(EU) 2020/657Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/657 ze dne 15. května 2020, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 155, 18.5.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2020 Nabývá účinnosti: 7. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/657

ze dne 15. května 2020,

kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 35 odst. 10 třetí pododstavec, čl. 244 odst. 6 třetí pododstavec a čl. 245 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Portugalské jazykové znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2450 (2) obsahuje několik terminologických chyb, které se vyskytují v celém aktu a jeho přílohách.

(2)

Švédské jazykové znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 obsahuje chyby v příloze I oddílech SR.22.03.01 a S.35.01.04 a v příloze II oddíle S.22.03 týkající se typu sazby a v příloze II oddíle S.26.03 týkající se vyjádření procentního bodu.

(3)

Portugalské a švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

(netýká se českého znění)

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU