(EU) 2020/687Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64-139 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. června 2020 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/687

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 47 odst. 1, čl. 53 odst. 2, čl. 54 odst. 3, čl. 55 odst. 2, čl. 58 odst. 2, čl. 63 první pododstavec, čl. 64 odst. 4, čl. 67 první pododstavec, čl. 68 odst. 3, čl. 70 odst. 3, čl. 72 odst. 2, čl. 73 odst. 3, čl. 74 odst. 4, čl. 76 odst. 5, čl. 77 odst. 2 a čl. 272 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel pro povědomí o nákazách, připravenost a tlumení. Nařízení (EU) 2016/429 stanoví zejména pravidla pro prevenci a tlumení konkrétních nákaz zmíněných v článku 5 uvedeného nařízení. Nařízení (EU) 2016/429 rovněž stanoví, že se uvedená pravidla pro jednotlivé nákazy vztahují na živočišné druhy a jejich skupiny, které představují značné riziko šíření konkrétních nákaz a které jsou jako takové uvedeny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882 (2).

(2)

Je nezbytné stanovit pravidla doplňující pravidla pro opatření k tlumení nákaz uvedená v hlavě II části III nařízení (EU) 2016/429 pro určité nákazy uvedené na seznamu. Uvedená doplňující pravidla a pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429 jsou úzce propojena a měla by být uplatňována společně. V zájmu jednoduchosti, transparentnosti a snadného uplatňování by doplňující pravidla měla být stanovena v jediném právním aktu místo řady samostatných aktů s mnoha křížovými odkazy a rizikem opakování.

(3)

Článek 53, čl. 54 odst. 3, čl. 55 odst. 2, čl. 58 odst. 2 a články 63, 64, 67, 68 a 70 kapitoly 1 hlavy II nařízení (EU) 2016/429 se týkají různých technických hledisek opatření, která mají být přijata, pokud existuje podezření na nákazy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení a jejich potvrzení. Obdobně se čl. 72 odst. 2, čl. 73 odst. 3, čl. 74 odst. 4, čl. 76 odst. 5 a článek 77 kapitoly 2 hlavy II nařízení (EU) 2016/429 týkají technických hledisek opatření, která mají být přijata, pokud existuje podezření na nákazy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení a jejich potvrzení.

(4)

Pravidla, která mají být stanovena podle článků hlavy II, jsou navzájem provázána, neboť se vztahují na opatření k tlumení různých kategorií nákaz uvedených na seznamu v nařízení (EU) 2016/429. Pro účinné uplatňování uvedených pravidel a v zájmu jasnosti by proto tato pravidla měla být stanovena v jediném aktu v přenesené pravomoci, který poskytuje komplexní soubor technických opatření k tlumení nákaz uvedených na seznamu a přispívá k celkovému zjednodušení právního rámce pro tlumení nákaz zvířat.

(5)

Předchozí ustanovení o tlumení nákaz byla stanovena v řadě směrnic, z nichž každá obsahovala pravidla pro jednu nebo několik nákaz zvířat Některá z uvedených pravidel byla nahrazena nařízením (EU) 2016/429, zatímco jiná musí být nahrazena tímto nařízením v přenesené pravomoci, aby se pravidla zjednodušila a aby se odstranily případné nesrovnalosti. To poskytne jasná, harmonizovaná a podrobná pravidla pro tlumení nákaz zvířat v celé Unii. Příslušným orgánům a provozovatelům to rovněž umožní uplatňovat příslušná ustanovení, zvýší transparentnost pravidel a zajistí tak lepší reakci na rizika nákaz zvířat.

(6)

Aby bylo možné eradikovat ohnisko nákazy kategorie A co nejdříve a zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, je nezbytné stanovit opatření k tlumení nákaz na úrovni Unie.

(7)

Oblast působnosti tohoto nařízení by proto měla zahrnovat opatření k tlumení nákaz kategorie A u suchozemských a vodních živočichů a rovněž určitá opatření k tlumení nákaz kategorie B a C. V případě nákaz kategorie B a C by uvedená opatření k tlumení nákaz měla být uplatňována ve spojení s pravidly pro dozor a eradikaci stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (3).

(8)

Opatření k tlumení nákaz stanovená v tomto nařízení v přenesené pravomoci by se měla použít na zvířata a na produkty získané ze zvířat, včetně produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů. Tyto vedlejší produkty živočišného původu podléhají hygienickým a veterinárním pravidlům stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (4). V případě vypuknutí nákazy kategorie A se použijí pravidla pro bezpečný sběr, neškodné odstranění a zpracování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů stanovená v uvedeném nařízení. Uvedené nařízení však nezahrnuje opatření k tlumení nákaz a omezení, která mají být v takových případech použita. Uvedená pravidla by proto měla být stanovena v tomto nařízení v přenesené pravomoci.

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (5) stanoví pravidla pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí. Při přepravě nakažených vedlejších produktů živočišného původu nebo jiného nakaženého materiálu, které mohou být považovány za nebezpečné věci, by příslušné orgány měly dodržovat pravidla stanovená v uvedené směrnici.

(10)

Na opatření, která se mají použít v případě nákazy kategorie A, je vhodné uplatňovat jednotný přístup. Pro stanovení vhodného okamžiku, kdy má příslušný orgán uplatňovat opatření k tlumení nákaz a provádět šetření, pokud existuje podezření na uvedené nákazy nebo jejich potvrzení, by se však měla brát v úvahu epizootologie nákaz. Proto by měla být stanovena „monitorovací období“ jakožto referenční časové rámce pro každou nákazu kategorie A, která postihuje suchozemská zvířata, založené na inkubačních dobách a dalších relevantních prvcích, které mohou ovlivnit šíření nákazy.

(11)

Článek 54 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby příslušný orgán provedl šetření výskytu nákazy kategorie A v různých fázích: i) když existuje podezření na výskyt nákazy, ii) když je nákaza potvrzena a iii) když je nezbytné vyloučit její šíření do epizootologicky souvisejících zařízení a míst, jakož i do sousedních zařízení a oblastí. Uvedená šetření zahrnují klinické vyšetření a odběr vzorků pro laboratorní testy. Je vhodné stanovit obecná pravidla pro odběr vzorků, aby se zajistila platnost postupů odběru vzorků, diagnostických metod a opatření biologické bezpečnosti.

(12)

Článek 43 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby příslušný orgán vypracoval a aktualizoval pohotovostní plány a v případě potřeby poskytl podrobné pokyny k provádění opatření, jež se přijmou v případě nákazy kategorie A, jak je stanoveno v části III uvedeného nařízení. Opatření stanovená v tomto nařízení v přenesené pravomoci doplňují opatření stanovená v části III nařízení (EU) 2016/429, a je proto nezbytné, aby byla provedena v souladu s pohotovostními plány stanovenými v nařízení (EU) 2016/429.

(13)

Články 53 a 55 nařízení (EU) 2016/429 stanoví povinnosti provozovatelů a příslušných orgánů v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A Cílem je zabránit šíření nákazy z postižených zvířat a zařízení spadajících pod jejich odpovědnost na nepostižená zvířata nebo na člověka ještě předtím, než je nákaza potvrzena. V této rané fázi by v postiženém zařízení měla být uplatněna opatření k tlumení nákaz a opatření biologické bezpečnosti stanovená v nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o přemísťování zvířat a produktů z a do uvedeného zařízení a jeho okolí. Je rovněž nezbytné stanovit tato opatření podrobně, aby byla zajištěna jejich účinnost a přiměřenost.

(14)

Článek 54 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby pokud existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A, příslušný orgán provedl úřední šetření s cílem buď potvrdit, nebo vyloučit výskyt nákazy. S cílem zavést standardní operační postup pro taková úřední šetření ve všech členských státech je nezbytné podrobně stanovit okolnosti, které odůvodňují provedení šetření, minimální úkoly šetření, které provedou úřední veterinární lékaři, a způsob, jakým by tyto úkoly měly být prováděny.

(15)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby existuje-li podezření na výskyt nákazy kategorie A nebo její potvrzení, byla opatření k tlumení nákaz uplatněna nejen v zařízeních, která chovají zvířata, ale také v potravinářských a krmivářských podnicích, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo na jiných místech, která mohou představovat riziko šíření nákaz. Je nezbytné upřesnit, jaká opatření k tlumení nákaz se v uvedených případech použijí, zejména v případě stanovišť hraniční kontroly a dopravních prostředků.

(16)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby se potvrzení nákazy kategorie A stalo pro příslušný orgán výchozím bodem pro provádění přísnějších opatření k tlumení nákazy, než která jsou uplatňována ve fázi podezření, a pro provedení dalších šetření. Proto je třeba upřesnit, kdy by měla být nákaza kategorie A považována za potvrzenou. Toto potvrzení by mělo být provedeno v souladu s akty Unie o dozoru nad nákazami, eradikačních programech a statusu území prostého nákazy přijatými podle nařízení (EU) 2016/429.

(17)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví základní pravidla pro opatření k tlumení nákaz, která se mají použít v postižených zařízeních v případě ohniska nákazy kategorie A. Zároveň poskytuje příslušným orgánům určitou flexibilitu při rozhodování o tom, která z uvedených opatření by se měla použít. Aby příslušné orgány mohly přijmout nejpřiměřenější a nejúčinnější opatření k tlumení nákaz a aby se zajistilo harmonizované provádění opatření přijatých členskými státy, je vhodné stanovit podrobná kritéria pro rozhodování vycházející z epizootologických okolností, druhu a umístění zařízení, druhů a kategorií zvířat a hospodářských nebo sociálních podmínek v oblasti postižené nákazou.

(18)

Příslušný orgán by měl mít možnost s přihlédnutím k epizootologickým faktorům a po provedení přesného posouzení rizika udělit v odůvodněných případech a v případě nutnosti za použití doplňkových záruk odchylky od některých opatření k tlumení nákaz, zejména od požadavku na utracení zvířat v postiženém zařízení. Takové odchylky by mohly být uděleny pro uzavřená zařízení, pro zvířata chovaná pro vědecké účely nebo pro účely související s ochranou chráněných nebo ohrožených druhů a pro úředně registrovaná vzácná plemena nebo pro zvířata s odůvodněnou vysokou genetickou, kulturní nebo vzdělávací hodnotou. Uplatňování obecných opatření by v takových případech mohlo mít nežádoucí a neúměrné důsledky.

(19)

Za účelem přizpůsobení opatření k tlumení nákaz každé konkrétní situaci by měl mít příslušný orgán možnost uplatňovat opatření k tlumení nákaz, která nejsou konkrétně stanovena v nařízení (EU) 2016/429 nebo v tomto nařízení v přenesené pravomoci, s ohledem na epizootologické faktory a po provedení posouzení rizik.

(20)

Jedním ze základních opatření k tlumení nákaz stanovených v nařízení (EU) 2016/429 je čištění a dezinfekce v postiženém zařízení, aby se minimalizovalo riziko šíření potvrzené nákazy kategorie A. Předběžné čištění a dezinfekce jsou nejúčinnějším opatřením ke snížení zatížení patogenním původcem v postiženém zařízení, jakmile byla odstraněna postižená zvířata. Příslušný orgán by proto měl mít povinnost kontrolovat provádění okamžitého předběžného čistění a dezinfekce a v případě potřeby dezinsekce a deratizace. Je vhodné podrobně stanovit postup čištění a dezinfekce s uvedením, kdy musí být zahájen, a kritérií pro výběr biocidních přípravků, které mají být použity.

(21)

Článek 62 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby příslušný orgán rozšířil opatření k tlumení nákaz uplatňovaná v postižených zařízeních na jiná zařízení, jejich epizootologické jednotky, potravinářské a krmivářské podniky nebo zařízení nakládající s vedlejšími produkty živočišného původu nebo jakákoli jiná relevantní místa, včetně dopravních prostředků, pokud epizootologické důkazy poskytují důvod k podezření, že se do nich, z nich nebo jejich prostřednictvím šíří nákaza kategorie A. Je nezbytné upřesnit šetření vysledovatelnosti, které musí příslušný orgán provést v rámci epizootologického šetření stanoveného v nařízení (EU) 2016/429 pro řádné určení uvedených epizootologických souvislostí.

(22)

Je rovněž vhodné podrobně stanovit opatření k tlumení nákaz, která se mají použít v určených souvisejících zařízeních a místech. Aby uvedená opatření byla účinná, měla by být flexibilní a přiměřená, aniž by provozovatelům nebo příslušným orgánům ukládala zbytečnou zátěž. Příslušným orgánům by proto mělo být za výjimečných okolností umožněno odchýlit se po provedení posouzení rizik od obecných ustanovení.

(23)

Článek 64 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby příslušné orgány, když se potvrdí ohnisko nákazy kategorie A, vytvořily uzavřené pásmo kolem postiženého zařízení s cílem zabránit veškerému dalšímu šíření nákazy. Uzavřené pásmo může zahrnovat ochranné pásmo a pásmo dozoru. Je vhodné stanovit doplňková pravidla pro zřízení a případné změny uzavřeného pásma, včetně podrobností o ochranném pásmu, o pásmu dozoru a o možnosti zřídit další uzavřená pásma v závislosti na epizootologii nákazy. Je rovněž vhodné stanovit zvláštní odchylky pro ty případy, kdy by zřízení uzavřených pásem nepřispělo k tlumení šíření nákazy nebo by provozovatelům a příslušným orgánům ukládalo neodůvodněnou zátěž.

(24)

Článek 65 nařízení (EU) 2016/429 obsahuje seznam opatření, která může příslušný orgán přijmout v uzavřeném pásmu s cílem zabránit šíření nákazy. Aby příslušné orgány mohly přijmout nejpřiměřenější a nejúčinnější opatření k tlumení nákaz a aby se zajistilo harmonizované provádění opatření ve všech členských státech, je vhodné stanovit podrobná kritéria pro rozhodování vycházející z epizootologických okolností, druhu a umístění zařízení, druhů a kategorií zvířat a hospodářských nebo sociálních podmínek v oblasti postižené nákazou.

(25)

Je nezbytné upřesnit zákazy přemísťování zvířat a produktů v rámci ochranného pásma a pásma dozoru, z těchto pásem nebo přes ně a zákazy jiných činností, které mohou představovat riziko šíření nákazy kategorie A. Uvedené zákazy by měly být přiměřené riziku šíření nákazy spojenému s každou činností a komoditou. Proto je třeba je stanovit s přihlédnutím k epizootologickému profilu nákazy. To je obzvláště důležité, pokud jde o zákazy týkající se produktů, protože existují určité produkty, které by měly být vyňaty, zejména ty, které jsou v souvislosti s rizikem šíření určitých nákaz považovány za bezpečné komodity.

(26)

Zákazy činností v uzavřeném pásmu by měly být pokud možno omezeny. Příslušný orgán by proto měl mít možnost udělovat odchylky ze zákazů, pokud jsou přijata určitá opatření ke zmírnění rizika a jsou splněny určité procedurální podmínky. Tyto odchylky mohou být uděleny zejména v případech, kdy příslušný orgán může kontrolovat posílení opatření biologické bezpečnosti a pokud jsou splněny obecné a zvláštní podmínky týkající se příslušných zvířat, produktů získaných z těchto zvířat nebo jiných látek a materiálů, které mohou být kontaminovány.

(27)

Přemísťování kopytníků by mělo být omezeno na přepravu na jatka. Přemísťování drůbeže by mělo být omezeno na přepravu na jatka a na mladší zvířata, jako jsou jednodenní kuřata a kuřice před snáškou. Přemísťování produktů živočišného původu by mělo být povoleno, pokud byly tyto produkty vyprodukovány před obdobím s vysokým rizikem určeným pro danou nákazu. Přemísťování produktů živočišného původu a vedlejších produktů vyprodukovaných během období s vysokým rizikem nebo po něm by mělo být povoleno, pokud byly tyto produkty podrobeny zvláštním ošetřením, která inaktivují patogenního původce. Uvedená ošetření by měla být v souladu se stávajícími právními předpisy Unie, mezinárodními normami a novými vědeckými důkazy.

(28)

Příslušný orgán by měl mít možnost provádět kontroly zařízení a vyšetřit zvířata. Aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy, měly by být předtím, než lze opatření vztahující se na ochranné pásmo zrušit, stanoveny a splněny určité požadavky. Po zrušení uvedených opatření by se v oblasti, která byla dříve zahrnuta do ochranného pásma, měla po další období provádět opatření vztahující se na pásmo dozoru, aby se zajistilo, že nákaza je tlumena.

(29)

Ustanovení o opatřeních k tlumení nákaz použitelná v pásmu dozoru by měla zahrnovat obecná a zvláštní pravidla pro zvířata, produkty získané z těchto zvířat nebo jiné látky a materiály, které mohou být kontaminovány. Měla by rovněž zahrnovat odchylky s cílem umožnit proporcionální uplatňování opatření k tlumení nákaz. Intenzita opatření k tlumení nákaz a odchylky pro jejich proporcionální uplatňování by měly odrážet nižší riziko, které pásmo dozoru pro šíření nákazy představuje, ale měly by zajistit, že opatření k tlumení nákaz budou dostatečná k tomu, aby se zabránilo jakémukoli riziku dalšího šíření nákazy.

(30)

Příslušný orgán by měl: i) povolit obnovení populace zvířat postižených zařízení, ii) zajistit, aby bylo provedeno konečné čištění a dezinfekce zařízení, a v příslušných případech iii) provést kontrolu vektorů s cílem zajistit, aby se nákazy neobjevily znovu. Příslušný orgán by měl mít potřebnou flexibilitu k rozhodování o nejvhodnějších opatřeních pro obnovení populace s přihlédnutím k epizootologickým okolnostem a konkrétním podmínkám ke zmírnění rizika.

(31)

Volně žijící zvířata druhů uvedených na seznamu by rovněž mohla být dotčena nákazami kategorie A. Opatření k tlumení nákaz pro tato volně žijící zvířata jsou zásadní pro zabránění šíření nákaz a pro zajištění jejich eradikace. Pokud jde o nákazy vyskytující se u chovaných zvířat, měl by příslušný orgán v rámci pohotovostních plánů stanovených v nařízení (EU) 2016/429 zvážit opatření k tlumení nákaz u volně žijících zvířat. Opatření k tlumení nákaz by se měla vztahovat na podezřelé a potvrzené případy nákaz postihujících volně žijící zvířata v pásmu infekce. Opatření omezující přemísťování chovaných zvířat, která jsou zařazena na seznam druhů, z pásma infekce, by se měla uplatňovat flexibilně, na základě epizootologické situace. Cílem je zajistit spolehlivá opatření k tlumení nákaz a přitom se vyhnout zbytečné zátěži pro provozovatele a příslušné orgány.

(32)

Sběr a bezpečné odstraňování mrtvých těl volně žijících zvířat přispívají k zabránění šíření nákaz kategorie A. Je vhodné doplnit nařízení (EU) 2016/429 o pravidla zajišťující bezpečný sběr a odstraňování vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících suchozemských a vodních živočichů postižených nákazami kategorie A nebo podléhajících omezením uloženým v reakci na uvedené nákazy v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

(33)

Článek 43 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby příslušný orgán v rámci pohotovostních plánů zřídil operativní skupinu odborníků. Účelem těchto plánů je zajistit vysokou úroveň povědomí o nákazách a připravenosti na ně a rychlou reakci v případě ohniska nákazy kategorie A. Hlavním úkolem operativní skupiny odborníků v případě ohnisek nákaz u suchozemských zvířat je podpořit příslušný orgán, který posuzuje příslušná opatření k tlumení nebo eradikaci nákazy. Operativní skupina odborníků pro nákazy volně žijících suchozemských zvířat by měla být víceoborová a měla by zahrnovat zástupce příslušných vládních útvarů, jako jsou orgány pro ochranu životního prostředí a lesní správy, jakož i dotčených zúčastněných stran, místních orgánů, policie nebo jiných organizací, které mohou příslušnému orgánu poskytnout poradenství ohledně možných opatření za účelem tlumení nebo eradikace nákazy kategorie A a jejich provádění.

(34)

Směrnice Rady 2006/88/ES (6) zahrnuje ustanovení o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů. Ustanovení tohoto nařízení v přenesené pravomoci by měla vycházet z ustanovení předchozích právních předpisů Unie, která dobře fungovala a byla revidována a pokud možno sladěna se znalostmi a zkušenostmi získanými v minulosti a aktualizována v souladu s novými důkazy a mezinárodními normami.

(35)

Článek 61 nařízení (EU) 2016/429 stanoví uplatňování opatření k tlumení nákaz v zařízeních a jiných místech po potvrzení nákaz kategorie A. Jedním z uvedených opatření je usmrcení zvířat, která mohou být kontaminována nebo mohou přispět k šíření nákazy. Možnost použít takové preventivní usmrcení by měla být v tomto nařízení v přenesené pravomoci podrobně stanovena jako opatření k tlumení nákazy zaměřené na snížení infekčního tlaku nákazy kategorie A a k usnadnění jejího tlumení.

(36)

Článek 62 nařízení (EU) 2016/429 obsahuje kritéria pro rozšíření opatření k tlumení nákaz používaných v postiženém zařízení na epizootologicky související zařízení a místa. Analýza hydrodynamických a topografických podmínek, včetně údajů z povodí, překážek ve vodních tocích nebo podmínek proudění vody, umožňuje předpovídat možné pasivní šíření nákazy kategorie A na jiná zařízení nebo místa a tato předpověď může přispět k minimalizaci dopadu nákazy kategorie A. Výsledek takové analýzy umožňuje provádění informovanějších opatření k tlumení nákaz, která by měla zabránit šíření nákazy kategorie A z vysoce rizikové oblasti do oblasti prosté nákazy nebo je minimalizovat.

(37)

Příslušný orgán by měl mít možnost odchýlit se od omezení, která se použijí po potvrzení nákazy kategorie A, s cílem povolit použití živočichů pocházejících z akvakultury k lidské spotřebě za předpokladu, že nevykazují klinické příznaky nákazy a jsou zpracováváni způsobem, který snižuje riziko šíření nákazy infikovaným materiálem. Cílem odchylky by mělo být snížení hospodářských ztrát za současné minimalizace rizika šíření nákazy.

(38)

Článek 37 nařízení (EU) 2016/429 stanoví uznání statusu území prostého nákazy u jednotek pro nákazy uvedené na seznamu. Jednotky zahrnují různá zařízení se společnými a účinnými systémy biologické bezpečnosti, které těmto zařízením umožňují mít jednoznačný nákazový status. Existuje-li tedy v zařízení akvakultury v rámci jednotky podezření na nákazu kategorie A nebo je-li nákaza potvrzena, měla by být opatření k tlumení nákazy rozšířena na další zařízení v dané jednotce, což povede k účinnějšímu tlumení nákazy.

(39)

Ponechání bez obsádky u vodních živočichů je opatřením k tlumení nákaz, které je již obsaženo v předchozích právních předpisech Unie týkajících se prevence a tlumení nákaz u živočichů pocházejících z akvakultury, a mělo by se i nadále používat. Hlavním cílem ponechání bez obsádky je prevence nebo minimalizace rizika opakované infekce zařízení nákazou kategorie A po vyčištění a dezinfekci a před zavedením nové populace vodních živočichů. Souběžné ponechání bez obsádky v oblastech s více zařízeními, v nichž se nákaza vyskytla, posiluje opatření k tlumení nákazy a přispívá k vyšší míře úspěšnosti. Měla by být stanovena odlišná období ponechání bez obsádky pro různé nákazy kategorie A s cílem zkrátit dobu ponechání bez obsádky na minimum při současném zajištění účinnosti tohoto opatření k tlumení nákaz.

(40)

Pokud bylo zařízení akvakultury postiženo nákazou kategorie A, která nepředstavuje riziko pro lidské zdraví, mělo by být po přijetí opatření ke zmírnění rizik povoleno uvádět produkty z uvedeného zařízení na trh. U ryb by uvedená opatření měla zahrnovat porážku a vykuchání. Korýši by měli být před odesláním zpracováváni na neživé produkty. Produkty by měly být použity k přímé lidské spotřebě nebo by měly být dále zpracovány v zařízení schváleném podle článku 179 nařízení (EU) 2016/429. Uvedená opatření jsou účinná, pokud jde o tlumení nákazy a zabránění jejímu dalšímu šíření, a zároveň umožňují, aby uvedené produkty byly použity k lidské spotřebě, a nikoli zbytečně vyplýtvány.

(41)

Článek 64 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že pokud u vodních živočichů propukne nákaza kategorie A, vytvoří se jako účinné opatření k tlumení nákazy uzavřená pásma. Uzavřená pásma mohou zahrnovat ochranné pásmo kolem zařízení, u nichž existuje zvýšené riziko, že budou zasaženy nákazou kategorie A. Aby se zajistilo účinné tlumení nákazy a zabránilo se jejímu dalšímu šíření, mělo by být zakázáno umisťovat do zařízení nacházejících se v ochranném pásmu živočichy pocházející z akvakultury za účelem chovu. Aby se zabránilo opakované infekci, mělo by být ochranné pásmo zachováno, dokud nejsou zamořená zařízení akvakultury zbavena živočichů, vyčištěna a vydezinfikována a dokud neuplynula doba ponechání bez obsádky.

(42)

Opatření k tlumení nákazy používaná v ochranném pásmu zřízeném pro nákazu vodních živočichů by měla být zrušena pouze tehdy, je-li splněn soubor podmínek. Uvedené podmínky by měly zahrnovat depopulaci postižených zařízení, jejich čištění, dezinfekci a ponechání bez obsádky. Kromě toho musí být výsledky pravidelných kontrol prováděných ve všech zařízeních nacházejících se v ochranném pásmu uspokojivé. Když jsou splněny všechny uvedené podmínky, mělo by se ochranné pásmo stát pásmem dozoru. Uvedené pásmo dozoru by mělo být zachováno až do uplynutí období dozoru pro příslušnou nákazu kategorie A a do doby, kdy neexistují žádné prvky pro podezření na výskyt nákazy.

(43)

Článek 43 nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby příslušný orgán zřídil jako součást pohotovostních plánů operativní skupinu odborníků s cílem zajistit vysokou úroveň povědomí o nákazách a připravenosti na ně a rychlou reakci v případě ohniska nákazy kategorie A. Hlavním úkolem operativní skupiny odborníků v případě ohnisek nákaz u vodních živočichů je podpořit příslušný orgán, který posuzuje příslušná opatření k tlumení nebo eradikaci nákazy. Operativní skupina odborníků pro nákazy volně žijících vodních živočichů by měla být víceoborová a měla by zahrnovat zástupce vládních útvarů, jako jsou orgány pro ochranu životního prostředí a orgány odpovědné za rybolov, jakož i dotčených zúčastněných stran, místních orgánů, policie nebo jiných organizací, které mohou příslušnému orgánu poskytnout poradenství ohledně možných opatření za účelem tlumení nebo eradikace nákazy kategorie A.

(44)

Článek 6 nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoví provádění obecných veterinárních omezení v případě závažné nákazy. Pokud se u živočichů pocházejících z akvakultury vyskytuje nákaza kategorie A, může příslušný orgán uložit přísnější pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu pocházející z určitých zařízení. Účelem uvedených pravidel je upravit řešení situací, kdy hygienická omezení nemusí vyřešit riziko pro zdraví zvířat. Zejména je nezbytné, aby vedlejší produkty živočišného původu z těchto zařízení byly zpracovány nebo neškodně odstraněny jako materiál kategorie 2 v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1069/2009.

(45)

Článkem 270 nařízení (EU) 2016/429 byly zrušeny směrnice Rady 92/66/EHS (7), 2001/89/ES (8), 2002/60/ES (9), 2003/85/ES (10) a 2005/94 (11), které obsahovaly pravidla pro tlumení nákaz zvířat. Článek 272 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zrušené směrnice se nadále použijí do tří let ode dne použitelnosti uvedeného nařízení nebo do dřívějšího data, které stanoví Komise v aktu v přenesené pravomoci. V zájmu zajištění harmonizovaného a zjednodušeného přístupu u všech druhů a nákaz by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2016/429 a zrušené směrnice by se měly přestat používat od stejného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení doplňuje pravidla pro povědomí o nákazách, připravenost na ně a jejich tlumení, která mají být použita na nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429.

Uvedená pravidla zahrnují:

a)

část II se vztahuje na chovaná a volně žijící suchozemská zvířata, a konkrétně:

i)

kapitola I stanoví doplňující pravidla týkající se opatření k tlumení nákaz v případě podezření a úředního potvrzení nákazy kategorie A u chovaných zvířat podle článků 53, 54, 55, 58 a 63 nařízení (EU) 2016/429;

ii)

kapitola II stanoví doplňující pravidla týkající se zřízení uzavřených pásem v případě úředního potvrzení nákazy kategorie A u chovaných zvířat podle článků 64 a 67 nařízení (EU) 2016/429;

iii)

kapitola III stanoví doplňující pravidla týkající se obnovení populace uzavřeného pásma chovanými zvířaty v případě úředního potvrzení nákazy kategorie A podle článků 63 a 68 nařízení (EU) 2016/429;

iv)

kapitola IV stanoví doplňující pravidla týkající se opatření k tlumení nákaz v případě podezření a úředního potvrzení nákazy kategorie A u volně žijících zvířat podle článku 70 nařízení (EU) 2016/429;

v)

kapitola V stanoví doplňující pravidla pro opatření k tlumení nákaz v případě podezření a úředního potvrzení nákazy kategorií B a C u suchozemských zvířat podle článků 74 a 77 nařízení (EU) 2016/429;

b)

část III se vztahuje na chované a volně žijící vodní živočichy, a konkrétně:

i)

kapitola I stanoví doplňující pravidla týkající se opatření k tlumení nákaz v případě podezření a úředního potvrzení nákazy kategorie A u vodních živočichů podle článků 53, 54, 55, 58 a 63 nařízení (EU) 2016/429;

ii)

kapitola II stanoví doplňující pravidla týkající se zřízení uzavřených pásem v případě úředního potvrzení nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury podle článků 64 a 67 nařízení (EU) 2016/429;

iii)

kapitola III stanoví doplňující pravidla týkající se opatření k tlumení nákaz v případě podezření a úředního potvrzení nákazy kategorie A u volně žijících vodních živočichů podle článku 70 nařízení (EU) 2016/429;

iv)

kapitola IV stanoví doplňující pravidla pro opatření k tlumení nákaz v případě podezření a úředního potvrzení nákazy kategorií B a C u vodních živočichů podle článků 74 a 77 nařízení (EU) 2016/429;

c)

část IV zahrnuje závěrečná ustanovení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v nařízení (EU) 2018/1882 a v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (12) s výjimkou případů, kdy se uvedené definice vztahují na pojmy definované ve druhém pododstavci tohoto článku.

Kromě toho se použijí také následující definice:

1)

„dopravním prostředkem“ se rozumí silniční nebo železniční vozidlo, plavidla a letadla;

2)

„jednodenními kuřaty“ se rozumí drůbež mladší 72 hodin;

3)

„spermatem“ se rozumí ejakulát zvířete nebo zvířat, a to buď v nezměněném stavu, nebo připravený či zředěný;

4)

„oocyty“ se rozumí haploidní fáze ootidogeneze včetně sekundárních oocytů a vajíček;

5)

„embryem“ se rozumí počáteční fáze vývoje zvířete, v níž je možné je přenést do samice-příjemkyně;

6)

„čerstvým masem“ se rozumí maso, mleté maso a masné polotovary, včetně vakuově balených nebo balených v ochranné atmosféře, které nebyly podrobeny žádnému procesu vyjma chlazení, zmrazení nebo rychlého zmrazení;

7)

„jatečně upraveným tělem kopytníka“ se rozumí celé tělo poraženého nebo usmrceného kopytníka po:

vykrvení, u poražených zvířat,

vykuchání,

odstranění končetin ve výši zápěstního a hleznového kloubu,

odříznutí ocasu, vemene, hlavy a stažení z kůže, s výjimkou prasat;

8)

„droby“ se rozumí čerstvé maso, které není jatečně upraveným tělem podle definice v bodě 7, i když zůstává přirozeně připevněné k jatečně upravenému tělu;

9)

„masnými výrobky“ se rozumí zpracované výrobky, včetně zpracovaných žaludků, močových měchýřů, střev, tavených nebo škvařených tuků, masových extraktů a krevních výrobků, získané zpracováním masa nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků, takže z řezné plochy je zřejmé, že produkt pozbyl znaků charakteristických pro čerstvé maso;

10)

„střívky“ se rozumí močové měchýře a střeva, které byly po vyčištění zpracovány oškrábáním tkáně, odtučněním a promytím a po nasolení byly vysušeny;

11)

„mlezivem“ se rozumí tekutina vylučovaná mléčnými žlázami chovaných zvířat až pět dní po porodu, která je bohatá na protilátky a minerály a předchází produkci syrového mléka;

12)

„výrobky z mleziva“ se rozumí zpracované výrobky získané zpracováním mleziva nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků;

13)

„bezpečnou komoditou“ se rozumí komodita, kterou lze přemístit bez potřeby přijmout opatření ke zmírnění rizika zaměřená na konkrétní nákazu uvedenou na seznamu bez ohledu na status členského státu nebo oblasti původu pro danou nákazu;

14)

„dodavatelským řetězcem“ se rozumí integrovaný řetězec produkce společného nákazového statusu, pokud jde o nákazy uvedené na seznamu, sestávající ze spolupracující sítě specializovaných zařízení schválených příslušným orgánem pro účely článku 45, mezi nimiž jsou přemísťována zvířata za účelem dokončení produkčního cyklu;

15)

„pásmem infekce“ se rozumí pásmo, v němž mohou být použita omezení přemísťování chovaných a volně žijících zvířat či produktů nebo jiná opatření k tlumení nákaz a opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A v případě úředního potvrzení nákazy u volně žijících zvířat.

Článek 3

Klinická vyšetření, postupy odběru vzorků a diagnostické metody

1.   Pokud jsou podle tohoto nařízení pro potvrzení nebo vyloučení výskytu nákazy kategorie A vyžadována klinická vyšetření zvířat, příslušný orgán zajistí, aby:

a)

se odběr vzorků u zvířat pro klinické vyšetření prováděl v souladu s:

i)

bodem A.1 přílohy I u suchozemských zvířat a

ii)

bodem 1 přílohy XII u vodních živočichů;

b)

klinické vyšetření sestávalo z:

i)

výchozího obecného hodnocení nákazového statusu zařízení, které zahrnuje všechna zvířata druhů uvedených na seznamu chovaná v zařízení, a

ii)

individuálního vyšetření zvířat zahrnutých do vzorku podle písmene a).

2.   Pokud jsou podle tohoto nařízení pro potvrzení nebo vyloučení výskytu nákazy kategorie A vyžadována laboratorní vyšetření, příslušný orgán zajistí, aby:

a)

se odběr vzorků u zvířat pro laboratorní vyšetření prováděl v souladu s:

i)

bodem A.2 přílohy I u suchozemských zvířat a

ii)

bodem 1 písm. b), c), d) a e) přílohy XII u vodních živočichů;

b)

diagnostické metody pro laboratorní vyšetření splňovaly požadavky v souladu s:

i)

bodem B přílohy I u suchozemských zvířat a

ii)

bodem 2 přílohy XII u vodních živočichů;

c)

se vzorky zasílaly:

i)

neprodleně do úřední laboratoře určené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (13);

ii)

v souladu s bodem C přílohy I u suchozemských zvířat a s bodem 1 písm. f) přílohy XII u vodních živočichů a

iii)

v souladu s jakýmkoli jiným pokynem příslušného orgánu a laboratoře, pokud jde o podmínky biologické bezpečnosti a biologické ochrany s cílem zabránit šíření patogenních původců nákazy kategorie A;

d)

u chovaných zvířat:

i)

se sestavil soupis všech chovaných zvířat v zařízení a jejich druhu a kategorie; u drůbeže a živočichů pocházejících z akvakultury se počet zvířat může odhadnout a

ii)

u druhů uvedených na seznamu se zaznamenala identifikační značka každého zvířete, od kterého jsou vzorky odebrány, nebo v případě drůbeže a živočichů pocházejících z akvakultury číslo šarže.

Článek 4

Pohotovostní plány

Příslušný orgán provede opatření stanovená tímto nařízením v souladu s pohotovostním plánem uvedeným v článku 43 nařízení (EU) 2016/429.

ČÁST II

SUCHOZEMSKÁ ZVÍŘATA

KAPITOLA I

Opatření k tlumení nákaz kategorie A u chovaných suchozemských zvířat

Oddíl 1

Předběžná opatření k tlumení nákaz v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat

Článek 5

Povinnosti provozovatelů v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat v zařízení

V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat přijmou provozovatelé tato opatření k tlumení nákaz s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A z postižených zvířat a zařízení spadajících pod jejich odpovědnost na jiná, nepostižená zvířata nebo na člověka, až do doby, dokud příslušný orgán nevyloučí výskyt nákazy kategorie A:

a)

izolují všechna zvířata, u nichž existuje podezření, že jsou infikována nákazou kategorie A;

b)

uchovají hnůj, včetně podestýlky a použitého steliva, a jakýkoli produkt, materiál nebo látku, které by mohly být kontaminovány nákazami kategorie A a přenášet je, izolované a chráněné před hmyzem a hlodavci, chovanými zvířaty druhů neuvedených na seznamu a volně žijícími zvířaty, a to v rozsahu, který je technicky nebo prakticky proveditelný;

c)

provedou příslušná doplňující opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy kategorie A;

d)

ukončí veškeré přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení nebo do něj;

e)

zabrání jinému než nezbytnému přemísťování zvířat druhů neuvedených na seznamu, produktů, materiálů, látek, osob a dopravních prostředků ze zařízení nebo do něj;

f)

zajistí aktualizaci záznamů zařízení o produkci, zdraví a vysledovatelnosti;

g)

poskytují příslušnému orgánu na jeho žádost veškeré důležité informace týkající se nákazy kategorie A a

h)

dodrží veškeré pokyny příslušného orgánu týkající se tlumení nákazy kategorie A v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a s tímto nařízením.

Článek 6

Šetření prováděné příslušným orgánem v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat v zařízení

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat v zařízení v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, příslušný orgán okamžitě provede šetření s cílem potvrdit nebo vyloučit výskyt nákazy uvedené na seznamu, na kterou existuje podezření.

2.   V průběhu šetření uvedeného v odstavci 1 příslušný orgán zajistí, aby úřední veterinární lékaři provedli nejméně:

a)

klinická vyšetření chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu v zařízení a

b)

odběr vzorků pro laboratorní vyšetření.

Článek 7

Předběžná omezení a opatření biologické bezpečnosti v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat v zařízení

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A v zařízení uvalí příslušný orgán na zařízení úřední dozor a okamžitě uloží tato předběžná omezení a opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A z postižených zvířat a ze zařízení na jiná, nepostižená zvířata nebo na člověka:

a)

zákaz přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu do zařízení nebo z něj;

b)

zákaz přemísťování chovaných zvířat druhů neuvedených na seznamu do a ze zařízení;

c)

zákaz přemísťování jakéhokoli produktu, materiálu nebo látky, které by mohly být kontaminovány nákazami kategorie A nebo by je mohly přenášet, ze zařízení;

d)

izolace chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu a ochrana před volně žijícími zvířaty, zvířaty druhů neuvedených na seznamu a v případě nutnosti před hmyzem a hlodavci;

e)

zákaz usmrcování zvířat druhů uvedených na seznamu, pokud to nepovolí příslušný orgán, a

f)

zákaz jiného než nezbytného přemísťování produktů, materiálů, látek, osob a dopravních prostředků do zařízení.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a), b) a c) může příslušný orgán povolit přemísťování zvířat a produktů ze zařízení, kde existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A, po provedení posouzení rizika a za předpokladu, že:

a)

přemísťování zvířat a produktů je v souladu se všemi podmínkami a opatřeními biologické bezpečnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo šíření nákazy;

b)

v zařízení určení nejsou jiná chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu a

c)

zařízením určení nejsou jatka.

3.   Jsou-li uděleny odchylky stanovené v odstavci 2, může příslušný orgán uložit v zařízení určení opatření k tlumení nákaz stanovená v odstavci 1.

4.   Příslušný orgán může v souladu s čl. 12 odst. 1 a 2 nařídit preventivní usmrcení zvířat druhů uvedených na seznamu v zařízení, kde existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A, pokud to vyžaduje epizootologická situace.

5.   Veškeré vedlejší produkty živočišného původu z mrtvých zvířat, která uhynula nebo byla usmrcena v zařízení, kde existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A, musí být zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009, aby se zajistilo, že je původce nákazy, na kterého je podezření, zneškodněn, a aby se zabránilo šíření nákazy na nepostižená zvířata nebo na člověka.

Článek 8

Soupis a analýza záznamů v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat v zařízení

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A příslušný orgán nařídí, aby provozovatelé zařízení, v nichž existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A, neprodleně sestavili a aktualizovali soupis následujících položek, a ověří, že tak učinili:

a)

druhy, kategorie A počet zvířat chovaných v zařízení; u drůbeže se počet zvířat může odhadnout;

b)

individuální identifikační číslo všech zvířat druhů, pro něž je v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (14) povinná individuální identifikace;

c)

druhy, kategorie A počet chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu v zařízení, která se narodila, uhynula, měla příznaky nebo by se mohla nakazit či kontaminovat nákazou kategorie A;

d)

veškeré produkty, materiály nebo látky v zařízení, které by mohly být kontaminovány příslušnou nákazou kategorie A nebo by ji mohly přenášet; a

e)

v příslušných případech všechna místa v zařízení, která by mohla umožnit přežití vektorů příslušné nákazy kategorie A.

2.   Pokud zařízení sestává z několika epizootologických jednotek, informace uvedené v odstavci 1 se uvedou pro každou epizootologickou jednotku.

3.   V rámci epizootologického šetření uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2016/429 provede příslušný orgán analýzu alespoň těchto záznamů zařízení, ve kterém existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A:

a)

soupis uvedený v odstavci 1;

b)

záznamy o původu a datu vstupu chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu do zařízení nebo jeho opuštění;

c)

záznamy o původu a datu vstupu jiných významných přepravních přemístění do zařízení nebo jeho opuštění

d)

záznamy o produkci; a

e)

záznamy týkající se kontrol v zařízení, jsou-li k dispozici.

4.   Analýza záznamů uvedená v odstavci 3 se vztahuje na monitorovací období stanovené v příloze II pro danou nákazu vypočtené zpětně ode dne, kdy bylo podezření nahlášeno.

Článek 9

Dočasná uzavřená pásma v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných suchozemských zvířat v zařízení

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u chovaných zvířat v zařízení může příslušný orgán vymezit dočasné uzavřené pásmo s přihlédnutím k těmto okolnostem:

a)

umístění zařízení v oblasti s vysokou hustotou chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu, u nichž existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A;

b)

pohyb zvířat nebo osob v kontaktu s chovanými zvířaty druhů uvedených na seznamu, u nichž existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A;

c)

zpoždění při potvrzování nákazy kategorie A podle článku 11;

d)

nedostatečné informace o možném původu a cestách zavlečení nákazy kategorie A, na kterou existuje podezření, a

e)

profil nákazy, zejména cesty a rychlost přenosu nákazy a přetrvávání nákazy v populaci zvířat.

2.   V zařízeních v dočasném uzavřeném pásmu použije příslušný orgán alespoň opatření stanovená v článku 7.

3.   Příslušný orgán může dočasné uzavřené pásmo zachovat do okamžiku, kdy byl výskyt nákazy kategorie A v zařízení, kde na něj existovalo podezření, vyloučen nebo kdy byl výskyt uvedené nákazy potvrzen a bylo vymezeno uzavřené pásmo podle článku 21.

4.   Když to epizootologická situace vyžaduje, může příslušný orgán nařídit v dočasných uzavřených pásmech preventivní usmrcení zvířat v souladu s čl. 12 odst. 1 a 2 nebo porážku zvířat druhů uvedených na seznamu.

Článek 10

Opatření, která se použijí v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků, příslušný orgán použije:

a)

příslušná ustanovení článků 5 až 9 a

b)

v případě potřeby další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A na nepostižená zvířata nebo na člověka.

2.   Příslušný orgán použije rovněž ustanovení článků 5 až 9 v zařízeních původu zvířat nebo produktů přítomných v zařízeních a na místech uvedených v odstavci 1, u nichž existuje podezření, že jsou infikovány.

Oddíl 2

Opatření k tlumení nákazy v případě úředního potvrzení nákazy kategorie A u chovaných zvířat

Článek 11

Úřední potvrzení nákazy kategorie A u chovaných suchozemských zvířat

Příslušný orgán úředně potvrdí ohnisko nákazy kategorie A u chovaných suchozemských zvířat, pokud je případ potvrzen v souladu s čl. 9 odst. 2, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 12

Opatření k tlumení nákazy v případě úředního potvrzení ohniska nákazy kategorie A u chovaných zvířat v zařízení

1.   Po úředním potvrzení ohniska nákazy kategorie A v zařízení v souladu s článkem 11 příslušný orgán nařídí, aby kromě opatření stanovených v článku 7 byla pod dohledem úředních veterinárních lékařů okamžitě uplatněna tato opatření k tlumení nákazy:

a)

všechna zvířata druhů uvedených na seznamu chovaná v postiženém zařízení se co nejdříve usmrtí na místě v rámci zařízení takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření příslušného patogenního původce nákazy kategorie A během usmrcování a po něm;

b)

přijmou se veškerá vhodná a nezbytná opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo jakémukoli možnému šíření nákazy kategorie A na nepostižená chovaná nebo volně žijící zvířata nebo na člověka;

c)

těla nebo části chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu, která uhynula nebo která byla usmrcena podle písmene a) tohoto odstavce, se neškodně odstraní v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;

d)

všechny potenciálně kontaminované produkty, materiály nebo látky přítomné v zařízení se izolují tak dlouho, dokud:

i)

nejsou v případě vedlejších produktů živočišného původu (včetně těch, které vznikly usmrcením, produktů živočišného původu a zárodečných produktů) neškodně odstraněny nebo zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;

ii)

nejsou v případě ostatních materiálů a látek vhodných pro čištění a dezinfekci dokončena opatření pro čištění a dezinfekci v souladu s článkem 15;

iii)

není v případě krmiv a jiných materiálů nevhodných pro čištění a dezinfekci dokončeno neškodné odstraňování pod dohledem úředních veterinárních lékařů.

2.   Příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby:

a)

přeprava vedlejších produktů živočišného původu uvedených v odst. 1 písm. c) a odst. 1 písm. d) bodě i) z postiženého zařízení splňovala ustanovení nařízení (ES) č. 1069/2009;

b)

přeprava materiálů nebo látek uvedených v odst. 1 písm. d) bodě iii) z postiženého zařízení dodržovala jeho pokyny týkající se podmínek biologické bezpečnosti a biologické ochrany, aby se zabránilo šíření patogenního původce nákazy kategorie A.

3.   Příslušný orgán odebere vzorky pro laboratorní vyšetření od chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu, když jsou usmrcena nebo mrtvá či před tím, pro účely epizootologického šetření uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2016/429.

4.   Odchylně od odst. 1 písm. a) může příslušný orgán po provedení posouzení rizika a s přihlédnutím k možnosti uplatnit jiná opatření ke zmírnění rizika rozhodnout:

a)

nařídit usmrcení chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu na nejbližším vhodném místě tak, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy kategorie A během usmrcování nebo přepravy, nebo

b)

odložit usmrcení chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu za předpokladu, že se na uvedená zvířata vztahuje nouzová vakcinace stanovená v článku 69 nařízení (EU) 2016/429.

Článek 13

Zvláštní odchylky od čl. 12 odst. 1 písm. a)

1.   V případě ohniska nákazy kategorie A v zařízeních, která chovají zvířata uvedená na seznamu ve dvou nebo více epizootologických jednotkách, může příslušný orgán udělit odchylku od čl. 12 odst. 1 písm. a) epizootologickým jednotkám, ve kterých nebyla nákaza potvrzena, po provedení posouzení rizika a v případě nutnosti po získání příznivých výsledků laboratorních vyšetřeních a za předpokladu, že:

a)

epizootologické šetření uvedené v článku 57 nařízení (EU) 2016/429 neodhalilo žádné epizootologické souvislosti mezi epizootologickými jednotkami, v nichž byla nákaza kategorie A potvrzena, a jednotkami, v nichž nákaza potvrzena nebyla, aby vzniklo podezření na šíření nákazy kategorie A mezi nimi, a

b)

příslušný orgán potvrdil, že přinejmenším během monitorovacího období stanoveného v příloze II pro danou nákazu před potvrzením nákazy kategorie A byly epizootologické jednotky, v nichž nákaza nebyla potvrzena, udržovány zcela oddělené a byly obstarávány odlišnými zaměstnanci.

2.   Za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 3, může příslušný orgán udělit odchylku od čl. 12 odst. 1 písm. a) pro tyto kategorie zvířat:

a)

zvířata chovaná v uzavřeném zařízení;

b)

zvířata chovaná pro vědecké účely nebo pro účely související s ochranou chráněných nebo ohrožených druhů;

c)

zvířata předem úředně registrovaná jako vzácná plemena a

d)

zvířata s řádně odůvodněnou vysokou genetickou, kulturní nebo vzdělávací hodnotou.

3.   Příslušný orgán při udělování odchylky stanovené v odstavci 2 zajistí, aby byly splněny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán provedl posouzení účinků udělení takové odchylky, a zejména účinků na nákazový status dotčeného členského státu a sousedních zemí a výsledek tohoto posouzení ukázal, že nákazový status není ohrožen;

b)

jsou uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo riziku přenosu nákazy kategorie A na nepostižená chovaná zvířata nebo na volně žijící zvířata či na člověka, přičemž se zohlední:

i)

profil nákazy a

ii)

postižené druhy zvířat;

c)

zvířata podléhají vhodné izolaci a klinickému dozoru, včetně laboratorních vyšetření, dokud příslušný orgán nemůže zajistit, aby zvířata nepředstavovala riziko přenosu nákazy kategorie A.

4.   Příslušný orgán může udělit zvláštní odchylky z čl. 12 odst. 1 písm. a) pro koňovité chované v zařízeních, kde bylo potvrzeno ohnisko nákaz kategorie A uvedených v příloze III, za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 14

Další opatření k tlumení nákazy v případě ohniska nákazy kategorie A u chovaných suchozemských zvířat v zařízení

1.   Příslušný orgán může kromě opatření stanovených v článku 12 zřídit postupy odběru vzorků pro chovaná zvířata druhů neuvedených na seznamu a pro volně žijící zvířata druhů uvedených na seznamu na základě informací získaných z epizootologického šetření uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2016/429.

2.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika dalšího šíření příslušné nákazy kategorie A a s přihlédnutím k možnosti použít jiná opatření ke zmírnění rizika nařídit usmrcení chovaných zvířat druhů neuvedených na seznamu a volně žijících zvířat takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy kategorie A během usmrcování, přepravy a až do likvidace celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí.

Článek 15

Předběžné čištění a dezinfekce a dezinsekce a deratizace v postiženém zařízení

1.   Ihned po dokončení opatření stanovených v článku 12 a, v příslušných případech, v článku 14 nařídí příslušný orgán předběžné čištění a dezinfekci a případně dezinsekci a deratizaci v postiženém zařízení, aby nedošlo k šíření nákazy kategorie A, a dohlíží na ně.

2.   Předběžné čištění a dezinfekce a dezinsekce a deratizace podle odstavce 1 se:

a)

provedou v souladu s postupy stanovenými v bodech A a B přílohy IV za použití vhodných biocidních přípravků s cílem zajistit likvidaci příslušného patogenního původce nákazy kategorie A a

b)

náležitě zdokumentují.

3.   Pokud příslušný orgán udělí jednu z odchylek stanovených v čl. 13 odst. 2 a 4, nařídí předběžné čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle odstavce 1, přičemž upraví postupy uvedené v odst. 2 písm. a) pro konkrétní situaci, aniž by byla narušena prevence šíření nákazy kategorie A z postižených zvířat a postižených zařízení a míst na jiná nepostižená zvířata nebo na člověka.

4.   Kromě opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby dopravní prostředky používané k přepravě zvířat do a z postiženého zařízení byly řádně vyčištěny a vydezinfikovány a v příslušných případech podrobeny opatřením zajišťujícím dezinsekci a deratizaci.

Článek 16

Odchylky a zvláštní pravidla pro předběžné čištění, dezinfekci a tlumení vektorů

Příslušný orgán může udělit odchylku od požadavku na čištění a dezinfekci a dezinsekci a deratizaci uvedených v článku 15 v případě:

a)

pastvin epizootologicky souvisejících s postiženým zařízením, a to za zvláštních postupů pro zajištění účinné inaktivace příslušného patogenního původce nákazy kategorie A s přihlédnutím k profilu nákazy, druhu zařízení a klimatickým podmínkám a

b)

hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, z postiženého zařízení, a to za zvláštních postupů pro zajištění účinné inaktivace příslušného patogenního původce nákazy kategorie A v souladu s vědeckými důkazy.

Článek 17

Identifikace epizootologicky souvisejících zařízení a jiných relevantních míst, včetně dopravních prostředků

1.   Příslušný orgán sleduje v rámci epizootologického šetření uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2016/429 za účelem identifikace všech epizootologicky souvisejících zařízení a jiných relevantních míst, včetně dopravních prostředků, všechna chovaná zvířata přítomná v zařízení, kde bylo potvrzeno ohnisko nákazy kategorie A, a veškeré produkty, materiály, látky, dopravní prostředky nebo osoby, které by mohly šířit danou nákazu kategorie A, včetně:

a)

těch odesílaných do zařízení a z něj a

b)

těch, které se dostaly do kontaktu se zařízením.

2.   Sledování uvedené v odstavci 1 se vztahuje alespoň na monitorovací období stanovené v příloze II pro danou nákazu vypočtené zpětně od data, kdy bylo podezření nahlášeno.

3.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika vyloučit ze sledování uvedeného v odstavci 1 produkty považované za bezpečné komodity podle přílohy VII.

Článek 18

Opatření, která se použijí v epizootologicky souvisejících zařízeních a v jiných relevantních místech, včetně dopravních prostředků

1.   Pokud sledování podle čl. 17 odst. 1 prokáže, že zvířata druhů uvedených na seznamu byla během období uvedeného v odstavci 2 uvedeného článku odeslána z nebo do postiženého zařízení, příslušný orgán:

a)

provede v zařízeních určení nebo původu přemístění šetření a uloží omezení a opatření biologické bezpečnosti v souladu s články 6, 7 a 8 nebo

b)

v případě, že existují epizootologické důkazy o šíření nákazy do daného zařízení, z něj nebo jeho prostřednictvím, okamžitě rozšíří opatření uvedená v článku 12 na zařízení původu nebo na zařízení určení přemístění.

2.   Příslušný orgán použije opatření uvedená v odstavci 1 v jiných zařízeních a relevantních místech, včetně dopravních prostředků, které by mohly být kontaminovány v důsledku kontaktu se zvířaty, produkty, materiály, látkami, osobami nebo dopravními prostředky z postiženého zařízení identifikovaného v rámci sledování podle článku 17 nebo na základě jakýchkoli jiných relevantních informací z epizootologického šetření, jak je uvedeno v článku 57 nařízení (EU) 2016/429.

Článek 19

Opatření, která se použijí na produkty identifikované sledováním

1.   Příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby sperma, oocyty a embrya identifikované jako kontaminované v rámci sledování podle článku 17 byly neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

2.   Příslušný orgán nařídí ošetření, zpracování nebo neškodné odstranění produktů identifikovaných sledováním podle článku 17 a dohlíží na ně, a to nejméně do:

a)

prvního zařízení na zpracování potravin v případě produktů živočišného původu;

b)

líhně nebo zařízení, kam byla vejce zaslána k líhnutí, v případě násadových vajec, která se dosud nevylíhla, a

c)

prvního zařízení na zpracování v případě vedlejších produktů živočišného původu s výjimkou hnoje nebo

d)

místa skladování v případě hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva.

3.   Příslušný orgán zřídí úřední dozor nad drůbeží vylíhnutou v průběhu období sledování uvedeného v čl. 17 odst. 2 z násadových vajec pocházejících z postiženého zařízení; tento dozor se zřídí ve všech zařízeních určení násadových vajec a zachová se po dobu 21 dnů po vylíhnutí.

4.   Příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby přeprava vedlejších produktů živočišného původu ze zařízení podléhala ustanovením stanoveným v nařízení (ES) č. 1069/2009.

5.   Příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány nebo by mohly přenášet příslušnou nákazu kategorie A, splňovaly jeho pokyny týkající se podmínek biologické bezpečnosti a biologické ochrany, aby se zabránilo šíření patogenního původce nákazy kategorie A.

Článek 20

Opatření, která se použijí v případě úředního potvrzení ohniska nákazy kategorie A v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu a na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků

1.   V případě úředního potvrzení ohniska v souladu s článkem 11 v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakýchkoli jiných relevantních místech, včetně dopravních prostředků, příslušný orgán použije:

a)

příslušná ustanovení článků 12 až 19 a

b)

v případě potřeby další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A z postižených zvířat a postižených zařízení a míst na jiná nepostižená zvířata nebo na člověka.

2.   Příslušný orgán použije ustanovení článků 12 až 19 rovněž v zařízeních původu postižených zvířat nebo produktů přítomných v zařízeních a místech uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA II

Opatření k tlumení nákaz kategorie A u chovaných suchozemských zvířat v uzavřených pásmech

Oddíl 1

Obecná opatření k tlumení nákazy v uzavřeném pásmu

Článek 21

Vytvoření uzavřeného pásma

1.   V případě ohniska nákazy kategorie A v zařízení, potravinářském a krmivářském podniku, zařízení nakládajícím s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jiných místech, včetně dopravních prostředků, příslušný orgán neprodleně vytvoří kolem postiženého zařízení nebo místa uzavřené pásmo, které zahrnuje:

a)

ochranné pásmo založené na minimálním poloměru od ohniska stanoveném pro příslušnou nákazu kategorie A v příloze V;

b)

pásmo dozoru založené na minimálním poloměru od ohniska stanoveném pro příslušnou nákazu kategorie A v příloze V a

c)

v případě potřeby na základě kritérií stanovených v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 další uzavřená pásma kolem ochranných pásem a pásem dozoru nebo v jejich blízkosti, kde příslušný orgán použije tatáž opatření, jako jsou opatření stanovená v oddíle 3 této kapitoly pro pásmo dozoru.

2.   Příslušný orgán upraví hranice původního uzavřeného pásma, včetně hranic ochranného pásma, pásma dozoru a dalších uzavřených pásem, v případě, že se v důsledku dalších ohnisek nákazy kategorie A překrývají dvě nebo více uzavřených pásem.

3.   Odchylně od odstavce 1 a po provedení posouzení rizika s přihlédnutím k profilu nákazy nesmí příslušný orgán zřídit uzavřené pásmo, dojde-li k výskytu ohniska nákazy kategorie A v těchto místech:

a)

zařízení chovající zvířat uvedená v čl. 13 odst. 2;

b)

líhně;

c)

potravinářské a krmivářské podniky, stanoviště hraniční kontroly, zařízení nakládající s vedlejšími produkty živočišného původu;

d)

dopravní prostředky;

e)

místa, kde se konají svody nebo dočasné výstavy či veterinární péče o zvířata, a

f)

jakékoli jiné místo, které není zařízením.

Článek 22

Opatření, která se použijí v uzavřeném pásmu

1.   Příslušný orgán neprodleně vypracuje a průběžně aktualizuje soupis všech zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu, jež se nacházejí v uzavřeném pásmu, včetně druhů, kategorií a počtu zvířat v každém zařízení; u drůbeže se počet zvířat může odhadnout.

2.   Příslušný orgán může za účelem zabránění šíření nákazy a na základě epizootologických informací nebo jiných důkazů provádět v zařízeních nacházejících se v uzavřeném pásmu preventivní usmrcení v souladu s čl. 12 odst. 1 a 2 nebo porážku chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu.

3.   Příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby veškeré přemísťování celých těl mrtvých volně žijících zvířat a chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu nebo jejich částí z uzavřeného pásma bylo určeno ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009:

a)

na území daného členského státu nebo

b)

v jiném členském státě v souladu s čl. 48 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 1069/2009, pokud není možné zpracovávat nebo neškodně odstraňovat celá těla mrtvých zvířat nebo jejich části ve schváleném podniku na území členského státu, kde k výskytu ohniska došlo.

4.   Příslušný orgán uloží zvláštní podmínky pro přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo, aby se zajistilo, že je prováděna:

a)

bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;

b)

s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic a

c)

s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu.

5.   Vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo musí doprovázet veterinární osvědčení vydané úředním veterinárním lékařem, v němž se uvádí, že tyto produkty smějí být přemístěny z uzavřeného pásma za podmínek stanovených příslušným orgánem v souladu s touto kapitolou.

6.   Příslušný orgán může rozhodnout, že osvědčení uvedené v odstavci 5 se pro přemísťování vedlejších produktů živočišného původu v rámci daného členského státu nevydá, pokud se uvedený orgán domnívá, že je zaveden alternativní systém, který zajišťuje, že zásilky těchto produktů jsou vysledovatelné a dané produkty splňují veterinární požadavky pro toto přemísťování.

7.   Každý odběr vzorků v zařízeních v uzavřeném pásmu, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení výskytu příslušných nákaz kategorie A musí být povolen příslušným orgánem.

Článek 23

Odchylky od opatření, která se mají použít v uzavřeném pásmu

Příslušný orgán může udělit odchylky od ustanovení této kapitoly, pokud jde o opatření, která se mají v uzavřených pásmech použít v nezbytném rozsahu a po provedení posouzení rizika:

a)

v dalších uzavřených pásmech podle čl. 21 odst. 1 písm. c);

b)

rozhodne-li se příslušný orgán vytvořit uzavřené pásmo, když dojde k výskytu ohniska nákazy kategorie A v zařízeních a místech uvedených v čl. 21 odst. 3;

c)

dojde-li k výskytu ohniska v zařízení, které chová až 50 kusů ptáků chovaných v zajetí, nebo

d)

v zařízeních a místech uvedených v čl. 21 odst. 3 nacházejících se v uzavřeném pásmu.

Článek 24

Požadavky na dopravní prostředky pro chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu a produkty z nich

1.   Příslušný orgán zajistí, aby dopravní prostředky používané k přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes ně byly:

a)

konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat;

b)

po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů a

c)

v příslušných případech před přepravou podrobeny opatřením pro dezinsekci a deratizaci.

2.   Čištění a dezinfekce dopravního prostředku uvedeného v odstavci 1:

a)

se provedou v souladu s pokyny nebo postupy stanovenými příslušným orgánem za použití vhodných biocidních přípravků k zajištění likvidace příslušného patogenního původce nákazy kategorie A a

b)

se náležitě zdokumentují.

Oddíl 2

Opatření k tlumení nákaz v ochranném pásmu

Článek 25

Opatření, která se použijí v zařízeních chovajících zvířata druhů uvedených na seznamu v ochranném pásmu

1.   V zařízeních v ochranném pásmu, která chovají zvířata uvedená na seznamu, jiných než zařízení, ve kterém byla potvrzena nákaza kategorie A, nařídí příslušný orgán neprodleně použití těchto opatření:

a)

držet zvířata druhů uvedených na seznamu odděleně od volně žijících zvířat a zvířat druhů neuvedených na seznamu;

b)

provádět další dozor s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy kategorie A do zařízení, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles se okamžitě oznámí příslušnému orgánu;

c)

v příslušných případech zavést odpovídající prostředky pro dezinsekci a deratizaci a tlumení dalších vektorů nákazy v zařízení a v jeho okolí;

d)

používat na vstupech a výstupech do a ze zařízení vhodné dezinfekční prostředky;

e)

uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými zvířaty druhů uvedených na seznamu nebo které vstupují do zařízení nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření příslušné nákazy kategorie A;

f)

vést záznamy o všech osobách, které zařízení navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazami a jejich tlumení a zpřístupnit je příslušnému orgánu na jeho žádost;

g)

neškodně odstraňovat celá těla mrtvých nebo usmrcených chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu nebo jejich části podle čl. 22 odst. 3.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. f) se záznamy o návštěvách nevyžadují v zařízeních, kde jsou chována zvířata uvedená v čl. 13 odst. 2, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou zvířata chována.

Článek 26

Kontroly prováděné úředními veterinárními lékaři v zařízeních v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán zajistí, aby úřední veterinární lékaři provedli alespoň jednu kontrolu ve všech zařízeních uvedených v článku 25 co nejdříve a bez neodůvodněného prodlení po úředním potvrzení ohniska nákazy kategorie A.

2.   Při provádění kontrol uvedených v odstavci 1 vykonávají úřední veterinární lékaři alespoň tyto činnosti:

a)

kontroly dokladů, včetně analýzy záznamů o produkci, zdraví a vysledovatelnosti;

b)

ověřování provádění opatření zavedených s cílem zabránit zavlečení nebo šíření příslušné nákazy kategorie A v souladu s článkem 25;

c)

klinické vyšetření chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu a

d)

v případě potřeby odběr vzorků zvířat pro laboratorní vyšetření s cílem potvrdit nebo vyloučit výskyt příslušné nákazy kategorie A.

3.   Příslušný orgán může požadovat další veterinární kontroly zařízení v ochranném pásmu za účelem následného sledování situace.

4.   Příslušný orgán vede záznamy o činnostech a kontrolách uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 a jejich zjištěních.

5.   Odchylně od odstavce 1, je-li poloměr ochranného pásma stanovený v příloze V větší než 3 km, může příslušný orgán rozhodnout, že nebude požadovat kontrolu všech zařízení uvedených v článku 25, ale pouze kontrolu reprezentativního počtu uvedených zařízení v souladu s bodem A.3 přílohy I.

Článek 27

Zákazy činností, včetně přemísťování zvířat, produktů a jiného materiálu v ochranném pásmu, z ochranného pásma nebo do něj

1.   Příslušný orgán zakáže činnosti, včetně přemísťování zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů z těchto zvířat a jiných materiálů v ochranném pásmu, z ochranného pásma a do něj v souladu s tabulkou uvedenou v příloze VI.

2.   Příslušný orgán může rozšířit zákazy podle odstavce 1 na:

a)

zvířata druhů neuvedených na seznamu a produkty z těchto zvířat a

b)

činnosti jiné než uvedené v příloze VI, včetně přemísťování.

3.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na tyto produkty:

a)

produkty živočišného původu považované, pokud jde o příslušnou nákazu, za bezpečné komodity v souladu s přílohou VII;

b)

produkty živočišného původu, které byly podrobeny příslušnému ošetření v souladu s přílohou VII;

c)

produkty nebo jiné materiály, které by mohly šířit nákazu a které byly získány nebo vyprodukovány před monitorovacím obdobím stanoveným pro příslušnou nákazu v příloze II, vypočteným zpětně od data, kdy bylo podezření nahlášeno;

d)

produkty vyprodukované v ochranném pásmu, které byly získány z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu:

i)

chovaných mimo ochranné pásmo;

ii)

chovaných a poražených mimo ochranné pásmo nebo

iii)

chovaných mimo ochranné pásmo a poražených v ochranném pásmu;

e)

získané produkty.

4.   Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se použijí na produkty uvedené v odstavci 3, pokud:

a)

produkty nebyly během procesu produkce, skladování a přepravy jasně odděleny od produktů, které nejsou podle tohoto nařízení způsobilé k odeslání mimo uzavřené pásmo, nebo

b)

příslušný orgán má epizootologické důkazy o šíření nákazy na uvedené produkty, z nich nebo jejich prostřednictvím.

Článek 28

Obecné podmínky pro udělování odchylek od zákazů v ochranném pásmu

1.   Odchylně od zákazů stanovených v článku 27 může příslušný orgán povolit přemísťování zvířat a produktů v případech, na něž se vztahují články 29 až 38, a za zvláštních podmínek stanovených v uvedených článcích a obecných podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 tohoto článku.

Před udělením povolení posoudí příslušný orgán rizika z daného povolení vyplývající a posouzení musí ukázat, že riziko šíření nákazy kategorie A je zanedbatelné.

2.   Všechna povolená přemístění se provedou:

a)

výhradně po určených trasách;

b)

s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic;

c)

s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu, a

d)

bez vykládky nebo zastávky až do vykládky v zařízení určení.

3.   Zařízení určení pro přemísťování z ochranného pásma nebo do něj určí příslušný orgán zařízení původu. Je-li příslušný orgán zařízení původu jiný než příslušný orgán zařízení určení, informuje uvedený příslušný orgán o tomto určení příslušný orgán zařízení určení.

4.   Příslušný orgán zařízení původu ověří, že zařízení určení souhlasí s tím, že je určeno a že obdrží každou zásilku zvířat nebo produktů.

5.   Při povolování přemísťování zvířat z ochranného pásma příslušný orgán zajistí, aby tato přemísťování nepředstavovala riziko šíření nákazy kategorie A na základě:

a)

příznivých výsledků klinického vyšetření zvířat chovaných v zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna;

b)

v případě potřeby příznivých výsledků laboratorního vyšetření zvířat chovaných v zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna, a

c)

výsledku kontrol uvedených v článku 26.

6.   Při povolování přepravy produktů z ochranného pásma nařídí a dohlíží příslušný orgán, aby:

a)

během celého procesu produkce a skladování byly produkty jasně odděleny od produktů, které v souladu s tímto nařízením nejsou způsobilé k odeslání mimo uzavřené pásmo, a

b)

produkty nebyly přepravovány společně s produkty, které podle tohoto nařízení nejsou způsobilé k odeslání mimo uzavřené pásmo.

7.   Při udělování povolení podle odstavce 1 příslušný orgán zajistí, aby se od okamžiku nakládky během všech přepravních činností a až do vykládky v určeném zařízení určení použila doplňková opatření biologické bezpečnosti v souladu s jeho pokyny.

Článek 29

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu v ochranném pásmu pro účely porážky

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení, která se nacházejí v ochranném pásmu, na jatka, která se nacházejí:

a)

co nejblíže zařízení původu uvnitř ochranného pásma;

b)

v pásmu dozoru, pokud není možné porážet zvířata v ochranném pásmu, nebo

c)

co nejblíže pásmu dozoru, pokud není možné porážet zvířata v uzavřeném pásmu.

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovená v odstavci 1 pouze za těchto podmínek:

a)

dopravní prostředek musí být v okamžiku nakládky zapečetěn příslušným orgánem místa odeslání nebo pod jeho dozorem;

b)

příslušný orgán jatek:

i)

je předem informován provozovatelem jatek o záměru přijmout chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu;

ii)

potvrdí, že během prohlídek před poražením a po poražení nebyly zjištěny žádné příznaky poukazující na nákazu kategorie A;

iii)

dohlíží na to, aby měl provozovatel jatek zavedeny účinné postupy s cílem zajistit, aby chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu, která pocházejí z ochranného pásma, byla držena a porážena odděleně od těchto zvířat nebo v jiných časech, nejlépe na konci pracovního dne příjezdu;

iv)

potvrdí porážku zvířat příslušnému orgánu zařízení původu zvířat;

v)

dohlíží na to, aby provozovatel jatek vyčistil a vydezinfikoval prostory, v nichž byla zvířata držena a poražena, a aby byly čištění a dezinfekce dokončeny předtím, než jsou v uvedených prostorách držena nebo poražena jiná chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu, a

vi)

dohlíží na to, aby získávání masa z těchto zvířat splňovalo podmínky stanovené v článku 33.

3.   Příslušný orgán může povolit přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení, která se nacházejí mimo ochranné pásmo, na jatka, která se nacházejí v ochranném pásmu, pokud:

a)

jsou zvířata držena odděleně od ostatních zvířat pocházejících z ochranného pásma a poražena odděleně od uvedených zvířat nebo v jinou dobu;

b)

je získané čerstvé maso porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od čerstvého masa získaného ze zvířat pocházejících z ochranného pásma a

c)

k čištění a dezinfekci dopravních prostředků uvedených v článku 24 dochází pod úředním dozorem po vykládce zvířat.

4.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1069/2009 může příslušný orgán povolit zpracování a použití vedlejších produktů živočišného původu získaných ze zvířat poražených podle odstavců 1, 2 a 3 jako materiálu kategorie 3 v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 v podniku schváleném pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu, který se nachází na jeho území nebo v jiném členském státě, pokud není možné zpracovat je nebo je neškodně odstranit ve schváleném podniku na území členského státu, kde k výskytu ohniska došlo.

Jsou-li vedlejší produkty živočišného původu uvedené v prvním pododstavci přemísťovány do podniku nacházejícího se v jiném členském státě, členský stát určení a členské státy tranzitu povolí toto odeslání a příslušný orgán místa určení povolí zpracování a použití uvedených vedlejších produktů živočišného původu jako materiálu kategorie 3 v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Článek 30

Zvláštní podmínky pro povolování určitého přemísťování drůbeže ze zařízení nacházejících se v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování jednodenních kuřat ze zařízení, které se nachází v ochranném pásmu, do zařízení nacházejícího se v tomtéž členském státě, avšak pokud možno mimo uzavřené pásmo, pokud:

a)

v případě jednodenních kuřat vylíhnutých z vajec pocházejících z uzavřeného pásma:

i)

dopravní prostředky byly zapečetěny v okamžiku nakládky příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem;

ii)

po příjezdu zvířat je na zařízení určení uvalen úřední dozor úředního veterinárního lékaře a

iii)

pokud byla drůbež přemístěna mimo uzavřené pásmo, zůstává v zařízení určení nejméně po dobu 21 dnů;

b)

v případě jednodenních kuřat vylíhnutých z vajec pocházejících z místa mimo uzavřené pásmo může líheň, ze které byla kuřata odeslána, zajistit, aby nedošlo k žádnému kontaktu mezi uvedenými vejci a jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z uzavřeného pásma.

2.   Příslušný orgán může povolit přemísťování kuřic před snáškou ze zařízení, která se nacházejí v ochranném pásmu, do zařízení, která se nacházejí v tomtéž členském státě, a pokud možno v uzavřeném pásmu, pod podmínkou, že:

a)

v zařízení určení není žádné jiné chované zvíře druhu uvedeného na seznamu;

b)

dopravní prostředky byly zapečetěny v okamžiku nakládky příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem;

c)

po příjezdu zvířat je na zařízení určení uvalen úřední dozor úředního veterinárního lékaře a

d)

pokud byla zvířata přemístěna mimo uzavřené pásmo, zůstávají v zařízení určení nejméně po dobu 21 dnů.

Článek 31

Zvláštní podmínky pro povolování určitého přemísťování násadových vajec v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování násadových vajec buď:

a)

ze zařízení nacházejícího se v ochranném pásmu do líhně nacházející se v témže členském státě nebo

b)

ze zařízení nacházejícího se v témže členském státě do líhně nacházející se v ochranném pásmu.

2.   Povolení stanovené v odst. 1 písm. a) podléhá těmto podmínkám:

a)

rodičovská hejna, z nichž pocházejí násadová vejce, byla klinicky vyšetřena a byly z nich odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření, přičemž obě vyšetření přinesla příznivé výsledky;

b)

násadová vejce a jejich obaly jsou před odesláním vydezinfikovány a může být zajištěno zpětné vysledování násadových vajec a

c)

násadová vejce musí být přepravována v dopravních prostředcích zapečetěných příslušným orgánem.

3.   Příslušný orgán může povolit přemísťování násadových vajec ze zařízení, které se nachází v ochranném pásmu, do zařízení pro interní líhnutí nacházející se v témže členském státě, pokud:

a)

rodičovská hejna, z nichž pocházejí násadová vejce, byla klinicky vyšetřena a byly z nich odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření, přičemž obě vyšetření přinesla příznivé výsledky;

b)

na zařízení určení je uvalen úřední dozor po dobu 21 dnů po vylíhnutí vajec;

c)

drůbež musí zůstat v zařízení určení po dobu uvedenou v písmenu b) a

d)

jsou splněny požadavky stanovené v odst. 2 písm. b) a c);

Článek 32

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování spermatu ze schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty v ochranném pásmu

Příslušný orgán může povolit přemísťování spermatu odebraného od zvířat druhů uvedených na seznamu držených ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty, s výjimkou líhní, nacházejících se v ochranném pásmu po odhadovaném datu prvotní infekce v postiženém zařízení za těchto podmínek:

a)

všechna opatření k tlumení nákaz týkající se nákazy kategorie A byla v ochranném pásmu zrušena v souladu s článkem 39;

b)

všechna chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu ve středisku pro odběr spermatu byla klinicky vyšetřena a byly od nich odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření za účelem vyloučení výskytu nákazy kategorie A v daném středisku a

c)

dárcovské zvíře bylo s příznivým výsledkem podrobeno laboratornímu vyšetření provedenému na vzorku odebraném ne dříve než sedm dní po monitorovacím období stanoveném v příloze II pro danou nákazu, počítáno vpřed od data, kdy bylo sperma odebráno.

Článek 33

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování čerstvého masa a syrového mléka získaného z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování čerstvého masa a syrového mléka získaného ze zvířat druhů uvedených na seznamu chovaných v zařízeních nacházejících se v ochranném pásmu, pokud:

a)

jsou přemísťovány do zpracovatelského zařízení za účelem podrobení se jednomu z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII nebo

b)

v případě čerstvého drůbežího masa:

i)

bylo označeno v souladu s bodem 1 přílohy IX od okamžiku, kdy bylo na jatkách získáno, a

ii)

není určeno pro jiný členský stát.

2.   Příslušný orgán zajistí, aby přemísťování do zpracovatelského zařízení podle odst. 1 písm. a) splňovalo tyto podmínky:

a)

čerstvé maso musí být na jatkách po prohlídce po poražení označeno v souladu s bodem 2 přílohy IX a musí být takovým označením opatřeno, dokud není ošetřeno;

b)

přemísťování čerstvého masa a syrového mléka ze zařízení původu do zpracovatelského zařízení se musí provádět v uzavřených kontejnerech a

c)

zpracovatelské zařízení se musí nacházet v tomtéž uzavřeném pásmu nebo co nejblíže k uzavřenému pásmu a musí být provozováno pod dohledem úředních veterinárních lékařů.

Článek 34

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování vajec k lidské spotřebě ze zařízení nacházejících se v ochranném pásmu

Příslušný orgán může povolit přemísťování vajec k lidské spotřebě ze zařízení, která se nacházejí v ochranném pásmu, do těchto míst určení v rámci téhož členského státu:

a)

do balírny/třídírny, pokud jsou balena v:

i)

jednorázovém balení nebo

ii)

obalu, který lze vyčistit a vydezinfikovat tak, aby se zničil příslušný patogenní původce nákazy kategorie A;

b)

do zařízení na výrobu vaječných výrobků podle kapitoly II oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, aby byla zpracována a ošetřena v souladu s kapitolou XI přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (15).

Článek 35

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, ze zařízení nacházejících se v ochranném pásmu na skládku

Příslušný orgán může povolit přemísťování hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, ze zařízení, která se nacházejí v ochranném pásmu, pro účely jejich neškodného odstranění na určené skládce nacházející se v tomtéž členském státě pouze po zpracování v souladu s čl. 13 písm. c) nařízení (ES) č. 1069/2009.

Článek 36

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování krmných surovin rostlinného původu a slámy z ochranného pásma

Příslušný orgán může povolit přemísťování krmných surovin rostlinného původu a slámy vyprodukovaných v ochranném pásmu za předpokladu, že:

a)

byly vyprodukovány v místech, kde nejsou chována zvířata druhů uvedených na seznamu;

b)

byly vyprodukovány v zařízeních na zpracování krmiv, která nechovají zvířata druhů uvedených na seznamu, a rostlinná surovina pochází z:

i)

míst uvedených v písmenu a) nebo

ii)

území mimo ochranné pásmo;

c)

jsou určeny k použití v ochranném pásmu nebo

d)

podstoupily alespoň jedno z ošetření zmírňujících rizika v souladu s přílohou VIII.

Článek 37

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů do podniku schváleného pro vedlejší produkty živočišného původu

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení, která se nacházejí v ochranném pásmu, do podniku schváleného pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu, ve kterém:

a)

jsou chovaná zvířata okamžitě usmrcena a

b)

výsledné vedlejší produkty živočišného původu jsou neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

2.   Příslušný orgán může povolit přemísťování produktů ze zařízení a míst v ochranném pásmu do podniku schváleného pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu, ve kterém jsou produkty neškodně odstraněny nebo zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Článek 38

Opatření, která se použijí v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v ochranném pásmu, včetně dopravních prostředků

1.   Příslušný orgán použije relevantní opatření uvedená v článku 25 a v článcích 27 až 38 v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v ochranném pásmu, včetně dopravních prostředků.

2.   V zařízeních a místech uvedených v odstavci 1 může příslušný orgán použít další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A uvnitř ochranného pásma a z něj.

Článek 39

Doba trvání opatření k tlumení nákaz v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán může zrušit opatření stanovená v oddílech 1 a 2 této kapitoly pouze tehdy, pokud uplynula minimální doba stanovená v příloze X a jsou splněny tyto podmínky:

a)

v postiženém zařízení bylo provedeno předběžné čištění a dezinfekce, v příslušných případech dezinsekce a deratizace, v souladu s článkem 15 a

b)

ve všech zařízeních, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu v ochranném pásmu, podstoupila zvířata druhů uvedených na seznamu s příznivými výsledky klinická a v případě nutnosti laboratorní vyšetření v souladu s článkem 26.

2.   V případě, že příslušnou nákazu kategorie A přenáší vektor uvedený na seznamu podle nařízení (EU) 2018/1882, může příslušný orgán:

a)

stanovit případ od případu dobu trvání opatření v ochranném pásmu s přihlédnutím ke všem faktorům, které ovlivňují riziko šíření nákazy, a

b)

zajistit zavedení ověřovacích zvířat.

3.   Po zrušení opatření uvedených v odstavci 1 se v ochranném pásmu použijí opatření stanovená v oddíle 3 této kapitoly nejméně na dodatečnou dobu stanovenou v příloze X.

Oddíl 3

Opatření k tlumení nákaz v pásmu dozoru

Článek 40

Opatření, která se použijí v zařízeních v pásmu dozoru

Příslušný orgán neprodleně nařídí použití opatření podle článku 25 ve všech zařízeních v pásmu dozoru, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu.

Článek 41

Kontroly prováděné úředními veterinárními lékaři v zařízeních v pásmu dozoru

Příslušný orgán zajistí, aby úřední veterinární lékaři prováděli kontroly vzorku zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu v pásmu dozoru, v souladu s článkem 26 a bodem A.3 přílohy I.

Článek 42

Zákazy činností, včetně přemísťování zvířat, produktů a jiného materiálu v ochranném pásmu, z pásma dozoru nebo do něj

Příslušný orgán uplatní zákazy, výjimky a odchylky pro činnosti týkající se zvířat druhů uvedených na seznamu, produktů z těchto zvířat a jiného materiálu, včetně jejich přemísťování z pásma dozoru a do pásma dozoru, v souladu s článkem 27.

Článek 43

Obecné podmínky pro udělování odchylek od zákazů stanovených v článku 42

1.   Odchylně od článku 42 může příslušný orgán povolit přemísťování zvířat a produktů pouze v případech, na něž se vztahují články 44 až 52, za zvláštních podmínek stanovených v uvedených článcích a obecných podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 tohoto článku.

Před udělením povolení posoudí příslušný orgán rizika z daného povolení vyplývající. Posouzení musí ukázat, že riziko šíření nákazy kategorie A je zanedbatelné.

2.   Všechna povolená přemístění se provedou:

a)

s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic

b)

s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu, a

c)

bez vykládky nebo zastávky až do vykládky v zařízení určení.

3.   Zařízení určení pro přemísťování z pásma dozoru nebo do něj určí příslušný orgán zařízení původu. Není-li tímto příslušným orgánem stejný orgán jako v zařízení určení, informuje uvedený orgán o tomto určení příslušný orgán zařízení určení.

4.   Příslušný orgán zařízení původu ověří, že zařízení určení souhlasí s tím, že je určeno a že obdrží každou zásilku zvířat nebo produktů.

5.   Při povolování přemísťování zvířat z pásma dozoru příslušný orgán zajistí, aby toto přemísťování nepředstavovalo riziko šíření nákazy kategorie A na základě:

a)

příznivých výsledků klinického vyšetření zvířat chovaných v zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna;

b)

v případě potřeby příznivých výsledků laboratorního vyšetření zvířat chovaných v zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna, a

c)

výsledku kontrol uvedených v článku 41, je-li k dispozici.

6.   Při povolování přepravy produktů z pásma dozoru musí příslušný orgán zajistit, aby:

a)

během celého procesu produkce a skladování byly produkty jasně odděleny od produktů, které podle tohoto nařízení nejsou způsobilé k odeslání mimo uzavřené pásmo;

b)

produkty nebyly přepravovány společně s produkty, které podle tohoto nařízení nejsou způsobilé k odeslání mimo uzavřené pásmo.

7.   Při udělování odchylek stanovených v odstavci 1 zajistí příslušný orgán, aby se od okamžiku nakládky během všech přepravních činností a až do vykládky v určeném zařízení určení používala doplňková opatření biologické bezpečnosti v souladu s jeho pokyny.

Článek 44

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu v pásmu dozoru, z pásma dozoru a do pásma dozoru pro účely porážky

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu, která pocházejí z pásma dozoru, na jatka, která se nacházejí:

a)

co nejblíže zařízení původu uvnitř uzavřeného pásma nebo

b)

mimo uzavřené pásmo co nejblíže pásmu dozoru, pokud není možné porážet zvířata v uzavřeném pásmu, a po provedení posouzení rizika.

2.   Na maso získané ze zvířat podle odstavce 1 se vztahují opatření stanovená v článku 49.

3.   Příslušný orgán může povolit přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu, která nepocházejí z pásma dozoru, na jatka, která se nacházejí v pásmu dozoru.

4.   Příslušný orgán může povolit zpracování a použití vedlejších produktů živočišného původu získaných ze zvířat poražených podle odstavců 1, 2 a 3 jako materiálu kategorie 3 v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 v podniku schváleném pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu, který se nachází na jeho území nebo v jiném členském státě, pokud není možné zpracovat je nebo je neškodně odstranit ve schváleném podniku na území členského státu, kde k výskytu ohniska došlo.

Jsou-li vedlejší produkty živočišného původu uvedené v prvním pododstavci přemísťovány do podniku nacházejícího se v jiném členském státě, členský stát určení a členské státy tranzitu povolí toto odeslání a příslušný orgán místa určení povolí zpracování a použití uvedených vedlejších produktů živočišného původu jako materiálu kategorie 3 v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Článek 45

Zvláštní podmínky pro povolování určitého přemísťování chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu ze zařízení v pásmu dozoru

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu na pastviny, které se nacházejí v pásmu dozoru, pokud:

a)

uplynulo 15 dnů od dokončení a schválení předběžného čistění a dezinfekce podle článku 15 a

b)

zvířata nepřijdou do styku se zvířaty druhů uvedených na seznamu z jiných zařízení.

2.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika povolit přemístění chovaných kopytníků druhů uvedených na seznamu do zařízení patřícího do stejného dodavatelského řetězce nacházejícího se v pásmu dozoru nebo mimo ně za účelem dokončení produkčního cyklu před porážkou. Nachází-li se zařízení určení mimo pásmo dozoru, použije příslušný orgán v daném zařízení opatření stanovená v článcích 40, 41 a 42, pokud jsou v pásmu dozoru původu zachovávána opatření k tlumení nákaz, jak je stanoveno v článku 55.

Článek 46

Zvláštní podmínky pro povolování určitého přemísťování drůbeže ze zařízení nacházejících se v pásmu dozoru

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování jednodenních kuřat pocházejících z pásma dozoru:

a)

do zařízení ve stejném členském státě, kde se vylíhla z vajec pocházejících ze zařízení v pásmu dozoru, pokud:

i)

na zařízení určení je po doručení zvířat uvalen úřední dozor a

ii)

po přemístění mimo uzavřené pásmo zůstávají zvířata v zařízeních určení nejméně po dobu 21 dnů;

b)

do zařízení ve stejném členském státě, kde se vylíhla z vajec pocházejících z oblastí mimo uzavřené pásmo, pokud líheň, ze které byla kuřata odeslána, může zajistit, že nedošlo k žádnému kontaktu mezi uvedenými vejci a jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty získanými od zvířat chovaných v uzavřeném pásmu.

2.   Příslušný orgán může povolit přemísťování kuřic před snáškou ze zařízení v pásmu dozoru do zařízení ve stejném členském státě, pokud:

a)

v zařízení určení není žádné jiné chované zvíře druhu uvedeného na seznamu;

b)

na zařízení určení je po doručení kuřic před snáškou uvalen úřední dozor a

c)

drůbež zůstane v zařízení určení nejméně po dobu 21 dnů.

Článek 47

Zvláštní podmínky pro povolování určitého přemísťování násadových vajec do zařízení v pásmu dozoru a z nich

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování násadových vajec ze zařízení, které se nachází ve stejném členském státě, do:

a)

líhně nacházející se v pásmu dozoru nebo

b)

zařízení pro interní líhnutí nacházející se v pásmu dozoru.

2.   Příslušný orgán může povolit přemísťování násadových vajec ze zařízení, které se nachází v pásmu dozoru, do líhně v témže členském státě nebo do zařízení pro interní líhnutí nacházející se v témže členském státě pouze tehdy, pokud jsou násadová vejce a jejich obaly před odesláním vydezinfikovány a lze zajistit zpětné vysledování těchto vajec.

Článek 48

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování spermatu ze schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty v pásmu dozoru

Příslušný orgán může povolit přemísťování spermatu odebraného od zvířat druhů uvedených na seznamu držených ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty, s výjimkou líhní, nacházejících se v pásmu dozoru po odhadovaném datu prvotní infekce v postiženém zařízení za těchto podmínek:

a)

všechna opatření k tlumení nákaz, která se vztahují k příslušné nákaze kategorie A, byla v pásmu dozoru zrušena v souladu s článkem 55;

b)

všechna chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu ve středisku pro odběr spermatu byla klinicky vyšetřena a byly od nich odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření za účelem vyloučení výskytu nákazy kategorie A v daném středisku pro odběr spermatu;

c)

dárcovské zvíře bylo s příznivými výsledky podrobeno laboratornímu vyšetření provedenému na vzorku odebraném ne dříve než sedm dní po monitorovacím období stanoveném v příloze II pro danou nákazu, počítáno vpřed od data, kdy bylo sperma odebráno.

Článek 49

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování čerstvého masa a syrového mléka získaného z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení nacházejících se v pásmu dozoru

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování čerstvého masa a syrového mléka získaných ze zvířat druhů uvedených na seznamu chovaných v zařízeních nacházejících se v pásmu dozoru, pokud se buď:

a)

čerstvé maso nebo syrové mléko přemísťuje do zpracovatelského zařízení za účelem podrobení se jednomu z ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII, nebo

b)

čerstvé maso získává z drůbeže.

2.   Příslušný orgán zajistí, aby čerstvé maso a syrové mléko přemísťované podle odst. 1 písm. a) splňovalo tyto podmínky:

a)

když je získáno na jatkách, čerstvé maso je označeno v souladu s přílohou IX a zachovává si tuto značku, dokud není ošetřeno, a

b)

ošetření se provádí v zařízení umístěném v témže uzavřeném pásmu nebo co nejblíže uzavřenému pásmu, které je provozováno pod dozorem úředních veterinárních lékařů.

Článek 50

Zvláštní podmínky pro schvalování přemísťování vajec k lidské spotřebě ze zařízení v pásmu dozoru

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování vajec k lidské spotřebě ze zařízení v pásmu dozoru do balírny/třídírny nacházející se ve stejném členském státě za předpokladu, že jsou balena v:

a)

jednorázovém balení nebo

b)

obalu, který lze vyčistit a vydezinfikovat tak, aby se zničil patogenní původce nákazy kategorie A.

2.   Příslušný orgán může povolit přemísťování vajec k lidské spotřebě ze zařízení nacházejících se v pásmu dozoru do zařízení na výrobu vaječných výrobků nacházejícího se ve stejném členském státě, pokud:

a)

je zařízení na výrobu vaječných výrobků v souladu s kapitolou II oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a

b)

vejce jsou přemístěna do zařízení na výrobu vaječných výrobků, aby byla zpracována a ošetřena v souladu s kapitolou XI přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004.

Článek 51

Zvláštní podmínky pro schvalování přemísťování hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, ze zařízení v pásmu dozoru

Příslušný orgán může povolit přemísťování hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, ze zařízení nacházejících se v pásmu dozoru:

a)

bez zpracování na skládku, která byla předtím k tomuto účelu schválena příslušným orgánem a nachází se ve stejném pásmu dozoru, nebo

b)

po zpracování na skládku, která byla předtím k tomuto účelu schválena příslušným orgánem a nachází se na území daného členského státu.

Článek 52

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování krmných surovin rostlinného původu a slámy z pásma dozoru

Příslušný orgán může povolit přemísťování krmných surovin rostlinného původu nebo slámy vyprodukovaných v pásmu dozoru za předpokladu, že krmné suroviny nebo sláma:

a)

byly vyprodukovány v místech, kde nejsou chována zvířata druhů uvedených na seznamu, jiných než zařízení na zpracování krmiv;

b)

byly vyprodukovány v zařízeních na zpracování krmiv, která nechovají zvířata druhů uvedených na seznamu, a rostlinná surovina pochází z:

i)

míst uvedených v písmenu a) nebo

ii)

území mimo pásmo dozoru;

c)

byly určeny k použití v pásmu dozoru;

d)

podstoupily alespoň jedno z ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VIII.

Článek 53

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů do schváleného podniku

1.   Příslušný orgán může povolit přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení, která se nacházejí v pásmu dozoru, do podniku schváleného pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu, kde:

a)

jsou chovaná zvířata okamžitě usmrcena a

b)

výsledné vedlejší produkty živočišného původu jsou neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

2.   Příslušný orgán může povolit přemísťování produktů ze zařízení a jiných míst v pásmu dozoru do podniku schváleného pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu, kde jsou produkty neškodně odstraněny nebo zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Článek 54

Opatření, která se použijí v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v pásmu dozoru, včetně dopravních prostředků

1.   Příslušný orgán použije relevantní opatření uvedená v článku 40 a v článcích 42 až 53 v potravinářských a krmivářských podnicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v pásmu dozoru, včetně dopravních prostředků.

2.   V zařízeních a místech uvedených v odstavci 1 může příslušný orgán použít další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A uvnitř pásma dozoru a z něj.

Článek 55

Doba trvání opatření k tlumení nákaz v pásmu dozoru

1.   Příslušný orgán může opatření k tlumení nákaz použitá v pásmu dozoru podle oddílů 1 a 3 této kapitoly zrušit pouze tehdy, pokud uplynula doba stanovená v příloze XI a jsou splněny tyto podmínky:

a)

v ochranném pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 a

b)

reprezentativní počet zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu, podstoupil s příznivými výsledky kontroly prováděné úředními veterinárními lékaři v souladu s článkem 41.

2.   V případě, že příslušnou nákazu kategorie A přenáší vektor uvedený na seznamu podle nařízení (EU) 2018/1882, může příslušný orgán:

a)

stanovit případ od případu dobu trvání opatření v pásmu dozoru s přihlédnutím k faktorům, které ovlivňují riziko šíření nákazy, a

b)

zajistit zavedení ověřovacích zvířat.

Oddíl 4

Odchylky použitelné v uzavřeném pásmu v případě dalších ohnisek nákaz

Článek 56

Odchylky od zákazů přemísťování zvířat v uzavřených pásmech, pokud jsou zachovávána omezení

1.   Jsou-li zákazy přemísťování zvířat stanovené v článcích 27 a 42 zachovávány i po skončení období stanoveného v příloze XI z důvodu úředního potvrzení dalších ohnisek nákazy kategorie A, může příslušný orgán za mimořádných okolností povolit přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu v případech, na které se nevztahují odchylky podle článků 27 a 42, pokud:

a)

provozovatel předložil odůvodněnou žádost o uvedené povolení;

b)

před udělením povolení byla posouzena rizika vyplývající z povolení takového přemísťování a posouzení ukazuje, že riziko šíření nákazy kategorie A je zanedbatelné;

c)

úřední veterinární lékaři provedli klinická vyšetření a shromáždili od zvířat druhů uvedených na seznamu, včetně těch, která mají být přemístěna, vzorky pro laboratorní vyšetření, jež přinesla příznivé výsledky.

2.   Je-li povoleno přemísťování zvířat podle odstavce 1, příslušný orgán zajistí, aby přeprava splňovala požadavky stanovené v článku 24.

KAPITOLA III

Obnovení populace suchozemských zvířat v zařízeních v uzavřených pásmech

Článek 57

Podmínky pro povolení obnovení populace postiženého zařízení

1.   Příslušný orgán povolí obnovení populace postiženého zařízení pouze tehdy, jsou-li splněny tyto požadavky:

a)

závěrečné čištění a dezinfekce a případně dezinsekce a deratizace byly:

i)

provedeny v souladu s postupy stanovenými v bodech A a C přílohy IV za použití vhodných biocidních přípravků s cílem zajistit likvidaci příslušného patogenního původce nákazy kategorie A a

ii)

náležitě zdokumentovány.

b)

uplynulo monitorovací období stanovené v příloze II pro danou nákazu počítané vpřed od data, kdy bylo provedeno závěrečné čištění a dezinfekce podle písmene a).

2.   Příslušný orgán dohlíží na to, aby bylo v postiženém zařízení provedeno závěrečné čištění a dezinfekce a případně dezinsekce a deratizace v souladu s požadavky odst. 1 písm. a).

3.   Příslušný orgán nepovolí přístup chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu na pastvinu po dobu, po kterou je považována za kontaminovanou; tato doba se stanoví po provedení posouzení rizika.

4.   Kde nebylo v řádně odůvodněných případech v postiženém zařízení dosaženo plného závěrečného čištění a dezinfekce a v příslušných případech dezinsekce a deratizace uvedených v odstavci 1, může příslušný orgán povolit obnovení populace odchylně od odstavce 1, pokud:

a)

od provedení předběžného čistění a dezinfekce podle článku 15 uplynula doba nejméně 3 měsíců a

b)

příslušný orgán posoudil před udělením povolení rizika vyplývající z daného povolení a posouzení ukazuje, že riziko šíření nákazy kategorie A je zanedbatelné.

Článek 58

Odchylka od požadavku stanoveného v čl. 55 odst. 1 písm. b)

V případě úředního potvrzení ohniska nákazy kategorie A v potravinářských a krmivářských podnicích, ve sběrných střediscích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků, může příslušný orgán povolit opětovné zavedení chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu pro účely porážky, svodů, prohlídky nebo přepravy 24 hodin po dokončení:

a)

opatření uvedených v článcích 12, 14, 15, 17, 18 a v čl. 57 odst. 1 písm. a) a

b)

jakéhokoli dalšího opatření použitého příslušným orgánem, které je přizpůsobeno konkrétní situaci.

Článek 59

Požadavky na obnovení populace chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu v postiženém zařízení

1.   Příslušný orgán dohlíží na obnovení populace chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu v postiženém zařízení v souladu s ustanoveními tohoto článku.

2.   Chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu, která jsou určena k obnovení populace:

a)

nepocházejí ze zařízení, na které se vztahují omezení stanovená v kapitole III, a

b)

před jejich umístěním do zařízení jsou od nich odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření za účelem vyloučení výskytu nákazy, jehož výsledky jsou příznivé.

3.   Vzorky pro účely odst. 2 písm. b) se odeberou od:

a)

reprezentativního počtu všech zvířat, jež mají být umístěna do zařízení, pokud jsou všechna umístěna ve stejnou dobu a ze stejného zařízení původu, nebo

b)

reprezentativního počtu zvířat v každé zásilce, pokud mají být veškerá zvířata umístěna v různou dobu nebo z různých zařízení původu.

V případě jednodenních kuřat se může příslušný orgán rozhodnout neprovádět odběr vzorků pro laboratorní vyšetření podle odst. 2 písm. b).

4.   Chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu, která jsou určena k obnovení populace, se do zařízení umístí takto:

a)

do všech epizootologických jednotek a budov postiženého zařízení;

b)

pokud možno ve stejnou dobu nebo během monitorovacího období stanoveného v příloze II pro danou nákazu počítaného vpřed od data, kdy bylo umístěno první zvíře, nebo

c)

v případě zemědělské činnosti ve venkovních podmínkách nebo pokud je požadavek stanovený v písmenu a) nepraktický, použitím ověřovacích zvířat, kterým byly před umístěním do zařízení odebrány vzorky pro laboratorní vyšetření, jež vykázala příznivé výsledky pro příslušnou nákazu kategorie A.

5.   Úřední veterinární lékaři vykonají nejméně jednu kontrolu postiženého zařízení, a to poslední den monitorovacího období stanoveného v příloze II pro danou nákazu počítaného vpřed od data, kdy byla zvířata umístěna v zařízení, a v každém případě před uplynutím 30 dnů od uvedeného dne, přičemž provedou alespoň:

a)

kontroly dokladů, včetně analýzy záznamů o produkci, zdraví a vysledovatelnosti;

b)

klinické vyšetření chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu a

c)

odběr vzorků zvířat pro laboratorní vyšetření s cílem potvrdit nebo vyloučit výskyt příslušné nákazy kategorie A.

6.   Každá osoba vstupující do zařízení nebo opouštějící zařízení dodržuje příslušná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit šíření dané nákazy kategorie A.

7.   Chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu opustí zařízení pouze na základě povolení příslušného orgánu a výhradně po získání příznivých výsledků laboratorního vyšetření uvedeného v odst. 5 písm. c).

8.   Ode dne, kdy byla zvířata umístěna do zařízení, do konce obnovování populace v souladu s článkem 61, provozovatel:

a)

uchovává aktuální záznamy údajů o zdraví a produkci chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu a

b)

okamžitě oznámí příslušnému orgánu každou významnou změnu údajů o produkci a jakékoli jiné abnormality.

9.   Jsou-li během období uvedeného v odstavci 8 příslušnému orgánu oznámeny neobvyklé úhyny nebo příznaky nákazy kategorie A, úřední veterinární lékaři neprodleně odeberou vzorky pro laboratorní vyšetření, aby se vyloučil výskyt příslušné nákazy kategorie A.

10.   Příslušný orgán může vyjmout uzavřená zařízení z jednoho nebo více ustanovení stanovených v odstavcích 1 až 9 poté, co posoudil rizika z této výjimky vyplývající a posouzení ukazuje, že riziko šíření nákazy kategorie A je zanedbatelné.

Článek 60

Doplňkové požadavky na obnovení populace postiženého zařízení

1.   Příslušný orgán povolí obnovení populace postiženého zařízení jinými zvířaty, než jsou chované druhy uvedené na seznamu, s přihlédnutím k riziku šíření příslušné nákazy kategorie A a k riziku přetrvávání vektorů.

2.   Příslušný orgán může rozšířit některá nebo všechna ustanovení stanovená v článcích 57 a 59, pokud se použije preventivní usmrcení stanovené v čl. 7 odst. 4 a v čl. 9 odst. 4.

Článek 61

Konec obnovování populace v postiženém zařízení a zrušení opatření k tlumení nákaz v postiženém zařízení

1.   Obnovení populace v postiženém zařízení se považuje za ukončené, pokud byla úspěšně dokončena opatření stanovená v článcích 57 a 59 a v příslušných případech v článku 60.

2.   Příslušný orgán zruší všechna opatření k tlumení nákaz používaná v postiženém zařízení v souladu s tímto nařízením, když se obnovení populace považuje za ukončené, jak je stanoveno v odstavci 1.

KAPITOLA IV

Opatření k tlumení nákaz u volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu

Článek 62

Opatření v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, příslušný orgán okamžitě provede šetření s cílem potvrdit nebo vyloučit výskyt nákazy uvedené na seznamu, na kterou existuje podezření.

2.   V průběhu šetření uvedeného v odstavci 1 zorganizuje příslušný orgán alespoň postmortální vyšetření a odběr vzorků volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu, která byla odstřelena nebo nalezena mrtvá, pro laboratorní vyšetření s cílem potvrdit nebo vyloučit výskyt nákazy kategorie A.

3.   Pokud jde o těla mrtvých volně žijících zvířat, u nichž existuje podezření na příslušnou nákazu kategorie A, ať byla volně žijící zvířata usmrcena, či nalezena mrtvá, příslušný orgán zajistí, aby:

a)

celá těla mrtvých volně žijících zvířat nebo jejich části byly neškodně odstraněny nebo zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 a

b)

je-li to uskutečnitelné, veškeré materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány kontaktem s těly mrtvých volně žijících zvířat nebo s vedlejšími produkty živočišného původu z těchto zvířat, prošly čištěním a dezinfekcí nebo byly neškodně odstraněny v souladu s pokyny úředních veterinárních lékařů a pod jejich dohledem.

Článek 63

Opatření v případě ohniska nákazy kategorie A u volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu

1.   V případě, že je úředně potvrzeno ohnisko nákazy kategorie A u volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu v souladu s čl. 9 odst. 2, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, může příslušný orgán vymezit pásmo infekce, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy, na základě:

a)

profilu nákazy;

b)

odhadované populace volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu;

c)

rizikových faktorů, které přispívají k šíření příslušné nákazy kategorie A, zejména rizika zavlečení nákazy kategorie A do zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu;

d)

výsledků vyšetření vzorků a

e)

ostatních důležitých faktorů.

2.   Pokud jde o těla volně žijících zvířat, u nichž byla příslušná nákaza kategorie A potvrzena, ať byla volně žijící zvířata usmrcena, či nalezena mrtvá, příslušný orgán zajistí, aby:

a)

celá těla mrtvých volně žijících zvířat nebo jejich části byly neškodně odstraněny nebo zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 a

b)

je-li to uskutečnitelné, veškeré materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány kontaktem s těly mrtvých volně žijících zvířat nebo s vedlejšími produkty živočišného původu z těchto zvířat, prošly čištěním a dezinfekcí nebo byly neškodně odstraněny v souladu s pokyny úředních veterinárních lékařů a pod jejich dohledem.

3.   Příslušný orgán může upravit hranice původního pásma infekce:

a)

za účelem tlumení dalšího šíření příslušné nákazy kategorie A a

b)

v případě potvrzení dalších ohnisek nákazy kategorie A u volně žijících zvířat.

4.   Příslušný orgán okamžitě uvědomí provozovatele, klinické veterinární lékaře, myslivce (lovce), jiné dotčené příslušné orgány a jakoukoli jinou dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu o ohnisku nákazy a o přijatých opatřeních k tlumení nákazy.

Článek 64

Opatření, která se použijí v pásmu infekce

1.   V pásmu infekce vymezené v souladu s článkem 63 organizuje příslušný orgán postmortální vyšetření volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu, která byla odstřelena nebo nalezena mrtvá, v případě nutnosti včetně odběru vzorků pro laboratorní vyšetření.

2.   Příslušný orgán v pásmu infekce přinejmenším:

a)

provede opatření ke zmírnění rizika a posílená opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A z postižených zvířat a pásma infekce na nepostižená zvířata nebo na člověka;

b)

zakáže přemísťování volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů živočišného původu z těchto zvířat, jak stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (16), a

c)

zajistí, aby všechna těla mrtvých volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu nebo jejich části, ať byla zvířata usmrcena, či nalezena mrtvá, byly neškodně odstraněny nebo zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Článek 65

Další opatření, která se použijí v pásmu infekce

S cílem zabránit šíření nákazy kategorie A v pásmu infekce může příslušný orgán:

a)

regulovat přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu;

b)

regulovat lov a jiné venkovní aktivity;

c)

omezit krmení volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu a

d)

pokud to vyžaduje epizootologická situace, vypracovat a provádět eradikační plán pro nákazu kategorie A u volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu.

Článek 66

Operativní skupina odborníků

V případě úředně potvrzeného ohniska nákazy kategorie A u volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu a v případě, že příslušný orgán vymezí pásmo infekce v souladu s článkem 63, zřídí příslušný orgán operativní skupinu odborníků uvedenou v článku 43 nařízení (EU) 2016/429, aby byla příslušnému orgánu nápomocna při:

a)

posouzení epizootologické situace a jejího vývoje;

b)

vymezení pásma infekce;

c)

stanovení vhodných opatření, která se mají použít v pásmu infekce v souladu s touto kapitolou, a jejich doby trvání a

d)

vypracování eradikačního plánu, v příslušných případech.

Článek 67

Doba trvání opatření v pásmu infekce

Příslušný orgán zachová opatření uplatňovaná v pásmu infekce v souladu s touto kapitolou do doby, než epizootologické informace ukáží, že příslušná volně žijící populace již nepředstavuje riziko zavlečení nákazy kategorie A do zařízení, která chovají zvířata druhů uvedených na seznamu, a dokud operativní skupina nedoporučí tato opatření zrušit.

KAPITOLA V

Opatření k tlumení nákaz kategorií b a c u suchozemských zvířat

Článek 68

Předběžná opatření k tlumení nákaz, která se použijí v případě, že příslušný orgán v členských státech nebo v oblastech, kterým byl přiznán status území prostého nákazy, má podezření na výskyt nákazy kategorie B nebo C

V případě podezření na výskyt nákazy kategorie B nebo C v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 nebo 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v členských státech nebo v oblastech, kterým byl přiznán status území prostého nákazy podle čl. 36 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, příslušný orgán použije opatření stanovená v:

a)

článcích 21, 22 a 23 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v případě infekce Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis, enzootické leukózy skotu, infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy, infekce virem Aujeszkyho choroby a bovinní virové diarrhoey;

b)

článku 35 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v případě infekce virem vztekliny a

c)

článku 41 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v případě infekce virem katarální horečky ovcí (sérotyp 1–24).

Článek 69

Opatření k tlumení nákazy, která se použijí, je-li nákaza kategorie B nebo C potvrzena

V případě potvrzení nákazy kategorie B nebo C v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v členských státech nebo v oblastech, kterým byl přiznán status území prostého nákazy podle čl. 36 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, příslušný orgán použije opatření stanovená v:

a)

článcích 24 až 31 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v případě infekce Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis, enzootické leukózy skotu, infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy, infekce virem Aujeszkyho choroby a bovinní virové diarrhoey;

b)

článku 36 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v případě infekce virem vztekliny a

c)

článku 42 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v případě infekce virem katarální horečky ovcí (sérotyp 1–24).

ČÁST III

VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

KAPITOLA I

Opatření k tlumení nákaz kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury

Oddíl 1

Předběžná opatření k tlumení nákaz v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury

Článek 70

Povinnosti provozovatelů v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury

V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu přijmou provozovatelé tato opatření k tlumení nákaz s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A z postižených živočichů a zařízení akvakultury spadajících pod jejich odpovědnost na jiné, nepostižené vodní živočichy, až do doby, dokud příslušný orgán nevyloučí výskyt nákazy kategorie A:

a)

izolují, je-li to technicky možné, všechny živočichy pocházející z akvakultury v zařízení, u kterého existuje podezření, že je infikováno nákazou kategorie A;

b)

zabrání přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury do a ze zařízení;

c)

vedou záznamy o všech návštěvách a veškerém přemísťování z a do zařízení;

d)

uchovávají veškeré produkty, zařízení, materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány nákazami kategorie A a přenášet je, izolované a pokud možno chráněné před vektory a jinými vodními živočichy;

e)

provádějí vhodná opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A;

f)

poskytují příslušnému orgánu na jeho žádost veškeré důležité informace týkající se nákazy kategorie A a

g)

dodržují veškeré pokyny příslušného orgánu týkající se tlumení nákazy kategorie A v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a s tímto nařízením.

Článek 71

Šetření prováděné příslušným orgánem v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury v zařízení

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury v zařízení v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, příslušný orgán okamžitě provede šetření s cílem potvrdit nebo vyloučit výskyt nákazy uvedené na seznamu, na kterou existuje podezření.

2.   V průběhu šetření uvedeného v odstavci 1 příslušný orgán zajistí, aby úřední veterinární lékaři provedli nejméně:

a)

klinická vyšetření živočichů pocházejících z akvakultury a

b)

odběr vzorků pro laboratorní vyšetření.

Článek 72

Předběžná omezení a opatření biologické bezpečnosti, která se použijí v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A v zařízení uvalí příslušný orgán na zařízení úřední dozor a okamžitě uloží tato předběžná omezení a opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A z postižených živočichů pocházejících z akvakultury a ze zařízení na nepostižené vodní živočichy:

a)

zákaz přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury do a ze zařízení;

b)

zákaz jiného než nezbytného přemísťování dopravních prostředků a vybavení ze zařízení;

c)

zákaz porážky živočichů pocházejících z akvakultury k lidské spotřebě;

d)

je-li to technicky proveditelné a považováno za nezbytné, nařídit izolaci všech živočichů pocházejících z akvakultury a

e)

je-li to uskutečnitelné, zavést odpovídající prostředky a opatření ke zvládání ptáků a jiných predátorů.

2.   Příslušný orgán může nařídit preventivní usmrcení druhů uvedených na seznamu v postiženém zařízení, ve kterém existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A, za předpokladu, že jsou uplatňována veškerá nezbytná opatření biologické bezpečnosti a jiná opatření ke zmírnění rizika s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A ze zařízení.

3.   Odchylně od čl. 10 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009 a po provedení posouzení rizika povolí příslušný orgán přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury pouze za účelem bezprostředního usmrcení v zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleném k tlumení nákaz nebo v podniku schváleném pro zpracování nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu kategorie 1 nebo kategorie 2 v souladu s uvedeným nařízením. Povolení může být uděleno pouze v případě, že jsou uplatňována nezbytná opatření biologické bezpečnosti a jiná opatření ke zmírnění rizika, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A.

4.   Veškeré vedlejší produkty živočišného původu z mrtvých živočichů pocházejících z akvakultury, kteří uhynuli nebo byli usmrceni v souladu s tímto článkem, včetně lastur či ulit měkkýšů s masem, se odchylně od čl. 10 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009 zpracují nebo neškodně odstraní jako materiál kategorie 1 či 2 v souladu s uvedeným nařízením s cílem zajistit, aby byl příslušný původce nákazy zneškodněn a aby se zabránilo přenosu nákazy na jiné vodní živočichy.

Článek 73

Soupis a analýza záznamů v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A příslušný orgán nařídí, aby provozovatelé zařízení, v nichž existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A, neprodleně sestavili a aktualizovali soupis následujících položek, a ověří, že tak učinili:

a)

druhy, kategorie A množství (počet, objem nebo hmotnost) všech živočichů pocházejících z akvakultury chovaných v zařízení;

b)

veškeré produkty, materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány příslušnou nákazou kategorie A nebo by ji mohly přenášet, a

c)

denně zaznamenávané úhyny v každé epizootologické jednotce v rámci zařízení.

2.   V rámci epizootologického šetření uvedeného v článku 57 nařízení (EU) 2016/429 a prováděného v zařízeních, kde existuje podezření na výskyt nákazy, úřední veterinární lékaři analyzují přinejmenším záznamy uvedené na seznamu v čl. 186 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429.

Článek 74

Rozšíření opatření k tlumení nákazy na jiná zařízení v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A

Za účelem zabránění šíření nákazy kategorie A provede příslušný orgán šetření stanovené v článku 71 a po provedení posouzení rizika rozšíří příslušná opatření stanovená v článcích 72 a 73 na:

a)

zařízení, která se nacházejí ve stejné jednotce jako zařízení, v němž existuje podezření na výskyt nákazy, nebo kterým z důvodu vzdálenosti, hydrodynamických nebo topografických podmínek hrozí zvýšené riziko zavlečení příslušného patogenního původce ze zařízení, ve kterém existuje podezření na výskyt nákazy;

b)

jakékoli jiné zařízení, než které je uvedeno v písmenu a), které má přímou epizootologickou souvislost se zařízením, v němž existuje podezření na výskyt nákazy.

Článek 75

Dočasná uzavřená pásma kolem zařízení

Příslušný orgán může kolem zařízení zřídit dočasné uzavřené pásmo, pokud existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A a pokud se uplatňují předběžná opatření k tlumení nákazy podle článků 72 a 73, a to s přihlédnutím k těmto okolnostem:

a)

umístění zařízení v oblasti s jinými zařízeními, která chovají živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu, u nichž existuje podezření na výskyt nákazy kategorie A;

b)

pohyb živočichů v blízkosti zařízení, ve kterém existuje podezření na výskyt nákazy;

c)

zpoždění při potvrzování nákazy kategorie A podle článku 77;

d)

nedostatečné informace o možném původu a cestách zavlečení nákazy kategorie A, na kterou existuje podezření, a

e)

profil nákazy, zejména cesty a rychlost přenosu nákazy a přetrvávání nákazy v příslušné populaci živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu.

Článek 76

Opatření, která se použijí v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A v potravinářských a krmivářských podnicích, ve střediscích pro čištění a expedicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků

1.   V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 v potravinářských a krmivářských podnicích, ve střediscích pro čištění a expedicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků, příslušný orgán použije:

a)

opatření stanovená v článcích 71 až 75 a

b)

v případě potřeby další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A z podezřelých živočichů a zařízení nebo míst na nepostižené živočichy.

2.   Příslušný orgán použije ustanovení článků 71 až 75 rovněž v zařízeních původu živočichů nebo produktů přítomných v zařízeních a místech uvedených v odstavci 1.

Oddíl 2

Opatření k tlumení nákazy v případě úředního potvrzení nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury

Článek 77

Úřední potvrzení nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury

Příslušný orgán úředně potvrdí ohnisko nákazy kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 9 odst. 2, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 78

Opatření k tlumení nákaz v případě úředního potvrzení ohniska nákazy kategorie A v zařízení

1.   Po úředním potvrzení ohniska nákazy kategorie A v souladu s článkem 77 nařídí příslušný orgán kromě opatření stanovených v článcích 72 a 73, aby byla na zařízení, kde bylo úředně potvrzeno ohnisko nákazy kategorie A, pod dohledem úředních veterinárních lékařů okamžitě uplatněna tato opatření k tlumení nákaz:

a)

ryby a korýši druhů uvedených na seznamu se co nejdříve usmrtí a měkkýši druhů uvedených na seznamu se co nejdříve odstraní z vody;

b)

odchylně od čl. 10 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009 se živočichové uvedení v písmenu a) neškodně odstraní jako materiál kategorie 1 nebo 2 v souladu s uvedeným nařízením;

c)

opatření stanovená v písmenech a) a b) se provedou buď:

i)

v zařízení, kde byl úředně potvrzen výskyt ohniska nákazy kategorie A, s následným zpracováním na místě, nebo

ii)

v zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleném k tlumení nákaz či v podniku schváleném v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 pro zpracování nebo neškodné odstranění způsobem, který zabraňuje riziku šíření nákazy kategorie A;

d)

živočichové pocházející z akvakultury druhů neuvedených na seznamu se co nejdříve usmrtí nebo porazí k lidské spotřebě nebo, v případě měkkýšů, odstraní z vody v souladu s odst. 1 písm. b);

e)

uplatní se vhodná opatření, aby se omezilo jakékoli možné šíření nákazy kategorie A na volně žijící vodní živočichy, kteří by mohli být v epizootologickém kontaktu se zařízením, a z těchto živočichů;

f)

všechny potenciálně kontaminované produkty, materiály nebo látky se izolují, dokud:

i)

nejsou neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009, v případě vedlejších produktů živočišného původu;

ii)

odchylně od čl. 10 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009 nejsou neškodně odstraněny nebo zpracovány v souladu s uvedeným nařízením jako materiál kategorie 1 nebo 2, v případě produktů živočišného původu;

iii)

nebyla dokončena opatření pro čištění a dezinfekci v souladu s ustanoveními článku 80, v případě materiálů a látek vhodných pro čištění a dezinfekci a

iv)

nejsou ze zařízení přemístěny a neškodně odstraněny pod dohledem úředních veterinárních lékařů, v případě krmiv a jiných materiálů nevhodných pro čištění a dezinfekci.

2.   Příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby:

a)

přeprava vedlejších produktů živočišného původu uvedených v odst. 1 písm. f) bodě i) a produktů živočišného původu uvedených v odst. 1 písm. f) bodě ii) z postiženého zařízení splňovala ustanovení nařízení (ES) č. 1069/2009 a

b)

přeprava materiálů nebo látek uvedených v odst. 1 písm. f) bodě iv) z postiženého zařízení dodržovala jeho pokyny týkající se podmínek biologické bezpečnosti a biologické ochrany, aby se zabránilo šíření patogenního původce nákazy kategorie A.

3.   Odchylně od odst. 1 písm. a) může příslušný orgán po provedení posouzení rizika povolit porážku ryb či korýšů nebo, v případě měkkýšů, odstranění z vody k lidské spotřebě v daném zařízení nebo v zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleném k tlumení nákaz za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření biologické bezpečnosti a jiná nezbytná opatření ke zmírnění rizika s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A. Veškeré vedlejší produkty živočišného původu, které jsou výsledkem uvedené odchylky, se odchylně od čl. 10 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009 zpracují nebo neškodně odstraní jako materiál kategorie 1 nebo 2 v souladu s uvedeným nařízením.

4.   Odchylně od odst. 1 písm. d) se může příslušný orgán po provedení posouzení rizika rozhodnout, že neusmrtí, neporazí nebo neodstraní z vody živočichy pocházející z akvakultury druhů neuvedených na seznamu za předpokladu, že jsou uplatněna vhodná opatření ke zmírnění rizik, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření příslušné nákazy kategorie A ze zařízení.

5.   Odchylně od odst. 1 písm. f) bodu ii) může příslušný orgán po provedení posouzení rizika povolit, aby byly na trh uváděny produkty živočišného původu v souladu s článkem 83.

Článek 79

Zvláštní odchylky od opatření k tlumení nákaz v zařízeních, kde jsou druhy uvedené na seznamu chovány pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů

1.   Příslušný orgán může udělit odchylky od opatření stanovených v čl. 78 odst. 1 písm. a) a c) v případě úředního potvrzení nákazy kategorie A v zařízeních, kde jsou druhy uvedené na seznamu chovány pro vědecké účely nebo účely související se zachováním ohrožených druhů, za předpokladu, že:

a)

není ohrožen nákazový status dotčeného členského státu nebo jiných členských států a

b)

jsou přijata veškerá vhodná opatření biologické bezpečnosti uvedená v článku 78, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření patogenního původce nákazy kategorie A.

2.   Je-li udělena odchylka podle odstavce 1, příslušný orgán zajistí, aby živočichové pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu, na které se odchylka vztahuje, byli:

a)

chováni v prostorách, kde se provádí vhodná opatření biologické bezpečnosti, aby se zabránilo šíření příslušné nákazy kategorie A, a

b)

podrobeni dalšímu dozoru a laboratornímu vyšetření a nebyli přemísťováni ze zařízení, dokud laboratorní testy neukážou, že nepředstavují riziko dalšího šíření příslušné nákazy kategorie A.

Článek 80

Čištění a dezinfekce

1.   Příslušný orgán nařídí provozovatelům, aby ihned po dokončení opatření k tlumení nákaz stanovených v článku 78 provedli čištění a dezinfekci:

a)

zařízení, a to v rozsahu, ve kterém to příslušný orgán považuje za technicky možné;

b)

veškerého vybavení souvisejícího s chovem, mimo jiné včetně vybavení na krmení, třídění, ošetření, vakcinaci a pracovních člunů;

c)

veškerého vybavení souvisejícího s produkcí, mimo jiné včetně klecí, sítí, kůlů, pytlů a dlouhých lovných šňůr;

d)

ochranných oděvů nebo bezpečnostního vybavení používaného provozovateli a návštěvníky a

e)

všech dopravních prostředků, včetně cisteren a jiných zařízení používaných k přemísťování infikovaných živočichů nebo personálu, který byl v kontaktu s infikovanými živočichy.

2.   Čištění a dezinfekce stanovené v odstavci 1 se provedou:

a)

v souladu s protokolem, který byl předem dohodnut mezi příslušným orgánem a provozovatelem, a

b)

pod dohledem úředních veterinárních lékařů.

Článek 81

Ponechání postiženého zařízení bez obsádky

Příslušný orgán nařídí provozovatelům, aby po dokončení čištění a dezinfekce podle článku 80 ponechali postižené zařízení bez obsádky po dobu stanovenou v příloze XIII.

Článek 82

Rozšíření opatření k tlumení nákazy v případě potvrzení nákazy kategorie A

Za účelem zabránění šíření nákazy kategorie A provede příslušný orgán šetření podle článku 71 a po provedení posouzení rizika rozšíří některá nebo všechna opatření stanovená v článcích 78, 80 a 81 na:

a)

zařízení téže jednotky nebo zařízení, kterým z důvodu vzdálenosti, hydrodynamických nebo topografických podmínek hrozí zvýšené riziko zavlečení příslušného patogenního původce z podezřívaného zařízení, v němž je nákaza potvrzena;

b)

kterékoli zařízení, které na základě šetření stanoveného v článku 57 nařízení (EU) 2016/429 prokázalo přímou epizootologickou souvislost se zařízením, v němž je nákaza potvrzena.

Článek 83

Uvádění produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu vyprodukovaných v infikovaných zařízeních na trh

1.   Při udělování odchylky podle čl. 78 odst. 5 může příslušný orgán povolit uvedení produktů živočišného původu na trh pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

ryby musí být před odesláním usmrceny a vykuchány;

b)

měkkýši a korýši musí být plně vysledovatelní a před odesláním musí být zpracováni na neživotaschopné produkty neschopné přežít v případě vrácení do vody.

Je-li před zpracováním a uvedením na trh požadováno čištění, provádí se v zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleném k tlumení nákaz nebo v biologicky bezpečném středisku pro čištění.

2.   Produkty živočišného původu podle odstavce 1 jsou určeny:

a)

přímo konečnému spotřebiteli nebo

b)

k dalšímu zpracování v zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleném k tlumení nákaz.

Článek 84

Opatření, která se použijí v případě potvrzení nákazy kategorie A v potravinářských a krmivářských podnicích, střediscích pro čištění, expedicích, na stanovištích hraniční kontroly nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků

1.   V případě potvrzení nákazy kategorie A v potravinářských a krmivářských podnicích, střediscích pro čištění, expedicích, na stanovištích hraniční kontroly nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků, v souladu s článkem 77 příslušný orgán použije:

a)

opatření stanovená v článcích 78, 80 a 81 a

b)

v případě potřeby další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A z postižených živočichů a zařízení nebo míst na nepostižené živočichy.

2.   Příslušný orgán použije ustanovení článků 78, 80 a 81 rovněž v zařízeních původu živočichů nebo produktů přítomných v zařízeních a místech uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA II

Opatření k tlumení nákaz kategorie A u živočichů pocházejících z akvakultury v uzavřeném pásmu

Oddíl 1

Obecná opatření k tlumení nákaz v uzavřeném pásmu

Článek 85

Vytvoření uzavřeného pásma

1.   V případě úředního potvrzení ohniska nákazy kategorie A v zařízení, potravinářském a krmivářském podniku, zařízení nakládajícím s vedlejšími produkty živočišného původu nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků, příslušný orgán okamžitě zřídí uzavřené pásmo kolem postiženého zařízení nebo místa, které zahrnuje:

a)

ochranné pásmo kolem zařízení nebo místa, kde je nákaza kategorie A potvrzena;

b)

pásmo dozoru kolem ochranného pásma a

c)

v případě potřeby na základě kritérií stanovených v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 další uzavřená pásma kolem ochranných pásem a pásem dozoru nebo v jejich blízkosti.

2.   Rozsah pásem se stanoví případ od případu s přihlédnutím k faktorům, které ovlivňují riziko šíření nákazy. Příslušný orgán zohlední za uvedeným účelem tyto údaje a kritéria:

a)

údaje z epizootologického šetření podle článku 57 nařízení (EU) 2016/429;

b)

příslušné hydrodynamické údaje;

c)

kritéria uvedená v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 a

d)

kritéria stanovená v příloze XIV tohoto nařízení.

3.   Příslušný orgán upraví hranice původního uzavřeného pásma, včetně hranic ochranného pásma, pásma dozoru a dalších uzavřených pásem, v případě, že se v důsledku dalších ohnisek nákazy kategorie A překrývají dvě nebo více uzavřených pásem.

4.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán v důsledku zvláštních zeměpisných, hydrodynamických a epizootologických okolností a po provedení posouzení rizika s přihlédnutím k profilu nákazy:

a)

nezřídit uzavřené pásmo, jak je stanoveno v odstavci 1, kolem zařízení nebo místa, v nichž se nákaza vyskytla;

b)

zřídit uzavřené pásmo sestávající z ochranného pásma bez jakéhokoli přilehlého pásma dozoru a

c)

nezřídit uzavřené pásmo, je-li nákaza kategorie A potvrzena v potravinářských a krmivářských podnicích, střediscích pro čištění, expedicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo na jakémkoli jiném relevantním místě, včetně dopravních prostředků.

5.   Příslušný orgán se může v nezbytném rozsahu a po provedení posouzení rizika s přihlédnutím k zeměpisným, hydrodynamickým a epizootologickým okolnostem a k profilu nákazy odchýlit od ustanovení této kapitoly:

a)

v dalších uzavřených pásmech a

b)

rozhodne-li se příslušný orgán zřídit uzavřené pásmo, když dojde k výskytu ohniska nákazy kategorie A v zařízeních nebo v jakýchkoli jiných relevantních místech uvedených v odst. 4 písm. c).

Článek 86

Opatření, která se použijí v uzavřeném pásmu

1.   Příslušný orgán neprodleně vypracuje a průběžně aktualizuje soupis všech zařízení, která chovají živočichy pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu, jež se nacházejí v uzavřeném pásmu, včetně druhů, kategorií a odhadovaného počtu živočichů v každém zařízení.

2.   V zařízeních nacházejících se v uzavřeném pásmu může příslušný orgán na základě epizootologických informací nebo jiných relevantních důkazů a po provedení posouzení rizika provádět preventivní usmrcení nebo porážku pro lidskou spotřebu nebo, v případě měkkýšů, odstranění z vody živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu podle čl. 78 odst. 1 písm. a) a čl. 78 odst. 2.

3.   Každý odběr vzorků v zařízeních v uzavřeném pásmu, která chovají živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu, k jiným účelům než k potvrzení či vyloučení výskytu příslušné nákazy kategorie A, musí být schválen příslušným orgánem.

Oddíl 2

Opatření k tlumení nákaz v ochranném pásmu

Článek 87

Opatření, která se použijí v zařízeních chovajících živočichy pocházející z akvakultury v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán nařídí provozovatelům zařízení, která chovají živočichy pocházející z akvakultury jakýchkoli druhů v ochranném pásmu, jiných než zařízení, v němž byla potvrzena nákaza kategorie A, aby za účelem prevence a tlumení šíření nákazy prováděli alespoň tato opatření:

a)

neprodleně aktualizovali záznamy soupisu stanoveného v čl. 73 odst. 1;

b)

je-li to uskutečnitelné, prováděli vhodná opatření k omezení veškerého možného šíření nákazy kategorie A na jakékoli volně žijící vodní živočichy, kteří by mohli být v epizootologickém kontaktu se zařízením, a z těchto živočichů;

c)

zabránili odstranění živočichů pocházejících z akvakultury ze zařízení, v němž jsou chováni, pokud to nepovolí příslušný orgán;

d)

prováděli vhodná opatření biologické bezpečnosti pro každý produkt, zařízení, materiál nebo látku, které by mohly šířit příslušnou nákazu kategorie A;

e)

snížili počet návštěvníků na ty, kteří jsou nezbytně nutní k řádnému provozování zařízení, a

f)

kde je to možné, zavedli vhodné prostředky pro čištění a dezinfekci na vstupu do zařízení a výstupu z něj.

2.   Příslušný orgán nařídí a dohlíží na to, aby provozovatel zpracoval nebo neškodně odstranil jako materiál příslušné kategorie v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 vedlejší produkty živočišného původu ze živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu, kteří uhynuli nebo byli usmrceni, včetně lastur či ulit měkkýšů s masem, v zařízeních, která chovají druhy uvedené na seznamu v ochranném pásmu.

3.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika rozhodnout, že články 87 a 88 se použijí pouze na živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu.

Článek 88

Kontroly prováděné úředními veterinárními lékaři v zařízeních v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán zajistí, aby úřední veterinární lékaři provedli alespoň jednu kontrolu ve všech zařízeních uvedených v článku 87 co nejdříve a neprodleně po úředním potvrzení ohniska nákazy kategorie A, a to s upřednostněním zařízení, která příslušný orgán posoudil jako zařízení představující vysoké riziko, pokud jde o zavlečení nákazy nebo její šíření.

2.   Při provádění kontrol uvedených v odstavci 1 vykonávají úřední veterinární lékaři alespoň tyto činnosti:

a)

kontroly dokladů a analýzu záznamů;

b)

ověřování provádění opatření, jejichž cílem je zabránit zavlečení nebo šíření příslušné nákazy kategorie A v souladu s článkem 87;

c)

klinické vyšetření živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu a

d)

v případě potřeby odběr vzorků pro laboratorní vyšetření s cílem potvrdit nebo vyloučit výskyt příslušné nákazy kategorie A.

3.   Příslušný orgán může požadovat další veterinární kontroly zařízení za účelem následného sledování situace.

4.   Příslušný orgán vede záznamy o činnostech a kontrolách uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 a jejich zjištěních.

Článek 89

Zákazy přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury, produktů z živočichů pocházejících z akvakultury, jiných látek a materiálů v ochranném pásmu, z ochranného pásma nebo do něj

1.   Příslušný orgán zakáže v ochranném pásmu toto přemísťování:

a)

přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu mezi zařízeními v ochranném pásmu;

b)

přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu z ochranného pásma nebo do něj;

c)

veškeré přemísťování dopravních prostředků a jakéhokoli vybavení, produktu, materiálu nebo látky, které by mohly přenášet příslušnou nákazu kategorie A, ze zařízení v ochranném pásmu;

d)

přepravu živočichů pocházejících z akvakultury přes ochranné pásmo pomocí rybářských člunů se sádkou a

e)

odesílání nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury jakéhokoli druhu ze zařízení nacházejících se v ochranném pásmu.

2.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika rozšířit zákazy stanovené v odst. 1 písm. a) až d) na živočichy druhů neuvedených na seznamu a produkty z těchto živočichů.

Článek 90

Obecné podmínky pro udělování odchylek od zákazů přemísťování a přepravy, pokud jde o vodní živočichy a produkty z těchto živočichů v ochranném pásmu

1.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 89 odst. 1 může příslušný orgán povolit přemísťování a přepravu vodních živočichů a produktů z těchto živočichů v případech, na něž se vztahují články 91 až 94, za zvláštních podmínek stanovených v uvedených článcích a obecných podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Při udělování povolení stanovených v odstavci 1 zajistí příslušný orgán, aby byly splněny tyto podmínky:

a)

veškeré přemísťování musí být prováděno výhradně po určených trasách dohodnutých s příslušným orgánem, bez vykládky nebo zastavení;

b)

veškerá výměna a vypouštění vody během přepravy musí být prováděny v oblastech, zařízeních nebo místech výměny vody schválených příslušným orgánem;

c)

dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby bylo možné je řádně čistit a dezinfikovat;

d)

dopravní prostředky se čistí a dezinfikují:

i)

před přepravou a

ii)

po přepravě pod dohledem úředního veterinárního lékaře;

e)

ve vztahu k přepravě musí být přijato jakékoli další doplňkové opatření biologické bezpečnosti, které příslušný orgán považuje za nezbytné.

Článek 91

Zvláštní podmínky pro porážku a přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu ze zařízení v ochranném pásmu pro účely porážky nebo zpracování

1.   Živočichové pocházejících z akvakultury ze zařízení, která chovají druhy uvedené na seznamu v ochranném pásmu, mohou být:

a)

poraženi v zařízení v souladu s opatřeními biologické bezpečnosti, která stanoví příslušný orgán, nebo

b)

přemístěni za účelem okamžité porážky k lidské spotřebě do zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleného k tlumení nákaz, nebo

c)

v případě měkkýšů, odstraněni z vody a přemístěni do zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleného k tlumení nákaz k čištění, je-li potřebné, a k dalšímu zpracování.

2.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika na základě příslušných epizootologických údajů omezit používání opatření stanovených v odstavci 1 na zařízení chovající výhradně živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu ve třetím sloupci přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882.

3.   Při povolování přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury uvedených v odst. 1 písm. b) příslušný orgán odpovědný za zařízení pro potraviny z vodních organismů schválené k tlumení nákaz:

a)

je informován o záměru odeslat živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu do zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleného k tlumení nákaz;

b)

souhlasí s přijetím dotčených živočichů pocházejících z akvakultury;

c)

dohlíží na porážku živočichů a potvrzuje ji příslušnému orgánu místa odeslání;

d)

zajišťuje, aby živočichové pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu, kteří pocházejí z ochranného pásma, byli chováni odděleně od živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu, kteří pocházejí z území mimo ochranné pásmo, a byli poráženi nebo zpracováváni odděleně od uvedených živočichů;

e)

sleduje porážku nebo zpracování;

f)

zajišťuje, aby byly čištění a dezinfekce prostor dokončeny před tím, než jsou živočichové pocházející z akvakultury ze zařízení mimo ochranné pásmo poraženi nebo zpracováni;

g)

zajišťuje, aby produkty živočišného původu získané z živočichů pocházejících z akvakultury splňovaly zvláštní podmínky pro uvádění na trh stanovené v článku 92, a

h)

zajišťuje, aby vedlejší produkty živočišného původu získané porážkou nebo jinými postupy uvedenými v odstavci 1 byly zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Článek 92

Zvláštní podmínky pro uvádění produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu vyprodukovaných v nepostižených zařízeních v ochranném pásmu na trh

1.   Příslušný orgán může povolit uvádění na trh produktů živočišného původu získaných z živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu v nepostižených zařízeních v ochranném pásmu, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

ryby musí být před odesláním usmrceny a vykuchány; a

b)

měkkýši a korýši musí být plně vysledovatelní a před odesláním musí být zpracováni na neživotaschopné produkty neschopné přežít v případě vrácení do vody.

2.   Produkty živočišného původu podle odstavce 1 jsou určeny:

a)

přímo konečnému spotřebiteli nebo

b)

k dalšímu zpracování v zařízení pro potraviny z vodních organismů schváleném k tlumení nákaz.

Článek 93

Zvláštní podmínky pro povolování přepravy nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu ze zařízení nacházejících se v ochranném pásmu

Příslušný orgán může povolit přepravu nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu z živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu ze zařízení v ochranném pásmu do podniku pro další zpracování v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Článek 94

Opatření ke zmírnění rizika vztahující se na některé činnosti související s vodními živočichy v ochranném pásmu

1.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika provést opatření ke zmírnění rizika, pokud jde o:

a)

komerční a rekreační rybolovné činnosti v ochranném pásmu;

b)

jiné činnosti, které souvisejí s vodními živočichy v ochranném pásmu a které by mohly představovat riziko šíření nákazy, a

c)

přepravu obslužných člunů používaných pro činnosti údržby a pro ošetření vodních živočichů v ochranném pásmu.

2.   V rámci opatření stanovených v odstavci 1 může příslušný orgán v příslušných případech nařídit čištění a dezinfekci vybavení, které bylo použito ve vodách zahrnutých do ochranného pásma.

Článek 95

Opatření, která se použijí v potravinářských a krmivářských podnicích, střediscích pro čištění, expedicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v ochranném pásmu, včetně dopravních prostředků

1.   Příslušný orgán použije opatření stanovená v článcích 87 až 93 v potravinářských a krmivářských podnicích, střediscích pro čištění, expedicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v ochranném pásmu, včetně dopravních prostředků.

2.   V zařízeních a místech uvedených v odstavci 1 může příslušný orgán použít další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A uvnitř ochranného pásma a z něj.

Článek 96

Odstranění živočichů pocházejících z akvakultury z postižených zařízení a následná opatření ke zmírnění rizika

1.   Příslušný orgán určí termín, do kterého se živočichové pocházející z akvakultury ve všech infikovaných zařízeních odstraní.

2.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika rozhodnout, že se odstavec 1 vztahuje rovněž na zařízení v ochranném pásmu, v nichž nebyla nákaza kategorie A potvrzena, s cílem tlumit možné šíření nákaz a předcházet mu.

3.   Po odstranění živočichů pocházejících z akvakultury podle odstavce 1 se provede čištění, dezinfekce a ponechání bez obsádky v souladu s články 80 a 81.

4.   Příslušný orgán nařídí souběžné ponechání postižených zařízení a zařízení vybraných v souladu s odstavcem 2 bez obsádky.

5.   Souběžné ponechání bez obsádky uvedené v odstavci 4 potrvá po dobu stanovenou v příloze XIII.

Článek 97

Doba trvání opatření k tlumení nákaz v ochranném pásmu, obnovení populace zařízení zahrnutých do ochranného pásma

1.   Příslušný orgán zachová opatření k tlumení nákaz v ochranném pásmu stanovená v oddílu 2 této kapitoly, dokud:

a)

nejsou provedena a dokončena opatření podle článku 96 a

b)

příslušný orgán na základě výsledku šetření provedených v souladu s článkem 88 nevyloučil výskyt příslušné nákazy kategorie A v ostatních zařízeních v ochranném pásmu.

2.   Když jsou podmínky stanovené v odstavci 1 splněny:

a)

příslušný orgán uplatní v ochranném pásmu opatření uvedená v oddílu 3 této kapitoly po dobu stanovenou v článku 101 a

b)

populace zařízení, která jsou uvedena v čl. 96 odst. 1 a 2 a dříve byla zahrnuta do ochranného pásma, mohou být obnoveny.

Oddíl 3

Opatření k tlumení nákaz v pásmu dozoru

Článek 98

Opatření, která se použijí v zařízeních v pásmu dozoru

1.   V pásmu dozoru příslušný orgán nařídí, aby se opatření stanovená v článku 87 uplatnila ve všech zařízeních, která chovají živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu.

2.   Úřední veterinární lékaři provádí kontroly zařízení uvedených v odstavci 1 a případně vykonávají činnosti stanovené v čl. 88 odst. 2.

3.   Zařízení v pásmu dozoru podléhají dozoru zahrnujícímu kontroly a odběr vzorků, jak je popsáno v bodě 1 přílohy XV.

4.   Dozor stanovený v odstavci 3 provádí příslušný orgán.

Článek 99

Opatření v souvislosti s přemísťováním a přepravou živočichů pocházejících z akvakultury uvnitř pásma dozoru, z pásma dozoru nebo do něj

1.   Příslušný orgán zakáže přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury ze zařízení v pásmu dozoru za účelem porážky, dalšího chovu nebo vypuštění do volné přírody mimo pásmo dozoru.

2.   Příslušný orgán zajistí, že každá přeprava živočichů pocházejících z akvakultury druhů uvedených na seznamu uvnitř pásma dozoru nebo do něj se provádí za podmínek stanovených v čl. 90 písm. a) až e) a v článku 91.

3.   Příslušný orgán může nařídit, aby se na přepravu, včetně vykládky v určeném zařízení určení, uplatňovala doplňková opatření biologické bezpečnosti, za účelem tlumení možného šíření nákaz a předcházení mu.

4.   Odchylně od odstavce 1 a po dohodě s příslušným orgánem místa určení může příslušný orgán povolit přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury za předpokladu, že jsou použita vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A.

Článek 100

Opatření, která se použijí v potravinářských a krmivářských podnicích, střediscích pro čištění, expedicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v pásmu dozoru, včetně dopravních prostředků

1.   Příslušný orgán neprodleně nařídí, aby se opatření stanovená v článcích 98 a 99 používala v potravinářských a krmivářských podnicích, střediscích pro čištění, expedicích, na stanovištích hraniční kontroly, v zařízeních nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu nebo v jakémkoli jiném relevantním místě v pásmu dozoru, včetně dopravních prostředků.

2.   V místech uvedených v odstavci 1 může příslušný orgán použít další opatření přizpůsobená konkrétní situaci, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A uvnitř pásma dozoru a z něj.

Článek 101

Doba trvání opatření k tlumení nákaz v pásmu dozoru

Příslušný orgán zruší opatření k tlumení nákazy stanovená v tomto oddílu, jakmile doba dozoru stanovená v bodě 2 přílohy XV pro příslušnou nákazu kategorie A uplynula s příznivými výsledky.

KAPITOLA III

Opatření k tlumení nákaz u volně žijících vodních živočichů

Článek 102

Opatření v případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu

V případě podezření na výskyt nákazy kategorie A u volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, příslušný orgán:

a)

okamžitě provede šetření volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu, kteří byli uloveni, chyceni, sesbíráni nebo nalezeni mrtví, za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu nákazy kategorie A v souladu s čl. 71 odst. 2;

b)

zajistí, aby veškeré vedlejší produkty živočišného původu získané z volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu, u nichž existuje podezření, že jsou nakaženi, včetně lastur či ulit měkkýšů s masem, byly v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 zpracovány nebo neškodně odstraněny jako materiál kategorie 1 nebo kategorie 2;

c)

zajistí, aby, kde je to možné, veškeré materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány živočichy, u nichž existuje podezření, že jsou postiženi, nebo vedlejšími produkty živočišného původu získanými z těchto živočichů, prošly čištěním a dezinfekcí nebo aby byly neškodně odstraněny podle pokynů úředních veterinárních lékařů a pod jejich dohledem, a

d)

poskytuje relevantní informace provozovatelům nebo orgánům odpovědným za péči o příslušnou populaci živočichů.

Článek 103

Opatření v případě ohniska nákazy kategorie A u volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu

1.   V případě úředně potvrzeného výskytu nákazy kategorie A u volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu vymezí příslušný orgán pásmo infekce na základě:

a)

příslušných hydrodynamických, topografických a epizootologických podmínek;

b)

profilu nákazy a odhadovaného počtu vodních živočichů druhů uvedených na seznamu a

c)

rizikových faktorů, které přispívají k šíření příslušné nákazy kategorie A, zejména těch, které souvisejí s rizikem zavlečení nákazy do zařízení chovajících vodní živočichy druhů uvedených na seznamu.

2.   Příslušný orgán může upravit hranice původního pásma infekce:

a)

za účelem tlumení dalšího šíření příslušné nákazy kategorie A a

b)

v případě potvrzení dalších ohnisek nákazy kategorie A u volně žijících zvířat.

3.   Příslušný orgán okamžitě uvědomí provozovatele, další dotčené příslušné orgány, příslušné veterinární lékaře a jakoukoli jinou dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu o ohnisku nákaz a o přijatých opatřeních k tlumení nákaz.

Článek 104

Opatření, která se použijí v pásmu infekce

1.   V pásmu infekce zřízené v souladu s článkem 103 příslušný orgán:

a)

provede opatření ke zmírnění rizika a posílená opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A z postižených živočichů a pásma infekce na nepostižené živočichy a oblasti;

b)

zakáže veškeré přemísťování volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu a produktů živočišného původu získaných z těchto živočichů z pásma infekce lidmi;

c)

odchylně od čl. 10 písm. i) nařízení (ES) č. 1069/2009 zajistí, aby veškeré vedlejší produkty živočišného původu získané z volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu v pásmu infekce, včetně lastur či ulit měkkýšů s masem, byly zpracovány nebo neškodně odstraněny jako materiál kategorie 1 nebo 2 v souladu s uvedeným nařízením;

d)

zajistí, aby, kde je to možné, veškeré materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány volně žijícími vodními živočichy druhů uvedených na seznamu v pásmu infekce nebo vedlejšími produkty živočišného původu získanými z těchto živočichů, prošly čištěním a dezinfekcí nebo aby byly neškodně odstraněny podle pokynů úředních veterinárních lékařů a pod jejich dohledem; a

e)

zakáže vnášet do zařízení, která chovají živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu uvnitř pásma infekce i mimo něj, nebo do povodí či pobřežních oblastí mimo pásmo infekce jakékoli části vodních živočichů druhů uvedených na seznamu, ať byli uloveni, chyceni, sesbíráni nebo nalezeni mrtví v pásmu infekce, jakož i jakékoli produkty, materiály nebo látky, které by mohly být kontaminovány nákazou kategorie A v pásmu infekce.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. b) a za účelem uchování hodnotného genetického materiálu může příslušný orgán povolit přemísťování volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu z pásma infekce do zařízení, které k tomuto účelu příslušný orgán schválil, za předpokladu, že jsou použita vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit šíření nákazy kategorie A. Zařízení určení se pro účely článku 108 považuje za zařízení nacházející se v pásmu infekce.

Článek 105

Další opatření, která se použijí v pásmu infekce

1.   Příslušný orgán určí po provedení posouzení rizika další opatření nezbytná pro tlumení nebo eradikaci příslušné nákazy kategorie A.

2.   V rámci tlumení nebo eradikace příslušné nákazy kategorie A může příslušný orgán:

a)

pozastavit doplňování stavů, rybolov, sběr a lovné činnosti;

b)

nařídit povinné čištění a dezinfekci rybářského vybavení, člunů a ostatního vybavení, které by mohlo být kontaminováno, a

c)

zvýšit intenzitu rybolovu, sběru a lovných činností nebo provádět jiná příslušná opatření k eradikaci nákazy.

3.   Opatření stanovená v odstavci 1 se provedou po konzultacích a ve spolupráci s operativní skupinou odborníků uvedenou v článku 107 a s jinými orgány a zúčastněnými stranami.

Článek 106

Rozšíření opatření

Příslušný orgán může rozhodnout, že příslušná opatření v článcích 102 až 105 se použijí rovněž na vodní živočichy druhů neuvedených na seznamu.

Článek 107

Operativní skupina odborníků

1.   V případě potvrzeného výskytu nákazy kategorie A u volně žijících vodních živočichů druhů uvedených na seznamu zřídí příslušný orgán operativní skupinu odborníků uvedenou v čl. 43 odst. 2 písm. d) bodě iii) nařízení (EU) 2016/429.

2.   Operativní skupina odborníků je příslušnému orgánu nápomocna při:

a)

posouzení epizootologické situace a jejího vývoje;

b)

vymezení pásma infekce a

c)

stanovení vhodných opatření, která se mají použít v pásmu infekce, a jejich doby trvání.

Článek 108

Opatření v zařízeních v pásmu infekce

1.   V zařízeních, která chovají živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu v pásmu infekce, uplatní příslušný orgán opatření stanovená v článku 87.

2.   Kromě opatření stanovených v článku 87 zakáže příslušný orgán přemísťování živočichů pocházejících z akvakultury chovaných v zařízeních v pásmu infekce:

a)

z pásma infekce nebo

b)

do jiných zařízení v pásmu infekce.

3.   Příslušný orgán může po provedení posouzení rizika omezit zákaz uvedený v odstavci 2 na živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu.

4.   Odchylně od odstavce 2 může příslušný orgán po provedení posouzení rizika a ve shodě s příslušným orgánem místa určení povolit přemísťování živočichů druhů uvedených na seznamu z pásma infekce nebo do jiných zařízení v pásmu infekce.

Článek 109

Doba trvání opatření v pásmu infekce

Příslušný orgán zachová opatření stanovená v této kapitole do doby, než epizootologické informace ukáží, že příslušná volně žijící populace již nepředstavuje riziko šíření nákazy, a dokud operační skupina nedoporučí tato opatření zrušit.

KAPITOLA IV

Opatření k tlumení nákaz kategorií b a c u vodních živočichů

Článek 110

Předběžná opatření k tlumení nákaz, která se použijí v případě, že příslušný orgán v členských státech, oblastech nebo jednotkách, kterým byl přiznán status území prostého nákazy, má podezření na výskyt nákazy kategorie B nebo C

V případě podezření na výskyt nákazy kategorie B nebo C v souladu s čl. 9 odst. 1, 3 nebo 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v členských státech, oblastech nebo jednotkách, kterým byl přiznán status území prostého nákazy podle čl. 36 odst. 4 a čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2016/429 nebo článku 83, čl. 84 odst. 1 písm. h) až m) či čl. 84 odst. 2 písm. b) až g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, příslušný orgán použije opatření stanovená v článcích 55, 56 a 57 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Článek 111

Opatření k tlumení nákazy, která se použijí, je-li nákaza kategorie B nebo C potvrzena

V případě potvrzení nákazy kategorie B nebo C v souladu s čl. 9 odst. 2, 3 nebo 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v členských státech, oblastech nebo jednotkách, kterým byl přiznán status území prostého nákazy podle čl. 36 odst. 4 a čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2016/429 nebo článku 83, čl. 84 odst. 1 písm. h) až m) či čl. 84 odst. 2 písm. b) až g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 příslušný orgán použije opatření stanovená v článcích 58 až 65 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

ČÁST IV

KONEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 112

Zrušení

Směrnice 92/66/EHS, směrnice 2001/89/ES, směrnice 2003/85/ES a směrnice 2005/94, jakož i akty přijaté na jejich základě pozbývají platnosti s účinkem od 21. dubna 2021.

Článek 113

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (viz strana 211 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 („nařízení o vedlejších produktech živočišného původu“) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).

(6)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

(7)  Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1).

(8)  Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5).

(9)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou nákazu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).

(10)  Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1).

(11)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(14)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Uř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (viz strana 140 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

KLINICKÁ VYŠETŘENÍ, POSTUPY ODBĚRU VZORKŮ, DIAGNOSTICKÉ METODY PRO NÁKAZY KATEGORIE A, PŘEPRAVA VZORKŮ

(podle článku 3 tohoto nařízení)

A.   Postupy odběru vzorků

A.1   ODBĚR VZORKŮ U ZVÍŘAT PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ

1.

Pokud je to možné, musí klinická vyšetření zahrnovat:

a)

zvířata, která vykazují klinické příznaky nákaz kategorie A;

b)

zvířata, která pravděpodobně nedávno uhynula v důsledku podezřelého případu/potvrzené nákazy;

c)

zvířata s epizootologickou souvislostí s podezřelým nebo potvrzeným případem; a

d)

zvířata, která v předchozích laboratorních vyšetřeních vykázala pozitivní nebo neprůkazný výsledek.

2.

Zvířata k vyšetření musí být vybrána náhodně, a to v dostatečně velkém množství, aby umožňovalo zjištění nákazy, je-li přítomna, pokud neexistují žádné zjevné příznaky nákazy ani postmortální léze poukazující na nákazy kategorie A.

3.

Zvířata k vyšetření a metoda odběru vzorků musí být zvoleny v souladu s pokyny příslušného orgánu a s příslušným pohotovostním plánem podle článku 43 nařízení (EU) 2016/429. Výběr zvířat k vyšetření a metody odběru vzorků musí zohlednit profil nákazy a:

a)

účel odběru vzorků;

b)

druhy uvedené na seznamu, které jsou v zařízení chovány;

c)

počet zvířat druhů uvedených na seznamu, která jsou v zařízení chována;

d)

kategorii chovaných zvířat;

e)

dostupné záznamy o produkci, zdraví a vysledovatelnosti chovaných zvířat, jež jsou pro šetření relevantní;

f)

typ zařízení a chovatelské postupy;

g)

úroveň rizika vystavení:

i)

pravděpodobnost vystavení patogennímu původci nebo vektoru;

ii)

neexistence imunizace zvířat v důsledku vakcinace nebo imunity matky, a

iii)

historie pobytu v zařízení;

h)

další relevantní epizootologické faktory.

4.

Minimální počet zvířat pro vyšetření musí být v souladu s pokyny příslušného orgánu a s příslušným pohotovostním plánem podle článku 43 nařízení (EU) 2016/429. Minimální počet zvířat pro vyšetření musí zohlednit profil nákazy, a zejména:

a)

předpokládanou prevalenci v zařízení;

b)

požadovanou jistotu výsledků šetření, která nesmí být v žádném případě nižší než 95 %; a

c)

mezinárodní normy a dostupné vědecké důkazy.

A.2   ODBĚR VZORKŮ OD ZVÍŘAT PRO LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

1.

Odběr vzorků pro laboratorní vyšetření musí zohlednit výsledky klinických vyšetření uvedených v bodě A.1 a, je-li to možné, musí zahrnovat zvířata uvedená v bodě A.1 odst. 1.

2.

Pokud neexistují žádné zjevné příznaky nákazy ani postmortální léze poukazující na nákazy kategorie A, musí být vzorky odebrány náhodně v každé epizootologické jednotce zařízení a musí umožňovat zjištění nákazy, je-li přítomna.

3.

Zvířata pro odběr vzorků, povaha vzorků, které se odebírají, a metoda odběru vzorků musí být v souladu s pokyny příslušného orgánu a s příslušným pohotovostním plánem podle článku 43 nařízení (EU) 2016/429. Zvířata pro odběr vzorků, povaha vzorků, které se odebírají, a metoda odběru vzorků musí zohlednit profil nákazy a kritéria stanovená v bodě A.1 odst. 3.

4.

Minimální počet zvířat pro odběr vzorků musí být v souladu s pokyny příslušného orgánu a s příslušným pohotovostním plánem podle článku 43 nařízení (EU) 2016/429. Minimální počet zvířat pro odběr vzorků musí zohledňovat kritéria uvedená v bodě A.1 odst. 4 a výkonnost použitých testů.

5.

U volně žijících zvířat musí být vzorky odebrány ze zvířat, která byla odstřelena, nalezena mrtvá či záměrně chycena do pastí, nebo musí být získány na základě neinvazivních metod, jako jsou solné lizy a žvýkací lana nebo návnady. Minimální počet a povaha vzorků musí zohledňovat odhadovanou velikost volně žijící populace a příslušná kritéria stanovená v bodu A.1 odst. 3 a 4.

A.3   ODBĚR VZORKŮ ZE ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLY

1.

Výběr zařízení pro odběr vzorků a metody odběru vzorků musí být v souladu s pokyny příslušného orgánu a s příslušným pohotovostním plánem podle článku 43 nařízení (EU) 2016/429. Výběr zařízení pro odběr vzorků a metody odběru vzorků musí zohlednit profil nákazy a kritéria stanovená v bodě A.1 odst. 3.

2.

Minimální počet zařízení ke kontrole musí být v souladu s pokyny příslušného orgánu a s příslušným pohotovostním plánem podle článku 43 nařízení (EU) 2016/429.

B.   Diagnostické metody

Techniky, referenční materiály, jejich normalizace a výklad výsledků testů provedených za použití příslušných diagnostických metod pro nákazy kategorie A musí být v souladu s článkem 6 a částí III přílohy VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

Cílem zvolené diagnostické metodiky musí být maximalizace citlivosti dozoru. Za určitých okolností může tento dozor zahrnovat použití laboratorních vyšetření za účelem posouzení předchozího vystavení nákaze.

C.   Přeprava vzorků

1.

Všechny vzorky odebrané za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu nákazy kategorie A musí být s řádným označením a identifikací zaslány úřední laboratoři, která byla o jejich doručení informována. Tyto vzorky musí doprovázet vhodné formuláře v souladu s požadavky stanovenými příslušným orgánem a laboratoří, která vzorky přijímá. Uvedené formuláře musí zahrnovat nejméně:

a)

zařízení původu zvířat, od nichž byly vzorky odebrány;

b)

informace o druzích, stáří a kategorii zvířat, od nichž byly vzorky odebrány;

c)

klinickou anamnézu zvířat, je-li dostupná a relevantní;

d)

klinické příznaky a nálezy postmortálního vyšetření; a

e)

veškeré další důležité informace.

2.

Všechny vzorky musí být:

a)

skladovány ve vodotěsných a nerozbitných nádobách a baleních a v souladu s platnými mezinárodními normami;

b)

uchovávány během přepravy při nejvhodnější teplotě a jiných podmínkách se zohledněním faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu vzorku.

3.

Na vnější straně obalu musí být označena adresa přijímající laboratoře a výrazně vyznačeno toto sdělení:

„Patologický materiál živočišného původu; podléhá zkáze; křehké; neotvírat mimo laboratoř určení.“

4.

Odpovědná osoba v úřední laboratoři přijímající vzorky musí být o doručení vzorků včas informována.

PŘÍLOHA II

MONITOROVACÍ OBDOBÍ

(podle článků 8, 17, 27, 32, 48, 57 a 59 tohoto nařízení)

Nákazy kategorie A

Monitorovací období

Slintavka a kulhavka (FMD)

21 dnů

Infekce virem moru skotu (RP)

21 dnů

Infekce virem horečky Údolí Rift (RVFV)

30 dnů

Infekce virem nodulární dermatitidy skotu (LSD)

28 dnů

Infekce způsobená Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (plicní nákaza skotu) (CBPP)

45 dnů

Neštovice ovcí a neštovice koz (SPGP)

21 dnů

Infekce virem moru malých přežvýkavců (PPR)

21 dnů

Nakažlivá pleuropneumonie koz (CCPP)

45 dnů

Mor koní (AHS)

14 dnů

Infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) (GLAND)

6 měsíců

Klasický mor prasat (CSF)

15 dnů

Africký mor prasat (ASF)

15 dnů

Vysoce patogenní influenza ptáků (HPAI)

21 dnů

Infekce virem newcastleské choroby (NCD)

21 dnů


PŘÍLOHA III

PODMÍNKY PRO URČITÉ ODCHYLKY OD ČL. 12 ODST. 1 PÍSM. a) U KOŇOVITÝCH

(podle čl. 13 odst. 4)

1.

V případě ohniska moru koní může příslušný orgán povolit odchylku od čl. 12 odst. 1 písm. a) pro postižená a nepostižená zvířata, pokud:

a)

postižená zvířata, na něž se odchylka vztahuje, jsou izolována v prostorách chráněných před vektory, jež zabraňují jakémukoli přenosu patogenního původce ze zvířat na relevantní vektory, dokud po vstupu zvířat do prostor chráněných před vektory neuplyne 40 dní odpovídajících období nakažlivosti vymezenému v příslušné kapitole Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), a

b)

dozor, v případě nutnosti včetně laboratorních vyšetření, provedený příslušným orgánem, naznačuje, že žádná zvířata v prostorách chráněných před vektory nepředstavují riziko přenosu viru.

2.

V případě ohniska infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka) může příslušný orgán povolit odchylku od čl. 12 odst. 1 písm. a) pro nepostižená zvířata, pokud jsou zvířata, na něž se odchylka vztahuje, umístěna do karantény do té doby, než:

a)

jsou postižená zvířata usmrcena a zlikvidována;

b)

po usmrcení bylo dokončeno čištění a dezinfekce zařízení, jak je stanoveno v článku 15;

c)

jsou zbývající zvířata podrobena testu reakce vazby komplementu provedenému s negativním výsledkem při ředění séra v poměru 1:5 na vzorcích odebraných nejméně 6 měsíců po čištění a dezinfekci podle písmene b).


PŘÍLOHA IV

POSTUPY PRO ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCI A V PŘÍPADĚ POTŘEBY DEZINSEKCI A DERATIZACI

(podle článků 12, 15, 16, 39, 45 a 57 tohoto nařízení)

A.   Všeobecné požadavky

1.

Při volbě biocidních přípravků a postupů pro čištění a dezinfekci musí být zohledněny tyto prvky:

a)

původce infekce;

b)

povaha zařízení, vozidel, předmětů a materiálů, které mají být ošetřeny; a

c)

použitelné právní předpisy.

2.

Podmínky použití biocidních přípravků musí zajišťovat, aby jejich účinnost nebyla narušena. Zejména musí být dodrženy technické parametry stanovené výrobcem, jako je tlak, teplota, nutná doba působení nebo skladování. Účinnost dezinfekčního prostředku nesmí být snížena interakcí s jinými látkami.

3.

Je třeba zabránit opětovné kontaminaci již vyčištěných částí, zejména provádí-li se mytí tekutinami aplikovanými pod tlakem.

4.

Voda používaná k čištění musí být bez úniků shromážděna a neškodně odstraněna způsobem, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření patogenních původců nákaz kategorie A.

5.

Biocidní přípravky se musí používat způsobem, který co nejvíce snižuje jakýkoli nepříznivý dopad na životní prostředí a na veřejné zdraví, který může vzniknout jejich použitím.

B.   Předběžné čištění a dezinfekce

Pro předběžné čištění a dezinfekci podle článku 15, aby se zabránilo šíření nákazy kategorie A:

a)

musí být celá těla mrtvých chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu nebo jejich části postříkány dezinfekčním prostředkem a odvezeny ze zařízení v uzavřených a nepropustných vozidlech nebo nádobách za účelem zpracování a neškodného odstranění;

b)

veškeré tkáně nebo krev, které mohly uniknout během usmrcování, porážky nebo postmortálního vyšetření, musí být pečlivě shromážděny a neškodně odstraněny;

c)

jakmile jsou celá těla mrtvých chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu nebo jejich části odvezeny ke zpracování nebo neškodnému odstranění, musí být části zařízení, ve kterých byla tato zvířata chována, a všechny části ostatních budov, povrchů nebo zařízení, které byly během usmrcování nebo postmortálního vyšetření kontaminovány, postříkány dezinfekčním prostředkem;

d)

hnůj, včetně podestýlky a použitého steliva, musí být důkladně prosáknut dezinfekčním prostředkem;

e)

dezinfekční prostředek musí na ošetřené plochy působit nejméně po dobu 24 hodin;

f)

vybavení, nádoby, potřeby pro konzumaci, povrchy nebo jakýkoli materiál, jež by mohly být po omytí a dezinfekci kontaminovány, musí být zlikvidovány.

C.   Závěrečné čištění a dezinfekce

Pro závěrečné čištění a dezinfekci pro účely článku 57:

1.

Hnůj, včetně podestýlky a použitého steliva, musí být odstraněn a ošetřen takto:

a)

pevné části hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, se musí buď:

i)

ošetřit parou o teplotě nejméně 70 °C;

ii)

zničit spálením;

iii)

uložit do dostatečné hloubky, aby se zabránilo přístupu zvířat, nebo

iv)

umístit na hromadu za účelem samozahřátí, postříkat dezinfekčním prostředkem a ponechat po dobu nejméně 42 dnů, během nichž musí být hromada buď přikryta, nebo přeložena, aby se zajistilo tepelné ošetření všech vrstev;

b)

tekuté části hnoje musí být skladovány po dobu nejméně 42 dnů a v případě vysoce patogenní influenzy ptáků 60 dnů po posledním přidání infikovaného materiálu.

2.

Budovy, povrchy a vybavení musí být důkladně omyty a očištěny odstraněním zbývající mastnoty a nečistot a musí být postříkány dezinfekčními prostředky.

3.

Po 7 dnech musí být zařízení znovu vyčištěna a vydezinfikována.


PŘÍLOHA V

MINIMÁLNÍ POLOMĚR OCHRANNÝCH PÁSEM A PÁSEM DOZORU

(podle článku 21 tohoto nařízení)

Uvedeno jako poloměr kruhu se středem v zařízení

Nákazy kategorie A

Ochranné pásmo

Pásmo dozoru

Slintavka a kulhavka

3 km

10 km

Infekce virem moru skotu

3 km

10 km

Infekce virem horečky Údolí Rift

20 km

50 km

Infekce virem nodulární dermatitidy skotu

20 km

50 km

Infekce způsobená Mycoplasma mycoides var. mycoides SC (plicní nákaza skotu)

Zařízení

3 km

Neštovice ovcí a neštovice koz

3 km

10 km

Infekce virem moru malých přežvýkavců

3 km

10 km

Nakažlivá pleuropneumonie koz

Zařízení

3 km

Mor koní

100 km

150 km

Infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)

Zařízení

Zařízení

Klasický mor prasat

3 km

10 km

Africký mor prasat

3 km

10 km

Vysoce patogenní influenza ptáků

3 km

10 km

Infekce virem newcastleské choroby

3 km

10 km


PŘÍLOHA VI

ZÁKAZY V UZAVŘENÉM PÁSMU

(podle článku 27 tohoto nařízení)

Tabulka Zákazy činností týkajících se zvířat druhů uvedených na seznamu a produktů z těchto zvířat

ZÁKAZY ČINNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ZVÍŘAT A PRODUKTŮ

FMD (1)

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu do zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Doplnění stavů zvěře druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Výstavy, trhy, přehlídky zvířat a jiné shromažďování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu, včetně odvozu a rozdělování těchto druhů

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Přemísťování spermatu, oocytů a embryí získaných z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X (*2)

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Odběr spermatu, oocytů a embryí od chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

NA

NA

Mobilní inseminační služba pro chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Mobilní reprodukční služba pro zvířata druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Přemísťování násadových vajec ze zařízení v uzavřeném pásmu

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Přemísťování čerstvého masa kromě drobů z chovaných a volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu z jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v uzavřeném pásmu

X

X

X

NP

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Přemísťování drobů z chovaných a volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu z jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

X

X

Přemísťování masných výrobků získaných z čerstvého masa druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

NP

NP

NP

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Přemísťování syrového mléka a mleziva získaných od chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Přemísťování mléčných výrobků a výrobků z mleziva ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Přemísťování vajec k lidské spotřebě ze zařízení v uzavřeném pásmu

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Přemísťování hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, od chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Přemísťování kůží, kožek, vlny, štětin a peří z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Přemísťování krmných surovin rostlinného původu a slámy získaných v ochranném pásmu (*1)

X

X

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NA

NP

NP


(*1)  Pouze oocyty a embryo.

(*2)  Pouze oocyty a embryo.

(1)  Zkratky nákaz v souladu s přílohou II.

NA= nepoužije se

X= zákaz

NP= není zakázáno


PŘÍLOHA VII

OŠETŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ RIZIKA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Z UZAVŘENÉHO PÁSMA

(podle článků 27, 33 a 49 tohoto nařízení)

Ošetření

FMD (8)

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

HPAI

NCD

MASO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření v hermeticky uzavřené nádobě pro dosažení minimální hodnoty F0  (7) ve výši 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Tepelné ošetření pro dosažení teploty jádra 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Tepelné ošetření pro dosažení teploty jádra 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Tepelné ošetření (předem vykostěného a odtučněného masa) pro dosažení teploty jádra 70 °C po dobu nejméně 30 minut

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

V hermeticky uzavřené nádobě při 60 °C po dobu nejméně 4 hodin

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Teplota jádra 73,9  °C po dobu nejméně 0,51  sekundy (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Teplota jádra 70,0  °C po dobu nejméně 3,5 sekundy (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Teplota jádra 65,0  °C po dobu nejméně 42 sekund (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Teplota jádra 60 °C po dobu nejméně 507 sekund (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Tepelné ošetření s cílem dosáhnout vysušení na maximální hodnoty Aw 0,93 a pH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření za účelem dosažení teploty jádra 65 °C po dobu pro dosažení minimální pasterizační hodnoty 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Přirozená fermentace a zrání nevykostěného masa: nejméně 9 měsíců pro dosažení maximálních hodnot Aw 0,93 a pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Přirozená fermentace a zrání vykostěného masa: nejméně 9 měsíců pro dosažení maximálních hodnot Aw 0,93 a pH 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Přirozená fermentace hřbetů: nejméně 140 dní pro dosažení maximálních hodnot Aw 0,93 a pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Přirozená fermentace kýt: nejméně 190 dní pro dosažení maximálních hodnot Aw 0,93 a pH 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Sušení nevykostěných kýt italského typu po solení: nejméně 313 dní (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Sušení nevykostěných kýt a hřbetů španělského typu po solení (5):

Iberské kýty: nejméně 252 dní

Iberské plece: nejméně 140 dní

Iberské hřbety: nejméně 126 dní

Kýty Serrano: nejméně 140 dní

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Zrání jatečně upravených těl při minimální teplotě 2 °C po dobu nejméně 24 hodin po porážce

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstranění drobů

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

STŘEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solení chloridem sodným (NaCl) buď suchým, nebo nasyceným solným roztokem (Aw < 0,80 ) po nepřetržitou dobu 30 dní nebo déle při teplotě okolního prostředí 20 °C nebo vyšší

X

 

 

SC (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Solení solí s přídavkem fosfátu, 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 a 2,8 % Na3PO4, buď suchou, nebo nasyceným solným roztokem (Aw < 0,80 ) po nepřetržitou dobu 30 nebo více dní při teplotě okolního prostředí 20 °C nebo vyšší

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Solení chloridem sodným (NaCl) nejméně 30 dní (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bělení (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušení (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLÉKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření (sterilizace) pro dosažení minimální hodnoty F0 ve výši 3

X

 

 

 

SC (1)

 

 

SC (1)

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření UHT (ultravysoká teplota): nejméně 132 °C po dobu minimálně 1 sekundy

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření UHT (ultravysoká teplota): nejméně 135 °C po vhodnou dobu působení

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření HTST (krátkodobá vysokoteplotní pasterizace), pokud je hodnota pH mléka nižší než 7, nejméně 72 °C po dobu minimálně 15 sekund

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření HTST (krátkodobá vysokoteplotní pasterizace), pokud je hodnota pH mléka 7 nebo vyšší, nejméně 72 °C po dobu minimálně 15 sekund, aplikováno dvakrát

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tepelné ošetření HTST (krátkodobá vysokoteplotní pasterizace) v kombinaci s fyzikálním ošetřením za účelem dosáhnout hodnoty pH nižší než 6 po dobu minimálně 1 hodiny nebo dosáhnout nejméně 72 °C, v kombinaci s vysušením

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasterizace sestávající z jednoho tepelného ošetření, jehož účinek je nejméně rovnocenný účinku dosaženému při použití 72 °C po dobu 15 sekund

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


Ošetření

HPAI

NCD

VEJCE

 

 

Tepelné ošetření:

Celé vejce:

60,0  °C – 188 s

zcela uvařeno

Vaječné melanže:

60 °C – 188 s

zcela uvařeno

61,1  °C – 94 s

Tekutý vaječný bílek:

55,6  °C – 870 s

56,7  °C – 232 s

Neochucený neboli čistý vaječný žloutek:

60 °C – 288 s

10 % solený žloutek:

62,2  °C – 138 s

Sušený vaječný bílek:

67 °C – 20 hodin

54,4  °C – 50,4  hodin

51,7  °C – 73,2  hodin

X

 

Tepelné ošetření:

Celé vejce:

55 °C – 2 521 s

57 °C – 1 596 s

59 °C – 674 s

zcela uvařeno

Tekutý vaječný bílek:

55 °C – 2 278 s

57 °C – 986 s

59 °C – 301 s

10 % solený vaječný žloutek:

55 °C – 176 s

Sušený vaječný bílek:

57 °C – 54,0  hodin

 

X


(1)  Bezpečná komodita.

(2)  Nepoužije se pro střeva skotu, ovcí, koz a prasat.

(3)  Nepoužije se pro střeva skotu, ovcí, koz a prasat.

(4)  Bezpečná komodita.

(5)  Pouze pro prasata.

(6)  Pouze pro drůbeží maso.

(7)  F0 je vypočtený smrtící účinek na bakteriální spory. Hodnota F0 ve výši 3 znamená, že nejchladnější bod výrobku byl dostatečně zahřátý, aby bylo dosaženo stejného smrtícího účinku jako při zahřátí na 121 °C (250 °F) za tři minuty s okamžitým zahřátím a zchlazením.

(8)  Zkratky nákaz v souladu s přílohou II.


PŘÍLOHA VIII

OŠETŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ RIZIKA PRO PRODUKTY Z OCHRANNÉHO PÁSMA, KTERÉ NEJSOU ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

(podle článků 36 a 52 tohoto nařízení)

Ošetření

FMD (1)

RP

Tepelné ošetření, minimální teplota 80 °C po dobu nejméně 10 minut, párou v uzavřené komoře

X

X

Skladování v balících nebo žocích v přístřeší v prostorách nacházejících se nejméně 2 km od nejbližšího ohniska, které nejsou z těchto prostor uvolněny před uplynutím nejméně tří měsíců od ukončení čištění a dezinfekce podle článku 15

X

X


(1)  Zkratky nákaz v souladu s přílohou II.


PŘÍLOHA IX

OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÉHO MASA Z OCHRANNÉHO PÁSMA

(podle článků 33 a 49 tohoto nařízení)

1.

Značka, která se použije pro čerstvé drůbeží maso pocházející z ochranného pásma a neurčené pro jiný členský stát podle čl. 33 odst. 1 písm. b), musí splňovat toto:

a)

tvar a obsah:

Kde „XY“ znamená příslušný kód země stanovený v bodě 6 části B oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004 a údaj „1234“ znamená číslo schválení zařízení uvedené v bodě 7 části B oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

b)

rozměry:

„XY“: šířka 8 mm

„1234“: šířka 11 mm

šířka vnějšího průměru nejméně 30 mm

tloušťka linky čtverce 3 mm

2.

Značka, která se použije na čerstvé maso určené k ošetření ve zpracovatelském závodě podle čl. 33 odst. 2 písm. a), sestává buď z:

a)

identifikační značky podle nařízení (ES) č. 853/2004 s doplňkovým úhlopříčným křížem složeným ze dvou přímých čar protínajících se ve středu razítka a zaručujících, že veškeré údaje uvedené na označení zůstanou čitelné; nebo

b)

jediného oválného razítka o šířce 6,5 cm a výšce 4,5 cm, v němž musí být dokonale čitelnými znaky uvedeny tyto údaje:

v horní části úplný název nebo kód ISO členského státu velkými písmeny,

uprostřed číslo schválení jatek,

ve spodní části některá z těchto skupin velkých písmen: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE nebo EZ,

dvě přímé čáry křížící se uprostřed razítka tak, aby údaje zůstaly jasně viditelné,

písmena musí mít výšku nejméně 0,8 cm a číslice nejméně 1 cm.


PŘÍLOHA X

DOBA TRVÁNÍ OPATŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU

(podle článku 39 tohoto nařízení)

Nákazy kategorie A

Minimální doba trvání opatření v ochranném pásmu (čl. 39 odst. 1)

Dodatečná doba trvání opatření v oblasti dozoru v ochranném pásmu (čl. 39 odst. 3)

Slintavka a kulhavka

15 dnů

15 dnů

Infekce virem moru skotu

21 dnů

9 dnů

Infekce virem horečky Údolí Rift

30 dnů

15 dnů

Infekce virem nodulární dermatitidy skotu

28 dnů

17 dnů

Infekce způsobená Mycoplasma mycoides var. mycoides SC (plicní nákaza skotu)

45 dnů

Nepoužije se

Neštovice ovcí a neštovice koz

21 dnů

9 dnů

Infekce virem moru malých přežvýkavců

21 dnů

9 dnů

Nakažlivá pleuropneumonie koz

45 dnů

Nepoužije se

Mor koní

12 měsíců

Nepoužije se

Infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)

6 měsíců

Nepoužije se

Klasický mor prasat

15 dnů

15 dnů

Africký mor prasat

15 dnů

15 dnů

Vysoce patogenní influenza ptáků

21 dnů

9 dnů

Infekce virem newcastleské choroby

21 dnů

9 dnů


PŘÍLOHA XI

DOBA TRVÁNÍ OPATŘENÍ V PÁSMU DOZORU

(podle článků 55 a 56 tohoto nařízení)

Nákazy kategorie A

Minimální doba trvání opatření v pásmu dozoru

Slintavka a kulhavka

30 dnů

Infekce virem moru skotu

30 dnů

Infekce virem horečky Údolí Rift

45 dnů

Infekce virem nodulární dermatitidy skotu

45 dnů

Infekce způsobená Mycoplasma mycoides var. mycoides SC (plicní nákaza skotu)

45 dnů

Neštovice ovcí a neštovice koz

30 dnů

Infekce virem moru malých přežvýkavců

30 dnů

Nakažlivá pleuropneumonie koz

45 dnů

Mor koní

12 měsíců

Infekce bakterií Burkholderia mallei (vozhřivka)

Nepoužije se

Klasický mor prasat

30 dnů

Africký mor prasat

30 dnů

Vysoce patogenní influenza ptáků

30 dnů

Infekce virem newcastleské choroby

30 dnů


PŘÍLOHA XII

POSTUPY ODBĚRU VZORKŮ A DIAGNOSTICKÉ METODY PRO NÁKAZY KATEGORIE A U VODNÍCH ŽIVOČICHŮ

1.

Následující postupy se použijí na klinické vyšetření a odběr vzorků:

a)

klinické vyšetření a odběr vzorků pro laboratorní vyšetření musí zahrnovat:

i)

živočichy pocházející z akvakultury druhů uvedených na seznamu, kteří vykazují klinické příznaky příslušné nákazy kategorie A, a

ii)

živočichy pocházející z akvakultury, kteří pravděpodobně nedávno uhynuli v důsledku podezřelého případu/potvrzené nákazy kategorie A, a

iii)

živočichy pocházející z akvakultury s epizootologickou souvislostí s v důsledku podezřelého nebo potvrzeného případu nákazy kategorie A;

b)

minimální počet vzorků, jež mají být odebrány:

 

Scénář

Druh živočichů

Zpráva o zvýšeném úhynu

Zavlečení infikovaných živočichů

Pozorovány postmortální nebo klinické příznaky

Podezření na základě jiných okolností

Měkkýši (celý živočich)

30

30

150

Korýši

10

 

10

150

Ryby

10

30

c)

na odběr vzorků měkkýšů se použijí tato další kritéria:

i)

k odběru vzorků musí být vybráni živočichové, u nichž existuje podezření na infekci. Nacházejí-li se v populaci druhy uvedené na seznamu, na něž se vztahuje podezření, musí být k odběru vzorků vybrány tyto druhy;

ii)

jsou-li přítomni slabí, rozevření nebo čerstvě uhynulí, ale nerozkládající se měkkýši, musí být vybráni jako první. Nejsou-li tito měkkýši přítomni, musí vybraní měkkýši zahrnovat nejstarší zdravé měkkýše;

iii)

pokud zařízení využívá pro produkci měkkýšů více než jeden vodní zdroj, musí být do odběru vzorků zahrnuti měkkýši, kteří zastupují všechny vodní zdroje, aby se zajistilo, že jsou ve vzorku rovnoměrně zastoupeny všechny části zařízení;

iv)

při odběru vzorků ze skupiny zařízení s chovem měkkýšů, která zjevně mají stejný epizootologický status, musí být do vzorku zařazeni měkkýši z reprezentativního počtu míst odběru vzorků.

Hlavními faktory, které je třeba při výběru těchto míst odběru vzorků zvážit, musí být hustota chovu, vodní proudy, přítomnost druhů uvedených na seznamu, vnímavých druhů a druhů vektorů, hloubkové poměry a řídicí postupy. Do vzorku musí být zahrnuta místa, kde se měkkýši vyskytují přirozeně, v rámci zařízení s chovem měkkýšů nebo v jejich sousedství;

d)

při odběru vzorků korýšů se použijí tato další kritéria:

i)

jsou-li v produkčních jednotkách přítomni slabí nebo umírající korýši druhů uvedených na seznamu, musí být tito korýši vybráni jako první. Nejsou-li takoví živočichové přítomni, vybraní korýši musí zahrnovat korýše různých ročníků rovnoměrně zastoupené ve vzorku;

ii)

pokud se pro produkci korýšů používá více než jeden vodní zdroj, musí být do vzorku zahrnuti korýši druhů uvedených na seznamu, kteří zastupují všechny vodní zdroje, aby se zajistilo, že jsou ve vzorku rovnoměrně zastoupeny všechny části zařízení;

iii)

pokud je podle čl. 102 písm. a) tohoto nařízení požadován odběr vzorků volně žijících populací druhů uvedených na seznamu, musí být počet a zeměpisné rozložení míst odběru vzorků určeny způsobem, který zajišťuje přiměřené pokrytí oblasti podezřelé z infekce.

Místa odběru vzorků musí být reprezentativní pro různé ekosystémy, v nichž se nacházejí volně žijící populace vnímavých druhů, jako jsou mořské systémy, ústí řek, říční a jezerní systémy;

e)

na odběr vzorků ryb se použijí tato další kritéria:

i)

pokud jsou přítomny slabé, abnormálně se chovající či čerstvě uhynulé (ale nerozkládající se) ryby, musí se vybrat tyto ryby. Nejsou-li takoví živočichové přítomni, musí vybrané ryby zahrnovat ryby druhů uvedených na seznamu, které patří do různých ročníků, jež jsou ve vzorku rovnoměrně zastoupeny;

ii)

pokud se pro produkci ryb používá více než jeden vodní zdroj, musí být do odběru vzorků zahrnuty druhy uvedené na seznamu, které zastupují všechny vodní zdroje, aby se zajistilo, že jsou ve vzorku rovnoměrně zastoupeny všechny části zařízení;

iii)

je-li přítomen pstruh duhový (Onchorynchus mykiss) nebo okoun říční (Perca fluviatilis), lze k odběru vzorků vybrat pouze ryby těchto druhů. Není-li přítomen ani pstruh duhový, ani okoun říční, musí být vzorek reprezentativní pro všechny ostatní přítomné druhy uvedené na seznamu, a to podle kritérií uvedených v písmenech a) až d);

iv)

pokud je podle čl. 102 písm. a) tohoto nařízení požadován odběr vzorků volně žijících populací druhů uvedených na seznamu, musí být počet a zeměpisné rozložení míst odběru vzorků určeny způsobem, který zajišťuje přiměřené pokrytí oblasti podezřelé z infekce.

Místa odběru vzorků musí být též reprezentativní pro různé ekosystémy, v nichž se nacházejí volně žijící populace vnímavých druhů, jako jsou mořské systémy, ústí řek, říční a jezerní systémy;

f)

výběr orgánů pro odběr vzorků, příprava, skladování a přeprava vzorků do laboratoře musí být prováděny v souladu s doporučeními referenční laboratoře Evropské unie pro danou nákazu.

2.

Vzorky musí být v laboratoři vyšetřeny pomocí diagnostických metod a postupů schválených referenční laboratoří Evropské unie pro danou nákazu.

PŘÍLOHA XIII

MINIMÁLNÍ DOBY PONECHÁNÍ POSTIŽENÝCH ZAŘÍZENÍ AKVAKULTURY BEZ OBSÁDKY

Doby ponechání bez obsádky stanovené v článku 81 a souběžného ponechání bez obsádky stanovené v čl. 96 odst. 4 a 5 tohoto nařízení

Nákaza kategorie A

Minimální doba ponechání postiženého zařízení bez obsádky

Minimální doba souběžného ponechání postižených zařízení v tomtéž ochranném pásmu bez obsádky

Dodatečné požadavky

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

6 měsíců

4 týdny

Musí zahrnovat nejchladnější období roku.

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

6 měsíců

4 týdny

Musí zahrnovat nejteplejší období roku.

Infekce virem syndromu Taura

6 týdnů

4 týdny

Musí zahrnovat nejteplejší období roku.

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

6 týdnů

3 týdny

Musí zahrnovat nejteplejší období roku.

Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

8 týdnů

4 týdny

Musí zahrnovat nejteplejší období roku.


PŘÍLOHA XIV

KRITÉRIA PRO ZŘÍZENÍ UZAVŘENÝCH PÁSEM, POKUD JDE O NÁKAZY KATEGORIE A U VODNÍCH ŽIVOČICHŮ

1.

Uzavřená pásma, jak jsou uvedena v článku 85, musí být vymezena případ od případu s přihlédnutím alespoň k těmto faktorům:

a)

souhrnný počet, souhrnný procentní podíl a rozložení úhynů měkkýšů/korýšů/ryb v zařízení nebo skupině chovných zařízení infikovaných nákazami kategorie A;

b)

příslušné informace týkající se přemísťování do zařízení, v nichž se nákaza vyskytla, a z nich;

c)

vzdálenost od sousedních zařízení a jejich hustota;

d)

přítomnost volně žijících vodních živočichů;

e)

jakýkoli poznatek týkající se úhynů, podezřelých případů nebo ohnisek u volně žijících vodních živočichů, které souvisí nebo by mohly souviset s konkrétní nákazou kategorie A;

f)

blízkost zpracovatelských zařízení a druhů vyskytujících se v těchto zařízeních, zejména pokud jde o druhy uvedené na seznamu;

g)

chovné postupy používané v postižených a sousedních zařízeních;

h)

hydrodynamické podmínky a jiné určené faktory epizootologického významu.

2.

Pro zeměpisné vymezení ochranných pásem a pásem dozoru pro nákazy kategorie A, které postihují měkkýše a korýše, se použijí tyto minimální požadavky:

a)

ochranné pásmo musí být zřízeno v bezprostřední blízkosti zařízení nebo skupiny chovných zařízení úředně potvrzených jako zasažená nákazou kategorie A a musí odpovídat oblasti určené podle příslušných hydrodynamických a epizootologických údajů;

b)

pásmo dozoru musí být zřízeno vně ochranného pásma a musí odpovídat oblasti obklopující ochranné pásmo určené podle příslušných hydrodynamických nebo epizootologických údajů.

3.

Pro zeměpisné vymezení ochranných pásem a pásem dozoru pro nákazy kategorie A, které postihují ryby, se musí použít tyto minimální požadavky:

a)

ochranné pásmo musí být zřízeno kolem zařízení, kde byla potvrzena epizootická nekróza krvetvorné tkáně (EHN). Toto pásmo odpovídá:

i)

v pobřežních oblastech: oblasti kruhového půdorysu o poloměru přinejmenším jednoho posunu přílivu nebo přinejmenším 5 km, podle toho, který je větší, se středem v zařízení, v němž byla EHN úředně potvrzena, nebo obdobné oblasti určené na základě příslušných hydrodynamických nebo epizootologických údajů;

ii)

ve vnitrozemských oblastech: celému povodí, ve kterém se nalézá zařízení, kde byla EHN úředně potvrzena. Příslušný orgán může omezit rozšíření pásma na části povodí nebo oblast zařízení za předpokladu, že to neohrozí prevenci šíření nákazy;

b)

pásmo dozoru musí příslušný orgán zřídit vně ochranného pásma a pásmo musí:

i)

v pobřežních oblastech: odpovídat ploše, která kolem ochranného pásma přesahuje pásma posunu přílivu, nebo ploše kruhového půdorysu kolem ochranného pásma o poloměru 10 km od středu ochranného pásma, nebo obdobné oblasti určené na základě příslušných hydrodynamických nebo epizootologických údajů;

ii)

ve vnitrozemských oblastech: rozšířené oblasti vně vytvořeného ochranného pásma.


PŘÍLOHA XV

PROGRAM DOZORU A DOBA TRVÁNÍ OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZ V PÁSMU DOZORU PRO NÁKAZY KATEGORIE A U ŽIVOČICHŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z AKVAKULTURY

(podle článků 98 a 101 tohoto nařízení)

1.   Program dozoru

Zařízení a skupiny zařízení akvakultury chovající druhy uvedené na seznamu v pásmu dozoru musí podléhat dozoru podle článku 98 s cílem kontrolovat infekci příslušnou nákazou kategorie A. Dozor musí zahrnovat veterinární kontroly, včetně odběru vzorků z produkčních jednotek. Tyto kontroly musí být prováděny příslušným orgánem v souladu s tabulkami 1 a 2.

Na odběr vzorků se použijí kritéria stanovená v bodě 1 přílohy XII dle vhodnosti pro daný druh.

Tabulka 1

Program dozoru zahrnující veterinární kontroly a odběry vzorků v zařízeních a skupinách zařízení pro nákazy kategorie A u vodních živočichů kromě epizootické nekrózy krvetvorné tkáně

Nákaza kategorie A

Počet veterinárních kontrol za rok

Počet laboratorních vyšetření za rok

Počet živočichů ve vzorku

Roční období odběru vzorků

Doba pobytu živočichů, od nichž jsou vzorky odebírány, v zařízení

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

1

1

150

V době, kdy je známo, že je prevalence infekce maximální, nebo v dubnu a květnu, po 3 až 4 měsících, kdy je teplota mořské vody nižší než 10 °C

4 měsíce

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

1

1

150

V době, kdy je známo, že je prevalence infekce maximální, nebo v měsíci září, říjnu či listopadu

4 měsíce

Infekce virem syndromu Taura

2

2

150

V období roku, kdy je pravděpodobné, že teplota vody dosáhne nejvyšší roční úrovně

2 měsíce

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

2

2

150

V období roku, kdy je pravděpodobné, že teplota vody dosáhne nejvyšší roční úrovně

2 měsíce


Tabulka 2

Zvláštní program dozoru zahrnující veterinární kontroly a odběr vzorků v zařízeních pro epizootickou nekrózu krvetvorné tkáně (EHN) u vodních živočichů  (1)

Typ zařízení

Počet veterinárních kontrol za rok (2 roky)

Počet odběrů vzorků za rok (2 roky)

Počet ryb ve vzorku

Počet remontních ryb

Počet generačních ryb (2)

a)

Zařízení s generačními rybami

2

2

150 (první a druhá kontrola)

150 (první nebo druhá kontrola)

b)

Zařízení pouze s generačními rybami

2

1

0

150 (2) (první nebo druhá kontrola)

c)

Zařízení bez generačních ryb

2

2

150 (první a druhá kontrola)

0

Nejvyšší počet ryb na směsný vzorek: 10

2.   Doba trvání opatření k tlumení nákaz v pásmu dozoru

Nákaza kategorie A

Minimální doby dozoru

Mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

3 roky

Perkinsóza (Perkinsus marinus)

3 roky

Infekce virem syndromu Taura

2 roky

Infekce virem žlutohlavosti (Yellowhead disease)

2 roky

Epizootická nekróza krvetvorné tkáně

2 roky

Když období dozoru uplynulo a nedošlo k novému zjištění infekce příslušnou nákazou kategorie A, musí být opatření v pásmu dozoru zrušena podle článku 101 tohoto nařízení.


(1)  Odběr vzorků ryb pro laboratorní vyšetření musí být proveden vždy, když je teplota vody mezi 11 a 20 °C. Požadavek na teplotu vody se musí rovněž uplatnit na veterinární kontroly. V zařízeních, kde teplota vody v průběhu roku nedosáhne 11 °C, musí být odběr vzorků a veterinární kontroly prováděny, když je teplota vody na nejvyšší úrovni.

(2)  Vzorky z generačních ryb nesmí zahrnovat gonadální tekutiny, mlíčí nebo vajíčka, protože neexistují žádné důkazy, že EHN způsobuje infekci rozmnožovacího ústrojí.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU