, případně ověřená kopie úředního veterinárního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu původu;

ii)

jeden z těchto dokladů:

úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiného veřejného orgánu třetí země nebo území, v němž je uveden důvod odmítnutí, nebo

prohlášení provozovatele odpovědného za zásilku, v němž je uveden důvod odmítnutí;

iii)

prohlášení příslušného orgánu členského státu, že souhlasí s přijetím zásilky, v němž je uvedeno místo určení pro návrat zásilky.

2.   Přeprava a příjezd na místo určení zásilky se sleduje v souladu s článkem 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666.

ČÁST VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 183

Zrušení

Následující akty se zrušují s účinností ode dne 21. dubna 2021:

nařízení Komise (EU) č. 206/2010,

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013,

nařízení Komise (EU) č. 605/2010,

nařízení Komise (ES) č. 798/2008,

rozhodnutí Komise 2007/777/ES,

nařízení Komise (ES) č. 119/2009,

nařízení Komise (EU) č. 28/2012,

prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759.

Článek 184

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (viz strana 211 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (viz strana 64 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW); Scientific Opinion on animal health risk mitigation treatments as regards imports of animal casings. EFSA Journal 2012; 10(7):2820. [32 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2820. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(7)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1).

(12)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12).

(14)  Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1).

(15)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(17)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (viz strana 140 v tomto čísle Úředního věstníku).

(18)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(19)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii ( Úř. věst. L 255, 4.10.2019, s. 1).

(20)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1).

(22)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. 178, 28.6.2013, s. 109).

(23)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů (viz strana 345 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

SEZNAM NÁKAZ, KTERÉ MUSÍ BÝT OZNÁMENY A HLÁŠENY VE VYVÁŽEJÍCÍ TŘETÍ ZEMI NEBO ÚZEMÍ

1.   SUCHOZEMSKÁ ZVÍŘATA

Všechny nákazy uvedené na seznamu podle článku 5 nařízení (EU) 2016/429 a zmíněné v příloze II uvedeného nařízení pro druhy suchozemských zvířat uvedené na seznamu v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882.

2.   ZÁRODEČNÉ PRODUKTY

2.1.   Kopytníků

Slintavka a kulhavka

Infekce způsobená patogenem Brucella abortus, B. melitensisB. suis

Infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis)

Infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24)

Infekce virem epizootického hemoragického onemocnění

Infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida

Bovinní virová diarrhoea

Venerická kampylobakterióza skotu

Trichomoniáza

Enzootická leukóza skotu

Epididymitida beranů (Brucella ovis)

Infekce virem arteritidy koní

Nakažlivá chudokrevnost koní

Nakažlivá metritida klisen

Klasický mor prasat

Infekce virem Aujeszkyho choroby

Infekce virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat

2.2.   Drůbeže a ptáků chovaných v zajetí

Všechny nákazy uvedené na seznamu podle článku 5 nařízení (EU) 2016/429 a zmíněné v příloze II uvedeného nařízení pro druhy drůbeže a ptáků chovaných v zajetí uvedené na seznamu v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882, z nichž jsou získány zárodečné produkty, jimž je povolen vstup do Unie.

3.   PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Z KOPYTNÍKŮ, DRŮBEŽE A VOLNĚ ŽIJÍCÍ PERNATÉ ZVĚŘE

3.1.   Čerstvé maso kopytníků

Slintavka a kulhavka

Infekce virem moru skotu

Infekce virem horečky Údolí Rift

Neštovice ovcí a neštovice koz

Mor malých přežvýkavců

Klasický mor prasat

Africký mor prasat

3.2.   Čerstvé maso drůbeže a volně žijící pernaté zvěře

Vysoce patogenní influenza ptáků

Infekce virem newcastleské choroby

3.3.   Masné výrobky z kopytníků

Slintavka a kulhavka

Infekce virem moru skotu

Klasický mor prasat

Africký mor prasat

3.4.   Masné výrobky z drůbeže a volně žijící pernaté zvěře

Vysoce patogenní influenza ptáků

Infekce virem newcastleské choroby

3.5.   Mléko, mlezivo, mléčné výrobky a výrobky z mleziva

Slintavka a kulhavka

Infekce virem moru skotu

4.   VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ A PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Z VODNÍCH ŽIVOČICHŮ

Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

Virová hemoragická septikémie

Infekční nekróza krvetvorné tkáně

Infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISAV) s delecí ve vysoce polymorfní oblasti

Herpesviróza koi

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

Bonamióza (Bonamia ostreae)

Bonamióza (Bonamia exitiosa)

Marteilióza (Marteilia refringens)

Infekce virem syndromu Taura

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

Infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease)


PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMECH DOZORU

(podle článku 10)

V předloženém programu dozoru musí být uvedeny alespoň tyto údaje:

a)

popis epizootologického stavu nákazy před datem, kdy bylo provádění programu dozoru zahájeno, a údaje o epizootologickém vývoji nákazy;

b)

cílová populace zvířat, epizootologické jednotky a zóny programu dozoru;

c)

popis:

i)

organizace příslušného orgánu;

ii)

dohledu nad prováděním programu dozoru;

iii)

úředních kontrol, které mají být provedeny v průběhu provádění programu;

iv)

role všech relevantních provozovatelů, veterinárních pracovníků, veterinárních lékařů, veterinárních laboratoří a dalších dotčených fyzických nebo právnických osob;

d)

popis a vymezení zeměpisných a správních oblastí, ve kterých se má program dozoru provádět;

e)

ukazatele pro měření pokroku programu;

f)

používané diagnostické metody, počet testovaných vzorků a četnost testování a postupy odběru vzorků;

g)

rizikové faktory, které je třeba vzít v úvahu při navrhování cíleného dozoru založeného na míře rizika.


PŘÍLOHA III

Tabulka 1

Požadavky týkající se dob pobytu u kopytníků, včel a čmeláků před jejich vstupem do Unie

Druh a kategorie živočichů

Minimální doba pobytu v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti podle čl. 11 písm. b) bodu i)

Minimální doba pobytu v zařízení původu podle čl. 11 písm. b) bodu ii)

Minimální doba bez kontaktu se živočichy s nižším nákazovým statusem podle čl. 11 písm. b) bodu iii)

Skot, ovce, kozy a prasata

6 měsíců nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 6 měsíců

40 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 40 dnů

30 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů

Skot, ovce, kozy a prasata určené na porážku

3 měsíce nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 3 měsíců

40 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 40 dnů

30 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů

Koňovití jiní než evidovaní koňovití

3 měsíce nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 3 měsíců

30 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů, s výjimkou oblastí ohrožených morem koní, kde tato doba činí 40 dnů

15 dnů

Evidovaní koňovití

40 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 40 dnů

30 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 30 dnů s výjimkou oblastí ohrožených morem koní, kde tato doba činí 40 dnů

15 dnů

Evidovaní koně, kteří jsou dováženi zpět po dočasném vývozu pro účely soutěží, dostihů nebo kulturních jezdeckých akcí

do 30 dnů nebo do 90 dnů v případě zvláštních soutěží, dostihů nebo kulturních jezdeckých akcí

Není stanoveno

Během celé doby dočasného vývozu

Kopytníci jiní než skot, ovce, kozy, prasata a koňovití

6 měsíců nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 6 měsíců

40 dnů nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 40 dnů

6 měsíců nebo od narození, pokud jsou zvířata mladší 6 měsíců

Včely a čmeláci

Od vylíhnutí

Od vylíhnutí

Od vylíhnutí


Tabulka 2

Požadavky týkající se dob pobytu u drůbeže a ptáků chovaných v zajetí před jejich vstupem do Unie

Kategorie ptáků

Doba pobytu platí pro

Minimální doba pobytu v třetí zemi nebo území původu či jejich oblasti podle čl. 11 písm. b) bodu i)

Minimální doba pobytu v zařízení původu podle čl. 11 písm. b) bodu ii)

Minimální doba bez kontaktu se živočichy s nižším nákazovým statusem podle čl. 11 písm. b) bodu iii)

Plemenná drůbež

ZZ

3 měsíce nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 3 měsíců

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů

Užitková drůbež pro produkci masa a konzumních vajec

ZZ

3 měsíce nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 3 měsíců

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů

Užitková drůbež pro zazvěření pernaté zvěře

ZZ

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů

30 dnů nebo od vylíhnutí

30 dnů nebo od vylíhnutí

Drůbež určená na porážku

ZZ

6 týdnů nebo od vylíhnutí, pokud jsou zvířata mladší 6 týdnů