(EU) 2020/653Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/653 ze dne 14. května 2020, kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) 2019/706, pokud jde o číslo CAS účinné látky karvon (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 152, 15.5.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. května 2020 Nabývá účinnosti: 15. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/653

ze dne 14. května 2020,

kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) 2019/706, pokud jde o číslo CAS účinné látky karvon

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/706 (2) bylo obnoveno schválení účinné látky karvon a tato látka byla zařazena do přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3).

(2)

Po vstupu prováděcího nařízení (EU) 2019/706 v platnost byla zjištěna chyba týkající se čísla CAS (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) použitého pro účinnou látku karvon v přílohách prováděcího nařízení (EU) 2019/706.

(3)

Číslo CAS je jedinečný identifikátor chemické látky, který se používá rovněž pro účinnou látku obsaženou v přípravcích na ochranu rostlin. Používá se celosvětově jako referenční číslo pro účely obchodních a regulačních činností pro chemické látky a neomezuje se pouze na pesticidní látky. Ve sloupci s názvem „Obecný název, identifikační čísla“ se chybně uvádí „karvon 244-16-8“. Tato specifikace by měla být nahrazena slovy „karvon 2244-16-8“.

(4)

Účinná látka karvon má několik čísel CAS. Pouze jednomu z nich však bylo uděleno schválení jako přípravku na ochranu rostlin. Čísla CAS uváděná v prováděcích aktech Unie, kterými se schvalují účinné látky, jsou převzata do mezinárodních databází a referenční čísla jsou použita pro účely následného povolování přípravků na ochranu rostlin v členských státech a mimo Unii. Číslo CAS 244-16-8 neodpovídá žádné existující registrované chemické látce. Účinná látka by proto nebyla řádně identifikována pro účely schválení přípravků na ochranu rostlin. Vzhledem k tomu, že v oblasti nakládání a obchodu s chemickými látkami mohou vzniknout nejasnosti ohledně identity této látky, je nutné opravit číslo CAS uvedené v přílohách prováděcího nařízení (EU) 2019/706 a následně v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011.

(5)

V zájmu jasnosti je vhodné nahradit přílohu I prováděcího nařízení (EU) 2019/706 a příslušnou položku 135 v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011.

(6)

V zájmu jasnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty a donucovací orgány by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2019/706

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2019/706 se opravuje v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/706 ze dne 7. května 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky karvon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 120, 8.5.2019, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2019/706 se nahrazuje tímto:

„Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota  (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

karvon

2244-16-8 (D-karvon = S-karvon = (+)-karvon)

Karvon: 602

D-karvon: nepřiděleno

(S)-5-isopropenyl-2-methylcyklohex-2-en-1-on

nebo

(S)-p-mentha-6,8-dien-2-on

923 g/kg D-karvonu

1. srpna 2019

31. července 2034

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení karvonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Podmínky použití musí v příslušných případech zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. Zejména by měla být zvážena nezbytná časová prodleva před vstupem do skladovacích prostor po aplikaci přípravků na ochranu rostlin obsahujících karvon.

Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace, pokud jde o:

účinek procesů úpravy vody na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách, když jsou povrchové vody čerpány pro pitnou vodu.

Žadatel předloží uvedené informace do dvou let od data, kdy Komise zveřejnila pokyny k hodnocení účinku procesů úpravy vody na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o obnovení schválení.


PŘÍLOHA II

V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se položka 135 pro karvon nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota  (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„135

karvon

2244-16-8 (D-karvon = S-karvon = (+)-karvon)

Karvon: 602

D-karvon: nepřiděleno

(S)-5-isopropenyl-2-methylcyklohex-2-en-1-on

Nebo

(S)-p-mentha-6,8-dien-2-on

923 g/kg D-karvonu

1. srpna 2019

31. července 2034

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o obnovení schválení karvonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Podmínky použití musí v příslušných případech zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. Zejména by měla být zvážena nezbytná časová prodleva před vstupem do skladovacích prostor po aplikaci přípravků na ochranu rostlin obsahujících karvon.

Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu potvrzující informace, pokud jde o:

účinek procesů úpravy vody na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách, když jsou povrchové vody čerpány pro pitnou vodu.

Žadatel předloží uvedené informace do dvou let od data, kdy Komise zveřejnila pokyny k hodnocení účinku procesů úpravy vody na povahu reziduí přítomných v povrchových a podzemních vodách.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o obnovení schválení.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU