(EU) 2020/683Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 ze dne 15. dubna 2020, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

Publikováno: Úř. věst. L 163, 26.5.2020, s. 1-226 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. června 2020 Nabývá účinnosti: 5. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/683

ze dne 15. dubna 2020,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 4, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 3, čl. 36 odst. 4, čl. 38 odst. 3, čl. 41 odst. 4, čl. 42 odst. 5, čl. 44 odst. 5 a čl. 45 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu jasnosti, předvídatelnosti a zjednodušení dokumentů používaných pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla by tyto dokumenty měly být na základě stávající praxe standardizovány, aby se snížila zátěž pro výrobce vozidel.

(2)

Za účelem zvýšení transparentnosti a zajištění konzistentního předkládání požadovaných informací o schválení typu by měly být stanoveny vzory certifikátů schválení typu.

(3)

Aby byla zajištěna harmonizovaná úprava dokumentu, jejž vydávají výrobci za účelem osvědčení, že vyrobené vozidlo odpovídá schválenému typu, měly by být stanoveny vzory prohlášení o shodě. V zájmu jasnosti by mělo být do prohlášení o shodě doplněno datum výroby vozidla.

(4)

Aby byly jasně označeny právní akty, které se na vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vztahují, měl by být pro certifikáty schválení typu zaveden harmonizovaný systém číslování.

(5)

Měl by být harmonizován způsob prezentace nejdůležitějších informací ve zkušebních protokolech. Je proto třeba stanovit minimální soubor požadavků na formát zkušebních protokolů.

(6)

Aby bylo možné výsledky zkoušek provedených u schváleného typu vozidla lépe interpretovat, měl by být zaveden harmonizovaný list s výsledky zkoušek obsahující minimální soubor informací.

(7)

Aby mohli výrobci získat schválení typu nebo uvést na trh nová vozidla v souladu s čl. 91 třetím pododstavcem nařízení (EU) 2018/858, mělo by být toto nařízení použitelné od 5. července 2020.

(8)

Cílem přenesených pravomocí obsažených v čl. 24 odst. 4, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 3, čl. 36 odst. 4, čl. 38 odst. 3, čl. 41 odst. 4, čl. 42 odst. 5, čl. 44 odst. 5 a čl. 45 odst. 7 nařízení (EU) 2018/858 je zavedení harmonizovaných šablon, vzorů a formátů potřebných pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a pro jejich uvádění na trh. Vzhledem k tomu, že tyto přenesené pravomoci jsou tematicky úzce provázané, měly by být sloučeny v rámci tohoto nařízení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla [uvedeného v článku 83 nařízení (EU) č. 2018/858,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzory informačního dokumentu

1.   Vzor stanovený v příloze I tohoto nařízení se použije pro informační dokument uvedený v čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/858 pro účely těchto EU schválení typu:

a)

jednorázové schválení typu vozidla jako celku;

b)

kombinované schválení typu vozidla jako celku;

c)

vícestupňové schválení typu vozidla jako celku;

d)

schválení typu systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.

2.   Vzor stanovený v příloze II tohoto nařízení se použije pro informační dokument uvedený v čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/858 pro účely EU postupného schválení typu vozidla jako celku.

Článek 2

Vzory certifikátů EU schválení typu, včetně certifikátů EU schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích, a certifikátů EU jednotlivého schválení vozidla

1.   Vzor A v příloze III tohoto nařízení se použije pro certifikát schválení typu podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858, pokud se dané osvědčení týká EU schválení typu vozidla jako celku, a pro certifikát schválení typu uvedený v čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) 2018/858.

2.   Vzor B v příloze III tohoto nařízení se použije pro certifikát schválení typu podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858, pokud se dané osvědčení týká EU schválení typu systému.

3.   Vzor C v příloze III tohoto nařízení se použije pro certifikát schválení typu podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858, pokud se dané osvědčení týká EU schválení typu konstrukční části nebo EU schválení typu samostatného technického celku.

4.   Vzor D v příloze III tohoto nařízení se použije pro certifikát EU jednotlivého schválení vozidla podle v čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) 2018/858.

Článek 3

Vzory pro certifikáty vnitrostátního schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích a certifikáty vnitrostátního jednotlivého schválení vozidla

1.   Vzor A v příloze III tohoto nařízení se použije pro certifikát schválení typu podle čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2018/858.

2.   Vzor E v příloze III tohoto nařízení se použije pro certifikát vnitrostátního jednotlivého schválení vozidla podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/858.

Článek 4

Systém číslování certifikátů schválení

Certifikáty schválení uvedené v čl. 28 odst. 2, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 4, čl. 44 odst. 4 a čl. 45 odst. 6 nařízení (EU) 2018/858 se číslují v souladu s metodou stanovenou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Vzor značky EU schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků

Vzor stanovený v příloze V tohoto nařízení se použije pro značku EU schválení typu pro konstrukční části a samostatné technické celky podle čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) 2018/858.

Článek 6

Vzor listu s výsledky zkoušek

Vzor stanovený v příloze VI tohoto nařízení se použije pro list s výsledky zkoušek podle čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/858.

Článek 7

Formát zkušebních protokolů

Zkušební protokoly uvedené v čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) 2018/858 se vypracují v souladu s ustanoveními o formátu zkušebních protokolů uvedených v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 8

Vzory a jiné požadavky pro prohlášení o shodě

Vzory a požadavky stanovené v příloze III tohoto nařízení se použijí pro prohlášení o shodě v tištěné podobě podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/858.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 5. července 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.


PŘÍLOHA I

VYSVĚTLIVKY

(1)

Pouze pro schválení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

(2)

Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem “?“ (např. ABC??123??).

(3)

Klasifikace podle definic uvedených v části A přílohy I nařízení (EU) 2018/858.

(4)

Nehodící se škrtněte (platí-li více než jedna možnost, není třeba nic škrtat).

(5)

V případě náprav osazených koly v dvojité montáži se počet kol počítá jako čtyři.

(6)

Označení podle normy EN 10027–1: 2016. Jestliže to není možné, musí být uvedeny tyto informace:

popis materiálu,

mez kluzu,

mez pevnosti v tahu,

prodloužení (v %),

tvrdost podle Brinella.

(7)

„Trambusovou kabinou“ se rozumí uspořádání, kdy je více než polovina délky motoru za nejpřednějším bodem základny čelního skla a hlavice volantu je v přední čtvrtině délky vozidla, jak je definováno ve vysvětlivce z) v dodatku 1 k části 1 přílohy 1 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce (Úř. věst. L 52, 23.2.2018, s. 1).

(8)

Podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166 (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 1).

(9)

Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady údajů o hmotnosti a rozměrech.

(10)

Norma ISO 612:1978 – Silniční vozidla – Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel – Termíny a definice.

(11)

Musí být uvedeno volitelné vybavení, jež ovlivňuje rozměry vozidla.

(12)

Podle definic 25 (rozvor) a 26 (vzdálenost mezi nápravami) uvedených v nařízení (EU) č. 1230/2012. Poznámka: U přípojného vozidla s nápravami uprostřed se náprava spojení považuje za nejpřednější nápravu.

(13)

Celková vzdálenost mezi nápravami odpovídá součtu všech jednotlivých vzdáleností mezi nápravami od nejpřednější až po nejzadnější nápravu.

(14)

Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 353, 21.12.2012, s. 31).

(15)

Bod č. 6.19.2.

(16)

Bod č. 6.20.

(17)

Bod č. 6.5.

(18)

Bod č. 6.1 a pro vozidla kategorie jiné než M1: dodatek 1 k příloze I nařízení (EU) č. 1230/2012. V případě přípojných vozidel musí být délky uvedeny podle bodu č. 6.1.2 normy ISO 612:1978.

(19)

Bod č. 6.17.

(20)

Bod č. 6.2 a pro vozidla kategorie jiné než M1: dodatek 1 k příloze I nařízení (EU) č. 1230/2012.

(21)

Bod č. 6.3 a pro vozidla kategorie jiné než M1: dodatek 1 k příloze I nařízení (EU) č. 1230/2012.

(22)

V případě neúplného vozidla.

(23)

Bod č. 6.6.

(24)

Bod č. 6.10.

(25)

Bod č. 6.7.

(26)

Bod č. 6.11.

(27)

Bod č. 6.18.1.

(28)

Bod č. 6.9.

(29)

Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59).

(30)

Podle definice v nařízení (EU) 1230/2012.

Systémy plněné kapalinami (s výjimkou systémů na odpadní vodu, jež musí zůstat prázdné, a palivových systémů) se naplní na 100 % objemu podle údaje výrobce. Informace, na něž odkazují body 2.6 písm. b) a 2.6.1 písm. b), se nemusí uvádět u vozidel kategorií N2, N3, M2, M3, O3 a O4.

(31)

Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 353, 21.12.2012, s. 31).

(32)

U přípojných vozidel nebo návěsů a u vozidel spojených s přípojným vozidlem nebo s návěsem, kde na spojovací zařízení nebo na točnici působí výrazné svislé zatížení, se toto zatížení po vydělení standardním gravitačním zrychlením zahrne do maximální technicky přípustné hmotnosti.

(33)

Uveďte nejvyšší a nejnižší hodnotu pro každou variantu.

(34)

„Převis spojovacího zařízení“ je vodorovná vzdálenost mezi zařízením pro připojení přípojných vozidel s nápravami uprostřed a střednicí zadní nápravy (náprav).

(35)

Pouze pro účely vymezení terénních vozidel.

(36)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

(37)

Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

(38)

Pokud může vozidlo používat jako palivo jak benzin, motorovou naftu atd., tak také jejich kombinaci s jinými palivy, je třeba jednotlivé body opakovat. U nekonvenčních motorů a systémů musí být výrobcem uvedeny odpovídající údaje.

(39)

Tato hodnota se zaokrouhlí na nejbližší desetinu milimetru.

(40)

Tato hodnota se vypočte (π = 3,1416) a zaokrouhlí na nejbližší celý cm3.

(41)

Uveďte povolenou odchylku.

(42)

V případě motoru dual fuel nebo dvoupalivového (dual fuel) vozidla.

(43)

Stanoveno podle požadavků nařízení (ES) č. 715/2007 nebo nařízení (ES) č. 595/2009, podle toho, co je vhodné.

(44)

Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1).

(45)

Vozidla, která mohou používat jako palivo jak benzin, tak plynné palivo, avšak u nichž je benzinový systém namontován jen pro nouzové účely nebo pro startování a u nichž nádrž na benzin nemůže obsahovat více než 15 litrů benzinu, se pro zkoušku pokládají za vozidla, která mohou používat jako palivo pouze plynné palivo.

(46)

Je nutné doložit, nebylo-li doloženo v dokumentaci uvedené v bodě 3.2.12.2.7.1.

(47)

Je nutné doložit v případě, že se jedná o jedinou rodinu motorů s OBD a pokud nebylo již doloženo ve složce dokumentace uvedené v bodě 3.2.12.2.7.0.4.

(48)

Je nutné doložit, nebylo-li doloženo v dokumentaci uvedené v bodě 3.2.12.2.7.0.5.

(49)

Je nutné doložit v případě, že se jedná o jedinou rodinu motorů s OBD a pokud nebylo již doloženo ve složce dokumentace uvedené v bodě 3.2.12.2.7.0.4.

(50)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel (Úř. věst. L 171, 24.6.2013, s. 1).

(51)

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 751, 7.7.2017, s. 1).

(52)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo (Úř. věst. L 42, 15.2.2012, s. 1).

(53)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 67 – Jednotná ustanovení pro I. schvalování zvláštních zařízení vozidel kategorií M a N, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny; II. schvalování vozidel kategorií M a N vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na montáž takového zařízení [2016/1829] (Úř. věst. L 285, 20.10.2016, s. 1).

(54)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 110 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo zkapalněný zemní plyn (LNG) II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) a/nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) v jejich pohonném systému [2015/999] (Úř. věst. L 166, 30.6.2015, s. 1).

(55)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 32).

(56)

Stanoveno v souladu s požadavky předpisu Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 101 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (Úř. věst. L 138, 26.5.2012, s. 1).

(57)

Kromě motorů dual fuel nebo dvoupalivových (dual fuel) vozidel.

(58)

V případě motorů dual fuel typu 1B, typu 2B a typu 3B.

(59)

Hodnota při kombinované zkoušce WHTC zahrnující studenou a teplou složku podle přílohy VIII nařízení (EU) č. 582/2011.

(60)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).

(61)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1).

(62)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19).

(63)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2014 ze dne 25. dubna 2014, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (Úř. věst. L 125, 26.4.2014, s. 57).

(64)

V případě potřeby přidejte řádky v tabulce tak, aby byla každá ekologická inovace na samostatném řádku.

(65)

Číslo rozhodnutí Komise, kterým byla schválena příslušná ekologická inovace.

(66)

Přidělený podle rozhodnutí Komise, kterým byla schválena příslušná ekologická inovace.

(67)

Se souhlasem schvalovacího orgánu, pokud je místo zkušebního cyklu typu 1 použita metoda modelování, uvede se údaj zjištěný pomocí metody modelování.

(68)

Celkové snížení emisí CO2 dosažené použitím všech ekologických inovací.

(69)

Reprezentativní vozidlo se zkouší s ohledem na rodinu podle matice jízdního zatížení.

(70)

Nařízení Komise (EU) č. 136/2014 ze dne 11. února 2014, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) (Úř. věst. L 43, 13.2.2014, s. 12).

(71)

Nařízení Komise (EU) č. 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L 349, 29.12.2017, s. 1).

(72)

Podle definice v nařízení (EU) 2017/2400.

(73)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 85 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí (Úř. věst. L 323, 7.11.2014, s. 52).

(74)

Zkouška ESC.

(75)

Pouze zkouška ETC.

(76)

Požadované údaje musí být uvedeny pro každou předpokládanou variantu.

(77)

U přípojných vozidel maximální rychlost povolená výrobcem.

(78)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení a zařízení pro počítání ujetých kilometrů včetně jejich montáže (Úř. věst. L 302 28.11.2018, s. 106).

(79)

Nařízení Komise (EU) č. 65/2012 ze dne 24. ledna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 28, 31.1.2012, s. 24).

(80)

U pneumatik kategorie Z určených pro vozidla s maximální rychlostí vyšší než 300 km/h je třeba uvést odpovídající údaje.

(81)

Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) č. 21 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení (Úř. věst. L 188, 16.7.2018, s. 32).

(82)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 121 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů [2016/18] (Úř. věst. L 5, 8.1.2016, s. 9).

(83)

Z údajů o počtu míst k sezení se uvede ten, který platí, je-li vozidlo v pohybu. V případě modulárního uspořádání lze uvést rozmezí.

(84)

„R-bodem“ nebo „vztažným bodem místa k sezení“ se rozumí konstrukční bod definovaný výrobcem vozidla pro každé místo k sezení a stanovený s ohledem na trojrozměrný vztažný systém specifikovaný v příloze III předpisu č. 17 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy (Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 81).

(85)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků (Úř. věst. L 215, 14.8.2010, s. 27).

(86)

Tabulku je podle potřeby možno rozšířit u vozidel s více než dvěma řadami sedadel, nebo pokud jsou napříč šířky vozidla více než tři sedadla.

(87)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 14 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX, kotevních úchytů horního upínání ISOFIX a míst k sezení i-Size [2015/1406] (Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 27).

(88)

Symboly a značky, které mají být použity, jsou uvedeny v bodě 5.3.4 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy ISOFIX a dětskými zádržnými systémy i-Size [2018/629] (Úř. věst. L 109, 27.4.2018, s. 1). V případě pásů typu „S“ uveďte povahu typu (typů).

(89)

Nařízení Komise (EU) č. 1009/2010 ze dne 9. listopadu 2010 o požadavcích pro schvalování typu krytů kol některých motorových vozidel, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 21).

(90)

Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 8, 12.1.2011, s. 1).

(91)

Nařízení Komise (EU) č. 109/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky na schválení typu určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se systémů proti rozstřiku (Úř. věst. L 34, 9.2.2011, s. 2).

(92)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 48 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci (Úř. věst. L 14, 16.1.2019, s. 42).

(93)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 10 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 41, 17.2.2017, s. 1).

(94)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 138 – Jednotná ustanovení pro schvalování tichých silničních vozidel z hlediska jejich snížené slyšitelnosti [2017/71] (Úř. věst. L 9, 13.1.2017, s. 33).

(95)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131).

(96)

Předpis č. 66 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby (Úř. věst. L 84, 30.3.2011, s. 1).

(97)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 – Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel (Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 253).

(98)

Tyto pojmy jsou vymezeny v normě ISO 22628:2002 – Road vehicles – recyclability and recoverability – calculation method (Silniční vozidla – Recyklovatelnost a využitelnost – metoda výpočtu).

(99)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

(100)

Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

(101)

Uveďte takovým způsobem, aby byla zřejmá skutečná hodnota pro každou technickou konfiguraci typu vozidla.

(102)

Nutno uvést, pokud výrobce uplatňuje čl. 28 odst. 6 nařízení (EU) 2018/858, přičemž v takovém případě se ve druhém sloupci uvede použitý regulační akt.

(103)

Smluvní strany revidované dohody z roku 1958.

(104)

Nutno uvést, pokud nelze odvodit z čísla certifikátu schválení typu.

(105)

Není-li k dispozici v době udělení schválení typu, vyplní se tento bod nejpozději při uvedení vozidla na trh.

(106)

V případě postupného schválení typu, kdy schvalovací orgán shromáždí kompletní soubor certifikátů EU schválení typu nebo certifikátů OSN schválení typu a tento orgán vystaví konečný certifikát schválení typu vozidla jako celku, uveďte „nepoužije se“.

(107)

V souladu s přílohou II nařízení (EU) 2018/858.

(108)

Nebo vizuální znázornění „zaručeného elektronického podpisu“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73), včetně ověřovacích dat.

(109)

Jedna fotografie zobrazující pohled ze ¾ zepředu, druhá zobrazující pohled ze ¾ zezadu.

(110)

Jedna fotografie zobrazující pohled ze ¾ zepředu, druhá zobrazující pohled ze ¾ zezadu.

(111)

Tento údaj se vyplní, pouze pokud má vozidlo dvě nápravy.

(112)

V případě více než jednoho elektromotoru uveďte celkový účinek všech motorů dohromady.

(113)

Použijí se kódy uvedené v části C přílohy I nařízení (EU) 2018/858.

(114)

Uveďte pouze základní barvu (barvy): bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, šedá, hnědá nebo černá.

(115)

S výjimkou sedadel určených k užití, pouze když vozidlo stojí, a počtu míst pro invalidní vozíky.

(116)

Uveďte číslo environmentální úrovně Euro a případně znak odpovídající ustanovením použitým pro schválení typu.

(117)

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(118)

Není povinné.

(119)

Vytvořený v souladu s modelem stanoveným v části I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400.

(120)

Vytvořený v souladu s modelem stanoveným v části II přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400.

(121)

Použitelné pouze v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009 a soubor informací pro zákazníky byl vytvořen v souladu se vzorem stanoveným v části II přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400.

(122)

Nařízení Komise (EU) č. 1008/2010 ze dne 9. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu systémů stírání a ostřikování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 292, 10.11.2010, s. 2).

(123)

Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 8, 12.1.2011, s. 1).

(124)

Nařízení Komise (EU) č. 249/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 19/2011, pokud jde o požadavky pro schvalování typu týkající se povinných štítků výrobce motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 82, 22.3.2012, s. 1).

(125)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 13-H – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění [2015/2364] (Úř. věst. L 335, 22.12.2015, s. 1).

(126)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 46 – Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení (Úř. věst. L 237, 8.8.2014, s. 24).

(127)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 28 – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály (Úř. věst. L 323, 6.12.2011, s. 33).

(128)

Pokud existují omezení týkající se paliva, uveďte tato omezení (například pro zemní plyn rozsah L nebo H).

(129)

Vozidla, která mohou používat jako palivo jak benzin, tak plynné palivo, avšak u nichž je benzinový systém namontován jen pro nouzové účely nebo pro startování a u nichž nádrž na benzin nemůže obsahovat více než 15 litrů benzinu, se pro zkoušku pokládají za vozidla, která mohou používat jako palivo pouze plynné palivo.

(130)

U dvoupalivových (bi-fuel) vozidel se uvede pro každé z paliv samostatná tabulka.

(131)

U vozidel flex fuel, má-li být zkouška provedena s oběma palivy, jak vyžaduje obrázek I.2.4 v příloze I nařízení Komise (EU) 2017/1151. V případě vozidel na LPG nebo NG/biomethan, buď dvoupalivových, nebo jednopalivových, se uvede samostatná tabulka pro každý z referenčních plynů použitých při zkoušce a dále se uvede tabulka nejhorších získaných výsledků v souladu s [Pokud to požaduje?] bodem 3.1.4 přílohy 12 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo (Úř. věst. L 42, 15.2.2012, s. 1). Výsledky v tabulce se uvedou, pokud jsou změřeny nebo vypočteny.

(132)

V příslušných případech.

(133)

Pro Euro VI se ESC rozumí jako WHSC a ETC jako WHTC.

(134)

Pro Euro VI se v případě, že se motory na CNG a LPG zkouší s odlišnými referenčními palivy, uvede tabulka samostatně pro každé zkoušené referenční palivo.

(135)

Pro každé zkoušené referenční palivo se uvede samostatná tabulka.

(136)

Jednotka „l/100 km“ se nahradí jednotkou „m3/100 km“ u vozidel poháněných NG a H2NG a jednotkou „kg/100 km“ u vozidel poháněných vodíkem.

(137)

Formát identifikátoru interpolační rodiny je uveden v bodě 5.0 přílohy XXI nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(138)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 644).

(139)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst L 175, 7.7.2017, s. 679).

(140)

Formát identifikátoru interpolační rodiny je uveden v bodě 5.0 přílohy XXI nařízení Komise (EU) 2017/1151.

(141)

Pro každou variantu/verzi vozidla se uvede samostatná tabulka.

(142)

V případě potřeby přidejte řádky v tabulce tak, aby byla každá ekologická inovace na samostatném řádku.

(143)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo (Úř. věst. L 42, 15.2.2012, s. 1).

(144)

Rozhodnutí Komise, kterým byla ekologická inovace schválena. Ustanovení článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).

(145)

Přidělený podle rozhodnutí Komise, kterým byla schválena příslušná ekologická inovace.

(146)

Pokud je místo zkušebního cyklu typu 1 použita metoda modelování, uvede se údaj zjištěný pomocí metody modelování.

(147)

= bod 3.5.1.3 přílohy I prováděcího nařízení Komise XX/XXX ze dne ......, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi.

(148)

Součet výsledných snížení emisí CO2 dosažených použitím jednotlivých ekologických inovací při NEDC, která jsou vypočtena v posledním sloupci této tabulky v souladu s přílohou XII nařízení Komise (EU) 2017/1151.

(149)

Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).

(150)

Součet výsledných snížení emisí CO2 dosažených použitím jednotlivých ekologických inovací při WLTP, která jsou vypočtena v posledním sloupci této tabulky v souladu s přílohou XII nařízení Komise (EU) 2017/1151.

(151)

Obecný kód příslušné ekologické inovace (příslušných ekologických inovací) sestává z následujících prvků, které jsou vzájemně odděleny mezerou:

kód schvalovacího orgánu stanovený v příloze IV prováděcího nařízení Komise XX/XXX ze dne XXXX, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi,

kód každé ekologické inovace, jíž je vozidlo vybaveno, chronologicky podle schvalovacích rozhodnutí Komise.

(Například obecný kód tří ekologických inovací schválených postupně pod čísly 10, 15 a 16 a instalovaných do vozidla schváleného německým schvalovacím orgánem by byl: „e1 10 15 16“).

(152)

ISO/IEC 17025:2017 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, datum zveřejnění: 2017–11.

(153)

Uveďte identifikační kód.

(154)

Uveďte, zda je vozidlo vhodné pro užití buď pro pravostranný, nebo pro levostranný provoz, nebo jak pro pravostranný, tak pro levostranný provoz.

(155)

Uveďte, zda jsou namontovaný rychloměr nebo namontované počitadlo ujetých kilometrů opatřeny metrickými jednotkami, nebo metrickými i britskými jednotkami.

(156)

Toto prohlášení neomezuje právo členských států vyžadovat technické úpravy s cílem umožnit registraci vozidla v jiném členském státě, než pro který bylo určeno, pokud je směr provozu na opačné straně vozovky.

(157)

Položka 4 se vyplní podle definice 25 (rozvor) a položka 4.1 podle definice 26 (vzdálenost mezi nápravami), které jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 1230/2012.

(158)

Hmotnosti musí být zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

(159)

U hybridních vozidel uveďte oba údaje.

(160)

Volitelné vybavení a dodatečné kombinace pneumatika/kolo pod tímto písmenem je možné uvést v rámci položky „Poznámky“. Pokud je vozidlo dodáno s úplnou sadou kol a pneumatik a úplnou sadou pneumatik pro jízdu na sněhu (označené symbolem s třívrcholovou horou a sněhovou vločkou – 3PMS) s koly nebo bez nich, považují se pneumatiky pro jízdu na sněhu a případně jejich kola za dodatečné kombinace pneumatika/kolo bez ohledu na kola/pneumatiky skutečně nasazené na vozidlo.

(161)

Pouze pro jednotlivá vozidla z rodiny podle matice jízdního zatížení (RLMF).

(162)

Uveďte u všech jednotlivých paliv, která lze použít. Vozidla, která mohou používat jako palivo jak benzin, tak plynné palivo, avšak u nichž je benzinový systém namontován jen pro nouzové účely nebo pro startování a u nichž nádrž na benzin nemůže pojmout více než 15 litrů benzinu, se považují za vozidla, která mohou používat jako palivo pouze plynné palivo.

(163)

U dvoupalivových (dual fuel) motorů a vozidel EURO VI případně opakujte.

(164)

Uvedou se pouze emise vyhodnocené v souladu s platnými právními předpisy.

(165)

Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15), výrobce zde uvede: „Vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz“.

(166)

Výrobce může vyplnit tyto položky buď pro mezinárodní provoz, nebo pro vnitrostátní provoz, nebo pro obojí. V případě vnitrostátního provozu se uvede kód země, ve které má být vozidlo registrováno. Tento kód musí být v souladu s normou ISO 3166-1:2013. V případě mezinárodního provozu se uvede číslo směrnice (např. „96/53/ES“ pro směrnici Rady 96/53/ES).

(167)

S výjimkou sedadel určených k užití, pouze když vozidlo stojí, a počtu míst pro invalidní vozíky. U autokarů patřících do kategorie vozidel M3 se do počtu cestujících zahrne počet členů posádky.

(168)

V případě dokončených vozidel kategorie N1 spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 715/2007.

(169)

Použije se, pouze je-li vozidlo schváleno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).

(170)

Použije se pouze v případě, že vozidlo bylo schváleno v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009 a soubor informací pro zákazníky byl vytvořen v souladu se vzorem stanoveným v části II přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400.

(171)

Jak je uvedeno v bodě 2.3 souboru informací pro zákazníky vytvořeného v souladu s modelem stanoveným v části II přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400.

(172)

Jak je uvedeno v bodě 2.4 souboru informací pro zákazníky vytvořeného v souladu s modelem stanoveným v části II přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400.

(173)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 – Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel (Úř. věst. L 230, 31.8.2010, s. 253).

(174)

Pokud jde o spojovací bod „0“, viz příloha I část A bod 3.1.2 nařízení (EU) č. 19/2011.

VZOR INFORMAČNÍHO DOKUMENTU PRO EU SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA, SYSTÉMŮ, KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ NEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH CELKŮ

Informační dokumenty, na něž se odkazuje v nařízení (EU) 2018/858, pokud jde o EU schválení typu vozidla jako celku a o EU schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, musí být pouze výtahem z následujícího seznamu a musí dodržovat systém číslování jeho bodů.

Na výkresech nebo obrázcích vytištěných na formátu A4 musí být dostatečně zobrazeny podrobnosti, zřetelně a viditelně.

Pokud jde o systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedené v této příloze, které mají elektronické řízení, musí být dodány informace o jejich vlastnostech.

0.   OBECNĚ

0.1.

Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2.

Typ: …

0.2.0.1.

Podvozek: …

0.2.0.2.

Karoserie/úplné vozidlo: …

0.2.1.

Obchodní označení (je-li/jsou-li k dispozici): …

0.2.2.

V případě vozidel s vícestupňovým schválením – informace o schválení typu vozidla základního/předchozího stupně, uveďte informace pro každý stupeň. (To lze provést pomocí tabulky)

Typ:

Varianta (varianty):

Verze:

Číslo certifikátu schválení typu včetně čísla rozšíření...

0.2.2.1.

U povolených hodnot parametrů pro vícestupňové schválení typu se použijí hodnoty emisí pro základní vozidlo (v příslušných případech uveďte rozpětí) (1):

Hmotnost konečného vozidla v provozním stavu (v kg): …

Čelní plocha u konečného vozidla (v cm2): …

Valivý odpor (kg/t): …

Plocha průřezu otvoru pro vstup vzduchu na přední masce (v cm2): …

0.2.3.

Identifikátory (1):

0.2.3.1.

Identifikátor interpolační rodiny: …

0.2.3.2.

Identifikátor rodiny ATCT: …

0.2.3.3.

Identifikátor rodiny PEMS: …

0.2.3.4.

Identifikátor rodiny podle jízdního zatížení

0.2.3.4.1.

Rodina podle jízdního zatížení VH: …

0.2.3.4.2.

Rodina podle jízdního zatížení VL: …

0.2.3.4.3.

Rodiny podle jízdního zatížení použitelné u interpolační rodiny: …

0.2.3.5.

Identifikátor rodiny podle matice jízdního zatížení: …

0.2.3.6.

Identifikátor rodiny podle periodické regenerace: …

0.2.3.7.

Identifikátor rodiny podle zkoušky emisí způsobených vypařováním: …

0.2.3.8.

Identifikátor rodiny OBD: …

0.2.3.9.

Identifikátor jiné rodiny: …

0.3.

Způsob označení typu, je-li na vozidle/konstrukční části/samostatném technickém celku vyznačen (1) (2): …

0.3.0.1.

Podvozek: …

0.3.0.2.

Karoserie/úplné vozidlo: …

0.3.1.

Umístění tohoto označení: …

0.3.1.1.

Podvozek: …

0.3.1.2.

Karoserie/úplné vozidlo: …

0.4.

Kategorie vozidla (3): …

0.4.1.

Klasifikace podle nebezpečných věcí, pro jejichž přepravu je vozidlo určeno: …

0.5.

Název společnosti a adresa výrobce: …

0.5.1.

V případě vozidel s vícestupňovým schválením název společnosti a adresa výrobce vozidla základního/předchozího stupně (stupňů): …

0.6.

Umístění a způsob připevnění povinných štítků a umístění identifikačního čísla vozidla: …

0.6.1.

Na podvozku: …

0.6.2.

Na karoserii: …

0.7.

(Nepřiděleno)

0.8.

Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

0.9.

Jméno a adresa případného zástupce výrobce: …

1.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

1.1.

Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla/konstrukční části/samostatného technického celku (4): …

1.2.

Rozměrový výkres celého vozidla (v příslušných případech nejkratší a nejdelší rozvor): …

1.3.

Počet náprav: ... a kol (5): …

1.3.1.

Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: …

1.3.2.

Počet a umístění řízených náprav: …

1.3.3.

Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): …

1.4.

Případný podvozek (celkový výkres – v příslušných případech nejkratší a nejdelší rozvor): …

1.5.

Materiál podélníků (6): …

1.6.

Umístění a uspořádání motoru: …

1.7.

Kabina řidiče: trambusová kabina (7)/kapotová kabina/kabina s lůžky (4): …

1.8.

Řízení: levostranné/pravostranné (4).

1.8.1.

Vozidlo je vybaveno pro pravostranný/levostranný (4) provoz.

1.9.

Uveďte, zda je vozidlo určeno k tažení návěsů nebo jiných přípojných vozidel a zda je přípojné vozidlo návěsem, ojí taženým přípojným vozidlem, přípojným vozidlem s nápravami uprostřed nebo přípojným vozidlem s nevýkyvnou ojí: …

1.10.

Uveďte, zda je vozidlo speciálně konstruované pro přepravu nákladů s řízenou teplotou: …

1.11.

Uveďte, zda je vozidlo neautomatizované/automatizované/plně automatizované (4) (8)

2.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY (9) (10) (11)

(v kg a mm) (případně uveďte odkaz na výkres)

2.1.   Rozvor (rozvory) náprav (plně naloženého vozidla) (12):

2.1.1.

Vozidla se dvěma nápravami: …

2.1.2.

Vozidla se třemi nebo více nápravami

2.1.2.1.

Vzdálenost mezi sousedními nápravami od nejpřednější po nejzadnější nápravu: …

2.1.2.2.

Celková vzdálenost mezi nápravami (13): …

2.2.   Točnice

2.2.1.

U návěsů

2.2.1.1.

Vzdálenost mezi osou návěsného čepu točnice a nejzadnějším koncem návěsu: …

2.2.1.2.

Maximální vzdálenost mezi osou návěsného čepu točnice a kterýmkoli bodem předku návěsu: …

2.2.1.3.

Zvláštní rozvor náprav návěsu (podle definice v bodě 3.2 části D přílohy I nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 (14)

2.2.2.

U tahačů návěsů

2.2.2.1.

Předsazení točnice (maximální a minimální; u neúplného vozidla uveďte přípustné hodnoty) (15): …

2.2.2.2.

Maximální výška točnice (normalizovaná) (16): …

2.3.   Rozchod (rozchody) kol a šířka (šířky) náprav

2.3.1.

Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav (17): …

2.3.2.

Rozchod kol u všech ostatních náprav (17): …

2.3.3.

Šířka nejširší zadní nápravy (měřená v bodech největší vzdálenosti vnějších bočnic pneumatik s vyloučením vyboulení v blízkosti styku pneumatiky se zemí): …

2.3.4.

Šířka nejpřednější nápravy (měřená v bodech největší vzdálenosti vnějších bočnic pneumatik s vyloučením vyboulení v blízkosti styku pneumatiky se zemí): …

2.4.   Rozsah (vnějších) rozměrů vozidla:

2.4.1.

U podvozku bez karoserie

2.4.1.1.

Délka (18): …

2.4.1.1.1.

Maximální přípustná délka: …

2.4.1.1.2.

Minimální přípustná délka: …

2.4.1.1.3.

U přípojných vozidel maximální přípustná délka oje (19): …

2.4.1.2.

Šířka (20): …

2.4.1.2.1.

Maximální přípustná šířka: …

2.4.1.2.2.

Minimální přípustná šířka: …

2.4.1.3.

Výška (v provozním stavu) (21) (u výškově nastavitelného zavěšení náprav uveďte obvyklou jízdní polohu): …

2.4.1.3.1.

Maximální přípustná výška (22): …

2.4.1.4.

Přední převis (23): …

2.4.1.4.1.

Přední nájezdový úhel (24): …… stupňů.

2.4.1.5.

Zadní převis (25): …

2.4.1.5.1.

Zadní nájezdový úhel (26): …… stupňů.

2.4.1.5.2.

Minimální a maximální přípustný převis spojovacího bodu (27): …

2.4.1.5.3.

Maximální přípustný zadní převis (22): …

2.4.1.6.

Světlá výška (podle definice v bodě 4.5 části A přílohy I nařízení (EU) 2018/858)

2.4.1.6.1.

Mezi nápravami: …

2.4.1.6.2.

Pod přední nápravou (předními nápravami): …

2.4.1.6.3.

Pod zadní nápravou (zadními nápravami): …

2.4.1.7.

Přechodový úhel (28): …… stupňů.

2.4.1.8.

Krajní přípustné polohy těžiště karoserie a/nebo vnitřní výbavy a/nebo zařízení vozidla a/nebo užitečného zatížení: …

2.4.2.

U podvozku s karoserií

2.4.2.1.

Délka (18): …

2.4.2.1.1.

Délka ložného prostoru: …

2.4.2.1.2.

U přípojných vozidel maximální přípustná délka oje (28): …

2.4.2.1.3.

Prodloužená kabina v souladu s požadavky článku 9a směrnice Rady 96/53/ES (29): ano/ne (4)

2.4.2.2.

Šířka (20): …

2.4.2.2.1.

Tloušťka stěn (u vozidel konstruovaných pro přepravu nákladů s řízenou teplotou): …

2.4.2.3.

Výška (v provozním stavu) (21) (u výškově nastavitelného zavěšení náprav uveďte obvyklou jízdní polohu): …

2.4.2.4.

Přední převis (23): …

2.4.2.4.1.

Přední nájezdový úhel (24): …… stupňů.

2.4.2.5.

Zadní převis (25): …

2.4.2.5.1.

Zadní nájezdový úhel (26): …… stupňů.

2.4.2.5.2.

Minimální a maximální přípustný převis spojovacího bodu (27): …

2.4.2.5.3.

Maximální přípustný zadní převis: …

2.4.2.6.

Světlá výška (podle definice v bodech 4.1 a 4.2 části A přílohy I nařízení (EU) 2018/858)

2.4.2.6.1.

Mezi nápravami: …

2.4.2.6.2.

Pod přední nápravou (předními nápravami): …

2.4.2.6.3.

Pod zadní nápravou (zadními nápravami): …

2.4.2.7.

Přechodový úhel (28): …… stupňů.

2.4.2.8.

Krajní přípustné polohy těžiště užitečného zatížení (v případě nerovnoměrného rozložení nákladu): …

2.4.2.9.

Poloha těžiště vozidla (kategorie M2 a M3) v podélném, příčném a svislém směru při maximální technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla: …

2.4.3.

U karoserie schválené bez podvozku (vozidla kategorií M2 a M3)

2.4.3.1.

Délka (18): …

2.4.3.2.

Šířka (20): …

2.4.3.3.

Jmenovitá výška (v provozním stavu) (21) na uvažovaném typu (typech) podvozku (u výškově seřiditelného zavěšení náprav uveďte obvyklou jízdní polohu): …

2.5.

Minimální hmotnost na řízenou nápravu (řízené nápravy) u neúplných vozidel: …

2.6.   Hmotnost v provozním stavu (30)

a)

minimální a maximální hodnota pro každou variantu: …

b)

hmotnost pro každou verzi (musí být uvedena tabulka): …

2.6.1.

Rozložení této hmotnosti na nápravy a – u návěsu, přípojného vozidla s nevýkyvnou ojí nebo přípojného vozidla s nápravami uprostřed – zatížení spojovacího zařízení:

a)

minimální a maximální hodnota pro každou variantu: …

b)

hmotnost pro každou verzi (musí být uvedena tabulka): …

2.6.2.

Maximální hmotnost volitelného vybavení (viz definice v čl. 2 bodě 5 nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 (31): …

2.6.2.1.

Rozložení této hmotnosti na nápravy a – u návěsu nebo přípojného vozidla s nápravami uprostřed – zatížení ve spojovacím bodě: …

2.6.3.

Rotační hmotnost (1): 3 % součtu hmotnosti v provozním stavu a 25 kg nebo hodnoty, na nápravu (v kg): …

2.6.4.

Dodatečná hmotnost pro alternativní pohon: …kg

2.6.5.

Seznam zařízení pro alternativní pohon (spolu s údaji hmotnosti jednotlivých součástí):…

2.7.

Minimální hmotnost dokončeného vozidla podle výrobce, v případě neúplného vozidla: …

2.7.1.

Rozložení této hmotnosti na nápravy a – u návěsu nebo přípojného vozidla s nápravami uprostřed – zatížení ve spojovacím bodě: …

2.7.2.

Maximální přípustná skutečná hmotnost podle výrobce, v případě neúplného vozidla: …

2.8.

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce (32) (33): …

2.8.1.

Rozložení této hmotnosti na nápravy a – u návěsu nebo přípojného vozidla s nápravami uprostřed – zatížení ve spojovacím bodě (33): …

2.9.

Maximální technicky přípustná hmotnost na každou nápravu: …

2.10.

Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: …

2.11.

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost u tažného vozidla

pro:

2.11.1.

Ojí tažené přípojné vozidlo: …

2.11.2.

Návěs: …

2.11.3.

Přípojné vozidlo s nápravami uprostřed: …

2.11.3.1.

Maximální poměr převisu spojovacího zařízení (34) k rozvoru náprav: …

2.11.3.2.

Maximální hodnota V: …… kN.

2.11.4.

Přípojné vozidlo s nevýkyvnou ojí: …

2.11.5.

Maximální technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy (33): …

2.11.6.

Maximální hmotnost nebrzděného přípojného vozidla: …

2.12.

Maximální technicky přípustná hmotnost ve spojovacím bodě:

2.12.1.

Tažného vozidla: …

2.12.2.

Návěsu, přípojného vozidla s nápravami uprostřed nebo přípojného vozidla s nevýkyvnou ojí: …

2.12.3.

Maximální přípustná hmotnost spojovacího zařízení (není-li montováno výrobcem): …

2.13.

Vybočení zádi (bod 8 části B/bod 7 části C přílohy I nařízení (EU) č. 1230/2012): …

2.14.

Poměr výkonu motoru k maximální hmotnosti: …… kW/kg.

2.14.1.

Poměr výkonu motoru k maximální technicky přípustné hmotnosti naložené jízdní soupravy (příloha I část B bod 6 nařízení (EU) č. 1230/2012): …… kW/kg.

2.15.

Schopnost rozjezdu do stoupání (samotné vozidlo) (35): …… %.

2.16.

Maximální přípustná hmotnost pro registraci/provoz, kategorie vozidel M2, M3, N2, N3, O3 a O4 (volitelně)

2.16.1.

Maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: …

2.16.2.

Maximální přípustná hmotnost pro registraci/provoz na každou nápravu a – u návěsu nebo u přípojného vozidla s nápravami uprostřed – uvažovaná hmotnost ve spojovacím bodě podle výrobce, pokud je tato hmotnost nižší než maximální technicky přípustná hmotnost ve spojovacím bodě: …

2.16.3.

Maximální přípustná hmotnost pro registraci/provoz na každou skupinu náprav: …

2.16.4.

Uvažovaná maximální přípustná přípojná hmotnost pro registraci/provoz(je možné uvést více údajů pro jednotlivé technické konfigurace) (101): …

2.16.5.

Maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz: …

2.17.

Vozidlo předané k vícestupňovému schválení typu (pouze v případě neúplných nebo dokončených vozidel kategorie N1 spadajících do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (36)): ano/ne (4)

2.17.1.

Hmotnost základního vozidla v provozním stavu: … kg.

2.17.2.

Standardní přidaná hmotnost vypočtená v souladu s bodem 5 přílohy XII nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (37): … kg.

3.   MĚNIČ HNACÍ ENERGIE (38)

3.1.

Výrobce měniče (měničů) hnací energie: …

3.1.1.

Kód výrobce (jak je vyznačen na měniči hnací energie, nebo jiný způsob identifikace): …

3.1.2.

Číslo certifikátu schválení (v příslušných případech), včetně identifikačního označení paliva: …

(pouze těžká vozidla)

3.2.

Spalovací motor

3.2.1.

Specifické údaje o motoru

3.2.1.1.

Princip činnosti: zážehový/vznětový/dual fuel (4)

Cyklus: čtyřtakt/dvoutakt/rotační (4)

3.2.1.1.1.

Typ motoru dual fuel: typ 1 A/typ 1B/typ 2 A/typ 2B/typ 3B (4) (42)

3.2.1.1.2.

Poměr obsahu energie v plynu za část zkušebního cyklu WHTC prováděnou za tepla: … %

3.2.1.2.

Počet a uspořádání válců: …

3.2.1.2.1.

Vrtání (39): …… mm

3.2.1.2.2.

Zdvih (39): …… mm

3.2.1.2.3.

Pořadí zapalování: …

3.2.1.3.

Zdvihový objem motoru (40): …… cm3

3.2.1.4.

Objemový kompresní poměr (41): …

3.2.1.5.

Výkresy spalovací komory, hlavy pístu a u zážehových motorů pístních kroužků: …

3.2.1.6.

Normální volnoběžné otáčky motoru (41): …… min-1

3.2.1.6.1.

Zvýšené volnoběžné otáčky motoru41: …… min-1

3.2.1.6.2.

Volnoběh na motorovou naftu: ano/ne (4) (42)

3.2.1.7.

Objem oxidu uhelnatého ve výfukových plynech při volnoběhu (41): …… % podle výrobce (jen pro zážehové motory)

3.2.1.8.

Maximální netto výkon (43): … kW při … min–1 (hodnota udaná výrobcem)

3.2.1.9.

Maximální přípustné otáčky motoru podle výrobce: … min-1

3.2.1.10.

Maximální netto točivý moment (43): … Nm při … min-1 (hodnota udaná výrobcem)

3.2.1.11.

Odkazy výrobce na dokumentaci a rozšířenou složku dokumentace požadované podle článků 5, 7 a 9 nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (44) nebo podle článků 3 a 5 nařízení Komise (EU) 2017/1151, které umožňují schvalovacímu orgánu vyhodnotit strategie pro regulaci emisí, systémy nainstalované na motoru nebo palubní systémy ve vozidle s cílem zajistit správnou funkci opatření k regulaci emisí.

3.2.2.

Palivo

3.2.2.1.

Motorová nafta/benzin/LPG/NG nebo biomethan/ethanol (E 85)/bionafta/vodík

(4) (45)

3.2.2.1.1.

RON, bezolovnatý benzin: …

3.2.2.2.

Těžká vozidla motorová nafta/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ethanol (E85)/LNG/LNG20 (4) (45)

3.2.2.2.1.

(Pouze Euro VI) Paliva, která jsou kompatibilní pro použití s motorem, podle prohlášení výrobce v souladu s bodem 1.1.2 přílohy I nařízení (EU) č. 582/2011 (v příslušných případech)

3.2.2.3.

Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo/označení (4)

3.2.2.4.

Typ vozidla podle paliva: jednopalivové, dvoupalivové (bi-fuel), flex fuel, dvoupalivové (dual fuel) typ 1 A/typ 1B/typ 2 A/typ 2B/typ 3B (4)

3.2.2.5.

Maximální přípustný obsah biopaliva v palivu (hodnota uváděná výrobcem): … % obj.

3.2.3.

Palivová nádrž (nádrže)

3.2.3.1.

Provozní palivová nádrž (nádrže)

3.2.3.1.1.

Počet nádrží a objem každé z nich: …

3.2.3.1.1.1.

Materiál: …

3.2.3.1.2.

Výkres a technický popis nádrže (nádrží) se všemi spoji a potrubím pro systém odvzdušnění a odvětrání, uzávěry, ventily, upevnění: …

3.2.3.1.3.

Výkres jasně znázorňující umístění nádrže (nádrží) na vozidle: …

3.2.3.2.

Záložní palivová nádrž (nádrže)

3.2.3.2.1.

Počet nádrží a objem každé z nich: …

3.2.3.2.1.1.

Materiál: …

3.2.3.2.2.

Výkres a technický popis nádrže (nádrží) se všemi spoji a potrubím pro systém odvzdušnění a odvětrání, uzávěry, ventily, upevnění: …

3.2.3.2.3.

Výkres jasně znázorňující umístění nádrže (nádrží) na vozidle: …

3.2.4.

Dodávka paliva

3.2.4.1.

Karburátorem (karburátory): ano/ne (4)

3.2.4.2.

Vstřikem paliva (pouze u vznětových nebo dvoupalivových (dual fuel) motorů): ano/ne (4)

3.2.4.2.1.

Popis systému (common rail/sdružené vstřikovací jednotky/rozdělovací čerpadlo atd.): …

3.2.4.2.2.

Princip činnosti: přímé vstřikování/předkomůrka/vířivá komůrka (4)

3.2.4.2.3.

Vstřikovací/dopravní čerpadlo

3.2.4.2.3.1.

Značka (značky): …

3.2.4.2.3.2.

Typ(y): …

3.2.4.2.3.3.

Maximální dodávka paliva (4) (41): … mm3/zdvih nebo cyklus při otáčkách motoru: … min-1 nebo alternativně charakteristický diagram: …

(Jestliže se použije regulace přeplňovacího tlaku, uvede se charakteristická dodávka paliva a přeplňovací tlak v závislosti na otáčkách motoru.)

3.2.4.2.3.4.

Statické časování vstřiku (41): …

3.2.4.2.3.5.

Křivka předvstřiku (41): …

3.2.4.2.3.6.

Postup kalibrace: zkušební stav/motor (4)

3.2.4.2.4.

Regulace omezování otáček motoru

3.2.4.2.4.1.

Typ: …

3.2.4.2.4.2.

Bod omezení otáček

3.2.4.2.4.2.1.

Otáčky, při kterých začíná regulátor při zatížení omezovat: …… min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Maximální otáčky při nulovém zatížení: …… min-1

3.2.4.2.4.2.3.

Volnoběžné otáčky: ….. min-1

3.2.4.2.5.

Vstřikovací potrubí (pouze těžká vozidla)

3.2.4.2.5.1.

Délka: …… mm

3.2.4.2.5.2.

Vnitřní průměr: …… mm

3.2.4.2.5.3.

Vstřikování se společným tlakovým potrubím, značka a typ: …

3.2.4.2.6.

Vstřikovač(e)

3.2.4.2.6.1.

Značka (značky): …

3.2.4.2.6.2.

Typ(y): …

3.2.4.2.6.3.

Otevírací tlak (41): … kPa nebo charakteristický diagram (41): …

3.2.4.2.7.

Systém pro studený start

3.2.4.2.7.1.

Značka (značky): …

3.2.4.2.7.2.

Typ(y): …

3.2.4.2.7.3.

Popis: …

3.2.4.2.8.

Pomocný startovací prostředek

3.2.4.2.8.1.

Značka (značky): …

3.2.4.2.8.2.

Typ(y): …

3.2.4.2.8.3.

Popis systému: …

3.2.4.2.9.

Elektronicky řízené vstřikování: ano/ne (4)

3.2.4.2.9.1.

Značka (značky): …

3.2.4.2.9.2.

Typ(y):

3.2.4.2.9.3.

Popis systému

3.2.4.2.9.3.1.

Značka a typ řídicí jednotky (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Softwarové identifikační číslo ECU: …

3.2.4.2.9.3.2.

Značka a typ regulátoru paliva: …

3.2.4.2.9.3.3.

Značka a typ snímače množství nasávaného vzduchu: …

3.2.4.2.9.3.4.

Značka a typ rozdělovače paliva: …

3.2.4.2.9.3.5.

Značka a typ komory škrticí klapky: …

3.2.4.2.9.3.6.

Značka a typ čidla teploty vody: …

3.2.4.2.9.3.7.

Značka a typ snímače teploty nasávaného vzduchu: …

3.2.4.2.9.3.8.

Značka a typ čidla tlaku vzduchu: …

3.2.4.3.

Vstřikem paliva (pouze u zážehových motorů): ano/ne (4)

3.2.4.3.1.

Princip činnosti: vstřik do sacího potrubí (jednobodový/vícebodový/přímý vstřik (4)/jiný (uveďte jaký)): …

3.2.4.3.2.

Značka (značky): …

3.2.4.3.3.

Typ(y): …

3.2.4.3.4.

Popis systému (v případě jiného přívodu paliva, než je plynulé vstřikování, uveďte odpovídající podrobnosti): …

3.2.4.3.4.1.

Značka a typ řídicí jednotky (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1.

Softwarové identifikační číslo ECU: …

3.2.4.3.4.2.

Značka a typ regulátoru paliva: …

3.2.4.3.4.3.

Značka a typ nebo princip činnosti snímače množství nasávaného vzduchu: …

3.2.4.3.4.4.

Značka a typ rozdělovače paliva: …

3.2.4.3.4.5.

Značka a typ regulátoru tlaku: …

3.2.4.3.4.6.

Značka a typ mikrospínače: …

3.2.4.3.4.7.

Značka a typ šroubu pro nastavení volnoběhu: …

3.2.4.3.4.8.

Značka a typ komory škrticí klapky: …

3.2.4.3.4.9.

Značka a typ čidla teploty vody: …

3.2.4.3.4.10.

Značka a typ snímače teploty nasávaného vzduchu: …

3.2.4.3.4.11.

Značka a typ čidla tlaku vzduchu: …

3.2.4.3.4.12.

Softwarové identifikační číslo (čísla): …

3.2.4.3.5.

Vstřikovače

3.2.4.3.5.1.

Značka a typ: …

3.2.4.3.6.

Časování vstřiku: …

3.2.4.3.7.

Systém pro studený start

3.2.4.3.7.1.

Princip (principy) činnosti: …

3.2.4.3.7.2.

Pracovní omezení/seřízení (4) (41): …

3.2.4.4.

Podávací palivové čerpadlo

3.2.4.4.1.

Tlak (41): … kPa nebo charakteristický diagram (41): …

3.2.4.4.2.

Značka (značky): ….

3.2.4.4.3.

Typ(y): …

3.2.5.

Elektrický systém

3.2.5.1.

Jmenovité napětí: …… V, na kostře kladný/záporný pól (41)

3.2.5.2.

Generátor

3.2.5.2.1.

Značka a typ: …

3.2.5.2.2.

Jmenovitý výkon: …… VA

3.2.6.

Systém zapalování (jen u zážehových motorů)

3.2.6.1.

Značka (značky): …

3.2.6.2.

Typ(y): …

3.2.6.3.

Princip činnosti: …

3.2.6.4.

Křivka nebo mapa předvstřiku zapalování (41): …

3.2.6.5.

Statické časování zapalování (41): …… stupňů před horní úvratí

3.2.6.6.

Zapalovací svíčky

3.2.6.6.1.

Značka: …

3.2.6.6.2.

Typ: …

3.2.6.6.3.

Nastavení mezery: ……mm

3.2.6.7.

Zapalovací cívka (cívky)

3.2.6.7.1.

Značka: …

3.2.6.7.2.

Typ: …

3.2.7.

Systém chlazení: kapalina/vzduch (4)

3.2.7.1.

Jmenovité nastavení mechanismu regulace teploty motoru: …

3.2.7.2.

Kapalina

3.2.7.2.1.

Druh kapaliny: …

3.2.7.2.2.

Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne (4)

3.2.7.2.3.

Vlastnosti: ………. nebo

3.2.7.2.3.1.

Značka (značky): …

3.2.7.2.3.2.

Typ(y): …

3.2.7.2.4.

Převodový poměr (poměry) pohonu: …

3.2.7.2.5.

Popis ventilátoru a mechanismu jeho pohonu: …

3.2.7.3.

Vzduch

3.2.7.3.1.

Ventilátor: ano/ne (4)

3.2.7.3.2.

Vlastnosti: ……. nebo

3.2.7.3.2.1.

Značka (značky): …

3.2.7.3.2.2.

Typ(y): …

3.2.7.3.3.

Převodový poměr (poměry) pohonu: …

3.2.8.

Systém sání

3.2.8.1.

Přeplňovací dmychadlo: ano/ne (4)

3.2.8.1.1.

Značka (značky): …

3.2.8.1.2.

Typ(y): …

3.2.8.1.3.

Popis systému (např. maximální plnicí tlak: …… kPa; popřípadě odpouštěcí zařízení): …

3.2.8.2.

Mezichladič ano/ne (4)

3.2.8.2.1.

Typ: vzduch-vzduch/vzduch-voda (4)

3.2.8.3.

Podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a při 100 % zatížení (pouze u vznětových motorů)

3.2.8.3.1.

Přípustná minimální hodnota: ………. kPa

3.2.8.3.2.

Přípustná maximální hodnota: ……… kPa

3.2.8.3.3.

(Pouze Euro VI) Skutečný podtlak v systému sání při jmenovitých otáčkách motoru a při zatížení 100 %: kPa

3.2.8.4.

Popis a výkresy sacího potrubí a jeho příslušenství (vstupní komora, ohřívací zařízení, přídavné přívody vzduchu atd.): …

3.2.8.4.1.

Popis sacího potrubí motoru (přiložte výkresy a/nebo fotografie): …

3.2.8.4.2.

Vzduchový filtr, výkresy: …

3.2.8.4.2.1.

Značka (značky): …

3.2.8.4.2.2.

Typ(y): …

3.2.8.4.3.

Tlumič sání, výkresy: …

3.2.8.4.3.1.

Značka (značky): …

3.2.8.4.3.2.

Typ(y): …

3.2.9.

Výfukový systém

3.2.9.1.

Popis a výkres sběrného výfukového potrubí: …

3.2.9.2.

Popis a výkres výfukového systému: …

3.2.9.2.1.

(Pouze Euro VI) Popis a/nebo výkres prvků výfukového systému, které jsou součástí systému motoru

3.2.9.3.

Maximální přípustný protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a při 100 % zatížení (pouze u vznětových motorů): …… kPa

3.2.9.3.1.

(Pouze Euro VI) Skutečný protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a při 100 % zatížení (pouze u vznětových motorů): … kPa

3.2.9.4.

Značka (značky) a typ(y) tlumiče (tlumičů) výfuku: …

Pokud jsou pro vnější akustický tlak významná: protihluková opatření v motorovém prostoru a na motoru: …

3.2.9.5.

Umístění výustky výfuku: …

3.2.9.6.

Tlumič výfuku obsahující vláknité materiály: …

3.2.9.6.1.

Popis umístění a typu použitých vláknitých materiálů: …

3.2.9.7.

Objem kompletního výfukového systému: … dm3

3.2.9.7.1.

(Pouze Euro VI) Přípustný objem výfukového systému: … dm3

3.2.9.7.2.

(Pouze Euro VI) Objem výfukového systému, který je součástí systému motoru: … dm3

3.2.10.

Minimální průřezy vstupních a výstupních průchodů: …

3.2.11.

Časování ventilů nebo rovnocenné údaje

3.2.11.1.

Maximální zdvih ventilů, úhly otvírání a zavírání nebo podrobnosti o nastavení alternativních systémů rozvodu vzhledem k úvratím. Maximální a minimální hodnoty časování u systémů s proměnným časováním: …

3.2.11.2.

Referenční a/nebo seřizovací rozpětí (4): …

3.2.12.

Opatření proti znečišťování ovzduší

3.2.12.0.

Povaha emisí u schválení typu (1)

3.2.12.1.

Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně (popis a výkresy): …

3.2.12.1.1.

(Pouze Euro VI) Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne (41)

Pokud ano, popis a výkresy:

Pokud ne, je požadována shoda s přílohou V nařízení (EU) č. 582/2011

3.2.12.2.

Zařízení k regulaci znečišťujících látek (pokud nejsou uvedena pod jinými položkami)

3.2.12.2.1.

Katalyzátor

3.2.12.2.1.1.

Počet katalyzátorů a jejich částí (níže požadované informace uveďte pro každou samostatnou jednotku): …

3.2.12.2.1.2.

Rozměry, tvar a objem katalyzátoru/katalyzátorů: …

3.2.12.2.1.3.

Druh katalytické činnosti: … (oxidační, třícestná, zachycovač NOx pro chudé směsi, selektivní katalytická redukce (SCR), adsorbér NOx pro chudé směsi nebo jiný)

3.2.12.2.1.4.

Celková náplň drahých kovů: …

3.2.12.2.1.5.

Poměrná koncentrace: …

3.2.12.2.1.6.

Nosič (struktura a materiál): …

3.2.12.2.1.7.

Hustota komůrek: …

3.2.12.2.1.8.

Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …

3.2.12.2.1.9.

Umístění katalyzátoru/katalyzátorů (místo a vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

3.2.12.2.1.10.

Tepelný kryt: ano/ne (4)

3.2.12.2.1.11.

Běžné rozmezí provozní teploty: … °C

3.2.12.2.1.12.

Značka katalyzátoru: …

3.2.12.2.1.13.

Identifikační číslo dílu: …

3.2.12.2.2.

Čidla

3.2.12.2.2.1.

Kyslíková sonda: ano/ne (4)

3.2.12.2.2.1.1.

Značka a typ: …

3.2.12.2.2.1.2.

Umístění: …

3.2.12.2.2.1.3.

Regulační rozsah: ….

3.2.12.2.2.1.4.

Typ nebo princip činnosti: …

3.2.12.2.2.1.5.

Identifikační číslo dílu: …

3.2.12.2.2.2.

Sonda NOX: ano/ne (4)

3.2.12.2.2.2.1.

Značka: …

3.2.12.2.2.2.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.2.3.

Umístění: …

3.2.12.2.2.3.

Snímač pevných částic: ano/ne (4)

3.2.12.2.2.3.1.

Značka: …

3.2.12.2.2.3.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.3.3.

Umístění: …

3.2.12.2.3.

Vstřikování vzduchu: ano/ne (4)

3.2.12.2.3.1.

Druh (pulsující vzduch, vzduchové čerpadlo atd.): …

3.2.12.2.4.

Recirkulace výfukových plynů (EGR): ano/ne (4)

3.2.12.2.4.1.

Vlastnosti (značka, typ, průtok, vysoký tlak/nízký tlak/kombinovaný tlak atd.): …

3.2.12.2.4.2.

Vodou chlazený systém (je třeba uvést pro každý systém EGR, např. nízký tlak/vysoký tlak/kombinovaný tlak): ano/ne (4)

3.2.12.2.5.

Systém pro regulaci emisí způsobených vypařováním (pouze u benzinových motorů a motorů na ethanol): ano/ne (4)

3.2.12.2.5.1.

Podrobný popis zařízení: ….

3.2.12.2.5.2.

Výkres systému pro regulaci emisí způsobených vypařováním: …

3.2.12.2.5.3.

Výkres nádobky s aktivním uhlím: …

3.2.12.2.5.3.1.

Značka a typ nádobky s aktivním uhlím: …

3.2.12.2.5.4.

Hmotnost dřevěného uhlí: … g

3.2.12.2.5.4.1.

Druh dřevěného uhlí: …

3.2.12.2.5.5.

Nákres palivové nádrže (pouze u benzinových motorů a motorů na ethanol): …

3.2.12.2.5.5.1.

Kapacita, materiál a konstrukce systému palivové nádrže: …

3.2.12.2.5.5.2.

Popis materiálu odvětrávací hadice, materiálu palivového vedení a propojovací techniky palivového systému: …

3.2.12.2.5.5.3.

Utěsněný systém nádrže: ano/ne (4)

3.2.12.2.5.5.4.

Popis seřízení přetlakového ventilu palivové nádrže (nasávání a vypouštění vzduchu): …

3.2.12.2.5.5.5.

Popis systému řízení odvětrávání: …

3.2.12.2.5.6.

Popis a nákres tepelného krytu mezi nádrží a výfukovým systémem: …

3.2.12.2.5.7.

Koeficient propustnosti: …

3.2.12.2.6.

Filtr částic: ano/ne (4)

3.2.12.2.6.1.

Rozměry, tvar a objem filtru částic: …

3.2.12.2.6.2.

Konstrukce filtru částic: …

3.2.12.2.6.3.

Umístění (vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

3.2.12.2.6.4.

Značka filtru částic: …

3.2.12.2.6.5.

Identifikační číslo dílu: …

3.2.12.2.6.7.

Běžná provozní teplota: … (K) a rozsah tlaku … (KPa)

(pouze těžká vozidla)

3.2.12.2.6.8.

U periodické regenerace (pouze těžká vozidla)

3.2.12.2.6.8.1.

Počet zkušebních cyklů ETC mezi 2 regeneracemi (n1): … (nepoužije se na Euro VI)

3.2.12.2.6.8.1.1.

(Pouze Euro VI) Počet zkušebních cyklů WHTC bez regenerace (n):

3.2.12.2.6.8.2.

Počet cyklů ETC během regenerace (n2): … (nepoužije se na Euro VI)

3.2.12.2.6.8.2.1.

(Pouze Euro VI) Počet zkušebních cyklů WHTC s regenerací (nR):

3.2.12.2.6.9.

Jiné systémy: ano/ne (4)

3.2.12.2.6.9.1.

Popis a funkce

3.2.12.2.7.

Palubní diagnostický systém (OBD): ano/ne (4): …

3.2.12.2.7.0.1.

(Pouze Euro VI) Počet rodin motorů s OBD v rámci rodiny motorů

3.2.12.2.7.0.2.

(Pouze Euro VI) Seznam rodin motorů s OBD (v příslušných případech)

3.2.12.2.7.0.3.

(Pouze Euro VI) Číslo rodiny motorů s OBD, do které patří základní motor/člen rodiny motorů: …

3.2.12.2.7.0.4.

(Pouze Euro VI) Odkazy výrobce na dokumentaci OBD vyžadovanou podle čl. 5 odst. 4 písm. c) a čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 582/2011 a uvedenou v příloze X uvedeného nařízení pro účel schvalování systému OBD

3.2.12.2.7.0.5.

(Pouze Euro VI) Odkaz výrobce na dokumentaci pro montáž systému motoru vybaveného OBD do vozidla (v příslušných případech)

3.2.12.2.7.0.6.

(Pouze Euro VI) Odkaz výrobce na soubor dokumentace vztahující se k montáži systému OBD schváleného motoru do vozidla (v příslušných případech)

3.2.12.2.7.0.7.

Písemný popis a/nebo výkres MI (46): …

3.2.12.2.7.0.8.

Písemný popis a/nebo výkres komunikačního rozhraní OBD mimo vozidlo (46)

3.2.12.2.7.1.

Písemný popis a/nebo výkres MI: …

3.2.12.2.7.2.

Seznam a účel všech konstrukčních částí monitorovaných systémem OBD: …

3.2.12.2.7.3.

Písemný popis (obecné principy činnosti) pro

3.2.12.2.7.3.1.

Zážehové motory

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorování katalyzátorů: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detekce selhání zapalování: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorování kyslíkové sondy: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Monitorování filtru částic: …

3.2.12.2.7.3.1.5.

Ostatní konstrukční části monitorované systémem OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.

Vznětové motory: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorování katalyzátorů: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorování filtru částic: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorování elektronického systému přívodu paliva: …

3.2.12.2.7.3.2.4.

Monitorování systému ke snížení emisí NOx: …

3.2.12.2.7.3.2.5

Ostatní konstrukční části monitorované systémem OBD: …

3.2.12.2.7.4.

Kritéria pro aktivaci MI (pevný počet jízdních cyklů nebo statistická metoda): …

3.2.12.2.7.5.

Seznam všech výstupních kódů systému OBD a použitých formátů (s vysvětlením každého z nich): …

3.2.12.2.7.6.

Výrobce vozidla poskytne následující doplňkové informace, aby umožnil výrobu náhradních dílů a dílů pro údržbu kompatibilních se systémem OBD a diagnostických přístrojů a zkušebních zařízení.

3.2.12.2.7.6.1.

Popis typu a počtu stabilizačních cyklů, které byly použity pro původní schválení typu vozidla.

3.2.12.2.7.6.2.

Popis typu předváděcího cyklu OBD použitého při původním schválení typu vozidla pro konstrukční část monitorovanou systémem OBD.

3.2.12.2.7.6.3.

Obsáhlý dokument popisující všechny konstrukční části sledované v rámci strategie zjišťování chyb a aktivace indikátoru chybné funkce (MI) (stanovený počet jízdních cyklů nebo statistická metoda), včetně seznamu odpovídajících parametrů sledovaných sekundárně pro každou konstrukční část monitorovanou systémem OBD. Seznam všech výstupních kódů OBD a použitých formátů (s vysvětlením každého z nich) pro jednotlivé konstrukční části hnacího ústrojí, které souvisejí s emisemi, a pro jednotlivé konstrukční části, které nesouvisejí s emisemi, pokud se monitorování dané konstrukční části používá k rozhodnutí o aktivaci indikátoru chybné funkce (MI), a to zejména vyčerpávající vysvětlení údajů z modu $05 Test ID $21 až FF a údaje z modu $06.

U typů vozidel, které používají spojení k přenosu údajů podle normy ISO 15765-4:2016 „Road vehicles, diagnostics on controller area network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems“, musí být podrobně vysvětleny údaje z modu $06 Test ID $00 až FF pro každý podporovaný identifikátor monitorování systému OBD.

3.2.12.2.7.6.4.

Informace požadované výše mohou být poskytnuty s využitím níže uvedené tabulky.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Lehká vozidla

Konstrukční část

Chybový kód

Strategie monitorování

Kritéria zjištění chyb

Kritéria pro aktivaci MI

Sekundární parametry

Stabilizace

Prokazovací zkouška

Katalyzátor

P0420

Signály kyslíkových sond 1 a 2

Rozdíl mezi signály ze sondy 1 a sondy 2

Třetí cyklus

Otáčky motoru, zatížení motoru, režim A/F, teplota katalyzátoru

Dva cykly typu I

Typ I

3.2.12.2.7.6.4.2.

Těžká vozidla

Konstrukční část

Chybový kód

Strategie monitorování

Kritéria zjištění chyb

Kritéria pro aktivaci MI

Sekundární parametry

Stabilizace

Prokazovací zkouška

Katalyzátor SCR

Pxxx

Signály sond NOx 1 a 2

Rozdíl mezi signály ze sondy 1 a sondy 2

Třetí cyklus

Otáčky motoru, zatížení motoru, teplota katalyzátoru, působení činidla

Tři cykly zkoušky OBD (3 krátké cykly ESC)

Cyklus zkoušky OBD (krátký cyklus ESC)

3.2.12.2.7.6.5.

(Pouze Euro VI) Jednotný komunikační protokol OBD (47):

3.2.12.2.7.7.

(Pouze Euro VI) Odkaz výrobce na informace k OBD vyžadované podle čl. 5 odst. 4 písm. d) a čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 582/2011 pro účely splnění ustanovení o přístupu k OBD vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidel, nebo

3.2.12.2.7.7.1.

Alternativně k odkazu výrobce stanovenému v bodě 3.2.12.2.7.7 odkaz na dodatek k informačnímu dokumentu stanovenému v dodatku 4 k příloze I nařízení EU č. 582/2011, jenž obsahuje tuto tabulku podle následujícího příkladu:

Konstrukční část – Chybový kód – Strategie monitorování – Kritéria zjištění chyb – Kritéria pro aktivaci MI – Sekundární parametry – Stabilizace – Prokazovací zkouška

Katalyzátor – P0420 – Signály z kyslíkových sond 1 a 2 – Rozdíl mezi signály ze sondy 1 a sondy 2 – Třetí cyklus – Otáčky a zatížení motoru, režim A/F, teplota katalyzátoru – Dva cykly typu 1 – Typ 1

3.2.12.2.7.8.

(Pouze Euro VI) Součásti OBD na palubě vozidla

3.2.12.2.7.8.0.

Alternativní schválení, jak je stanoveno v bodě 2.4.1 přílohy X nařízení (EU) č. 582/2011: ano/ne (4)

3.2.12.2.7.8.1.

Seznam součástí OBD na palubě vozidla

3.2.12.2.7.8.2.

Písemný popis a/nebo výkres MI (48):

3.2.12.2.7.8.3.

Písemný popis a/nebo výkres komunikačního rozhraní OBD mimo vozidlo (48)

3.2.12.2.8.

Jiný systém: …

3.2.12.2.8.1.

(Pouze Euro VI) Systémy k zajištění správné funkce opatření pro regulaci emisí NOx

3.2.12.2.8.2.

Systém upozornění řidiče

3.2.12.2.8.2.1.

(Pouze Euro VI) Motor s trvalou deaktivací upozornění řidiče užívaný záchrannými službami nebo na vozidlech specifikovaných v čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 2018/858: ano/ne (4)

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivace funkce popojíždění

„deaktivovat po opětovném startu“/„deaktivovat po doplnění paliva“/„deaktivovat po zaparkování“ (4) (49)

3.2.12.2.8.2.3.

Typ systému upozornění: žádný opětovný start motoru po odpočítávání/žádný start po doplnění paliva/uzamknutí palivového systému/omezení výkonu

3.2.12.2.8.2.4.

Popis systému upozornění

3.2.12.2.8.2.5.

Ekvivalent průměrného dojezdu vozidla s plnou palivovou nádrží: … km

3.2.12.2.8.3.

(Pouze Euro VI) Počet rodin motorů s OBD v rámci posuzované rodiny motorů při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOx

3.2.12.2.8.3.1.

(Pouze Euro VI) Seznam rodin motorů s OBD v rámci posuzované rodiny motorů při zajišťování správné funkce opatření k regulaci emisí NOx (v příslušných případech)

3.2.12.2.8.3.2.

(Pouze Euro VI) Číslo rodiny motorů s OBD, do které patří základní motor/člen rodiny motorů

3.2.12.2.8.4.

(Pouze Euro VI) Seznam rodin motorů s OBD (v příslušných případech): …

3.2.12.2.8.5.

(Pouze Euro VI) Číslo rodiny motorů s OBD, do které patří základní motor/člen rodiny motorů

3.2.12.2.8.6.

(Pouze Euro VI) Nejnižší koncentrace účinné látky v činidle, jež neaktivuje varovný systém (CDmin): (% obj.)

3.2.12.2.8.7.

(Pouze Euro VI) Odkaz výrobce na dokumentaci pro montáž systémů k zajištění správné funkce opatření k regulaci emisí NOx do vozidla (v příslušných případech)

3.2.12.2.8.8.

(Pouze Euro VI) Součásti palubních systémů vozidla zajišťujících správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx

3.2.12.2.8.8.1.

Seznam součástí palubních systémů vozidla zajišťujících správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx

3.2.12.2.8.8.2.

Odkaz výrobce na soubor dokumentace vztahující se k montáži systému zajišťujícího správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx schváleného motoru do vozidla (v příslušných případech)

3.2.12.2.8.8.3.

Popis a/nebo výkres varovného signálu (48)

3.2.12.2.8.8.4.

Alternativní schválení, jak je stanoveno v bodě 2.1 přílohy XIII nařízení (EU) č. 582/2011: ano/ne (4)

3.2.12.2.8.8.5.

Vyhřívaná/nevyhřívaná nádrž na činidlo a systém dávkování (viz bod 2.4 přílohy 11 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 49 (50)

3.2.12.2.9.

Omezovač točivého momentu: ano/ne (4)

3.2.12.2.9.1.

Popis aktivace omezovače točivého momentu (pouze těžká vozidla): …

3.2.12.2.9.2.

Popis omezení křivky plného zatížení motoru (pouze těžká vozidla): …

3.2.12.2.10.

Periodicky se regenerující systém: (níže požadované informace uveďte pro každou samostatnou jednotku)

3.2.12.2.10.1.

Metoda nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: ….

3.2.12.2.10.2.

Počet pracovních cyklů typu 1 nebo rovnocenných cyklů na zkušebním stavu, mezi dvěma cykly, kdy probíhají regenerační fáze v podmínkách rovnocenných zkoušce typu 1 (vzdálenost „D“ na obrázku A6.App1/1 v dodatku 1 k dílčí příloze 6 k příloze XXI nařízení Komise (EU) 2017/1151 (51), nebo případně na obrázku A13/1 v příloze 13 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 (52): …

3.2.12.2.10.2.1.

Příslušný cyklus typu 1 (uveďte příslušný postup: nařízení (EU) 2017/1151, příloha XXI, dílčí příloha 4 nebo předpis OSN č. 83): …

3.2.12.2.10.3.

Popis metody použité ke stanovení počtu cyklů mezi dvěma cykly, kdy probíhají regenerační fáze: …

3.2.12.2.10.4.

Parametry pro stanovení požadované úrovně zatížení předtím, než dojde k regeneraci (tj. teplota, tlak atd.): …

3.2.12.2.10.5.

Popis metody používané k zatížení systému při zkušebním postupu popsaném v bodě 3.1 přílohy 13 předpisu OSN č. 83: ….

3.2.12.2.11.

Systémy katalyzátorů používající spotřební činidla (níže požadované informace uveďte pro každou samostatnou jednotku) ano/ne (4)

3.2.12.2.11.1.

Druh a koncentrace potřebného činidla: …

3.2.12.2.11.2.

Běžné rozmezí provozní teploty činidla: …

3.2.12.2.11.3.

Mezinárodní norma: …

3.2.12.2.11.4.

Četnost doplňování činidla: průběžně/při údržbě (v příslušných případech):

3.2.12.2.11.5.

Vstřikovač činidla (popis a umístění): …

3.2.12.2.11.6.

Nádrž s činidlem

3.2.12.2.11.6.1.

Objem: …

3.2.12.2.11.6.2.

Systém vytápění: ano/ne (4)

3.2.12.2.11.6.2.1.

Popis nebo výkres: …

3.2.12.2.11.7.

Řídicí jednotka činidla: ano/ne (4)

3.2.12.2.11.7.1.

Značka: …

3.2.12.2.11.7.2.

Typ: …

3.2.12.2.11.8.

Vstřikovač činidla (značka, typ a umístění): …

3.2.12.2.12.

Vstřikování vody: ano/ne (4)

3.2.13.

Opacita kouře

3.2.13.1.

Umístění symbolu s koeficientem absorpce (pouze u vznětových motorů): …

3.2.13.2.

Výkon v šesti měřicích bodech (viz dodatek 2 k příloze IV nařízení (ES) č. 692/2008)

3.2.13.3.

Výkon motoru měřený na zkušebním stavu/na vozidle

3.2.13.3.1.

Deklarované otáčky a výkon

Měřicí body

Otáčky motoru (min–1)

Výkon (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14.

Podrobnosti o veškerých zařízeních konstruovaných k ovlivnění spotřeby paliva (pokud nejsou uvedena v jiných bodech): …

3.2.15.

Palivový systém pro LPG: ano/ne (4)

3.2.15.1.

Číslo certifikátu schválení typu vydaného v souladu s přílohou IV tohoto nařízení nebo předpisem OSN Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 67 (53): …

3.2.15.2.

Elektronická řídicí jednotka motoru používajícího jako palivo LPG

3.2.15.2.1.

Značka (značky): …

3.2.15.2.2.

Typ(y): …

3.2.15.2.3.

Možnosti seřizování z hlediska emisí: …

3.2.15.3.

Další dokumentace

3.2.15.3.1.

Popis ochrany katalyzátoru při přepínání z benzinu na LPG a naopak: …

3.2.15.3.2.

Uspořádání systému (elektrické spoje, podtlakové spoje, kompenzační hadice atd.): …

3.2.15.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.16.

Palivový systém pro zemní plyn (NG): ano/ne (4)

3.2.16.1.

Číslo certifikátu schválení typu vydaného v souladu s přílohou IV tohoto nařízení nebo předpisem OSN Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 110 (54): …

3.2.16.2.

Elektronická řídicí jednotka motoru používajícího jako palivo NG

3.2.16.2.1.

Značka (značky): …

3.2.16.2.2.

Typ(y): …

3.2.16.2.3.

Možnosti seřizování z hlediska emisí: …

3.2.16.3.

Další dokumentace

3.2.16.3.1.

Popis ochrany katalyzátoru při přepínání z benzinu na NG a naopak: …

3.2.16.3.2.

Uspořádání systému (elektrické spoje, podtlakové spoje, kompenzační hadice atd.): …

3.2.16.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.17.

Specifické informace vztahující se na motory pro těžká vozidla poháněné plynnými palivy a na motory dual fuel pro těžká vozidla (u jinak uspořádaných systémů uveďte rovnocenné údaje) (v příslušných případech)

3.2.17.1.

Palivo: zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn (NG-H)/zemní plyn (NG-L)/zemní plyn (NG-HL) (4)

3.2.17.2.

Regulátor(y) tlaku nebo odpařovač/regulátor(y) tlaku (4)

3.2.17.2.1.

Značka (značky): …

3.2.17.2.2.

Typ(y): …

3.2.17.2.3.

Počet stupňů snižování tlaku: …

3.2.17.2.4.

Tlak v koncovém stupni, minimální: ….. kPa — maximální: …. kPa

3.2.17.2.5.

Počet hlavních seřizovacích bodů: …

3.2.17.2.6.

Počet seřizovacích bodů volnoběhu: …

3.2.17.2.7.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.3.

Palivový systém: směšovač/vstřik plynu/vstřik kapaliny/přímý vstřik (4)

3.2.17.3.1.

Řízení směsi: …

3.2.17.3.2.

Popis systému a/nebo schéma a výkresy: …

3.2.17.3.3.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.4.

Směšovač

3.2.17.4.1.

Počet: …

3.2.17.4.2.

Značka (značky): …

3.2.17.4.3.

Typ(y): …

3.2.17.4.4.

Umístění: …

3.2.17.4.5.

Možnosti seřizování: …

3.2.17.4.6.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.5.

Vstřik do sacího potrubí

3.2.17.5.1.

Způsob vstřiku: jednobodový/vícebodový (4)

3.2.17.5.2.

Způsob vstřiku: spojitě/simultánně/sekvenčně (4)

3.2.17.5.3.

Vstřikovací zařízení

3.2.17.5.3.1.

Značka (značky): …

3.2.17.5.3.2.

Typ(y): …

3.2.17.5.3.3.

Možnosti seřizování: …

3.2.17.5.3.4.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.5.4.

Podávací čerpadlo (je-li použito)

3.2.17.5.4.1.

Značka (značky): …

3.2.17.5.4.2.

Typ(y): …

3.2.17.5.4.3.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.5.5.

Vstřikovač(e) …

3.2.17.5.5.1.

Značka (značky): …

3.2.17.5.5.2.

Typ(y): …

3.2.17.5.5.3.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.6.

Přímé vstřikování

3.2.17.6.1.

Vstřikovací čerpadlo/regulátor tlaku (4)

3.2.17.6.1.1.

Značka (značky): …

3.2.17.6.1.2.

Typ(y): …

3.2.17.6.1.3.

Časování vstřiku: …

3.2.17.6.1.4.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.6.2.

Vstřikovač(e) …

3.2.17.6.2.1.

Značka (značky): …

3.2.17.6.2.2.

Typ(y): …

3.2.17.6.2.3.

Otevírací tlak nebo charakteristický diagram (41): …

3.2.17.6.2.4.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.2.17.7.

Elektronická řídicí jednotka (ECU)

3.2.17.7.1.

Značka (značky): …

3.2.17.7.2.

Typ(y): …

3.2.17.7.3.

Možnosti seřizování: …

3.2.17.7.4.

Softwarové kalibrační číslo (čísla): …

3.2.17.8.

Specifické vybavení pro zemní plyn jako palivo

3.2.17.8.1.

Varianta 1 (pouze pro případ schválení typu motoru pro některá daná složení paliva)

3.2.17.8.1.0.1.

(Pouze Euro VI) Adaptabilita? ano/ne (4)

3.2.17.8.1.0.2.

(Pouze Euro VI) Kalibrace pro specifické složení zemního plynu (NG-H)/zemního plynu (NG-L)/zemního plynu (NG-HL)/zkapalněného zemního plynu (4)

Transformace na specifické složení zemního plynu (NG-Ht)/zemního plynu (NG-Lt)/zemního plynu (NG-HLt) (4)

3.2.17.8.1.1.

Složení paliva:

methan (CH 4):

základ: ……. % mol

min. …. % mol

max. ….. % mol

ethan (C2H6):

základ: ……. % mol

min. …. % mol

max. ….. % mol

propan (C3H8):

základ: ……. % mol

min. …. % mol

max. ….. % mol

butan (C4H10):

základ: ……. % mol

min. …. % mol

max. ….. % mol

C5/C5+:

základ: ……. % mol

min. …. % mol

max. ….. % mol

kyslík (O2):

základ: ……. % mol

min. …. % mol

max. ….. % mol

inertní plyn (N2, He atd.):

základ: ……. % mol

min. …. % mol

max. ….. % mol

3.2.17.8.1.2.

Vstřikovač(e)

3.2.17.8.1.2.1.

Značka (značky): …

3.2.17.8.1.2.2.

Typ(y): …

3.2.17.8.1.3.

Popřípadě jiné: …

3.2.17.8.2.

Varianta 2 (pouze pro případ schválení pro některá daná složení paliva)

3.2.17.9.

Odkaz výrobce na dokumentaci vztahující se k montáži motoru dual fuel do vozidla (42) (v příslušných případech)

3.2.18.

Palivový systém pro vodík: ano/ne (4)

3.2.18.1.

Číslo certifikátu schválení typu vydaného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 (55): …

3.2.18.2.

Elektronická řídicí jednotka motoru používajícího jako palivo vodík

3.2.18.2.1.

Značka (značky): …

3.2.18.2.2.

Typ(y): …

3.2.18.2.3.

Možnosti seřizování z hlediska emisí: …

3.2.18.3.

Další dokumentace

3.2.18.3.1.

Popis ochrany katalyzátoru při přepínání z benzinu na vodík a naopak: …

3.2.18.3.2.

Uspořádání systému (elektrické zapojení, podtlakové přípojky, kompenzační hadice atd.): …

3.2.18.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.19.

Palivový systém pro H2NG: ano/ne (4)

3.2.19.1.

Procentuálně vyjádřený poměr vodíku v palivu (maximální hodnota, kterou uvádí výrobce): …

3.2.19.2.

Číslo certifikátu schválení typu vydaného v souladu s předpisem OSN č. 110: …

3.2.19.3.

Elektronická řídicí jednotka motoru používajícího jako palivo H2NG

3.2.19.3.1.

Značka (značky): …

3.2.19.3.2.

Typ(y): …

3.2.19.3.3.

Možnosti seřizování z hlediska emisí: …

3.2.19.4.

Další dokumentace

3.2.19.4.2.

Uspořádání systému (elektrické zapojení, podtlakové přípojky, kompenzační hadice atd.): …

3.2.19.4.3.

Výkres symbolu: …

3.2.20.

Údaje o akumulaci tepla (1)

3.2.20.1.

Zařízení pro aktivní akumulaci tepla: ano/ne (4)

3.2.20.1.1.

Entalpie: … (J)

3.2.20.2.

Izolační materiály: ano/ne (4)

3.2.20.2.1.

Izolační materiál: …

3.2.20.2.2.

Objem izolace: …

3.2.20.2.3.

Hmotnost izolace: …

3.2.20.2.4.

Umístění izolace: …

3.2.20.2.5.

Koncept zohlednění nejnepříznivějšího případu vychladnutí vozidla: ano/ne (4)

3.2.20.2.5.1.

(bez zohlednění nejnepříznivějšího případu) Minimální doba odstavení tsoak_ATCT (v hodinách): …

3.2.20.2.5.2.

(bez zohlednění nejnepříznivějšího případu) Místo měření teploty motoru: …

3.2.20.2.6.

Jediná interpolační rodina v rámci metody rodiny ATCT: ano/ne (4)

3.3.   Elektrický stroj

(údaje týkající se jednotlivých typů elektrického stroje uveďte samostatně)

3.3.1.

Typ (vinutí, buzení): …

3.3.1.1.1.

Maximální netto výkon (43) … kW (výrobcem udávaná hodnota)

3.3.1.1.2.

Maximální 30 minutový výkon (43) … kW (výrobcem udávaná hodnota)

3.3.1.2.

Provozní napětí: … V

3.3.2.

REESS

3.3.2.1.

Počet článků: …

3.3.2.2.

Hmotnost: …… kg

3.3.2.3.

Objem: …… Ah (ampérhodiny)

3.3.2.4.

Umístění: …

3.4.   Kombinace měničů hnací energie

3.4.1.

Hybridní elektrické vozidlo: ano/ne (4)

3.4.2.

Kategorie hybridního elektrického vozidla: externí nabíjení/jiné než externí nabíjení (4):

3.4.3.

Přepínač provozního režimu: ano/ne (4)

3.4.3.1.

Volitelné režimy

3.4.3.1.1.

Výhradně elektrický: ano/ne (4)

3.4.3.1.2.

Výhradně se spotřebou paliva: ano/ne (4)

3.4.3.1.3.

Hybridní režimy: ano/ne (4)

(pokud ano, stručný popis): …

3.4.4.

Popis zásobníku energie: (REESS, kondenzátor, setrvačník/generátor)

3.4.4.1.

Značka (značky): …

3.4.4.2.

Typ(y): …

3.4.4.3.

Identifikační číslo: …

3.4.4.4.

Druh elektrochemického článku: …

3.4.4.5.

Energie: … (u REESS: napětí a kapacita v Ah na 2 h, u kondenzátoru: J, …)

3.4.4.6.

Nabíječka: palubní/externí/bez nabíječky (4)

3.4.5.

Elektrický stroj (popište každý typ elektrického stroje samostatně)

3.4.5.1.

Značka: …

3.4.5.2.

Typ: …

3.4.5.3.

Primární využití jako: trakční motor/generátor (4)

3.4.5.3.1.

Při využití jako trakční motor: jednotlivý motor/více motorů (počet) (4): …

3.4.5.4.

Maximální výkon: …… kW

3.4.5.5.

Princip činnosti

3.4.5.5.5.1.

Stejnosměrný proud/střídavý proud/počet fází: …

3.4.5.5.2.

Cizí buzení/sériové/kompaundní (4)

3.4.5.5.3.

Synchronní/asynchronní (4)

3.4.6.

Řídicí jednotka

3.4.6.1.

Značka (značky): …

3.4.6.2.

Typ(y): …

3.4.6.3.

Identifikační číslo: …

3.4.7.

Regulátor výkonu

3.4.7.1.

Značka: …

3.4.7.2.

Typ: …

3.4.7.3.

Identifikační číslo: …

3.5.

Výrobcem udávané hodnoty pro stanovení emisí CO2/spotřeby paliva/spotřeby elektrické energie/elektrického akčního dosahu a podrobné údaje o ekologických inovacích (v příslušných případech) (56)

3.5.1.

Hmotnostní emise CO2

3.5.1.1.

Hmotnostní emise CO2 (městský cyklus): … g/km

3.5.1.2.

Hmotnostní emise CO2 (mimoměstský cyklus): … g/km

3.5.1.3.

Hmotnostní emise CO2 (kombinace): … g/km

3.5.2.

Spotřeba paliva (uvést podrobnosti pro každé zkoušené referenční palivo)

3.5.2.1.

Spotřeba paliva (městský cyklus)… l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (4)

3.5.2.2.

Spotřeba paliva (mimoměstský cyklus)… l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (4)

3.5.2.3.

Spotřeba paliva (kombinovaný cyklus) … l/100 km nebo m3/100 km nebo kg/100 km (4)

3.5.3.

Spotřeba elektrické energie u elektrických vozidel

3.5.3.1.

Spotřeba elektrické energie u výhradně elektrických vozidel … Wh/km

3.5.3.2.

Spotřeba elektrické energie u hybridních elektrických vozidel s externím dobíjením

3.5.3.2.1.

Spotřeba elektrické energie (režim A, kombinace) … Wh/km

3.5.3.2.2.

Spotřeba elektrické energie (režim B, kombinace) … Wh/km

3.5.3.2.3.

Spotřeba elektrické energie (vážená, kombinace) … Wh/km

3.5.4.

Emise CO2 u motorů pro těžká vozidla (pouze Euro VI)

3.5.4.1.

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHSC (57): … g/kWh

3.5.4.2.

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHSC v naftovém režimu (58): … g/kWh

3.5.4.3.

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHSC v dvoupalivovém (dual fuel) režimu (42): … g/kWh

3.5.4.4.

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHTC (57) (59): … g/kWh

3.5.4.5.

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHTC v naftovém režimu (58) (59): … g/kWh

3.5.4.6.

Hmotnostní emise CO2 – zkouška WHTC v dvoupalivovém (dual fuel) režimu (42) (59): … g/kWh

3.5.5.

Spotřeba paliva u motorů pro těžká vozidla (pouze Euro VI)

3.5.5.1.

Spotřeba paliva – zkouška WHSC (57): … g/kWh

3.5.5.2.

Spotřeba paliva – zkouška WHSC v naftovém režimu (58): … g/kWh

3.5.5.3.

Spotřeba paliva – zkouška WHSC v dvoupalivovém (dual fuel) režimu (42): … g/kWh

3.5.5.4.

Spotřeba paliva – zkouška WHTC (57) (59): … g/kWh

3.5.5.5.

Spotřeba paliva – zkouška WHTC v naftovém režimu (58) (59): … g/kWh

3.5.5.6.

Spotřeba paliva – zkouška WHTC v dvoupalivovém (dual fuel) režimu (42) (59): … g/kWh

3.5.6.

Vozidla vybavená ekologickou inovací ve smyslu článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (60) pro vozidla kategorie M1 nebo článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 (61) pro vozidla kategorie N1: ano/ne (4)

3.5.6.1.

Typ/varianta/verze základního vozidla podle článku 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 725/2011 (62) pro vozidla kategorie M1 nebo podle článku 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 427/2014 (63) pro vozidla kategorie N1 (v příslušných případech) …

3.5.6.2.

Vzájemné působení různých ekologických inovací: ano/ne (4)

3.5.6.3.

Údaje o emisích související s použitím ekologických inovací (pro každé zkoušené referenční palivo musí být vypracována samostatná tabulka) (64)

Rozhodnutí, kterým byla ekologická inovace schválena (65)

Kód příslušné ekologické inovace (66)

1. Emise CO2 základního vozidla (g/km)

2. Emise CO2 vozidla s danou ekologickou inovací (g/km)

3. Emise CO2 základního vozidla při zkušebním cyklu typu 1 (67)

4. Emise CO2 vozidla s příslušnou ekologickou inovací při zkušebním cyklu typu 1 (= 3.5.1.3)

5. Faktor použití (UF), tj. časový podíl využívání příslušné technologie při běžných provozních podmínkách

Výsledné snížení emisí CO2

((1–2– (3–4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové snížení emisí CO2 (g/km) (68)

 

3.5.7.

Výrobcem udávané hodnoty

3.5.7.1.

Parametry zkušebního vozidla (1)

Vozidlo

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low)pokud existuje

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High):

VMpokud existuje

Reprezentativní V (pouze pro rodinu podle matice jízdního zatížení) (69)

Výchozí hodnoty

Vozidlo (varianta/verze)

 

 

 

 

Použitá metoda stanovení jízdního zatížení (měření nebo výpočet na základě rodiny podle jízdního zatížení)

 

 

 

Údaje o jízdním zatížení:

 

Značka a typ pneumatik, je-li použita metoda měření

 

 

 

 

Rozměry pneumatik (přední/zadní), je-li použita metoda měření

 

 

 

 

Valivý odpor pneumatik (přední/zadní) (kg/t)

 

 

 

 

 

Tlak v pneumatikách (přední/zadní) (kPa), je-li použita metoda měření

 

 

 

 

 

Delta CD× A vozidla L ve srovnání s vozidlem H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD× A ve srovnání s vozidlem L rodiny podle jízdního zatížení (IP_H/L minus RL_L), v případě výpočtu na základě rodiny podle jízdního zatížení

 

 

 

Hmotnost vozidla při zkoušce (kg)

 

 

 

 

 

Koeficienty jízdního zatížení

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h) (2))

 

 

 

 

 

Čelní plocha m2 (0,000 m2)

 

 

Energetická náročnost cyklu (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.

Palivo použité pro zkoušku typu 1 a zvolené pro měření čistého výkonu v souladu s přílohou XX nařízení Komise (EU) č. 136/2014 (70): …

3.5.7.2.

Kombinované hmotnostní emise CO2

3.5.7.2.1.

Hmotnostní emise CO2 u vozidel s výhradně spalovacím motorem a vozidel NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.

Minimální a maximální hodnoty CO2 v rámci interpolační rodiny

3.5.7.2.1.1.

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High): … g/km

3.5.7.2.1.1.0.

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.

Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.

Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.2.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování u vozidel OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování při vysoké úrovni (Vehicle High): g/km

3.5.7.2.2.1.0.

Kombinované hmotnostní emise CO2 při vysoké úrovni (Vehicle High) (NEDC režim B): g/km

3.5.7.2.2.2.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech): g/km

3.5.7.2.2.2.0.

Kombinované hmotnostní emise CO2 při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC režim B): g/km

3.5.7.2.2.3.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-udržování při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech): g/km

3.5.7.2.2.3.0.

Kombinované hmotnostní emise CO2 při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC režim B): g/km

3.5.7.2.3.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení a vážené hmotnostní emise CO2 u vozidel OVC-HEV

3.5.7.2.3.1.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při vysoké úrovni (Vehicle High): … g/km

3.5.7.2.3.1.0.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při vysoké úrovni (Vehicle High) (NEDC režim A): … g/km

3.5.7.2.3.2.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při nízké úrovni (Vehicle Low) (v příslušných případech) (NEDC režim A): … g/km

3.5.7.2.3.3.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.

Hmotnostní emise CO2 v režimu nabíjení-vybíjení při střední úrovni (Vehicle M) (v příslušných případech) (NEDC režim A): … g/km

3.5.7.2.3.4.

Minimální a maximální vážené hodnoty CO2 v rámci interpolační rodiny OVC: … g/km

3.5.7.3.

Elektrický akční dosah v případě elektrických vozidel

3.5.7.3.1.

Akční dosah výhradně na elektřinu (Pure Electric Range – PER) v případě výhradně elektrických vozidel

3.5.7.3.1.1.

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High): … km

3.5.7.3.1.2.

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech): … km

3.5.7.3.2.

Elektrický akční dosah na baterii (All Electric Range – AER) v případě hybridních elektrických vozidel s externím nabíjením

3.5.7.3.2.1.

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High): … km

3.5.7.3.2.2.

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech): … km

3.5.7.3.2.3.

Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech): … km

3.5.7.4.

Spotřeba paliva v režimu nabíjení-udržování (FCCS) v případě hybridních vozidel s palivovými články

3.5.7.4.1.

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High): … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech): … kg/100 km

3.5.7.5.

Spotřeba elektrické energie v případě elektrických vozidel

3.5.7.5.1.

Kombinovaná spotřeba elektrické energie (ECWLTC) v případě výhradně elektrických vozidel

3.5.7.5.1.1.

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High): … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Spotřeba elektrické energie v režimu nabíjení-vybíjení ECAC,CD vážená faktorem použití UF (kombinovaná)

3.5.7.5.2.1.

Vysoká úroveň (VH – Vehicle High): … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Nízká úroveň (VL – Vehicle Low) (v příslušných případech): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Střední úroveň (VM – Vehicle M) (v příslušných případech): … Wh/km

3.5.8.

Vozidlo vybavené ekologickou inovací ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009 v případě vozidel kategorie M1 nebo článku 12 nařízení (EU) č. 510/2011 v případě vozidel kategorie N1: ano/ne (4)

3.5.8.1.

Typ/varianta/verze základního vozidla, jak je uvedeno v článku 5 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 v případě vozidel kategorie M1 nebo článku 5 prováděcího nařízení (EU) č. 427/2014 v případě vozidel kategorie N1 (v příslušných případech): …

3.5.8.2.

Vzájemné působení různých ekologických inovací: ano/ne (4)

3.5.8.3.

Údaje o emisích související s použitím ekologických inovací (pro každé zkoušené referenční palivo musí být vypracována samostatná tabulka) (64)

Rozhodnutí, kterým byla ekologická inovace schválena (65)

Kód příslušné ekologické inovace (66)

1. Emise CO2 základního vozidla (g/km)

2. Emise CO2 vozidla s danou ekologickou inovací (g/km)

3. Emise CO2 základního vozidla při zkušebním cyklu typu 1 (67)

4. Emise CO2 vozidla s danou ekologickou inovací při zkušebním cyklu typu 1

5. Faktor použití (UF), tj. časový podíl využívání příslušné technologie při běžných provozních podmínkách

Výsledné snížení emisí CO2((1 – 2) –(3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové snížení emisí CO2 při NEDC (g/km) (68)

Celkové snížení emisí CO2 při WLTP (g/km) (68)

3.5.9.

Certifikace emisí CO2 a spotřeby paliva (u těžkých nákladních vozidel podle článku 6 nařízení Komise (EU) 2017/2400 (71))

3.5.9.1.

Licenční číslo simulačního nástroje: …

3.5.9.2.

Těžké vozidlo s nulovými emisemi: ano/ne (4) (72) (169)

3.5.9.3.

Účelové vozidlo: ano/ne (4) (72) (170)

3.5.10.

Deklarované maximální hodnoty emisí v reálném provozu (v příslušných případech)

Celá jízda v rámci zkoušek emisí v reálném provozu: NOx: ..., částice (počet): ...

Městská část jízdy v rámci zkoušek emisí v reálném provozu: NOx: ..., částice (počet): ...

3.6.   Přípustné teploty podle výrobce

3.6.1.

Systém chlazení

3.6.1.1.

Chlazení kapalinou

Maximální teplota na výstupu: …… K

3.6.1.2.

Chlazení vzduchem

3.6.1.2.1.

Vztažný bod: …

3.6.1.2.2.

Maximální teplota ve vztažném bodu: …… K

3.6.2.

Maximální výstupní teplota mezichladiče plnicího vzduchu: …… K

3.6.3.

Maximální teplota výfukových plynů ve výfukovém potrubí (potrubích) v blízkosti výstupní příruby (přírub) sběrného výfukového potrubí nebo turbodmychadla: …… K

3.6.4.

Teplota paliva

Minimální: …… K — maximální: …… K

U vznětových motorů ve vstupu do vstřikovacího čerpadla, u plynových motorů v koncovém stupni regulátoru tlaku

3.6.5.

Teplota maziva

Minimální: …. K — maximální: …… K

3.6.6.

Tlak paliva

Minimální: …… kPa — maximální: …… kPa

V koncovém stupni regulátoru tlaku, jen u plynových motorů na zemní plyn.

3.7.   Zařízení poháněná motorem

Příkon pomocných zařízení potřebných k funkci motoru podle požadavků a za provozních podmínek stanovených v bodě 2.3.1 přílohy 5 předpisu OSN č. 85 (73).

Zařízení

Příkon (kW) při různých otáčkách motoru

Volnoběh

Dolní otáčky

Horní otáčky

Otáčky A (74)

Otáčky B (74)

Otáčky C (74)

Referenční otáčky (75)

P(a)

 

 

 

 

 

 

 

Pomocná zařízení potřebná k funkci motoru (odečte se od změřeného výkonu motoru).

 

 

 

 

 

 

 

3.8.   Systém mazání

3.8.1.

Popis systému

3.8.1.1.

Umístění nádrže maziva: …

3.8.1.2.

Systém dodávky maziva (čerpadlem/vstřikem do sání/směsi s palivem atd.) (4)

3.8.2.

Čerpadlo maziva

3.8.2.1.

Značka (značky): …

3.8.2.2.

Typ(y): …

3.8.3.

Směs s palivem

3.8.3.1.

Procentní složení: …

3.8.4.

Chladič oleje: ano/ne (4)

3.8.4.1.

Výkres(y): …… nebo

3.8.4.1.1.

Značka (značky): …

3.8.4.1.2.

Typ(y): …

3.8.5.

Specifikace maziva: … W …

3.9.   Vodíkový pohon

3.9.1.

Vodíkový systém určený k použití pro kapalný vodík/vodíkový systém určený k použití pro stlačený (plynný) vodík (4)

3.9.1.1.

Popis a výkres vodíkového systému: …

3.9.1.2.

Název a adresa výrobce (výrobců) vodíkového systému použitého k pohonu vozidla: …

3.9.1.3.

Kód(y) výrobce motoru (jak jsou vyznačeny na systému, nebo jiný způsob značení): ...

3.9.1.4.

Automatický uzavírací ventil (automatické uzavírací ventily): ano/ne (4)

3.9.1.4.1.

Značka (značky): …

3.9.1.4.2.

Typ(y): …

3.9.1.4.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): …MPa

3.9.1.4.4.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.4.5.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.4.6.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.4.7.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.4.8.

Materiál: …

3.9.1.4.9.

Principy činnosti: …

3.9.1.4.10.

Popis a výkres: …

3.9.1.5.

Zpětný ventil (zpětné ventily) nebo nevratný ventil (nevratné ventily): ano/ne (4)

3.9.1.5.1.

Značka (značky): …

3.9.1.5.2.

Typ(y): …

3.9.1.5.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.5.4.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.5.5.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.5.6.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.5.7.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.5.8.

Materiál: …

3.9.1.5.9.

Principy činnosti: …

3.9.1.5.10.

Popis a výkres: …

3.9.1.6.

Zásobník(y) a sestava zásobníků: ano/ne (4)

3.9.1.6.1.

Značka (značky): …

3.9.1.6.2.

Typ(y): …

3.9.1.6.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.6.4.

Jmenovitý pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.6.5.

Počet cyklů plnění (4): …

3.9.1.6.6.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.6.7.

Objem: … litrů

(vody)

3.9.1.6.8.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.6.9.

Materiál: …

3.9.1.6.10.

Principy činnosti: …

3.9.1.6.11.

Popis a výkres: …

3.9.1.7.

Příslušenství: ano/ne (4)

3.9.1.7.1.

Značka (značky): …

3.9.1.7.2.

Typ(y): …

3.9.1.7.3.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (41): … MPa

3.9.1.7.4.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů: …

3.9.1.7.5.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.7.6.

Materiál: …

3.9.1.7.7.

Principy činnosti: …

3.9.1.7.8.

Popis a výkres: …

3.9.1.8.

Ohebné palivové vedení: ano/ne (4)

3.9.1.8.1.

Značka (značky): …

3.9.1.8.2.

Typ(y): …

3.9.1.8.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.8.4.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.8.5.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.8.6.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.8.7.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.8.8.

Materiál: …

3.9.1.8.9.

Principy činnosti: …

3.9.1.8.10.

Popis a výkres: …

3.9.1.9.

Výměník(y) tepla: ano/ne (4)

3.9.1.9.1.

Značka (značky): …

3.9.1.9.2.

Typ(y): …

3.9.1.9.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.9.4.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.9.5.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.9.6.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.9.7.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.9.8.

Materiál: …

3.9.1.9.9.

Principy činnosti: …

3.9.1.9.10.

Popis a výkres: …

3.9.1.10.

Vodíkový filtr (vodíkové filtry): ano/ne (4)

3.9.1.10.1.

Značka (značky): …

3.9.1.10.2.

Typ(y): …

3.9.1.10.3.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.10.4.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.10.5.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.10.6.

Materiál: …

3.9.1.10.7.

Principy činnosti: …

3.9.1.10.8.

Popis a výkres: …

3.9.1.11.

Čidla ke zjištění úniku vodíku: …

3.9.1.11.1.

Značka (značky): …

3.9.1.11.2.

Typ(y): …

3.9.1.11.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.11.4.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.11.5.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.11.6.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.11.7.

Nastavené hodnoty: …

3.9.1.11.8.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.11.9.

Materiál: …

3.9.1.11.10.

Principy činnosti: …

3.9.1.11.11.

Popis a výkres: …

3.9.1.12.

Ruční nebo automatický ventil (ventily): ano/ne (4)

3.9.1.12.1.

Značka (značky): …

3.9.1.12.2.

Typ(y): …

3.9.1.12.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.12.4.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.12.5.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.12.6.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.12.7.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.12.8.

Materiál: …

3.9.1.12.9.

Principy činnosti: …

3.9.1.12.10.

Popis a výkres: …

3.9.1.13.

Snímač(e) tlaku a/nebo teploty a/nebo vodíku a/nebo průtoku (4): ano/ne (4)

3.9.1.13.1.

Značka (značky): …

3.9.1.13.2.

Typ(y): …

3.9.1.13.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.13.4.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.13.5.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.13.6.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.13.7.

Nastavené hodnoty: …

3.9.1.13.8.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.13.9.

Materiál: …

3.9.1.13.10.

Principy činnosti: …

3.9.1.13.11.

Popis a výkres: …

3.9.1.14.

Regulátor(y) tlaku: ano/ne (4)

3.9.1.14.1.

Značka (značky): …

3.9.1.14.2.

Typ(y): …

3.9.1.14.3.

Počet hlavních seřizovacích bodů: …

3.9.1.14.4.

Popis způsobu seřizování pomocí hlavních seřizovacích bodů: …

3.9.1.14.5.

Počet seřizovacích bodů volnoběhu: …

3.9.1.14.6.

Popis způsobu seřizování pomocí seřizovacích bodů volnoběhu: …

3.9.1.14.7.

Jiné možnosti seřizování: zda existují a jaké jsou (popis a výkresy): …

3.9.1.14.8.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.14.9.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.14.10.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.14.11.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.14.12.

Vstupní a výstupní tlak: …

3.9.1.14.13.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.14.14.

Materiál: …

3.9.1.14.15.

Principy činnosti: …

3.9.1.14.16.

Popis a výkres: …

3.9.1.15.

Přetlakové zařízení: ano/ne (4)

3.9.1.15.1.

Značka (značky): …

3.9.1.15.2.

Typ(y): …

3.9.1.15.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.15.4.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.15.5.

Nastavený tlak (4): …

3.9.1.15.6.

Nastavená teplota (4): …

3.9.1.15.7.

Vypouštěný objem (4): …

3.9.1.15.8.

Normální maximální provozní teplota (4) (41): … °C

3.9.1.15.9.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.15.10.

Počet cyklů plnění (pouze konstrukční části třídy 0) (4): …

3.9.1.15.11.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.15.12.

Materiál: …

3.9.1.15.13.

Principy činnosti: …

3.9.1.15.14.

Popis a výkres: …

3.9.1.16.

Přetlakový ventil: ano/ne (4)

3.9.1.16.1.

Značka (značky): …

3.9.1.16.2.

Typ(y): …

3.9.1.16.3.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky), a pokud jsou namontovány ve směru toku za prvním regulátorem tlaku, maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.16.4.

Nastavený tlak (4): …

3.9.1.16.5.

Počet cyklů plnění, případně pracovních cyklů (4): …

3.9.1.16.6.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.16.7.

Materiál: …

3.9.1.16.8.

Principy činnosti: …

3.9.1.16.9.

Popis a výkres: …

3.9.1.17.

Spoj nebo hrdlo pro doplňování paliva: ano/ne (4)

3.9.1.17.1.

Značka (značky): …

3.9.1.17.2.

Typ(y): …

3.9.1.17.3.

Maximální přípustný pracovní tlak (4) (41): … MPa

3.9.1.17.4.

Provozní teplota (4): …

3.9.1.17.5.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky) (4) (41): … MPa

3.9.1.17.6.

Počet cyklů plnění (pouze konstrukční části třídy 0) (4): …

3.9.1.17.7.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.17.8.

Materiál: …

3.9.1.17.9.

Principy činnosti: …

3.9.1.17.10.

Popis a výkres: …

3.9.1.18.

Snímatelný konektor systému pro uchovávání: ano/ne (4)

3.9.1.18.1.

Značka (značky): …

3.9.1.18.2.

Typ(y): …

3.9.1.18.3.

Jmenovitý pracovní tlak (tlaky) a maximální přípustný pracovní tlak (tlaky) (41): … MPa

3.9.1.18.4.

Počet pracovních cyklů: …

3.9.1.18.5.

Číslo certifikátu schválení typu: …

3.9.1.18.6.

Materiál: …

3.9.1.18.7.

Principy činnosti: …

3.9.1.18.8.

Popis a výkres: …

3.9.2.

Další dokumentace

3.9.2.1.

Schéma procesu (vývojový diagram) vodíkového systému

3.9.2.2.

Uspořádání systému, včetně elektrických spojů a dalších vnějších systémů (vstupy a/nebo výstupy atd.)

3.9.2.3.

Vysvětlení symbolů použitých v dokumentaci

3.9.2.4.

Seřizovací údaje přetlakových zařízení a regulátorů tlaku

3.9.2.5.

Uspořádání systému (systémů) chlazení/topení, včetně jmenovitého či maximálního přípustného pracovního tlaku a provozních teplot

3.9.2.6.

Výkresy znázorňující požadavky na montáž a provoz

4.   PŘEVODY (76)

4.1.

Výkres převodového ústrojí: …

4.2.

Druh (mechanický, hydraulický, elektrický atd.): …

4.2.1.

Stručný popis případných elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

4.3.

Moment setrvačnosti setrvačníku motoru: …

4.3.1.

Přídavné momenty setrvačnosti při nezařazeném převodu: …

4.4.   Spojka (spojky): …

4.4.1.

Typ: …

4.4.2.

Maximální změna točivého momentu: …

4.5.   Převodovka

4.5.1.

Druh: manuální/automatická/CVT (s plynule měnitelným převodem)/s konstantním poměrem/automatizovaná/ostatní/nábojová (4)

4.5.1.4.

Jmenovitý točivý moment (u těžkých vozidel): …

4.5.1.5.

Počet spojek: …

4.5.2.

Umístění vzhledem k motoru: …

4.5.3.

Způsob ovládání: …

4.5.4.

Přídavná převodovka pro alternativní druhy pohonu: …

4.6.   Převodové poměry

Rychlostní stupeň

Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Koncový převod (převody) (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Maximum u převodovky CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum u převodovky CVT

Zpětný chod

 

 

 

4.6.1.

Řazení rychlostních stupňů (1)

4.6.1.1.

Rychlostní stupeň 1 vyloučen: ano/ne (4)

4.6.1.2.

n_95_high pro každý rychlostní stupeň: … min 1

4.6.1.3.

nmin_drive

4.6.1.3.1.

1. rychl. stupeň: … min 1

4.6.1.3.2.

Z 1. rychl. stupně na 2. rychl. stupeň: … min 1

4.6.1.3.3.

Z 2. rychl. stupně do klidového stavu: … min 1

4.6.1.3.4.

2. rychl. stupeň: … min 1

4.6.1.3.5.

3. rychl. stupeň a vyšší: … min 1

4.6.1.4.

_min_drive_set pro fáze zrychlování/konstantní rychlosti (n_min_drive_up): … min 1

4.6.1.5.

n_min_drive_set pro fáze zpomalování (nmin_drive_down):

4.6.1.6.

Počáteční časový úsek

4.6.1.6.1.

t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.

n_min_drive_start: … min 1

4.6.1.6.3.

n_min_drive_up_start: … min 1

4.6.1.7.

Využití ASM: ano/ne (4)

4.6.1.7.1.

Hodnoty ASM: …

4.7.

Maximální konstrukční rychlost vozidla (km/h) (77): …

4.8.   Rychloměr a počitadlo ujetých kilometrů

Rychloměr

4.8.1.

Způsob fungování a popis hnacího mechanismu: …

4.8.2.

Konstanta přístroje: …

4.8.3.

Přípustná odchylka měřicího mechanismu (podle bodu 2.2.3 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 39 (78): …

4.8.4.

Celkový převodový poměr (podle bodu 2.2.2 předpisu OSN č. 39) nebo rovnocenné údaje: …

4.8.5.

Nákres stupnice rychloměru nebo jiných způsobů zobrazení jeho údajů: …

Počitadlo ujetých kilometrů:

4.8.6.

Technická konstanta rychloměru (podle bodu 2.2.4 předpisu OSN č. 39): …

4.8.7.

Počet číslic: …

4.9.   Tachograf: ano/ne (4)

4.9.1.

Značka schválení: …

4.10.

Uzávěr diferenciálu: ano/ne/volitelně (4)

4.11.   Ukazatel rychlostních stupňů

4.11.1.

Je k dispozici akustická indikace: ano/ne (4). Pokud ano, uveďte popis zvuku a hladiny akustického tlaku působícího na řidiče v dB(A). (Akustickou indikaci lze vždy zapnout/vypnout)

4.11.2.

Informace podle bodu 4.6 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 65/2012 (79) (hodnota podle údaje výrobce)

4.11.3.

Fotografie a/nebo výkresy nástroje ukazatele rychlostních stupňů a stručný popis konstrukčních částí systému a jeho provozu:

4.12.

Mazivo převodovky: … W …

5.   NÁPRAVY

5.1.

Popis každé nápravy: …

5.2.

Značka: …

5.3.

Typ: …

5.4.

Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): …

5.5.

Umístění zatížitelné nápravy (náprav): …

6.   ZAVĚŠENÍ

6.1.

Výkres znázorňující uspořádání závěsů: …

6.2.

Způsob a konstrukce zavěšení každé nápravy nebo skupiny náprav nebo kola: …

6.2.1.

Seřizování výšky: ano/ne/volitelně (4)

6.2.2.

Stručný popis případných elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

6.2.3.

Pneumatické zavěšení hnací nápravy (náprav): ano/ne (4)

6.2.3.1.

Zavěšení hnací nápravy (náprav) rovnocenné pneumatickému zavěšení: ano/ne (4)

6.2.3.2.

Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

6.2.4.

Pneumatické zavěšení volně se otáčející nápravy (volně se otáčejících náprav): ano/ne (4)

6.2.4.1.

Zavěšení volně se otáčející nápravy (náprav) rovnocenné pneumatickému zavěšení: ano/ne (4)

6.2.4.2.

Frekvence a tlumení svislého kmitání odpružené hmoty: …

6.3.

Vlastnosti pružicích prvků zavěšení (konstrukce, údaje o materiálech a rozměry): …

6.4.

Stabilizátory: ano/ne/volitelně (4)

6.5.

Tlumiče pérování: ano/ne/volitelně (4)

6.6.   Pneumatiky a kola

6.6.1.

Kombinace pneumatika/kolo

6.6.1.1.

Nápravy

6.6.1.1.1.

Náprava 1: …

6.6.1.1.1.1.

Označení rozměru pneumatiky

6.6.1.1.1.2.

Index únosnosti

6.6.1.1.1.3.

Značka kategorie rychlosti (80)

6.6.1.1.1.4.

Rozměr(y) ráfku kol:

6.6.1.1.1.5.

Hloubka zálisu (zálisů) kola:

6.6.1.1.1.6.

Koeficient valivého odporu

 

 

 

 

 

 

6.6.1.1.2.

Náprava 2: …

6.6.1.1.2.1.

Označení rozměru pneumatiky

6.6.1.1.2.2.

Index únosnosti

6.6.1.1.2.3.

Značka kategorie rychlosti (80)

6.6.1.1.2.4.

Rozměr(y) ráfku kol:

6.6.1.1.2.5.

Hloubka zálisu (zálisů) kola:

6.6.1.1.2.6.

Koeficient valivého odporu

 

 

 

 

 

 

atd.

6.6.1.2.

Náhradní kolo, existuje-li: …

6.6.2.

Horní a dolní mez poloměru valení

6.6.2.1.

Náprava 1: … mm

6.6.2.2.

Náprava 2: … mm

6.6.2.3.

Náprava 3: … mm

6.6.2.4.

Náprava 4: … mm

atd.

6.6.3.

Tlak(y) v pneumatikách podle doporučení výrobce vozidla: … kPa

6.6.4.

Kombinace zařízení pro trakci ve sněhu/pneumatika/kolo přední a/nebo zadní nápravy, která je podle doporučení výrobce pro typ vozidla vhodná: …

6.6.5.

Stručný popis případného náhradního kola pro dočasné užití: …

7.   ŘÍZENÍ

7.1.

Schéma řízené nápravy (náprav) znázorňující geometrii řízení: …

7.2.   Převod a ovládání

7.2.1.

Druh převodu řízení (popřípadě specifikujte pro přední a zadní kola): …

7.2.2.

Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; popřípadě specifikujte pro přední a zadní kola): …

7.2.2.1.

Stručný popis případných elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

7.2.3.

Způsob posílení (je-li použito): …

7.2.3.1.

Způsob a schéma činnosti, značka (značky) a typ (typy): …

7.2.4.

Schéma úplného mechanismu řízení s udáním umístění jednotlivých zařízení na vozidle, která ovlivňují jeho chování při řízení: …

7.2.5.

Schéma(ta) ovládacího prvku (ovládacích prvků) řízení: …

7.2.6.

Rozsah a způsob případného seřízení ovládacího prvku řízení: …

7.3.   Maximální úhel rejdu kol

7.3.1.

Doprava: … stupňů, počet otáček volantu (nebo rovnocenný údaj): …

7.3.2.

Doleva: … stupňů, počet otáček volantu (nebo rovnocenný údaj): …

8.   BRZDY

(Je třeba uvést následující údaje, případně také způsob označení.)

8.1.

Druh a vlastnosti brzd včetně podrobností a výkresů bubnů, kotoučů, hadic, značky a typu celků brzdových čelistí/destiček a/nebo obložení, účinné brzdné plochy, poloměr bubnů, brzdových čelistí nebo kotoučů, hmotnost bubnů, zařízení pro seřizování, elektromagnetická činnost, hydraulické brzdné síly, brzdění motorem, příslušné části nápravy (náprav) a zavěšení: …

8.2.

Funkční schéma, popis a/nebo výkres brzdového systému včetně podrobností a výkresů převodu a ovládání:

8.2.1.

Systém provozního brzdění: …

8.2.2.

Systém nouzového brzdění: …

8.2.3.

Systém parkovacího brzdění: …

8.2.4.

Případný přídavný brzdový systém: …

8.2.5.

Odtrhový brzdový systém: …

8.2.6.

Kategorie rekuperačního brzdového systému: A/B (4)

8.2.6.1.

Popis systému rekuperace: …

8.2.6.1.1.

Značka řídicí jednotky: …

8.2.6.1.2.

Typ řídicí jednotky: …

8.2.6.1.3.

Náprava, která je osazena brzdovým systémem: náprava 1/náprava 2/náprava 3/…

8.2.6.1.4.

Parametry ovládání brzdné síly: …

8.3.

Ovládací prvek a převod brzdových systémů přípojných vozidel u vozidel konstruovaných pro tažení přípojného vozidla: …

8.4.

Vozidlo je vybaveno k tažení přípojného vozidla s elektrickou/pneumatickou/hydraulickou (4) provozní brzdou: ano/ne (4)

8.5.

Protiblokovací brzdový systém: ano/ne/volitelně (4)

8.5.1.

Značka jednotky ABS: …

8.5.2.

Typ jednotky ABS: …

8.5.3.

U vozidel s protiblokovacími brzdovými systémy popis činnosti systému (včetně všech elektronických částí), elektrické blokové schéma, schéma hydraulického nebo pneumatického obvodu: …

8.6.

Výpočet a křivky podle přílohy 10 předpisu OSN č. 13 nebo přílohy 14 uvedeného předpisu, v příslušných případech: …

8.7.

Popis a/nebo výkres zásobování energií, uveďte i pro brzdové systémy s posilovačem: …

8.7.1.

U tlakovzdušných brzdových systémů pracovní tlak p2 v tlakovém vzdušníku (tlakových vzdušnících): …

8.7.2.

U podtlakových brzdových systémů počáteční energie ve vzdušníku (vzdušnících): …

8.8.

Výpočet brzdového systému: stanovení poměru mezi celkovými brzdnými silami na obvodu kol a silou působící na ovládací prvek brzdění: …

8.9.

Stručný popis brzdového systému podle bodu 12 přílohy 2 předpisu OSN č. 13: …

8.10.

Je-li požadována výjimka ze zkoušky typu I a/nebo typu II nebo typu III, uveďte číslo zkušebního protokolu podle dodatku 3 k příloze 11 předpisu OSN č. 13: …

8.11.

Údaje o typu (typech) odlehčovacího brzdového systému (systémů): …

9.   KAROSERIE

9.1.

Druh karoserie podle kódů stanovených v části C přílohy I nařízení (EU) 2018/858 nebo v případě vozidla zvláštního určení podle kódů stanovených v bodě 5 části A uvedené přílohy: …

9.2.

Použité materiály a způsoby konstrukce: …

9.3.   Dveře pro cestující, zámky a závěsy dveří

9.3.1.

Uspořádání dveří a počet dveří: …

9.3.1.1.

Rozměry, směr a maximální úhel otevření: …

9.3.2.

Výkresy zámků a závěsů a jejich umístění na dveřích: …

9.3.3.

Technický popis zámků a závěsů: …

9.3.4.

Podrobnosti (včetně rozměrů) ohledně vstupů, schodů, a případně nezbytných madel: …

9.3.5.

Elektrické/elektronické součásti systému dveří: …

9.3.5.1.

Stručný popis elektrických/elektronických součástí: …

9.3.5.2.

Popis elektrické/elektronické funkce v systému dveří: …

9.3.5.2.1.

Zámky posuvných dveří osazeny: ano/ne/volitelně (4)

9.4.   Pole výhledu

9.4.1.

Dostatečně podrobné údaje o primárních referenčních značkách umožňující jejich pohotové rozeznání a ověření polohy každé značky vůči ostatním a vůči R-bodu: …

9.4.2.

Výkres(y) nebo fotografie ukazující umístění konstrukčních částí v úhlu 180° pole výhledu směrem dopředu: …

9.5.   Čelní sklo a ostatní okna

9.5.1.

Čelní sklo

9.5.1.1.

Použité materiály: …

9.5.1.2.

Způsob montáže: …

9.5.1.3.

Úhel sklonu: …

9.5.1.4.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu: …

9.5.1.5.

Příslušenství čelního skla a poloha, ve které jsou montována, spolu se stručným popisem jakýchkoli souvisejících elektrických/elektronických součástí: …

9.5.2.

Ostatní okna

9.5.2.1.

Použité materiály: …

9.5.2.2.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu: …

9.5.2.3.

Stručný popis elektrických/elektronických součástí mechanismu spouštění oken (jsou-li použity): …

9.5.2.3.1.

Popis systému pro samočinný zpětný chod: …

9.5.3.

Zasklení střešního okna

9.5.3.1.

Použité materiály: …

9.5.3.2.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu: …

9.5.3.3.

Stručný popis elektrických/elektronických součástí mechanismu střešního okna (jsou-li použity): …

9.5.3.3.1.

Popis systému pro samočinný zpětný chod: …

9.5.4.

Ostatní zasklené plochy

9.5.4.1.

Použité materiály: …

9.5.4.2.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu: …

9.6.   Stírač(e) čelního skla

9.6.1.

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

9.6.1.1.

Rozměry raménka stírače a lišty stírače: …

9.7.   Ostřikovač čelního skla a světlometů

9.7.1.

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů) nebo číslo certifikátu schválení typu, je-li ostřikovač schválen jako samostatný technický celek: …

9.8.   Odmrazování a odmlžování

9.8.1.

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

9.8.2.

Maximální elektrický příkon: … kW

9.9.   Zařízení pro nepřímý výhled

9.9.1.

Zpětná zrcátka; pro každé zrcátko uveďte:

9.9.1.1.

Značka: …

9.9.1.2.

Značka schválení typu: …

9.9.1.3.

Varianta: …

9.9.1.4.

Výkres (výkresy) pro identifikaci zrcátka znázorňující umístění zrcátka vzhledem ke konstrukci vozidla: …

9.9.1.5.

Podrobnosti způsobu připevnění zrcátka včetně té části konstrukce vozidla, ke které je připevněno: …

9.9.1.6.

Volitelné vybavení, které může ovlivnit pole výhledu směrem dozadu: …

9.9.1.7.

Stručný popis případných elektronických konstrukčních částí: …

9.9.2.

Zařízení pro nepřímý výhled jiná než zrcátka: …

9.9.2.1.

Typ a popis zařízení: …

9.9.2.1.1.

V případě zařízení kamera-monitor: detekční vzdálenost (mm), kontrast, rozsah jasu, potlačení odlesku, zobrazení (černobílé/barevné), obnovovací frekvence obrazu, dosah jasu monitoru: …

9.9.2.1.2.

Dostatečně podrobné výkresy pro identifikaci úplného zařízení včetně návodů k montáži; na výkrese musí být vyznačeno umístění značky EU schválení typu.

9.10.   Vnitřní uspořádání

9.10.1.

Ochrana cestujících před stykem s vnitřními částmi vozidla

9.10.1.1.

Dispoziční výkres nebo fotografie s vyznačením polohy připojených řezů nebo pohledů: …

9.10.1.2.

Fotografie nebo výkres zobrazující vztažnou zónu včetně vyjmutých oblastí uvedených v bodě 2.3.1 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 21 (81): …

9.10.1.3.

Fotografie, výkresy a/nebo rozvinutý pohled na vnitřní vybavení zobrazující části prostoru pro cestující a použité materiály (kromě vnitřních zpětných zrcátek), uspořádání ovladačů, střechy a střešního okna, opěradel, sedadel a zadní části sedadel: …

9.10.2.

Uspořádání a identifikace ovladačů, kontrolek a indikátorů

9.10.2.1.

Fotografie a/nebo výkresy uspořádání symbolů a ovladačů, kontrolek a indikátorů: …

9.10.2.2.

V příslušných případech fotografie a/nebo výkresy identifikace ovladačů, kontrolek a indikátorů a částí vozidla uvedených v předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 121 (82): …

9.10.3.

Sedadla

9.10.3.1.

Počet míst k sezení (83): …

9.10.3.1.1.

Umístění a uspořádání: …

9.10.3.2.

Místo (místa) k sezení určená k užití, pouze když vozidlo stojí: …

9.10.3.3.

Hmotnost: …

9.10.3.4.

Vlastnosti: v případě sedadel, jejichž typ nebyl schválen jako konstrukční část, popis a výkresy

9.10.3.4.1.

sedadel a jejich kotevních úchytů: …

9.10.3.4.2.

seřizovacího systému: …

9.10.3.4.3.

posuvného a zajišťovacího systému: …

9.10.3.4.4.

kotevních úchytů bezpečnostních pásů (jsou-li součástí konstrukce sedadla): …

9.10.3.4.5.

částí vozidla sloužících k ukotvení: …

9.10.3.5.

Souřadnice nebo výkres R-bodu (84)

9.10.3.5.1.

Sedadlo řidiče: …

9.10.3.5.2.

Všechna ostatní místa k sezení: …

9.10.3.6.

Konstrukční úhel trupu

9.10.3.6.1.

Sedadlo řidiče: …

9.10.3.6.2.

Všechna ostatní místa k sezení: …

9.10.3.7.

Rozsah seřízení sedadla

9.10.3.7.1.

Sedadlo řidiče: …

9.10.3.7.2.

Všechna ostatní místa k sezení: …

9.10.3.8.

Podrobný popis elektrických/elektronických součástí seřizovacího systému sedadla (jsou-li použity): …

9.10.3.9.

Popis zavazadlového prostoru v případě, že opěradlo (opěradla) sedadla tvoří přední hranici tohoto prostoru: …

9.10.3.10.

Vozidlo vybaveno oddělovacím systémem: ano/ne/volitelně (4)

9.10.3.10.1.

Podrobný popis oddělovacího systému včetně připevnění ke konstrukci vozidla: …

9.10.4.

Opěrky hlavy

9.10.4.1.

Druh(y) opěrek hlavy: pevně vestavěné/oddělitelné/samostatné (4)

9.10.4.2.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu, jsou-li k dispozici: …

9.10.4.3.

U dosud neschválených opěrek hlavy

9.10.4.3.1.

Podrobný popis opěrky hlavy, zejména s uvedením vlastností užitého materiálu (užitých materiálů) čalounění a popřípadě umístění a vlastností podpěr a kotevních úchytů v typu sedadla, pro které je požadováno schválení: …

9.10.4.3.2.

U „samostatných“ opěrek hlavy

9.10.4.3.2.1.

Podrobný popis konstrukční oblasti, k níž je opěrka hlavy určena k namontování: …

9.10.4.3.2.2.

Rozměrové výkresy charakteristických částí konstrukce a opěrky hlavy: …

9.10.4.4.

Podrobný popis elektrických/elektronických součástí seřizovacího systému opěrek hlavy (jsou-li použity): …

9.10.5.

Systémy vytápění prostoru pro cestující

9.10.5.1.

Stručný popis typu vozidla z hlediska systému vytápění, pokud systém vytápění využívá teplo chladicí kapaliny motoru: …

9.10.5.2.

Podrobný popis typu vozidla z hlediska systému vytápění, jsou-li jako zdroj tepla využívány chladicí vzduch nebo výfukové plyny motoru, včetně:

9.10.5.2.1.

dispozičního výkresu systému vytápění znázorňujícího jeho umístění ve vozidle: …

9.10.5.2.2.

dispozičního výkresu výměníku tepla u systémů vytápění, které využívají k vytápění výfukové plyny, nebo konstrukčních částí, kde dochází k výměně tepla (u systémů vytápění, které využívají k vytápění chladicí vzduch motoru): …

9.10.5.2.3.

výkresu řezu výměníkem tepla nebo odpovídajících konstrukčních částí, kde dochází k výměně tepla, s udáním tloušťky stěny, použitých materiálů a vlastností povrchu: …

9.10.5.2.4.

u dalších důležitých konstrukčních částí systému vytápění, jako je například ventilátor topení, se uvedou požadavky na konstrukci a technické údaje: …

9.10.5.3.

Stručný popis typu vozidla z hlediska spalovacího systému vytápění a automatické regulace: …

9.10.5.3.1.

Dispoziční výkres spalovacího topení, systému sání vzduchu, výfukového systému, palivové nádrže, systému dodávky paliva (včetně ventilů) a elektrického zapojení ukazujícího jejich umístění ve vozidle:

9.10.5.4.

Maximální elektrický příkon: …… kW

9.10.6.

Konstrukční části z hlediska ochrany cestujících na předních sedadlech v případě čelního/bočního/zadního nárazu

9.10.6.1.

Podrobný popis včetně fotografie (fotografií) a/nebo výkresu (výkresů) typu vozidla z hlediska konstrukce, rozměrů, tvarů a použitých materiálů části předku vozidla, která je před ovládacím prvkem řízení, včetně částí konstruovaných pro pohlcování energie v případě nárazu na ovládací prvek řízení: …

9.10.6.2.

Fotografie nebo výkres(y) jiných konstrukčních částí vozidla, než jsou uvedeny v bodě 9.10.6.1, které výrobce se souhlasem technické zkušebny označí jako ovlivňující chování mechanismu řízení při nárazu: …

9.10.6.3.

Ostatní konstrukční části umístěné v deformační zóně vozidla:

9.10.6.3.1.

Popis systému dodávky kapalného paliva …

9.10.6.3.2.

Popis vysokonapěťové sběrnice a vysokonapěťových součástí nacházejících se v deformační zóně vozidla: …

9.10.6.3.3.

Popis vodíkového systému/vodíkových konstrukčních částí umístěných v deformační zóně vozidla: …

9.10.7.

Hořlavost materiálů užitých ve vnitřní výbavě některých kategorií motorových vozidel

9.10.7.1.

Materiál(y) použitý (použité) pro vnitřní obložení střechy

9.10.7.1.1.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu konstrukční části, jsou-li k dispozici: …

9.10.7.1.2.

U dosud neschválených materiálů

9.10.7.1.2.1.

Základní materiál(y)/označení: ……/……

9.10.7.1.2.2.

Složený/jednoduchý (4) materiál, počet vrstev (4): …

9.10.7.1.2.3.

Druh krycí vrstvy (4): …

9.10.7.1.2.4.

Maximální/minimální tloušťka: ……/…… mm

9.10.7.2.

Materiál(y) použitý (použité) na zadní stěně a na bočních stěnách

9.10.7.2.1.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu konstrukční části, jsou-li k dispozici: …

9.10.7.2.2.

U dosud neschválených materiálů

9.10.7.2.2.1.

Základní materiál(y)/označení: ……/……

9.10.7.2.2.2.

Složený/jednoduchý (4) materiál, počet vrstev (4): …

9.10.7.2.2.3.

Druh krycí vrstvy (4): …

9.10.7.2.2.4.

Maximální/minimální tloušťka: ……/…… mm

9.10.7.3.

Materiál(y) použitý (použité) pro podlahu

9.10.7.3.1.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu konstrukční části, jsou-li k dispozici: …

9.10.7.3.2.

U dosud neschválených materiálů

9.10.7.3.2.1.

Základní materiál(y)/označení: ……/……

9.10.7.3.2.2.

Složený/jednoduchý (4) materiál, počet vrstev (4): …

9.10.7.3.2.3.

Druh krycí vrstvy (4): …

9.10.7.3.2.4.

Maximální/minimální tloušťka: ……/…… mm

9.10.7.4.

Materiál(y) použitý (použité) k čalounění sedadel

9.10.7.4.1.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu konstrukční části, jsou-li k dispozici: …

9.10.7.4.2.

U dosud neschválených materiálů

9.10.7.4.2.1.

Základní materiál(y)/označení: ……/……

9.10.7.4.2.2.

Složený/jednoduchý (4) materiál, počet vrstev (4): …

9.10.7.4.2.3.

Druh krycí vrstvy (4): …

9.10.7.4.2.4.

Maximální/minimální tloušťka: ……/…… mm

9.10.7.5.

Materiál(y) použitý (použité) pro topné a ventilační potrubí

9.10.7.5.1.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu, jsou-li k dispozici: …

9.10.7.5.2.

U dosud neschválených materiálů

9.10.7.5.2.1.

Základní materiál(y)/označení: ……/.…..

9.10.7.5.2.2.

Složený/jednoduchý (4) materiál, počet vrstev (4): …

9.10.7.5.2.3.

Druh krycí vrstvy (4): …

9.10.7.5.2.4.

Maximální/minimální tloušťka: ……/……. Mm

9.10.7.6.

Materiál(y) použitý (použité) na police pro zavazadla

9.10.7.6.1.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu konstrukční části, jsou-li k dispozici: …

9.10.7.6.2.

U dosud neschválených materiálů

9.10.7.6.2.1.

Základní materiál(y)/označení: ……/……

9.10.7.6.2.2.

Složený/jednoduchý (4) materiál, počet vrstev (4): …

9.10.7.6.2.3.

Druh krycí vrstvy (4): …

9.10.7.6.2.4.

Maximální/minimální tloušťka: ……/…… mm

9.10.7.7.

Materiál(y) použitý (použité) k jiným účelům

9.10.7.7.1.

Určené použití: …

9.10.7.7.2.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu konstrukční části, jsou-li k dispozici: …

9.10.7.7.3.

U dosud neschválených materiálů

9.10.7.7.3.1.

Základní materiál(y)/označení: ……/……

9.10.7.7.3.2.

Složený/jednoduchý (4) materiál, počet vrstev (4): …

9.10.7.7.3.3.

Druh krycí vrstvy (4): …

9.10.7.7.3.4.

Maximální/minimální tloušťka: …./…. Mm

9.10.7.8.

Konstrukční části schválené jako kompletní zařízení (sedadla, přepážky, police pro zavazadla atd.)

9.10.7.8.1.

Číslo (čísla) certifikátu (certifikátů) schválení typu: …

9.10.7.8.2.

U kompletních zařízení: sedadla, přepážky, police pro zavazadla atd. (4)

9.10.8.

Plyn používaný jako chladivo v klimatizačním systému: …

9.10.8.1.

Klimatizační systém je koncipován s obsahem fluorovaných skleníkových plynů, jejichž potenciál globálního oteplování je vyšší než 150: ano/ne (4)

9.10.8.2.

Pokud ano, vyplňte následující body

9.10.8.2.1.

Výkres a stručný popis klimatizačního systému, včetně referenčního čísla nebo čísla dílu a materiálu součástí s možnou netěsností:

9.10.8.2.2.

Netěsnost klimatizačního systému

9.10.8.2.4.

Referenční číslo nebo číslo dílu a materiál konstrukčních částí systému a informace o zkoušce (např. číslo zkušebního protokolu, číslo certifikátu schválení atd.): …

9.10.8.3.

Celkový únik z celého systému v g/rok: …

9.11.   Vnější výčnělky

9.11.1.

Fotografie přední, zadní a boční části vozidla pořízené v úhlu 30° až 45° ke svislé podélné střední rovině vozidla:

9.11.2.

Výkresy „vnějšího povrchu“ za účelem prokázání splnění požadavků: …

9.11.3.

Výkresy částí vnějšího povrchu podle bodu 6.9.1 předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 26 (85): …

9.11.4.

Výkres nárazníků: …

9.11.5.

Výkres podlahové čáry: …

9.12.   Bezpečnostní pásy a/nebo jiné zádržné systémy

9.12.1.

Počet a umístění bezpečnostních pásů a zádržných systémů a sedadel, na kterých mohou být užity

(L = levá strana, P = pravá strana, S = střed)

 

Úplná značka EU schválení typu

Případná varianta

Zařízení pro výškové seřízení pásu (uveďte ano/ne/volitelné)

První řada sedadel

L

 

 

 

S

 

 

 

R

 

 

 

Druhá řada sedadel (86)

L

 

 

 

S

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.

Druh a umístění doplňujících zádržných systémů (uveďte ano/ne/volitelně)

(L = levá strana, P = pravá strana, S = střed)

 

Přední airbag

Boční airbag

Ostatní airbagové systémy (např. kolenní airbag atd.)

První řada sedadel

L

 

 

 

S

 

 

 

R

 

 

 

Druhá řada sedadel (86)

L

 

 

 

S

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3.

Počet a umístění kotevních úchytů bezpečnostních pásů a ověření shody s předpisem OSN č. 14 (87) (tj. číslo certifikátu schválení typu nebo zkušebního protokolu): …

9.12.4.

Stručný popis případných elektrických/elektronických konstrukčních částí: …

9.12.5.

Popis systému signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu …

9.13.   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

9.13.1.

Fotografie a/nebo výkresy karoserie s údaji o poloze a rozměrech skutečných a účinných kotevních úchytů pásu, včetně R-bodů: …

9.13.2.

Výkresy kotevních úchytů bezpečnostních pásů a částí konstrukce vozidla, k nimž jsou kotevní úchyty připojeny (s údajem o použitém materiálu): …

9.13.3.

Označení typů (88) bezpečnostních pásů schválených pro montáž na kotevní úchyty, kterými je vozidlo vybaveno